Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující (Magisterská diplomová práce) Jana Černá Vedoucí práce: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. Brno 2013

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval/a samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Datum:.. Podpis autora práce:

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala paní Mgr. Denise Nečasové, Ph.D. za její ochotu, cenné rady a připomínky při vedení diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat pracovníkům Památníku národního písemnictví, Národního archivu i archivu České televize. V neposlední řadě děkuji také své rodině a přátelům za jejich podporu nejen při psané této práce, ale během celého studia.

4 Anotace Předkládaná magisterská diplomová práce Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující má za cíl představit Jana Drdu nejen jako komunistického funkcionáře a politika, ale především jako lidskou bytost, jež svým jednáním a smýšlením zásadním způsobem ovlivňovala kulturní dění v poúnorovém Československu. V práci je samozřejmě kladen důraz na nastínění poválečného vývoje kulturní politiky prakticky až do roku 1970, avšak častokrát jsou zdůrazněny jen ty události, jež měly přímou spojitost s Janem Drdou, ostatní jsou zmíněny pouze okrajově či v poznámce pod čarou. Mimo zachycení nejdůležitějších podniků a činů z Drdova života, tvoří druhou část práce přímá interpretace Drdových referátů, s cílem proniknout do myšlení tohoto rodáka z Příbrami. V textu je stanoveno základní myšlenkové vlákno propojující názory, které si Drda utvořil již v mládí, v následujících letech neustále upevňoval a dále rozvíjel. V době společenské, politické i ekonomické krize vrcholící Pražským jarem dospěl i Jan Drda k vědomí, že komunistický režim se nachází v rozkladu a bez zásadní obrody se zhroutí úplně. Srpnová okupace a následná normalizace přinesla Janu Drdovi jen hořkost a definitivní ztrátu veškerých iluzí.

5 Annotation The present thesis "Communist Jan Drda. Search and find a higher principle in the culture of fighting" aims to introduce Jan Drda not only as a Communist official and politician, but also as a human being, by their actions and sentiments significantly influenced the culture in post-february Czechoslovakia. In the tesis is of course the emphasis on outlining the postwar development of cultural policy until 1970, but oftentimes are emphasized only those events that have a direct connection with Jan Drda, others are mentioned only in passing or in a footnote. Outside capture the most important enterprises and acts of Drda life forms the second part of the work direct interpretation Drda papers, in order to penetrate into thinking of this native of Pribram. The text provides basic intellectual thread linking to the opinions that Drda formed in his youth, in the years to continuously consolidate and develop further. At the time of social, political and economic crisis, culminating in the Prague Spring Jan Drda came to note that the communist regime is in disarray and without a major revival collapses completely. August occupation and subsequent normalization Jan Drda brought only bitterness and a definite loss of all illusions.

6 Obsah 1. Úvod Literatura k tématu Využité archivní prameny Kapitola úvodní - kulturní a kulturně politické ovzduší: Dětství Jana Drdy a jeho cesta k Únoru Mechanické postupy při výrobě kultury angažovanost Jana Drdy Akční výbory Činnost Jana Drdy ve Svazu československých spisovatelů Působení Jana Drdy v Národním shromáždění Jan Drda na služebních cestách Z myšlenek Jana Drdy Jsme komunisté Pohádkový svět Jana Drdy a jak správně psát Léta poslední léta zklamání Závěr Seznam pramenů a literatury Seznam zkratek Seznam příloh Přílohy... 98

7 1. Úvod Magisterská diplomová práce Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující pojednává o životě Jana Drdy. Časově je práce zaměřena především na období , tedy dobu, kdy se Jan Drda aktivně podílel na vytváření československé kulturní politiky. Do této doby nebyla vydaná žádná monografie ani dokonce studie (s jedinou výjimkou), která by se osobností Jana Drdy obšírněji zabývala. Bádání se tak omezuje buď na kritické zhodnocení jeho předsednictví ve Svazu československých spisovatelů (případně na jeho další veřejné činnosti) nebo z druhé strany se mnohdy jedná o pouhý výčet či shrnutí jeho spisovatelské tvorby. Z tohoto důvodu se mi jevilo velice zajímavé shrnout všechny dosud známé poznatky o tomto komunistickém funkcionáři a zasadit je do kontextu českých dějin. Předložená práce má však za cíl, překročit rámec popisné faktografické historie a pokusit se Jana Drdu přiblížit jako zcela osobitého konkrétního člověka. Diplomová práce postihuje dvě roviny Drdova života. V první je pojednáváno o politických a kulturně politických událostech v poúnorovém Československu a odpovědi na hlavní položené otázky Jaká byla míra angažovanosti Jana Drdy v politických záležitostech? V jakých podnicích a institucích měl Drda hlavní slovo? A jak svými činy přispěl k rozvoji či degradaci snah komunistického režimu?, tvoří základní pilíř této první roviny. Druhá rovina se nese ve znamení přednesených i neveřejných referátů sepsané přímo Drdou. Na základě jejich přímé interpretace bylo v textu stanoveno základní myšlenkové vlákno propojující hlavní názory Jana Drdy, které si utvořil již v dětství a v následujících letech neustále rozvíjel ( Jaký byl přístup Jana Drdy ke komunistickému režimu? Byl přesvědčen o správnosti komunistického snažení nebo jednal jen z pouhého prospěchářství? Která témata mu byla blízká a v jakých otázkách se nejvíce angažoval? ). Objasnit myšlenkový svět Jana Drdy v souvislosti s konkrétní veřejnou činností představuje hlavní cíl předložené magisterské práce. Po úvodu následuje druhá kapitola, jež přibližuje kulturní a kulturně-politické ovzduší mezi léty Jsou zde chronologicky zaznamenány nejdůležitější události, které ovlivnily kulturní dění v Československu a kapitola tak nastiňuje dobu převratů, jejichž přímým účastníkem byl i Jan Drda. Jedná se o poměrně dlouhý časový 7

8 úsek, proto zásadní momenty či činnost některých institucí jsou zde naznačeny pouze stručně a rozvinuty až v následujících kapitolách. Třetí kapitola je zcela věnována Janu Drdovi, a to konkrétně jeho dětství a letům dospívání. Do jakého prostředí se Jan Drda narodil, jak jeho dětství ovlivnilo jeho život a pozdější kariéru stranickou i spisovatelskou? Jak Jan Drda prožíval válečná léta a jaká byla jejich pozdější reflexe? Zodpovězení těchto otázek tvoří hlavní téma třetí kapitoly. Druhá část je věnována vstupu Jan Drdy do Svazu československých spisovatelů a komunistické strany a konkrétním důvodům, proč Jan Drda se ve svých třiceti letech ke vstupu odhodlal, a jak si představoval svou úlohu (a úlohu kultury) v poválečném Československu. Další kapitola, svým rozsahem nejobsáhlejší, nese název Mechanické postupy při výrobě kultury angažovanost Jana Drdy a jejím cílem je ukázat na příkladu jediné osoby, jak tato mechanická přestavba socialismu vypadala v praxi. Jeden z prvních mechanismů na přetvoření buržoazního umění na umění socialistické představovaly Akční výbory. Mimo obecného popisu této nově vzniklé organizace je větší zájem kladen na přímé působení Jana Drdy v rámci Akčních výborů. Konkrétně v jakých Akčních výborech se Jan Drda angažoval, jak přispíval svou činností v době nejživelnějšího působení i v době jejich uzákonění? Po uzákonění se Akční výbory staly převodovou pákou nového režimu, jež svou činností měly přilákat masy lidí k lásce a upevňování socialistické společnosti. Jakým způsobem tato přestavba měla probíhat, jaké konkrétní prostředky k tomu byly využívány? Jaká byla role Jana Drdy v kulturní komisi Ústředního akčního výboru, tedy komisi která se na procesu převýchovy podílela v rámci akčních výborů nejvíce? Druhá část kapitoly se věnuje Svazu československých spisovatelů, jehož předsedou v rozmezí byl Jan Drda. V předložené diplomové práci nejsou popsány změny personální ani organizační (výjimečně pouze naznačeny) a pozornost je více soustředěna na konkrétní dění, kterého se Jan Drda osobně účastnil. Které projednávané otázky mu byly blízké a jakým směrem se pokusil dění ve Svazu ovlivňovat? Zmíněny jsou například Jiráskovské oslavy, Fučíkův odznak, umělecké stáže či Pracující do literatury s navazujícím školením na Dobříši. Opomenuta nezůstává ani krize z počátku 50. let, kritika samotné činnosti Svazu i následná Drdova sebekritika. Další část je zaměřena na Národní shromáždění a i tato podkapitola má stejný cíl jako dvě předešlé, a to: V čem se Jan Drda na půdě nejvyššího zákonodárného orgánu v Československu angažoval? Po krátkém obecném úvodu se tak pozornost stáčí k jednotlivým projevům, které 8

9 v Národním shromáždění zazněly z Drdových úst. Poslední část nese název Jan Drda na služebních cestách. Jaká byla úloha v socialismu služebních cest a stáží? Jaké země Jan Drda během svého života navštívil, jakých akcí se v zahraničí zúčastnil a jaký obraz o těchto cestách podal při návratu do vlasti? - základní otázky, jejichž zodpovězením má být dotvořen obraz mapující základní principy při vytváření nové socialistické kultury. V páté kapitole je v drtivé většině pracováno s archivními prameny osobní povahy, konkrétně s ručně psanými poznámkami nebo koncepty a články veřejně otištěných i neotištěných. První část je zaměřena na objasnění, jak Jan Drda chápal samotné pojetí komunismu. Jak měl vypadat ten správný komunista, jaké myšlenky měl propagovat, o co usilovat a jaké úkoly měl tímto úsilím splňovat? V kapitole jsou tyto otázky zodpovězeny na dvou příkladech na otázce propagace míru, správné výchovy mládeže, a kapitola tím přináší vysvětlení v názvu zmíněné kultury bojující. Následně je pozornost přesunuta na představu socialistického realismu a Drdovo teorií vzniku knihy. Co se odehrává v hlavě autora při aktu umělecké tvořivosti a jak napsat tu správnou knihu? A jaká byla úloha Jana Drdy jako spisovatele? Poslední kapitola časově zahrnuje období druhé poloviny 60. let a jsou zde naznačeny události související se změnou společnosti, její postupné polarizace, jisté otevírání se západu a celkově propagování tzv. socialismu s lidskou tváří. Jaký postoj zaujímal Jan Drda k těmto událostem a ke změnám z 60. let? A jaké emoce v něm vyvolaly srpnové události roku 1968? Na závěrečných stránkách je věnována pozornost posledním letům života Jana Drda a konec diplomové práce je ohraničen rokem 1970, tedy rokem, kdy Jan Drda zemřel. 1.1 Literatura k tématu Jedinou vydanou knihou, která alespoň částečně shrnuje životní příběh Jana Drdy, napsal Josef Fryš, Dvanáct osudů dvou staletí. 1 Spolu s jedenácti dalšími osobnostmi je zde poprvé zpracovaný osud i Jana Drdy, avšak Drdův životopis je pojat značně povrchně, bez většího využití pramenné základy, a proto tato kniha byla v předložené práci využita jen velice okrajově. Erudovaněji působí rozhlasový pořad Portréty, 2 který 8. listopadu 2009 odvysílal díl o Janu Drdovi. Speciálním hostem moderátora Jana Sedmidubského byl historik Eduard Burget. Popřípadě lze zmínit 1 Josef FRYŠ, Dvanáct osudů dvou staletí, Příbram Portréty Jan Drda, 8. listopadu

10 i televizní pořad České televize Znáte je dobře?, kde opět jeden díl byl věnovaný životu Jana Drdy. 3 K přiblížení kulturně-politických událostí let byla využita především čtyřdílná série knih Pavla Janouška a kolektivu o Dějinách české literatury, 4 která však značně překračuje úzké pojetí literatury a v konečném důsledku přináší komplexní obraz od poválečné kultury až ke kultuře v roce 1989, a tedy postihuje celé období budování a bourání socialistických mantinelů. Velice cenné při psaní diplomové práce byly studie a knihy od Jiřího Knapíka, předního historika na dějiny československé kulturní politiky v době komunismu, Kdo spoutal naši kulturu, 5 Únor a kultura 6 a V zajetí moci. 7 Jedná se o knihy se zaměřením především na dobu upevňování socialistických norem, tedy do poloviny 50. let. Tento rámec značně překračuje kniha Průvodce kulturním děním a životním stylem českých zemí , 8 která encyklopedickým způsobem zachycuje kulturní dění a životní styl v Československu v daném rozmezí. O kodifikaci socialismu, upevňování estetické normy a jejich postupných proměn v souvislosti s kulturním děním vypovídá kniha od Michala Bauera Souvislosti labyrintu. 9 Zároveň je nutné uvést i druhý titul od téhož autora a to Ideologie a paměť, 10 jež je členěný do několika na sobě nezávislých kapitol vždy pojednávající o určité události, akci či konkrétním problému (předně využity kapitoly Jiráskovská akce, Fučíkův odznak a Pracující do literatury). Je nutné zmínit i Paměti Václava Černého, 11 které se staly dobovým svědectvím a výpovědí tohoto literárního kritika o sledovém období. Paměti V. Černého jsou řazeny mezi prameny, a je proto nutné k nim přistupovat se značnou obezřetností a kritickým pohledem. Stejný charakter má i kniha vzpomínek A. C. Nora Život nebyl sen Archiv České televize, Znáte je dobře? Jan Drda, Pavel JANOUŠEK, Dějiny české literatury I.-IV., Praha Jiří KNAPÍK, Kdo spoutal naší kulturu. Portrét stalinisty Gustava Bareše, Přerov J. KNAPÍK, Únor a kultura. Sovětizace české kultury , Praha J. KNAPÍK, V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři , Praha J. KNAPÍK, Průvodce kulturním děním a životním stylem českých zemí , Praha Michal BAUER, Souvislosti labyrintu. Kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století, Praha M. BAUER, Ideologie a paměť, Jinočany Václav ČERNÝ, Paměti , Brno A. C. NOR, Život nebyl sen, Brno

11 1.2 Využité archivní prameny Důležitou součástí práce jsou samozřejmě i poznatky získané ze studia archivních pramenů. Na prvním místě je třeba uvést osobní fond Jana Drdy, jenž je uložený v Památníku národního písemnictví v Praze (resp. v pobočce ve Starých Hradech s možností objednání studijního materiálu do pražské studovny). Fond Jana Drdy je značně rozsáhlý (obsahuje 106 kartónů), ke studiu však byly vybrány jen materiály dle mého názoru nejzásadnější jedná se o osobní doklady, doklady o činnosti ve Svazu československých spisovatelů, osobní korespondence (rodinná, korespondence přátelům i oficiální), rukopisy (především pracovní a přípravné materiály, poznámky, koncepty), výstřižkový materiál (referáty a články v tisku, novinové glosy), fotografie. Stranou tak byla ponechána značně obsáhlá složka rukopisů divadelních her, povídek a filmových scénářů, zároveň i většina došlých dopisů od televizních a rozhlasových diváků s reakcemi na relaci Tváří v tvář a Anketu o nejoblíbenější knihu. Jen díky čtení dopisů, črtů a poznámek psaných vlastní rukou bylo možno nahlédnout do osobního života Jana Drda a neomezit se pouze na stručný politický popis. Druhou skupinu pramenů tvoří archivní materiál uložený v Národním archivu v Praze, především fond Ústřední kulturně propagační komise a kulturně propagační oddělení ÚV KSČ. Tato komise zahájila svou činnost již v roce 1945 a sloužila jako pomocný orgán ÚV KSČ. V mém zájmu bylo především prostudovat materiály, které měly přímou souvislost s děním ve Svazu československých spisovatelů v letech předsednictví Jana Drdy. To vyplynulo z důvodů, že fond SČSS uložený v PNP je z důvodu své neuspořádanosti (až na výjimky) veřejnosti nepřístupný, a nahlédnutí do fondu Kulturně-propagačního oddělení alespoň jistým způsobem tento nedostatek z části kompenzuje. Jedná se především o korespondenci, která probíhala mezi SČSS a Kulturně-propagačním oddělením, zápisy ze schůzí sekretariátu i předsednictva SČSS, Aktiv a Konference spisovatelů z roku 1953, přípravy II. sjezdu Svazu spisovatelů, složky jednotlivých komisí (komise literatury pro mládež, komise satiry, kruh překladatelů), sekcí spisovatelů nebo jednotlivých akcí pořádaných Svazem (besedy spisovatelů s horníky, školení začínajících spisovatelů. Druhý fond využitý v diplomové práci a zároveň uložený v Národním archivu představuje fond Ústředního akčního výboru Národní fronty, zejména kartony č. 57 a č. 58 vztahující se k lidovým slavnostem a oslavám nejrůznějších výročí či ojedinělých akcí a dále karton č. 93, který 11

12 obsahuje zápisy schůzí jednotlivých komisí, které vznikaly při kulturním oddělení ÚAV NF. Při vypracovávání magisterské práce byla také využívána digitální knihovna parlamentu ČR, kde jsou uloženy zápisy z veškerých jednání z poslanecké sněmovny i senátu. Konkrétně byly prostudovány steno-protokoly schůzí a vyšlé tisky ze zasedání Národního shromáždění mezi léty a v souvislosti s projednávanými návrhy vzešlé z kulturní komise, jejímž členem (a předsedou) byl Jan Drda. Poslední skupinu archivního materiálu tvoří televizní pořady, které byly natáčeny s Janem Drdou, a to konkrétně série pěti odvysílaných relací z cyklu Tváří v tvář. Tyto pořady byly shlédnuty přímo v budově archivu České televize v Praze na zvukových a obrazových páskách a zároveň odposlechem pořízeny doslovné přepisy, z nichž je v diplomové práci citováno a jeden celý přepis se nachází i v příloze z toho důvodu se v přepisech vyskytují hovorové výrazy, nesprávné koncovky či velké množství citoslovcí. Na závěr je nutné také zmínit dobová periodika, která se stala nezbytnou součástí při studiu kulturní politiky, dobového ovzduší i samotné osoby Jana Drdy. Velké množství citovaných článků z nejrůznějších novin a časopisů s autorstvím Jana Drdy, jsou uloženy již ve zmíněném fondu Jana Drdy, a proto citace odkazují mimo dané periodikum také na Památník národního písemnictví. Kromě těchto Drdových článků byly prostudovány především Členské zprávy SČSS, jež vycházely v letech , týdeník Tvorba ročník ( ) a týdeník Svět práce, jehož šéfredaktorem byl Jan Drda jeden rok. Ojediněle jsou v textu využity i články z Rudého práva, Lidových novin či novin Literárních. 12

13 2. Kapitola úvodní - kulturní a kulturně politické ovzduší: Zmapování kulturního, resp. kulturně politického života v takovém rozmezí, jak naznačuje název kapitoly, představuje opravdu velké téma, které si jistě zaslouží více prostoru než jen několik stran, ale přílišné zabíhání do detailů by práci pravděpodobně činilo nepřehlednou. Tato kapitola má sloužit k pouhému nastínění kulturních a kulturně-politických událostí, které probíhaly v době výše uvedené - jednalo se o období poválečného boje o demokratickou kulturu, léta upevňování komunistického modelu, etapu jistého uvolnění střídanou opětovným utužením norem pět a dvacet let bojů o postavení umělců, oněch inženýrů lidských duší a poslů v boji za lepší budoucnost, a potažmo celé kultury v československé společnosti. Únor čtyřicátý osmý je uváděn jako bod zlomu v československých dějinách. Je však nutné si uvědomit, že tento bod nepředstavuje jakési netečné vakuum v historii, nejedná se o izolovanou událost. Po Únoru 1948 sice započala v Československu linie tvrdého prosazování úzkého bratrství se Sovětským svazem, ale směřování a obdiv k SSSR byl velice patrný již z doby těsně poválečné. Období okupace probudilo k životu tradici kultury jako náhražky za přímé vyjádření politických názorů, renomé kultury velice stoupalo a neopustilo ji ani v poválečném období. Jisté prorůstání kultury, umění a veřejného zájmu se zdálo zcela logické. Není proto divu, že kultura a její propagační využití se stalo jedním z hlavních bodů v komunistickém programu. Hlavní snahy komunistické politiky směřovaly k tomu, aby byl celý národ přesvědčen, že její politika má přímou souvislost s dějinami národa a současné ideály komunistů jsou jejím vyústěním. 13 Častokrát se tak odvolávala na Košický vládní program, v němž se hovoří o slovanské linii zahraniční politiky a především o slovanském přátelství. 14 Toto přátelství bylo pro komunistickou stranu stěžejní, od počátku se netajila svými sympatiemi k Sovětskému svazu a netajila se ani svým úmyslem naroubovat na českou kulturu model sovětský. 13 Komunistická strana se měla stát legitimním dědicem a pokračovatelem národně-obrozeneckých tradic, jak například vypovídá přednáška Zdeňka Nejedlého, Komunisté, dědici velikých tradic českého národa, Praha května 1945 se pod patronátem komunistické strany a za předsednictví S. K. Neumanna konal v sále pražské Lucerny Večer kulturních pracovníků Velké Prahy, kde došlo k manifestačnímu přihlášení k programu Národní fronty. P. JANOUŠEK, Dějiny české literatury , I. díl , Praha 2007, s

14 Ihned po válce se komunistická strana snažila ovládnout důležité orgány řídící kulturu a dosadit do nich své prominentní osobnosti jednalo se o Ministerstvo školství a osvěty (Zdeněk Nejedlý) a Ministerstvo informací (Václav Kopecký), získala tím možnost přímo dohlížet na oblast filmu, rozhlasu, periodického a neperiodického tisku i nad kulturními styky se zahraničím. Vlivné osoby dokonce řídily i činnost Syndikátu českých spisovatelů (František Halas, Jan Drda, Václav Řezáč), které svým konáním vyjádřily podporu snahám komunistické strany jednalo se o boj v ediční politice (boj proti literárnímu braku, regulaci knižního trhu, vše pod autoritativním dohledem státu) a očistnou akci (v poválečném období především o denacifikace a výpady proti katolickým autorům). 15 V Československu se tak začal rozvíjet boj mezi vyznavači tvrdé komunistické linie, vzhlížející k ruskému vzoru a opírající se o předválečné myšlenky hlavního sovětského kulturního teoretika Andreje Alexandroviče Ždanova, 16 a těmi, kteří svůj boj o autonomii v umění a samotného umělce nechtěli vzdát. K dalšímu připoutání kultury ke komunistickému programu sloužilo i nově vzniklé Kulturně propagační oddělení a s ním spojený Gustav Bareš. S tímto oddělením byly spjaty nejtěsnější vazby na sovětský program proletářské kultury, tzv. socialistický realismus sovětského typu. Začal tvrdý předvolební boj. Kulturní komunističtí funkcionáři sice nepředstavovali jednotnou skupiny, ale existovalo zde silné jádro, o které se kulturní politika komunistické strany mohla pohodlně opřít. 17 Demonstrace jejich síly proběhla těsně před volbami v květnu 1946, kdy v Rudém právu vyšlo tzv. Májové poselství kulturních pracovníků českému lidu: Ve chvíli, kdy se náš lid chystá ocenit ve volbách jejich a svou práci, hlásíme se hrdě k ideám strany, která dovedla národu ukázat cestu, kdy šlo o jeho bytí a nebytí; manifestujeme svou věrnost a svůj obdiv straně, která byla tmelem národní jednoty v boji, jemuž obětovala krev svých nejlepších příslušníků. ( ) Jsme hrdi, že patříme k této straně, k rodné straně našeho lidu, ke Komunistické straně 15 Touto problematikou se intenzivně zabývá Michal Bauer ve svém článku Jednání komisí a výborů Syndikátu českých spisovatelů o členství křesťansky orientovaných autorů v SČS v letech a jejich vylučování z této organizace, Česká literatura 46, č. 6, 1998, s V Tvorbě byla v roce 1948 otištěna série článků přinášející myšlenky A. A. Ždanova (k uctění památky tohoto nedávno zesnulého velikána). Podle něj mělo umění sloužit jako prostředek komunistické výchovy nejširších mas. Bolševický duch sovětského umění měl být tak pevně spjat s lidovostí, která určovala celou tématiku děl: Z lidovosti je čerpán materiál pro umělecká díla, thematika, postavy, umělecké slovo i řeč ze života a zkušenosti. Hlavní hrdiny literárních děl jsou aktivní budovatelé společného života: dělníci, kolchozníci a venkované, inženýr, komsomolci, pionýři ( ) naše literatura žije a musí žít zájmy lidu, zájmy vlasti.. Tvorba 17, č. 48, č. 49, č. 50, č. 51 a č. 52, Nejstarší generaci představoval Z. Nejedlý, P. Reiman a A. Kolman, mladší generace reprezentovaná G. Barešem, Nečáskem, L. Štollem J. Tauferem, Jarišem a J. Hendrychem, k nejmladší generaci jsou řazeni především J. Hájek a J. Drda. 14

15 Československa, která dnes soustřeďuje nejmohutnější a nejlepší síly národa ( ). Její velikost a síla jsou zárukou velikosti a síly národa a státu.. 18 (Příloha č. 1) K nejmarkantnějším sporům před únorem 1948 došlo na poli Prvního sjezdu českých spisovatelů, jenž se konal mezi červnem 1946, kde se projevila ona názorová pluralita. Jako jeden z prvních zde Vítězslav Nezval postřehl nebezpečí dogmatických pozic komunistické kulturní politiky, se svými obavami vystoupil i František Halas a ke kritice dosavadního snažení komunistické strany se připojil i Karel Teige, Aloys Skoumal i Václav Černý. Veřejné mínění značně rozvířily i zvěsti, které dorazily do Československa, o dění v Sovětském svazu zprávy o politických čistkách. Případ Michaila Zoščenka a Anny Andrejevny Achmatovové se staly všeobecně známé a názor, že sovětský systém podřizuje osobnost a její tvůrčí individualitu politickým normám, se stal velice aktuálním. 19 O tzv. specifické cestě k socialismu, jež byla posazována Kurtem Konradem a Bedřichem Václavkem, se začalo pochybovat a vyvstaly obavy, zda-li tato československá cesta je opravdu možná. Komunisté si uvědomovali, že se nacházejí v těžké době a bylo proto nutné svůj tlak ještě zintenzivnit tím se stalo založení organizace tvůrčích pracovníků tzv. Kulturní obec. Podnět na její ustanovení vzešel z Kulturně-propagační komise při ÚV KSČ a byl uveden provoláním Českých kulturních pracovníků 20 (Příloha č. 2). Organizace však příliš mnoho nových členů nepřilákala, spíše naopak. Založení Kulturní obce vyvolalo zformování Kulturního svazu, jehož programem se stala umělecká svoboda Májové poselství podepsalo 102 osob. Mezi podepsanými bychom nalezli např. Gustava Bareše (redaktor), E. F. Buriana (režisér), Lumíra Čivrného (spisovatel), Jana Drdu (spisovatel), Františka Halase (básník), Marii Majerovou (spisovatelka), Václava Řezáče (spisovatel) nebo Jiřího Taufera (básník). K Májovému poselství patřila i žádost na kulturní a vědecké pracovníky, kteří by se chtěli připojit k májovému poselství, aby svůj souhlas oznámili Kulturně-propagačnímu oddělení. Rudé právo, 15. května Případ M. Zoščenka a A. A. Achmatovové nezůstal ojedinělý, k dalším obětem patřila například Olga Berggolcová či Nikolaj Tichonov. Sporná se stala i sovětská výstava obrazů v Čechách v dubnu Celá výstava se setkala s masivním odporem a drsnou kritikou. U obrazů byla zdůrazňována chabá umělecká stránka a některé obrazy byly dokonce označeny za projev neumění. Odsouzení celé výstavy samozřejmě vyvolalo zpětnou kritiku z Moskvy a českoslovenští umělci se mohli přesvědčit, že na projev vlastního názoru není v sovětském umění místo. 20 Zakládáme Kulturní obec, organizaci, která soustředí a sdruží kulturní pracovníky všech odborů k práci na široké a pevné ideové základně ( ). Vyzýváme všechny, kdož ať ve městě nebo na venkově pracují a chtějí pracovat v tomto duchu bojovného a činorodého humanismu a vědeckého socialismu, aby vstoupili do naší Kulturní obce!. Rudé právo, 6. října Tato situace nebyla pro komunisty příliš lichotivá, proto se začalo jednat o zastřešující organizace jednotného spolku Kulturní jednota. Kulturní jednota však byla prakticky nevyužívaná, proto jako nefunkční instituce po únoru 1948 zanikla. P. JANOUŠEK, Dějiny, I. díl, s

16 Krizový únorový týden situaci v kultuře nevyřešil tak rozhodujícím způsobem jako v oblasti politiky. Nelze zatím mluvit o úplném podmanění umělecké svobody, ale k tomuto cíli chyběl už jen malý krůček a k zásadnímu vzedmutí odporu proti dosavadnímu běhu událostí prakticky nedošlo. A jak tedy K. Gottwald prohlásil při projevu na Staroměstském náměstí: Kupředu, zpátky ni krok! 22 Únor umožnil KSČ právně upevnit existující stav v kultuře v podobě odpovídající jejich představám a její pozice se stala v kultuře neohrožená, 23 uvádí ve své knize J. Knapík. Komunistická strana se v únoru 1948 stala absolutní mocí ve státě svoji předchozí snahu hodlala dále rozvíjet, a tak do roku 1950 byly položeny základy řízení kulturní sféry, které se (s určitými modifikacemi) udržely až ro do roku Na počátku stály Akční výbory Národní fronty, jejichž původní funkcí bylo očištění společnosti od všech nepřátel režimu a podrývačů komunistické ideologie (po uzákonění července se jejich role přesunula do oblasti pořádání a koordinace lidových oslav, přednášek, besed, hovorů a staraly se o zlidovění kultury ve jménu socialismu). K prosazení nové kulturní politiky mohlo dojít jen na základě centralizace a dohledu nad celým kulturním děním, k tomu dobře sloužily zákony. O divadelním zákonu se hovořilo už od roku 1945, ale k jeho prosazení došlo až 1. dubna 1948, kdy při ministerstvu školství a osvěty vznikla Divadelní a dramaturgická rada s předsedou Miroslavem Kouřilem. V oblasti hudby byl přijat zákon 25. března, potvrzení znárodnění filmu proběhlo 13. dubna 1948, kdy vznikl Československý státní film s předsedou Lubomírem Linhartem, a rozhlas byl zestátněn 28. dubna V ediční politice měla rozhodující slovo Lektorská rada ÚV KSČ a její předseda Pavel Reiman. Změny v Československu měly probíhat v souladu s politikou Sovětského svazu, jenž se měl stát nezpochybnitelným vzorem. Na druhé straně bylo v zájmu SSSR zpětně na československé snažení dohlížet, a to především prostřednictvím sovětských delegací či naopak cestami do SSSR. Zároveň docházelo ke zvýšení počtu překladů odborných i filozofických textů. Je však nutné podotknout, že zdrojem sovětského vzoru často 22 Referát K. Gottwalda nesoucí název Kupředu, zpátky ni krok! byl otištěn v Rudém právu dne 25. února 1948 a následně i ve Svobodných novinách a časopise Tvorba jednalo se o tisk, který byl určen především pro širokou masu obyvatel a jeho působnost tak byla celostátní. Ihned po zveřejnění se k manifestu připojily desítky podpisů, mezi nimiž se objevila jména E. F. Burian, Lumír Čivrný, Jan Drda, Jiří Frejka, Marie Majerová, Zdeněk Nejedlý, Stanislav Neumann, Vítězslav Nezval, Jan Noha, Ivan Olbracht, Marie Pujmanová, Václav Řezáč, Jiří Taufer, Otakar Vávra a v dalších dnech podpisů neustále přibývalo a jejich počet vyšplhal až na několik stovek. 23 J. KNAPÍK, Únor, s

17 nebyla sovětská realita, ale spíše její silně propagandisticky upravený obraz, zprostředkovaný různými překladovými publikacemi, návštěvami sovětských expertů či pečlivě připravenými pobyty čs. odborníků v SSSR. 24 I když situace vyznívala jednoznačně ve prospěch komunistů, objevovaly se snahy vývoj zvrátit. Velice rozporné reakce vyvolala Konference mladých spisovatelů na Dobříši, která se konala mezi 13. a 18. březnem 1948 zde došlo na jedné straně k přihlášení k socialismu, na druhé straně se zde ostře proklamovala umělecká svoboda (Příloha č. 3.). Tyto myšlenky však byly pro vedoucí politiky zcela nepřijatelné a jejich snahou se stalo, aby myšlenky Dobříše vyzněly do ztracena, což se z velké části také podařilo. 25 K manifestaci a propagaci myšlenek hlásaných komunistickou vládou přispěl i Sjezd národní kultury, který se uskutečnil 10. a 11. dubna v sále Lucerny za předsednictví Jana Drdy. Sjezdem se proklamoval socialistický realismus jako jediný přípustný umělecký směr. Nastavení poúnorového systému bylo završeno v květnu 1948 vydáním nové ústavy. Bylo tím ukončeno období hledání a tápání, skončila tím i doba určitého liberalismu a možnost vyjádřit svůj osobitý názor. Několik měsíců pocitu o možném kompromisu vystřídala doba dosti nekompromisní. Konec této specifické cesty k socialismu byl úzce spjat s politickými událostmi roztržkou s Komunistickou stranou Jugoslávie i blokování části Německa Sovětským svazem. Tyto události daly jasně najevo, že v sovětském bloku bude mít hlavní slovo Sovětský svaz a žádná odchylka nebude akceptována. V Čechách se tato situace odrazila 9. září, kdy předsednictvo ÚV KSČ vyhlásilo politiku tzv. ostrého kurzu přijetí nového zákona na ochranu celé republiky před možnou reakcí. Přišlo období, kdy do českého prostředí naplno vstoupil marxisticko-leninský monopol. V souvislosti s ostrým kurzem se hovoří o tzv. převodových pákách, tedy nových organizacích, jež přechod k nové kultuře měly umožnit. Jednalo se především o nové umělecké svazy, jelikož syndikátní forma začala být považována za nedostatečnou a zastaralou. S vytvořením svazů souvisela i druhá 24 J. KNAPÍK, Průvodce, s K zániku tzv. ducha Dobříše přispělo i to, že Jan Drda odmítl říci připravený závěrečný projev. Bylo tím jasně řečeno, jaký postoj KSČ ke konferenci zaujímá. Mnoho účastníků konference bylo pokáráno za neakceptování socialistického realismu a bylo i zastaveno vydávání konferenčního sborníku. Manifestace odborářů v Lucerně, která proběhla 16. března, byla jistou reakcí na Dobříš a se svými příspěvky zde vystoupil Jan Drda a E. F. Burian, cílem opět bylo manifestační přihlášení k novému programu. J. KNAPÍK, Únor, s

18 vlna očisty společnosti a do nových svazů se tak dostali jen ti umělci, kteří splňovali přísná kritéria. 26 Upevňování tohoto monopolu však ani nyní neprobíhalo zcela snadno a rychle, jak si komunisté představovali. Z toho důvodu docházelo k různým sporům mezi stranickým a státním vedením a pomalu se začínalo hovořit o tzv. dvojkolejnosti. Ze státního aparátu se na tvorbě nové kulturní politiky podílelo především Kulturní a propagační oddělení spojující organizační záležitosti kultury a umění s agitací a propagandou. Jeho základní kompetence byly sice vymezeny již v roce 1945, ale svoji hlavní moc získalo až po únoru 1948 a zasahovalo do života kulturních organizací a institucí, dokonce při něm vznikly i zvláštní referáty pro rozhlas, film, školy a umělecké organizace. 27 Kulturní provoz, mediální a ediční politiku, řízení filmu a propagaci zajišťovalo ministerstvo informací a osvěty. V čele ministerstva stál již od doby poválečné přední komunistický politik Václav Kopecký. Do vedoucích funkcí Kopecký přivedl řadu komunistických a levicových umělců a ministerstvo informací se vlastně stalo symbolem zájmu komunistické strany o řešení problémů kulturní sféry, uvádí J. Knapík. Také ministerstvo informací a osvěty získalo po únoru 1948 nové a silné pravomoci a jeho působnost zasahovala do propagace, publikační činnosti, tisku, rozhlasu, filmu i do činnosti osvětové. 29 Na nižších úrovních státního aparátu se na řízení kulturního života podílely národní výbory, jejich postavení sice nebylo zanedbatelné, ale je nutné zmínit, že od února 1948 neustále upadalo, a to především díky centralizačním snahám komunistické strany a do roku 1953 prakticky plnily pouhou roli agitátora a propagátora nejrůznějších opatření vlády. Národní výbory svoji úlohu rozvinuly a své postavení posílily až v roce 1956, kdy došlo k vydání série 26 Svaz českých novinářů vznikl v říjnu 1948 s předsedou Antonínem Nedvědem. Svaz československých spisovatelů byl ustanoven v březnu 1949 a jeho předsedou se stal Jan Drda. Ustanovující sjezd Svazu československých spisovatelů proběhl 14. května Svazu československých výtvarných umělců předsedal Alois Fišárek. Byl ustanoven Svaz zaměstnanců umělecké a kulturní služby, Svaz československé mládeže nebo i Svaz československo-sovětského přátelství. Tamtéž, s Z bojů mezi státními a stranickými strukturami v roce 1951 vyšlo kulturně-propagační oddělení značně oslabeno a postupně docházelo k jeho reorganizaci, kdy vznikla dvě oddělená pracoviště Oddělení propagandy a agitace a Oddělení školství, vědy a umění, k jejich opětovnému sloučení došlo až v 60. letech po vzniku Ideologického oddělení ÚV KSČ. J. KNAPÍK, Průvodce, s Původní název ministerstva zněl ministerstvo informací, k přejmenování na ministerstvo informací a osvěty došlo v říjnu Tamtéž, s V roce 1953 došlo v rámci působnosti ministerstva k mnoha změnám, na nějaký čas bylo i zrušeno, kompetence přešla pod jiná ministerstva. Na podzim téhož roku bylo zřízeno nové ministerstvo kultury opět pod vedením Václava Kopeckého. Ministerstvo kultury existovalo jen do června 1956, poté bylo sloučeno s ministerstvem školství v ministerstvo školství a kultury v čele s dosavadním ministrem školství Františkem Kahudou. Situace trvala až do roku 1967, kdy ministerstvo bylo opětovně rozděleno na ministerstvo školství a ministerstvo kultury a informací. Tamtéž, s. 48.

19 decentralizačních opatření, na jejichž základě se národní výbory opětovně staly skutečně důležitým článkem státní správy. 30 Zvláštní postavení v rámci státního aparátu zaujímalo Národní shromáždění, jehož role zákonodárného orgánu se stala do značné míry pouze formální. Souběžně s ustanovováním aparátu komunistického režimu docházelo k prosazování dvou nových velkých trendů demokratizace a laicizace kultury. Hlavní myšlenkou demokratizace kultury bylo zpřístupnění kultury nejširším vrstvám obyvatel a propojení umělců s lidem prostřednictvím zájezdů do továren a vesnic a po sovětském vzoru se umělci stávali inženýry lidských duší a veřejnými činiteli. Tato snaha byla prolínána s myšlenkou o laicizaci kulturní tvorby prostřednictvím zapojení samotného lidu do kultury, především z řad dělníků a dělnic. Masovou se například stala akce Pracující do literatury. Nedílnou součástí snah se stala i tzv. ateistická propaganda, jejíž výpady směřovaly především proti jednomu z největších oponentů komunistického režimu římskokatolické církvi. Cílem této propagandy bylo nahrazení liturgického kalendáře kalendářem novým oslavovým, kde byly zavedené svátky nové, jež byly komunistickému režimu blízké. 31 Do roku 1951 byl vybudován nový systém řízení kultury, avšak jak zabezpečit, aby všechna oficiální nařízení, direktivní vyhlášky a příkazy byly opravdu společností akceptovány? Důležitá otázka, se kterou si režim nedokázal příliš poradit, a z níž pramenila krize, která právě rokem 1951 započala. Poúnorový systém, který efektivně a rychle dokázal z kulturního dění vyloučit nepohodlné osobnosti a ideje, si neuměl dost dobře poradit se skutečností, že předložená podoba pokrokové socialistické kultury je pro uměle vykonstruované společenství dělníků, rolníků a pracující inteligence málo atraktivní, 32 komentuje J. Knapík. Dotýkalo se to snižování výroby celovečerních filmů, omezení distribuční politiky, klesajícím počtem diváků v divadle i v kině. Omezení zájmu o kulturní vyžití navazovalo na neustálé snižování životní úrovně doprovázeno rozvíjející se hospodářskou krizí, jež pozvolna přešla ke krizi politické. Mezi léty došlo k obvinění mnoha členů z vytváření tzv. druhého reakčního centra zbrojícího proti linii Klementa Gottwalda a podrývajícího autoritu samotného komunistického režimu. Politické napětí vyvrcholilo v procesu s Rudolfem Slánským, 30 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

20 což se znatelně odrazilo také v samotném kulturním dění. Došlo k okamžitému odvolání R. Slánského z vedení sekretariátu ÚV KSČ a postupně také k odstraňování z funkcí kulturních a ideologických pracovníků, kteří dříve se Slánským spolupracovali, rozvinula se tím kampaň proti slánštině s antisemitským podtextem. Jednalo se především o osobu G. Bareše a Kulturní a propagační oddělení, čímž velice rychle došlo k odstranění oné dvojkolejnosti a byly tím ukončeny spory s ministerstvem informací a osvěty o rozhodující vliv. Rok 1953 odstartoval sérii událostí, které značně ovlivnily dění v kultuře. První z nich znamenalo úmrtí Stalina a následně Klementa Gottwalda tyto dvě události odstartovaly uvolnění, jež se projevilo neklidem v Polsku, v Německu a následně po vyhlášení nechvalně známé měnové reformy i nepokoji u nás. Začalo se vytvářet příznivější klima, v němž mohlo docházet (zprvu velice nepatrné) k rozvíjení diskuze o vývoji kultury. Začala být zpochybňována dosud neměnná dogmata a začalo být kritizováno i samotné prosazování ideologie na úkor talentu umělce a samotného umění. 33 Příznivou atmosféru dále rozvinul X. sjezd KSČ z června 1954, kde byla přesně vytyčena nutnost boje proti schematismu a dogmatismu a režim ukázal svoji vlídnější tvář některým dosud odmítaným autorům. Klíčovým se stal i rok 1956 a s ním související XX. sjezd KSSS. Situaci kolem tohoto sjedu není nutné podrobněji rozebírat. Chruščovovo odhalení Stalinova kultu se projevilo v každé zemi sovětského bloku. Pro značnou část mladých i starších intelektuálů to znamenalo rozbití platných jistot a projevilo se ještě zostřenější kritikou dosavadního režimu. Naplno se projevily pochyby o poúnorové praxi, ozvaly se hlasy proti administrativním zákrokům a cenzuře - a nejmarkantněji na Sjezdu československých spisovatelů. 34 Souběžně s posouváním hranic povolených norem se začaly objevovat myšlenky, zda-li uvolňování nepřekročilo hranice přípustného socialismu. Následné události v Maďarsku a Německu obranné reakce komunistického režimu jen posílily 33 K novým myšlenkám se přidal požadavek na formování politiky nového kurzu - snaha o oživení, kritika dogmatismu, rozšíření žánrové pestrosti, umělecké tvorby, efektivní využívání kulturních zařízení a kulturních památek, zlepšení hmotného zabezpečení umělců a vznik Kulturních fondů. Režim projevil ochotu tolerovat jistou kritiku nejrůznějších nešvarů a přehmatů především v otázce kulturního provozu, byrokracie a špatného hospodaření. 34 Zde proti stávající tvrdé linii vytyčené v roce 1950 referátem L. Štolla a následně i J.Taufera vystoupily veřejně první ostře kritické hlasy. Například Fr. Hrubín ve svém známém diskusním vystoupení kritizoval Štollovu metodu jako metodu vytrhávání z kontextu, dokonce se v řeči zastal i odsuzovaného Fr. Halase. Ke kritice Štollova referátu z roku 1950 se přidal i V. Nezval a následně i J. Hájek. 20

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Diplomová práce Martin Drozda Vysoká škola Hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové

Více

Dva tisíce slov Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání

Dva tisíce slov Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání Dva tisíce slov 485 Dva tisíce slov Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání Jakub Končelík Koloval kdysi vtip, jaký že je to ohromný obchod, dostat za dva tisíce slov sedm tisíc tanků. Vtip je vtip,

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

Občanská společnost a její význam v období Pražského jara

Občanská společnost a její význam v období Pražského jara studie a články Občanská společnost a její význam v období Pražského jara TOMÁŠ VILÍMEK Letošní rok se stal rokem připomenutí si celé řady význačných událostí československých dějin. Tak je tomu i v případě

Více

Sylabus. Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století. Přednáškový cyklus. Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak

Sylabus. Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století. Přednáškový cyklus. Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak Sylabus Přednáškový cyklus Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Přednáškový

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západní hudba v Československu v období normalizace. Western music in the Post-1968 Czechoslovakia

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západní hudba v Československu v období normalizace. Western music in the Post-1968 Czechoslovakia Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin DIPLOMOVÁ PRÁCE Adam Havlík Západní hudba v Československu v období normalizace Western music in the Post-1968 Czechoslovakia

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla duben 2013 Příběh Lidových novin V letošním roce si připomeneme 120. výročí založení deníku,

Více

Socialistické školství a tzv. mimoškolní výchova v Československu v 50. a 60. letech

Socialistické školství a tzv. mimoškolní výchova v Československu v 50. a 60. letech ACTA HIS TORICA NEOS OLIENS IA, 16, 2013 Socialistické školství a tzv. mimoškolní výchova v Československu v 50. a 60. letech JIŘÍ KNAPÍK Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská

Více

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Produkce MAGISTERSKÁ PRÁCE ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA Olga Raitoralová

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace

Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace Magisterská diplomová práce Mgr. Daniel

Více

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ.

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. 1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. Ústřední výbor KSČ, vědom si svého závazku k tradicím komunistického hnutí, předkládá straně a všem pracujícím naší socialistické vlasti program své politické

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 PAVEL ŽÁČEK Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920 v 113 mj. upravovala svobodu tisku a

Více

rozšířit dostupnost knih

rozšířit dostupnost knih o literatuře pro děti str. 6 klíč k textům alexandry berkové str. 8 igor fic o veselského poezii třetí část str. 10 o postapo-románu metro 2033 str. 12 tvorba básnické skupiny vůně vohně str. 16 povídky

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22. 29.4. 1956

II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22. 29.4. 1956 II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22. 29.4. 1956 Michal Bauer Svaz československých spisovatelů (SČSS) byl ustaven na svém prvním sjezdu v březnu 1949 jako politicko-kulturní organizace českých

Více

Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti

Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium Autor: Tomáš

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

www.komunistickepravo.cz

www.komunistickepravo.cz Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU Kapitoly z dějin bezpráví Vzor citace: Anna Šabatová OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD V TEORII A V PRAXI (1945 1989) Šabatová,

Více

Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (1.6.1968)

Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (1.6.1968) Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (1.6.1968) Ve dnech 29. 5. - 1. 6. 1968 se v Praze sešlo plénum ÚV KSČ, kterého se zúčastnil prezident republiky, všichni ministři-komunisté a vedoucí tajemníci

Více