Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 50 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 008/009 schváleno školskou radou dne:

2 Charakteristika školy název školy: Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 50 okres Nový Jičín, příspěvková organizace právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: město Příbor identifikátor zařízení: IZO: zařazena do sítě škol : IČO DIČ CZ Základní škola Npor.Loma Příbor zajišťovala ve školním roce 008/009 vzdělání a výchovu v 7-ti třídách. 9.ročníku,a to v devíti třídách.stupně a osmi třídách.stupně. Výuka ve škole probíhala v. a. a 6. a 7. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Svět pro děti, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 6847/96-. Obor vzdělávání: 79-0-C/0 Základní škola Ve škole máme speciální učebny fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, dějepisu, výpočetní techniky, jazykové učebny pro JA, JN, cvičnou kuchyň, dvě pracovny dílen a přírodovědnou pracovnu na. stupni. K výuce tělesné výchovy slouţí dvě tělocvičny, krytá běţecká dráha s umělým povrchem a velký venkovní sportovní areál. Součástí je travnaté hřiště, nisaplastové hřiště pro košíkovou, běţecká dráha, asfaltové hřiště a doskočiště. Škola je vybavena dostatečným mnoţstvím pomůcek, didaktickou technikou i sportovním vybavením. celkový počet ţáků počet tříd.stupně počet tříd.stupně školní druţina stupeň: 83 chlapců: 03 dívek: 80. stupeň: Od pracuje nově zvolená školská rada v počtu 9 členů: 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedagogických pracovníků a 3 zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých ţáků. e mail: telefon FAX

3 Hodnocení školního roku 008/009 Uplynulý školní rok lze hodnotit jako úspěšný. Velmi dobrých výsledků jsme dosáhli v soutěţích a olympiádách na okresní, krajské i republikové úrovni. Děvčata z 8. a 9. tříd se umístila na. místě v krajském kole košíkové a děvčata z 6. a 7. tříd se zúčastnila republikového finále v košíkové Nestlé cup. Základní učivo bylo ve všech předmětech probráno. Škola jako kaţdoročně pořádala spoustu zajímavých akcí. Jsme zapojeni v projektu Škola podporující zdraví schváleného a podporovaného Státním zdravotním ústavem. Škola pracuje jiţ 6 let v Hnutí na vlastních nohou. Jako kaţdoročně organizovala stonoţkový týden, ve kterém všichni ţáci malovali a prodávali obrázky a získali 6.300,- Kč. Škola se na veřejnosti prezentuje na webových stránkách, v atlase škol. O všech akcích školy informujeme v měsíčníku města Příbora a v Učitelských novinách. Některé akce školy natáčela příborská televize. Pro ţáky a rodiče byly připraveny tyto akce: září říjen prosinec stmelovací pobyt 7. tříd Kletná stonoţkový týden den otevřených dveří jarmark, vánoční koncert den her duben, květen Den Země, Den zdraví branný den, Den Evropy červen dětský den děti dětem exkurze besedy,kulturní akce vycházky,výstavy,akce Dějepisná exkurze Štramberk - 6.ročník KnihovnaVIII.A spisovatelka Řeháčková Mikuláš Planetárium,Klímkovice- 5.ročník Divadlo Čert a Káča. a 3.ročník Vánoční besídky Obecná škola Kozlovice - 6.ročník Divadlo Zázračný pramínek Stonoţkový koncert Praha Planetárium,Hornické muzeum - 9.ročník Beseda šikana - 8.ročník Luna Příbor podzim.st. Ovocná školka Příbor - 8.ročník Loutkové divadlo -.ročník Drakiáda.ročník Primus - 8.ročník Obrazy z války třicetileté -.stupeň Vánoce ve městě muzeum.st. Městský úřad Příbor- 8.ročník Hledám svoji profesi - 9.ročník + rodiče Pozorování dopravního provozu Tutanchamón a jeho hrob Brno r. Amazonka v rytmu samby -.stupeň Hry a stavby na sněhu Úřad práce Nový Jičín - 8.ročník Beseda SŠ Šenov - 9.ročník Sáňkování a bobování Muzeum Komenského Přerov - V.B Besedy s městskou policií - 3.r. cyklista Lyţování Svinec Psí útulek Kopřivnice - 3.ročník - 5.r. šikana Muzeum Příběhy vyřezané ze dřeva Farma Michálek.stupeň 7.r. vandalismus,kriminalita mládeţe Týden aerobiku Tv Krakov a Osvětim - 9.ročník Divadlo A.Dvořáka balet ročník Dopravní výchova 4. a 5.ročník Ostravská univerzita chemický krouţek Beseda o Číně II.B s pí Monsportovou Gymnastická soutěţ.-3.ročník ZOO Ostrava - 7.ročník,vítězové soutěţí Beseda s policií Odpovědnost 5-ti letých Rozvodná soustava - 9.ročník Letiště Mošnov -.ročník Beseda v knihovně Karel Kryl Olympiáda technických profesí - 8.ročník Meteorologická stanice - 7.ročník Beskydy,medvědi muzeum.stupeň Běh O pohár osvobození města Příbora Beseda o včelách - III.B Vystoupení ke Dni matek II.A Divadlo Krakonoš -.-4.ročník Divadlo Pověsti české ročník Divadlo loutek Ostrava - 9.ročník Zúčastnili jsme se soutěţí: MO, OJČ, ZO, DO, Pythagoriáda, dopravní soutěţ, recitace, stolní tenis, kopaná, florbal, košíková, přehazovaná, vybíjená, volejbal. Škola dále organizovala některá okrsková kola sportovních soutěţí. V rámci naučných vycházek z výtvarné výchovy ţáci sledovali architekturu města v průběhu dějin, navštívili významné památky, muzeum, kostely, sousoší, prohlédli si farní kostel. Na škole pracoval ţákovský parlament. 3

4 V odpoledních hodinách mohli ţáci navštěvovat tyto zájmové krouţky, které vedou pedagogičtí pracovníci naší školy. č. název krouţku počet ţáků ročník. zdravý ţivot 0 4.r.. ruční práce 5.,3.r. 3. sportovní hry 5.,6.r. 4. veselé čtení. pololetí.r. 5. aerobik 4.,3.r. 6. počítače 4.,5.r. 7. počítače 9 4.,5.r. 8. lego 6.-3.r. 9. kopaná Mc Donalds (. pol.) 0.-5.r. 0. volejbal 9.r.. výtvarný r.. chemický 0 9.r. 3. matematický 5 9.r. 8 Kromě toho hodně ţáků navštěvovalo basketbal a atletiku, které vedli trenéři v tělocvičnách a na školním hřišti. Ţáci se zapojili do sběru starého papíru a v podzimních měsících kaštanů a ţaludů. Starého papíru se nasbíralo kg a kaštanů a ţaludů se nasbíralo 700 kg. Dále ţáci nasbírali 64 kg pet víček. 4

5 Na škole pracovalo 5 pedagogických pracovníků, vychovatelky školní druţiny, hospodářka, školník, 6 provozních pracovníků, vedoucí školní jídelny a 5 kuchařek. Průměrný věk pedagogických pracovníků je 44 let. Na. stupni pracovalo 9 pedagogických pracovníků, všechno ţeny. Na. stupni 6 pedagogů, z toho muţi a 4 ţen. V. ročníku pracovala asistentka pedagoga u ţáka s tělesným postiţením a v 7. ročníku osobní asistent, rovněţ u tělesně postiţeného ţáka. V tělocvičnách a na školním hřišti pracuje správce tělocvičen. Všichni vyučující splňují předepsanou kvalifikaci, aprobovaně se vyučovalo 83,6 % předmětů. Věkové složení pedagogů 8% % 40% do 30 let 0% let let nad 50 let Aprobovanost jednotlivých předmětů 0% 00% 00% 88% 89% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 80% 60% 65% 50% 40% 0% 0% 7% ČJ CJ D OV M F CH Z PŘ HV VV TV PČ VP 5

6 Cizí jazyky, volitelné a nepovinné předměty Na škole se vyučoval jako povinný cizí jazyk: jazyk anglický od 3. aţ do 9. ročníku, jazyk německý od 7. do 9. ročníku. Cizímu jazyku bylo vyučováno aprobovaně v jazyce německém a neaprobovaně v jazyce anglickém. Ve volitelných předmětech se cizímu jazyku vyučovalo v 7., 8. a 9. ročníku, a to jazyku německému, jazyku anglickému a jazyku ruskému. Jazyk ruský a německý byl vyučován aprobovaně. Jako další volitelné předměty jsme v tomto školním roce zařadili dopravní výchovu, dramatickou výchovu, informatiku a domácnost. Jako nepovinné předměty byla zařazena zdravotní tělesná výchova a náboţenství. Integrovaní ţáci V září 008 bylo na naší škole evidováno integrovaných ţáků. U 9 ţáků byla diagnostikována vývojová porucha učení (VPÚ), u 3 ţáků porucha chování (VPCH). Během školního roku 008/009 bylo do PPP v Novém Jičíně odesláno ţáků ke kontrolnímu vyšetření VPÚ, jsou to ţáci, kteří navštěvují reedukaci a končí jim platnost odborného posudku. K základnímu vyšetření bylo odesláno 9 ţáků. Reedukační péče probíhala v 8 skupinách. Šest skupin pracovalo v odpoledních hodinách, jednu skupinu si vyzvedávala p. učitelka z hodin čtení. Reedukace dyskalkulie probíhala individuálně nultou hodinu. S dětmi pracovala paní učitelka Irena Bukovjanová, Simona Macková, Ivana Říčková, Lidmila Janotová a Jitka Šmídová. Pomůcky a pracovní materiál pro dyslektickou učebnu p. učitelky postupně objednávaly podle potřeb ţáků. Dyslektické asistentky konzultovaly nápravnou péči s rodiči ţáků. Rodiče měli moţnost po celý školní rok navštívit jednotlivé hodiny reedukace. Bohuţel této nabídky vyuţívá jen málo rodičů. U ţáků, kterým byla během školní docházky ukončena nápravná péče, byla při výuce českého jazyka a cizích jazyků věnována individuální péče ze strany vyučujících, kteří podle potřeby spolupracovali s dyslektickými asistentkami. Všichni ţáci měli vypracovaný individuální plán pro výuku daného předmětu. Spolupráce s PPP v Novém Jičíně byla na velice dobré úrovni. V tomto školním roce proběhla ze strany poradny na naší škole jedna kontrola, která se zaměřila na integraci dětí s VPU a plnění individuálních vzdělávacích plánů. Škola spolupracuje také se Speciálně pedagogickým centrem v Novém Jičíně, a to v souvislosti s tělesně postiţenými ţáky, kteří v II. pololetí prošli kontrolním vyšetřením. Pátý ročník navštěvoval chlapec s kombinovanými vadami, první a sedmý ročník chlapci těţce tělesně postiţení. Ţák v první třídě měl trvale zajištěnou asistenční sluţbu, ţák v sedmém ročníku jen částečnou asistenční sluţbu. Kompenzační pomůcky pro výuku byly průběţně doplňovány. Speciálně nastavitelný stůl zapůjčilo SPC v Novém Jičíně, schodolez škole zapůjčili rodiče našeho bývalého ţáka. Vzájemná spolupráce se SPC i s rodinami je velmi dobrá. 6

7 Zdravotní tělesná výchova Týdně probíhaly v prvním pololetí vyučující hodiny zdravotní tělesné výchovy pod vedením paní učitelky Libuše Zahálkové. Na základě lékařské zprávy docházelo na cvičení 9 ţáků. Vzhledem k tomu, ţe poklesl zájem, byla pro druhé pololetí výuka staţena do vyučovací hodiny. Výuka probíhala děleně, tj, x 5 min Školní druţina V září 008 bylo přihlášeno do školní druţiny 65 dětí, v červnu 009 pak 6 dětí převáţně z. 3. třídy, tři děti byly ze 4. ročníku. Děti byly rozděleny do dvou oddělení ke dvěma vychovatelkám Zuzaně Grossmannové a Naděţdě Tománkové. Školní druţina zajišťuje provoz od 6:00 hodin, vychovatelky pak odvádí děti do školy, odkud je po vyučování přebírají od třídních učitelek. Podle potřeb rodičů je druţina otevřena do 6:30 hodin. V době prázdnin a ředitelského volna je provoz školní druţiny celodenní. Školní druţina je zaměřena všestranně, děti chodí ven do přírody, na hřiště nebo do tělocvičny za sportem, v prostorách školní druţiny se věnují různým zájmovým, estetickým a pracovně technickým činnostem. Podle svých individuálních potřeb a zájmů mají děti prostor k odpočinkové činnosti (stavebnice, společenské hry, kreslení, pohybové či smyslové hry apod.). Mají také moţnost ve vymezeném čase a pod dohledem vychovatelky zpracovávat své domácí úkoly. Děti jsou vedeny ke správným návykům v chování při celém pobytu ve školní druţině, i při stolování ve školní jídelně, jsou vedeny k udrţování pořádku, slušnosti a vzájemné snášenlivosti. Přijímání ţáků Do školy jsou ţáci přijímáni na základě zápisu dětí do. tříd z našeho obvodu. Do čtvrtých a pátých tříd přicházejí někteří ţáci ze Základní školy Trnávka a ze Základní školy Mošnov. Celkem v tomto školním roce dojíţdělo do školy 67 ţáků z těchto měst a obcí: Hukvaldy (4), Kateřinice (3), Kopřivnice (), Libhošť (), Lubina (), Mošnov (3), Ostrava (), Rychaltice (), Sedlnice (), Skotnice (), Štramberk (), Tichá (), Trnávka (6), Veřovice (), Ţenklava () a místní část Příbor Hájov (8). V. ročníku bylo 5 ţáků s odročenou školní docházkou. Na osmileté Masarykovo gymnázium v Příboře byli přijati ţáci z pátých ročníků. Z devátých ročníků odchází z naší školy 45 ţáků, kteří byli přijati na střední školy a střední odborná učiliště a 3 ţáci z 8. ročníků. 7

8 název školy Masarykovo gymnázium Příbor studijní, učební obor čtyřleté gymnázium osmileté gymnázium počet ţáků celkem 6 z toho chlapců 3 Jazykové gymnázium Ostrava - Poruba ţivé jazyky Gymnázium a SOŠ Nový Jičín pedagogické lyceum 0 Mendlova střední škola Nový Jičín obchodní akademie zdravotnický asistent zdravotní lyceum obchodník VOŠ, SPŠ, OA,SOU Kopřivnice ekonomické lyceum obchodní akademie strojírenství mechanik seřizovač klempíř strojírenská výroba SOŠ dopravy a cestovního ruchu management dopravy 0 SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava,7. listopadu soc. vých. činnost 0 SŠ gastronomie a sluţeb TGM Frýdek - Místek aranţér kuchař 0 3 SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm hotelnictví,turismus SŠ elektrostavební a dřevozpracující Frýdek - Místek elektrikář silnoproud instalatér SOŚ stavební Ostrava stavebnictví Střední škola zemědělská a lesnická Frýdek - Místek opravář zemědělských strojů SOŠ poţární ochrany Frýdek - Místek poţární ochrana SOŠ oděvní a podnikatelská Frýdek - Místek informatika v ekonomice 0 SŠ Odry kadeřnice 0 SŠ Šenov u Nového Jičína mechanik strojů azařízení Instalatér Zedník 4 4 SŠ informačních technologií s.r.o.,frýdek - Místek obalová technika 0 EDUCA SOŠ Nový Jičín management v ekonomice CELKEM

9 celkový počet žáků vyznamenání prospěli neprospěli neklasifikováni Umístění žáků gymnázia 4 letá gymnázia 8 letá SOŠ zdravotní SOŠ ekonomické SOŠ ostatní učební obory Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Tabulka prospěchu počet prospělo prospělo neprospělo neklasifikováni ročník ţáků s vyznamenáním celkem. st celkem. st celkem Prospěch žáků ,90% 49,30% 7 77,50% 0,30% 9 9

10 omluvených hodin celkem průměr na ţáka Tabulka docházky neomluvené hodiny celkem průměr na ţáka.st. 3.st. z chování. stupeň 93 70, ,36. stupeň ,8 0,4 0 4 celkem ,9 76 0,49 5 Kontroly Okresní správa sociálního zabezpečení Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění prověření odstranění nedostatků a plnění opatření z veřejnoprávní kontroly paní Eva Srněnská Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje hygienická kontrola ve školní jídelně Jana Burdíková Dis Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje hygienická kontrola ve školní druţině Mgr.Hana Sanitrová Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje měření vnitřního ovzduší Institucionální hodnocení školy ČŠI inspektorát Bruntál Prověření plánovaných a připravovaných operací v roce 009 Roman Jakubek Martin Janák Mgr.Ivan Tuček Mgr.Olga Grossmannová PhDr.Renata Mecnerová Ing.Lada Bednárová Eva Srněnská Kontrola individuálních vzdělávacích plánů s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení Mgr.Jana Sopuchová Hygienická kontrola školy krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Ostrava Mgr.Alena Rajskupová Mgr.Hana Sanitrová Kontrola SIBP nad stavem BOZP Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Miroslav Čada Marcela Podlesná 0

11 Výsledky soutěţí a olympiád Letos jsme se zapojili do těchto soutěţí a olympiád: - olympiáda jazyk český - zeměpisná olympiáda - dějepisná olympiáda - Pythagoriáda 6., 7. ročník - sportovní soutěţe: stolní tenis, košíková, malá kopná,florbal, volejbal, vybíjená, přehazovaná - dopravní soutěţ - recitační soutěţ Úspěchy v okresních a vyšších kolech: Jan Čambora Nela Drabíková Adéla Krkošková Adéla Richterová Košíková dívky Košíková Nestlé dívky Dopravní soutěţ Konverzační soutěţ v jazyce německém. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole Okresní kolo zeměpisné olympiády 9. místo Okresní kolo Pythagoriáda 6. tříd 9. místo Olympiáda jazyka českého okresní kolo 9. místo. místo v okresním i krajském kole. místo v okresním i krajském kole, 5. místo v republikovém kole 4. místo v okresním kole Dále se ţáci zapojili do literárních a výtvarných soutěţí. Další soutěţe a akce: Soutěţe, které organizuje škola: DOREMIČKO přírodovědné soutěţe. stupeň drakiáda.,. a 3. ročník gymnastická soutěţ.,. a 3. ročník O velikonočního zajíce mladý básník autorská soutěţ 4. a 5. ročník Ceny na tyto soutěţe věnuje Školní sportovní klub.

12 Úspěšní ţáci z přírodovědné soutěţe a ţáci, kteří nejlépe školu reprezentovali v soutěţích a olympiádách, se jiţ tradičně zúčastnili poznávacího zájezdu do Ostravy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V tomto školním roce jsme se zapojili do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účastí na akcích a kurzech KVIC v Novém Jičíně, Frýdku Místku a Ostravě. Dále pak akcí organizovaných agenturou Descartes Olomouc. Paní učitelka se zúčastnila třech kurzů Netradiční hodiny českého jazyka a literatury. Dále se dvě paní učitelky přihlásily na průběţné vzdělávání učitelů dějepisu na téma Dějiny 0. století a zúčastnily se sedmi setkání, které organizovala Univerzita Palackého v Olomouci. Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byly kurzy ke školnímu vzdělávacímu programu, moderní a inovativní prvky ve výuce, práce s dětmi s poruchami učení, ale i oborové kurzy k jednotlivým předmětům. Vedení školy se účastnilo metodických poraden a školení ke změnám zákonů nemocenské pojištění, datové schránky. Akce pořádané KVIC v Novém Jičíně hodnotí vyučující většinou kladně. V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků vidí potřebnost a nutnost. Pan ředitel Drtil pracuje v okresním kabinetě matematiky. Poznatky z akcí KVIC si učitelé předávají na pravidelných metodických dnech, dále pak na zasedáních MS a PK a při vzájemných diskusích. Velmi se nám tento typ předávání zkušeností osvědčil a budeme tak pokračovat i v příštím školním roce. Celkem se kurzů zúčastnilo pedagogů.

13 název kurzu počet Turné PASCO ICT pro přírodovědné předměty Aplikace akrylátových barev na textil Matematická mozaika čísla známá a neznámá Klima třídy, pozitivní působení a jeho měření Ekoateliér tančící stoly Regionální setkání učitelů českého jazyka Komunikační a slohová výchova v ŠVP Efektivní metody výuky na. stupni ZŠ Škola právo změny v nemocenském pojištění Agresivita v dětství a její souvislosti Aktivní metody ve výuce dějepisu Dopravní výchova v ŠVP aneb bezpečně na chodníku, bezpečně na silnici Hospitace jako součást autoevaluace školy Portfólio co vše tam patří a jak s ním pracovat ve výuce Rozezpívání tzv.nezpěváků a hlasová výchova dětí Jak mít rád matematiku Sfumato splývavé čtení aneb čtení pro všechny děti Matematická mozaika geometrie nejen s tuţkou a papírem Metodická poradna pro ředitele Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií Tvořivé techniky výtvarné hry s textilem - Velikonoce Zlobivé děti Školení BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance Country tance V Ladění W6 vyuţití iniciativních her pro rozvoj klíčových kompetencí Ladění aneb ŠVP nejen na papíru Ladění W9 slovní hodnocení a sebehodnocení na. stupni Ladění W0 - kruh jako základ matematiky na. stupni Hry s hudbou a s prvky muzikoterapie Cílená komunikace a její vliv na harmonizaci osobnosti a našich vztahů Odměny a tresty ve školní praxi Čtu s porozuměním díky genetické metodě aneb při čtení se nenudím Inspirace pro Čj Ekoateliér květinový ateliér Komunikace s obtíţným dítětem či rodičem Individuální vzdělávací plán jako pomůcka při práci učitele integrovaného dítěte v ZŠ Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované děti mimo výuku Šikana nebo klukovina? Exkurze Jesenicko, Osoblaţsko Metodická poradna pro ředitele Pro příští školní rok vidíme nutnost většího zapojení pedagogů do dalšího vzdělávání především na týmovou spolupráci, nové formy práce, osobnostní a sociální výchova, práce s handicapovaným dítětem, školní management a samozřejmě jazykové vzdělávání, multikulturní výchova. Nadále si budou učitelé zkušenosti předávat na společných schůzkách, při vzájemných hospitacích tak, aby je předali především směrem k dětem ve vyučovacím procesu. 3

14 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Na škole je metodik prevence paní učitelka Jana Konvičná, je proškolena kurz pro metodiky protidrogové prevence PF UP Olomouc. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŢÁKY a/ průběţné v hodinách předmětů rodinná výchova, občanská výchova, výchova ke zdraví, dramatická výchova, přírodopis, chemie apod., případně třídnické hodiny b/ schránka důvěry, umístění na vhodném místě c/ volnočasové aktivity viz přehled krouţků 3. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO RODIČE a/ jednorázové Stonoţkový týden, Den otevřených dveří, Vánoční koncert, Den dětí, informace o škole - organizace školního roku, nabídka volnočasových aktivit poskytování poradenských sluţeb, individuální konzultace b/ průběţné informace na třídních schůzkách, telefonické konzultace s třídním učitelem, letáčky pro rodiče, pohovory s výchovným poradcem či metodikem prevence 4. Vyučující jsou informováni na pedagogických radách ředitelem školy, výchovným poradcem, metodikem prevence, případně na metodických dnech, kde se seznamují s obsahem a se závěry ze školení / DVPP / 5. Pravidelně je sledováno záškoláctví, projevy šikany a nevhodné chování ţáků. 6. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŠKOLNÍ ROK 009/00 - průběţné Schránka důvěry, konzultace metodika prevence, výchovného poradce, probírání důleţitých témat na třídnických hodinách - jednorázové opakování úspěšných aktivit besedy / Policie ČR, Červený kříţ, K-centrum Frýdek-Místek apod. / - nabídka a podpora volnočasových aktivit ZUŠ, DDM Luna, BaV klub Příbor, atletika, basketbal apod. - krouţky zřizované školou - moţnost účastnit se na ţivotě školy a přispívat k rozvíjení kladných vztahů učitel / ţák, učitel / rodič, ţák / rodič 4

15 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Příspěvek zřizovatele na provoz ROK 008 náklady výnosy hospodářský výsledek HLAVNÍ ČINNOST ,5 Kč ,04 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 56.77,8 Kč ,- Kč 4.945,7 Kč Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání Krajský úřad Moravskoslezského kraje ROK 008 náklady výnosy ,- Kč ,- Kč Příspěvek zřizovatele na provoz ROK 009 náklady výnosy Hospodářský výsledek HLAVNÍ ČINNOST.66.39,74 Kč ,46 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ,35 Kč 3.80,- Kč ,5 Kč Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání Krajský úřad Moravskoslezského kraje ROK 009 náklady Výnosy , Kč ,- Kč 5

16 Na škole pracují dva odborové svazy ZO ČMOS pedagogických pracovníků a ZO ČMOS nepedagogických pracovníků. Kaţdoročně sestavujeme kolektivní smlouvu pro kalendářní rok, návrh čerpání FKSP. V rozpočtu FKSP je vyčleněna částka pro odborovou organizaci, zaměstnancům přispíváme na penzijní připojištění. Velmi dobrá je spolupráce s rodiči, velký úspěch má tradiční Den dětí, který spolu s rodiči, školskou radou a učiteli pro děti pořádáme. Školní rok 008/009 byl na Základní škole Npor. Loma v Příboře úspěšně zakončen 3. června 009 rozhlasovou relací ředitele školy, ve které byli vyhodnoceni nejlepší ţáci školy a při slavnostním předání vysvědčení odměněni věcnou cenou. Školní rok byl ukončen o pět dnů dříve z důvodu rekonstrukce školní kuchyně, školní jídelny a tělocvičen. Školní rok proběhl v pořádku, ve všech předmětech bylo splněno základní učivo podle osnov. V příštím školním roce pokračujeme ve výuce v.,. a 6., 7. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Svět pro děti a začneme vyučovat podle tohoto vzdělávacího programu ve 3. a 8. ročníku. Budeme opět klást důraz na další zkvalitňování výchovně vzdělávací práce, posílením nových forem práce, informativní výchovou, motivací. Nepůjde jen o předávání poznatků, ale hledání a objevování poznatků na základě vlastní činnosti. Půjde o vytváření prostoru pro ţáky. Nebudeme klást důraz jen na vnější kázeň, ale i na vnitřní. Ţákům nabídneme škálu volitelných předmětů, po vyučování budeme nadále propůjčovat prostory školy pro práci zájmových krouţků, tělovýchovný areál pro oddíl košíkové a dalších sportovních aktivit. V rámci univerzity třetího věku propůjčujeme počítačovou pracovnu a školitelem je náš ICT. Pravidelně budeme pořádat akce pro ţáky: škola hrou, lyţařský kurz, návštěva divadel, hudebních a literárních pořadů, muzeí, historické exkurze, akce ke Dni Země, Den zdraví a sportovní den. Dále to budou akce: stonoţkový týden, běh O pohár osvobození města Příbora. Po vyučování nabídneme ţákům práci v zájmových krouţcích. Na škole bude pracovat ţákovský parlament. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků budeme zkvalitňovat účast pedagogů podle potřeby školy, především v oblasti práce s ţáky se SPU, handicapovanými ţáky. Vedení školy se zapojí do aktivního vzdělávání v oblasti školského managementu. Nadále budeme pokračovat v organizaci vzájemných hospitací a školení vyučujících na počítačích především v programu Bakaláři. Mgr. Ján Drtil ředitel školy 6

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 9/ schváleno školskou radou dne: Charakteristika školy název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 schváleno školskou radou dne: 30. 10. 2012 1 Charakteristika

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul.

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. za školní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2005/2006 Ve Štramberku 24.8.2006 Hyklová Zpracovala: Mgr.Bronislava ředitelka ZŠ a MŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více