Kinematika hmotného bodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kinematika hmotného bodu"

Transkript

1 DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld Příkld... 3 Rychlos... 3 Zrychlení... 4 Tečné normáloé zrychlení... 4 Klsifikce pohybů... 5 Přímočrý pohyb... 5 Křiočrý pohyb... 6 Kruhoý pohyb... 6 Úhloá dráh... 7 Souřdnice při kruhoém pohybu... 7 Úhloá rychlos... 7 Úhloé zrychlení...7 Souislos obodoých úhloých eličin... 7 Period, frekence, úhloá frekence... 8 Pel Schuer 7-1 (8) - Kinemik hmoného bodu

2 DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Klsická mechnik Klsická mechnik (dále jen mechnik) suduje mechnický pohyb. Kinemik se zbýá jeho popisem prosoru čse dynmik suduje příčiny pohybu. Mechnický pohyb je změn zájemné polohy ěles prosoru čse. Klsická mechnik splňuje podmínku, že rychlosi ěles jsou mnohem menší než rychlos sěl e kuu c 3. m.s. KINEMATIKA -popisprosoru čse bez užoání příčin pohybu jeho změn MECHANIKA DYNAMIKA - sudium příčin pohybu jeho změn STATIKA - zlášní čás mechniky, pohyb nensáá Hmoný bod je ěleso nenuloé hmonosi, jehož geomerické rozměry jsou znedbelně mlé. Vzžný sysém Pohyb je reliní, proo je nuno zés zžný sysém (zžnou sousu). Se zžným sysémem spojíme pohyb ěles. Nejznámější zžný sysém je proúhlý souřdný sysém (krézský), kerý je znázorněn n obr. 1. Polohoý ekor Polohoý ekor určuje polohu bodu. Jeho počáeční bod leží počáku souřdné sousy jeho koncoý bod splýá s polohou, kerou určuje. Velikos polohoého ekoru je (šimněe si znčení) souřdnice z r r P y z. (1) i 1; ; Jednokoý polohoý ekor je definoán poměrem j 1 ; ; r r k ; 1 ;. () r r i yj zk Jeho elikos je jedn je bezrozměrný. os z bod P je počáek (;;) souřdnice os r zákldní ekor j obr. 1 Krézský souřdný sysém souřdnice y os y Trjekorie Množin koncoých bodů polohoého ekoru r r je rjekorie. Je o křik, po keré se hmoný bod pohybuje. Pel Schuer 7 - (8) - Kinemik hmoného bodu

3 DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Prmerické ronice rjekorie Čsoá záislos polohoého ekoru je ekoroá ronice popisující křiku prosoru. r f ( ) [ ; y ; z]. (3) Kždá souřdnice ekoroé funkce předsuje jednu prmerickou ronici rjekorie. z Trjekorie je nkreslená n obr.. Kždý polohoý ekor, určující rjekorii, zčíná r = ()i + y()j + z()k počáku souřdnic končí n rjekorii. Vekor r ( ) určuje polohu počáku rjekorie, ekor r ( ) určuje konec rjek- r () orie, obecný bod n rjekorii je určen ekorem r ( ). Množin šech koncoých bodů r ( +) polohoých ekorů je rjekorie. r ( ) P y Příkld 1 Je dán polohoý ekor r 1 ; 5; cm. Jká je jeho elikos? r 1 5 obr. Trjekorie souřdné sousě r cm Velikos zdného ekoru je 13 cm. Příkld Jká je elikos zákldních ekorů? z i i 1 1, j j 1 1, k k 1 1. r () r (+) Zákldní ekory jsou jednokoé. Rychlos P y Okmžiá rychlos je dán změnou polohy z jednoku čsu. Určuje ji ronice (je definoán) dr. (4) Jednok rychlosi je m.s -1. Ronici (4) obr. 3 K ysělení definice rychlosi čeme ko: rychlos je derice polohoého ekoru podle čsu. Okmžiá rychlos má ečný směr k rjekorii. Ronice (4) předsuje 3 složkoé ronice. Pel Schuer 7-3 (8) - Kinemik hmoného bodu

4 DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ d, d y y, d z z. Velikos rychlosi se zjišťuje jko elikos ekoru, edy (5) d d y d z d s y z, (6) kde s je délk dráhy. Dericí délky dráhy nezjisíme směr rychlosi, zjisíme jen elikos rychlosi. Zrychlení Okmžié zrychlení je dáno změnou ekoru rychlosi z jednoku čsu. Určuje ho ronice (zrychlení je definoáno) d. (7) Jednok zrychlení je m.s -. Ronici (7) čeme ko: zrychlení je derice ekoru rychlosi podle čsu. Okmžié zrychlení nemá obecně směr ázný k rjekorii. Ronice (7) předsuje 3 složkoé ronice, podobně jko je omu u rychlosi ronici (5). Tečné normáloé zrychlení obr. 4 K ysělení definice zrychlení Zrychlení čso rozkládáme n ečnou normáloou n složku zrychlení n. (8) Tečná složk zrychlení má směr ečny normáloá směr normály (kolmice) k rjekorii. Velikos ěcho složek je d, (9) n, R kde je elikos rychlosi R je poloměr křiosi rjekorie, obojí mísě rozkldu ekoru zrychlení, jk ukzuje obr. 4. Velikos zrychlení se zjišťuje jko elikos ekoru nebo z ečné normáloé složky zrychlení. (1) y z n Pel Schuer 7-4 (8) - Kinemik hmoného bodu

5 DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Klsifikce pohybů Pohyby lze klsifiko zejmén 1) podle ru dráhy ) podle chrkeru rychlosi. Podle ru dráhy Přímočrý - ekor má sále sejný směr, kerý splýá s přímkou, po níž se hmoný bod pohybuje. Křiočrý - ekor mění sůj směr, kerý je ždy ečný ke křice, po níž se hmoný bod pohybuje. Speciálními křiočrými pohyby jsou kruhoý pohyb rhy. Podle chrkeru rychlosi Někeré z uedených pohybů si popíšeme. Neronoměrný - ekor rychlosi sou elikos mění, kons. Speciálním neronoměrným pohybem je pohyb ronoměrně zrychlený. Ronoměrný - ekor rychlosi má sále sejnou elikos kons. Přímočrý pohyb Dráhou přímočrého pohybu je přímk. Proo sčí popis souřdné sousě s jedinou osou. Pohyb edy sčí pops eličinmi s,,. Rychlos přímočrého pohybu ododíme z definiční ronice zrychleni (7), sčí ji nps pro směr. d d d. (11) Dále budeme pokrčo pro pohyb ronoměrně zrychlený, splňující podmínku kons. d. (1) Rychlos přímočrého pohybu ronoměrně zrychleného je edy dán ronicí. (13) Polohu přímočrého pohybu n ose, edy souřdnici, ododíme z definiční ronice rychlosi (4), sčí ji nps pro směr. d d d. (14) Dále budeme opě pokrčo pro pohyb ronoměrně zrychlený, splňující ronici (13) podmínku kons. 1 ( ) d d. (15) Pel Schuer 7-5 (8) - Kinemik hmoného bodu

6 DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Délk dráhy přímočrého pohybu ronoměrně zrychleného je edy dán ronicí s 1. (16) dráh s / m rychlos / m.s -1 čs / s čs / s obr. 5 Čsoá záislos dráhy rychlosi ronoměrně zrychleného přímočrého pohybu Křiočrý pohyb Ke křiočrému pohybu už musíme obecně použí ekoroý popis. Bez odození npišme, že pro popis obecného křiočrého pohybu prosoru plí nlogické ronice jko předchozím odsci s ím rozdílem, že k popisu použijeme ekory. Bude edy pli následující ses ronic (méně použíné nejsou zýrzněné). Pro pohyb s obecným zrychlením:. (17) Pro pohyb ronoměrně zrychlený s konsnním zrychlením:, (18) r 1 r. (19) Kruhoý pohyb Kruhoý pohyb je speciální přípd křiočrého pohyby. Probíhá roině po kruhoé rjekorii, proo k jeho popisu sčí souřdný sysém s osmi, y. Kruhoý pohyb znázorněný prosoru je n obr. 4, znázorněný roině je n obr. 7. Kruhoý pohyb se nejýhodněji popisuje kruhoými eličinmi, keré zedeme. obr. 6 Znázornění kruhoého pohybu prosoru Pel Schuer 7-6 (8) - Kinemik hmoného bodu

7 DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ y y Úhloá dráh předsuje úhel, kerý sírá průodič (polohoý ekor) pohybujícího se bodu s osou. Úhloá dráh nrůsá při kždé proedené oáčce o může edy dosáhnou liboolně ysokých hodno. Souřdnice při kruhoém pohybu S yužiím úhloé dráhy obr. 7 lehce nejdeme souřdnice hmoného bodu pohybujícího se po kružnici. Souřdnice jsou r cos, () y r sin. Pokud z úhloou dráhu dosdíme někeré z níže uedených yjádření úhloé dráhy, získáme čsoou záislos souřdnic. Úhloá rychlos je definoán ronicí d, (1) Úhloé zrychlení obr. 7 Znázornění kruhoého pohybu roině je definoáno ronicí d, () Definice uedené ronicích (1) () jsou elmi podobné k definicím obecného pohybu (4) (7). Vekoroý popis kruhoého pohybu není obykle nuný, proože šechny ekory,, jsou souběžné leží ose roce, jk nznčuje obr. 6, kde je zkreslen ekor úhloé rychlosi. N obr. 6 je roněž idě, že ekory r,, jsou zájemně kolmé. Dále již nebudeme ekoroý popis použí. Řešením ronic (1) (), sejným posupem jko u přímočrého pohybu, dosneme zákldní ronice popisující čsoé záislosi úhloé rychlosi úhloé dráhy. Předpokládejme ronoměrně zrychlený kruhoá pohyb, kons., poom, (3) 1. (4) Souislos obodoých úhloých eličin Obodoými eličinmi kruhoého pohybu jsou obodoá dráh s, obodoá rychlos, obodoé zrychlení. Úhloými eličinmi jsou,,. Mezi nimi lze njí následující jednoduché souislosi Pel Schuer 7-7 (8) - Kinemik hmoného bodu

8 DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ s r, (5) r, (6) r. (7) Period, frekence, kruhoá frekence U periodických pohybů, ke kerým pohyb kruhoý pří, zádíme následující eličiny. Period kruhoého pohybu T je čs pořebný k ykonání jedné oáčky. Frekence kruhoého pohybu f je poče oběhů z 1 sekundu. 1 f. (8) T Kruhoá frekence je ron úhloé rychlosi. Její záislos n frekenci njdeme ko. Využijeme oho, že úhloá dráh se po jedné oáčce zýší o čs o periodu T. ( ) ( ( T ) oud získáme T ) ( ) T, (9) f. (3) T Pel Schuer 7-8 (8) - Kinemik hmoného bodu

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů

Více

A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE

A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE MENDELNET 11 A STUD OF BUS TRAJECTOR DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE Krumpholc T., Baroň S. Deparmen of Engineering an Auomobile Transpor, Faculy of Agronomy, Menel Uniersiy in Brno, Zeměělská

Více

Teorie řízení. Analýza vlastností spojitých lineárních systémů

Teorie řízení. Analýza vlastností spojitých lineárních systémů Teorie řízení VOŠ SPŠ KunáHor Anlýz vlsnosí sojiých lineárních sysémů Sickévlsnosi oisují chování sysému v usáleném svu nevysihují řechodový děj nejčsější meodou oisu je sická chrkerisik Příkld: chrkerisik

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten-

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten- SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY A SÍLY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE (Ladisla Szántó) K nejětším přínosům Maxwelloýh roni patří konstatoání, že ryhlost šíření elektro- a magnetikýh ln (sětla) e akuu záisí jedině

Více

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu . Dráha ronoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu teorie Veličina, která charakterizuje změnu ektoru rychlosti, se nazýá zrychlení. zrychlení akcelerace a, [a] m.s - a a Δ Δt Zrychlení je ektoroá fyzikální

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr.

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr. Zadání 5. séie Temín odeslání: 15. dubna Úloha. 1... řetízek babičky Julie Na stole leží stříbný řetízek po babičce Julii. Část, kteá je dlouhá a, isí přes hanu stolu, zbytek délky b ještě leží na stole,

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

Příklad 1: Řešení: Označení veličin: = p0. Ozn.: 0. 1 h 2. Tlak v hloubce h: Hmotnost vzduchu ve zvonu: Odtud:

Příklad 1: Řešení: Označení veličin: = p0. Ozn.: 0. 1 h 2. Tlak v hloubce h: Hmotnost vzduchu ve zvonu: Odtud: Příklad : Poáěčský zon o niřní objeu je onořen do hloubky. Sanoe obje ody, kerá nikne do zonu. Jaké honosní nožsí zduchu je nuno řiés do zonu, aby se eškerá oda ze zonu ylačila? Jaký obje zduchu usí koresor

Více

Světlo elektromagnetické vlnění

Světlo elektromagnetické vlnění FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Sětlo elektromagnetické lnění Sětelné jey jsou známy od pradána. Ale až 9. století se podařilo íce proniknout k podstatě sětla

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

Základní vlastnosti křivek

Základní vlastnosti křivek křivka množina bodů v rovině nebo v prostoru lze chápat jako trajektorii pohybu v rovině či v prostoru nalezneme je také jako množiny bodů na ploše křivky jako řezy plochy rovinou, křivky jako průniky

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic 269 30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC Materiální vlny Difrakce částic Planckův postulát a další objevy v oblasti částicových vlastností elektromagnetických vln porušily určitou symetrii přírody - částice měly

Více