Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu."

Transkript

1 Úvod ÚVOD Měli bychom si být vědomi nebezpečí, kterým nás všechny ohrožuje stres, i nutnosti něco s tím dělat. Náklady a výdaje na nezodpovědnost v řešení této otázky jsou děsivé. J. Knowles Těžké životní situace Kdo je nepoznal? Komu se vyhnuly? Kdo si může být jist tím, že se s nimi v další fázi života nesetká? Kdo si může dovolit zavírat před nimi oči a tvářit se, že se ho netýkají? Těžké životní situace mají různou podobu. Někdy přicházejí v podobě náhlého úmrtí blízkého člověka, jindy v podobě zklamání jako například u rozvodu, rozchodu s blízkými přáteli apod. Někdy mají podobu zásahu vyšší moci například při autohavárii, úrazu, popálení, nemoci, nucené změně zaměstnání, bydliště, pracoviště apod. Jindy se dlouhodobě, plíživě vtírají do našeho života. Často jsou ryze osobní, třeba při zážitcích typu na to nestačím nebo to v daném čase nezvládnu. Mnohdy se snoubí s pocity ohrožení a méněcennosti. Často se dotýkají samého jádra naší osobnosti, našeho já. Jsme-li v tísni, klesá naše sebevědomí. Snižuje se kladné sebehodnocení. Ztrácíme pevnou půdu pod nohama. To vše a řadu dalších osobních zážitků označujeme termínem jsem ve stresu (Jaro Křivohlavý, 1994) Současná doba klade veliký důraz na psychiku člověka. Stres, psychická zátěž na učitele základní školy, středním odborném školy a také mistrů odborné výchovy na SOŠ a burnout syndrom syndrom vyhoření, to jsou tři klíčová témata, kterými se ve své práci budu zabývat. Dnešní doba je uspěchaná a jsou tak na nás, a především naši psychiku, kladeny stále vyšší nároky. Stres jako takový se stal populárním tématem. V našem životě se vyskytuje celá řada stresových situací, některé z nich ani nevnímáme Ať už je to hluk, znečištěné ovzduší, spěch, agresivita mezi lidmi nebo závažnější problémy jako je ne zaměstnanost, finanční potíže, náročná profese a další. Mnoho lidí často pociťuje únavu, apatii možná počáteční fázi syndromu vyhoření. Tento termín již dávno není - 5 -

2 Úvod pouhým klišé bez významu, ale stal se zavedeným lékařským termínem. Laická veřejnost o něm mnoho informací nemá, v odborné literatuře lze najít několik málo brožur určených pouze lidem z pomáhajících profesí. Především jich se tento problém týká. Mezi pomáhající profese se spolu s policisty, zdravotními sestrami, lékaři, hasiči, sociálními pracovníky řadí také pedagogové. Právě mezi pedagogy směruji svůj výzkum, také z toho důvodu, že já sama ve školství pracuji. Práce pedagoga je psychicky velice náročná, každý učitel je nucen téměř denně řešit spoustu výukových i výchovných problémů s dětmi, musí umět jednat s rodiči dětí, se svými kolegy, musí být dobře odborně připraven a v rámci celoživotního vzdělávání se musí na své povolání stále připravovat. Pedagog je tedy stále pod určitým tlakem a navíc musí čelit tomu, že není dostatečně finančně ohodnocován a také povolání pedagoga není ve společnosti přijímáno s respektem a úctou. Struktura diplomové práce Diplomová práce je rozdělena do dvou částí: V teoretické části uvádíme základní údaje o výše uvedené problematice. Ta je rozdělena do tří částí. V první se zabýváme problematikou stresu obsahuje definice, uvádíme zde stresory, příčiny a důsledky stresu, rady, jak zmírnit působení stresu tedy kapitola týkající se duševní hygieny. Ve druhé části analyzujeme problematiku syndromu vyhoření příznaky, příčiny, varovné příznaky počínajícího syndromu, rady, jak mu předcházet. V poslední, třetí části, se zaměřujeme na náročnost práce pedagogů, klima školy, stresory, které způsobují vyčerpání pedagogů a jsou překážkou v jejich práci. Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu. Cíl diplomové práce I pedagogům hrozí burnout syndrom. Před tímto problémem se zavírají oči nebo se poukazuje především na starší členy pedagogického sboru. Není tomu tak. Dosavadní výzkumy prokazují, že přetížení se týká všech pedagogů. Je dáno prací v časovém tlaku, - 6 -

3 Úvod zodpovědností za bezpečnost a zdraví jiných osob, vysokými nároky na psychiku, nespokojeností s postavením učitelů ve společnosti. Cílem mé diplomové práce je srovnat míru psychické zátěže mezi pedagogy na 1. a 2. stupni základní školy, totéž zjistit na Střední odborné škole technické, ve které se vzdělávají především chlapci a které navštěvují i někteří jedinci z výchovného ústavu na škole se tedy vyskytují děti s etopeickými potížemi. Zde budu výzkum provádět nejen mezi pedagogy, ale také mezi mistry odborného výcviku, kteří jsou součástí vzdělávacího procesu, ale žáky připravují na jejich budoucí odborné působení ve společnosti a se svými žáky se setkávají na jiné úrovni a v jiném prostředí nežli učitelé. Zpracováním dotazníků zjistíme stresory, které učitelé i mistři OV považují za nejvíce rizikové, míru burnout syndromu na jednotlivých stupních školy, v rámci celé školy a míru vyhoření v jednotlivých složkách pedagogovy a mistrovy osobnosti

4 Stres 1. STRES 1.1 Definice stresu a historie stresu Stres je nejčastěji definován jako nadměrná zátěž neúnikového druhu vedoucí k trvalé stresové reakci, ústící ve tkáňové poškození, k poruše adrenokortikálních funkcí a psychosomatickým poruchám. (Pavel Hartl, Psychologický slovník, 2001) Slovo stres vzniklo z anglického slova stress, to je zase odvozeno z latinského slovesa strigo, stringere, strinxi, strictum. V překladu z latiny to znamená utahovati, stahovati, zadrhovati. Pod pojmem být ve stresu si tedy představíme, že je někdo vystavěn nejrůznějším tlakům, je tedy v tísni. Stres definoval již v roce 1920 americký filozof Canon jako stav, do kterého se dostává zvíře při stimulaci vyvolávající útěkovou nebo útočnou reakci. Do širokého podvědomí se stres dostal díky práci kanadského fyziologa Hanse Seyleho, který podal důkaz, že každá agrese, ať už mikrobiální, fyzická nebo psychická, vyvolává tytéž reakce a odehrává se podle stejného schématu. Stres je souhrnem reakcí a obranou organismu proti agresi. Hans Seyle je považován za nejvýznamnějšího odborníka v oblasti týkající se studia stresu. Nerodil se v roce 1907 v Komárně na Slovensku. Studoval a později také působil jako pedagog na německé fakultě pražské univerzity. Při svých studiích se zaměřil především na endokrinní systém. Zprvu pracoval výhradně se zvířaty. Uváděl je do těžkých situací různého druhu a zjistil, že soubor změn fyziologických funkcí, které je možno pozorovat bez ohledu na druh zátěže, vykazují určitou stálost, stejně fyziologické reakce. Tento jev nazval GAS General Adaptation Syndrom obecný adaptační syndrom. Seyle je považován za zakladatele kortikoidního pojetí stresu studia zvýšené funkce nadledvinek ve stresových situacích. Bylo mu vytýkáno, že nerespektoval lidské emoce a duševní stránku života. Podle H. Seyle je stres abstraktní pojem. Jak dále uvádí, stejně abstraktní je třeba i vítr, elektřina a mnoho jiných silových polí, o nichž pojednává fyzika. Pravdou je, že - 8 -

5 Stres sám pojem život je abstrakcí. A přece se jím zabývá celá jedna vědní oblast biologie. Měli bychom si uvědomit, že stres je určitým stavem těla i mysli a má na ně určitý dopad. Projevuje se řadou objektivně zjistitelných chemických a fyziologických dění v orgánech těla. Je mimořádně důležité, abychom si tuto skutečnost uvědomili a počítali s ní. (Jaro Křivohlavý, 1994) Zde uvádím několik dalších definic autorů, kteří se problémem stresu zabývali hlouběji a které jsou uvedeny v knize J. Křivohlavého: Stres je stav organismu, kdy je jeho integrita ohrožena a on musí zapojit všechny svoje schopnosti na svoji ochranu. (H. Coper, M. H. Appley) Stres je takový stav organismu, kdy nadměrné množství energie je využíváno k řešení problémů. Tolik energie by nemuselo být použito, kdyby se tyto problémy daly řešit normálně. (A. Antonovsky) Stres je následkem traumatu (duševního úrazu) a velice intenzivní frustrace (pocitu neuspokojení). (D. H. Funkenstein, S. King, M. E. Droledette) Stresem označujeme takovou změnu v organismu, která v určitém stavu ohrožení může vyvolat vysoký stupeň napětí, rozvrátit zaběhaná schémata každodenního způsobu jednání, která oslabuje mentální výkonnost a vyvolává subjektivně nepříjemné stavy afektivního vyčerpání. (I. L. Janis) Stres vyjadřuje situaci člověka v napětí (tenzi) při řešení problému, když se mu do cesty řešení postaví nepřekonatelná překážka. (A. Howard, R. A. Scott) Stres je jediná rozeznatelná zdravotní porucha spojená s hormonem adrenalinem, jehož produkce má za následek útok nebo útěk. Připravuje totiž jedince na to, aby se nebezpečí postavil ( útok ) nebo se mu vyhnul (útěk ). (Ch. Wildwoodová) Z dalších vědců zabývajících se studiem stresu a stresových situací je nutné uvést i několik dalších jmen

6 Stres Ivan Petrovič Pavlov - zabýval se studiem fyziologických změn v organismu zvířat (psů), které dostával do těžkých konfliktních situací. Sledoval, co se děje v organismu psa např. rozborem žaludečních šťáv a zajímal se především o chování psů za stresové situace. Walter Cannon americký fyziolog, také on věnoval značnou část svého života studiu fyziologických změn v organismu zvířat, vystavených těžkým životním situacím. Je označován za průkopníka studia tzv. sympatoadrenálního systému při stresu. R. Lazarus psycholog jihoafrického původu. Zaměřil se na kognitivní, tedy specificky lidskou charakteristiku zvládání těžkostí lidmi. Soustředil se na to, co se děje v psychice člověka, který se dostane do těžké životní situace. Studoval specificky lidskou vlastnost poznat smysl toho, co se děje, vystihnout odkud přichází nebezpečí, jak moc člověka ohrožuje, odkud nebezpečí přichází. Výsledky zpracoval do modelu dvojího zhodnocování situace ohrožení. (Jaro Křivohlavý, 2003) Nemůžeme jednoznačně říci, že je stres pouze škodlivý. Určitou míru stresu ke svému životu potřebujeme, je naší hnací silou, kořením života. Bez něj bychom měli jen málo sil k překonávání překážek, které nám život neustále přináší. Ale je však nutno, rozlišovat mezi dobrým stresem, který se odborně nazývá eustres a škodlivým stresem, který má název distres. Eustres objevuje se v situacích, které máme pod kontrolou. V situacích, kdy očekáváme něco příjemného, jsme vzrušení, působí na nás např. při sledování detektivky. Je to normální, motivující stres, po kterém cítíme vyváženost, homeostázu. Takovýto stres je kořením života a bezstresový stav je smrt, říká H. Seyle. Distres objevuje se v okamžiku, kdy se cítíme přetížení, pod tlakem, přestáváme věci zvládat. Cítíme přetížení, ztrátu, bezmoc a zoufalství. V běžné mluvě má slovo stres vždy spojitost právě s tímto negativním stresem. Oba typy stresu jsou stejné svojí chemickou povahou, liší se ale v tom, jak na ně reagujeme. Podle toho, zda zažíváme stres malé či velké intenzity se pak dále rozlišuje hyperstres stres, který překračuje hranici člověka vyrovnat se se stresem nebo naopak

7 Stres hypostres, tedy stres, který nedosahuje obvyklé intenzity a my můžeme cítit například nudu, monotónnost, frustraci. Schéma č.1, Křivohlavý Jak zvládat stres HYPERSTRES velký - DISTRES EUSTRES + malý HYPOSTRES (Jaro Křivohlavý, Jak zvládat stres, 1994) Reakce každého z nás na stres je různá. Každý člověk reaguje na podnět vyvolávající stres jinak. Stres může být vyvolán různými vlivy, podmínkami, faktory. Některé stresy mají vliv na všechny lidi, jiné působí jen na některé z nás. Někteří lidé se do stresu dostávají velice snadno, jiní jsou odolnější a jsou i lidé do určité míry vůči stresu imunní. Člověk může cítit působení stresu různě intenzivně, podle toho jak se celkově cítí a v jaké situaci se nachází. Dále je známé dělení stresu podle intenzity a délky trvání. Jde o: Akutní stres stres, který na člověka působí náhle, jednorázově. Má velmi silnou odezvu v somatické oblasti, může ohrozit život, přesto je ale snazší zvládat ho a to právě díky jeho krátkodobému působení. Může tu jít např. o sdělení závažné zprávy, těžký úraz apod. Chronický stres příčinou chronického stresu bývá zátěžová situace, která působí dlouhodobě, trvale, neustále. Do fáze chronického stresu může přejít akutní stres. Lze si na něj zvyknout, přizpůsobit se mu. Příkladem může být např. člověk po těžkém úrazu ochrnutí. Protrahovaný stres jde o pro lidskou psychiku nejnáročnější typ stresu. Dochází zde ke střídání klidu a zátěže. Má největší odezvu v somatické oblasti jeho důsledkem

8 Stres mohou být potíže s krevním tlakem, bolesti hlavy, peptický vřed a další. Je typický pro partnerské vztahy a jeho příčinou může být např. alkoholismus nebo nevěra. 1.2 Stresory Pod pojmem stresor lze vidět na člověka negativně působící vliv. Může jím být například materiální faktor, tzn. nedostatek potravy, finanční potíže, na někoho může stresově působit prudká změna počasí, mezi sociální stresory pak řadíme například agresi, které je mezi lidmi čím dál víc, dalším stresorem je i nedostatek času, samota, ztráta někoho blízkého a další. Zjednodušeně řečeno každý činitel, který nám působí zátěž je stresorem. Odpovědí organismu na stresor je pak stresová reakce. Stesory jsou tedy psychické a fyzické požadavky prostředí, které vyvolávají stres. H. Seyle hovoří o fyzikálních a emociálních stresorech. Mezi tzv. fyzikální stresory řadí jedy a skoro-jedy (alkohol, nikotin, kofein a jiné drogy). Počítá sem i radiaci, vyzařování ultrafialových a infračervených paprsků, nízký obsah kyslíku ve vzduchu, znečištění vzduchu, příliš silné magnetické pole, otřesy, elektrošoky, meteorologické vlivy, změny ročních období, změny tlaku vzduchu (komprese i dekomprese), viry, bakterie, katastrofy, nehody, úrazy, ale i genetickou zátěž, těhotenství, nechtěný sexuální styk apod. Do druhé skupiny tzv. emocionálních stresorů řadí úzkost (anxiozitu), zármutek, obavy a strach, nenávist, nepřátelství, zlobu, otrávenost, nevyspělost, senzorickou deprivaci (nedostatek podnětů pro povzbuzení smyslové činnosti), očekávání anticipaci, že se něco strašného stane, přílišnou ustaranost, obavy z přestoupení společenského zákazu, nějakého tabu apod. (Jaro Křivohlavý, 1994) I u stresorů se setkáváme s odborným členěním, takzvanými mikrostresory, které vyjadřují velmi nízké, mírné podmínky vyvolávající stres. Jde o dlouhodobé negativní působení člověka v mezilidském styku, neschopnost s někým se dohodnout, vyjít. Těmto problémům je denně vystaven každý z nás a McLean uvádí, že negativní vliv těchto ministresorů se sčítá. Pokud člověk nemá k dispozici kompenzaci, mohou být tyto kumulované mikrostresory zdrojem deprese. Naopak makrostresory jsou zničující, deptající vlivy

9 Stres Podle H. Seyleho dále dělíme stresory na: Fyzikálně-chemické sem řadíme veškeré nepříznivé podmínky prostředí, ve kterém žijeme a to od znečištění až po přejídání se. Patří sem i nedostatek pohybu, nepravidelný denní režim a nedostatek spánku. Úkolové pocházejí z našeho způsobu řešení úkolů, za které jsme zodpovědní, na tom, jaký postoj k nim zaujímáme, jak si je dokážeme zorganizovat, jak umíme načerpat energii potřebnou k jejich řešení. Jde hlavně o zaujmutí aktivního postoje k úkolům a vědomí, že si je sami vybíráme. Myšlenkové vznikají z pohledu na sebe, druhé lidi, okolní svět a situací, do kterých se dostáváme, ze subjektivních výkladů vnějších událostí, jejich prožívání a od toho odvozeného chování. Sociální souvisí s naší komunikací a vztahy s druhými lidmi. Těsně souvisí s kategorií stresorů myšlenkových, protože jsou ovlivnitelné našimi postoji k realitě, ve které se nacházíme. (Hans Seyle, 1996) Nakonečný (2004) uvádí jiné rozlišení stresorů: vztahové vážné sociální konflikty v rodině s partnery, dětmi, rodiči pracovní konflikty s nadřízenými, pracovní přetížení, časová tíseň při plnění termínovaných úkolů, špatné pracovní podmínky, hrozba ztráty zaměstnání zdravotní trvalé následky úrazů, vážné onemocnění, ztráta hybnosti nárokové dluhy, nevyhovující podmínky bydlení, nedostatek volného času Psychosociální stresory mají vysokou četnost výskytu. Psychosociální zátěž jedince můžeme měřit. Nejčastěji užívaným systémem je Inventář životních událostí T. H. Holmese a R. H. Raheho. Jde přehled různých stresorů, ke každému je přiděleno bodové hodnocení. Sčítají se body za prožité stresové události v průběhu jednoho roku. Při součtu 250 bobů se jedinec dostává do rizikové skupiny, 350 bodů představuje výrazný stres a možnost psychického či tělesného onemocnění. Křivohlavý (1994) současně upozorňuje, že toto je pouze orientační vzorek, který vychází z konkrétního šetření ve specifické skupině osob. Pokud by bylo šetření prováděno v jiné sociálně ekonomické skupině, mohly být výsledky šetření odlišné

10 Stres Tyto hodnoty nám dávají hrubou představu o závažnosti vlivu jednotlivých stresových situací. Stupnice těžkých životních situací smrt manžela či manželky 100 rozvod 73 rozchod manželů 65 vězení 63 smrt blízkého člena rodiny 63 lehčí nehoda nebo choroba 53 sňatek 50 ztráta zaměstnání 47 odchod do důchodu 45 choroba blízké osoby 44 těhotenství 40 narození dítěte 39 negativní změna příjmů 38 smrt přítele 37 změna zaměstnání 36 manželský spor 36 odchod dítěte z domova 29 konflikt s tchyní 29 nástup do nového zaměstnání 28 konflikt s nadřízeným 23 změna bydliště 20 změna rytmu spánku a bdění 15 drobný právní přestupek 11 ( Jaro Křivohlavý, Jak zvládat stres, 1994)

11 Stres 1.3 Stres a jeho působení na organismus, nemoci ze stresu Reakce organismu na stres jsou velice různorodé. Podle A. Kristové se jedná o složitý řetězec fyzických a biochemických změn, které zahrnují vzájemné působení mozku, nervové soustavy a řady různých hormonů. Tato reakce je lidově označována jako útoč nebo uteč. Jde tedy o excitaci sympatické nervové soustavy, která má za úkol vzbouřit celý organismus a zmobilizovat všechny síly k obraně. Fyziologické reakce na stresor Varovné signály počínajícího stresu, které jsou vysílány do mozku, zpracovává hypotalamus střední část mozku, kde jsou řídící centra práce srdce, dechu a dalších životně důležitých funkcí. Ten přenáší signály prostřednictvím nervového a krevního oběhového systému do celého těla. Nejdříve zasáhne složka nervová (signály z hypotalamu) přes sympatické vegetativní dráhy do dřeně nadledvin. Ty vyplaví do krve adrenalin, který působí na srdeční činnost. Dojde ke zrychlení srdeční činnosti, zrychlenému dýchání, zvýší se krevní tlak a hladina krevního cukru. Hypotalamus také stimuluje činnost hypofýzy (podvěsek mozkový), která je centrální endokrinní žláza, nadřazená všem ostatním žlázám s vnitřní sekrecí v těle. Nejdůležitější hormon, který vytváří hypofýza je adrenokortikotropní hormon (ACTH) neboli stresový hormon. Ten působí na kůru nadledvin, která uvolňuje skupinu hormonů, nejdůležitějším je kortizon, který přeměňuje glykogen uložený v játrech na cukr. Zvyšuje se intenzita pocení, svalové napětí. ACTH také signalizuje jiným endokrinním žlázám, aby uvolnily asi 30 dalších hormonů, které hrají důležitou úlohu v přizpůsobení se nouzovým situacím. Bylo dokázáno, že přerušované vystavení stresorům může později přinést fyziologickou odolnost. Přerušovaný stres vede tedy později ke stresové toleranci. Užitečné fyziologické reakce nastávají, pokud osoba vyvíjí aktivní úsilí o zvládnutí stresové situace. Jde hlavně o výkon v různých úkolech, které vedou jedince k lepším výkonům (studenti před zkouškou, parašutisté před seskokem, sportovci před závodem.). Fyziologické reakce, které jsou škodlivé, zahrnují aktivaci adrenokortikálního systému a nastává, když se jedinec přestane snažit o aktivní zvládnutí stresové situace

12 Stres Schéma č. 2, Atkinsonová Psychologie STRESOR 1 5 HYPOTHALAMUS 3 6 SYMPATICKÝ DŘEŇ KŮRA HYPOFÝZA NERVOVÝ NADLEDVINEK NADLEDVINEK SYSTÉM Nervové impulsy aktivují různé žlázy a hladké svalstvo Stresové hormony jsou krví přenášeny o důležitých orgánů a svalů REAKCE, BOJ NEBO ÚTĚK ( R. L. Atkinson, Psychologie, 2003) Psychické reakce na stresor Stres vyvolává emoční reakce jedince. Ty mohou mít rozmezí mezi euforií až po úzkost, vztek, apatii. Pokud stresová situace přetrvává, emoce mohou kolísat v závislosti na úspěšnost zvládání situace. Úzkost Patří mezi nejčastější reakce na stres. Rozumíme jí nepříjemnou emoci, pocity napětí, strachu, obavy. U některých lidí, kteří prožili silný negativní zážitek, takový, který sahá za hranice lidského utrpení (např. přírodní katastrofu, znásilnění apod.) se někdy může rozvinout syndrom, který se nazývá posttraumatická stresová porucha. Tito lidé mohou trpět: pocity otupělosti, pocit odcizení se lidem opakované oživování traumatu ve snech, ve vzpomínkách úzkost projevující se poruchami spánku, nadměrnou ostražitostí nebo potížemi se soustředěním U některých jedinců se může objevit pocit viny za to, že přežili, zatímco ostatní zahynuli

13 Stres Posttraumatická stresová porucha se může rozvinout okamžitě po události nebo může být vyvolána jiným, menším stresem i několik měsíců po traumatizující události. Vztek a agrese Vztek, který vede až k agresi, bývá nejčastější reakcí na stresovou událost. Podle Atkinsonové hypotéza frustrace-agrese předpokládá, že kdykoliv je osobě znemožněno dosažení cíle, o který usiluje, dochází k vyvolání agresivního pudu, jenž motivuje chování, směřující k poškození objektu nebo osoby, která frustraci způsobila. Když okolnosti zabraňují přímému útoku na objekt vyvolávající frustraci, agrese může být přesunuta: agresivní jednání může být namířeno na nevinnou osobu nebo objekt, místo na skutečnou příčinu frustrace. Apatie a deprese Opačnou, ale také často se vyskytující reakcí je apatie (uzavření se do sebe). Ta může vést až k depresi a to v případě, že jedinec nezvládá působící stresory. Zde je na místě uvést teorii naučené bezmocnosti. Naučená bezmocnost je právě charakteristická apatií, nečinností, uzavřením se do sebe. Vzniká jako reakce na neovlivnitelné události u některých lidí. Jako příklad je možno uvést vězně v koncentračních táborech, kteří dospěli k přesvědčení, že jsou bezmocní a z tohoto důvodu se nebouřili proti svým věznitelům. Dalším příkladem mohou být například týrané ženy, které se cítí bezbranné a bojí se svému trápení vzepřít. Je zde na místě uvést, že někteří lidé se ve stresových situacích stanou bezmocnými, ale pro některé ta samá situace znamená povzbuzení a představuje pro ně výzvu. Oslabení kognitivních funkcí Jedinci pod vlivem silných stresorů mají podstatně oslabené kognitivní funkce. Mají potíže se soustředěním a logickým uspořádáním myšlenek. Výkon těchto jedinců se ve vypjatých situacích zhoršuje. Atkinsonová říká: Čím úzkostnější, rozzlobenější nebo depresivnější jsme, tím častěji zažíváme oslabení kognitivních funkcí. Oslabení kognitivních funkcí může být také vyvoláno rušivými myšlenkami, které se nám při setkání se stresorem honí hlavou. Přemýšlíme o možných příčinách jednání, obáváme se důsledků vlastních činů, můžeme si vyčítat, že nejsme schopni situaci zvládnout lépe

14 Stres Někteří jedinci se v těchto situacích mohou uchýlit k vývojově ranějším, pro situaci naprosto nevhodným způsobům chování. H. Seyle působení stresu dělí na tři fáze: První fáze, alarmující pohotovostní, nastává při náhlém narušení životních podmínek. Pokud dojde ke zklidnění situace, stresor ustoupí, odezní i stresová reakce a nastává fáze zotavovací. Druhá fáze, vyrovnávací nastává, působí-li účinek stresoru. Poplachová reakce organismu se zklidňuje, organismus si na stresující faktor zvyká a nastává adaptace na zátěž. Třetí fáze, konečná je charakterizována celkovým vyčerpáním a selháním adaptačních a obranných sil organismu. Znamená vážné ohrožení organismu, zdravotní problémy a v nejhorších případech může končit smrtí člověka. Tato fáze může při velmi silném působení stresoru nastat již v první, alarmující fázi. Příznaky stresového stavu A. Fyziologické příznaky stresu srdce (palpitace) vnímání zrychlené, nepravidelné a silnější činnosti srdce bolest a sevření za hrudní kostí nechutenství a plynatost v břišní oblasti křečovité a svírající bolesti v dolní části břicha a průjem časté nucení k močení sexuální impotence nebo nedostatek sexuální touhy změny v menstruačním cyklu bodavé, řezavé, palčivé pocity v rukou a nohou svalové napětí v krční oblasti a oblasti dolní páteře, často spojené s bolestmi v těchto oblastech úporné bolesti hlavy často začínající v krční oblasti a rozšiřující se směrem od temene hlavy k čelu migréna

15 Stres exantém vyrážka v obličeji nepříjemné pocity v krku dvojité vidění a obtížné soustředění pohledu očí na jeden bod (fokusace) B. Emocionální (citové) příznaky stresu prudké a výrazně rychlé změny nálady (střídání radosti a smutku) nadměrné trápení se věcmi, které nejsou tolik důležité neschopnost projevit emocionální náklonnost, sympatizování, soucítění s druhými lidmi nadměrné starosti o vlastní zdraví a fyzický vzhled nadměrné snění a stažení se ze sociálního styku, omezení kontaktu s druhými lidmi nadměrné pocity únavy a obtíže při soustředění pozornosti zvýšená podrážděnost, popudlivost a úzkost C. Behaviorální příznaky stresu chování a jednání lidí ve stresu nerozhodnost a do značné míry i nerozumné nářky zvýšená absence, nemocnost, pomalé uzdravování po nemoci, nehodách a úrazech sklon ke zvýšené osobní nehodovosti a nepozornému řízení auta zhoršená kvalita práce, snaha vyhnout se úkolům, výmluvy, vyhýbání se odpovědnosti i častější podvádění zvýšená konzumace vykouřených cigaret za den zvýšená konzumace alkoholických nápojů větší závislost na drogách, zvýšené množství tablet na uklidnění a léků na spaní ztráta chuti k jídlu nebo naopak přejídání se změněný denní rytmus problémy s usínáním, dlouhé noční bdění a pak pozdní vstávání s pocitem velké únavy snížené množství vykonané práce a zvýšená nekvalitnost práce

16 Stres Jak vlastně stres ovlivňuje zdraví Tailor (1986) popsal čtyři různé cesty: přímou cestu, interakční cestu, cestu nezdravého chování a cestu nemocného chování. Přímá cesta Jde o fyziologickou reakci, která probíhá v těle při setkání se stresorem. Může mít přímý vliv na tělesné zdraví a to v případě, že je trvalá. Dlouhodobá nadměrná aktivace sympatického a adrenokortikálního systému může způsobit poškození tepen a orgánových systémů. Dále je tu riziko ischemické choroby srdeční, která je nejčastěji se vyskytující chronickou chorobou a častou příčinou smrti v mnoha státech světa. Interakční cesta Tento typ onemocnění vzniká u jedinců, kteří mají maladaptivní rysy tzn., nemají schopnost vyjádřit své emoce (alexitymie). Dochází tak u nich k psychickému nebo fyzickému onemocnění. Existuje přesvědčivý důkaz, že nemoc vznikne pouze tehdy, když dojde k interakci stresové situace s osobností již předtím vulnerabilní (zranitelnou) vůči nemoci. Tento typ modelu se nazývá vulnerabilita-stres nebo model diatézastres. Cesta nezdravého chování Tato cesta souvisí s faktem, že se jedinec ovlivněný stresem nechová tak jak velí jeho přirozenost a přestane na sebe dávat pozor. Lidé ve stresu přestávají cvičit, trpí nespavostí, mění stravovací návyky, může se zde vyskytnout alkoholismus, kouření. Stres tak nepřímo ovlivňuje zdravotní stav jedince. Cesta nemocného chování Posledním modelem je nemoc chování. Jedná se tu o symptomy způsobené stresory vyvolávající depresi, problémy se spánkem, zažívací potíže. Někteří lidé si tyto příznaky vykládají jako známky nemoci, z tohoto důvodu vyhledávají lékařskou péči a tím tak mnohdy posilují toto nemocné chování. Významným důsledkem modelu nemoc chování je to, že lidé ošetřujícímu lékaři neumí poskytnout přesné informace o stavu své nemoci

17 Stres Biobehaviorální teorie stresu Tato teorie se pokouší specifikovat určitý způsob jednání a chování člověka a následně také jeho vztah k onemocnění. V této teorii je spojen životní styl, způsob chování, stres a nemoc. Touto teorií se zabývali američtí psychologové Friedman a Rosenman už od 50 let minulého století. Zkoumali vztah mezi určitým typem osobnosti a náchylností těchto jedinců k onemocnění. Výsledkem jejich výzkumu je teorie chování typu A a B, tedy rozdělení lidí na dva typy podle způsobu chování a reagování v náročných situacích. Chování typu A (podnikatelský typ) Jedinci zařazení do této skupiny jsou nadměrně zaměřeni na svůj pracovní výkon. Svěřené úkoly se snaží plnit za každou cenu. Typický je pro ně spěch, netrpělivost a nadměrné úsilí o úspěch. Nikdy se nevzdávají, každý neúspěch je pro ně další a silnější motivací. Mají vysoké sebevědomí, netrpí úzkostí ani komplexy méněcennosti. Rádi ovládají situaci, ale také druhé lidi. K ostatním mají jen málo důvěry, věří jen sami sobě, vše mají rádi pod dohledem. Nejsou schopni odpočívat, pocity únavy potlačují a může se u nich rozvinout tzv. nedělní neuróza. Pokud se u nich projeví zdravotní potíže, mají tendenci k disimulaci. Trpí velmi často kardiovaskulárním onemocněním. Chování typu B Do této skupiny patří většinou ženy a to ty, které nejsou sobecké, soběstředné, nemají sebevědomí ani snahu ovládat situaci. Lidé z této skupiny neradi pracují pod tlakem, raději své úkoly plní s předstihem. Mají rádi úspěch, ale nemusí ho dosahovat za každou cenu. Neúspěch je spíše odrazuje, vzniklou situaci intenzivně prožívají. Typické jsou u nich sklony k depresivním náladám, jsou úzkostliví a více prožívají pocity. Mají nižší frustrační toleranci a zátěž se stresem zvládají hůře. Často jsou závislí na druhé osobě. Tito lidé onemocní častěji gastrálním onemocněním. Je na místě zmínit se zde také o třetím typu chování, který je odborníky nazýván jako typ chování C. Charakteristika osob je následovná: Lidé, u nichž převažuje chování typu C, mají tendenci potlačovat negativní emoce. Typická je pro ně neschopnost vyjadřovat emoce a to hlavně hněv. Vyhýbají se

18 Stres konfliktům a usilují o harmonizující chování. Jsou jen málo autonomní a velmi závislí na druhé osobě a jejím ocenění a uznání. Pokud se jim odměňování za strany této osoby nedostává, reagují pocity bezmoci a beznaděje, velmi často trpí depresemi. Výsledkem studie tohoto typu jedinců byl vliv osobních charakteristik na vznik nádorového onemocnění. (Československá psychologie, 1/1998) Vlastnosti osobnosti ovlivňující vnímání stresu Každý člověk je jiný, každý z nás reaguje na zátěž jinak. To, že někdo vnímá stresovou situaci intenzivně a jiný ji považuje za snadno zvládnutelnou je způsobeno také tím, jakými vlastnostmi jsme geneticky vybaveni a jaké vlastnosti v průběhu života získáme. Dědičné vlastnosti Za dědičné vlastnosti se považují: 1. Reaktivita Představuje množství zděděné energie, aktivity, způsob reagování na určitou situaci, na to, jak ji jedinec vnímá, jakým způsobem na ni reaguje. Reaktivnější lidé reagují na stres intenzivněji, mají větší tendenci vnímat situaci jako zátěžovou, takovou, která narušuje jejich rovnováhu. 2. Introverze extroverze Tyto dva pojmy představují míru sociální aktivity jedince. Extroverti mají více sociálních zkušeností, proto náročné situace lépe zvládají. 3. Vulnerabilita Vulnertabilita zranitelnost znamená velkou citlivost na podněty. Čím méně zranitelní jsme, tím větší máme odolnost vůči zátěži. 50% vulnertability zdědíme, 50% získáme v průběhu života

19 Stres 4. Frustrační tolerance Odolnost proti zátěži, kterou také dědíme pouze částečně a zbývající část získáváme v průběhu života. 5. Sensation seeking Znamená potřebu velkého počtu podnětů, zážitků, jedinci se často pohybují na hranici života a smrti. Rádi vyhledávají vzrušení, provozují adrenalinové sporty. Jsou velmi odolní vůči stresu. 6. Anxiozita Znamená míru úzkosti, tedy pocitu, který téměř vždy doprovází stres a má blízko ke strachu. Jedinec mající velkou míru anxiozity reaguje úzkostně a citlivěji, má malou odolnost vůči stresu. (Hošek, 1997) Osvojené (získané)vlastnosti Získáváme v průběhu života, ovlivňují naše zvládání stresu a jsou to: 1. Externalita - internalita Znamená místo kontroly, tedy do jaké míry, je člověk schopen situaci kontrolovat a ovlivňovat ji. Externalita místo kontroly je umístěno vně člověka. pokud se jedinci ocitnou ve stresové situaci, takové, kterou nemohou ovládat, mají tendence svádět svůj neúspěch na okolí, na druhé lidi výchovou mají zakódováno, že za své jednání neodpovídají jsou přesvědčeni, že nemohou nic dělat, protože situaci nejsou schopni ovlivnit nepřijmou úspěch ani neúspěch špatně zvládají stres, stresové jsou pro ně už situace pro ostatní jedince naprosto běžné Internalita vnitřní místo kontroly jsou zodpovědní za své chování mají silnou vůli, jsou tím také odolnější vůči zátěži a stresu vědí, že svým chováním mohou ovlivnit situaci

20 Stres Naučená bezmocnost výše uvedená vnější místo kontroly jedinec očekává neúspěch pocit, že nemá nad situací kontrolu, moc jedinec má zkušenost, že ať udělá cokoliv, úspěch se nedostaví tento problém vzniká především ve škole, v rodině 2. Nezdolnost lidé si věří, nad zátěžovou situací mají kontrolu věří ve svůj úspěch znamená sebeprosazení, sebeúčinnost 3. Sociální opora sociální síť okruhu blízkých lidí jedinec, který má oporu ve svém okolí je odolnější vůči zátěži jde o pocit, že je tu někdo, kdo pomůže, kdo mě má rád lidé s malou sociální sítí jsou ke stresu náchylnější sociální opora je jakýmsi nárazníkem, ochranou před stresem paradoxně je také sociální síť nejvíce stresující Schéma č. 3, Sociální síť Hošek, 1997 Sociální sítí jedince se vyjadřuje soubor lidí kolem dané osoby, s nimiž osoba je nebo byla v sociálním kontaktu a od nichž je možno v případě potřeby očekávat pomoc. Do této sítě patří rodina, přátelé, spolupracovníci, sousedé, různí členové farností, klubů. (Jaro Křivohlavý, 2003)

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí.

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Leadership II TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

STRES. PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.

STRES. PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. STRES PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. a.mikotova@post.jamu.cz CO JE TO STRES stres - z latinského stringo, stringere, strinxi = utahovat, stahovat, zadrhovat Cítit se napjatě; mít pocit, že mi napětím prasknou

Více

Obecně lze říci, že jde o takové situace, které vyžadují něco navíc, vyšší úsilí, které není standardní.

Obecně lze říci, že jde o takové situace, které vyžadují něco navíc, vyšší úsilí, které není standardní. STRES & Zátěžové situace Zátěžové situace Obecně lze říci, že jde o takové situace, které vyžadují něco navíc, vyšší úsilí, které není standardní. Jsou to tedy situace, při nichž člověk nevystačí s navyklým

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. Mgr. Kateřina Rangotis Benešová Gaudia proti rakovině, o. s. Konference pro zdravotní sestry, NMSKB 12. 3. 2015

SYNDROM VYHOŘENÍ. Mgr. Kateřina Rangotis Benešová Gaudia proti rakovině, o. s. Konference pro zdravotní sestry, NMSKB 12. 3. 2015 SYNDROM VYHOŘENÍ Mgr. Kateřina Rangotis Benešová Gaudia proti rakovině, o. s. Konference pro zdravotní sestry, NMSKB 12. 3. 2015 CO JE SYNDROM VYHOŘENÍ Termín Burnout se objevuje poprvé v roce 1974 pro

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz Syndrom vyhoření Co se na semináři dozvíte? Co je syndrom vyhoření Rizikové faktory v zaměstnání Rizikové faktory osobnostní Jak se chránit před vyhořením Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření (také

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Psychologie 12. Otázka číslo: 1. Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující.

Psychologie 12. Otázka číslo: 1. Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující. Psychologie 12 Otázka číslo: 1 Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující negativní zátěžové Otázka číslo: 2 Vnitřní stav jedince, který je buď

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

PhDr. J. Severová,PhD Ústav psychologie a psychosomatiky LFMU Brno

PhDr. J. Severová,PhD Ústav psychologie a psychosomatiky LFMU Brno PhDr. J. Severová,PhD Ústav psychologie a psychosomatiky LFMU Brno A takto na nás působí denně stres. Jsou to zejména mikrostresory, tj. stresory, které bychom přiřadili k oněm pověstným kapkám, které

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Psychologie výchovy a vzdělávání. Zvládání zátěže žáky a studenty

Psychologie výchovy a vzdělávání. Zvládání zátěže žáky a studenty Psychologie výchovy a vzdělávání Zvládání zátěže žáky a studenty Zátěž a škola Od posouzení připravenosti ke školní docházce je škola zdrojem napětí a stresu (reakce rodičů) Zdroje ve škole: učitelé spolužáci

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, 10. 5. 2017 TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH Krizová komunikace ve školním prostředí KRIZE V psychosociální oblasti je krize definována jako

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Lactium a jeho pozoruhodné protistresové

Lactium a jeho pozoruhodné protistresové Lactium a jeho pozoruhodné protistresové a uklidňující účinky MUDr. Miloš Rýc psychiatr Centrum nutriterapie a nutriprevence,praha ŽIVOT VE STRESU DEFINICE STRESU Stav organismu, kdy je jeho integrita

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Stres Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Nadměrná zátěž vzniká tehdy, když stimulace zvedá aktivitu organismu rychleji, než ji adaptace dokáže snižovat.

Nadměrná zátěž vzniká tehdy, když stimulace zvedá aktivitu organismu rychleji, než ji adaptace dokáže snižovat. Pracovní zátěž Problém pracovní zátěže sledujeme z hlediska senzorických i motorických výkonů, subjektivních obtíží, fyziologických změn, biochemických procesů a mnoha dalších při pracovní činnosti na

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. Jak ho poznat a co s tím? Lucie Žalská Kneslová. Integrální kouč 2017 OPRAVDOVOST

SYNDROM VYHOŘENÍ. Jak ho poznat a co s tím? Lucie Žalská Kneslová. Integrální kouč 2017 OPRAVDOVOST SYNDROM VYHOŘENÍ Jak ho poznat a co s tím? Lucie Žalská Kneslová Integrální kouč 2017 OPRAVDOVOST Zvonící budík ukončuje další bezesnou noc. Cítím se úplně mimo. Už zase mám vstávat a fungovat!!! Nemám

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Burn--out syndrom Burn Kateřina Procházková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Pojem burn burn--out out (vyhoření, vyhasnutí) zavedl v roce 1974 americký

Více

Problém pracovní zátěže sledujeme z. výkonů, subjektivních obtíží, fyziologických. na člověka.

Problém pracovní zátěže sledujeme z. výkonů, subjektivních obtíží, fyziologických. na člověka. Pracovní zátěž a stres Problém pracovní zátěže sledujeme z hlediska senzorických i motorických výkonů, subjektivních obtíží, fyziologických změn, biochemických procesů a mnoha dalších vlivů působících

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS)

Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 12. přednáška Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie

Více

Název materiálu: Nemoc jako zátěžová situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Nemoc jako zátěžová situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření V současnosti tímto pojmem označujeme typické příznaky, jež vznikají u pracovníků pomáhajících profesí, z nich zejména

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti Psychologie osobnosti Typologie osobnosti Využívá především temperamentu Typ = specifické seskupení několika znaků se značnou pravděpodobností jejich společného výskytu Snaha o obecnou platnost =) využívá

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající

téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající zásadám zdravé výživy. Alespoň 4 dny v týdnu spím 6-8

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34 Pracovní zátěž 70 Pracovní zátěž Zátěž Pracovní vytížení pedagogů Pracovní zátěž v pedagogických profesích je různorodá. objekt zájmu (médií) Zde jen pro ukázku vybíráme dvě profesní skupiny: učitele a

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více