Finanční analýza podniku Financial Analysis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční analýza podniku Financial Analysis"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Autor: Bc. Petr Suchánek Brno, duben 2008

2 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Bc. Petr Suchánek Finanční analýza podniku Financial Analysis podnikového hospodářství Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Rok obhajoby: 2008 Anotace Tato diplomová práce, která nese název Finanční analýza podniku, se zabývá teoretickou a praktickou stránkou finanční analýzy podniku. Na začátku teoretické části jsou definovány hypotézy, které jsou v práci na základě matematicko-statistických metod ověřovány. Teoretická část dále obecně vymezuje finanční analýzu a vymezuje její jednotlivé metody. Praktická část obsahuje praktickou aplikaci metod finanční analýzy ve společnosti Wolseley Czech Republic a ověřování definovaných hypotéz. Hlavním přínosem mé diplomové práce je popis finanční situace podniku za posledních 13 let, ve které se podnik nachází a navržení doporučení ke zlepšení. Annotation This thesis, entitled Financial Analysis, deals with theory and practice of financial management.at the beginning are defined hypothesis which are subsequently verificated through statistic methods. The theoretical part contains definition of financial analysis and defined various method of financial analysis. The practical part contains aplication of financial analysis methods in Wolseley Czech Republic and verification of defined hypothesis. The main contribution of my work is a description of financial situation in Wolseley Czech Republic during last 13 years and suggestion of recommendation. Klíčová slova Finanční analýza, elementární metody finanční analýzy, poměrové ukazatele, statistické metody Keywords Financial analysis, elementary methods of financial analysis, financial ratios, statistic methods

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Finanční analýza podniku vypracoval samostatně pod vedením Doc. Ing. Petra Suchánka, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 29. dubna 2008 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat Doc. Ing. Petru Suchánkovi, Ph.D. za velmi ochotný přístup a cenné připomínky a rady, kterými přispěl k vypracování této práce. Dále bych chtěl poděkovat managementu společnost Wolseley Czech Republic spol. s r.o. za poskytnutí finančních podkladů a vytvoření prostředí pro zpracování této práce.

5 Obsah ÚVOD Obecné informace Pracovní hypotézy TEORETICKÁ ČÁST Finanční analýza podniku Historie finanční analýzy Zdroje dat a ukazatele finanční analýzy Uživatelé finanční analýzy Přístupy k finanční analýze Metody finanční analýzy Elementární metody Analýza absolutní ukazatelů Analýza rozdílových ukazatelů Analýza poměrových ukazatelů Analýza soustav ukazatelů Vyšší metody finanční analýzy matematicko-statistické metody PRAKTICKÁ ČÁST Informace o podniku Analýza rozvahy Aktiva Pasiva Analýza výkazů zisků a ztrát Analýza poměrových ukazatelů Analýza ukazatelů rentability Analýza ukazatelů aktivity Analýza ukazatelů zadluženosti Ukazatele likvidity Ukazatele na bázi čistého pracovního kapitálu Pyramidová soustava ukazatelů Analýza bonitních a bankrotních modelů Bonitní modely Bankrotní modely Testování hypotéz Popis výstupních tabulek programu SPSS... 69

6 Hodnocení výsledků finanční analýzy společnosti Wolseley Czech Republic Hospodaření roku Hospodaření roku Hospodaření roku Hospodaření roku Silné a slabé stránky podniku Doporučení ke zlepšení finanční situace podniku Závěr Seznam použité literatury Ostatní zdroje Internet Přehled tabulek Přehled grafů a obrázků Seznam příloh... 88

7 ÚVOD Obecné informace Finanční analýza v dnešní době představuje nedílnou součást finančního řízení podniku. Skrze finanční analýzu získává podnik zpětnou vazbu o očekávaném a skutečném stavu, ve kterém se jednotlivé podnikové oblasti nacházejí. Finanční analýza se primárně nezaměřuje na identifikaci jednotlivých faktorů a příčin, které ovlivňují ekonomickou situaci podniku, ale zaměřuje se na analýzu jejich působení. Díky finanční analýze založené na datech delšího časového období lze identifikovat slabá místa podniku, která se mohou v budoucnosti stát hrozbou nebo mu působit problémy. Na druhou strany lze identifikovat také silné stránky podniku, o které se bude možné v budoucnosti opřít. Výsledky z finanční analýzy neposkytují informace pouze managementu podniku, ale také další zainteresovaným subjektům v podniku jako jsou věřitelé, dodavatelé, zaměstnanci podniku, bankovní instituce a další. Cílem této práce je na základě teoretických poznatků provést finanční analýzu vybraného podniku na základě jeho účetních dat za dostatečně dlouhé časové období. Finanční analýza bude provedena elementárními metody, na které budou následně navazovat metody vyšší matematickostatistické. Na základě provedené analýzy dostatečně dlouhé časové řady dat budu schopen popsat vývoj i skutečný stavu finančního hospodaření podniku, který následně využiji k doporučení o možném dalším směřování podniku. Subjektem finanční analýzy v této diplomové práci bude společnost Wolseley Czech Republic spol. s r.o. (OKEČ 51.18). Jako podklad slouží účetní výkazy od roku 1994 do roku V teoretické část této práce je zaměřena na obecné uvedení do problematiky finanční analýzy. První část je věnovaná obecné charakteristice finanční analýzy, z kterých zdrojů čerpá své informace a pro koho mohou být výsledky finanční analýzy užitečné. Následuje vymezení metod finanční analýzy, na které navazuje detailnější popis jednotlivých ukazatelů, které se ve finanční analýze používají. Na teoretickou část navazuje část praktická. Praktická část začíná vymezením podniku, který budu analyzovat, aby si čtenář mohl zasadit průběh a výsledky analýzy do konkrétnějšího rámce. Dále následuje samotná analýza, která je provedena na základě účetních výkazu analyzované společnosti a následuje ověření definovaných hypotéz pomocí matematicko-statistický metod. Po praktické části následuje závěr, ve kterém dochází ke shrnutí výsledků praktické části a identifikaci silných a slabých stránek podniku, na které navazuje návrh doporučení, který by měl pomoci se se slabými stránkami, popř. identifikovanými problémy vypořádat. 13

8 Pracovní hypotézy Cílem potvrzením či vyvrácení níže definovaných hypotéz je identifikace trendů, které v podniku probíhají. Hypotézy vycházejí jednak z teorií, jejichž platnost díky praktické aplikaci ověřují, jednak slouží k přesnějšímu rozlišení faktorů, které ovlivňují hospodářský výsledek podniku. 1. S růstem tržeb za zboží dochází k růstu obchodní marže Podnik je schopen růst tržeb pozitivně promítnout do obchodní marže a tím zefektivnit svou provozní činnost. Pokud by podnik zvyšoval své tržby, ale náklady na prodané zboží by se zvyšovali rychleji než tržby samotné, má to na negativní vliv na celkový výsledek hospodaření podniku. Podnik by měl využít růstu tržeb ke zvýšení tlaku na své dodavatele na zlepšení obchodních podmínek, které se mohou promítnout do snížení nákladů na zboží. 2. S růstem tržeb za zboží dochází k růstu zásob 3. S růstem tržeb za zboží dochází k růstu obratu zásob Potvrzením či vyvrácení druhé nebo třetí hypotézy nalezneme odpověď na otázku, zda-li se podnik se vyrovnává s růstem objemu zboží zvyšováním hladiny zásob nebo jestli se podnik zaměřuje na rychlejší obrat zásob, který je schopen zvýšení toků zboží dostatečně pokrýt, aniž by se hladina zásob zvyšovala. 4. Růst krátkodobých pohledávek je doprovázen růstem krátkodobé závazky Lze předpokládat, že podnik si drží pro něj optimální úroveň finančních prostředků a při jeho využívání se chová pro něj maximálně efektivně. V případě, že podniku rostou krátkodobé pohledávky, což znamená, že daný podnik poskytuje stále vyšší obchodní úvěr svým odběratelů, musí se podnik s tímto stavem vyrovnat. Efektivním a levným řešením tohoto problému je jeho přenesení na své vlastní dodavatele, tedy promítnutí tohoto stavu do krátkodobých závazků. 5. Podíl tržeb za zboží a aktiv se s rostoucími tržbami zvyšuje Při efektivním chování podniku se podíl celkových aktiv na tržbách za zboží snižuje. To znamená, že tržby za zboží by měli růst rychleji než celkový aktiv podniku. 6. Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE je vyšší než úročení státních obligací Rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší než úročení státních obligací, které jsou brány jako bezriziková investice. Pokud je dlouhodobě výše rentability vlastního kapitálu nižší než výše úročení státních obligací, chová se vlastník kapitálu iracionálně, protože podstupuje vyšší riziko s nižším výnosem 14

9 TEORETICKÁ ČÁST Finanční analýza podniku Finanční analýzu lze definovat jako hodnocení podniku za pomocí soustavy vybraných ukazatelů. Finanční analýza je úzce spojena s finančním účetnictvím a finančním řízením podniku a tyto důležité oblasti podniku spojuje dohromady. Účetnictví poskytuje finančnímu manažerovi údaje momentálního typu, které mají podobu převážně stavových absolutních veličin uváděných k určitému datu nebo za určité období. Tyto data sama o sobě mají jen velmi omezenou vypovídající schopnost. Pro vyšší vypovídající schopnost finančních dat se využívá finanční analýzy. Finanční analýza je definována jako formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídající schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům celkového hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí. 1 Blaha 2 uvádí, že finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. Podle Valacha 3 je smyslem a účelem finanční analýzy provést s pomocí speciálních metodických prostředků diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky v případě potřeby při podrobnější analýze zhodnotit některé ze složek finanční situace (např. analýzu rentability, analýzu zadluženosti, analýzu likvidity apod.) Historie finanční analýzy Kořeny finanční analýzy lze nalézt v době, kdy lidstvo začínalo ke směně využívat peněz. Je zřejmé, že metody finanční analýzy se během dlouhé doby velmi dynamicky měnili zejména dle aktuálních potřeb. Základní principy sestavování finanční analýzy ovšem zůstali stejné. Kořeny moderní finanční analýzy jsou zapuštěny ve Spojených státech, kde se jí věnovalo nejvíce teoretických prací. Ve Spojených státech také jako v první zemi sestaveny na základě analýzy účetních dat oborové přehledy, které sloužili a slouží k porovnání jednotlivých podniků. Původní chápání finanční analýzy se zaměřovala zejména na sledování rozdílů absolutních ukazatelů. V dalších letech vstoupily do popředí ukazatele likvidity a přežití podniku, ke které se postupem času přidaly i ukazatele rentability a hospodárnosti. V současné době je hlavním smyslem finanční analýzy dojít k výsledkům, které zobracují celkovou finanční a hospodářskou situaci podniku. 1 Upraveno dle GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN BLAHA, Z., JINDŘICHOVSKÁ, S.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. 2 vyd. Praha: Management Press, 1995, 159s. ISBN VALACH, J.: Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

10 Zdroje dat a ukazatele finanční analýzy Hlavním zdrojem dat potřebných pro finanční analýzu jsou účetní výkazy, jejichž hlavní funkcí je zachycení finančního hospodaření podniku. Data z účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow) jsou pro finanční analýzu nezbytně nutná a bez nich by nebylo možné finanční analýzu provést. Samotný rozbor dat z účetních výkazů však není schopno podat věrný obraz o finanční situaci podniku a proto je potřeba začlenit do finanční analýzy i další doplňková data. Sůvová 4 rozděluje informační data podle několika kritérií na tyto kategorie: Finanční zdroje informací Účetní výkazy finančního účetnictví a výroční zprávy Vnitropodnikové účetní výkazy Předpovědi finančních analytiků a managementu podniku Burzovní zpravodajství Kurzovní lístky Mediální ekonomické zpravodajství Kvantifikované nefinanční informace Podniková statistika a další podniková evidence Interní směrnice Oficiální ekonomické statistiky Nekvantifikované informace Zprávy vedoucích pracovníků a auditorů Komentáře manažerů Komentáře odborného tisku Nezávislá hodnocení a prognózy Protože účetní data mají sama o sobě pouze omezenou vypovídající schopnost, byly vytvořeny tzv. ukazatele, které s účetními daty pracují a dávají ji vyšší vypovídající schopnost. Ukazatel lze chápat jako určitou číselnou charakteristiku ekonomické činnosti podniku provázenou atributy dat, postačujícímu k danému účelu analýzy, jakož i údaje z daných charakteristik odvozené 5 Celkový počet ukazatelů je vysoký, proto byly rozděleny dle konstrukce na ukazatele absolutní, rozdílové a poměrové. 4 SŮVOVÁ, H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vydání Praha : Bankovní institut, a.s., s. ISBN KOVANICOVÁ, D, KOVANIC, P. Podklady skryté v účetnictví : Díl II. Finanční analýza účetních výkazů. 3. aktualiz. vyd. Praha : Polygon, s. ISBN

11 Ukazatele absolutní Absolutní ukazatele popisují stav majetků a zdrojů k určitému časovému okamžiku (položky aktiv a pasiv). Ukazatele rozdílové Rozdílové ukazatele jsou výsledkem rozdílu stavu určitých skupin aktiv a pasiv ve stejném časovém úseku (např. čistý pracovní kapitál) nebo se může jednat o rozdíl stejné skupiny majetku či zdrojů v různém časovém okamžiku (např. cash flow). Tyto ukazatele bývají označovány jako ukazatele tokové. Ukazatele poměrové Vyjadřují podíl dvou různých položek účetních výkazů např. ukazatele procentní, vztahové, rentability a další 6. Uživatelé finanční analýzy Informace získané na základě provedení finanční analýzy podniku slouží mnohem širším skupinám uživatelů než managementu podniku, který informace využívá při řízení a rozhodování v podniku. Mezi nejvýznamnější uživatele finanční analýzy patří 7 : Management Zaměstnanci Zákazníci a dodavatelé Vlastníci Investoři Banky Stát o Management Manažeři využívají finanční analýzu a informace získané z finanční analýzy především k finančnímu řízení podniku. Finanční analýza identifikuje silné a slabé stránky podniku a na základě jejich znalosti mohou přijmout rozhodnutí na budoucí období, které bude rozpracováno ve finančním plánu dalšího období. Díky finanční analýze lze také zjistit informace o stavu jiných podniků konkurence, obchodní partneři, potenciální obchodní partneři apod. 6 Upraveno dle SUCHÁNEK, P.: Finanční management. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN Zpracováno dle GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN

12 o Zaměstnanci Mohou využít finanční analýzy zejména pro zjištění stavu, v jakém se podnik nachází. Na základě takto zjištěného stavu mohou usuzovat o celkové stabilitě podniku, z níž vycházejí stabilita zaměstnání, mzdové a sociální jistoty a další. Výsledky hospodaření podniku (zejména pokud jsou příznivé) mohou také být využity při kolektivním vyjednáváním odborů se zástupci podniku o Zákazníci a dodavatelé Zákazníci odběratelé mají zájem zejména na dlouhodobé stabilitě podniku, na jejichž dodávkách jsou více či méně závislý. Dodavatelé zaměřují se zejména na solventnost podniku, zda-li je podnik schopen dostát svým závazkům. o Vlastníci Získávají informace o úspěšnosti a efektivnosti řízení podniku o Investoři Využívají informace o podniku při rozhodování o budoucích investicích o Banky Informace z finanční analýzy využívají při rozhodování, zda poskytnout úvěr (popř. jiné služby), v jaké výši a za jakých podmínek. Některé z podmínek mohou být vázány přímo na jednotlivé finanční ukazatele o Stát Jednotlivé státní orgány informace využívají zejména jako statistické podklady, pro daňovou kontrolu, kontrolu podniku se státní účastí apod. Přístupy k finanční analýze Obecně lze rozlišit 2 základní přístupy hodnocení hospodářských jevů, které je možné uplatnit i při finanční analýze podniku: FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků (nejen pozorovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů), na jejich subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy (Sedláček, 2001: 5). Při fundamentální analýze je zpracováváno velké množství kvalitativních údajů. Pokud jsou při analýze využívány i kvantitativní data, jejich interpretace se odvozuje zpravidla bez algoritmizovaných postupů. 18

13 TECHNICKÁ ANALÝZA Technická analýza je založena na analýze kvantitativních ekonomických dat za použití matematických, statistických a další algoritmizovaných metod s následným (kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků. Díky algoritmizovaným postupům je analýza méně náročná na osobní zkušenosti finančního analytika a proto je v podnikové praxi velice rozšířená. Z těchto důvodů se v této práci budu nadále věnovat právě technické analýze. Metody finanční analýzy Metody technické finanční analýzy se dají obecně rozdělit na metody, které využívají elementární matematiku a na metody, které jsou založeny na složitějších matematických postupech. Elementární metody Mezi elementární metody finanční analýzy patří 8 : Analýza stavových (absolutních) ukazatelů o Analýza trendů (horizontální analýza) o Procentní analýza komponent (vertikální analýza) Analýza rozdílových ukazatelů o Čistý pracovní kapitál o Čisté pohotové prostředky o Čisté peněžně - pohledávkové finanční fondy Analýza poměrových ukazatelů o rentabilita o aktivity o finanční závislosti o likvidity o tržní hodnoty o ukazatelů na bázi Cash Flow Analýza soustav ukazatelů o pyramidové rozklady Du Pont analýza 8 Převzato ze SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera : Finanční analýza v řízeni firmy. 2. dopl. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN

14 Vyšší metody finanční analýzy 9 Vyšší metody finanční analýzy využívají složitějších matematických postupů a snaží se zachytit nejen vazby mezi jednotlivými ukazateli, ale i vazby mezi různými podniky. Matematicko-statistické metody o Korelační koeficienty slouží k posouzení stupně vzájemné závislosti ukazatelů o Analýza rozptylu slouží k výběru ukazatelů majících rozhodující vliv na žádaný výsledek o Faktorová analýza slouží ke zjednodušení závislosti struktury ukazatelů o Bodové odhady - slouží k určení orientační normální a standardní hodnoty ukazatele pro skupinu podniku o Regresivní modelování slouží k charakterizaci vzájemných souvislostí mezi dvěma nebo více ukazateli Nestatistické metody o Expertní systémy o Matné (fuzzy) množiny o Gnostická teorie neurčitých dat Analýza absolutní ukazatelů Při zjišťování situace podniku na základě analýzy absolutních ukazatelů se využívá dat obsažených přímo v účetních výkazech rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Při analýze se sledují jak změny absolutní, tak i změny procentní. Konkrétní využití absolutních ukazatelů pak lze nalézt v horizontální a vertikální analýze. Horizontální analýza - analýza trendů Analýza trendů porovnává změny jednotlivých ukazatelů v čase. Při horizontální analýze porovnáváme jednotlivé položky finančních výkazů po jednotlivých řádcích, tedy horizontálně. Pro tento způsob analýzy je nutné mít účetní data z více než jednoho účetního období. Aby analýza přinesla dostatečně vypovídající výsledky, měla by být provedena na základě dat alespoň za 4 účetní období. Obecně platí, že čím je časová řada delší, tím jsou výsledky analýzy věrohodnější a přesnější. Na základě finanční analýzy časových řad lze detailně analyzovat průběh změn, které v podniku během let proběhly a také identifikovat trendy, které se budou projevovat i v budoucích obdobích. 9 Převzato ze SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera : Finanční analýza v řízeni firmy. 2. dopl. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN

15 Při horizontální analýze pracujeme s hodnotami jak absolutními, tak i procentními. Absolutní i relativní změny se počítají ze dvou po sobě následujícím období, přitom se předešlý rok bere jako výchozí. Výpočet relativní změny: Při hodnocení finanční situace podniku nelze vycházet pouze z interních informací podniku, ale je nutné brát v úvahu i okolní podmínky podniku např. změna daňové soustavy, konkurence podniku, ceny vstupů, vývoj měnových kurzů a další 10 Nevýhodou horizontální analýzy je fakt, že pracuje pouze s finančními výkazy a výsledky jednotlivých let, ale nebere v úvahu okolní podmínky podniku jako je změna inflace a další. V tomto případě mezi roční změna výsledků nemusí být nutně zapříčiněna změnou hospodaření podniku, ale vnějšími vlivy. Procentní analýza komponent (vertikální analýza) Při vertikální analýze posuzujeme jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. strukturu aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů (kapitálu) jsou pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita firmy (Sedláček, 2001: 17). Jednotlivé položky výkazů (komponenty) se vyjadřují jako procentní podíly k tzv. základní komponentě. Základní komponentou při analýze rozvahy je suma aktiv a pasiv, při analýze výkazu zisků a ztrát se obvykle za základní komponentu bere velikost tržeb. Výhodou procentní analýzy komponent je nezávislost na externích podmínkách, což umožňuje objektivnější srovnání výsledků a vývojových trendů jednotlivých období. Analýza rozdílových ukazatelů Jako rozdílové ukazatele se ve finanční analýze považují ukazatele označované jako fondy finančních prostředků, které jsou primárně orientovány na likviditu podniku. Ve finanční analýze se fond chápe jako souhrn určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, resp. rozdíl mezi souhrnem určitých (tj. všech či jen vybraných) položek krátkodobých aktiv na jedné straně a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv na straně druhé. Takový rozdíl se obvykle označuje jako čistý fond (Kovanicová, Kovanic, 1997: 42). 10 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera : Finanční analýza v řízeni firmy. 2. dopl. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN

16 Čistý pracovní kapitál Patří mezi nejčastěji používané ukazatele a vypočítá se jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy (ty bývají vymezeny od splatnosti 1 roku do splatnosti 3. měsíční - toto rozdělení umožňuje oddělení té části finančních prostředků, které jsou určeny pro úhradu krátkodobých závazků a těch, které jsou relativně volné a které můžeme označit jako finanční fond). Podle 11 Existují 2 přístupy k čistému pracovnímu kapitálu manažerský a vlastnický. Manažerský přístup čistý pracovní kapitál z pozice aktiv Pracovní kapitál se vypočítá jako rozdíl oběžných aktiv (zásoby, krátkodobé pohledávky a finanční majetek) a krátkodobých závazků. Čistý pracovní kapitál je částí oběžných aktiv, jež jsou financována dlouhodobými zdroji (vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál s délkou splatnosti delší než 1 rok). Obrázek č. 1 ČPK z pozice aktiv SA ČPK OA VK CK DL CK KR SA stálá aktiva ČPK čistý pracovní kapitál OA oběžná aktiva VK vlastní kapitál CK DL cizí dlouhodobý kapitál CK KR cizí krátkodobý kapitál Zdroj: Kislingerová, E., Hnilica, J.: Finanční analýza: krok za krokem, str. 42. Vlastnický přístup čistý pracovní kapitál z pozice pasiv Určuje, jak velký podíl dlouhodobého kapitálu připadne na financování běžné činnosti. Čistý pracovní kapitál = vlastní kapitál + cizí dlouhodobý kapitál stálá aktiva Obrázek č. 2 ČPK z pozice pasiv SA OA VK CK DL ČPK CK KR SA stálá aktiva ČPK čistý pracovní kapitál OA oběžná aktiva VK vlastní kapitál CK DL cizí dlouhodobý kapitál CK KR cizí krátkodobý kapitál Zdroj: Kislingerová, E., Hnilica, J.: Finanční analýza: krok za krokem, str KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1.vyd. Praha : C.H. Beck, s. ISBN

17 Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond) Pokud chceme sledovat vývoj okamžité likvidity podniku, preferujeme sledování ukazatele čistých pohotových prostředků před ukazatelem čistý pracovní kapitál. Důvod je fakt, že ukazatel čistý pracovní kapitál se vypočítá rozdílem mezi oběžnými prostředky a krátkodobými závazky. Mezi oběžnými prostředky se objevují i málo likvidní (někdy i dlouhodobě nelikvidní) položky, které vztah mezi čistým pracovním kapitálem a okamžitou likviditou silně oslabují. Právě z těchto důvodů se pro sledování okamžité likvidity používá ukazatel čisté pohotové prostředky. Výpočet: Čisté pohotové prostředky = pohotové peněžní prostředky okamžitě splatné závazky. Pohotové peněžní prostředky obsahují hotovost a peníze na běžných účtech. V méně striktním pojetí mohou obsahovat i peněžní ekvivalenty. Čisté peněžně - pohledávkové finanční fondy Představuje střední cestu mezi dvěma výše uvedenými ukazateli. Z oběžných aktiv se vylučují zásoby popř. i nelikvidní pohledávky. ČPPF = oběžná aktiva zásoby nelikvidní pohledávky krátkodobé závazky Analýza poměrových ukazatelů Poměrové ukazatele mají ve finanční analýze nezastupitelné místo. Jestliže analýza absolutních čísel umožňuje zabývat se vývojem vertikální a horizontální struktury jednotlivých jevů, jakož i umožňuje poznání základních vývojových tendencí, poměrové ukazatele pomáhají dávat jednotlivé jevy do vzájemných souvislostí (Suchánek, 2007:40). Z velkého množství poměrových ukazatelů je nutné vybrat pouze část z nich, aby analýza byla smysluplná a odpovídala potřebám kladených na danou analýzu a aby situaci podniku zobrazovala komplexně. Pro potřeby této práce jsem vybral následující poměrové ukazatele: Ukazatele rentability (efektivnosti) 12 Ukazatele aktivity Zpracováno dle: VALACH, J.: Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN SYNEK, M. : Manažerská ekonomika. 3 přeprac. a akt. vyd. Praha: Grada Publishing s. ISBN X HAMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN Zpracováno dle HAMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN

18 Ukazatele finanční závislosti (zadluženosti) Ukazatele likvidity (platební schopnosti) Ukazatele na bázi cash-flow Ukazatele rentability podniku Ukazatelé rentability obecně poměřují dosažený zisk s výší zdrojů podniku, který bylo v podniku využito k jeho dosažení. Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje. Obecně lze ukazatele rentability vnímat jako jeden z nejkomplexnějších způsobů hodnocení hospodaření podniku. Mezi nejčastější modifikace ukazatelů rentability patří: Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA Ukazatel rentability vloženého kapitálu - ROI Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE Ukazatel rentability tržeb ROS a ukazatele ziskové marže PMOS Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu vloženého do podniku jeho vlastníky. Dle toho ukazatele mohou investoři zjistit, zda-li je jejich kapitál dostatečně reprodukován z ohledem na riziko jejich investice. Hodnota ukazatele by měla být vyšší než úrok, který by investorovi plynul z alternativní investice (např. vložením prostředků na termínovaný vklad apod.) Možnosti výpočtu ukazatele: před zdaněním: po zdanění: ROE = ROE = EBT = zisk před zdaněním EAT = zisk po zdanění Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA Ukazatel rentability celkových vložených aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy podniku bez ohledu na zdroj financování. Ukazatel vyjadřuje celkovou výdělečnou schopnost podniku, jinými slovy jaký potenciál je v daném podniku skryt. Ukazatel představuje celkový výdělek podniku, který není ještě ovlivněn jeho finanční strukturou HAMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN

19 Možnosti výpočtu ukazatele: nezdaněná výkonnost: zdaněná výkonnost: EBIT = zisk před zdaněním a úroky EAT = zisk po zdanění r = sazba daně Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE Ukazatel ROCE má podobnou vypovídající schopnost jako ROA s tím rozdílem, že se zaměřuje pouze na dlouhodobý kapitál a vylučuje krátkodobé cizí zdroje a ostatní pasiva. ROCE tedy vypovídá o výnosovém potenciálu dlouhodobých zdrojů. Výpočet ukazatele: ROCE Ukazatel rentability vloženého kapitálu - ROI Ukazatel rentability vloženého kapitálu vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku nezávisle na zdroji jeho financování. Výpočet ukazatele: Ukazatel rentability tržeb ROS a ukazatel ziskové marže PMOS Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje poměr mezi ziskem a tržbami. Tržby ve jmenovateli představují tržní hodnotu výkonů podniku za vybrané časové období. Rentabilita tržeb měří dle Hamplové 15 výkonnost podniku na základě tzv. ziskového rozpětí (marže). Z konstrukce tohoto ukazatele lze zjistit, kolik zisku je vyprodukováno z jednotky tržby. Výpočty ukazatelů: rentabilita tržeb zisková marže PMOS Zisková marže je modifikací ukazatele ROS, jen v čitateli používá čistý zisk po zdanění. 15 HAMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN

20 Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud podnik má aktiv více než je pro něj účelné, vznikají mu nadbytečné náklady, které mu snižují zisk. Naopak pokud má podnik aktiv méně než je pro něj potřebné, přichází o tržby, které by díky nim mohl získat. Ukazatel doby obratu zásob Ukazatel doby obratu zásob určuje dobu, po kterou jsou zásoby v podniku vázány. Udává počet obrátek zásob za sledované období. Obecně podniky tlačí na zrychlení doby obratu zásob, což obvykle vede ke zvyšování zisku nebo snížení potřeby kapitálu k dosažení stejného zisku. Ukazatel doby obratu zásob je rovněž indikátorem likvidity, tudíž je nutno je držet na co nejnižší úrovni ovšem bez negativního dopadu na zásobování podniku. Obrat celkových aktiv Obrat celkových aktiv udává počet obrátek za daný časový úsek. Ukazatel je převrácenou hodnotou vázaností celkových aktiv a v tomto případě je pro podnik lepší vyšší hodnota ukazatele. Doba obratu pohledávek Doba obratu pohledávek (průměrná doba splatnosti pohledávek) udává průměrnou dobu, po kterou odběratelé jsou podniku dlužni tj. doba, která uběhne mezi prodejem na obchodní úvěr a inkasem peněz. Podniky se snaží dobu obratu pohledávek zkracovat na co nejkratší dobu za pomocí různých druhů smluvních skont za splacení pohledávky před datem splatnosti. Dobu obratu pohledávek lze srovnat s běžnými platebními podmínkami, za které podnik zboží fakturuje. Pokud je doba obratu pohledávek delší než běžná doba splatnosti, stav indikuje špatnou platební morálku obchodních partnerů. Pokud je tento trend dlouhodobý, podnik by vůči tomuto negativnímu jevu protiopatření. 26

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Basel II. Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy

Basel II. Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy Basel II Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy Úvodní slovo Dr. Heinz Knotzer člen představenstva a náměstek generálního ředitele

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová

TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová METODY URČENÍ PŘEVODNÍCH CEN TRANSFER PRICING METHODS Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová Abstrakt Příspěvek se zaměřuje na Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy

Více