společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk"

Transkript

1 Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: Nahrazuje: Příručku jakosti, Příručku BOZP, Příručku EMS Správce dokumentu: PVS Rozsah seznámení: Všichni zaměstnanci

2 Stránka 2 z 31 1 Účel a působnost 3 2 Úvod PŘEDMĚT ISM PŘÍRUČKA ISM VYSVĚTLENÍ UŽÍVANÝCH POJMŮ POUŽITÉ ZKRATKY Představení společnosti ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE HISTORIE A SOUČASNOST POSKYTOVANÉ SLUŽBY LOKALITY PROVOZŮ ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ Integrovaný systém managementu IDENTIFIKACE PROCESŮ SMJ A PLÁNOVÁNÍ EMS, RESP. SMBOZP DOKUMENTACE ISM Odpovědnost vedení ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA POLITIKA ISM PLÁNOVÁNÍ ODPOVĚDNOST, PRAVOMOCI A KOMUNIKACE PŘEZKOUMÁNÍ ISM Management zdrojů POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ LIDSKÉ ZDROJE INFRASTRUKTURA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Realizace produktu PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PRODUKTU PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKA NÁVRH A VÝVOJ NAKUP VÝROBA A PROVOZ ŘÍZENÍ MONITOROVACÍCH A MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ Měření, analýza a zlepšování OBECNĚ MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ ŘÍZENÍ NESHOD ANALÝZA DAT ZLEPŠOVÁNÍ Související dokumentace 31

3 Stránka 3 z 31 1 ÚČEL A PŮSOBNOST 1.1 (dále příručka ISM) je základním dokumentem integrovaného systému řízení, který zahrnuje management kvality (QMS), management bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP) a environmentální management (EMS). popisuje požadavky příslušných norem a způsob jejich plnění ve společnosti ELZACO s.r.o. Je určena pro zaměstnance společnosti a další zainteresované strany. 1.2 je zaměstnancům společnosti dostupná v elektronické formě na firemním intranetu. Pro další zainteresované strany je v elektronické formě dostupná na internetových stránkách společnosti. 1.3 je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. 2 ÚVOD 2.1 Předmět ISM INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU (ISM) je společným systémem řízení pro: A) systém managementu kvality (QMS), podle normy ČSN EN ISO 9001:2010 (dále jen ISO 9001), který vytváří podmínky pro řízení zakázkových procesů. Systém managementu kvality pokrývá následující výrobní zaměření: - vývoj, projektování, výroba, instalace a opravy elektrických strojů, přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - vývoj a výroba strojů a zařízení B) systém environmentálního managementu (EMS), podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (dále jen ISO 14001), který vytváří podmínky pro snižování negativních dopadů na životní prostředí způsobené veškerými aktivitami společnosti (viz kapitola 3.3). C) systém managementu BOZP (SMBOZP) podle specifikace OHSAS 18001:1999 (dále jen OHSAS 18001), který vytváří podmínky pro omezení negativních dopadů na bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Přesné vymezení předmětu podnikání společnosti uvádí aktuální výpis z obchodního rejstříku. 2.2 je řazena ve smyslu kapitol ISO Vzhledem k některým společným požadavkům všech tří norem je do vybraných kapitol začleněno i plnění požadavků ISO a OHSAS Pro specifické požadavky ISO 14001, resp. OHSAS jsou do Příručky ISM zařazeny samostatné kapitoly. Součástí kapitol Příručky ISM jsou odkazy na podrobnější popis činností uvedených v navazujících dokumentech, které plnění požadavků ISM konkrétně řeší. 2.3 Vysvětlení užívaných pojmů Vedení společnosti - Tento termín reprezentují jednatele, vedoucí pracovníky, manažera BOZP a manažera EMS.

4 Stránka 4 z 31 Řízený dokument - Dokument, který je sledován z hlediska jeho změn a doplňků. Odpovědný pracovník zajišťuje aktualizaci všech řízených výtisků dokumentu, příp. informuje pracovníky, jejichž činnosti se dokument týká. Odborná způsobilost - Dovednost, pro jejíž získání a případnou obnovu jsou předepsána pravidla normou, vyhláškou nebo zákonem (např. řidiči, vazači, svářeči) Požadavek Specifikace Identifikace Sledovatelnost - Potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné. - Dokument, kterým se stanoví požadavky na výrobek, jako na výsledek činností (např. výkresová a technická specifikace) nebo na činnost samotnou (specifikace pracovních postupů, kontrol, zkoušek apod.). Vymezuje prostředky a kritéria, kterými může být zkontrolována shoda. - Označení dokumentu, materiálu nebo výrobku takovým způsobem, aby byla umožněna sledovatelnost a kontrola, resp. stažení v případě nutnosti. - Schopnost zjistit historii, použití nebo umístění toho, co je předmětem úvah. Sledovatelnost se může vztahovat k původu materiálů a jejich umístění v dodávaném produktu, historii výrobních procesů apod. Environmentální aspekt - prvek činností, výrobků nebo služeb, který může ovlivňovat ŽP Environmentální dopad - jakákoliv změna v ŽP (nepříznivá nebo příznivá), která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami organizace Nebezpečí (zdroj rizika) - zdroj nebo situace s možností způsobit škodu, jako je zranění osob, poškození zdraví, škody na majetku, pracovním prostředí a jejich kombinace Riziko - kombinace pravděpodobnosti výskytu a následků identifikovaného nebezpečí Řízení rizik (ve smyslu OHSAS 18001), resp. Prevence rizik (ve smyslu Zákoníku práce) - opatření vyplývající z platné legislativy a opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo je minimalizovat Mimořádná (nežádoucí) událost - událost, jejímž následkem : - došlo k nehodě (tj. k smrti, poškození zdraví, zranění, hmotné škodě nebo jiným ztrátám), - mohlo k nehodě dojít (tzv. skoronehoda), - došlo k ohrožení životní prostředí (zejména případy ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod nebo kanalizace, technických poruch zařízení obsahujících závadné látky a zařízení emitující znečišťující látky do ovzduší). Plán havarijních opatření - samostatný dokument, který stanovuje zásady prevence a postupu při vzniku mimořádné události (může být reprezentován např. dokumentací PO, vodohospodářským havarijním plánem apod.). Neshoda - vysvětlení pojmu (v rozdělení dle jednotlivých systémů QMS, EMS a SMBOZP) je součástí kapitoly 8.3 příručky ISM Náprava (též vypořádání neshody) - Opatření přijaté s cílem odstranit zjištěnou neshodu (odstranění neshody)

5 Stránka 5 z 31 Opatření k nápravě - Opatření podniknuté s cílem odstranit příčiny existující neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo jejich opětovnému výskytu. Preventivní opatření - Opatření podniknuté s cílem odstranit příčiny možné neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo jejich výskytu. Ostatní používané pojmy jsou definovány v navazujících směrnicích. Termíny související s předmětem ISO 9001, vysvětluje mezinárodní norma ČSN EN ISO 9000:2001 (SMJ Základy, zásady a slovník). Termíny EMS a SMBOZP jsou obsaženy v ISO 14001, resp. v OHSAS Použité zkratky ISM - Integrovaný systém řízení SMJ - systém managementu kvality EMS - systém environmentálního managementu BOZP - systém managementu BOZP PVS - představitel vedení pro ISM REA - registr environmentálních aspektů RR - registr rizik RPaJP - registr právních a jiných požadavků BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci PO - požární ochrana 3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 3.1 Základní identifikační údaje Název subjektu: ELZACO spol. s r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě odd. C, vložka 1121 Sídlo: B. Němcové 727/10, Šumperk IČ/DIČ: / CZ Statutární orgán: Jiří Vénos, jednatel společnosti 3.2 Historie a současnost Společnost ELZACO s.r.o.byla založena počátkem roku 1991 s cílem poskytovat služby v oblasti průmyslových a bytových instalací. Hlavní aktivity firmy byly zpočátku zaměřeny na elektromontážní práce, výrobu rozváděčů a projekční činnost. V současnosti společnost poskytuje komplexní služby zahrnující poradenství při hledání optimálního technického řešení, zpracování studií a projektové dokumentace, řízení projektů, výrobu a dodávky elektrického vybavení včetně automatických řídicích systémů a vizualizace, dohled nad realizací díla, zaškolení personálu a servis zařízení. Nově rozvíjenou oblastí je odborné vzdělávání zaměřené na automatizační techniku a řízení technologických procesů a dále návrh a výroba turbín pro malé vodní elektrárny. Společnost jako certifikovaný systémový integrátor společností Schneider Electric, SIEMENS a Unitronics úspěšně aplikuje řídicí a vizualizační systémy smluvních partnerů pro různé průmyslové procesy a vyvíjí a dodává jednoúčelové strojů pro automatické výrobní linky.

6 Stránka 6 z 31 Nejvýznamnější zakázky společnost realizuje v těchto oblastech: Papírenský průmysl Automobilový průmysl Dřevozpracující průmysl Obnovitelné zdroje energie Úpravny pitné vody Čistírny odpadních vod 3.3 Poskytované služby Živnostenské listy a oprávnění k úkonům umožňují společnosti podnikat v oblasti : Projektová činnost ve výstavbě Projektování elektrických zařízení Výroba, instalace, opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výroba strojů a zařízení Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti Podrobnější informace o společnosti poskytují propagační materiály společnosti a rovněž internetové stránky Lokality provozů Především z hlediska vlivu na ŽP jsou dále uvedeny lokality, ve kterých společnost realizuje své činnosti a ve kterých musí zabezpečit veškeré související požadavky na ochranu ŽP. 1) Stálé provozovny v majetku společnosti Společnost vlastní jedinou stálou provozovnu, která je současně sídlem společnosti viz čl ) Dočasné provozy stavby 3.5 Organizační uspořádání Základním dokumentem vymezujícím vznik a existenci společnosti (podle příslušných obchodněprávních předpisů) je Společenská smlouva. Řízením společnosti vykonává společník-jednatel, který odpovídá za stanovení vnitřní organizační struktury a obsazení jednotlivých funkčních míst. Tuto strukturu, včetně základních odpovědnosti pracovníků na jednotlivých funkčních místech, znázorňuje organizační schéma, které je přílohou směrnice TOS8 Organizační řád. 4 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU 4.1 Identifikace procesů SMJ a plánování EMS, resp. SMBOZP Identifikace procesů SMJ V souladu s požadavky ISO 9001 jsou identifikovány procesy nezbytné pro efektivní fungování systému managementu kvality (SMJ). Za procesy SMJ jsou považovány ty činnosti, které bezprostředně souvisejí s realizací zakázek a jejichž zabezpečení je hlavním předpokladem splnění požadavků a očekávání zákazníka.

7 Stránka 7 z 31 V dále uvedeném schématu jsou rovněž znázorněny podpůrné činnosti, které vytvářejí nezbytné podmínky a zázemí pro realizaci zakázkových procesů a činnosti řídící zahrnující nástroje řízení společnosti a příležitosti ke zlepšování její výkonnosti, které mají směřovat k co nejefektivnějšímu chodu společnosti a zabezpečení zakázek. Dokumentované postupy SMJ jsou zároveň výchozím podkladem pro začlenění postupů EMS a SMBOZP, které s daným procesem (činností) souvisí. Pro řešení specifických požadavků ISO 14001, resp. OHSAS jsou zpracovány samostatné směrnice a navazující dokumenty - viz kapitoly 4.1.2, a Diagram č.1 Procesní mapa společnosti ELZACO s.r.o. Ř Í D I C Í P R O C E S Y Požadavky majitele Strategické plánování Strategie a cíle Politika a cíle ISM Řízení výkonnosti Interní audity Přezkoumá ní ISM Měření procesů Řízení neshod Analýza údajů Zlepšování, PO, NO H L A V N Í P R O C E S Y Výzkum a vývoj Výroba Požadavky zákazníka Obchod, marketing, prodej Technická příprava výroby Montáže plnění Požadavků zákazníka Nákup Servis P O D P Ů R N É P R O C E S Y Řízení lidských zdrojů Rozvoj a údržba infrastruktury Řízení finančních zdrojů Řízení dokumentů a záznamů Řízení monitorovacích a měřicích zařízení Environmentální management Řízení BOZP

8 Stránka 8 z Plánování EMS a SMBOZP Environmentální aspekty Základem pro identifikaci environmentálních aspektů je rozbor všech činností společnosti a posouzení, zda tyto mají nebo mohou mít vliv na životní prostředí. Při tom je hodnoceno hledisko toku materiálů, energií a produktů jak žádoucích (výrobků, služeb apod.) tak i nežádoucích (emisí, odpadů apod.). Činnosti a jejich dopad na ŽP jsou posuzovány jak ve vztahu k běžným provozním podmínkám, tak k možnosti vzniku mimořádných událostí (viz vysvětlení pojmů). Identifikované aspekty jsou dále hodnoceny z hlediska významnosti jejich dopadu na ŽP. Identifikované environmentální aspekty, včetně jejich hodnocení jsou vedeny v Registru environmentálních aspektů (REA společnosti). Podrobná metodika pro identifikaci a hodnocení environmentálních aspektů a pro tvorbu a aktualizaci REA je uvedena v navazující SM 8 "Ochrana ŽP". Identifikace environmentálních aspektů a jejich vyhodnocení je základem pro plánování i realizaci všech činností v rámci EMS. REA je výchozím podkladem pro stanovení environmentálních cílů. V souladu s požadavky ISO jsou při stanovování cílů vždy vzaty v úvahu významné aspekty a možnosti snížení jejich negativního vlivu na ŽP Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik /1/ Průběžná identifikace nebezpečí, hodnocení souvisejících rizik a stanovení opatření k jejich minimalizaci je základem celého SMBOZP. Tento proces vždy vychází z konkrétních podmínek jednotlivých pracovišť a prováděných činností, především s ohledem na : stroje a zařízení v pracovním prostoru, provozované organizací nebo jinými subjekty, činnosti všech osob, které mají přístup do pracovního prostoru (včetně subdodavatelů a návštěvníků). běžné podmínky provádění i podmínky při vzniku mimořádných událostí /2/ Identifikovaná nebezpečí, hodnocení a klasifikace souvisejících rizik a opatření stanovená k jejich minimalizaci je zdokumentováno v "Registrech rizik", které jsou zpracovány : pro stálou provozovnu společnosti. a pro jednotlivé pracovní činnosti prováděné při montážních pracích Metodika pro zpracování Registrů rizik je součástí SM 9 "Zajištění BOZP a PO". /3/ Řízení rizik společnost realizuje opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo je minimalizovat. Opatření jsou rozdělena na : A) Opatření, která přímo stanovují způsob a podmínky provádění konkrétních pracovních operaci a požadavky na bezpečné uspořádání pracoviště. Tato opatření jsou součástí např.: - technických předpisů (technické normy, technologické postupy, předpisy pro obsluhu strojů a zařízení) - právních předpisů (např. NV č.101/2005, NV č.378/2001) - postupů pro nakládání s nebezpečnými látkami (typickou formou je bezpečnostní list) Zaměstnanci, jejichž činnosti se příslušná opatření týkají, jsou s nimi prokazatelně seznámeni (např. formou školení).

9 Stránka 9 z 31 B) Opatření systémová, která mají rovněž snižovat dopad existujících rizik, příp. tento dopad monitorovat : - přidělování a používání OOPP, - absolvování preventivních lékařských prohlídek, - monitorování pracovního prostředí z hlediska vlivu na zdraví zaměstnanců (zejména tam, kde se vyskytují rizikové faktory), - školení a informovanost zaměstnanců, - provádění pravidelných kontrol všech pracovišť, - provádění pravidelné údržby strojů a zařízení, - vzájemná informovanost o rizicích se subdodavateli a dalšími účastníky stavby. Způsob zajištění těchto systémových opatření je součástí SM 9 BOZP a PO Právní a jiné požadavky S ochranou ŽP a se zajištěním BOZP je spojena povinnost plnit související externí požadavky (tzv. právní a jiné požadavky). Relevantní povinnosti vyplývají z : a) právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů, b) věstníků ministerstev, ve kterých je závazně upraven výklad příslušných právních předpisů, c) rozhodnutí orgánů státní správy (např. kategorizace prací, povolení k vypouštění odpadních vod, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, rozhodnutí České inspekce ŽP, orgánů státního dozoru nad bezpečností práce, závazné podmínky stavebního povolení atd.), d) technických norem (ČSN), zejména pokud jejich závaznost vyplývá z výše uvedených požadavků. e) dohody s orgány veřejné správy, se zákazníky a obchodními partnery, veřejné závazky organizace apod. Právní požadavky viz dokumenty uvedené pod a), b), příp. d), Jiné požadavky - viz c), d) příp. e). Přehled právních a jiných požadavků, kterým společnost tzv. podléhá, je sestaven do Registru právních a jiných požadavků a.s. RPaJP obsahuje : předpisy s přímým vztahem k provozům a činnostem společnosti, kterými se společnost musí vždy řídit předpisy s nepřímým dopadem na společnost, které přicházejí v úvahu podle lokality realizovaných staveb a místních podmínek, resp. o jejichž existenci je vhodné vědět a pro informaci znát jejich stručný obsah. Za zpracování RPaJP odpovídá: PVS Změny právních a jiných požadavků a jejich vliv na řízení společnosti sleduje PVS. V opodstatněných případech provede PVS okamžitou změnu RPaJP a souvisejících dokumentů. 1x ročně (v rámci přezkoumání ISM vedením) je prováděna celková revize a aktualizace RPaJP. Záznam o provedení této revize je součástí záznamu o přezkoumání. Odpovídá: PVS Konkrétní způsob plnění povinností, které pro činnosti společnosti vyplývají z právních a jiných požadavků, jsou zakomponovány do interních řídících dokumentů, např. : SM 8 "Ochrana ŽP" SM 9 "Zajištění BOZP a PO" provozně-řídící dokumentace areálů a staveb

10 Stránka 10 z 31 Tyto dokumenty jsou řízeným způsobem aktualizovány a jejich obsah je sdělován všem zaměstnancům, jejichž činnosti se týká. Informace o právních a jiných požadavcích a souvisejících povinnostech jsou zaměstnancům rovněž předávány formou pravidelných školení zejména v oblasti BOZP (odborná způsobilost, vstupní a periodická školení), kde jsou aktualizovány osnovy obsahující PaJP. Další osoby (subdodavatelé, návštěvy aj.) jsou informovány např. přenesením odpovědností ve smlouvách o dílo nebo při vstupních instruktážích na pracovištích. 4.2 Dokumentace ISM Obecně Dokumentace ISM zahrnuje dokumentované prohlášení o politice a cílech ISM, příručku ISM, dokumentované postupy požadované normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS a další dokumenty a záznamy potřebné k zajištění efektivního plánování a řízení procesů společnosti. Dokumentace ISM je formálně členěna následovně: 1/ Dokumentace řízení ISM Příručka ISM Směrnice ISM (SMxx,TOSxx) 2/ Provozně-řídicí dokumentace dokumenty vydávané k zabezpečení provozu jednotlivých areálů (provozní řády, dokumentace PO, plány havarijních opatření, aj.) 3/ Pracovní dokumentace - pracovní postupy (PP) - technologické postupy (TP) - výrobní dokumentace - předpisy pro obsluhu strojů a zařízení - technické normy ČSN 4/ Právní a jiné předpisy právní a jiné předpisy vztahující se na činnost společnosti viz Registr právních a jiných požadavků 5/ Záznamy záznamy požadované ISO 9001, ISO a OHSAS 18001, veškeré ostatní písemnosti vznikající z fungování společnosti jako právnické osoby

11 Stránka 11 z 31 Dokumentace řízení ISM - Obsahuje popis činností, kterými je zabezpečeno plnění požadavků ISO 9001, ISO a OHSAS Směrnice ISM - obsahují základní pravidla a postupy uplatňované v rámci řízení společnosti, realizace zakázek a plnění požadavků norem, vč. souvisejících odpovědností. Součástí postupů uvedených ve směrnicích jsou odkazy na navazující pracovní dokumenty a záznamy, které s danou činností bezprostředně souvisejí, resp. v jejím průběhu vznikají je dokument, který společnost charakterizuje a popisuje systém jejího řízení dle požadavků výše uvedených norem. Součástí kapitol Příručky jsou odkazy na podrobnější popis činností uvedených v navazujících dokumentech (směrnicích ISM), které plnění požadavků norem konkrétně řeší. Popis jednodušších činností je již přímo součástí příručky ISM Řízení dokumentů Veškerá dokumenty popisující IMS a další dokumenty sloužící k efektivnímu plánování a řízení procesů společnosti (v rozdělení do skupin dle předchozí kapitoly) jsou řízenými dokumenty. V souladu s požadavky norem IMS jsou všechny řízené dokumenty identifikovány, schvalovány před vydáním, přezkoumávány a aktualizovány. Distribuce těchto dokumentů je prováděna formou elektronických kopií umístěných na intranetu, případně formou evidovaných kopií. Postup při zpracování, přezkoumání, schvalování, vydávání, změnách, archivaci a další nástroje řízení těchto dokumentů jsou podrobně popsány v SM Řízení záznamů Tato kapitola se týká pouze záznamů, které požadují systémové normy ISO 9001, ISO a OHSAS Základní tématické rozdělení je následující : /1/ Záznamy požadované ISO 9001 podávají důkaz o shodě s požadavky na výrobky, resp. o zabezpečení jakosti realizovaných zakázek (patří sem např. doklady o jakosti nakupovaných materiálů, stavební deník, protokoly o výsledcích zkoušek apod.). /2/ Záznamy požadované ISO dokumentují především zabezpečení právních a jiných požadavků při ochraně ŽP (např. měření míry znečištění ovzduší, záznamy o likvidaci odpadů, vedení evidence odpadů apod.) /3/ Záznamy požadované OHSAS dokumentují zabezpečení právních a jiných požadavků na BOZP (např. evidence pracovních úrazů, záznamy o provádění kontrol, o předávání rizik apod.). /4/ Společným požadavkem jsou záznamy o efektivním fungování ISM (např. záznamy o přijetí nápravných opatření, zprávy z interních auditů, záznam o přezkoumání apod.) Odpovědnosti za provádění záznamů, způsoby manipulace s jednotlivými záznamy a jejich uložení jsou uvedeny v dokumentaci řízení ISM, v rámci popisu prováděných činností. Záznamy požadované systémovými normami jsou uvedeny souhrnně v příloze SM 1, včetně odkazů do řídících dokumentů a místa jejich uložení.

12 Stránka 12 z 31 Obecné zásady pro řízení záznamů jsou uvedeny v SM01. Dodržování těchto zásad má v souladu s požadavky norem zajistit, že záznamy jsou : čitelné, snadno identifikovatelné k prováděné činnosti, autorizované, ukládány v souladu s platnými předpisy a snadno vyhledatelné. 5 ODPOVĚDNOST VEDENÍ 5.1 Angažovanost a aktivita managementu Za rozvíjení a uplatňování integrovaného systému managementu (IMS), stejně jako za neustálé zlepšování jeho efektivnosti ve společnosti ELZACO s.r.o. odpovídá vedení společnosti. Zodpovědnost managementu za řízení a funkčnost systému nelze delegovat. Svoji odpovědnost vedení společnosti deklaruje tím, že: stanovuje závazné strategické cíle směřování společnosti, které jsou základem pro stanovení politiky kvality a EMS a cílů kvality a EMS, stanovuje a projednává politiku kvality, EMS a BOZP (dále viz 5.3 této příručky) zajišťuje stanovení cílů kvality, EMS a BOZP k zajištění cílů EMS, (dále viz této příručky), jednoznačným přidělením odpovědností a pravomocí zaměstnancům, jejich zařazením na jednotlivá funkční místa a vymezením jejich vzájemných vztahů a komunikace, jmenuje představitele vedení pro ISM, provádí pravidelné přezkoumání IMS (dále viz 5.6 této příručky), zajišťuje pravidelné proškolování zaměstnanců kteří vykonávají práce spadající pod IMS ze systému IMS a seznamují je s politikou a cíli kvality a EMS a s aktuálním stavem systému, zajišťuje dostupnost zdrojů pro IMS (dále viz 6. kapitola této příručky). 5.2 Zaměření na zákazníka Vedení společnosti si plně uvědomuje prvořadou důležitost spokojenosti zákazníka. Vzhledem k povaze nabízených produktů a služeb je zaměření na zákazníka založeno na osobním přístupu a vzájemné spolupráci při každém užším kontaktu se zákazníkem, který může nastat v rámci : obchodně-marketingových aktivit společnosti, stanovení požadavků na produkty a služby a uzavírání smluvních vztahů, realizace produktů a jejích předání, řešení reklamací. Způsob naplňování principů péče o spokojenost zákazníka a budování vzájemně prospěšných vztahů je vyjádřen ve směrnici TOS13 Marketing. 5.3 Politika ISM /1/ Vedení společnosti přijalo závaznou politiku integrovaného systému řízení, konkretizovanou ve společné politice ISM, ve které vedení společnosti:

13 Stránka 13 z 31 - formuluje svou strategii v oblastech klíčových pro její ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj. Klíčovými oblastmi jsou zaměření na zákazníka, kvalita produktů a služeb a aktivní účast vlastních zaměstnanců, - přijalo závazek směřující k minimalizaci dopadů, vyplývajících z její výrobní činnosti do jednotlivých složek životního prostředí, - definuje závazky, které jsou nezbytným předpokladem pro vytvoření podmínek pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Politika integrovaného systému managementu je vydána jako samostatný dokument. /2/ S politikou ISM jsou seznámeni všichni pracovníci společnosti. Seznámení probíhá v rámci školení ISM. Politika ISM je umístěna na nástěnce společnosti a rovněž na internetových stránkách společnosti. Tím je zajištěna požadovaná dostupnost politiky všem zainteresovaným stranám. /3/ Úspěšnost naplňování zásad politiky ISM a potřeb jejích změn se projednává a vyhodnocuje v rámci Přezkoumání ISM vedením. Odpovídá: PVS 5.4 Plánování Cíle kvality, environmentu a BOZP /1/ K realizaci závazků a dlouhodobých cílů politiky ISM jsou vedením společnosti na každý kalendářní rok vydávány cíle kvality, environmentu a BOZP. Cíle jsou jednoznačně specifikovány z hlediska jejich měřitelnosti a možnosti vyhodnocení jejich plnění, s uvedením termínů a příslušných odpovědností. /2/ Při stanovení cílů a jejich cílových hodnot jsou brány v úvahu především : významné environmentální aspekty, nebezpečí a rizika BOZP právní a jiné požadavky, očekávaný přínos, technické a finanční možnosti, názory zákazníků a dalších zainteresovaných stran. /3/ Tam kde je to potřebné, je pro splnění příslušného cíle vytvořen tzv. program, kde jsou definovány postupné kroky k dosažení cíle, včetně dílčích odpovědností, termínů a požadavků na související zdroje (např. finanční, lidské apod.). /4/ Za zpracování návrhů cílů, resp. navazujících programů odpovídá PVS. Na cílech BOZP úzce spolupracuje se zástupcem zaměstnanců. /5/ Pracovníci, jejichž činnosti se cíle, resp. programy týkají a kteří jsou odpovědní za jejich realizaci, jsou s těmito prokazatelně seznámeni. Odpovídá: PVS

14 Stránka 14 z Odpovědnost, pravomoci a komunikace Řídící orgány a organizační uspořádání společnosti /1/ Jediným řídicím orgánem společnosti je společník, jehož činnost a pravomoci jsou definovány Společenskou smlouvou a příslušnými právními předpisy. /2/ Výkonné řízení společnosti probíhá v souladu s platnou organizační strukturou, která je přílohou směrnice TOS8 Organizační řád. Organizační struktura definuje jednotlivá funkční místa, vzájemné vazby mezi nimi a jejich základní odpovědnosti. /3/ Do funkčních míst jsou pracovníci jmenováni podpisem pracovní smlouvy. /4/ Za vedení aktuální evidence všech pracovníků firmy a jejich funkční zařazení v souladu s organizační strukturou odpovídá finanční manažerka Představitel vedení pro ISM Představitel vedení pro ISM (PVS) je členem (zástupcem) vedení, který je do této funkce ustanoven jednatelem společnosti ve smyslu požadavků kapitoly ISO 9001, kap ISO a kap OHSAS Začlenění funkce PVS do organizační struktury je uvedeno v organizačním schéma společnosti uvedenm v příloze směrnice TOS8 Organizační řád. Ve své funkci PVS odpovídá za uplatňování ISM v souladu s požadavky ISO 9001, ISO a OHSAS Jeho konkrétní pravomoci a odpovědnosti vyplývají z výše uvedených kapitol norem a jsou popsány v dokumentaci řízení ISM Komunikace Nastavení způsobu komunikace je nedílnou součástí každé činnosti a je zohledněno (popsáno) v příslušném dokumentovaném postupu (v dokumentaci řízení ISM a dokumentaci navazující) Interní komunikace /1/ Prostředky a formy vzájemné interní komunikace mezi jednotlivými řídícími úrovněmi a rovněž v rámci těchto úrovní jsou : porady vedení, na kterých je projednávána veškerá problematika v oblasti řízení společnosti a projednávány provozní záležitosti související s realizací zakázek závazné řídící normy (viz SM01) sdílení dokumentů prostřednictvím interní počítačové sítě elektronická pošta, telekomunikační prostředky školení /2/ Rozhodnutí a informace z porad mohou být (na základě jejich závažnosti) vydány písemnou formou a zveřejněny rozesláním em a vyvěšením na nástěnce v sídle společnosti. Rozeslání ů a vyvěšení na nástěnku je považováno za prokazatelné seznámení zaměstnanců s obsahem. /3/ Případné požadavky na zkvalitnění komunikace a na související vybavení jsou řešeny v rámci zabezpečení zdrojů (kapitola 6.1 Příručky ISM) Externí komunikace Externí komunikace společnosti se všemi zainteresovanými stranami vyplývá především z povinností obecně platných právních předpisů a ze smluvních ujednání. Externí podněty jsou předmětem jejich vyhodnocení s cílem navrhnout a přijmout opatření ke zlepšení.

15 Stránka 15 z 31 Zainteresovanými stranami, se kterými společnost udržuje vzájemnou komunikace mohou být : a) objednatel a jeho oprávněné osoby - v celém průběhu realizace zakázky jsou vzájemně řešeny otázky kvality, ochrany ŽP a BOZP. Nastavení vzájemné komunikace je vždy součástí smlouvy o dílo, včetně jmenování odpovědných zaměstnanců ze strany společnosti. b) dodavatelé materiálů, prací a služeb - zejména v rámci kontrol kvality realizovaných prací a přenosu odpovědností v otázkách ochrany ŽP, rizik BOZP na stavbě. c) správní orgány - např. stavební úřad, místní odbory ŽP (hlášení o produkci odpadů apod.), ČIŽP, orgány dozoru nad BOZP apod. d) obecná veřejnost, občané a instituce v okolí stálé provozovny a prováděných staveb - prezentace politiky ISM, reakce na stížnosti a připomínky Základní kompetence a odpovědnosti v rámci externí komunikace : K zastupování společnosti ve věcech správních řízení je oprávněn jednatel. Za externí komunikaci spojenou s řízením staveb odpovídá vedoucí montáží.. Postup a odpovědnosti komunikace při vzniku mimořádné události je součástí kapitoly Rozhodnutí o komunikaci významných EA (požadavek článku ISO 14001) je předmětem přezkoumání ISM vedením. 5.6 Přezkoumání ISM Přezkoumání ISM vedením společnosti slouží k pravidelné prověrce celkové výkonnosti společnosti ve vztahu na spokojenost zákazníka a zainteresovaných stran, kvalitu řízení, kvalitu procesů a produktů, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví při činnostech společnosti. Hlavním cílem tohoto přezkoumání je posouzení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti ISM, zvolené politiky ISM, stanovených cílů ISM, potřeb změn v řízení a organizaci a posouzení všech příležitostí pro zlepšování. Přezkoumání ISM se provádí pravidelně minimálně 1x za rok Postup přezkoumání Přezkoumání ISM se provádí formou schůzky vedení a přizvaných zaměstnanců, na které se posuzuje stav a dosahované hodnoty jednotlivých procesů a činností. Vstupem pro přezkoumání je Zpráva o přezkoumání ISM připravená představitelem vedení pro ISM (PVS). Podkladem pro zprávu jsou dílčí zpráv pracovníků odpovědných za jednotlivé oblasti viz čl "Dílčí" zpráva je vstupem do projednání ve vedení, kde jsou jednotlivé body a navržená opatření projednány, schváleny, příp. upraveny. Součástí navrhovaných opatření musí být i odpovědnost za jejich realizaci, termíny plnění, příp. zabezpečení souvisejících zdrojů (zaměstnanci a jejich kvalifikace, infrastruktura).vedení provede přezkoumání stavu každé oblasti a vyhodnotí, zda dosahované výsledky jsou v souladu politikou a cíli ISM, zda je potřeba stanovit nové cíle pro následující období, nebo zda je nutné uložit nápravné opatření ke zlepšení stavu. Odpovídá: PVS

16 Stránka 16 z Vstupy přezkoumání V následující tabulce je uvedena základní osnova přezkoumání a příslušnost jednotlivých projednávaných bodů k dílčím systémům ISM. SMJ EMS SMBOZP 1) Realizace opatření přijatých na předchozím přezkoumání 2) Politika ISM - z hlediska naplňování jejích zásad, potřeb a návrhů změn 3) Cíle jakosti, environmentu a BOZP - plnění stávajících cílů a stanovení cílů na následující období 4) Interní a externí audity ISM - z hlediska plnění ročního programu, zjištěných neshod, navržených a realizovaných opatření, zaměření auditů v následujícím období a činnosti interních auditorů 5) Zpětná vazba od zákazníka - průzkum spokojenosti zákazníka - reklamace 6) Výkonnost procesů IMS a shoda produktu 7) Hodnocení souladu - počet případů neplnění právních a jiných požadavků a vyhodnocení jejich závažnosti 8) Environmentální profil - monitorování vybraných EA (objem plastů, papíru, NO a , podíl vytříděných složek ve stavebních odpadech), - výskyt mimořádných událostí, - výsledky kontrol ze strany státních orgánů (počet kontrol, neshody a pokuty), - výsledky hodnocení souladu (odkazem na bod 7) 9) Komunikace s externími zainteresovanými stranami - stížnosti a připomínky veřejnosti, zákazníků a dodavatelů - rozhodnutí o komunikaci významných environmentálních aspektů SMJ EMS SMBOZP Odpovídá: PVS Výstup z přezkoumání Výstupem z přezkoumání je doplněná dílčí "Zpráva o přezkoumání ISM", schválená (podepsaná) vedením. Zpráva musí obsahovat všechna přijatá rozhodnutí a opatření vztahující se k potřebě změnit politiku, cíle nebo jiné prvky ISM v souladu se závazkem neustálého zlepšování. Pracovníci, pro které z přezkoumání vyplývají příslušné odpovědnosti, jsou s nimi prokazatelně seznámeni. Realizaci a účinnost přijatých opatření ověřuje PVS v závislosti na termínech uvedených ve Zprávě o přezkoumání ISM. Odpovídá: PVS

17 Stránka 17 z 31 6 MANAGEMENT ZDROJŮ Cílem kapitoly je identifikovat, zabezpečit a rozvíjet zdroje, které jsou důležité pro uplatňování strategií a cílů společnosti. Mezi tyto zdroje patří především : zaměstnanci, pracovní prostory (kanceláře, dílny, sklady, volné plochy) výrobní zařízení (stroje, mechanizace, technické vybavení) dopravní prostředky výpočetní technika a vhodný software, komunikační prostředky, informační zdroje. 6.1 Poskytování zdrojů V souladu s Politikou, resp. cíly ISM jsou na základě zhodnocení finančních kapacit a naléhavosti jejich využití každoročně vyčleněny prostředky pro zabezpečení: cílů ISM, zvyšování kvalifikace pracovníků, strojů, zařízení a technického vybavení, pracovních prostor a vybavení pracovišť výpočetní technikou a vhodným softwarem, komunikačních prostředků. Operativní požadavky na pořízení potřebných zdrojů v rámci zakázek jsou projednávány průběžně ve vedení společnosti, které rozhoduje o jejich realizaci. 6.2 Lidské zdroje Obecně Na všechna funkční místa jsou zařazováni zaměstnanci s odpovídající kvalifikací. Tato "odpovídající kvalifikace" a její průběžná obnova je uplatňována především na : činnosti ovlivňující jakost výrobku, činnosti, které mají významné environmentální dopady na ŽP dopady činností na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců Aby všichni pracovníci splňovali požadavky kladené na ně po stránce odborné (v souvislosti s výkonem svěřených činností) i po stránce osobních vlastností, jsou realizovány především tyto kroky : pro všechna funkční místa je vytvořen Popis pracovní pozice, který stanovuje minimální kvalifikační předpoklady pracovníka a popis vykonávané činnosti, je řízen výběr pracovníků, je zpracována a průběžně aktualizována evidence odborných školení, ve které jsou sledovány lhůty obnovy odborné způsobilosti pracovníků (dle požadavků příslušných právních předpisů), v souladu se zákoníkem práce a navazujícími předpisy jsou prováděna školení BOZP a PO a přezkoumávána zdravotní způsobilost pracovníků, o pracovnících, jejich kvalifikaci, výcviku a vzdělávání jsou vedeny záznamy.

18 Stránka 18 z Způsobilost, povědomí a výcvik Potřeba školení zaměstnanců je systematicky identifikována podle nároků příslušného místa (požadavky, smlouvy, zákony a.j.). Identifikace potřeb školení zajišťuje představitel vedení odpovědný za danou funkční oblast. Na základě identifikovaných potřeb zpracuje vedoucí personalistiky plán školení, který schválí jednatel. Plán školení obsahuje informace o zaměstnanci, termínu školení, nákladech, způsobu realizace, měření a vyhodnocení efektivity školení a zpětné vazbě do procesu přezkoumání vedením. Všichni zaměstnanci jsou svými nadřízenými průběžně seznamováni s dopadem jejich činnosti na jakost výrobků, efektivnost procesů, ve kterých spoluúčinkují a tím, jak se mají podílet na splnění cílů jakosti. Plán školení a záznamy o školení jsou uloženy u finanční manažerky. Způsob a odpovědnosti za zabezpečení výše uvedených kroků je součástí TOS11, SM 8, SM 9 (školení BOZP a PO, zdravotní způsobilost). 6.3 Infrastruktura Vedení společnosti stanovuje infrastrukturu potřebnou pro trvalé dosahování shody vyráběných produktů a poskytovaných služeb. Infrastruktura společnosti je zajišťována v rozsahu: - budovy, administrativní prostory, - technické vybavení pracovních prostor, - stroje, přístroje přidělované jednotlivým pracovníkům, - komunikační prostředky, - dopravní prostředky - informační technologie - výpočetní technika a programové vybavení. Společnost pravidelně přehodnocuje potřeby infrastruktury ve vztahu k jejímu současnému stavu a vzhledem k očekávanému rozvoji (viz kapitola Zabezpečení zdrojů). 6.4 Pracovní prostředí Vedení společnosti poskytuje zdroje pro vytvoření vhodného pracovního prostředí a pracovních podmínek, s cílem zajistit vhodné podmínky pro realizaci kvalitního produktu a s cílem umožnit zaměstnancům řádné plnění pracovních povinností, zajistit jejich vyšší motivaci a bezpečnost při práci. Pro dosažení tohoto cíle: - vytváří vhodnou infrastrukturu a logistiku provozu, optimalizuje fyzikální podmínky ovlivňující realizaci produktu - upravuje pracoviště s ohledem na ergonomii, hygienu a čistotu pracovního prostředí, vytváří kvalitní zázemí pro zaměstnance, - provádí pravidelná školení BOZP a PO - poskytuje zaměstnancům vhodné pracovní a ochranné pomůcky - vyhodnocuje rizika a stanovuje v souladu s právními předpisy taková opatření, která zabezpečují ochranu pracovníků před úrazem a škodami na zdraví. Za vytvoření a udržování vhodných pracovních podmínek a za dodržování pravidel BOZP a PO odpovídá každý vedoucí pracoviště. podrobněji viz SM 9.

19 Stránka 19 z 31 7 REALIZACE PRODUKTU Cílem kapitoly je stanovit zásady pro řízení zakázkových činností a souvisejících provozů, jejichž uplatňování zajistí : správné pochopení všech požadavků na produkt (objednatele, zákonné požadavky) a prověření jejich splnitelnosti, stanovení přesných specifikací realizovaného produktu a způsobu ověření produktu, promítnutí výše uvedených požadavků rovněž do nakupovaných materiálů a prací, které do zakázky vstupují, vytvoření realizačních podmínek (tj. procesů, dokumentů a zdrojů), které zaručí splnění stanovených požadavků a možnost doložit důkazy o jejich shodě s přejímacími kritérii, vytvoření realizačních podmínek ve shodě s principy ochrany ŽP a zajištění bezpečnosti práce, vybavení pracovišť měřidly a zkušebními zařízeními tak, aby bylo možno provádět kontrolní činnosti v souladu s požadavky prováděných technologií a požadavky objednatele. Zásady plnění požadavků kapitoly 7 - ISO 9001 jsou dále popsány v členění do jednotlivých podkapitol normy. Postupy pro řízení zakázkové činnosti a související odpovědnosti, které plnění požadavků normy prakticky zajišťují, jsou popsány v navazujících směrnicích : TOS7 Příprava a plánování zakázek TOS8 Přezkoumání požadavků na výrobek SM04 Nákup SM 5 Metrologie TOS17- Řízení výroby Zásady plnění požadavků EMS a SMBOZP (ve vazbě na zakázkový proces) jsou uvedeny v kapitolách a Související postupy jsou uvedeny v SM 8 "Ochrana ŽP" a SM 9 "Zajištění BOZP a PO". 7.1 Plánování realizace produktu Produktem je chápán výsledek zakázkových procesů v rámci poskytovaných služeb definovaných v kapitole 3.3 Příručky. Obecné plánování je zabezpečeno : a) definováním a popisem procesů, resp. činností potřebných pro efektivní realizaci zakázek. V souladu se schématem zobrazeným v kapitole 4.1 Příručky, se jedná především o zakázkové procesy, resp. jejich podprocesy a o procesy podpůrné. b) ve standardních technických předpisech, které popisují jednotlivé pracovní postupy, včetně potřebných zdrojů a činností pro ověřování (řízení této dokumentace viz SM 1). 7.2 Procesy týkající se zákazníka Určování a přezkoumání požadavků týkajících se produktu Požadavky na produkt" jsou ve všech fázích průchodu zakázky vytvářeny za plné účasti zákazníka. Jedná se zejména o : vyjasňování zadávacích podmínek v rámci nabídkového řízení, uzavírání smluvního vztahu, upřesnění specifikací v rámci přípravy realizace zakázky změny dohodnutých specifikací v průběhu realizace.

20 Stránka 20 z 31 V rámci nabídky, smlouvy a přípravy zakázky jsou tyto zásady stanoveny v TOS7 a TOS8. Z pohledu interního řízení jsou ve všech fázích tvorby těchto požadavků stanoveny zásady, kompetence a související záznamy, které zajistí že požadavky jsou definovány, projednány a jsou splnitelné z hlediska : technického provedení, termínů realizace, zabezpečení přiměřeného zisku, zajištění ochrany ŽP a BOZP 7.3 Návrh a vývoj V případě, že na základě požadavku zákazníka na produkt nebo obecných požadavků trhu je třeba navrhnout a ověřit nové, ve společnosti dosud nepoužité technicko-ekonomické řešení, jehož funkčnost není možné v okamžiku zadání garantovat s dostatečnou jistotou, uplatňují se postupy stanovené normou ČSN EN ISO 9001 pro návrh a vývoj Plánování návrhu a vývoje Při návrhu nového produktu nebo inovacích stávajících produktů se vychází z požadavků konkrétních zákazníků nebo z obecných požadavků trhu zjištěných pracovníky obchodního úseku. Při plánování vývojových úkolů se využívají postupy používané obecně při řízení projektů. V průběhu tohoto procesu organizace určuje: - etapy návrhu a vývoje, - přezkoumání, ověřování a validaci, které jsou vhodné pro každou etapu návrhu a vývoje, - odpovědnosti a pravomoci při návrhu a vývoji. Jednotlivé činnosti v rámci návrhu a vývoje jsou rozpracovány ve formě harmonogramu řešení do etap a kroků včetně stanovení termínu a odpovědnosti za řešení. Jednotlivé etapy návrhu vývoje jsou plánovány s ohledem na náročnost vývoje Vstupy pro návrh a vývoj Vstupem pro návrh a vývoj jsou konkrétní technické požadavky předané zákazníkem nebo technicko-ekonomické požadavky zpracované do formy Základních podmínek vývojových úkolů, které specifikují technicko-ekonomické požadavky a jsou před zadáním vývoje přezkoumány z hlediska přiměřenosti. Vstupy zahrnují zejména: - požadavky na funkčnost a výkonnost, - aplikovatelné zákonné požadavky a požadavky předpisů, příp. dalších třetích stran, - informace odvozené z předchozích podobných návrhů je-li to vhodné, - další požadavky, které jsou podstatné pro návrh a vývoj Výstupy z návrhu a vývoje Výstupem z návrhu a vývoje je kompletní výrobní výkresová dokumentace, technologický postup zahrnující plán výroby, plán kontrol a požadavky na kvalifikaci zaměstnanců, specifické kontrolní postupy a předpisy a specifické nářadí, nástroje a přípravky potřebné pro výrobu a zkoušky.

21 Stránka 21 z Přezkoumání návrhu a vývoje Ve vhodných etapách návrhu a vývoje je prováděno přezkoumání návrhu a vývoje tak, aby bylo ověřeno, že výsledky předchozích etap splňují požadavky zadání vývoje. Účastníky těchto přezkoumání jsou zástupci organizačních jednotek, kterých se týkají jednotlivé etapy přezkoumávaného návrhu a vývoje. O výsledcích přezkoumání se vedou záznamy ve formě zápisů Ověřování návrhu a vývoje Výsledný návrh je ve formě modelu, prototypu nebo 1. kusu ověřován zkouškami, které ověřuje základní vlastnosti produktu (konstrukce, funkčnost, spolehlivost, bezpečnost, obsluhovatelnost) a shodu s požadavky na návrh a vývoj. O výsledcích ověřování a případných opatřeních jsou vedeny záznamy ve formě zkušebních protokolů Validace návrhu a vývoje Validace návrhu a vývoje se provádí formou přejímek 1. kusu zákazníkem nebo formou zkušebních provozů. Validaci se ověřuje se, zda produkt schopen plnit požadavky zamýšleného použití. Výsledek validace musí být zaznamenán vhodnou formou, např. protokolem o výsledcích zkušebního provozu a převzetí produktu zákazníkem Řízení změn návrhu a vývoje Změny v návrhu a vývoji jsou před uplatněním přezkoumány, ověřeny a schváleny. Přezkoumání změn zahrnuje vyhodnocení vlivu změn na základní součásti a na produkt, který byl již dodán. O změnách v návrhu a vývoji jsou udržovány záznamy. Další podrobnosti procesu návrhu a vývoje jsou popsány ve směrnici SM08 Návrh a vývoj. 7.4 Nakup Proces nakupování je řízen především s ohledem na : /1/ promítnutí požadavků zákazníka, resp. právních předpisů do nakupovaných výrobků (parametry, termíny, cena, doložení jakosti), /2/ kontrolu a doložení požadovaných vlastností výrobků, /3/ spolupráci s takovými dodavateli, kteří zaručí plnění požadavků bodu /1/ a plynulost výrobní činnosti bez stresových situací z pozdních dodání a reklamací. Pozn.: Pojem nakupovaný výrobek zahrnuje materiály, výrobky, práce a služby. Promítnutí požadavků zákazníka a příslušných právních předpisů do nakupovaných výrobků je předmětem uzavírání smluvních vztahů s dodavateli (objednávka, kupní smlouva, SOD), ve kterých jsou vždy uváděny přesné specifikace dodávky a způsob doložení její kvality. Součástí přejímky je vždy ověření zda dodávka skutečně vykazuje požadované parametry, v souladu se specifikacemi smluvní dokumentace a průvodními doklady. K použitým materiálům jsou vždy k dispozici doklady o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy. O každé přejímce je pořízen záznam, ze kterého je zřejmé kdo dodaný výrobek tzv. uvolnil do realizačního procesu.

22 Stránka 22 z 31 Plnění vzájemných dohod ze strany dodavatelů je pravidelně hodnoceno a to jak po stránce kvality dodávek, tak po stránce dodržení dodacích podmínek (termínů, cen, záruk apod.). Toto hodnocení je zpětně využíváno jako podklad při výběru dodavatele v dalších zakázkách. Výsledkem hodnocení je vytvořený okruh osvědčených a zavedených dodavatelů, který je průběžně aktualizován. Postupy pro výběr a hodnocení dodavatelů jsou obsahem navazující směrnice TOS16 Nákup. 7.5 Výroba a provoz Řízení výroby Celý výrobní proces až po předání produktu zákazníkovy probíhá vždy za řízených podmínek, které jsou zabezpečeny již v procesech předvýrobních a rovněž v rámci procesů řídících a podpůrných. Řízené podmínky zahrnují : stanovení přesných specifikací, které výsledný produkt a jeho realizaci dostatečně popisují (viz TOS7), stanovení kontrolních činností (TOS7,TOS15), pracovníky s odpovídající kvalifikací (TOS7), vhodné výrobní vybavení (SM 9), dostupnost technických předpisů (SM01), dostupnost a použití měřicích zařízení (SM06) Samotná výroba je založena na : jednoznačně přidělených odpovědnostech a pravomocích ke koordinaci všech dílčích činností. Tyto jsou pro stavbu určeny v Plánu zakázky a dále vyplývají z dokumentace řízení ISM a obecně stanovených odpovědností a pravomocí v Popisech pracovních pozic dodržování technologických postupů prací provádění předepsané kontrolní činnosti a záznamech o jejím provedení, Související postupy jsou součástí směrnic TOS7, TOS14 a TOS15 a navazujících pracovních postupů Validace procesů pro výrobu Procesy, u kterých nelze následným monitorováním nebo měřením ověřit výsledný výstup nejsou v rámci běžných výrobních činnostech společnosti uplatňovány. V případě, že tyto procesy vyžaduje realizace zakázky, jsou požadavky na validaci těchto procesů přeneseny na subdodavatele Identifikace a sledovatelnost Identifikace a sledovatelnost produktu v průběhu procesu výroby je zajištěna vydáním výrobní dokumentace na každou zakázku, přímým nákupem materiálu a služeb na zakázku, uváděním zakázkového čísla na objednávky identifikací materiálu v průběhu výroby pomocí zakázkového čísla. Tento způsob se uplatňuje pro všechny rozhodující materiály a služby.

23 Stránka 23 z Majetek zákazníka Majetek zákazníka (ve smyslu této kapitoly normy) tvoří : zázemí stavby poskytnuté k používání (staveniště, budovy, zařízení), materiály určené k zabudování do výsledného produktu. Způsob a odpovědnosti při zacházení s majetkem zákazníka je vždy součástí smlouvy uzavřené se zákazníkem. Pro přejímku (včetně veškeré průvodní dokumentace a dokladů o shodě), uložení a zabudování materiálu dodaného zákazníkem platí stejné zásady jako u materiálů nakupovaných Uchovávání produktu Provedené práce jsou vždy odpovídajícím způsobem zabezpečeny před poškozením (v důsledku např. dalších prací, vlivu pracovního prostředí, dopravy, povětrnostních vlivů apod.). Ochranná opatření jsou stanovena operativně manažery zakázky Řízení provozu (EMS, resp. BOZP) Řízení provozu EMS Činnosti společnosti s vlivem na ŽP lze rozdělit na : A) Činnosti s přímým vlivem na ŽP, které jsou stanoveny registrem environmentálních aspektů. Příkladem činností s přímým vlivem na ŽP je např. : výrobní procesy v provozovnách firmy aspekty při montážních pracích na jednotlivých stavbách administrativní činnost vývoj a výzkum Pro tyto činnosti jsou stanoveny a uplatňovány environmentální zásady, za kterých je daná činnost realizována, resp. zásady, které jsou uplatňovány na související environmentální aspekty (např. zásady likvidace vzniklých odpadů). Tyto environmentální zásady vyplývají především z právních a jiných požadavků a pro činnosti, které se realizují v rámci společnosti jsou souhrnně vydány ve směrnici SM08 "Ochrana ŽP". B/ V návaznosti na procesy identifikované v souladu s požadavky ISO 9001 je hledisko vlivu a ochrany ŽP implementováno i do procesů a činností s tzv. nepřímým vlivem na ŽP. Jedná se především o tyto dílčí zakázkové procesy : nabídkové řízení a uzavírání smluvních vztahů Uzavírané smluvní vztahy nesmí být v rozporu se stanovenou environmentální politikou a environmentálními cíli. příprava montáží Do dokumentace přípravy se promítají environmentální povinnosti stanovené podmínkami zakázky. Další (interní) hlediska ochrany ŽP se uplatňují především při volbě technologií, nasazení strojů, zpracování plánu zařízení montáží.

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 4. Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Podnět ke specifické přípravě výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Ing. František Živna, CSc., Praha 1 Úvod Příspěvek navrhuje specifický způsob přípravy výrobní

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

I N T E G R O V A N Á P Ř Í R U Č K A IP 2010

I N T E G R O V A N Á P Ř Í R U Č K A IP 2010 STAVEKO, s.r.o. Sokolovská č.p. 5, 686 0 Uherské Hradiště - Mařatice Zápis u KS v Brně, oddíl C, vložka 564 I N T E G R O V A N Á P Ř Í R U Č K A ČSN EN ISO 900:2009&ČSN EN ISO 400:2005& ČSN OHSAS 800:2008

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná 2010-2013 Shrnutí let 2000-2011 v r. 2000 vydáno

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 VIZE Chceme být profesionálním, moderním úřadem, poskytujícím kvalitní

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Úvod do předmětu Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 01 BOZP a životní

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

INTEGROVANÁ PŘÍRUČKA QMS A EMS

INTEGROVANÁ PŘÍRUČKA QMS A EMS Strana 1 (celkem 26) ŘÍZENÝ DOKUMENT INTEGROVANÁ PŘÍRUČKA QMS A EMS podle ČSN EN ISO 9001:2008 a podle ČSN EN ISO 14001:2004 společnosti ATONA s. r. o. Poříčí 44 č.p 2428, 678 01 Blansko Datum vydání:

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C Změna / hange: Strana 1 elkem stran 22 PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index Datum Index Historie modifikací 18.10.2008 A Vznik dokumentu 10.11.2010 B Úprava četnosti přezkoumání managementem 22.9.2011 Integrace

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

KIV/PPR. Michal Bryxí A08N0060P

KIV/PPR. Michal Bryxí A08N0060P Semestrální práce KIV/PPR Michal Bryxí A08N0060P 30. května 2010 Obsah 1 Krycí list nabídky 2 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 3 3 Reference v oblasti e-learningových řešení 4 4 Návrh smlouvy

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více