Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie"

Transkript

1 Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau elkého počtu nepatrných hotných částic olekul, které jsou neustálé pohybu (tz. neuspořádaný pohyb, a poocí echanických lastností těchto částic (jejich hotnosti, rychlosti, hybnosti, echanické energie ysětluje terodynaické eličiny plynu (tlak a teplotu plynu, jeho nitřní energii, a také poje tepelné energie. ejjednodušší je aplikace kinetické teorie na ideální plyn, jehož choání jse popsali inulé otázce. Zopakuje si jeho základní lastnost že olekuly tohoto plynu na sebe zájeně nepůsobí žádnýi silai (případně je ožno dodat kroě nepatrných okažiků zájených pružných srážek olekul. Důsledke nuloých sil ezi olekulai ideálního plynu je poto také nuloá potenciální energie každé olekuly (neboť tato energie je stanoena prací působící síly, jak je znáo z echaniky. Z toho dále plyne, že celkoá echanická energie (každé olekuly je tedy tořena pouze její energií kinetickou, a že nitřní energie plynu jako součet šech energií šech jeho olekul je pak dána celkoou kinetickou energií těchto olekul. Pro axiální ožné zjednodušení budee ještě naíc předpokládat, že olekuly plynu jsou prakticky hotné body pak totiž ůžee zanedbat rotační pohyb olekuly a saozřejě i energii tohoto pohybu. Toto zanedbání bude zřejě eli dobře yhooat pro jednoatooé olekuly (He, e, Ar, a také například pro plazatu běžně se yskytující ionizoané atoy, jejichž lastní oent setračnosti je jistě zanedbatelně alý. U ětších olekul, skládajících se ze dou a íce atoů pak oše bude nutno započítat i kinetickou energii rotace olekuly, případně i energii jejích kitů. euspořádaný pohyb olekul plynu a jejich stále probíhající zájené srážky (a saozřejě i srážky se stěnai nádoby ede k tou, že okažité rychlosti olekul jejich sěry i elikosti se neustále ění. Jistě si uíe předstait, jak se nějaká ybraná olekula po několika hodných srážkách téěř zastaí, nebo jak naopak dojde k nohonásobnéu zýšení její rychlosti (i když jsou to éně praděpodobné situace, proto ůžee předpokládat, že jakékoli čase ají olekuly plynu různé rychlosti celé interalu ožných elikostí tj. od nuly do nekonečna. Z důodu obroského počtu částic (řádu Aogadroa čísla není oše ožno sledoat pohyb každé částice a určoat její rychlost, případně její polohu. Přito rychlosti částic určitě záisejí i na celkoé stau plynu například při zahříání se jistě zyšuje podíl rychlejších částic. Metodai ateatické statistiky se podařilo r. 85 Maxwelloi (Jaes Clerk Maxwell stanoit tz. rozdělení rychlostí (jednoatooých olekul ideálního plynu e stau terodynaické ronoáhy : Pro počet d olekul {z celkoého počtu, které ají elikosti sých rychlostí zadané interalu (, + d platí : d 4 kt e kt d ( je hotnost jedné olekuly, k je Boltzannoa konstanta a T je absolutní teplota.

2 Podíl obou diferenciálů, který á sysl počtu částic jednotkoé interalu rychlostí ( ístě dané rychlosti - lze také použít terín hustota částic na ose rychlostí - se pak označuje jako rozděloací funkce : f d d Maxwelloa rozděloací funkce 4 e kt kt f( Pro celý soubor částic (olekul plynu je pak ožno ypočítat střední rychlost olekul aritetický průěr z rychlostí šech olekul : jako s Za použití rozděloací funkce lze přeést tento součet jako ážený aritetický průěr na určitý integrál přes celý obor rychlostí a relatině lehce ypočítat (jde o tz. Laplaceů integrál : d f d 8 k T střední rychlost olekul Také se počítá střední kadratická rychlost olekul jako aritetický průěr ze šech kadrátů jednotliých rychlostí olekul :... f d kt střední kadratická rychlost

3 Její odocnina se pak nazýá efektiní rychlost : kt ef efektiní rychlost Je zajíaé, že obě tyto rychlosti se příliš neliší (asi o % od tz. nejpraděpodobnější rychlosti, která určuje polohu axia rozděloací funkce (iz obr : kt P nejpraděpodobnější rychlost Fyzikálně nejdůležitější je efektiní, či střední kadratická rychlost, protože se použíá pro ýpočet střední energie jedné olekuly : ef kt Po ykrácení dostááe jeden ze zásadních ýsledků kinetické teorie, totiž že střední energie olekuly ideálního plynu nezáisí na hotnosti plynu, tj. na druhu plynu : k T střední energie jedné olekuly A celkoá kinetická energie šech částic (olekul dohroady bude : E kin k T Jestliže yjádříe počet částic poocí látkoého nožstí a použijee definice unierzální plynoé konstanty R, tj. : A R A k Poto dostanee : E kin A k T R T Protože ideální plyn neá žádnou potenciální energii, toří nái ypočítaná kinetická energie eškerou nitřní energii U plynu : U Ekin R T nitřní energie ideálního plynu

4 Poznáka : Pro reálný plyn by nitřní energie byla oše určena oběa složkai energie : U E kin E pot Vidíe, že nitřní energie ideálního plynu je funkcí dou staoých eličin teploty a látkoého nožstí : U U,T A tedy při zadané konstantní nožstí plynu je nitřní energie dána pouze teplotou plynu, což nás přiádí k určení ýznau teploty jako fyzikální eličiny: Teplota je írou kinetické energie neuspořádaného pohybu částic látky za stau terodynaické ronoáhy (u ideálního plynu je přío úěrná celkoé energii. Teplota je staoá eličina, která charakterizuje ronoážný sta celé terodynaické soustay (jako celku, tz. akrosta, unitř soustay jsou pak ikrostay jednotliých částic. Podínka terodynaické ronoáhy je saozřejě eli oezující, proto se e fyzice definuje teplota i při tz. lokální terodynaické ronoáze ( dané ístě soustay. Poznáka : Přesto šak někdy teplota neexistuje, např. elektrický ýboj zářice je typický silně neronoážný systée: elektrony ají teplotu 5 K, ionty a olekuly pouze 5 K, nelze pak stanoit celkoou teplotu Vraťe se zpět k nitřní energii : Protože je nitřní energie jednoznačně určena staoýi eličinai teplotou a látkoý nožstí je saa také jednoznačně přiřazena danéu stau - a je ji proto ožno roněž poažoat za staoou eličinu (idíe oše určitý rozdíl, proto se někdy staoé eličiny rozlišují na staoé proěnné a staoé funkce, případně terodynaické potenciály. Jestliže se ná podařilo určit přesný funkční ztah pro nitřní energii, ůžee nyní ypočítat její nekonečně alý přírůstek (zěnu, tz. úplný diferenciál, jako ateatický diferenciál funkce dou proěnných : (,T U d U T dt Při dané nožstí plynu pak jednodušeji : (T dt dt R dt Dále ůžee určit celkoou zěnu nitřní energie - při nějaké terodynaické procesu např. při přechodu ze stau (určeného staoýi eličinai p, V, T, do stau (p, V, T, : U R dt R dt R T T T T 4

5 Po roznásobení idíe, že zěna nitřní energie je jednoduše dána rozdíle nitřních energií počáteční a koncoé stau : U R T R T U U Terodynaický proces ůžee graficky znázornit jako křiku spojující počáteční a koncoý sta nějaké soustaě souřadnic staoých eličin, např. oblíbené p-v diagrau : p p(v p'(v V Pak ůžee konstatoat, že náš ýpočet zěny nitřní energie při určité terodynaické procesu nezáisí na dráze integrační cestě (křice procesu, ale záisí pouze na počáteční a koncoé stau. Pro da různé procesy (edoucí od. do.stau, tj. pro dě různé křiky p(v a p (V spojující tyto stay, tedy bude platit ronost integrálů : ( p ( p Přeedee na leou stranu a upraíe : ( p ( p ( p ( p A protože se jedná o liboolné da stay a liboolné křiky ezi těito stay, dostááe na leé straně ronice integrál platný pro liboolnou uzařenou křiku : 5

6 Celkoá zěna nitřní energie je tedy nuloá při jakékoli uzařené integrační cestě (křice tj. při tz. uzařené ( kruhoé terodynaické procesu. Vnitřní energie plynu je tak forálně ateaticky podobná potenciální energii konzeratiní siloé poli. Vnitřní energie se proto řadí ezi tz. terodynaické potenciály a zniklo ná pro ni několik ekialentních podínek : U je staoá eličina existuje úplný diferenciál konst (zěna nitřní energie záisí pouze na počáteční a koncoé stau. (při uzařené procesu se nitřní energie nezění Tyto ztahy jsou teoreticky eli užitečné a uožňují jednoznačné a pohodlné rozlišení staoých a nestaoých eličin terodynaice, jak uidíe i další kapitole. Pošiněte si také forální podoby s podínkai konzeratinosti siloých polí (konec kapitoly K. Rusňák, erze /5 6

TERMOMECHANIKA 4. První zákon termodynamiky

TERMOMECHANIKA 4. První zákon termodynamiky FSI VUT Brně, Energetický ústa Odbor termomechaniky a techniky rostředí rof. Ing. Milan Paelek, CSc. TERMOMECHANIKA 4. Prní zákon termodynamiky OSNOVA 4. KAPITOLY. forma I. zákona termodynamiky Objemoá

Více

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten-

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten- SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY A SÍLY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE (Ladisla Szántó) K nejětším přínosům Maxwelloýh roni patří konstatoání, že ryhlost šíření elektro- a magnetikýh ln (sětla) e akuu záisí jedině

Více

Světlo elektromagnetické vlnění

Světlo elektromagnetické vlnění FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Sětlo elektromagnetické lnění Sětelné jey jsou známy od pradána. Ale až 9. století se podařilo íce proniknout k podstatě sětla

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr.

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr. Zadání 5. séie Temín odeslání: 15. dubna Úloha. 1... řetízek babičky Julie Na stole leží stříbný řetízek po babičce Julii. Část, kteá je dlouhá a, isí přes hanu stolu, zbytek délky b ještě leží na stole,

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic 269 30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC Materiální vlny Difrakce částic Planckův postulát a další objevy v oblasti částicových vlastností elektromagnetických vln porušily určitou symetrii přírody - částice měly

Více

DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE

DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE ČOS 050. vydání Oprava ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE Praha ČOS 050. vydání Oprava (VOLNÁ STRANA) ČOS 050 Oprava

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Neautorizoaný překlad originál angličtině je k dispozici. Zesiloání a rekonstrukce pomocí nabetonoaných rste pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Konstrukční zásady a narhoání pro staticky neurčité

Více

ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT

ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT JIŘÍ MILITKÝ, Katedra textilních ateriálů, Technická universita v Liberci, Hálkova 6 461 17 Liberec, e- ail: jiri.iliky@vslib.cz Motto: Všechno není jinak MILAN MELOUN, Katedra

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu . Dráha ronoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu teorie Veličina, která charakterizuje změnu ektoru rychlosti, se nazýá zrychlení. zrychlení akcelerace a, [a] m.s - a a Δ Δt Zrychlení je ektoroá fyzikální

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod:

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod: Fluidace Úod: Fluidace je mechanická operace (hydro- nebo aeromechanická), při které se udržují tuhé částice e znosu tekuté (kapalné nebo plynné) fázi. Uplatňuje se energetice při spaloání uhlí, katalytických

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12.

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12. DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskoých organizací a odborníků oblasti zděláání Babice, 2. 12. 2011 Varianty (kol.) 21. století. sborník k setkání zástupců škol, neziskoých

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Příručka pro federované systémy

Příručka pro federované systémy IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 Než použijete tyto informace a

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více