Finanční analýza podniku Financial Analysis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční analýza podniku Financial Analysis"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Autor: Bc. Petr Suchánek Brno, duben 2008

2 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Bc. Petr Suchánek Finanční analýza podniku Financial Analysis podnikového hospodářství Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Rok obhajoby: 2008 Anotace Tato diplomová práce, která nese název Finanční analýza podniku, se zabývá teoretickou a praktickou stránkou finanční analýzy podniku. Na začátku teoretické části jsou definovány hypotézy, které jsou v práci na základě matematicko-statistických metod ověřovány. Teoretická část dále obecně vymezuje finanční analýzu a vymezuje její jednotlivé metody. Praktická část obsahuje praktickou aplikaci metod finanční analýzy ve společnosti Wolseley Czech Republic a ověřování definovaných hypotéz. Hlavním přínosem mé diplomové práce je popis finanční situace podniku za posledních 13 let, ve které se podnik nachází a navržení doporučení ke zlepšení. Annotation This thesis, entitled Financial Analysis, deals with theory and practice of financial management.at the beginning are defined hypothesis which are subsequently verificated through statistic methods. The theoretical part contains definition of financial analysis and defined various method of financial analysis. The practical part contains aplication of financial analysis methods in Wolseley Czech Republic and verification of defined hypothesis. The main contribution of my work is a description of financial situation in Wolseley Czech Republic during last 13 years and suggestion of recommendation. Klíčová slova Finanční analýza, elementární metody finanční analýzy, poměrové ukazatele, statistické metody Keywords Financial analysis, elementary methods of financial analysis, financial ratios, statistic methods

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Finanční analýza podniku vypracoval samostatně pod vedením Doc. Ing. Petra Suchánka, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 29. dubna 2008 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat Doc. Ing. Petru Suchánkovi, Ph.D. za velmi ochotný přístup a cenné připomínky a rady, kterými přispěl k vypracování této práce. Dále bych chtěl poděkovat managementu společnost Wolseley Czech Republic spol. s r.o. za poskytnutí finančních podkladů a vytvoření prostředí pro zpracování této práce.

5 Obsah ÚVOD Obecné informace Pracovní hypotézy TEORETICKÁ ČÁST Finanční analýza podniku Historie finanční analýzy Zdroje dat a ukazatele finanční analýzy Uživatelé finanční analýzy Přístupy k finanční analýze Metody finanční analýzy Elementární metody Analýza absolutní ukazatelů Analýza rozdílových ukazatelů Analýza poměrových ukazatelů Analýza soustav ukazatelů Vyšší metody finanční analýzy matematicko-statistické metody PRAKTICKÁ ČÁST Informace o podniku Analýza rozvahy Aktiva Pasiva Analýza výkazů zisků a ztrát Analýza poměrových ukazatelů Analýza ukazatelů rentability Analýza ukazatelů aktivity Analýza ukazatelů zadluženosti Ukazatele likvidity Ukazatele na bázi čistého pracovního kapitálu Pyramidová soustava ukazatelů Analýza bonitních a bankrotních modelů Bonitní modely Bankrotní modely Testování hypotéz Popis výstupních tabulek programu SPSS... 69

6 Hodnocení výsledků finanční analýzy společnosti Wolseley Czech Republic Hospodaření roku Hospodaření roku Hospodaření roku Hospodaření roku Silné a slabé stránky podniku Doporučení ke zlepšení finanční situace podniku Závěr Seznam použité literatury Ostatní zdroje Internet Přehled tabulek Přehled grafů a obrázků Seznam příloh... 88

7 ÚVOD Obecné informace Finanční analýza v dnešní době představuje nedílnou součást finančního řízení podniku. Skrze finanční analýzu získává podnik zpětnou vazbu o očekávaném a skutečném stavu, ve kterém se jednotlivé podnikové oblasti nacházejí. Finanční analýza se primárně nezaměřuje na identifikaci jednotlivých faktorů a příčin, které ovlivňují ekonomickou situaci podniku, ale zaměřuje se na analýzu jejich působení. Díky finanční analýze založené na datech delšího časového období lze identifikovat slabá místa podniku, která se mohou v budoucnosti stát hrozbou nebo mu působit problémy. Na druhou strany lze identifikovat také silné stránky podniku, o které se bude možné v budoucnosti opřít. Výsledky z finanční analýzy neposkytují informace pouze managementu podniku, ale také další zainteresovaným subjektům v podniku jako jsou věřitelé, dodavatelé, zaměstnanci podniku, bankovní instituce a další. Cílem této práce je na základě teoretických poznatků provést finanční analýzu vybraného podniku na základě jeho účetních dat za dostatečně dlouhé časové období. Finanční analýza bude provedena elementárními metody, na které budou následně navazovat metody vyšší matematickostatistické. Na základě provedené analýzy dostatečně dlouhé časové řady dat budu schopen popsat vývoj i skutečný stavu finančního hospodaření podniku, který následně využiji k doporučení o možném dalším směřování podniku. Subjektem finanční analýzy v této diplomové práci bude společnost Wolseley Czech Republic spol. s r.o. (OKEČ 51.18). Jako podklad slouží účetní výkazy od roku 1994 do roku V teoretické část této práce je zaměřena na obecné uvedení do problematiky finanční analýzy. První část je věnovaná obecné charakteristice finanční analýzy, z kterých zdrojů čerpá své informace a pro koho mohou být výsledky finanční analýzy užitečné. Následuje vymezení metod finanční analýzy, na které navazuje detailnější popis jednotlivých ukazatelů, které se ve finanční analýze používají. Na teoretickou část navazuje část praktická. Praktická část začíná vymezením podniku, který budu analyzovat, aby si čtenář mohl zasadit průběh a výsledky analýzy do konkrétnějšího rámce. Dále následuje samotná analýza, která je provedena na základě účetních výkazu analyzované společnosti a následuje ověření definovaných hypotéz pomocí matematicko-statistický metod. Po praktické části následuje závěr, ve kterém dochází ke shrnutí výsledků praktické části a identifikaci silných a slabých stránek podniku, na které navazuje návrh doporučení, který by měl pomoci se se slabými stránkami, popř. identifikovanými problémy vypořádat. 13

8 Pracovní hypotézy Cílem potvrzením či vyvrácení níže definovaných hypotéz je identifikace trendů, které v podniku probíhají. Hypotézy vycházejí jednak z teorií, jejichž platnost díky praktické aplikaci ověřují, jednak slouží k přesnějšímu rozlišení faktorů, které ovlivňují hospodářský výsledek podniku. 1. S růstem tržeb za zboží dochází k růstu obchodní marže Podnik je schopen růst tržeb pozitivně promítnout do obchodní marže a tím zefektivnit svou provozní činnost. Pokud by podnik zvyšoval své tržby, ale náklady na prodané zboží by se zvyšovali rychleji než tržby samotné, má to na negativní vliv na celkový výsledek hospodaření podniku. Podnik by měl využít růstu tržeb ke zvýšení tlaku na své dodavatele na zlepšení obchodních podmínek, které se mohou promítnout do snížení nákladů na zboží. 2. S růstem tržeb za zboží dochází k růstu zásob 3. S růstem tržeb za zboží dochází k růstu obratu zásob Potvrzením či vyvrácení druhé nebo třetí hypotézy nalezneme odpověď na otázku, zda-li se podnik se vyrovnává s růstem objemu zboží zvyšováním hladiny zásob nebo jestli se podnik zaměřuje na rychlejší obrat zásob, který je schopen zvýšení toků zboží dostatečně pokrýt, aniž by se hladina zásob zvyšovala. 4. Růst krátkodobých pohledávek je doprovázen růstem krátkodobé závazky Lze předpokládat, že podnik si drží pro něj optimální úroveň finančních prostředků a při jeho využívání se chová pro něj maximálně efektivně. V případě, že podniku rostou krátkodobé pohledávky, což znamená, že daný podnik poskytuje stále vyšší obchodní úvěr svým odběratelů, musí se podnik s tímto stavem vyrovnat. Efektivním a levným řešením tohoto problému je jeho přenesení na své vlastní dodavatele, tedy promítnutí tohoto stavu do krátkodobých závazků. 5. Podíl tržeb za zboží a aktiv se s rostoucími tržbami zvyšuje Při efektivním chování podniku se podíl celkových aktiv na tržbách za zboží snižuje. To znamená, že tržby za zboží by měli růst rychleji než celkový aktiv podniku. 6. Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE je vyšší než úročení státních obligací Rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší než úročení státních obligací, které jsou brány jako bezriziková investice. Pokud je dlouhodobě výše rentability vlastního kapitálu nižší než výše úročení státních obligací, chová se vlastník kapitálu iracionálně, protože podstupuje vyšší riziko s nižším výnosem 14

9 TEORETICKÁ ČÁST Finanční analýza podniku Finanční analýzu lze definovat jako hodnocení podniku za pomocí soustavy vybraných ukazatelů. Finanční analýza je úzce spojena s finančním účetnictvím a finančním řízením podniku a tyto důležité oblasti podniku spojuje dohromady. Účetnictví poskytuje finančnímu manažerovi údaje momentálního typu, které mají podobu převážně stavových absolutních veličin uváděných k určitému datu nebo za určité období. Tyto data sama o sobě mají jen velmi omezenou vypovídající schopnost. Pro vyšší vypovídající schopnost finančních dat se využívá finanční analýzy. Finanční analýza je definována jako formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídající schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům celkového hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí. 1 Blaha 2 uvádí, že finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. Podle Valacha 3 je smyslem a účelem finanční analýzy provést s pomocí speciálních metodických prostředků diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky v případě potřeby při podrobnější analýze zhodnotit některé ze složek finanční situace (např. analýzu rentability, analýzu zadluženosti, analýzu likvidity apod.) Historie finanční analýzy Kořeny finanční analýzy lze nalézt v době, kdy lidstvo začínalo ke směně využívat peněz. Je zřejmé, že metody finanční analýzy se během dlouhé doby velmi dynamicky měnili zejména dle aktuálních potřeb. Základní principy sestavování finanční analýzy ovšem zůstali stejné. Kořeny moderní finanční analýzy jsou zapuštěny ve Spojených státech, kde se jí věnovalo nejvíce teoretických prací. Ve Spojených státech také jako v první zemi sestaveny na základě analýzy účetních dat oborové přehledy, které sloužili a slouží k porovnání jednotlivých podniků. Původní chápání finanční analýzy se zaměřovala zejména na sledování rozdílů absolutních ukazatelů. V dalších letech vstoupily do popředí ukazatele likvidity a přežití podniku, ke které se postupem času přidaly i ukazatele rentability a hospodárnosti. V současné době je hlavním smyslem finanční analýzy dojít k výsledkům, které zobracují celkovou finanční a hospodářskou situaci podniku. 1 Upraveno dle GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN BLAHA, Z., JINDŘICHOVSKÁ, S.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. 2 vyd. Praha: Management Press, 1995, 159s. ISBN VALACH, J.: Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

10 Zdroje dat a ukazatele finanční analýzy Hlavním zdrojem dat potřebných pro finanční analýzu jsou účetní výkazy, jejichž hlavní funkcí je zachycení finančního hospodaření podniku. Data z účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow) jsou pro finanční analýzu nezbytně nutná a bez nich by nebylo možné finanční analýzu provést. Samotný rozbor dat z účetních výkazů však není schopno podat věrný obraz o finanční situaci podniku a proto je potřeba začlenit do finanční analýzy i další doplňková data. Sůvová 4 rozděluje informační data podle několika kritérií na tyto kategorie: Finanční zdroje informací Účetní výkazy finančního účetnictví a výroční zprávy Vnitropodnikové účetní výkazy Předpovědi finančních analytiků a managementu podniku Burzovní zpravodajství Kurzovní lístky Mediální ekonomické zpravodajství Kvantifikované nefinanční informace Podniková statistika a další podniková evidence Interní směrnice Oficiální ekonomické statistiky Nekvantifikované informace Zprávy vedoucích pracovníků a auditorů Komentáře manažerů Komentáře odborného tisku Nezávislá hodnocení a prognózy Protože účetní data mají sama o sobě pouze omezenou vypovídající schopnost, byly vytvořeny tzv. ukazatele, které s účetními daty pracují a dávají ji vyšší vypovídající schopnost. Ukazatel lze chápat jako určitou číselnou charakteristiku ekonomické činnosti podniku provázenou atributy dat, postačujícímu k danému účelu analýzy, jakož i údaje z daných charakteristik odvozené 5 Celkový počet ukazatelů je vysoký, proto byly rozděleny dle konstrukce na ukazatele absolutní, rozdílové a poměrové. 4 SŮVOVÁ, H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vydání Praha : Bankovní institut, a.s., s. ISBN KOVANICOVÁ, D, KOVANIC, P. Podklady skryté v účetnictví : Díl II. Finanční analýza účetních výkazů. 3. aktualiz. vyd. Praha : Polygon, s. ISBN

11 Ukazatele absolutní Absolutní ukazatele popisují stav majetků a zdrojů k určitému časovému okamžiku (položky aktiv a pasiv). Ukazatele rozdílové Rozdílové ukazatele jsou výsledkem rozdílu stavu určitých skupin aktiv a pasiv ve stejném časovém úseku (např. čistý pracovní kapitál) nebo se může jednat o rozdíl stejné skupiny majetku či zdrojů v různém časovém okamžiku (např. cash flow). Tyto ukazatele bývají označovány jako ukazatele tokové. Ukazatele poměrové Vyjadřují podíl dvou různých položek účetních výkazů např. ukazatele procentní, vztahové, rentability a další 6. Uživatelé finanční analýzy Informace získané na základě provedení finanční analýzy podniku slouží mnohem širším skupinám uživatelů než managementu podniku, který informace využívá při řízení a rozhodování v podniku. Mezi nejvýznamnější uživatele finanční analýzy patří 7 : Management Zaměstnanci Zákazníci a dodavatelé Vlastníci Investoři Banky Stát o Management Manažeři využívají finanční analýzu a informace získané z finanční analýzy především k finančnímu řízení podniku. Finanční analýza identifikuje silné a slabé stránky podniku a na základě jejich znalosti mohou přijmout rozhodnutí na budoucí období, které bude rozpracováno ve finančním plánu dalšího období. Díky finanční analýze lze také zjistit informace o stavu jiných podniků konkurence, obchodní partneři, potenciální obchodní partneři apod. 6 Upraveno dle SUCHÁNEK, P.: Finanční management. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN Zpracováno dle GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN

12 o Zaměstnanci Mohou využít finanční analýzy zejména pro zjištění stavu, v jakém se podnik nachází. Na základě takto zjištěného stavu mohou usuzovat o celkové stabilitě podniku, z níž vycházejí stabilita zaměstnání, mzdové a sociální jistoty a další. Výsledky hospodaření podniku (zejména pokud jsou příznivé) mohou také být využity při kolektivním vyjednáváním odborů se zástupci podniku o Zákazníci a dodavatelé Zákazníci odběratelé mají zájem zejména na dlouhodobé stabilitě podniku, na jejichž dodávkách jsou více či méně závislý. Dodavatelé zaměřují se zejména na solventnost podniku, zda-li je podnik schopen dostát svým závazkům. o Vlastníci Získávají informace o úspěšnosti a efektivnosti řízení podniku o Investoři Využívají informace o podniku při rozhodování o budoucích investicích o Banky Informace z finanční analýzy využívají při rozhodování, zda poskytnout úvěr (popř. jiné služby), v jaké výši a za jakých podmínek. Některé z podmínek mohou být vázány přímo na jednotlivé finanční ukazatele o Stát Jednotlivé státní orgány informace využívají zejména jako statistické podklady, pro daňovou kontrolu, kontrolu podniku se státní účastí apod. Přístupy k finanční analýze Obecně lze rozlišit 2 základní přístupy hodnocení hospodářských jevů, které je možné uplatnit i při finanční analýze podniku: FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků (nejen pozorovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů), na jejich subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy (Sedláček, 2001: 5). Při fundamentální analýze je zpracováváno velké množství kvalitativních údajů. Pokud jsou při analýze využívány i kvantitativní data, jejich interpretace se odvozuje zpravidla bez algoritmizovaných postupů. 18

13 TECHNICKÁ ANALÝZA Technická analýza je založena na analýze kvantitativních ekonomických dat za použití matematických, statistických a další algoritmizovaných metod s následným (kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků. Díky algoritmizovaným postupům je analýza méně náročná na osobní zkušenosti finančního analytika a proto je v podnikové praxi velice rozšířená. Z těchto důvodů se v této práci budu nadále věnovat právě technické analýze. Metody finanční analýzy Metody technické finanční analýzy se dají obecně rozdělit na metody, které využívají elementární matematiku a na metody, které jsou založeny na složitějších matematických postupech. Elementární metody Mezi elementární metody finanční analýzy patří 8 : Analýza stavových (absolutních) ukazatelů o Analýza trendů (horizontální analýza) o Procentní analýza komponent (vertikální analýza) Analýza rozdílových ukazatelů o Čistý pracovní kapitál o Čisté pohotové prostředky o Čisté peněžně - pohledávkové finanční fondy Analýza poměrových ukazatelů o rentabilita o aktivity o finanční závislosti o likvidity o tržní hodnoty o ukazatelů na bázi Cash Flow Analýza soustav ukazatelů o pyramidové rozklady Du Pont analýza 8 Převzato ze SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera : Finanční analýza v řízeni firmy. 2. dopl. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN

14 Vyšší metody finanční analýzy 9 Vyšší metody finanční analýzy využívají složitějších matematických postupů a snaží se zachytit nejen vazby mezi jednotlivými ukazateli, ale i vazby mezi různými podniky. Matematicko-statistické metody o Korelační koeficienty slouží k posouzení stupně vzájemné závislosti ukazatelů o Analýza rozptylu slouží k výběru ukazatelů majících rozhodující vliv na žádaný výsledek o Faktorová analýza slouží ke zjednodušení závislosti struktury ukazatelů o Bodové odhady - slouží k určení orientační normální a standardní hodnoty ukazatele pro skupinu podniku o Regresivní modelování slouží k charakterizaci vzájemných souvislostí mezi dvěma nebo více ukazateli Nestatistické metody o Expertní systémy o Matné (fuzzy) množiny o Gnostická teorie neurčitých dat Analýza absolutní ukazatelů Při zjišťování situace podniku na základě analýzy absolutních ukazatelů se využívá dat obsažených přímo v účetních výkazech rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Při analýze se sledují jak změny absolutní, tak i změny procentní. Konkrétní využití absolutních ukazatelů pak lze nalézt v horizontální a vertikální analýze. Horizontální analýza - analýza trendů Analýza trendů porovnává změny jednotlivých ukazatelů v čase. Při horizontální analýze porovnáváme jednotlivé položky finančních výkazů po jednotlivých řádcích, tedy horizontálně. Pro tento způsob analýzy je nutné mít účetní data z více než jednoho účetního období. Aby analýza přinesla dostatečně vypovídající výsledky, měla by být provedena na základě dat alespoň za 4 účetní období. Obecně platí, že čím je časová řada delší, tím jsou výsledky analýzy věrohodnější a přesnější. Na základě finanční analýzy časových řad lze detailně analyzovat průběh změn, které v podniku během let proběhly a také identifikovat trendy, které se budou projevovat i v budoucích obdobích. 9 Převzato ze SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera : Finanční analýza v řízeni firmy. 2. dopl. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN

15 Při horizontální analýze pracujeme s hodnotami jak absolutními, tak i procentními. Absolutní i relativní změny se počítají ze dvou po sobě následujícím období, přitom se předešlý rok bere jako výchozí. Výpočet relativní změny: Při hodnocení finanční situace podniku nelze vycházet pouze z interních informací podniku, ale je nutné brát v úvahu i okolní podmínky podniku např. změna daňové soustavy, konkurence podniku, ceny vstupů, vývoj měnových kurzů a další 10 Nevýhodou horizontální analýzy je fakt, že pracuje pouze s finančními výkazy a výsledky jednotlivých let, ale nebere v úvahu okolní podmínky podniku jako je změna inflace a další. V tomto případě mezi roční změna výsledků nemusí být nutně zapříčiněna změnou hospodaření podniku, ale vnějšími vlivy. Procentní analýza komponent (vertikální analýza) Při vertikální analýze posuzujeme jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. strukturu aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů (kapitálu) jsou pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita firmy (Sedláček, 2001: 17). Jednotlivé položky výkazů (komponenty) se vyjadřují jako procentní podíly k tzv. základní komponentě. Základní komponentou při analýze rozvahy je suma aktiv a pasiv, při analýze výkazu zisků a ztrát se obvykle za základní komponentu bere velikost tržeb. Výhodou procentní analýzy komponent je nezávislost na externích podmínkách, což umožňuje objektivnější srovnání výsledků a vývojových trendů jednotlivých období. Analýza rozdílových ukazatelů Jako rozdílové ukazatele se ve finanční analýze považují ukazatele označované jako fondy finančních prostředků, které jsou primárně orientovány na likviditu podniku. Ve finanční analýze se fond chápe jako souhrn určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, resp. rozdíl mezi souhrnem určitých (tj. všech či jen vybraných) položek krátkodobých aktiv na jedné straně a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv na straně druhé. Takový rozdíl se obvykle označuje jako čistý fond (Kovanicová, Kovanic, 1997: 42). 10 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera : Finanční analýza v řízeni firmy. 2. dopl. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN

16 Čistý pracovní kapitál Patří mezi nejčastěji používané ukazatele a vypočítá se jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy (ty bývají vymezeny od splatnosti 1 roku do splatnosti 3. měsíční - toto rozdělení umožňuje oddělení té části finančních prostředků, které jsou určeny pro úhradu krátkodobých závazků a těch, které jsou relativně volné a které můžeme označit jako finanční fond). Podle 11 Existují 2 přístupy k čistému pracovnímu kapitálu manažerský a vlastnický. Manažerský přístup čistý pracovní kapitál z pozice aktiv Pracovní kapitál se vypočítá jako rozdíl oběžných aktiv (zásoby, krátkodobé pohledávky a finanční majetek) a krátkodobých závazků. Čistý pracovní kapitál je částí oběžných aktiv, jež jsou financována dlouhodobými zdroji (vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál s délkou splatnosti delší než 1 rok). Obrázek č. 1 ČPK z pozice aktiv SA ČPK OA VK CK DL CK KR SA stálá aktiva ČPK čistý pracovní kapitál OA oběžná aktiva VK vlastní kapitál CK DL cizí dlouhodobý kapitál CK KR cizí krátkodobý kapitál Zdroj: Kislingerová, E., Hnilica, J.: Finanční analýza: krok za krokem, str. 42. Vlastnický přístup čistý pracovní kapitál z pozice pasiv Určuje, jak velký podíl dlouhodobého kapitálu připadne na financování běžné činnosti. Čistý pracovní kapitál = vlastní kapitál + cizí dlouhodobý kapitál stálá aktiva Obrázek č. 2 ČPK z pozice pasiv SA OA VK CK DL ČPK CK KR SA stálá aktiva ČPK čistý pracovní kapitál OA oběžná aktiva VK vlastní kapitál CK DL cizí dlouhodobý kapitál CK KR cizí krátkodobý kapitál Zdroj: Kislingerová, E., Hnilica, J.: Finanční analýza: krok za krokem, str KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1.vyd. Praha : C.H. Beck, s. ISBN

17 Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond) Pokud chceme sledovat vývoj okamžité likvidity podniku, preferujeme sledování ukazatele čistých pohotových prostředků před ukazatelem čistý pracovní kapitál. Důvod je fakt, že ukazatel čistý pracovní kapitál se vypočítá rozdílem mezi oběžnými prostředky a krátkodobými závazky. Mezi oběžnými prostředky se objevují i málo likvidní (někdy i dlouhodobě nelikvidní) položky, které vztah mezi čistým pracovním kapitálem a okamžitou likviditou silně oslabují. Právě z těchto důvodů se pro sledování okamžité likvidity používá ukazatel čisté pohotové prostředky. Výpočet: Čisté pohotové prostředky = pohotové peněžní prostředky okamžitě splatné závazky. Pohotové peněžní prostředky obsahují hotovost a peníze na běžných účtech. V méně striktním pojetí mohou obsahovat i peněžní ekvivalenty. Čisté peněžně - pohledávkové finanční fondy Představuje střední cestu mezi dvěma výše uvedenými ukazateli. Z oběžných aktiv se vylučují zásoby popř. i nelikvidní pohledávky. ČPPF = oběžná aktiva zásoby nelikvidní pohledávky krátkodobé závazky Analýza poměrových ukazatelů Poměrové ukazatele mají ve finanční analýze nezastupitelné místo. Jestliže analýza absolutních čísel umožňuje zabývat se vývojem vertikální a horizontální struktury jednotlivých jevů, jakož i umožňuje poznání základních vývojových tendencí, poměrové ukazatele pomáhají dávat jednotlivé jevy do vzájemných souvislostí (Suchánek, 2007:40). Z velkého množství poměrových ukazatelů je nutné vybrat pouze část z nich, aby analýza byla smysluplná a odpovídala potřebám kladených na danou analýzu a aby situaci podniku zobrazovala komplexně. Pro potřeby této práce jsem vybral následující poměrové ukazatele: Ukazatele rentability (efektivnosti) 12 Ukazatele aktivity Zpracováno dle: VALACH, J.: Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN SYNEK, M. : Manažerská ekonomika. 3 přeprac. a akt. vyd. Praha: Grada Publishing s. ISBN X HAMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN Zpracováno dle HAMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN

18 Ukazatele finanční závislosti (zadluženosti) Ukazatele likvidity (platební schopnosti) Ukazatele na bázi cash-flow Ukazatele rentability podniku Ukazatelé rentability obecně poměřují dosažený zisk s výší zdrojů podniku, který bylo v podniku využito k jeho dosažení. Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje. Obecně lze ukazatele rentability vnímat jako jeden z nejkomplexnějších způsobů hodnocení hospodaření podniku. Mezi nejčastější modifikace ukazatelů rentability patří: Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA Ukazatel rentability vloženého kapitálu - ROI Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE Ukazatel rentability tržeb ROS a ukazatele ziskové marže PMOS Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu vloženého do podniku jeho vlastníky. Dle toho ukazatele mohou investoři zjistit, zda-li je jejich kapitál dostatečně reprodukován z ohledem na riziko jejich investice. Hodnota ukazatele by měla být vyšší než úrok, který by investorovi plynul z alternativní investice (např. vložením prostředků na termínovaný vklad apod.) Možnosti výpočtu ukazatele: před zdaněním: po zdanění: ROE = ROE = EBT = zisk před zdaněním EAT = zisk po zdanění Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA Ukazatel rentability celkových vložených aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy podniku bez ohledu na zdroj financování. Ukazatel vyjadřuje celkovou výdělečnou schopnost podniku, jinými slovy jaký potenciál je v daném podniku skryt. Ukazatel představuje celkový výdělek podniku, který není ještě ovlivněn jeho finanční strukturou HAMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN

19 Možnosti výpočtu ukazatele: nezdaněná výkonnost: zdaněná výkonnost: EBIT = zisk před zdaněním a úroky EAT = zisk po zdanění r = sazba daně Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE Ukazatel ROCE má podobnou vypovídající schopnost jako ROA s tím rozdílem, že se zaměřuje pouze na dlouhodobý kapitál a vylučuje krátkodobé cizí zdroje a ostatní pasiva. ROCE tedy vypovídá o výnosovém potenciálu dlouhodobých zdrojů. Výpočet ukazatele: ROCE Ukazatel rentability vloženého kapitálu - ROI Ukazatel rentability vloženého kapitálu vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku nezávisle na zdroji jeho financování. Výpočet ukazatele: Ukazatel rentability tržeb ROS a ukazatel ziskové marže PMOS Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje poměr mezi ziskem a tržbami. Tržby ve jmenovateli představují tržní hodnotu výkonů podniku za vybrané časové období. Rentabilita tržeb měří dle Hamplové 15 výkonnost podniku na základě tzv. ziskového rozpětí (marže). Z konstrukce tohoto ukazatele lze zjistit, kolik zisku je vyprodukováno z jednotky tržby. Výpočty ukazatelů: rentabilita tržeb zisková marže PMOS Zisková marže je modifikací ukazatele ROS, jen v čitateli používá čistý zisk po zdanění. 15 HAMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN

20 Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud podnik má aktiv více než je pro něj účelné, vznikají mu nadbytečné náklady, které mu snižují zisk. Naopak pokud má podnik aktiv méně než je pro něj potřebné, přichází o tržby, které by díky nim mohl získat. Ukazatel doby obratu zásob Ukazatel doby obratu zásob určuje dobu, po kterou jsou zásoby v podniku vázány. Udává počet obrátek zásob za sledované období. Obecně podniky tlačí na zrychlení doby obratu zásob, což obvykle vede ke zvyšování zisku nebo snížení potřeby kapitálu k dosažení stejného zisku. Ukazatel doby obratu zásob je rovněž indikátorem likvidity, tudíž je nutno je držet na co nejnižší úrovni ovšem bez negativního dopadu na zásobování podniku. Obrat celkových aktiv Obrat celkových aktiv udává počet obrátek za daný časový úsek. Ukazatel je převrácenou hodnotou vázaností celkových aktiv a v tomto případě je pro podnik lepší vyšší hodnota ukazatele. Doba obratu pohledávek Doba obratu pohledávek (průměrná doba splatnosti pohledávek) udává průměrnou dobu, po kterou odběratelé jsou podniku dlužni tj. doba, která uběhne mezi prodejem na obchodní úvěr a inkasem peněz. Podniky se snaží dobu obratu pohledávek zkracovat na co nejkratší dobu za pomocí různých druhů smluvních skont za splacení pohledávky před datem splatnosti. Dobu obratu pohledávek lze srovnat s běžnými platebními podmínkami, za které podnik zboží fakturuje. Pokud je doba obratu pohledávek delší než běžná doba splatnosti, stav indikuje špatnou platební morálku obchodních partnerů. Pokud je tento trend dlouhodobý, podnik by vůči tomuto negativnímu jevu protiopatření. 26

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. PYRAMIDOVÝ ROKLAD Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů pyramidová soustava, rozklad slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. K analyzování a hodnocení

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Soustavy poměrových ukazatelů

Soustavy poměrových ukazatelů 4.přednáška Soustavy poměrových ukazatelů Jednotlivé pom. ukazatele jeden rys, jedna oblast - hodnocení mohou vycházet různá snahy sloučit všechna hodnocení do soustav ukazatelů - mnoha druhů a popisujících

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita Materiál ke cvičení 2 Výpočet ových ukazatelů, rentabilita Posuďte vývoj rentability v Severočeských dolech, a.s. Zjistěte úrovně zisku v jednotlivých letech Pomocné výpočty zisk v různých úrovních r.

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Podle vztahu ukazatelů, zahrnutých do soustavy, lze rozlišit různé druhy soustav poměrových ukazatelů:

Podle vztahu ukazatelů, zahrnutých do soustavy, lze rozlišit různé druhy soustav poměrových ukazatelů: 3.konzultace Soustavy ukazatelů Analýza finanční situace pomocí soustav ukazatelů patří k náročnějším rozborovým metodám. Zatímco rozdílové ukazatele postihují určitou oblast finanční situace podniku jedinou

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Šillerová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4 Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku Zpracovali: Vidlák Tomáš Zlámalová Věra Sedlák Michal Datum prezentace: 21. 4. 2005 V Brně dne...... P o d p i s Obsah: OBSAH:...2

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi?

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi? Mýty ekonomických analýz Jak je to v praxi? Co analyzujeme Podnik a jeho vnější vazby přímá konkurence nepřímá (substituční) konkurence Životní prostředí Trh pracovní silou PODNIK Odbytový trh Nákupní

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover)

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover) 6. přednáška Predikce finanční tísně Zabývá se rizikem úpadku hrozí: pro platební neschopnost dostát splatným závazkům pro předlužení, kdy hodnota závazků převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická ztrátovost)

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS POSOUZENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ FIRMY POMOCÍ ANALÝZY

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY Analýza finanční situace podniku Pivovar a sodovkárna Jihlava, a.s. Bakalářská práce Martin Šebesta

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Zpracováno v rámci projektu Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, reg.

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš Badal Ekonomika lesního hospodářství MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál,

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více