Pokyn generálního ředitele č. 5/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyn generálního ředitele č. 5/2014"

Transkript

1 1/14

2 Pokyn generálního ředitele č. 5/2014 Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 5. listopadu 2014 č.j.: S 46931/2014-O14 Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor automatizace a elektrotechniky Dlážděná 1003/ Praha 1 Náklad: Vydáno pouze v elektronické podobě Rok vydání: /14

3 OBSAH OBSAH... 3 ROZSAH ZNALOSTÍ... 4 ČÁST PRVNÍ... 6 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 Článek Úvod... 6 ČÁST DRUHÁ... 7 POSTUP ZAMĚSTNANCŮ PŘI PORUŠE KO... 7 Článek Obecná část a povinnosti při poruše kolejového obvodu... 7 Článek Jízda ŽKV přes KO v poruše v dopravně fyzicky obsazené ZŘP... 8 Článek Jízda ŽKV po KO v poruše na trati nebo v dopravně s kolejovým rozvětvením fyzicky neobsazené ZŘP... 9 Článek Postup UZ při nahlášení poruchy KO a vzájemná spolupráce UZ a výpravčího... 9 ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...10 Článek Platnost a účinnost...10 Příloha 1 Příklady zápisů do Záznamníku poruch...11 Příloha 2 Postup zaměstnance řízení provozu při indikaci obsazení kolejového obvodu...13 Příloha 3 Postup udržujícího zaměstnance OUZZ při nahlášení obsazení kolejového obvodu poruchou /14

4 Organizační složka ROZSAH ZNALOSTÍ Pracovní činnosti Znalost GŘ SŽDC Všichni zaměstnanci zabývající se organizováním drážní dopravy Osoby pověřené šetřením mimořádných událostí Gestoři předpisů SŽDC D1, SŽDC (ČD) Z1 a SŽDC (ČSD) T100 úplná: celý pokyn včetně příloh Organizační jednotky SŽDC Zaměstnanci GŘ: O11, O12, O13, O14, O15, O18, O20 Všichni zaměstnanci zabývající se organizováním drážní dopravy nebo kontrolou těchto zaměstnanců Zaměstnanci zajišťující správu, opravu a údržbu zabezpečovacích zařízení, železničního svršku a zařízení elektrotechniky a energetiky v kolejišti nebo provádí kontrolu těchto zaměstnanců Zaměstnanci, kteří školí a zkouší znalosti z předpisů SŽDC D1, SŽDC (ČD) Z1 a SŽDC (ČSD) T100 informativní: celý pokyn včetně příloh úplná: celý pokyn včetně příloh Zaměstnanci, kteří zpracovávají a uzavírají smluvní vztahy s cizími právními subjekty úplná: čl. 1, 6 4/14

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK CDP... Centrální dispečerské pracoviště GŘ... Generální ředitelství GVD... Grafikon vlakové dopravy KO... Kolejový obvod OŘ... Oblastní ředitelství OUZZ... Organizace udržující zabezpečovací zařízení Organizační složka SŽDC, odpovídající za provozuschopnost OSPD... dráhy PMD... Posun mezi dopravnami SŽDC... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TÚDC... Technická ústředna dopravní cesty Udržující zaměstnanec organizace udržující zabezpečovací UZ... zařízení ZŘP... Zaměstnanec řízení provozu ZZ... Zabezpečovací zařízení ŽKV... Železniční kolejové vozidlo ŽST... Železniční stanice 5/14

6 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvod 1.1. Tento Pokyn upřesňuje postup zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC ), v případě, kdy zabezpečovací zařízení v příslušné sledované koleji, kde je volnost zjišťována kolejovým obvodem (dále jen KO ; kolejový obvod je definován předpisem SŽDC (ČD) Z1 v příloze č. 1 čl. 333.), indikuje stav obsazení 1, který není způsoben přítomností železničního kolejového vozidla (dále jen ŽKV ) v tomto úseku, ani ohlášeným zásahem udržujícího zaměstnance. Pro účely tohoto Pokynu se v souladu s předpisy SŽDC (ČD) Z1 a SŽDC (ČSD) T100 tento stav považuje za poruchu KO Tento Pokyn se vztahuje na KO, které slouží pro zjišťování volnosti koleje. Pokyn se nevztahuje na kolej, kde je volnost koleje zjišťována pouze počítačem náprav Tento Pokyn je závazný i pro právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu vykonávají pro SŽDC některé činnosti uvedené v rozsahu znalostí tohoto Pokynu a také vykonávají práce nebo jinou činnost na těch částech železniční infrastruktury SŽDC, které mohou ovlivnit správnou činnost KO. Zpravidla se jedná o údržbu, opravu, servis a montáž dotčených zabezpečovacích zařízení, součástí železničního svršku a zařízení elektrotechniky a energetiky a dále školení dotčených zaměstnanců SŽDC. Závaznost tohoto Pokynu pro uvedené osoby musí být zajištěna smluvním vztahem. Za sjednání případně aktualizaci příslušné smlouvy odpovídá organizační jednotka SŽDC, která si příslušnou službu sjednala. 1 Za stav obsazení se považuje i případ, kdy příslušná indikace opakovaně mění svůj stav z obsazeno na volno a zpět. 6/14

7 ČÁST DRUHÁ POSTUP ZAMĚSTNANCŮ PŘI PORUŠE KO Článek 2 Obecná část a povinnosti při poruše kolejového obvodu 2.1. Pokud dojde v souvislosti se vznikem poruchy KO k zastavení nebo omezení železničního provozu, je povinností všech dotčených zaměstnanců řízení provozu (dále jen ZŘP ) a zaměstnanců příslušné odborné organizační složky SŽDC odpovídající za provozuschopnost dráhy (dále jen OSPD ) přijmout taková opatření, aby došlo v co nejkratší době k obnovení provozu. Za tímto účelem musí být zajištěna vzájemná spolupráce všech dotčených zaměstnanců SŽDC (např. vzájemné předávání potřebných informací) V případě vzniku poruchy KO postupuje výpravčí dle platných ustanovení předpisu SŽDC (ČSD) T100 a SŽDC (ČD) Z1. V příloze č. 1 tohoto Pokynu jsou uvedeny příklady zápisů do Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení (dále jen Záznamník poruch ) V případech, kdy je indikace o stavu KO k dispozici současně i na jiném obsazeném obslužném pracovišti, ZŘP prověří jejich soulad. Pokud je zjištěn nesoulad v indikacích, výpravčí, kterému je indikována porucha KO nebo je mu ohlášena, informuje UZ a o dalším postupu bude rozhodnuto až na základě jeho stanoviska (dle znalosti konkrétního technického řešení dotčených zabezpečovacích zařízení UZ upřesní případná nutná dopravní opatření) Je-li obsluhujícímu zaměstnanci indikována porucha u všech kolejových obvodů v dopravně s kolejovým rozvětvením (části dopravny) nebo v traťovém úseku (části traťového úseku) a současně došlo k indikaci poruchy napájení těchto KO (např. měniče 75 Hz, 275 Hz), tak se nejedná o poruchu dotčených KO, ale o poruchu např. měniče a další provoz se uskutečňuje jako v případě tratě nevybavené zařízením pro zjišťování volnosti. Podobně se postupuje i v případech, je-li mu UZ oznámeno dle předpisu SŽDC (ČSD) T100, že porucha KO je způsobena aktuálním stavem zabezpečovacího zařízení mimo vlastní kolej (např. přerušení kabelu při výkopových pracích, krádeží kabelu) Je-li výpravčímu ohlášena skutečnost (např. překážka na trati, lom kolejnice), která ohrožuje bezpečnost provozu, nesmí výpravčí jízdu ŽKV přes dotčené místo povolit. V tomto případě lze povolit jízdu ŽKV pouze do konkrétního km před překážku ve sjednaném směru jízdy ŽKV Při poruše KO je jízda ŽKV přednostně povolována přes jiné koleje než je kolej s KO v poruše. 7/14

8 2.7. Pro vlastní postup ZŘP a UZ při poruše KO je rozhodující, zda se jedná o kolej s KO v poruše na trati nebo v dopravně s kolejovým rozvětvením ZŘP fyzicky obsazené či neobsazené. Tuto problematiku blíže upřesňují následující čl. 3 až 5 a navíc je pro přehlednost postup ZŘP a UZ schematicky znázorněn v přílohách č. 2 a 3. Článek 3 Jízda ŽKV přes KO v poruše v dopravně fyzicky obsazené ZŘP 3.1. Je-li dopravna (samostatný obvod dopravny) v okamžiku vzniku poruchy KO fyzicky obsazena výpravčím, výhybkářem nebo jiným ZŘP s odpovídající odbornou způsobilostí pro zjištění stavu dopravní cesty potřebného pro jízdu ŽKV přes kolej s KO v poruše, tak tento zaměstnanec přímo v kolejišti před povolením první další jízdy přes kolej s KO v poruše prověří: - zda se na koleji nenacházejí zjevné překážky bránící provozu (zemina, padlé stromy, kus drátu, odpadnutá část kolejového vozidla, nákladu, apod.). Je-li to v jeho možnostech a schopnostech a není-li tím ohrožena jeho bezpečnost, tak případnou překážku odstraní, - zda se na koleji nenachází zjevný lom kolejnice (tj. kolejnice zjevně rozdělená na dva nebo více kusů, přičemž se nejedná o konstrukční dělení kolejnice), nebo zda nejsou kolejnice jinak zjevně poškozeny (zda nedošlo na kolejnici ke zjevným změnám proti normálnímu stavu). Pokud ZŘP nedokáže rozhodnout, zda se v konkrétním případě jedná, nebo nejedná o lom kolejnice, nebo poškození kolejnice, o zjištěných skutečnostech informuje zaměstnance správy tratí a o dalším postupu bude rozhodnuto až na základě jeho stanoviska O zjištěných skutečnostech dle bodu 3.1 výpravčí provede zápis (viz příloha 1. porucha č. 2) a informuje UZ Pokud ZŘP v kolejišti zjistil příčinu poruchy KO, kterou odstranil (např. vodivý předmět na izolovaném styku) a KO již neindikuje poruchový stav, výpravčí v Záznamníku poruch tuto skutečnost odepíše jako závadu a povolí jízdu ŽKV za podmínek pro bezporuchový stav KO Je-li i nadále KO v poruše a výpravčí po prověření stavu dle bodu 3.1 vyhodnotil, že kolej s KO v poruše lze pojíždět, povolí jízdu ŽKV přes tuto kolej rychlostí nejvýše 30 km/h. Toto opatření lze ukončit po odstranění poruchy KO nebo pokynu UZ dle čl. 5 tohoto Pokynu na základě provedeného zápisu v Záznamníku poruch. Výpravčí je odpovědný za dodržení ustanovení příslušných vztažných předpisů. 8/14

9 3.5. Nejsou-li splněny všechny podmínky bodu 3.1, nesmí výpravčí jízdu ŽKV přes dotčenou kolej povolit Pokud jsou při zjišťování příčiny obsazení KO dle bodu 3.1 zjištěny závady na jiném než zabezpečovacím zařízení, výpravčí neprodleně informuje i dotčenou OSPD. Článek 4 Jízda ŽKV po KO v poruše na trati nebo v dopravně s kolejovým rozvětvením fyzicky neobsazené ZŘP 4.1. Jedná-li se o poruchu KO na trati nebo v dopravně (samostatném obvodu dopravny) s kolejovým rozvětvením fyzicky neobsazené ZŘP, kdy ZŘP nemůže prověřit v kolejišti stav koleje s KO v poruše dle bodu 3.1. tohoto Pokynu a je nutné přes tuto kolej uskutečnit jízdu, musí být uplatněna ustanovení uvedená v čl Protože nelze zjistit stav koleje s KO v poruše ve smyslu bodu 3.1, traťový dispečer pro jízdu prvního ŽKV přes tuto kolej nařídí zjištění volnosti a průjezdnosti dotčené koleje ve stanici jízdou posunového dílu a v případě koleje na trati jízdou PMD, a to ve smyslu platných ustanovení předpisu SŽDC D1 podle rozhledových poměrů a s omezením rychlosti na nejvýše 30 km/h. Současně výpravčí nařídí strojvedoucímu, aby ho o zjištěných skutečnostech informoval nejpozději z následující stanice za místem poruchy KO nebo informoval výpravčího této stanice (je-li fyzicky stanice výpravčím obsazena) Pokud je volnost a průjezdnost koleje s KO v poruše ověřena jízdou dle bodu 4.2, povolí výpravčí přes tuto kolej jízdu dalším kolejovým vozidlům s rychlostním omezením nejvýše 30 km/h. Toto opatření lze ukončit po odstranění poruchy KO nebo pokynu UZ dle čl. 5 tohoto Pokynu na základě provedeného zápisu v Záznamníku poruch. Článek 5 Postup UZ při nahlášení poruchy KO a vzájemná spolupráce UZ a výpravčího 5.1. Po nahlášení poruchy KO vyhodnotí UZ prioritu poruchy a podle toho informuje výpravčího o předpokládané době zahájení prací na odstranění poruchy. Pro práci na odstranění poruchy UZ požádá výpravčího o zavedení potřebných dopravních opatření Jestliže UZ zjistí, že se jednoznačně jedná o poruchu pouze na zabezpečovacím zařízení (např. vadný stykový transformátor) a není-li schopen tuto poruchu odstranit, zapíše tuto skutečnost do Záznamníku poruch. Na základě tohoto zápisu výpravčí aktualizuje dopravní opatření a odvolá omezení rychlosti stanovená podle čl. 3, respektive čl. 4. 9/14

10 5.3. UZ po odstranění poruchy oznamuje a potvrzuje zápisem v Záznamníku poruch pouze provozuschopnost poruchou dotčeného zabezpečovacího zařízení Zjistí-li UZ, že se nejedná o poruchu zabezpečovacího zařízení a příčinou obsazení KO je závada na jiné části infrastruktury, tak UZ tuto skutečnost neprodleně ohlásí výpravčímu a pro upřesnění příčiny poruchy také určenému zaměstnanci dotčené složky OSPD k řešení (zpravidla správa tratí). Zjištěné skutečnosti zapíše UZ do Záznamníku poruch Po odstranění závady na jiné části infrastruktury potvrdí odpovědný zaměstnanec OSPD (zpravidla správy tratí) provozuschopnost daného místa do telefonního zápisníku. Výpravčí na základě zápisu provedeném zaměstnancem OSPD v telefonním zápisníku a po odepsání poruchy UZ dle platných ustanovení předpisu SŽDC (ČSD) T100 může zrušit případná dopravní opatření zavedená z důvodu poruchy KO, přičemž musí být respektována případná omezující provozní opatření dle požadavku OSPD Za účelem snížení vlivu poruchy na provoz může UZ, respektive odpovědný zaměstnanec OSPD, potvrdit provozuschopnost dotčeného zařízení, respektive aktualizovat potřebná dopravní opatření telekomunikačním zařízením přímo z kolejiště, a to za dodržení platných ustanovení vztažných předpisů. ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 6 Platnost a účinnost 6.1. Tento Pokyn platí do doby zapracování jeho ustanovení do předpisů SŽDC D1, SŽDC (ČD) Z1 a SŽDC (ČSD)T Tento Pokyn zařaďte ve všech stanicích do desek dopravních výnosů u výpravčího, případně podle rozhodnutí ředitele OŘ nebo přednosty provozního obvodu i na další pracoviště. Dále na pracoviště dle rozhodnutí ředitele CDP Se zněním tohoto Pokynu prokazatelně seznamte všechny v úvahu přicházející zaměstnance v obvodu své působnosti Obsah Pokynu zařaďte do náplně nejbližšího školení nebo seminářů dotčených zaměstnanců Tento Pokyn nabývá účinnosti dne 14. prosince /14

11 Příloha 1 Příklady zápisů do Záznamníku poruch A. Porucha kolejového obvodu v dopravně obsazené zaměstnancem řízení provozu (výpravčím) dne Záznamník poruch u výpravčího ŽST Malá u Prahy Porucha nastala hod. při vlaku Přesné označení poruchy nebo závady (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) Zařízení, u něhož byl zrušen olověnkový závěr Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil nebo sňal olověnkový závěr Příloha 1 k Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 5/2014 Porucha odstraněna Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený zásah, kterým byla porucha odstraněna Olověnkový závěr obnoven : : :35 Po odjezdu vlaku 602 zůstal obsazen kolejový obvod na 1. koleji (1K). Novák, výpravčí :10 dne hod. před vlakem Zjištěn přechodový odpor na kontaktech kolejového relé 1K. Náv. technik Slavík vyrozuměn v 22:17. podpis Provedena výměna vadného relé za nové, zařízení _ Po odjezdu vlaku 122 zůstal obsazen kolejový obvod na 2. koleji (2K). Novák, výpravčí :30 přezkoušeno a vykazuje správnou činnost. U reléového konce KO 2K zjištěn vadný stykový transf. Náv. technik Sehnal vyrozuměn v 20:15. podpis Porucha zab. zařízení trvá a bude odstraněna po dodání Provedena kontrola stavu 2. koleje v kolejišti. Nezjištěna zjevná závada. Novák, výpravčí náhradního transformátoru. Do doby odstranění poruchy Kolej 2. je volná. podpis zajišťujte provoz po KO 2K podle platných předpisů. Podrobnosti k uvedeným příkladům zápisů poruch: _ :10 Stykový transformátor na KO 2K namontován, zařízení přezkoušeno a vykazuje správnou činnost. u zařízení dne hod. Podpis zaměstnance OUZZ Slavík, náv. technik podpis Sehnal, náv. technik podpis Novák, výpravčí podpis Hrančík, náv. technik - V případě poruchy číslo 1 výpravčí využívá pro jízdy vlaku/posunového dílu další volné dopravní koleje. Udržující zaměstnanec měřením zjistil, že porucha je pouze u ZZ na vlastním relé 1K. - V případě poruchy číslo 2 není v dopravně další dopravní kolej volná, proto výpravčí prověří stav dotčené 2. koleje přímo v kolejišti. Pro jízdu vlaku po koleji 2. zavede odpovídající dopravní opatření dle čl. 3 Pokynu. Udržující zaměstnanec zjistil, že porucha je pouze u zab. zař. U reléového konce KO 1K je vadný stykový transformátor. Jinou poruchu/závadu v kolejišti nezjistil, což si potvrdil měřením na KO 1K. Zaměstnanec OUZZ odstranil poruchu ve spolupráci s dalšími zaměstnanci OUZZ dodáním náhradního stykového transformátoru. - Zápis udržujícího zaměstnance Do doby odstranění poruchy zajišťujte provoz po KO 2K podle platných předpisů. je jednoznačným vyjádřením podle čl. 5.2 tohoto Pokynu. podpis 11/14

12 B. Porucha kolejového obvodu v dopravně dálkově řízené a neobsazené zaměstnancem řízení provozu. dne Záznamník poruch v dotčeném dispečerském sále Porucha nastala hod. při vlaku Přesné označení poruchy nebo závady (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) Zařízení, u něhož byl zrušen olověnkový závěr Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil nebo sňal olověnkový závěr Příloha 1 k Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 5/2014 dne Porucha odstraněna hod. před vlakem Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený zásah, kterým byla porucha odstraněna u zařízení Olověnkový závěr obnoven dne hod. Podpis zaměstnance OUZZ Po odjezdu vlaku 121 zůstal obsazen Ševčák, Nejedná se o poruchu zab. zař., Hrančík, : kolejový obvod LK v ŽST Pravčice. traťový dispečer :45 zjištěn lom na kolejnici. náv. technik Náv. technik Slavík vyrozuměn v 4:05. podpis _ :10 zapsal Ševčák, traťový dispečer, podpis Po odstranění lomu zařízení vykazuje správnou činnost. zapsal Ševčák, traťový dispečer, podpis Hrančík, náv. technik _ Podrobnosti k uvedenému příkladu zápisu poruch: - Traťový dispečer zjistil, že vlak 121 dojel do následující ŽST celý. Pro jízdu po úseku LK zavede dopravní opatření. - Traťový dispečer poruchu ohlásí udržujícímu zaměstnanci OUZZ. Tento zaměstnanec zjistí, že příčinou obsazení kolejového obvodu LK je lom kolejnice. O zjištěném stavu neprodleně informuje traťového dispečera. Traťový dispečer neodkladně zastaví provoz po dotčené koleji a nahlásí lom pohotovosti správy tratí. - Potřebné zápisy do záznamníku poruch provedl návěstní technik pouze v dotčené dálkově řízené dopravně. 12/14

13 Příloha 2 k Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 5/2014 Příloha 2 Postup zaměstnance řízení provozu při indikaci obsazení kolejového obvodu Případná jízda do KO se provede v souladu s předpisem SŽDC D1. ANO příčinou je přítomnost vozidla. KO indikuje obsazení Může výpravčí zjistit příčinu obsazení KO? NE ANO - příčinou je již závada zjištěná. Vyhodnotí stav jako poruchu KO, kterou nahlásí UZ. Zajistit odstranění závady. Do odstranění závady lze povolit jízdu ŽKV přes obsazený úsek pouze v případě nemá-li závada vliv na bezpečnou jízdu ŽKV. V opačném případě je jízda přes obsazený KO zakázána. Povolit lze jízdu pouze do km před místo závady ve směru jízdy kolejového vozidla. Jízda povolována po jiné koleji, než je kolej s KO v poruše. ANO Je možná jízda mimo kolej s KO v poruše? NE NE Je velký vliv poruchy KO na plnění GVD? ANO NE KO je v neobsazené dopravně (sam. obvodu) nebo na trati? ANO Výpravčí prověří (osobně nebo jiným ZŘP) kolej s KO v poruše v kolejišti dle rozsahu stanoveném v bodě 3.1. Do odstranění poruchy se jízda povoluje podle opatření stanovených v čl. 4. ZŘP zjistí na koleji příčinu, kterou odstraní, KO se uvolní. Na koleji neshledána příčina obsazení KO. ZŘP zjistí na koleji příčinu, kterou nemůže odstranit a která znemožňuje jízdu. Zjištěný stav nahlásí neprodleně UZ, poruchu odepíše jako závadu a povolí jízdu v původním rozsahu. Jízda vlaku/posunu povolena podle opatření stanovených v čl. 3. Zjištěný stav nahlásí neprodleně UZ a dalším zaměstnancům OSPD. Jízda přes danou kolej nesmí být povolena. Další postup dle sdělení UZ, resp. dalších zaměstnanců OSPD. 13/14

14 Příloha 3 k Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 5/2014 Příloha 3 Postup udržujícího zaměstnance OUZZ při nahlášení obsazení kolejového obvodu poruchou UZ vyhodnotí prioritu odstranění poruchy KO dle informace od výpravčího. Po příjezdu nahlásí svoji přítomnost výpravčímu, dle potřeby zavede dopravní opatření a začne zjišťovat příčinu obsazení KO. NE ANO Poruchu ZZ lze odstranit bezprostředně. ANO Příčinou obsazení KO je aktuální stav ZZ? Nelze určit Stav ZZ neumožňuje určit, že příčinou poruchy je pouze ZZ. NE Zjištěno, že příčinou poruchy KO není ZZ, jedná se o poruchu správy tratí, elektro nebo cizího subjektu nebo jiná překážka. Poruchu odstraní a odepíše. UZ, respektive zaměstnanec jiné dotčené složky OSPD aktualizuje výpravčímu do odstranění poruchy ZZ požadavky na dopravní opatření. Určí předpokládanou dobu trvání poruchy, ve spolupráci s výpravčím aktualizuje dopravní opatření. Příčinu poruchy zapíše do Záznamníku poruch. Informuje svého nadřízeného, respektive pohotovost OSPD. Poruchu odstraní a odepíše. NE Neprodleně informuje výpravčího a pohotovost OSPD, případně cizí subjekt. O zjištěných skutečnostech provede zápis v Záznamníku poruch. Příčinu poruchy KO odstraní příslušná složka OSPD. Poruchu odepíše. Příčinu poruchy je schopen, respektive může odstranit? ANO Neprodleně informuje výpravčího a příčinu odstraní. Poruchu odepíše. Dle charakteru poruchy informuje dotčenou OSPD. 14/14

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17. června 2013

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D1 Změna č. 3 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 8. dubna 2015 č.j.: S 7161/2015-O12

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností.

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností. 21. Hlavní operátor je povinen zajistit: vedení evidence odpovědných a provozních operátorů, jednou ročně školení odpovědných a provozních operátorů, provedení zkoušky praktické způsobilosti provozních

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Schváleno Dne 28. 3. 2012 č. j.: S 13 299/2012-PERS Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor personální Dlážděná 1003/7 110 00 Praha

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD nákladiště Kout na Šumavě 2. ZMĚNA Účinnost od 15. 07.2006 Jan Vobruba... dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 15/2006 KT - 03 dne Ivan Bořík... VP UŽST

Více

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ Obsah 1 Úvodní ustanovení...3 2 Požadavky na zařízení dálkově ovládané signalizace pro nevidomé...3 3 Požadavky na umístění přijímače dálkového ovládání a zdroje akustického signálu pro nevidomé...5 4

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Č E S K É D R Á H Y, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum osobní dopravy Liberec Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy G r a f i k o n

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň. Přípojový provozní řád. Pro dráhu - vlečku. Vlečka SUDA

Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň. Přípojový provozní řád. Pro dráhu - vlečku. Vlečka SUDA Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň Uzlová železniční stanice PLZEŇ Přípojový provozní řád Pro dráhu - vlečku Vlečka SUDA Odbočující v ŽST Plzeň Křimice Regionální centrum

Více

Předpis SŽDC (ČD) Z2. Otázka č. Zadání otázky a odpovědi

Předpis SŽDC (ČD) Z2. Otázka č. Zadání otázky a odpovědi 1 Předpis ČD Z2 není závazný a) pro zaměstnance, kteří obsluhují PZZ b) pro zaměstnance, kteří udržují PZZ c) pro uživatele pozemní komunikace 2 Předpis ČD Z2 stanovuje závazný postup pro obsluhu běžných

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

Účinnost od 1. července 2012. Schváleno generálním ředitelem dne: 28. června 2012 č. j.: S 28692/2012-OP

Účinnost od 1. července 2012. Schváleno generálním ředitelem dne: 28. června 2012 č. j.: S 28692/2012-OP Směrnice SŽDC č. 50 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty Schváleno generálním ředitelem dne: 28. června

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA I. Předmět SLA 1.1) Předmětem Služby SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností SychrovNET s.r.o. sídlem Bratří Hlaviců 89 Vsetín, IČ26827921 (dále jen poskytovatel),

Více

České dráhy, a.s. - Nemšová. Vlárský průsmyk

České dráhy, a.s. - Nemšová. Vlárský průsmyk M Í S T N Í P Ř Í P O J O V Á S M L O U V A pro železniční ní hraniční ní přechod Vlárský průsmyk - Nemšová uzavřená mezi organizacemi České dráhy, a.s. Sídlo : Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

SŽDC E2 čl. 2 Zásady pro provoz, konstrukci a výrobu zařízení EOV musí odpovídat podmínkám vyhlášky: 100/1995 Sb. SŽDC E2 čl. 4 Zařízení pro EOV musí být vybaveno provozní dokumentací v souladu s nařízením

Více

ČD T 113 Účinnost od. České dráhy ČD T 113. Předpis. pro vypracování traťových schémat. zabezpečovacích zařízení

ČD T 113 Účinnost od. České dráhy ČD T 113. Předpis. pro vypracování traťových schémat. zabezpečovacích zařízení ČD T 113 Účinnost od České dráhy ČD T 113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení 1 České dráhy ČD T 113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení Schváleno

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03919/2016-SŽDC-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 20 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST

Více

PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ

PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ České dráhy, a. s., www.cd.cz Technická ústředna Českých drah, www.tucd.cz Oddělení železničního svršku a spodku Přínos nové konstrukce železničního svršku a spodku

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Teplice zámecká zahrada Účinnost od: 1.3.2004 Josef Kraus v.r.... přednosta stanice Václav Červenka v.r.... dopravní kontrolor

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

PO Ústí nad Labem. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 9.4.2016 Fridrich v.r. 9.4.2016 Motejl v.r.

PO Ústí nad Labem. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 9.4.2016 Fridrich v.r. 9.4.2016 Motejl v.r. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem číslo jednací 6568/2016- SŽDC-OŘ UNL-NŘP vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016 změna

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU Předpis ČD Ok 2 Příloha 5 účinnost od 1. 1.

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA...

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 4 2 VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... 5 2.1 OBECNÉ POŽADAVKY... 5 2.2 VYHODNOCENÍ NEDOVOLENÉHO PROJETÍ... 5 2.3 DETEKČNÍ MÍSTO PRO NEDOVOLENÉ PROJETÍ... 6 2.4 VYUŽITÍ

Více

Studie možností dodatečného kódování VZ na tratích nevybavených autoblokem

Studie možností dodatečného kódování VZ na tratích nevybavených autoblokem Studie možností dodatečného kódování VZ na tratích nevybavených autoblokem František Fiala, První SaZ Plzeň (část 1. a 2.) Ivan Konečný, ZČU Plzeň (část 3. a 4.) 1. Úvod V úvodu této přednášky dovolte,

Více

ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES

ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES Poruchy, které vznikají na řídicím a výhybkářském přístroji při stavění vlakové cesty: 1.1 Nelze

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA Účinnost od 1.7.2002 Marie Altmanová přednosta stanice Jan Vobruba dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru České dráhy ČD S 7 Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru Schváleno rozhodnutím GŘ ČD Dne 11.6.2001 č.j.: 60 586/2000 Účinnost od 1.

Více

Vlečka a.s. ZZ Plzeň, provoz Kaznějov

Vlečka a.s. ZZ Plzeň, provoz Kaznějov Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň Uzlová železniční stanice PLZEŇ Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vlečka a.s. ZZ Plzeň, provoz Kaznějov Odbočující v ŽST Kaznějov

Více

Převodní tabulky činností a povolání k předpisu SŽDC Zam1

Převodní tabulky činností a povolání k předpisu SŽDC Zam1 Převodní tabulky činností a povolání k předpisu SŽDC Zam1 V kolonce povolání jsou v souladu s Kvalifikačním katalogem zahrnuty i funkce. Provozuschopnost dráhy (příloha 4) Činnosti a povolání na železničním

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

Moderní metodika přejezdových zařízení u Českých drah

Moderní metodika přejezdových zařízení u Českých drah Moderní metodika přejezdových zařízení u Českých drah Lubomír ANTON Lubomír ANTON, Ing., ČD, a.s., Technická ústředna Českých drah, Malletova 1, Praha Abstrak Článek uvádí přehled používaných typů přejezdových

Více

ZMĚNA Č. 1/2014 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ - 2015

ZMĚNA Č. 1/2014 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ - 2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 ZMĚNA Č. 1/2014 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ - 2015 č.j. 48954/2014 O12 Správa železniční dopravní cesty,

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 České dráhy, a.s. V Českém Těšíně dne 26.6. 2006 Uzlová železniční stanice Český Těšín Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 Z důvodů zavedení

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město SŽDC D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. Energetický regulační úřad

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 14.12.2014 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: Seznam

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Metodický pokyn č. 4. Kurzy k OZ D-07

Metodický pokyn č. 4. Kurzy k OZ D-07 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 4 Kurzy k OZ D-07 Číslo jednací 36 754/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

České dráhy, a.s. ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

České dráhy, a.s. ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM České dráhy, a.s. UŽST ČESKÝ TĚŠÍN ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Z důvodu zavedení APM DK Dopravní deník, změn některých

Více

Č E S K É D R Á H Y. P R O V Á D Ě C Í N A Ř Í Z E N Í k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Aš - Hranice v Čechách

Č E S K É D R Á H Y. P R O V Á D Ě C Í N A Ř Í Z E N Í k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Aš - Hranice v Čechách Č E S K É D R Á H Y P R O V Á D Ě C Í N A Ř Í Z E N Í k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Aš - Hranice v Čechách Účinnost od 1.12.2002...... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Přípojový provozní řád dráhy - vlečky Vlečka Škoda hlavní závod

Přípojový provozní řád dráhy - vlečky Vlečka Škoda hlavní závod Přípojový provozní řád dráhy - vlečky Vlečka Škoda hlavní závod České dráhy a. s. Přípojový provozní řád OPŘ Plzeň č. j. 24 / 03 11 / 1 pro dráhu - vlečku Vlečka ŠKODA hlavní závod Účinnost od 01. 11.

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ

KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ České dráhy Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ Platí od 13. prosince 2009 Schváleno řediteli

Více

PŘÍLOHA 4 ELEKTRICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 4 ELEKTRICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 4 ELEKTRICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 4 k ČD Z1 Účinnost od 01.01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 4 k ČD Z1 Účinnost od 01.01.2007 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59.

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59. České dráhy ČD V 25 P Ř E D P I S P R O O R G A N I Z A C I Ú D R Ž B Y E L E K T R I C K Ý C H A M O T O R O V Ý C H H N A C Í C H V O Z I D E L, O S O B N Í C H, V L O Ž E N Ý C H, P Ř Í P O J N Ý C

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

PROVOZNÍ ŘÁD KOLEKTORŮ a sdružených tras vedení technického vybavení ve městě Brně Upravené vydání k projektu Brněnské technické podzemí

PROVOZNÍ ŘÁD KOLEKTORŮ a sdružených tras vedení technického vybavení ve městě Brně Upravené vydání k projektu Brněnské technické podzemí Technické sítě Brno, akciová společnost Strana: 1/7 Výtisk č.: PROVOZNÍ ŘÁD KOLEKTORŮ a sdružených tras vedení technického vybavení ve městě Brně Upravené vydání k projektu Brněnské technické podzemí 1.

Více

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004 České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V Účinnost od 12. 12. 2004 Ivan Hrdlička Ing. Jiří Novotný...... VP UŽST Rumburk dopravní kontrolor Schválil: č.j.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO DISPEČERSKÉHO SKÉHO PRACOVIŠTĚ PŘEROV PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁHY S DÁLKOVĚ OVLÁDANÝM ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍM

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO DISPEČERSKÉHO SKÉHO PRACOVIŠTĚ PŘEROV PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁHY S DÁLKOVĚ OVLÁDANÝM ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍM ČESKÉ DRÁHY, a.s. PROVOZNÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO DISPEČERSKÉHO SKÉHO PRACOVIŠTĚ PŘEROV PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁHY S DÁLKOVĚ OVLÁDANÝM ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍM PRO TRATĚ: PŘEROV BŘECLAV OSTRAVA-SVINOV - PŘEROV Schváleno

Více