OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ"

Transkript

1 OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ Milan Holický, Karel Jung, Jana Marková a Miroslav Sýkora Abstract Eurocodes are focused mainly on the design of new structures and supplementary rules for the reliability assessment of existing structures are needed. New Technical requirements which are presently under development will provide operational procedures for verification of existing bridges made of various materials. 1 ÚVOD Nepříznivé účinky prostředí a zvyšující se intenzita dopravy způsobují degradaci existujících mostů a jejich opravy představují značnou ekonomickou zátěž. Kvalifikovaná rozhodnutí o existujících mostech by měla být proto založena na dostupných informacích o skutečných materiálových vlastnostech, zatíženích, nepříznivých vlivech prostředí a očekávaných následcích jejich porušení. Klíčovým úkolem v rozhodovacím procesu je ověření spolehlivosti existujícího mostu. Existující konstrukce včetně mostů se ověřují v ČR podle platných předpisů, kterými jsou od dubna 2010 pouze ČSN EN Eurokódy. Tyto evropské předpisy jsou však především určeny pro navrhování nových konstrukcí a nezahrnují doplňující pokyny pro ověřování existujících staveb. Nová část Eurokódů pro existující konstrukce byla proto zařazena do střednědobého plánu dalšího rozvoje těchto evropských norem [1] a v červenci 2011 se uskutečnilo první setkání pracovního týmu, kterého se také zúčastnil prof. M. Holický z Kloknerova ústavu ČVUT v Praze. Pro usnadnění hodnocení existujících staveb byla u nás zatím zavedena ČSN ISO [8] se šesti národními přílohami, které doplňují některá ustanovení základního textu normy a poskytují doporučení pro určení vlastností železobetonu, oceli, ocelobetonu, dřeva a zdiva používaných pro existující konstrukce v ČR. Pro ověřování existujících betonových mostů se připravily v Kloknerově ústavu technické podmínky TP 224 [2]. V rámci řešení nového projektu výzkumu se nyní připravují pokyny pro ocelové a ocelobetonové mosty. 2 ZÁSADY OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ Při ověřování existujících mostů nebo pro navrhování jejich obnovy (oprava, rekonstrukce) se vychází z platných technických norem a TP. Dříve platné předpisy, podle kterých byl most navržen, slouží pouze jako informativní podklady. Podkladem pro ověření mostu nebo pro návrh opravy či rekonstrukce je diagnostický průzkum, při kterém se zjistí stav mostu, aktuální vlastnosti materiálů a základové půdy, poruchy a vady, příčiny těchto vad, zatížení a nepříznivé vlivy prostředí. Pokud se při prohlídce zjistí, že most nevykazuje žádné známky významného poškození, přetížení nebo degradace a jeho uspokojivé chování dává předpoklad, že most bude během své další životnosti spolehlivý, tak se podrobné hodnocení nevyžaduje. Jestliže se vyskytnou pochybnosti o zatíženích, o účincích zatížení, o vlastnostech materiálů nebo o chování mostu, pak je potřebné provést podrobné hodnocení. Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. ČVUT v Praze Kloknerův ústav Šolínova 7, Praha 6 Tel.: , fax: ,

2 Spolehlivost existujícího mostu se musí ověřit, jestliže se navrhuje oprava nebo rekonstrukce existujícího mostu nastane neočekávané porušení nebo rychlá degradace mostu nebo dílčích prvků se plánuje změna v účelu používání nebo je potřebné prodloužit životnost mostu pochybuje se o spolehlivosti mostu, např. po povodni nebo po nárazu vozidla. V některých případech může být ověření požadované úřadem, pojišťovnami nebo vlastníkem. 3 POŽADOVANÁ SPOLEHLIVOST Směrné hodnoty indexu spolehlivosti β t podle TP 224 [2], které lze použít pro ověřování mezních stavů únosnosti a nevratných mezních stavů použitelnosti existujících mostů, jsou uvedeny v tab. 1. Směrné hodnoty se požadují pro určitou referenční dobu, která je obvykle rovna zbytkové životnosti mostu. Parametr ρ vyjadřuje poměr mezi celkovými náklady (na stavbu mostu, jeho údržbu a možné následky poruchy) k počátečním nákladům na pořízení mostu. Počáteční náklady a následky poruchy se vyjadřují v současných hodnotách Tab.1. Kategorizace mostů podle následků porušení pro mezní stavy únosnosti a nevratné mezní stavy použitelnosti. Třída následků CC1a CC1b CC2 CC3 Popis následků; poměr ρ velmi malý 1,0 < ρ 1,5 malý 1,5 < ρ 2,5 střední 2,5 < ρ 5 velký 5 < ρ 10 Příklady mosty na málo frekventovaných komunikacích mosty malého rozpětí na silnicích 2. a 3. třídy Směrný index spolehlivosti pro mezní stav únosnosti Směrný index spolehlivosti pro nevratné mezní stavy použitelnosti 2,3 1,2 3,1 1,3 běžné mosty 3,8 1,5 mosty o velkém rozpětí a mosty na dálnicích 4,3 2,3 4 ZBYTKOVÁ ŽIVOTNOST Pro odhad zbytkové životnosti existujícího mostu lze použít pravděpodobnostní metody, jak znázorňuje obr. 1. Předpokládá se, že se hodnocení existujícího mostu provádí v čase t pr od počátku uvedení mostu do provozu. Pokud je známa časová závislost odolnosti mostní konstrukce nebo jejího prvku R(t) a účinků zatížení E(t), je možné stanovit zbytkovou životnost mostu. Pravděpodobnostní rozdělení odolnosti a účinků zatížení je znázorněno na obr. 1 prostřednictvím funkcí hustot pravděpodobnosti. Obrázek také ukazuje vliv snížení zatížitelnosti (omezení dopravy) a vliv opravy mostu. Pravděpodobnost poruchy je funkcí rostoucí v čase t. Pro odhad zbytkové doby životnosti mostu t res lze zapsat vztah P f (t res ) = P{R(t res ) E(t res ) < 0} P f,t (1) kde t res je doba zbytkové životnosti mostu a P f,t směrná pravděpodobnost poruchy (odpovídá indexu spolehlivosti β t ). Dosažení konce životnosti mostu vypočtené podle vztahu (1) však neznamená, že most je již zcela nepoužitelný. Před uplynutím konce životnosti mostu by se proto mělo provést nové hodnocení mostu s využitím aktuálních údajů o materiálových vlastnostech, o vlivu

3 skutečných zatížení a působení degradačních procesů. Na základě těchto údajů se aktualizuje odhad životnosti mostu. R(t) E(t) hustota pravděpodobnosti R(t) odolnost po opravě průměr R(t) průměr R(t) průměr E(t) hustota pravděpodobnosti E(t) průměr R(t) průměr E(t) průměr E(t) zatížení bez snížení zatížitelnosti P f,t 0 t pr čas t t res snížení zatížitelnosti oprava Obr. 1. Pravděpodobnostní hodnocení životnosti mostu. 5 OVĚŘENÍ METODOU DÍLČÍCH SOUČINITELŮ 5.1 Dílčí součinitele pro stálá zatížení Charakteristickou hodnotu stálého zatížení G k lze obvykle uvážit jako průměrnou hodnotu [3,4], která se stanovuje z nominálních rozměrů a průměrných hodnot objemových tíh, platí tedy G k = μ G. Jestliže je však variabilita stálého zatížení vyšší, nebo je při ověřování určitého mezního stavu důležité tuto variabilitu uvažovat, pak je třeba použít dolní 5% a horní 95% kvantil. Dílčí součinitel stálého zatížení γ G se určí na základě poměru příslušné návrhové a charakteristické hodnoty tohoto zatížení γ G = G d / G k = μ G (1 α G β V G )/ μ G = 1 α G β V G (2) kde součinitel citlivosti α G = 0,7 platí pro stálé zatížení uvažované jako dominantní [3]. Variační koeficient stálého zatížení V G je možno stanovit na základě výsledků zkoušek z podrobné prohlídky existujícího mostu s uvážením modelových nejistot. V obvyklých případech lze variační koeficient vlastní tíhy konstrukce (beton, ocel) uvážit hodnotou V G = 0,05. Pro ostatní stálá zatížení bývá variační koeficient větší, běžně asi 10 %. Pokud se bude předpokládat vlastní tíha mostu o variačním koeficientu V G = 0,05, stálé zatížení dominantní (ve vztahu (6.10) nebo (6.10a) pro základní kombinaci zatížení podle ČSN EN 1990 [3]), pak pro součinitel citlivosti α G = 0,7 a směrnou hodnotu indexu spolehlivosti β t = 3,8 (třída následků CC2) se stanoví dílčí součinitel stálého zatížení na základě vztahu (2) jako γ G = 1 α G β V G = 1 + 0,7 3,8 0,05 = 1,13 (3) Stanovený dílčí součinitel pro vlastní tíhu se blíží hodnotě podle původních ČSN. Pokud je však potřebné uvažovat u stálých zatížení s větším variačním koeficientem, běžně asi 10 %, pak se dílčí součinitel vypočítá

4 γ G = 1 α G β V G = 1 + 0,7 3,8 0,10 = 1,27 (4) Jestliže se předpokládá, že zatížení od vlastní tíhy není dominantní (α G = 0,28 a vztah (6.10b) podle [3]) a variační koeficient je V G = 0,05, pak se stanoví dílčí součinitel γ G = 1 + 0,28 3,8 0,05 = 1,05 (5) kde je již zahrnuta redukce součinitelem ξ = 0,85, a tedy ve výrazu (6.10b) se již redukce součinitelem ξ dále neuplatňuje. V hodnotě dílčího součinitele stálého zatížení doporučeného v Eurokódech se ještě uvažuje součinitel modelových nejistot (γ s = 1,05 až 1,10). Jestliže se v hodnotě dílčího součinitele γ G = 1,27 podle vztahu (3) uváží dolní mez součinitele γ s, pak γ G = 1,27 1,05 = 1,33, ze které se zaokrouhlením získá hodnota dílčího součinitele γ G = 1,35 doporučená v ČSN EN 1990 [3]. Pokud je tedy u konkrétního případu existujícího mostu k dispozici dostatek údajů, lze použít dolní mez součinitele modelových nejistot, případně ve výjimečných případech tento součinitel již neuvažovat. Vliv indexu spolehlivosti β na výslednou hodnotu dílčího součinitele γ G pro stálé zatížení je znázorněn na obr. 2 pro vybrané hodnoty variačního koeficientu V G. Poznamenává se, že v následujících grafech se součinitel modelových nejistot neuplatňuje. γ G 1,4 1,35 1,3 V G = 0,10 1,25 1,2 V G = 0,05 1,15 1,1 1, β Obr. 2. Vliv indexu spolehlivosti β na dílčí součinitel γ G pro stálé zatížení. 5.2 Dílčí součinitele pro proměnná zatížení Pro stanovení dílčích součinitelů pro proměnná zatížení je potřebné určit jejich vhodné modely na základě výsledků diagnostického průzkumu a zásad TP 224 [2]. Dílčí součinitele pro zatížení dopravou Základním proměnným zatížením u mostů je zatížení dopravou. Pro ověření existujících mostů se v obvyklých případech použijí modely zatížení dopravou uvedené v ČSN EN [6] s doporučenými hodnotami dílčích součinitelů. Pokud jsou k dispozici data o intenzitě a skladbě dopravy pro konkrétní most, pak lze provést aktualizaci zatížení dopravou prostřednictvím regulačních součinitelů. Dílčí součinitel pro zatížení dopravou je doporučen v ČSN EN 1990/A1 [3] hodnotou γ Q = 1,35. Předpokládá se, že stanovené charakteristické hodnoty jednotlivých modelů zatížení dopravou jsou

5 natolik přesně určeny, že lze uvažovat menší hodnotu dílčího součinitele (γ Q = 1,35), než je tomu u dalších typů proměnných zatížení, kde γ Q = 1,5. Menší hodnota dílčího součinitele zatížení dopravou vyplývá také ze skutečnosti, že variační koeficient zatížení dopravou pro referenční dobu jednoho roku je velmi nízký. Dílčí součinitele pro klimatická zatížení Charakteristická hodnota klimatického zatížení (vítr, teplota) je stanovena podle ČSN EN 1990 [3] tak, aby pravděpodobnost jejího překročení v průběhu referenční doby jednoho roku byla 0,02 (odpovídá střední době návratu 50 let). Pokud se pro klimatické zatížení přijme Gumbelovo rozdělení, které je doporučeno v příslušných částech ČSN EN 1991, pak se p-kvantil klimatického zatížení Q p stanoví Q p = μ Q {1 V Q [0,45 0,78lnN + 0,78 ln( lnp)]} (6) kde p je pravděpodobnost překročení tohoto zatížení v dané referenční době, V Q označuje variační koeficient příslušného klimatického zatížení pro základní časový interval (obvykle 1 rok) a N označuje počet očekávaných změn intenzity zatížení během zbytkové životnosti mostu. Dílčí součinitel klimatického zatížení se pak stanoví γ Q = 1 V Q (0, 45 0, 78lnN + 0, 78ln( ln( Φ( α β ))) 1 V Q (0, , 78ln( ln0, 98)) E (7) Vztah (7) lze použít pro stanovení dílčího součinitele klimatického zatížení za předpokladu platnosti Gumbelova rozdělení. Variační součinitel klimatického zatížení se určí pro místo staveniště na základě údajů ČHMÚ. Směrnou hodnotu indexu spolehlivosti lze pro uvažovanou kategorii existujícího mostu určit podle tab. 1. Pro některá klimatická zatížení (např. teploty [5]) může být výstižnější uvažovat Weibullovo rozdělení extremních hodnot. Vliv hodnoty variačního koeficientu maximální hodnoty zatížení podle pravděpodobnostního rozdělení na výslednou hodnotu dílčího součinitele klimatické zatížení γ Q uvádí obr. 3. 2,2 γ Q 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Weibull Gumbel LN 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Obr. 3. Dílčí součinitel γ Q klimatického zatížení vzhledem k variačnímu koeficientu V Q. 5.3 Dílčí součinitele pro materiálové vlastnosti Dílčí součinitel pro pevnost materiálu (odolnost konstrukce) lze vyjádřit vztahem γ X = exp( 1,645V X ) / exp( α X β V X ) (8) V Q

6 kde pro stanovení hodnoty tohoto dílčího součinitele je potřebné určit variační koeficient pevnosti materiálu (odolnosti). Závislost dílčího součinitele odolnosti γ R na indexu spolehlivosti je znázorněn na obr. 4 pro tři hodnoty variačního koeficientu V R. γ R 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, V R 0,05 = 0,15 0,1 0,15 V R = 0,10 V R = 0,05 β Obr. 4. Dílčí součinitel odolnosti γ R vzhledem k indexu spolehlivosti β. V některých případech je potřebné uvažovat nejen variační koeficient pevnosti materiálu, popř. odolnosti konstrukce, avšak také variační koeficient geometrických vlastností V geo a případně také modelových nejistot V ξ. Variační koeficient celkové odolnosti V R se pak stanoví na základě dílčích variačních koeficientů jednotlivých veličin. Pokud by se například odolnost stanovovala na základě lineárního vztahu mezi základními veličinami pro materiálové a geometrické vlastnosti a modelové nejistoty, pak se určí variační koeficient V R pro odolnost jako V R = V + V + V (9) X geo kde V X je variační koeficient pevnosti materiálu, V geo je variační koeficient geometrických vlastností a V ξ je koeficient modelových nejistot. Informativní hodnoty variačních koeficientů pro beton a betonářskou výztuž jsou uvedeny v tab. 2 podle [2]. Tab.2. Informativní hodnoty variačních koeficientů pro beton a ocel. Materiál V X V geo V ξ V R Beton 0,15 0,05 0,05 0,166 Betonářská výztuž 0,05 0,05 0,05 0,087 ξ Pokud by se použily hodnoty z tab. 2 pro stanovení dílčích součinitelů, je možno zapsat podle vztahu (9) pro dílčí součinitel betonu γ mc = exp( 1,645 0,15)/exp(0,8 3,8 0,166) = 1,3 (10) a pro dílčí součinitel oceli γ ms = exp( 1,645 0,05)/exp(0,8 3,8 0,087) = 1,2 (11) V ČSN EN [7] se uvažují nejistoty plynoucími z toho, že pevnost betonu v tlaku se sleduje na základě zkoušek betonových vzorků, které se přímo nezískávají z konstrukce. Proto se předpokládá součinitel konverze η = 1,15, kterým se zvyšuje dílčí součinitel pro beton γ mc. Dílčí součinitel betonu se pak stanoví γ c = η γ mc =1,15 1,3 = 1,5 (12)

7 což je hodnota doporučená v ČSN EN [7]. Příloha A této normy umožňuje za jistých předpokladů snížit hodnotu dílčího součinitele. Proto i u existujících konstrukcí se podle míry znalostí může upravit dílčí součinitel, případně se uváží hodnota převodního součinitele η 1. 6 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY Technické podmínky TP 224 navazují na ČSN ISO a Eurokódy a poskytují doplňující pokyny pro ověřování existujících betonových mostů metodou dílčích součinitelů, která je základní metodou ověřování spolehlivosti podle ČSN EN Uvádějí se zde také informace pro možnost použití metody globálních součinitelů i pravděpodobnostních metod. V současnosti se připravují doplňující pokyny pro existující mosty z oceli a ocelobetonu. Technické podmínky doporučují postupy pro aktualizaci základních veličin a úpravu dílčích součinitelů pro zatížení a materiálové vlastnosti s ohledem na znalosti získané z diagnostického průzkumu a pro požadovanou kategorii existujícího mostu. Pokud například průzkum stanoví variační koeficient vlastní tíhy menší než 0,05, lze významně snížit dílčí součinitel stálého zatížení. Předpokládá se, že zavedení nových doplňujících pokynů do stavební praxe zvýší možnost uplatnění ČSN ISO pro ověřování existujících mostů z různých materiálů i pro navrhování jejich oprav nebo rekonstrukcí. PODĚKOVÁNÍ Příspěvek byl vypracován v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze v rámci řešení výzkumného projektu TA Optimalizace bezpečnosti a životnosti existujících mostů. Využily se také výsledky projektu LG11043 Pravděpodobnostní metody hodnocení spolehlivosti a rizik konstrukcí. LITERATURA [1] Calgaro J.A. Medium-term plan for the development of Eurocodes. CEN/TC [2] TP 224 Ověřování spolehlivosti existujících betonových mostů [3] ČSN EN 1990 Eurokód Zásady navrhování konstrukcí Změna Z [4] ČSN EN Eurokód 1. Zatížení konstrukcí Část 1-1 Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Změna Z [5] EN Eurokód 1, Zatížení konstrukcí, Část 1-5 Obecná zatížení - Zatížení teplotou, [6] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 2: Zatížení mostů dopravou [7] ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 2006 [8] ČSN ISO Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí [9] Holický M., Marková J. Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik. ČVUT v Praze. 2005

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH BETONOVÝCH MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH BETONOVÝCH MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TP 224 TECHNICKÉ PODMÍNKY OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH BETONOVÝCH MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OSI čj. 586/10-910-IPK/1 ze dne 12.7.2010, s účinností

Více

Revize ČSN (obecné zásady)

Revize ČSN (obecné zásady) Revize ČSN 73 0038 (obecné zásady) www.klok.cvut.cz/projekt-naki/ Miroslav Sýkora a Jana Marková ČVUT v Praze, Kloknerův ústav Cíle revize Průzkumy existujících konstrukcí Analýza spolehlivosti Aktualizace

Více

2. Směrná úroveň spolehlivosti 3. Návaznost na současné předpisy 2. Ověření spolehlivosti požadované úřady, vlastníkem, pojišťovnami

2. Směrná úroveň spolehlivosti 3. Návaznost na současné předpisy 2. Ověření spolehlivosti požadované úřady, vlastníkem, pojišťovnami Hodnocení existujících konstrukcí Zásady hodnocení podle ISO a TS DG6P0M050 Optimalizace sledování a hodnocení. Hodnocení musí vycházet ze skutečného stavu konstrukce, nutno ověřit průzkumem stavu objektu,

Více

Co to je existující konstrukce? - nosná část dokončené konstrukce Hodnocení existujících konstrukcí se liší od navrhování:

Co to je existující konstrukce? - nosná část dokončené konstrukce Hodnocení existujících konstrukcí se liší od navrhování: Principy hodnocení a ověřování existujících konstrukcí podle ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038 Milan Holický, Miroslav Sýkora (miroslav.sykora@cvut.cz) Kloknerův ústav ČVUT Motivace pro (polo)pravděpodobnostní

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Miroslav Sýkora Kloknerův ústav, ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Kvantil náhodné veličiny 3. Hodnocení jedné veličiny 4. Hodnocení modelu 5. Příklady

Více

Mezní stavy. Obecné zásady a pravidla navrhování. Nejistoty ve stavebnictví. ČSN EN 1990 a ČSN ISO návrhové situace a životnost

Mezní stavy. Obecné zásady a pravidla navrhování. Nejistoty ve stavebnictví. ČSN EN 1990 a ČSN ISO návrhové situace a životnost Obecné zásady a pravidla navrhování Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Kloknerův ústav ČVUT, Šolínova 7, 66 08 Praha 6 Tel.: 4 353 84, Fax: 4 355 3 E-mail: holicky@klok.cvut.cz Návrhové situace Nejistoty

Více

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODLE ISO 13822

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODLE ISO 13822 OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODLE ISO 13822 VERIFICATION OF EXISTING STRUCTURES ACCORDING TO ISO 13822 Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD., Ing. Jana Marková, Ph.D. Kloknerův ústav ČVUT Anotace:

Více

Aktualizace modelu vlastnosti materiálu. Stanovení vlastností materiálů

Aktualizace modelu vlastnosti materiálu. Stanovení vlastností materiálů podpora zaměstnanosti Aktualizace modelu vlastnosti materiálu Pro. Ing. Milan Holický, DrSc. a Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. ČVUT v Praze, Kloknerův ústav Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících

Více

podpora zaměstnanosti Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí

podpora zaměstnanosti Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí podpora zaměstnanosti Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. Kloknerův ústav ČVUT v Praze Přednáška pro veřejnost Hodnocení existujících

Více

ČSN ISO Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN ISO Hodnocení existujících konstrukcí ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí Jana Marková a Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze Úvod ISO 13822 (ČSN 73 0038) Národní přílohy NA až NF Příklady Obsah mezinárodní normy ISO 13822

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice Česká republika Program přednášek a cvičení Výuka: Úterý 12:00-13:40, C -219 Přednášky a cvičení:

Více

ČSN ISO 13822 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno, 13.9.2012

ČSN ISO 13822 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno, 13.9.2012 ČSN ISO 13822 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno, 13.9.2012 Vocational Training in Assessment of Existing Structures CZ/11/LLP-LdV/TOI/134005 Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT Úvod Charakteristika

Více

SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Ing. Jana Marková, Ph.D. Ing. Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT Tel.: 224353842, Fax: 224355232 E-mail:holicky@klok.cvut.cz 1 SSK4

Více

METODIKA HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ŽIVOTNOSTI INDUSTRIÁLNÍCH STAVEB

METODIKA HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ŽIVOTNOSTI INDUSTRIÁLNÍCH STAVEB METODIKA HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ŽIVOTNOSTI INDUSTRIÁLNÍCH STAVEB Autoři: doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. Ing. Lukáš Balík, Ph.D. prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Ing. Karel

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

NK 1 Zatížení 1. Vodojem NK 1 Zatížení 1 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí Trvanlivost betonových konstrukcí Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1 Osnova přednášky Požadavky na betonové konstrukce Trvanlivost materiálu a konstrukce

Více

Stavební obzor 2001, to be published VLIV ALTERNATIVNÍCH POSTUPŮ V EN 1990 NA SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ

Stavební obzor 2001, to be published VLIV ALTERNATIVNÍCH POSTUPŮ V EN 1990 NA SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Stavební obzor 2001, to be published VLIV LTRNTIVNÍCH POSTUPŮ V N 1990 N SPOLHLIVOST KONSTRUKCÍ oc.ing. Milan Holický, rsc., Ph., Ing. Jana Marková, Ph. ČVUT v Praze, Kloknerův ústav Souhrn Základní evropská

Více

Klasifikace zatížení

Klasifikace zatížení Klasifikace zatížení Stálá G - Vlastní tíha, pevně zabudované součásti - Předpětí - Zatížení vodou a zeminou - Nepřímá zatížení, např. od sedání základů Proměnná - Užitná zatížení - Sníh - Vítr - Nepřímá

Více

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy Drahomír Novák Jan Eliáš 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír Novák & Jan Eliáš 1 část 8 Normové předpisy 2012 Spolehlivost konstrukcí,

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

STATISTICKÉ HODNOCENÍ ZKOUŠEK MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ

STATISTICKÉ HODNOCENÍ ZKOUŠEK MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ STATISTICKÉ HODNOCENÍ ZKOUŠEK MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ Prof. Ing. Milan Holický, PhD., DrSc., Ing. Karel Jung, Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova

Více

Příloha D Navrhování pomocí zkoušek

Příloha D Navrhování pomocí zkoušek D.1 Rozsah platnosti a použití Příloha D Navrhování pomocí zkoušek Příloha D uvádí pokyny pro navrhování na základě zkoušek a pro určení charakteristické nebo návrhové hodnoty jedné materiálové vlastnosti

Více

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

NK 1 Zatížení 1. Vodojem NK 1 Zatížení 1 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Program semináře

Program semináře Vítejte na semináři Program semináře 26.9.2013 14:00 14:10 Zahájení semináře (Doc. Jiří Kolísko, Kloknerův ústav) 14:10 14:30 Zásady hodnocení (Prof. Milan Holický, Kloknerův ústav) 14:30 15:00 Teorie

Více

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení NK 1 Zatížení 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ

OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224 353 842, Fax: 224 355 232 E-mail: holicky@klok.cvut.cz, http://web.cvut.cz/ki/710/prednaskyfa.html Metody

Více

SBORNÍK. k semináři konaném 12. dubna 2006 v Praze v Arcibiskupském semináři

SBORNÍK. k semináři konaném 12. dubna 2006 v Praze v Arcibiskupském semináři SBORNÍK ZÁSADY HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ k semináři konaném 12. dubna 2006 v Praze v Arcibiskupském semináři Projekt CZ.04.3.07/4.2.01/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Současný stav a perspektivy dalšího rozvoje Eurokódů

Současný stav a perspektivy dalšího rozvoje Eurokódů Současný stav a perspektivy dalšího rozvoje Eurokódů Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. Kloknerův ústav ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 E-mail: markova@klok.cvut.cz Stav zavádění Eurokódů v ČR a dalších zemích

Více

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt je podporován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR v rámci Jednotného programového

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Kvantil náhodné veličiny 3. Hodnocení jedné veličiny 4. Hodnocení modelu 5. Příklady -

Více

Trvanlivost je schopnost konstrukce odolávat vlivům

Trvanlivost je schopnost konstrukce odolávat vlivům Prof.Ing. Milan Holický, DrSc. Kloknerův ústav ČVUT Trvanlivost je schopnost konstrukce odolávat vlivům prostředí. Rozlišují se dva základní druhy vlivů: Fyzikální: Chemické: - abraze, otěr - sulfáty,

Více

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Přednáška z předmětu: Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí 4. ročník bakalářského studia Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník kombinovaného studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních

Více

Tvorba a zavádení Eurokódu

Tvorba a zavádení Eurokódu Tvorba a zavádení Eurokódu Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Klokneruv ústav CVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224 353 842, Fax: 224 355 232, E-mail: holicky@klok.cvut.cz Úvod, obecné zásady Historický

Více

OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ

OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224 353 842, Fax: 224 355 232 email: milan.holicky@klok.cvut.cz, http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Spolehlivost nosné konstrukce Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí ezní stav únosnosti,

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D PŘI PŘÍPRAVĚ PŘEDNÁŠKY BYLY VYUŽITY VÝSTUPY PROJEKTU: A/CZ0046/2/0013 ASSESSMENT OF HISTORICAL IMMOVABLES WWW.HERITAGE.CVUT.CZ Fond na podporu výzkumu, 1. Evropské kulturní dědictví, 1.1 Ochrana historických

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.080.01 Prosinec 2014 Zásady navrhování konstrukcí Hodnocení existujících konstrukcí ČSN ISO 13822 73 0038 Bases for design of structures Assessment of existing structures Bases

Více

SILNIČNÍ PLNOSTĚNNÝ SPŘAŽENÝ TRÁMOVÝ OCELOBETONOVÝ MOST

SILNIČNÍ PLNOSTĚNNÝ SPŘAŽENÝ TRÁMOVÝ OCELOBETONOVÝ MOST SILNIČNÍ PLNOSTĚNNÝ SPŘAŽENÝ TRÁMOVÝ OCELOBETONOVÝ MOST Stanovte návrhovou hodnotu maximálního ohybového momentu a posouvající síly na nejzatíženějším nosníku silničního mostu pro silnici S 9,5 s pravostranným

Více

SBORNÍK. k semináři konaném 23. října 2006 v Praze v Masarykově koleji ČVUT

SBORNÍK. k semináři konaném 23. října 2006 v Praze v Masarykově koleji ČVUT SBORNÍK SPECIFIKACE ZATÍŽENÍ PŘI HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ k semináři konaném 23. října 2006 v Praze v Masarykově koleji ČVUT Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH

Více

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení Zatížení konstrukcí Klasifikace zatížení podle jejich proměnnosti v čase: zatížení stálá (značky G, g), např. vlastní tíha konstrukcí a pevného vybavení (např. i zemina na terasách), zatížení předpětím,

Více

Degradační modely. Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Degradační modely. Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT v Praze Degradační modely Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Degradace železobetonových konstrukcí 3. Degradace ocelových konstrukcí 4. Závěrečné poznámky 1 Motivace 2 Úvod obvykle pravděpodobnostní

Více

Statistické vyhodnocení zkoušek betonového kompozitu

Statistické vyhodnocení zkoušek betonového kompozitu Statistické vyhodnocení zkoušek betonového kompozitu Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice Česká republika Program přednášek a cvičení Výuka: Středa 10:00-11:40, C -204 Přednášky a cvičení: Statistické vyhodnocení

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM. - dokumenty pro zatížení sněhem (stav před ): - γ Q = 1,5

ZATÍŽENÍ SNĚHEM. - dokumenty pro zatížení sněhem (stav před ): - γ Q = 1,5 - nová sněhová mapa ZATÍŽENÍ SNĚHEM - dokumenty pro zatížení sněhem (stav před 1.11.2006): ČSN 73 0035 ČSN EN 1991-1-3 - normové zatížení sněhem - charakteristické zatížení sněhem s n = s 0 μ s κ s = μ

Více

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem 2. přednáška, 25.10.2010 Zatížení a spolehlivost 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem Navrhování podle norem Navrhování podle norem Historickéa empirickémetody Dovolenénapětí

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,

Více

Zatížení stálá a užitná

Zatížení stálá a užitná ZÁSADY OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Zatížení stálá a užitná prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Kloknerův ústav, ČVUT v Praze 1. Zatížení stálá 2. Příklad stanovení stálého zatížení na základě zkoušek

Více

ZÁKLADY HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

ZÁKLADY HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ZÁKLADY HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Milan Holický, Vladislava Návarová, Roman Gottfried, Michal Kronika Jana Marková, Miroslav Sýkora, Karel Jung ZÁKLADY HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Editor:

Více

NK 1 Zatížení 2. - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zděné konstrukce - Zakládání staveb

NK 1 Zatížení 2. - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zděné konstrukce - Zakládání staveb NK 1 Zatížení 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

2 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN : 2004

2 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN : 2004 2 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN 1991-1-2: 24 2.1 Obsah normy ČSN EN 1991-1-2:24 Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení, Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru uvádí všechny potřebné požadavky

Více

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt je podporován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR v rámci Jednotného programového

Více

Zásady navrhování konstrukcí

Zásady navrhování konstrukcí Zásady navrhování konstrukcí Přednáška - doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. markova@klok.cvut.cz Kloknerův ústav ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Cvičení - Ing. Martin Šolc solc@kme.zcu.cz Zavěšený most v Millau

Více

METODOU SBRA Miloš Rieger 1, Karel Kubečka 2

METODOU SBRA Miloš Rieger 1, Karel Kubečka 2 OHYBOVÁ ÚNOSNOST ŽELEZOBETONOVÉHO MOSTNÍHO PRŮŘEZU METODOU SBRA Miloš Rieger 1, Karel Kubečka 2 Abstrakt The determination of the characteristic value of the plastic bending moment resistance of the roadway

Více

ČSN EN 1990/A1 OPRAVA 4

ČSN EN 1990/A1 OPRAVA 4 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30 Leden 2011 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1990/A1 OPRAVA 4 73 0002 idt EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010-04 Corrigendum Tato oprava ČSN EN 1990:2004/A1:2007

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Směrnice rady 89/106/EHS (CPD) Hlavní požadavky

Směrnice rady 89/106/EHS (CPD) Hlavní požadavky Zásady navrhování podle Eurokódů Školení, 2011 Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Zavěšený most v Millau Tvorba Eurokódů Návrhové situace, mezní stavy Nejistoty, spolehlivost

Více

A NALÝZA SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ NAVRŽENÝCH

A NALÝZA SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ NAVRŽENÝCH A NALÝZA SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ NAVRŽENÝCH NA Z A T Í Ž E N Í SNĚHEM R E L I A B I L I T Y ANALYSIS OF STRUCTURES DESIGNED F O R SNOW ACTIONS M ILAN HOLICKÝ, JANA MARKOVÁ A MIROSLAV SÝKORA Studie se

Více

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení Zatížení konstrukcí Základní klasifikace zatížení podle Eurokódu je obdobná jako ve starších ČSN. Používá se jen částečně jiná terminologie a jiné značky. Primárním zůstává klasifikace zatížení podle jejich

Více

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Kombinace

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Kombinace 2. přednáška, 4.3.2013 Zatížení a spolehlivost 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Kombinace Navrhování podle norem Navrhování podle norem Historické a empirické metody Dovolené napětí

Více

ŽU v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov

ŽU v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov URČOVÁNÍ ZATÍŽITELNOSTI ŽELEZNIČNÍCH MOSTNÍCH OBJEKTŮ prof. Ing. Josef Vičan, CSc. - Ing. Jozef Gocál, PhD. - Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. - doc. Ing. Martin Moravčík, - doc. Ing. Peter Koteš, PhD. ŽU

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS MODELOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI BETONOVÝCH

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Statický výpočet požární odolnosti

Statický výpočet požární odolnosti požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních

Více

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad)

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad) 7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad) Stanovte teplotu plynu při prostorovém požáru parametrickou teplotní křivkou v obytné místnosti o rozměrech 4 x 6 m a výšce 2,8 m s jedním oknem velikosti,4

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

Advance Design 2017 R2 SP1

Advance Design 2017 R2 SP1 Advance Design 2017 R2 SP1 První Service Pack pro Advance Design 2017 R2 přináší řešení pro statické výpočty a posuzování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí v souladu se slovenskými národními

Více

PROCES ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI STROJE

PROCES ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI STROJE PROCES ZAJIŠĚNÍ FUNKČNÍ BEZPEČNOSI SROJE Funkční bezpečnost (functional safety) nazýváme tu část celkové bezpečnosti stroje, která závisí na bezporuchové funkci stroje, je tedy závislá na správné činnosti

Více

Posouzení za požární situace

Posouzení za požární situace ANALÝZA KONSTRUKCE Zdeněk Sokol 1 Posouzení za požární situace Teplotní analýza požárního úseku Přestup tepla do konstrukce Návrhový model ČSN EN 1991-1-2 ČSN EN 199x-1-2 ČSN EN 199x-1-2 2 1 Princip posouzení

Více

Degradace materiálu - hodnocení rizik hodnocení konstrukcí

Degradace materiálu - hodnocení rizik hodnocení konstrukcí Leonardo da Vinci : CZ/13/LLP-LdV/TOI134014 Project č. 2013-1-CZ1-LEO05-13660 Degradace materiálu - hodnocení rizik hodnocení konstrukcí Vladislava Návarová DEGRADACE MATERIÁLU Během životnosti jsou konstrukce

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

VI. Zatížení mimořádná

VI. Zatížení mimořádná VI. Zatížení mimořádná 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-7 uvádí strategie pro zabezpečení staveb proti identifikovaným i neidentifikovaným mimořádným zatížením. Jsou zde pravidla a hodnoty zatížení pro nárazy

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

VIII. Zásady a kombinace zatížení pro zásobníky a nádrže

VIII. Zásady a kombinace zatížení pro zásobníky a nádrže VIII. Zásady a kombinace pro zásobníky a nádrže VIII. Zásady a kombinace pro zásobníky a nádrže 1 Úvod V ČSN EN 1991-4 jsou uvedeny modely pro zrnité tuhé látky skladované v různých typech zásobníků a

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladě je posouzen spřažený ocelobetonový

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

Zdivo YTONG a statika

Zdivo YTONG a statika - České a evropské normy Zatížení staveb Statické parametry a návrh zdiva YTONG Ověření pevnosti zdiva zkouškami Vliv vlhkosti na pevnost zdiva Únosnost zdiva Ytong a Silka Návrh stěn budovy z materiálu

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 4. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Zjednodušené

Více

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů

Více

Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Přednáška z předmětu: Spolehlivost a bezpečnost staveb 4. ročník bakalářského studia Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební Vysoká škola

Více

1 Zásady navrhování betonových konstrukcí podle Eurokódů

1 Zásady navrhování betonových konstrukcí podle Eurokódů 1 Zásady navrhování betonových konstrukcí podle Eurokódů 1.1 Úvod Přípravou evropské normy pro navrhování betonových konstrukcí se zabývaly společně mezinárodní organizace CEB (Evropský výbor pro beton)

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

bezpečnosti stavebních konstrukcí

bezpečnosti stavebních konstrukcí Téma 3: Úvod do bezpečnosti stavebních konstrukcí Přednáška z předmětu: Základy stavebního inženýrství 1. ročník bakalářského studia Ing. Petr Konečný, Ph.D. Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Miloš RIEGER 1 POSOUZENÍ SPOLEHLIVOSTI SPŘAŢENÝCH MOSTŮ NAVRŢENÝCH PODLE EC Abstract

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Vρ < πd 2 f y /4. π d 2 f y /4 - Vρ = 0

Vρ < πd 2 f y /4. π d 2 f y /4 - Vρ = 0 5 ZÁKLADY TOI SPOLHLIVOSTI 5.1 Základní úvahy Základní úlohou teorie spolehlivosti stavebních konstrukcí je rozbor zdánlivě jednoduché podmínky mezi účinkem zatížení a odolností konstrukce ve tvaru nerovnosti

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více