Bezpenost a hygiena práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpenost a hygiena práce"

Transkript

1 Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly by usnadovat sjednocení a vytvoení systému poznatk, které jsou v oblasti bezpenosti práce roztíštné. Problematika bezpenosti práce je rozsáhlá, lenitá, vnitn nepíliš provázaná, naopak má rozsáhlé vnjší vazby. Je tedy didakticky obtížn zpracovatelná. Zpracování, které by sledovalo známou posloupnost fakta, pojmy, generalizace, musí zahrnovat práv obecné pojmy oblasti bezpenosti práce. Pro Vaše samostatné studium dále uvádíme seznam dostupné literatury, která Vám mže pomoci pi získávání detailních znalostí. PIAEKOVÁ, M. a ŠKVARKOVÁ, V. Bezpenos a ochrana zdravia pri práci mladistvých, I. a II. as. Bezpená práca, 1995, ro. 26,. 5 a 6, s a ERNÁ, B. Bezpenost práce v dílnách, laboratoích a odborných pracovnách. 1. vyd. Brno: UJEP, 1989, 41 s. PECHAR, J. (red.) Slovník bezpenosti a hygieny práce a požární ochrany. 1. vyd. Praha: Práce, s. CHUNDELA, L. Ergonomie v praxi. 1. vyd. Praha: Práce, s. OTÁHAL, A. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava, s. ISBN X. HÁJEK, L., OTÁHAL, A. a PROKOP, P. Technika bezpenosti. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava, s. ISBN SLÁMA, O. Obecná a školská ergonomie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN ERMÁK, J. Bezpenost práce. 2. peprac. vyd. Praha: EUROUNION, s. ISBN MRÁZ, V., aj. Technické požadavky k zajištní BOZP. 1. vyd. Brno: Institut výchovy bezpenosti práce, s. ISBN SULLA, M. Pedagogieskije osnovy formirovanija u obuajušichsja gotovnosti k bezopasnoj dejatelnosti. In XI. DIDMATTECH 98. Sborník. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1998, s LOVEEK, K. Metodická píruka bezpenosti a ochrany zdraví pi práci - školství. Šumperk: SATES, NEUGEBAUER, T. Bezpenost práce v administrativ. Praha: ECONOMIA, ISBN SVOBODA, V. Bezpenost práce pi strojním obrábní deva. Praha: Sociologické nakladatelství, eský úad bezpenosti práce, s. ISBN MICHALÍK, J. Právní úprava postavení oban se zdravotním postižením. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995, 78 s. ISBN LOCHMANOVÁ, L. a MAZAL, F. Uitel tlesné výchovy mezi paragrafy. 1. vyd. Olomouc: Hanex, s. ISBN KROPÁ, J. Bezpenost a hygiena práce pro uitele technických pedmt. 1 vyd. Olomouc: UP, s. KROPÁ, J. Bezpenost pi práci na strojích pro uitele technických pedmt. 1. vyd. Olomouc: UP, s. KROPÁ, J. Pojetí výuky o bezpenosti práce ve všeobecném technickém vzdlávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN

2 Výchova k bezpenému životu, k vnímání rizik, k návyku na pítomnost rizik, k rozvíjení schopnosti ešit rizikové situace je trvale obtížný problém. Schopnost nacházet správný zpsob ochrany ped nebezpeím a zastávat odpovídající postoje totiž ze samotné existence poteby lovka po bezpeí a jistot pímo nevyplývají. Pitom pée o bezpenost a ochranu zdraví patí podle mezinárodních dokument k základním právm dítte. Souasné pojetí výuky obecn technických pedmt u nás vytváí možnosti pozitivnímu porozumní technice i vhodnému užití techniky v širokém rozsahu lidských inností. Jednou z obvykle uplatnných stránek témat výuky o technice je specifický aspekt bezpené innosti a bezpenostních zásad, vztažených ovšem k tématu. Mže tak vznikat u žák poznání oblasti bezpenosti práce, ale ohraniené potebami zvolených témat a pravdpodobn roztíštné a málo soustavné. Aktuální je proto pedevším hledání sjednocujícího obsahu pro výuku o bezpenosti práce, potebného i pi priorit provádní praktických inností, která v oblasti základního technického vzdlávání existuje. 1. Vyjmenujte nkterá témata výuky o technice, která mají významné souvislosti pracovn bezpenostní. 2. Porovnejte souvislosti bezpenosti práce u rzných technických témat, existují v oblasti bezpenosti práce nkteré spolené prvky? Množinu specifických aspekt výuky o technice nelze považovat za stejnorodou, lze ji dlit do tí tíd. Do první tídy dležitosti jsou azeny aspekty, jejichž respektování je ve výuce a také v praxi nezbytné. Mezi n patí aspekt bezpenostní, ekologické atp. Do druhé tídy lze zalenit aspekty, které mají závažné celospoleenské dsledky a souvislosti - aspekt energetický, technologický, brann-bezpenostní aj. Do tetí tídy dležitosti adíme aspekty, které mají doplkový, užší význam a jejichž nezalenní neovlivní podstatn úrove výuky. Jde o aspekt výrobní atp. 1. Doplte další specifické aspekty výuky o technice. Výchova k bezpené práci mže tvoit v základním vzdlávání organickou souást širších oblastí výchovy žák - výchovy k bezpenému životu, pípravy k odpovdnému rozhodování o životním stylu, osvojování základ organizace a plánování práce, udržování poádku, dodržování technologické kázn, pesnosti a pelivosti. innosti s technikou (práce s technikou) zahrnují jednotu tí subsystém - lovk, technické prostedky a pracovní prostedí. Zdrazováno je dominantní postavení lovka v tomto systému, tedy vlastnosti techniky a pracovního prostedí jsou upravovány podle a požadavk lovka. K nmu se váží také základní pojmy bezpenosti práce. Bezpenost práce (bezpenost pi práci) je stav pracovních podmínek, který omezuje psobení nebezpených initel pracovního procesu. Cílem bezpenosti práce je komplexn ešit systém lovk - technické prostedky - pracovní prostedí pedevším z hlediska ochrany zdraví lovka; pedstavuje ochranu lovka, jeho zájm, psychického i fyzického zdraví. Bezpenost zde znamená stav uvedeného systému, pi kterém se nemže stát úraz, ale také jiná nežádoucí událost (mže se týkat majetku, prostedí, zvíat). Každý technický prostedek a každá innost obsahuje uritou míru nebezpenosti. Proto je užíván termín pijatelná nebezpenost, pop. relativní bezpenost, což je míra, považovaná za stávající úrovn spolenosti za únosnou. Trend smuje ke stále vyšší relativní bezpenosti, pedurované úrovní technických zaízení, technologií, schopností pracovník, pedpisy, kontrolou atp. Oprávnný je požadavek na jedince dbát na svou vlastní bezpenost (formulace požadující pouze dodržování pedpis se již jeví jako nepostaující). Zdraví je stav úplné tlesné, duševní a sociální pohody, jež je výsledkem vztah mezi organismem lovka a sociálními, ekonomickými, fyzikálními, chemickými a fyziologickými 2

3 faktory životního a pracovního prostedí a zpsobu života. Pro vyjádení dalších pojm lze využít pedstavu píin vzniku úrazu. Tch existuje široké spektrum, rozlišeny mohou být na nebezpené faktory a nebezpená jednání lovka. Nebezpený faktor vyplývá z okamžitého stavu používané techniky, technologií a podmínek vznikajících v souvislosti s pracovní inností. Nebezpený faktor je dán uritou nebezpenou stránkou - píinou nebezpeí, tzn. mže být nebezpený tvarem, pohybem, chemickými nebo fyzikálními vlastnostmi atp. Jeho psobení mže spolu s nevhodným zpsobem jednání lovka vést ke vzniku rizika. Nebezpené jednání lovka mže pi styku s nebezpeným faktorem vést ke vzniku rizika (viz dále). Chyby, jimiž se nebezpené jednání projevuje, mohou být nezaregistrování podntu nebo jeho zmny, špatná identifikace podntu, pozdní nebo špatné vykonání reakce, nevykonání reakce atp. Takové selhání lovka mže být zpsobeno adou vnitních píin senzorických, mentálních, motorických, plynoucích z typu osobnosti, jejích morálních a volních vlastností, vzdlání, charakteru atp. Vnjší, mimopracovní píiny mohou být mj. rodinné a osobní problémy, doprava do zamstnání, životospráva atp. Nastane-li spolupsobení nebezpeného faktoru a nebezpeného jednání lovka ve stejném míst a ase, vzniká riziková situace. V rizikové situaci se mže (nemusí) pihodit nežádoucí událost, nehoda i úraz. Riziko je tedy chápáno jako míra ohrožení, tzn. jako možnost, pravdpodobnost nebezpeí, že dojde k úrazu. Nap. vysoké naptí v technickém zaízení nemusí být samo o sob rizikem, za riziko je považováno v situaci, mže-li zpsobit úraz. V rizikové situaci jde nejastji o nekontrolované uvolnní nebo o nevhodné psobení energie - pád, náraz, zahívání, chemické psobení, výbuch, hoení aj. Podle materiálních píin souvisejících s nebezpeným faktorem a vedoucích ke vzniku rizikové situace lze riziko rozlišovat na mechanické, elektrické, chemické, prašnosti, mikroklimatu, hluku, vibrací, optické, výbušnosti, požární atp. Nežádoucí událost vzniká, jestliže se lovk svou aktivitou nebo v dsledku zpsobu psobení nebezpeného faktoru dostane do pole rizika. Pole rizika je charakterizováno jako prostor v okolí nebezpeného faktoru, v nmž existuje nepijateln vysoká pravdpodobnost vzniku úrazu. V poli rizika mže nastat nežádoucí kontakt. Je to situace, která nastává pi bezprostedním styku nebezpeného faktoru a lovka. Pi nežádoucím kontaktu mže dojít ke vzniku úrazu, nebo k narušení pracovní pohody. Úraz je poškození zdraví nebo smrt, ke kterému došlo nezávisle na vli pracovníka krátkodobým, náhlým a násilným psobením vnjších vliv - nebezpených podmínek. Psobením nebezpených faktor, nebezpeného jednání lovka mže nastat nehoda. Je to neplánovaná událost, která má za následek perušení vykonávané innosti, nemusí být spojena s úrazem nebo s poškozením zaízení. 1. Jaký je rozdíl mezi úrazem a nemocí. 2. Který z výše uvedených pojm oznauje spolupsobení nevhodného jednání lovka a nebezpeného faktoru? 3. Co znamená pojem riziko? Spoleenské zmny a spolupráce v rámci Evropy vyvolávají požadavek harmonizace legislativy i v oblasti bezpenosti práce. Je respektována zodpovdnost lovka, jeho vle pracovat. Je zvyšována úrove bezpenosti práce v prbhu všech fází výroby i užívání techniky. Bezpenostní ustanovení jsou chápána nejen jako akt humanitárního ohledu na pracovníka, ale také jako opatení ekonomicky zdvodnitelná. Školy se pipojují ke spoleenským cílm: Za celospoleenskou úlohu považovat zajištní bezpenosti pi provádní co nejširšího spektra životních aktivit. 3

4 Vytvoit atmosféru pozitivního hodnocení úsilí o zajištní bezpenosti, vytvoit odpovídající vnímání vlastní odpovdnosti pi dosahování pimené bezpenosti, chápat bezdvodné riziko jako nežádoucí jev. Vytvoit ochotu a schopnost hodnotit z hlediska bezpenosti techniku, procesy a innosti. Zajistit vytváení vdomostí, dovedností a postoj, které by umožnily dosažení pimené míry bezpenosti aktivit i techniky. Dosáhnout co nejvtší omezení rizika pi pracovních i "nepracovních" innostech. Vymezit neodstranitelná bezpenostní rizika, zajistit pípravu oban na jejich zvládání. 1. Uvete konkrétní píklady, jak ve své vzdlávací práci mže uitel pomáhat plnit tyto cíle Ve vztahu k bezpenosti práce lze v obecn technických pedmtech rozlišovat bezprostední stránku (zajištní bezpenosti) a perspektivní stránku (vzdlávací a výchovnou). Smyslem bezprostední stránky je pedevším zajistit zdraví neohrožující innost žák ve výuce a dodržování standard, což ovšem souvisí s vytváením pedpoklad pro ádný výkon výchovných a vzdlávacích funkcí (perspektivní stránka). Dodržování standard se tak mže stát celoživotním návykem, souástí postoje k bezpenému životu, souástí schopnosti plánovat práci, dodržovat technologickou káze atp. Žáci mohou být na základ vlastní innosti a píkladem uitele pesvdeni o možnosti, pop. nezbytnosti dodržování zásad bezpenosti práce. Seznámení se zásadami bezpenosti práce probíhá nejastji formou pouení žák zprostedkovaného uitelem. V této souvislosti lze spatovat (z legislativy vyplývá požadavek) pouení "více obecná", provádná nap. na zaátku školního roku i v jiných pravidelných termínech, pi zmn pracovišt atp., dále pouení žák, která jsou v úzké návaznosti na konkrétní témata probíraná ve výuce. Pouení žák provádí vyuující, o tomto pouení poídí záznam. Bere do úvahy i další ustanovení, mj. Školní ád, ád specializovaných pracoviš, pravidla chování ve škole aj. Dalším zpsobem pouení žák jsou vyvšené tabule s grafickým vyobrazením a textovým doprovodem. Právní úpravou je požadováno pedevším vyvšení ádu uebny, požárního ádu, požárních poplachových smrnic, informací o poskytnutí první pomoci pi úrazu, v. úrazu elektinou, tabulek vztahujících se k bezpenosti práce na strojích, oznaení související s elektrickým zaízením, únikové cesty atp. Na vlastní provádní inností žák bezpeným zpsobem má významný vliv zpsob výukové innosti uitele, zejména úvodní a prbžné instruktáže k innostem žák. 1. Upesnte jen rámcov výše uvedené innosti uitele pi bezprostedním zajištní bezpenosti práce žák. 2. Zjistte, zda v odborných uebnách katedry jsou bezpenostní tabulky skuten vyvšeny. Pro perspektivní stránku výuky o bezpenosti práce považujeme za významná dv stanoviska: 1 - Bezpenost práce je jako specifický aspekt obsahu výuky uplatována v ad vyuovacích pedmt. V technicky zamených vyuovacích pedmtech však má prvoadý význam vzhledem k jejich obsahovému zamení a praktickému charakteru; vytváejí podmínky pro osvojování nejen píslušných vdomostí, ale také dovedností a postoj. V technických vyuovacích pedmtech nemže být problematika bezpenosti práce chápána jen jako aspekt jiného obsahu výuky (nap. zpracování materiál), ale patí k podstatným obsahovým celkm tchto vyuovacích pedmt. Pro vytvoení obecného, systematického poznání problematiky a pro následné vytváení odpovídajících postoj a vztah je vhodné, aby uitel zaleoval 4

5 sjednocující, obecný obsah o bezpenosti práce. Tento obsah by nevystupoval pouze jako specifický aspekt jiných témat, ale jako samostatný výukový celek, s dalším obsahem výuky provázaný a další výukou rozvíjený. 2 - Vhodné osvojení poznatk o problematice bezpenosti práce žáky je základním pedpokladem pro nezbytné vytváení jejich dovedností, postoj a vztah k této oblasti. 1. Platí i v oblasti výuky o bezpenosti práce a s tím spojené výchovy, podle Vašeho názoru, posloupnost fakta, pojmy, generalizace. K obecnému, sjednocujícímu obsahu výuky o bezpenosti práce. Jako princip této integrace poznatk obsahu o bezpenosti práce se osvdilo logické uspoádání - pojem riziko, lenní jednotlivých druh rizik a jejich popis. Termín riziko je významov przraný i v bžné ei - mže znamenat míru ohrožení, ale také zpsob oznaení pro vnjší, materiální píiny, které vytváejí možnost nežádoucí události. Toto chápání je pimené obecn technickému vzdlávání. Pojem riziko bezprostedn souvisí s charakteristikou podmínek bezpeného chování a dalšími zpsoby píslušné prevence. Rizika lze oznaovat a lenit podle zpsobu psobení materiální píiny, odtud vede také cesta k prevenci. Ta je namnoze možná vylouením nebo omezením rizika technickou ochranou, jinak je nutno poítat s chováním lovka v pítomnosti rizika. V tom pípad je správné rizika co nejvíce "zviditelnit", lovk se riziku musí pizpsobit - aktivn (použitím ochranných pomcek, výbrem vhodného místa pi práci ap.) nebo pasivn (výcvikem potebným pro dané podmínky, získání vhodných návyk ap.). Protože v situacích doprovázených rizikem mže dojít k selhání lovka, význam jeho dovedností, návyk a postoj vystupuje výrazn do popedí. lenní rizik lze provést podle zpsobu psobení jejich píiny na tyto skupiny: a - mechanická rizika, b - elektrická rizika, c - rizika požáru a výbuchu (plyn, par, prachu), d - chemická rizika, e - rizika, která vznikají v dsledku nevhodného prostedí, zpsobuje je mj. hluk a vibrace, prašnost, mikroklima, osvtlení, záení atp. Pi tomto lenní, jehož charakter je technický, pop. praktický, je zejmé, že nkteré píiny (pedevším ze skupiny oznaené e) psobí také zprostedkovan, vlastní úraz tedy nemusí být zpsoben nap. hlukem, ale mechanickým psobením, v jehož dosahu se pracovník vyskytl v dsledku únavy z hluku atp. Již znalost výše uvedeného lenní rizik žákem je podle našeho názoru pro bezpenost práce pínosná. Postup obecné ásti výuky o bezpenosti práce mže být tedy následující: 1 - Co znamená pojem riziko? Pi práci i pi nepracovních innostech je možno pozorovat adu faktor ohrožujících bezpenost. Nebezpeí, pedstavující možnost, že dojde k úrazu nebo k jiné nežádoucí události, nazýváme riziko. Technickými opateními nebo vhodnou organizací (nap. zákazem vstupu) lze hrozící riziko snížit. Obezetný zpsob innosti jeho pedvídavost jsou nezbytné. Snižováním nebezpeí pi práci i pi dalších innostech se zabývá obor bezpenost práce. Lze uvést vybrané nejzákladnjší pojmy tohoto oboru, dále mj. informace o problematice školení, o pedpisech. 2 - Jaká rizika mohou ohrožovat lovka pi práci i pi dalších innostech? Neexistuje všeobecn platné nebo uznávané hledisko a zpsob lenní rizik. Výhodn je lze lenit na skupiny podle jejich vnjší píiny, jsou to: a až e, viz výše. Nkteré uvedené píiny psobí zprostedkovan. 5

6 3 - Jak lze charakterizovat jednotlivé skupiny rizik, jak si poínat pi ochran ped tmito riziky? To ovšem již ponecháme na Vašem vlastním studiu, viz literatura. Vidíme tedy, že bezpenosti práce ve výuce obecn technických pedmt mžeme sledovat ve více rovinách: 1. zajištní innosti odpovídající požadavkm bezpenosti práce, což je podmínkou úspšného, neperušovaného prbhu dosahování všech výchovných i výukových cíl (i ve vztahu k bezpenosti práce), 2. výuka tematických celk, zohledující bezpenost práce, pináší dlouhodob pozitivní výchovné i vzdlávací výsledky pro cíle výuky o bezpenosti práce. Spatujeme jako potebné sledování tchto zásad pi výuce: 1 - V úvodu výuky pedmtu provést nezbytné úvodní pouení o bezpenosti práce, doprovázené poátením, struným seznámením s obsahem pojm riziko, lenní rizik a o základy ochrany proti nim. 2 - V poáteních etapách výuky každého tematického celku provést seznámení žák s píslušnými riziky bezpenosti práce. 3 - Potebné vstupy do výuky o bezpenosti práce jsou v jednotlivých tematických celcích pedstavovány pedevším pochopením rizik. Bhem výuky je toto chápání konkretizováno (je nap. provedena aplikace pro jednotlivé technologické innosti), prohlubováno, stává se komplexním, je podkladem pro rozvíjení schopnosti pedvídání a ochrany proti rizikm a základem odpovídajících postoj k otázkám bezpenosti. 4 - S problematikou vlastní bezpenosti práce úzce souvisejí otázky první pomoci (v. pivolání pomoci) a hygieny práce. Je vhodné provádt je ve vztahu ke konkrétnímu obsahu výuky. 1. Zopakujte si lenní rizik do skupin. 2. Domníváte se, že souasné normy, které znáte z výuky jiných vyuovacích pedmt, jsou vnovány rovnomrn všem skupinám rizik? 6

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Studijní opora: Management lidských zdroj. Obsah:

Studijní opora: Management lidských zdroj. Obsah: 2008 Studijní opora: Management lidských zdroj Obsah: 1. Úvod 1.1. Cíle a obsah pedmtu Management lidských zdroj 1.2. Rozvrh samostatného studia pedmtu 1.3. Prameny (základní a rozšiující literatura) 2.

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více