Pokyn generálního ředitele č. 5/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyn generálního ředitele č. 5/2014"

Transkript

1 1/14

2 Pokyn generálního ředitele č. 5/2014 Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 5. listopadu 2014 č.j.: S 46931/2014-O14 Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor automatizace a elektrotechniky Dlážděná 1003/ Praha 1 Náklad: Vydáno pouze v elektronické podobě Rok vydání: /14

3 OBSAH OBSAH... 3 ROZSAH ZNALOSTÍ... 4 ČÁST PRVNÍ... 6 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 Článek Úvod... 6 ČÁST DRUHÁ... 7 POSTUP ZAMĚSTNANCŮ PŘI PORUŠE KO... 7 Článek Obecná část a povinnosti při poruše kolejového obvodu... 7 Článek Jízda ŽKV přes KO v poruše v dopravně fyzicky obsazené ZŘP... 8 Článek Jízda ŽKV po KO v poruše na trati nebo v dopravně s kolejovým rozvětvením fyzicky neobsazené ZŘP... 9 Článek Postup UZ při nahlášení poruchy KO a vzájemná spolupráce UZ a výpravčího... 9 ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...10 Článek Platnost a účinnost...10 Příloha 1 Příklady zápisů do Záznamníku poruch...11 Příloha 2 Postup zaměstnance řízení provozu při indikaci obsazení kolejového obvodu...13 Příloha 3 Postup udržujícího zaměstnance OUZZ při nahlášení obsazení kolejového obvodu poruchou /14

4 Organizační složka ROZSAH ZNALOSTÍ Pracovní činnosti Znalost GŘ SŽDC Všichni zaměstnanci zabývající se organizováním drážní dopravy Osoby pověřené šetřením mimořádných událostí Gestoři předpisů SŽDC D1, SŽDC (ČD) Z1 a SŽDC (ČSD) T100 úplná: celý pokyn včetně příloh Organizační jednotky SŽDC Zaměstnanci GŘ: O11, O12, O13, O14, O15, O18, O20 Všichni zaměstnanci zabývající se organizováním drážní dopravy nebo kontrolou těchto zaměstnanců Zaměstnanci zajišťující správu, opravu a údržbu zabezpečovacích zařízení, železničního svršku a zařízení elektrotechniky a energetiky v kolejišti nebo provádí kontrolu těchto zaměstnanců Zaměstnanci, kteří školí a zkouší znalosti z předpisů SŽDC D1, SŽDC (ČD) Z1 a SŽDC (ČSD) T100 informativní: celý pokyn včetně příloh úplná: celý pokyn včetně příloh Zaměstnanci, kteří zpracovávají a uzavírají smluvní vztahy s cizími právními subjekty úplná: čl. 1, 6 4/14

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK CDP... Centrální dispečerské pracoviště GŘ... Generální ředitelství GVD... Grafikon vlakové dopravy KO... Kolejový obvod OŘ... Oblastní ředitelství OUZZ... Organizace udržující zabezpečovací zařízení Organizační složka SŽDC, odpovídající za provozuschopnost OSPD... dráhy PMD... Posun mezi dopravnami SŽDC... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TÚDC... Technická ústředna dopravní cesty Udržující zaměstnanec organizace udržující zabezpečovací UZ... zařízení ZŘP... Zaměstnanec řízení provozu ZZ... Zabezpečovací zařízení ŽKV... Železniční kolejové vozidlo ŽST... Železniční stanice 5/14

6 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvod 1.1. Tento Pokyn upřesňuje postup zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC ), v případě, kdy zabezpečovací zařízení v příslušné sledované koleji, kde je volnost zjišťována kolejovým obvodem (dále jen KO ; kolejový obvod je definován předpisem SŽDC (ČD) Z1 v příloze č. 1 čl. 333.), indikuje stav obsazení 1, který není způsoben přítomností železničního kolejového vozidla (dále jen ŽKV ) v tomto úseku, ani ohlášeným zásahem udržujícího zaměstnance. Pro účely tohoto Pokynu se v souladu s předpisy SŽDC (ČD) Z1 a SŽDC (ČSD) T100 tento stav považuje za poruchu KO Tento Pokyn se vztahuje na KO, které slouží pro zjišťování volnosti koleje. Pokyn se nevztahuje na kolej, kde je volnost koleje zjišťována pouze počítačem náprav Tento Pokyn je závazný i pro právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu vykonávají pro SŽDC některé činnosti uvedené v rozsahu znalostí tohoto Pokynu a také vykonávají práce nebo jinou činnost na těch částech železniční infrastruktury SŽDC, které mohou ovlivnit správnou činnost KO. Zpravidla se jedná o údržbu, opravu, servis a montáž dotčených zabezpečovacích zařízení, součástí železničního svršku a zařízení elektrotechniky a energetiky a dále školení dotčených zaměstnanců SŽDC. Závaznost tohoto Pokynu pro uvedené osoby musí být zajištěna smluvním vztahem. Za sjednání případně aktualizaci příslušné smlouvy odpovídá organizační jednotka SŽDC, která si příslušnou službu sjednala. 1 Za stav obsazení se považuje i případ, kdy příslušná indikace opakovaně mění svůj stav z obsazeno na volno a zpět. 6/14

7 ČÁST DRUHÁ POSTUP ZAMĚSTNANCŮ PŘI PORUŠE KO Článek 2 Obecná část a povinnosti při poruše kolejového obvodu 2.1. Pokud dojde v souvislosti se vznikem poruchy KO k zastavení nebo omezení železničního provozu, je povinností všech dotčených zaměstnanců řízení provozu (dále jen ZŘP ) a zaměstnanců příslušné odborné organizační složky SŽDC odpovídající za provozuschopnost dráhy (dále jen OSPD ) přijmout taková opatření, aby došlo v co nejkratší době k obnovení provozu. Za tímto účelem musí být zajištěna vzájemná spolupráce všech dotčených zaměstnanců SŽDC (např. vzájemné předávání potřebných informací) V případě vzniku poruchy KO postupuje výpravčí dle platných ustanovení předpisu SŽDC (ČSD) T100 a SŽDC (ČD) Z1. V příloze č. 1 tohoto Pokynu jsou uvedeny příklady zápisů do Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení (dále jen Záznamník poruch ) V případech, kdy je indikace o stavu KO k dispozici současně i na jiném obsazeném obslužném pracovišti, ZŘP prověří jejich soulad. Pokud je zjištěn nesoulad v indikacích, výpravčí, kterému je indikována porucha KO nebo je mu ohlášena, informuje UZ a o dalším postupu bude rozhodnuto až na základě jeho stanoviska (dle znalosti konkrétního technického řešení dotčených zabezpečovacích zařízení UZ upřesní případná nutná dopravní opatření) Je-li obsluhujícímu zaměstnanci indikována porucha u všech kolejových obvodů v dopravně s kolejovým rozvětvením (části dopravny) nebo v traťovém úseku (části traťového úseku) a současně došlo k indikaci poruchy napájení těchto KO (např. měniče 75 Hz, 275 Hz), tak se nejedná o poruchu dotčených KO, ale o poruchu např. měniče a další provoz se uskutečňuje jako v případě tratě nevybavené zařízením pro zjišťování volnosti. Podobně se postupuje i v případech, je-li mu UZ oznámeno dle předpisu SŽDC (ČSD) T100, že porucha KO je způsobena aktuálním stavem zabezpečovacího zařízení mimo vlastní kolej (např. přerušení kabelu při výkopových pracích, krádeží kabelu) Je-li výpravčímu ohlášena skutečnost (např. překážka na trati, lom kolejnice), která ohrožuje bezpečnost provozu, nesmí výpravčí jízdu ŽKV přes dotčené místo povolit. V tomto případě lze povolit jízdu ŽKV pouze do konkrétního km před překážku ve sjednaném směru jízdy ŽKV Při poruše KO je jízda ŽKV přednostně povolována přes jiné koleje než je kolej s KO v poruše. 7/14

8 2.7. Pro vlastní postup ZŘP a UZ při poruše KO je rozhodující, zda se jedná o kolej s KO v poruše na trati nebo v dopravně s kolejovým rozvětvením ZŘP fyzicky obsazené či neobsazené. Tuto problematiku blíže upřesňují následující čl. 3 až 5 a navíc je pro přehlednost postup ZŘP a UZ schematicky znázorněn v přílohách č. 2 a 3. Článek 3 Jízda ŽKV přes KO v poruše v dopravně fyzicky obsazené ZŘP 3.1. Je-li dopravna (samostatný obvod dopravny) v okamžiku vzniku poruchy KO fyzicky obsazena výpravčím, výhybkářem nebo jiným ZŘP s odpovídající odbornou způsobilostí pro zjištění stavu dopravní cesty potřebného pro jízdu ŽKV přes kolej s KO v poruše, tak tento zaměstnanec přímo v kolejišti před povolením první další jízdy přes kolej s KO v poruše prověří: - zda se na koleji nenacházejí zjevné překážky bránící provozu (zemina, padlé stromy, kus drátu, odpadnutá část kolejového vozidla, nákladu, apod.). Je-li to v jeho možnostech a schopnostech a není-li tím ohrožena jeho bezpečnost, tak případnou překážku odstraní, - zda se na koleji nenachází zjevný lom kolejnice (tj. kolejnice zjevně rozdělená na dva nebo více kusů, přičemž se nejedná o konstrukční dělení kolejnice), nebo zda nejsou kolejnice jinak zjevně poškozeny (zda nedošlo na kolejnici ke zjevným změnám proti normálnímu stavu). Pokud ZŘP nedokáže rozhodnout, zda se v konkrétním případě jedná, nebo nejedná o lom kolejnice, nebo poškození kolejnice, o zjištěných skutečnostech informuje zaměstnance správy tratí a o dalším postupu bude rozhodnuto až na základě jeho stanoviska O zjištěných skutečnostech dle bodu 3.1 výpravčí provede zápis (viz příloha 1. porucha č. 2) a informuje UZ Pokud ZŘP v kolejišti zjistil příčinu poruchy KO, kterou odstranil (např. vodivý předmět na izolovaném styku) a KO již neindikuje poruchový stav, výpravčí v Záznamníku poruch tuto skutečnost odepíše jako závadu a povolí jízdu ŽKV za podmínek pro bezporuchový stav KO Je-li i nadále KO v poruše a výpravčí po prověření stavu dle bodu 3.1 vyhodnotil, že kolej s KO v poruše lze pojíždět, povolí jízdu ŽKV přes tuto kolej rychlostí nejvýše 30 km/h. Toto opatření lze ukončit po odstranění poruchy KO nebo pokynu UZ dle čl. 5 tohoto Pokynu na základě provedeného zápisu v Záznamníku poruch. Výpravčí je odpovědný za dodržení ustanovení příslušných vztažných předpisů. 8/14

9 3.5. Nejsou-li splněny všechny podmínky bodu 3.1, nesmí výpravčí jízdu ŽKV přes dotčenou kolej povolit Pokud jsou při zjišťování příčiny obsazení KO dle bodu 3.1 zjištěny závady na jiném než zabezpečovacím zařízení, výpravčí neprodleně informuje i dotčenou OSPD. Článek 4 Jízda ŽKV po KO v poruše na trati nebo v dopravně s kolejovým rozvětvením fyzicky neobsazené ZŘP 4.1. Jedná-li se o poruchu KO na trati nebo v dopravně (samostatném obvodu dopravny) s kolejovým rozvětvením fyzicky neobsazené ZŘP, kdy ZŘP nemůže prověřit v kolejišti stav koleje s KO v poruše dle bodu 3.1. tohoto Pokynu a je nutné přes tuto kolej uskutečnit jízdu, musí být uplatněna ustanovení uvedená v čl Protože nelze zjistit stav koleje s KO v poruše ve smyslu bodu 3.1, traťový dispečer pro jízdu prvního ŽKV přes tuto kolej nařídí zjištění volnosti a průjezdnosti dotčené koleje ve stanici jízdou posunového dílu a v případě koleje na trati jízdou PMD, a to ve smyslu platných ustanovení předpisu SŽDC D1 podle rozhledových poměrů a s omezením rychlosti na nejvýše 30 km/h. Současně výpravčí nařídí strojvedoucímu, aby ho o zjištěných skutečnostech informoval nejpozději z následující stanice za místem poruchy KO nebo informoval výpravčího této stanice (je-li fyzicky stanice výpravčím obsazena) Pokud je volnost a průjezdnost koleje s KO v poruše ověřena jízdou dle bodu 4.2, povolí výpravčí přes tuto kolej jízdu dalším kolejovým vozidlům s rychlostním omezením nejvýše 30 km/h. Toto opatření lze ukončit po odstranění poruchy KO nebo pokynu UZ dle čl. 5 tohoto Pokynu na základě provedeného zápisu v Záznamníku poruch. Článek 5 Postup UZ při nahlášení poruchy KO a vzájemná spolupráce UZ a výpravčího 5.1. Po nahlášení poruchy KO vyhodnotí UZ prioritu poruchy a podle toho informuje výpravčího o předpokládané době zahájení prací na odstranění poruchy. Pro práci na odstranění poruchy UZ požádá výpravčího o zavedení potřebných dopravních opatření Jestliže UZ zjistí, že se jednoznačně jedná o poruchu pouze na zabezpečovacím zařízení (např. vadný stykový transformátor) a není-li schopen tuto poruchu odstranit, zapíše tuto skutečnost do Záznamníku poruch. Na základě tohoto zápisu výpravčí aktualizuje dopravní opatření a odvolá omezení rychlosti stanovená podle čl. 3, respektive čl. 4. 9/14

10 5.3. UZ po odstranění poruchy oznamuje a potvrzuje zápisem v Záznamníku poruch pouze provozuschopnost poruchou dotčeného zabezpečovacího zařízení Zjistí-li UZ, že se nejedná o poruchu zabezpečovacího zařízení a příčinou obsazení KO je závada na jiné části infrastruktury, tak UZ tuto skutečnost neprodleně ohlásí výpravčímu a pro upřesnění příčiny poruchy také určenému zaměstnanci dotčené složky OSPD k řešení (zpravidla správa tratí). Zjištěné skutečnosti zapíše UZ do Záznamníku poruch Po odstranění závady na jiné části infrastruktury potvrdí odpovědný zaměstnanec OSPD (zpravidla správy tratí) provozuschopnost daného místa do telefonního zápisníku. Výpravčí na základě zápisu provedeném zaměstnancem OSPD v telefonním zápisníku a po odepsání poruchy UZ dle platných ustanovení předpisu SŽDC (ČSD) T100 může zrušit případná dopravní opatření zavedená z důvodu poruchy KO, přičemž musí být respektována případná omezující provozní opatření dle požadavku OSPD Za účelem snížení vlivu poruchy na provoz může UZ, respektive odpovědný zaměstnanec OSPD, potvrdit provozuschopnost dotčeného zařízení, respektive aktualizovat potřebná dopravní opatření telekomunikačním zařízením přímo z kolejiště, a to za dodržení platných ustanovení vztažných předpisů. ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 6 Platnost a účinnost 6.1. Tento Pokyn platí do doby zapracování jeho ustanovení do předpisů SŽDC D1, SŽDC (ČD) Z1 a SŽDC (ČSD)T Tento Pokyn zařaďte ve všech stanicích do desek dopravních výnosů u výpravčího, případně podle rozhodnutí ředitele OŘ nebo přednosty provozního obvodu i na další pracoviště. Dále na pracoviště dle rozhodnutí ředitele CDP Se zněním tohoto Pokynu prokazatelně seznamte všechny v úvahu přicházející zaměstnance v obvodu své působnosti Obsah Pokynu zařaďte do náplně nejbližšího školení nebo seminářů dotčených zaměstnanců Tento Pokyn nabývá účinnosti dne 14. prosince /14

11 Příloha 1 Příklady zápisů do Záznamníku poruch A. Porucha kolejového obvodu v dopravně obsazené zaměstnancem řízení provozu (výpravčím) dne Záznamník poruch u výpravčího ŽST Malá u Prahy Porucha nastala hod. při vlaku Přesné označení poruchy nebo závady (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) Zařízení, u něhož byl zrušen olověnkový závěr Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil nebo sňal olověnkový závěr Příloha 1 k Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 5/2014 Porucha odstraněna Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený zásah, kterým byla porucha odstraněna Olověnkový závěr obnoven : : :35 Po odjezdu vlaku 602 zůstal obsazen kolejový obvod na 1. koleji (1K). Novák, výpravčí :10 dne hod. před vlakem Zjištěn přechodový odpor na kontaktech kolejového relé 1K. Náv. technik Slavík vyrozuměn v 22:17. podpis Provedena výměna vadného relé za nové, zařízení _ Po odjezdu vlaku 122 zůstal obsazen kolejový obvod na 2. koleji (2K). Novák, výpravčí :30 přezkoušeno a vykazuje správnou činnost. U reléového konce KO 2K zjištěn vadný stykový transf. Náv. technik Sehnal vyrozuměn v 20:15. podpis Porucha zab. zařízení trvá a bude odstraněna po dodání Provedena kontrola stavu 2. koleje v kolejišti. Nezjištěna zjevná závada. Novák, výpravčí náhradního transformátoru. Do doby odstranění poruchy Kolej 2. je volná. podpis zajišťujte provoz po KO 2K podle platných předpisů. Podrobnosti k uvedeným příkladům zápisů poruch: _ :10 Stykový transformátor na KO 2K namontován, zařízení přezkoušeno a vykazuje správnou činnost. u zařízení dne hod. Podpis zaměstnance OUZZ Slavík, náv. technik podpis Sehnal, náv. technik podpis Novák, výpravčí podpis Hrančík, náv. technik - V případě poruchy číslo 1 výpravčí využívá pro jízdy vlaku/posunového dílu další volné dopravní koleje. Udržující zaměstnanec měřením zjistil, že porucha je pouze u ZZ na vlastním relé 1K. - V případě poruchy číslo 2 není v dopravně další dopravní kolej volná, proto výpravčí prověří stav dotčené 2. koleje přímo v kolejišti. Pro jízdu vlaku po koleji 2. zavede odpovídající dopravní opatření dle čl. 3 Pokynu. Udržující zaměstnanec zjistil, že porucha je pouze u zab. zař. U reléového konce KO 1K je vadný stykový transformátor. Jinou poruchu/závadu v kolejišti nezjistil, což si potvrdil měřením na KO 1K. Zaměstnanec OUZZ odstranil poruchu ve spolupráci s dalšími zaměstnanci OUZZ dodáním náhradního stykového transformátoru. - Zápis udržujícího zaměstnance Do doby odstranění poruchy zajišťujte provoz po KO 2K podle platných předpisů. je jednoznačným vyjádřením podle čl. 5.2 tohoto Pokynu. podpis 11/14

12 B. Porucha kolejového obvodu v dopravně dálkově řízené a neobsazené zaměstnancem řízení provozu. dne Záznamník poruch v dotčeném dispečerském sále Porucha nastala hod. při vlaku Přesné označení poruchy nebo závady (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) Zařízení, u něhož byl zrušen olověnkový závěr Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil nebo sňal olověnkový závěr Příloha 1 k Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 5/2014 dne Porucha odstraněna hod. před vlakem Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený zásah, kterým byla porucha odstraněna u zařízení Olověnkový závěr obnoven dne hod. Podpis zaměstnance OUZZ Po odjezdu vlaku 121 zůstal obsazen Ševčák, Nejedná se o poruchu zab. zař., Hrančík, : kolejový obvod LK v ŽST Pravčice. traťový dispečer :45 zjištěn lom na kolejnici. náv. technik Náv. technik Slavík vyrozuměn v 4:05. podpis _ :10 zapsal Ševčák, traťový dispečer, podpis Po odstranění lomu zařízení vykazuje správnou činnost. zapsal Ševčák, traťový dispečer, podpis Hrančík, náv. technik _ Podrobnosti k uvedenému příkladu zápisu poruch: - Traťový dispečer zjistil, že vlak 121 dojel do následující ŽST celý. Pro jízdu po úseku LK zavede dopravní opatření. - Traťový dispečer poruchu ohlásí udržujícímu zaměstnanci OUZZ. Tento zaměstnanec zjistí, že příčinou obsazení kolejového obvodu LK je lom kolejnice. O zjištěném stavu neprodleně informuje traťového dispečera. Traťový dispečer neodkladně zastaví provoz po dotčené koleji a nahlásí lom pohotovosti správy tratí. - Potřebné zápisy do záznamníku poruch provedl návěstní technik pouze v dotčené dálkově řízené dopravně. 12/14

13 Příloha 2 k Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 5/2014 Příloha 2 Postup zaměstnance řízení provozu při indikaci obsazení kolejového obvodu Případná jízda do KO se provede v souladu s předpisem SŽDC D1. ANO příčinou je přítomnost vozidla. KO indikuje obsazení Může výpravčí zjistit příčinu obsazení KO? NE ANO - příčinou je již závada zjištěná. Vyhodnotí stav jako poruchu KO, kterou nahlásí UZ. Zajistit odstranění závady. Do odstranění závady lze povolit jízdu ŽKV přes obsazený úsek pouze v případě nemá-li závada vliv na bezpečnou jízdu ŽKV. V opačném případě je jízda přes obsazený KO zakázána. Povolit lze jízdu pouze do km před místo závady ve směru jízdy kolejového vozidla. Jízda povolována po jiné koleji, než je kolej s KO v poruše. ANO Je možná jízda mimo kolej s KO v poruše? NE NE Je velký vliv poruchy KO na plnění GVD? ANO NE KO je v neobsazené dopravně (sam. obvodu) nebo na trati? ANO Výpravčí prověří (osobně nebo jiným ZŘP) kolej s KO v poruše v kolejišti dle rozsahu stanoveném v bodě 3.1. Do odstranění poruchy se jízda povoluje podle opatření stanovených v čl. 4. ZŘP zjistí na koleji příčinu, kterou odstraní, KO se uvolní. Na koleji neshledána příčina obsazení KO. ZŘP zjistí na koleji příčinu, kterou nemůže odstranit a která znemožňuje jízdu. Zjištěný stav nahlásí neprodleně UZ, poruchu odepíše jako závadu a povolí jízdu v původním rozsahu. Jízda vlaku/posunu povolena podle opatření stanovených v čl. 3. Zjištěný stav nahlásí neprodleně UZ a dalším zaměstnancům OSPD. Jízda přes danou kolej nesmí být povolena. Další postup dle sdělení UZ, resp. dalších zaměstnanců OSPD. 13/14

14 Příloha 3 k Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 5/2014 Příloha 3 Postup udržujícího zaměstnance OUZZ při nahlášení obsazení kolejového obvodu poruchou UZ vyhodnotí prioritu odstranění poruchy KO dle informace od výpravčího. Po příjezdu nahlásí svoji přítomnost výpravčímu, dle potřeby zavede dopravní opatření a začne zjišťovat příčinu obsazení KO. NE ANO Poruchu ZZ lze odstranit bezprostředně. ANO Příčinou obsazení KO je aktuální stav ZZ? Nelze určit Stav ZZ neumožňuje určit, že příčinou poruchy je pouze ZZ. NE Zjištěno, že příčinou poruchy KO není ZZ, jedná se o poruchu správy tratí, elektro nebo cizího subjektu nebo jiná překážka. Poruchu odstraní a odepíše. UZ, respektive zaměstnanec jiné dotčené složky OSPD aktualizuje výpravčímu do odstranění poruchy ZZ požadavky na dopravní opatření. Určí předpokládanou dobu trvání poruchy, ve spolupráci s výpravčím aktualizuje dopravní opatření. Příčinu poruchy zapíše do Záznamníku poruch. Informuje svého nadřízeného, respektive pohotovost OSPD. Poruchu odstraní a odepíše. NE Neprodleně informuje výpravčího a pohotovost OSPD, případně cizí subjekt. O zjištěných skutečnostech provede zápis v Záznamníku poruch. Příčinu poruchy KO odstraní příslušná složka OSPD. Poruchu odepíše. Příčinu poruchy je schopen, respektive může odstranit? ANO Neprodleně informuje výpravčího a příčinu odstraní. Poruchu odepíše. Dle charakteru poruchy informuje dotčenou OSPD. 14/14

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

České dráhy, a.s. ČD Op 10. Předpis. pro výměnu dokumentů v elektronické formě. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD Op 10. Předpis. pro výměnu dokumentů v elektronické formě. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD Op 10 Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě Úroveň přístupu A Označení předpisu Účinnost od České dráhy, a.s. ČD Op 10 Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Výklady z předpisových porad

Výklady z předpisových porad , 45 a), 83 b), 83 d), 102, 142 Výklady z předpisových porad 02/09 Otázka: Kdo může vykonávat odborné zkoušky D-30 pro zaměstnance s odbornou zkouškou D-03, D-04, D-04a - podle předpisu ČD Ok2 to provádí

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

Záruční podmínky ze dne 20.2.2014

Záruční podmínky ze dne 20.2.2014 Preambule ALTRON, a.s., obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,vložka 3609, IČ: 649 48 251,DIČ: CZ64948251, sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-1421/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. OL 0028/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 29 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové spoření zaměstnanců

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s.

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s. Příloha č.21 Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových souprav LTE výrobce METRA BLANSKO a.s. 1. Obecné: 1.1 V DKV Praha PJ Vršovice je vyčleněna skupina zaměstnanců pro

Více

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s.

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s. Obchodní společnost Advanced World Transport a.s., IČ: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava, (dále jen Advanced World Transport a.s. ) tímto oznamuje, že tento dokument

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy Schváleno generálním

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00901ah* CRDUX00901AH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0736/14-9/Kr V Praze dne 10. září 2015 Č. j.: DUCR-52006/15/Kr Telefon: +420 972

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 3/2015 20. března 2015 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Úpravy zkušebního řádu pro ověřování způsobilosti bezpečnostních poradců

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti MOREAU AGRI, spol. s r.o. č. MA 2011/1 (dále jen Podmínky ) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti MOREAU AGRI, spol.

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Problémy kompatibility kolejových obvodů u ČD Václav Chudáček, VÚŽ

Problémy kompatibility kolejových obvodů u ČD Václav Chudáček, VÚŽ Problémy kompatibility kolejových obvodů u ČD Václav Chudáček, VÚŽ 1. Úvod V následujícím textu jsou shrnuty informace, které umožňují učinit si vlastní názor na potřebu prostředků pro detekci kolejových

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

IČO: 1531/3, 140 00 4 +420211043469 29148278, DIČ: CZ

IČO: 1531/3, 140 00 4 +420211043469 29148278, DIČ: CZ Smlouva o poskytování služby připojení k síti Internet uzavřená dle ustanovení 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 269 odst. 2 zákona č.

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více