ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. únor/březen Marek Poustka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. únor/březen Marek Poustka"

Transkript

1 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ únor/březen 2013 Marek Poustka

2 NOVÉ PŘEDPISY SŢDC

3 Prezentace představuje pouze nejdůleţitější změny předpisových ustanovení

4 Dne vstupuje v platnost nový předpis D1, který sloučí předpisy D1 a D2 do jednoho předpisu

5 Nový předpis D1 (dále jen předpis) ruší veškeré gestorské výklady, vyjímky, výnosy apod. k předpisům D1 a D2, které jsou platné do , kromě Pokynů provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné dráţní dopravy

6 Předpis SŢDC D1 je předpisem provozovatele dráhy (infrastruktury) a kaţdý ţelezniční dopravce (provozovatel dráţní dopravy) si k němu vydá svoje vnitřní předpisy.

7 Základní pojmy

8 Výpravčí je společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí k řízení dráţní dopravy Výpravčí,který sleduje jízdu vozidel, dává návěsti má na hlavě červenou stejnokrojovou čepici.

9 Traťový dispečer je: Řídící dispečer řídí celou oblast DOZ Úsekový dispečer řídí část oblasti DOZ Výpravčí DOZ řídí DOZ menšího rozsahu Tito zaměstnanci prakticky plní funkci výpravčího v jednotlivých řízených stanicích.

10 Jízda podle rozhledových poměrů (čl.66) Při jízdě podle rozhledových poměrů musí jet vlak nebo posunový díl nejvýše takovou rychlostí, aby zastavil na vzdálenost, na kterou strojvedoucí (zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo posunového dílu) vidí, nejvýše rychlostí 100 km/h, přičemţ však nesmí být překročena nejvyšší dovolená rychlost vlaku, popř. rychlost posunového dílu, stanovená tímto předpisem. Před náhle vzniklou překáţkou musí strojvedoucí vyuţít všech dostupných prostředků pro zastavení vlaku nebo posunového dílu (rychlobrzda, pískování, dynamická brzda apod.).

11 Jízda podle rozhledových poměrů (čl.66) Při jízdě podle rozhledových poměrů přes výhybky na širé trati (kromě odboček) nesmí být překročena rychlost 40 km/h se zřetelem na případná trvalá nebo přechodná omezení rychlosti, pokud nejsou tyto výhybky kryty krycím návěstidlem s návěstí dovolující jízdu vlaku (kromě PN).

12 Jízdní cesta (čl.73) je společný název pro vlakovou a posunovou cestu

13 Obvyklé místo zastavení (čl.74) je místo, kde musí vlak zastavit. Toto místo je určeno ustanoveními předpisu D1 a můţe být označeno nepřenosnými návěstidly s návěstmi Stůj, Místo zastavení či Konec nástupiště.

14 Zastavení vlaku můţe být: (čl.75) pro výstup a nástup cestujících, které není v TJŘ ţádným zvláštním způsobem označováno

15 Zastavení vlaku můţe být: (čl.75) z dopravních důvodů, TJŘ označeno značkou + před časovým údajem příjezdu. Je to zastavení pro potřeby provozovatele dráhy (např. z důvodu křiţování). Zastavit z dopravních důvodů strojvedoucí nemusí, pokud jsou splněny podmínky pro další jízdu vlaku.

16 Zastavení vlaku můţe být: (čl.75) nezveřejněné, které je v TJŘ označeno značkou před časovým údajem příjezdu. Je to zastavení pro potřeby dopravce, Není zveřejněno pro cestující. (například střídání vlakových čet) Zastavení není třeba dodržet, pokud tak rozhodne dopravce (například i obsluha vlaku po dohodě s dispečerem dopravce)

17 Telekomunikační zařízení (čl.80) je - Telefon - Rádiové zařízení (včetně mobilního telefonu) - Fax - Výpočetní technika s příslušným vybavením - V obvodu ŢST. staniční rozhlas (tam kde je poţadována obousměrná komunikace, musí být vybaven zpětným dotazem)

18 Jednosvětlová a Dvousvětlová návěst (čl. 98,100) Dvousvětlová návěst je návěst světelného hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku a tvořená dvěma světly. Dolní světlo můţe být v případě potřeby doplněno jedním nebo dvěma světelnými pruhy nebo indikátorem, horní světlo můţe být doplněno indikátorem. Dvousvětlovou návěstí není PN. Jednosvětlová návěst je návěst světelného hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku a tvořená jedním světlem, které můţe být případně doplněno indikátorem. Jednosvětlovou návěstí není PN a návěst Jízda vlaku dovolena.

19 Návěstidlo platné jen pro jednu kolej (čl. 105) je nepřenosné návěstidlo, které bez ohledu na jeho umístění platí pouze pro jednu kolej.

20 Návěstidlo přímo u koleje (čl. 106) Návěstidlo přímo u koleje je návěstidlo umístěné přímo (bezprostředně) u koleje, a to přímo vpravo, přímo vlevo nebo nad kolejí. Za hlavní návěstidlo přímo u koleje se nepovaţuje to, které je sice umístěno přímo u koleje, pro niţ platí, ale aţ za návěstidlem s návěstí Konec vlakové cesty, platným pro tuto kolej.

21 Neplatné návěstidlo (čl. 108) je návěstidlo, které je označené předepsanou návěstí neplatnosti nebo návěstidlo, o jehoţ neplatnosti jsou zaměstnanci zpraveni.

22 Návěstidla mohou být: (čl.117,135,138) Zhaslá Zhaslé návěstidlo je návěstidlo, jehoţ světla, vyjadřující návěsti, nesvítí. Zničená - Zničené návěstidlo je nepřenosné návěstidlo, které neplní svoji funkci (poraţené návěstidlo,neproměnné návěstidlo, které nedává ţádnou návěst apod.). Zhaslá, Zničená = Poškozená Poškozené návěstidlo je společný pojem pro návěstidlo, které dává nesprávnou nebo pochybnou návěst, je zničené, zhaslé apod.

23 Sníţená viditelnost (čl. 125) je viditelnost, při níţ nejsou nejméně na vzdálenost 100 m zřetelně viditelné předměty a osoby (v době od soumraku do svítání, za mlhy, sněţení, silného deště, v tunelu a v uzavřených neosvětlených prostorech).

24 Hlavní návěstidla jsou: (čl. 167) - Vjezdová - Odjezdová - Cestová - Oddílová - Krycí - Vloţená (nově se nezřizují) Poznámka: z textu vypadly Uzávěry koleje

25 BEZPEČNOST (čl. 261) Každý zaměstnanec musí v první řadě dbát o bezpečnost a poté o přesnost (včasnost) dopravy. Toto má přednost před všemi ostatními činnostmi.

26 Výcvik a zácvik (čl. 271) Výcvik zaměstnanec ještě nemá odbornou zkoušku a připravuje se na ní Zácvik zaměstnanci jiţ mají odbornou zkoušku a připravují se na zkoušku praktické způsobilosti (nové pracoviště apod.)

27 Pilot el. hnacích vozidel (čl. 285) U elektrických hnacích vozidel musí být pilot oprávněn řídit elektrická hnací vozidla.

28 Přestavování výhybek při posunu (čl. 431) Při posunu se výhybky přestavují podle pokynů - vedoucího posunové čety; - při posunu bez posunové čety (kromě posunu SHV) podle pokynů výpravčího.

29 Klíče (čl. 570,571) Klíče od přenosných výměnových zámků musí mít obdélníkový štítek s názvem dopravny, pořadovým číslem a písmenem V Klíče od uzamykatelných podloţek musí mít obdélníkový štítek s názvem dopravny, pořadovým číslem a písmenem P

30 Směrová šipka (čl. 629) Pokud návěstidlo platí pouze pro určitý směr jízdy, musí se označit směrovou šipkou. Pokud je v jednom místě umístěno více návěstidel, která platí jen pro jeden směr jízdy, musí být směrovou šipkou doplněno kaţdé návěstidlo. Pokud je moţná jízda do tří směrů a návěstidlo platí pro dva z nich, doplní se návěstidlo dvěma směrovými šipkami.

31 Jízda po nespr.koleji (čl.630) Pokud se bude jezdit po nesprávné koleji z důvodu výluky správné koleje déle neţ 72 hodin, pak musí být umístěny návěstní a vzdálenostní upozorňovadla. Strojvedoucí je o tom zpravován.

32 Indikátorové tabulky (čl.775) Název návěsti a pokyny dávané návěstí se upravují podle této rychlosti (např. návěst Rychlost 90 km/h a očekávejte rychlost 140 km/h)

33 Jízda vlaku dovolena (čl. 842,843)

34 Jízda vlaku dovolena (čl. 842,843) Můţe být pouze na cestových návěstidlech

35 Jízda vlaku dovolena (čl. 842,843) Návěst ukončuje jízdu podle rozhledových poměrů (na předchozím náv. PN,RPN) - nenařizuje jízdu podle rozhled.poměrů Je rozkazem k odjezdu vlaku (návěst dovolující jízdu vlaku) Zakazuje posun

36 Jízda vlaku dovolena (čl. 842,843) c) pokud předchozí návěstidlo předvěstilo zvyšování rychlosti, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena předvěstěnou rychlostí. Rychlost však smí zvyšovat, aţ kdyţ celý vlak minul obvod výhybek přilehlý k předchozímu hlavnímu návěstidlu. d) pokud strojvedoucí návěst předcházejícího hlavního návěstidla neviděl nebo byla jízda kolem něho dovolena PN, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena rychlostí nejvýše 40 km/h a na následujícím hlavním návěstidle, které můţe být umístěno i na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, musí očekávat návěst Stůj. Jakmile strojvedoucí rozpozná návěst následujícího hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku, jedná jako při odjezdu z koleje před tímto návěstidlem.

37

38 Poruchy návěstidel

39 Poruchy návěstidel čl.929 Návěst hlavního návěstidla neplatí (kromě PN), je-li toto návěstidlo kryto přenosným návěstidlem s návěstí Stůj. (PN na daném návěstidle platí) čl.941 Pokud je hlavní návěstidlo poškozeno tak, ţe návěstí PN, musí být strojvedoucí zpraven písemným rozkazem navíc i o neplatnosti PN.

40 Poruchy návěstidel Čl.948 Přenosné návěstidlo s návěstí Stůj, které kryje či nahrazuje hlavní návěstidlo, se při jízdě vozidel neotáčí ani neodstraňuje.

41 Poruchy návěstidel (čl.947) Za úroveň zničeného, zhaslého nebo pochybnou návěst dávajícího hlavního návěstidla které je platné pro příslušnou jízdu, můţe jet strojvedoucí: Vlaku, pokud bude jízda povolena PN, RPN nebo písemným rozkazem, Pokud je ale na světelném návěstidle pochybná návěst, PN NEPLATÍ! PMD, pokud mu výpravčí dovolí jízdu písemným rozkazem, PN, osobně nebo telekomunikačním zařízením, Pokud je ale na světelném návěstidle pochybná návěst, PN NEPLATÍ! Posunového dílu, pokud zaměstnanci řídícímu posun dá souhlas k posunu výhybkář.

42 Poruchy návěstidel (čl.939) Strojvedoucí musí být zpraven písemným rozkazem o poškození hlavního návěstidla, jestliţe je: a) hlavní návěstidlo s návěstí dovolující jízdu kryto přenosným návěstidlem s návěstí Stůj; b) povinnost před hlavním návěstidlem zastavit, i kdyţ dovoluje jízdu; c) je světelné hlavní návěstidlo zhaslé (s výjimkou oddílových návěstidel AB a cestových nebo odjezdových návěstidel, pokud zabezpečovací zařízení znemožňuje rozsvítit na předcházejícím hlavním návěstidle jinou návěst dovolující jízdu, než PN); d) mechanické hlavní návěstidlo, které nemá rameno z odrazek, při snížené viditelnosti zhaslé; e) hlavní návěstidlo zničeno; f) na hlavním návěstidle pochybná návěst; g) místo zničeného hlavního návěstidla umístěno přenosné návěstidlo s návěstí Stůj.

43 Poruchy návěstidel (čl.965,971) Přivolávací návěst (dále i PN ) je návěst, dovolující jízdu vlaku kolem: a) hlavního návěstidla s návěstí Stůj, na kterém nelze dát jinou návěst dovolující jízdu vlaku; b) hlavního návěstidla, které je zhaslé; c) přenosné návěsti Stůj, kryje-li nebo nahrazuje-li hlavní návěstidlo; d) mechanického hlavního návěstidla, které návěstí pochybnou návěst. PN se můţe pouţít i ve spojení s přenosným návěstidlem s návěstí Stůj, pouţitým ke krytí hlavního návěstidla nebo jako dočasná náhrada za zničené (popř. dočasně odstraněné) hlavní návěstidlo.

44 Zneplatnění návěstidel (čl. 1496) Je-li zneplatněno návěstidlo, na jehoţ stoţáru jsou umístěna ještě jiná návěstidla (např. štít Op na stoţáru hlavního návěstidla), nejsou tím automaticky zneplatněna i tato návěstidla. Pokud je zapotřebí zneplatnit všechna návěstidla, umístěná na jednom stožáru, musí být zneplatněno každé návěstidlo samostatně.

45 RPN (čl.981) Pro strojvedoucího není RPN nikdy rozkazem k odjezdu. Pro průjezd vlaku na RPN je potřeba rozkaz k odjezdu, který dá výpravčí návěstí ODJEZD

46 Jízda vlaku kolem neobsluhovaných návěstidel čl.1009 Pokud se dovoluje jízda vlaku kolem neobsluhovaného návěstidla Pv příkazem, musí se doplnit i v jaké stanici se dovoluje jízda vlaku. Odjezdové návěstidlo S4 ve stanici Dobřichovice se neobsluhuje, po rozkazu k odjezdu smíte odjet

47 Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí (čl.1026) upozorňuje: Ţe následující hlavní návěstidlo nemá samostatnou předvěst. Pokud je odjezdové návěstidlo zároveň předvěstí dalšího hlavního návěstidla, pak je toto návěstidlo umístěno na záhlaví

48 Označení samostatného indikátoru Pro návěsti Z dopravní koleje postaveno nebo Směr jízdy vlaku (čl. 1051)

49 Předvěštění přenosné návěsti pro označení místa zastavení (čl.1078) Předvěstění ruční návěsti Stůj, přenosného návěstidla s návěstí Stůj nebo přenosného návěstidla s návěstí Místo zastavení pro strojvedoucího vlaku k bezpečnému zastavení na označeném místě splňuje: a) dávání ruční návěsti Výstraha nejméně na zábrzdnou vzdálenost; b) zastavení vlaku u vjezdového (cestového) návěstidla a dovolení vjezdu návěstí, po níţ musí strojvedoucí očekávat zastavení; c) zastavení vlaku u nezávislého vjezdového (cestového) návěstidla; d) zpravení strojvedoucího o místě zastavení; e) mimořádné zastavení vlaku na ţádost strojvedoucího; f) nařízení jízdy podle rozhledových poměrů; g) zastavení vlaku pro výstup a nástup cestujících, je-li místo zastavení označeno v prostoru nástupiště. Strojvedoucí je povinen před označeným místem zastavit při splnění alespoň jedné z předchozích podmínek.

50 Slyšitelná návěst POZOR (čl.1109) Návěst Pozor (jeden dlouhý zvuk lokomotivní houkačkou v délce nejméně dvě sekundy nebo píšťalkou) upozorňuje osoby na pohyb vozidel. Tato návěst můţe být dávána opakovaně.

51 návěst POZOR dává (čl.1110) strojvedoucí při jízdě vlaku proti správnému směru nebo po nesprávné koleji, zastavuje-li nebo stojí-li na sousední koleji v zastávce s úrovňovým přejezdem (přechodem) vlak s přepravou cestujících, a to aţ do doby, neţ čelo vlaku mine přejezd (přechod); strojvedoucí při jízdě PMD po traťové koleji, určené TTP pro jízdu vlaků v opačném směru, zastavuje-li nebo stojíli na sousední koleji v zastávce s úrovňovým přejezdem (přechodem) vlak s přepravou cestujících, a to aţ do doby, neţ čelo PMD mine přejezd (přechod);

52 Světelná náv. pro zkoušku brzdy (čl.1127) mají značení šedými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy

53 Umístění koncovníku (čl.1151) Pokud před zaráţedlem kusé koleje nelze koncovník umístit přímo vpravo nebo přímo vlevo od koleje, pro kterou platí, umístí se uprostřed koleje (mezi kolejnice).

54 Hraničník (čl.1153,1154) Návěst Hranice provozovatele dráhy upozorňuje na místo, kde na styku drah dochází ke změně předpisů pro provozování dráhy a pro organizování dráţní dopravy příslušných provozovatelů drah. Pokud nelze hraničník umístit přímo vpravo nebo přímo vlevo od koleje, pro kterou platí, umístí se uprostřed koleje (mezi kolejnice).

55 Místo zastavení (čl.1163,1164) Tato návěst platí pouze pro vlaky zastavující pro výstup a nástup cestujících. V případě nedostatku místa mohou být návěstidla s návěstmi Místo zastavení postavena na kratší straně.

56 Hranice izolovaného úseku stanovuje místo, za kterým musí vlak, zastavující na zastávce pro výstup a nástup cestujících, zastavit všemi vozidly, pokud to délka vlaku a vzdálenost mezi touto návěstí a návěstí Konec nástupiště, popř. Místo zastavení umoţňuje (čl.1174,1175) Původní návěst zůstavá v platnosti v ŢST.

57 Kód VZ i mimo AB (čl )

58 Kód VZ i mimo AB (čl ) Návěsti Začátek úseku s přenosem kódu VZ podle návěsti samostatné předvěsti nebo Začátek úseku s přenosem kódu VZ podle návěsti hlavního návěstidla jsou umístněny jen tehdy, pokud se kód VZ nepřenáší jiţ od předchozího hlavního návěstidla,

59 Trať bez radiového spojení (čl.1235) přikazuje okamţitě odregistrovat rádiové zařízení ze systému GSM-R

60 Sunutý vlak/pmd (čl.1263) Za sníţené viditelnosti musí být čelo sunutého vlaku (popř. PMD) označeno vţdy návěstí Začátek vlaku

61 Závady v označení vlaku (čl. 1303) strojvedoucí Pokud je strojvedoucímu oznámena závada v označení konce vlaku a není moţné závadu odstranit během jízdy, nebo na zastávce (kde vlak zastavuje dle TJŘ), strojvedoucí zastaví v nejbliţší stanici. Odstranění závady v označení vlaku oznámí strojvedoucí výpravčímu.

62 Rychlostník s mašinkou (čl.1342) Jsou-li nad sebou umístěny dva rychlostníky (popř. více), platí tabulka s obrazem lokomotivy pouze pro rychlostník, umístěný bezprostředně pod touto tabulkou.

63 Rychlostníky NS (čl ) Očekávejte konec platnosti rychlostníků NS Konec planosti rychlostníků NS V místě kde je Konec platnosti rychlostníků NS musí být rychlostník N

64 Předvěstník (čl.1347 b.) Při traťové rychlosti vyšší neţ 120 km/h se předvěstníky umisťují vţdy

65 Indikátory (čl ) Očekávejte rychlost Rychlost Pokud svítí indikátor Očekávejte rychlost a indikátor Rychlost nesvítí, musí strojvedoucí dodrţet předvěstěnou rychlost. Pokud nesvítí Očekávejte rychlost, ani indikátor, strojvedoucí se chová tak, jako by návěsti nebyly.

66 Indikátory (čl ) Pokud je indikátor Očekávejte rychlost/rychlost umístěn zároveň s předvěstníkem/rychlostníkem, pak platí rychlost předvěstěná/návěstěná indikátorem.

67 Výstraţný kolík s dočasnou platností (čl.1414) Výstraţný kolík s dočasnou platností platí při zpravení písemným rozkazem, nebo při pokynu daným telekomunikačním zařízením (příkaz Pv se nesepisuje)

68 Konec pracovního místa (čl.1433) Informuje o konci pracovního místa

69 Výstraţný terč (čl.1435) Výstraţnými terči je dovoleno označit v mezistaničním úseku jen jedno pracovní místo. Výstraţný terč je dovoleno umístit jen na širé trati nebo na odjezdové záhlaví ŢST, a to jen tam, kde pracovní místo sousedí se stanicemi, ve kterých není dovolena výprava vlaků s přepravou cestujících návěstí hlavního návěstidla

70 Pracovní místo pískejte (čl ) - Neomezený počet - Není třeba písemný rozkaz - V dopravnách i na širé trati - Pokud nebliká = jako by nebylo - Neomezený počet - Není třeba písemný rozkaz - Jen širá trať, odjezd.záhlaví - Pokud nebliká = jako by nebylo

71 Světelná signalizace u přechodu Světelná signalizace červeným zábleskovým světlem u centrálního přechodu pro přístup cestujících na poloostrovní nástupiště na sloupku se ţlutočerným bezpečnostním nátěrem slouţí jen pro varování uţivatelů přechodu a nedává strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) ţádné pokyny. (čl. 1477)

72 P O S U N

73 Odstavení vozidel (čl.1517,1520) Zaměstnanec, který zajistil vozidla proti ujetí zaráţkami místo ručními brzdami, je povinen zaměstnanci, v jehoţ posunovacím obvodu k odstavení došlo, oznámit počet a umístění zaráţek.

74 Vyčkávací návěstidla (čl.1544) Vyčkávací návěstidla mají značení modrými nebo šedými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy a nátěry stoţárů nebo označovacími pásy s modrými a bílými pruhy stejné délky.

75 Zaměstnanec řídící posun je (čl.1662) a) strojvedoucí, kromě případů uvedených v dalších bodech b) zaměstnanec, dávající pokyny k jízdě při posunu za námezník (tímto zaměstnancem není zaměstnanec, dávající ruční návěst Posun za námezník); c) zaměstnanec, dávající při vjezdu vlaku na obsazenou kolej (popř. na kolej obsazenou vozidly) strojvedoucímu pokyn k najetí na stojící vozidla; d) zaměstnanec pro řízení sledu při jízdě na a z vyloučené koleje; e) zaměstnanec, který při jednoduchém posunu rozhoduje o pohybu vozidel a tento pohyb řídí.

76 (čl.1663,1664) Strojvedoucí můţe vykonávat posun buď bez posunové čety, nebo s posunovou četou. Vykonává-li posun s posunovou četou, můţe po předchozím vyrozumění výpravčího nebo výhybkáře pověřit vedoucího posunové čety k předávání pokynů výpravčímu nebo výhybkáři (a naopak). Strojvedoucí musí své povinnosti plnit sám nebo můţe jejich plněním pověřit vedoucího posunové čety. V takovém případě pak odpovídá za jejich splnění vedoucí posunové čety. Předpisem dopravce však můţe být vedoucí posunové čety pověřen plněním stanovených povinností strojvedoucího při posunu s posunovou četou trvale.

77 Svolení k posunu, souhlas k posunu (čl.1687) Svolení k posunu je souhrn informací, potřebných pro bezpečné provádění posunu. Ve stanicích s trvalým posunem můţe být svolení k posunu nahrazeno pokyny, uvedenými v ZDD. Bez uděleného svolení se nesmí začít posunovat. Souhlas k posunu informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě a dovoluje uvést posunový díl do pohybu.

78 Svolení k posunu (čl.1692) Posunovat na kolejích určených pro jízdu vlaků se smí jen se svolením výpravčího. Výpravčí smí svolení k posunu dát, jen kdyţ je mu znám dopravce, který bude posunovat, a dopravcem poţadovaná technologie posunu. Svolení k posunu je jako souhlas k posunu a platí pouze pro jízdu k: nejbližšímu návěstidlu platný pro posun, námezníku/hrotu jazyka výhybky, výkolejce

79 Ukončení posunu (čl.1698) Ukončení posunu a uvolnění kolejí určených pro jízdu vlaků ohlásí ihned zaměstnanec řídící posun po jeho ukončení výpravčímu přímo nebo prostřednictvím výhybkáře. (Můţe plnit vedoucí posunové čety, byl-li tím pověřen)

80 Souhlas k posunu (čl.1714) - se dává návěstí dovolující posun na nepřenosném návěstidle platném pro posun, které platí jen pro příslušnou kolej. - Pokud je však mezi čelem posunového dílu a nepřenosným návěstidlem platným pro posun jedna nebo více výhybek nebo přejezd s PZZ, musí zaměstnanec řídící posun dostat navíc i souhlas k posunu pro část posunové cesty před tímto návěstidlem. Pokud ZDD nestanoví jinak, není návěst dovolující posun na nepřenosném návěstidle platném pro posun souhlasem k posunu pro tuto část posunové cesty;

81 Souhlas k posunu (čl.1714)

82 Souhlas k posunu (čl.1714) - Návěstí souhlas k posunu

83 Souhlas k posunu (čl.1714) - rádiovým zařízením (ostatním tel.zařízením): Třetí záloha (označení posunového dílu) v Maloměřicích z páté koleje do první výtažné koleje posun dovolen., První záloha (označení posunového dílu) v Přelouči ze sedmé koleje směrem k Pardubicím posun dovolen. Vlak (označení posunového dílu) v Povrlech ze druhé koleje k návěstidlu (za návěstidlo) Se 42 posun dovolen. Při posunu kolem neobsluhovaného nepřenosného návěstidla platného pro posun musí být souhlas doplněn takto: Návěstidlo L5 se neobsluhuje, první záloha... ;

84 Povinnosti zaměstnance řídícího posun (čl.1744,1745) Zaměstnanec řídící posun musí včas před zahájením posunu informovat výpravčího o poţadované technologii posunu (poţadavky na provedení posunu, na kterých kolejích je záměr provádět posun, předpokládaná doba posunu), pokud není tato technologie uvedena v TTP nebo ZDD. Zaměstnanec řídící posun musí před zahájením posunu zpravit všechny zúčastněné zaměstnance o postupu prací, způsobu provedení posunu a o všech mimořádnostech, které jim nemohou být známy. Při posunu bez posunové čety zpraví výhybkáře o těchto skutečnostech výpravčí.

85 POSUN za označník (nové) (čl )

86 Posun za označník - Smí se posunovat jen se svolením výpravčího - Smí se posunovat do traťové koleje, nejdále k vjezdovému návěstidlu sousední ŽST., odbočky - Konec posunového dílu nesmí opustit dopravnu - Potřebu posunovat za označník ohlásí strojvedoucí výpravčímu (přes výhybkáře nebo vedoucího pos.čety.)

87 Posun za označník - se dovolí písemným rozkazem, kde se uvede: - směr jízdy, - číslo traťové koleje (slovem) - Jízda za vlakem - Jízdě se zvýšenou opatrností přes PZZ - o tom,ţe u vjezdového návěstidla stojí vlak (PMD) - Písemný rozkaz není třeba: - pokud je moţné dovolit posun za označník telekomunikačním zařízením, ţe hovor je nahráván - pokud se posunuje pouze mezi označník a vjezdové návěstidlo - označník nahrazen Se návěstidlem, které lze přestavit na návěst Posun dovolen

88 Posun za označník Ukončení posunu za označník ohlásí strojvedoucí výpravčímu přímo, nebo prostřednictvím výhybkáře, či vedoucího posunu.

89 Posun přes PZZ

90 Posun přes PZZ (čl ) V případě poruchy PZZ musí být zaměstnanec řídící posun o poruše PZZ zpraven písemným rozkazem, ve kterém se uvede i časové vymezení platnosti rozkazu, např.: Platí od do V písemném rozkazu se místo čísla vlaku uvede Posun. Nelze-li ve výjimečných případech při posunu bez posunové čety přejezd s PZZ v poruše střeţit, musí strojvedoucí při jízdě přes přejezd dodrţet podmínky pro jízdu se zvýšenou opatrností. Při sunutí vozidla však musí být přejezd s PZZ v poruše střeţen vţdy.

91 Posun za námezník

92 Posun za námezník (čl ) - Návěst Posun za námezník je svolením k posunu, bez zastavení za návěst ukončující vlakovou cestu - Pokud strojvedoucí obdrţel návěst Posun za námezník a nejsou mu dávány pokyny pro jízdu za námezník, musí zastavit před návěstidlem ukončující vlakovou cestu - Svolení k posunu za námezník není souhlasem k posunu za označník. Vyjímka je, pokud Se návěstidlo nahrazující označník je v poloze Posun dovolen

93 Posun bez posunové čety (čl.1969) O tom, ţe bude posun prováděn bez posunové čety, rozhoduje strojvedoucí.

94 PMD

95 PMD (čl.2033) Zaměstnanec, ţádající o PMD, musí výpravčímu sdělit: - kam a případně i na kterou traťovou kolej poţaduje posunovat, - dobu posunu, - kde poţaduje jízdu ukončit, - zda bude posunovat hnací vozidlo, - posunový díl nebo SHV (včetně jeho typu) a popř. i ţe vozidlo neovlivňuje spolehlivě kolejové obvody nebo počítače náprav.

96 PMD (čl.2018) PMD smí přepravovat cestující jen při: a) odvozu uvázlého vlaku; b) jízdě vlaku po částech; c) nepředpokládaném návratu vlaku ze širé trati; d) jízdě s historickými hnacími vozidly; e) poţadavku na fotozastávky na širé trati.

97 PMD (čl.2022) PMD jede vždy podle rozhledových poměrů a to jak v dopravně s kolejovým rozvětvením, tak na širé trati.

98 PMD (čl.2022) Maximální rychlosti PMD a) 40 km/h, je-li taţen nebo jedná-li se o samotné hnací vozidlo (spojená hnací vozidla); b) 30 km/h, je-li sunut; c) 20 km/h, jede-li pro uvázlý vlak nebo PMD, a to v úseku posledních 1000 metrů před místem uváznutí, uvedeném v písemném rozkaze. Není-li místo uváznutí známo, platí rychlost 20 km/h jiţ od úrovně vjezdového návěstidla pro opačný směr jízdy. Pro moţnost najetí na uvázlá vozidla platí shodné podmínky jako při posunu; d) 50 km/h při práci speciálního vozidla na širé trati, nařizuje-li předpis zařaditele vozidla takovou rychlost při práci.

99 PMD (čl.2071) Při jízdě PMD za účelem odvozu uvázlého vlaku nebo PMD, popř. části vlaku se v písemném rozkaze čas ukončení jízdy neuvádí.

100 PMD (čl.2098) Pokud oddílové návěstidlo, které je doplněno návěstí Očekávejte otevřený přejezd, zakazuje jízdu nebo ukazuje pochybnou návěst, musí strojvedoucí PMD jednat podle návěsti Očekávejte otevřený přejezd (přestoţe oddílové návěstidlo pro jeho jízdu neplatí).

101 PMD (čl.2112) Je-li při odvozu uvázlého vlaku nebo části vlaku z trati známa kilometrická poloha vozidel, nejedná se o jízdu PMD za vlakem. Poznámka: Jedná se však o jízdu podle rozhledových poměrů!

102 PMD (čl.2123) Pokud není vjezdové zhlaví stanice obsazeno výhybkářem, oznámí strojvedoucí bezprostředně po příjezdu do stanice výpravčímu přímo nebo prostřednictvím vedoucího posunové čety, ţe PMD dojel do stanice celý.

103 Jízda vlaků

104 Rychlosti vlaků (čl.2193) Základní rychlost vlaků je 160 km/h

105 Rychlosti vlaků (čl.2193) Základní rychlost se omezuje: Není omezení pro Lv vlaky! Lv vlak = vlak nákladní dopravy. (čl. 2208)

106 Odjezd vlaků s přepravou cestujících s náskokem (čl.2240)

107 DOZ Dálkově Ovládané Zabezpečovací zařízení

108 DOZ (čl ) Strojvedoucí (popř. jím určený člen doprovodu vlaku) je ve stanici s DOZ na ţádost traťového dispečera povinen: a) přesvědčit se o zjevné příčině nemoţnosti přestavení výhybky nebo výkolejky (kámen, led, sníh apod.) a podle moţnosti můţe tuto závadu odstranit; b) zjistit, zda vlastní, popř. i jiný vlak dojel celý, a tuto skutečnost traťovému dispečerovi ohlásit. Traťový dispečer ţádá strojvedoucího takto: Zjistěte, zda vlak na koleji číslo čtyři má ze strany od Otrokovic návěst Konec vlaku. Strojvedoucí zjištěný stav ohlásí takto: Vlak na koleji číslo čtyři má ze strany od Otrokovic návěst Konec vlaku, popř.: Vlak na koleji číslo čtyři není celý.

109 DOZ (čl ) Strojvedoucí vlaku s přepravou cestujících, který byl informován o prodlouţení pobytu vlaku ve stanici z důvodu čekání na přípoj, musí upozornit traťového dispečera na všechny okolnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv na prodlouţení přestupní doby. Stejnou povinnost mají členové obsluhy vlaku ve vztahu ke strojvedoucímu.

110 DOZ (čl ) Při jízdě PMD přes více mezistaničních úseků uvnitř řízené oblasti můţe traťový dispečer zpravit strojvedoucího písemnými rozkazy s pokyny pro jízdu současně (tj. v jedné stanici), pokud jsou jiţ podmínky pro jízdu PMD ve druhém, popř. dalším mezistaničním úseku splněny. Toto ustanovení se netýká jízdy PMD z poslední stanice řízené oblasti do vstupní stanice a naopak.

111 nejen DOZ (čl.2858) Nemůţe-li výpravčí zjistit volnost koleje mezi čelem vlaku a hlavním návěstidlem (např. ve stanici s DOZ), a to ani dotazem u strojvedoucího, musí strojvedoucímu písemným rozkazem nařídit jízdu podle rozhledových poměrů do doby, neţ strojvedoucí zjistí, ţe úsek koleje mezi čelem vlaku a nejbliţším hlavním návěstidlem není obsazen vozidly.

112 Vjezd na obsazenou / kusou kolej

113 Najetí na stojící vozidla (čl.2923) Strojvedoucí smí najet na stojící vozidla za účelem svěšení bez zastavení, pokud byl o nutnosti svěšení vozidel informován návěstí Stlačit nebo telekomunikačním zařízením. Tuto informaci smí výpravčí nebo zaměstnanec dávající návěst Stlačit dát, jen kdyţ se přesvědčí, ţe jsou stojící vozidla zajištěna proti ujetí. Jízda od vzdálenosti 10 m před stojícími vozidly je povaţována za posun s posunovou četou; zaměstnancem řídícím posun je v tomto případě zaměstnanec, který dal pokyn k najetí.

114 Současné cesty při vjezdu na obs.kolej (čl.2924) Vjezd vlaku na obsazenou kolej, ze které je postavena vlaková cesta pro odjezd jiného vlaku, je dovolen jen pokud je vjezd dovolován návěstí: Jízda podle rozhledových poměrů, Rychlost 40 km/h a jízda podle rozhledových poměrů, Rychlost 30 km/h a jízda podle rozhledových poměrů, PN, RPN písemným rozkazem a vjíţdějícímu vlaku je označeno místo zastavení.

115 Návrat vlaku z trati Jízda vlaku po částech Písemné rozkazy

116 Návrat vlaku z trati (čl.3104) Návrat vlaku z trati, který zcela opustil obvod stanice, je prováděn jako PMD. Vlak se mění v PMD okamţikem sepsání rozkazu Pv nebo doručení rozkazu V (V PMD). Návrat vlaku, který při odjezdu neopustil zcela obvod stanice, se provádí podle ustanovení platných pro posun v dopravnách s kolejovým rozvětvením.

117 Jízda po částech (čl.3118) Skutečnost, ţe je nutné vlak z trati odváţet po částech, ohlásí strojvedoucí výpravčím sousedních stanic nebo alespoň jednomu z nich, s udáním polohy vlaku. Dohodne s nimi další podrobnosti pro odvoz jednotlivých částí vlaku.

118 Jízda po částech (čl.3125) Nemůţe-li strojvedoucí z jakékoliv příčiny ohlásit, ţe zanechal část vlaku na trati, musí PMD s první částí vlaku zastavit před nejbliţším oddílovým návěstidlem hradla nebo hlásky (vjezdovým návěstidlem odbočky), i kdyţ dovoluje jízdu. Strojvedoucí zpraví ústně stráţníka oddílu o jízdě vlaku po částech Strojvedoucí smí pokračovat v další jízdě, aţ mu oznámí stráţník oddílu, zda jsou zpraveni ostatní stráţníci oddílů a oba výpravčí sousedních stanic. Nejsou-li stráţníci oddílu zpraveni, musí PMD s první částí vlaku zastavit před kaţdým dalším oddílovým návěstidlem, i kdyţ dovoluje jízdu a strojvedoucí zpraví kaţdého stráţníka oddílu zvlášť.

119 Písemné rozkazy (čl.3257) Obdrţí-li strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlaku (PMD) s více činnými (popř. k sluţbě pohotovými) hnacími vozidly písemný rozkaz, který má význam i pro konání strojvedoucích ostatních hnacích vozidel, musí o obsahu rozkazu ostatní strojvedoucí vyrozumět. Jestliţe to není moţné, musí výpravčímu sdělit, ţe výpravčí musí písemný rozkaz předat také strojvedoucím ostatních hnacích vozidel. Netýká se jízdy se staţenými sběrači to zařizuje výpravčí.

120 Elektrická HV

121 (čl.3351,3353,3354) U samostatně řazené činné nebo k sluţbě pohotové elektrické lokomotivy se dvěma sběrači pro příslušný trakční systém se za jízdy i při stání pouţívá jeden sběrač, pokud není tímto předpisem stanoveno jinak. Při námraze na troleji je moţná jízda vedoucího hnacího vozidla se dvěma zdviţenými sběrači, mimo jízdy přes výhybky a do maximální rychlosti 50 km/h.

122 (čl.3351,3353,3354) Při najíţdění na vlak, stlačování a rozjezdu vlaku (posunového dílu) je na elektrické lokomotivě povoleno pouţití dvou zdviţených sběračů. Rozjezdem vlaku (posunového dílu) se v tomto případě rozumí uvedení do pohybu maximálně do rychlosti 20 km/h. Při napájení průběţného vedení centrálního zdroje energie stojícího vlaku (popř. předtápěných vlakových souprav) na stejnosměrné trakční soustavě musí být na lokomotivě zdviţeny oba sběrače, je-li jimi hnací vozidlo pro tento trakční systém vybaveno.

123 Poruchy trakčního vedení (čl.3388,3389) Při ztrátě napětí musí strojvedoucí ihned zastavit vlak. Ztrátu napětí strojvedoucí oznámí výpravčímu. Pokud by došlo k zastavení na mostě, v tunelu, můţe dojet strojvedoucí za toto místo, musí však sledovat pozorně vlastní soupravu i soupravy ostatních vlaků.

124 Vypněte napájení průběţného vedení (čl.3406) přikazuje strojvedoucímu hnacího vozidla vypnout nejpozději v úrovni této návěsti napájení průběţného vedení centrálního zdroje energie, pokud by bylo napájeno proudovým systémem, vyznačeným na bílé desce. Proudové systémy jsou na bílých deskách vyznačeny následujícími symboly: a) 50 - střídavý proud o frekvenci 50 Hz; b) 22 - střídavý proud o frekvenci 22 Hz; c) 16 - střídavý proud o frekvenci 16,7 Hz; d) = - stejnosměrný proud. Zapnutí je moţné, aţ kdyţ celý vlak mine návěst ZAPNĚTE PROUD.

125 Změna trakce (čl.3420) Strojvedoucí elektrického i motorového hnacího vozidla je povinen v úseku změny trakční soustavy vypnout napájení průběţného vedení centrálního zdroje energie nejpozději v úrovni návěsti Stáhněte sběrač. Zapnout jeho napájení má dovoleno, aţ kdyţ návěst Zdvihněte sběrač mine celá souprava.

126 Jízda se sníţeným výkonem Při poklesu napětí pod 21 kv na střídavé trakční soustavě s napětím 25 kv, 50 Hz nebo pod 2,5 kv na stejnosměrné trakční soustavě s napětím 3 kv musí strojvedoucí jednat, jako by obdrţel návěst Jízda sníženým výkonem. (čl.3442)

127 Přejezdová Zabezpečovací Zařízení

128 Hranice pro návrat vozidel ze širé přikazuje strojvedoucímu hnacího vozidla, za které místo na širé trati musí dojet se všemi vozidly pro uvolnění úseku ovlivňujícího zařízení a stanoví v minutách nejkratší dobu, po jejímţ uplynutí se smí vozidla vracet. trati (čl.3497)

129 Nejkratší doba pro návrat vozidel ze širé trati (čl.3498) stanoví v minutách nejkratší dobu, po jejímţ uplynutí se smí vracet vozidla, která zajela za návěst Hranice pro návrat vozidel ze širé trati. Poznámka: Jedná se o druhou stranu návěsti: Hranice pro návrat vozidel ze širé trati

130 Uzavřený přejezd (čl.3512) Informuje strojvedoucího o tom, ţe PZZ je uzavřen a dále přikazuje strojvedoucímu oznámit výpravčímu, ţe na přejezdníku bliká bílé světlo.

131 Přenosná návěstidla pro el.provoz Pokud strojvedoucí zjistí, ţe jsou umístěna přenosná návěstidla pro elektrický provoz i v době mimo časové vymezení platnosti pokynu o jízdě se staţenými sběrači nebo kdyţ o jízdě se staţenými sběrači není zpraven, jedná podle těchto návěstidel. (č.3659)

132 Děkuji za pozornost Marek Poustka

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ květen / červen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Zastavení v ŢST Zastavení v ŢST. Vlak musí zastavit pokud moţno tak,aby - uvolnil zadní námezník alespoň

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

Návěstní soustava. Základní návěsti

Návěstní soustava. Základní návěsti Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. Návěstní soustava Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst vlakové osádce a ostatním zaměstnancům při vlakové dopravě nebo posunu.

Více

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I.

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I. K obr.1 : N1 = Př1L N2 = 2-2150 N3 = PřKL N4 = 1L N5 = 2L N6 = OPřKL N7 = KL N8 = Se1 N9 = Se2 N10 = S2 N11 = Se101 N12 = S1 N13 = S3 N14 = S5 N15 = VL5 N16 = VL3 N17 = VL1 N18 = Lc2 N19 = MSe1 N20 = MVk1

Více

ŽD D1. Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná. Účinnost od 1.7.2012

ŽD D1. Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná. Účinnost od 1.7.2012 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výprava vlaku Kaţdý dopravce musí svým předpisem stanovit postup pro doprovod vlaku před uvedením vlaku do pohybu,

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1

VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1 VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK AB = automatický blok AH = automatické hradlo CDP = Centrální dispečerské pracoviště DI = Drážní inspekce DOZ = dálkové ovládání zabezpečovacích

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17. června 2013

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D1 Změna č. 3 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 8. dubna 2015 č.j.: S 7161/2015-O12

Více

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 15. dubna 1997 č.j. 55216/97-O11 Účinnost od 28. 12. 1997

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

SŽDC (ČD) D1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

SŽDC (ČD) D1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D1 PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím

Více

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1 0001_6 V předpisu SŽDC D1 jsou textem psaným "kurzívou v uvozovkách" uvedeny: závazná slovní znění pokynů, která mají zásadní význam pro

Více

SŽDC D1 Změna č. 2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

SŽDC D1 Změna č. 2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 2 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽD dne: 27. srpna 2014 č.j.:

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 České dráhy, a.s. V Českém Těšíně dne 26.6. 2006 Uzlová železniční stanice Český Těšín Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 Z důvodů zavedení

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

: Výnos č. 4 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2 a. SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D3. Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0

: Výnos č. 4 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2 a. SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D3. Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Číslo jednací Věc Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 : 19899/11-OŘ : Výnos č. 4 k předpisům

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 (normativní) OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 (normativní) OBRAZOVÁ PŘÍLOHA OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA Obrazová příloha je normativní ve smyslu ustanovení článků textové části normy. Rozměrové a jiné odchylky jsou možné. Podrobnosti stanoví dokumentace zavedeného

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PŘEDPISY Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-006 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně způsobilá

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE. Účinnost od 1.11.2005 ... Dopravní kontrolor

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE. Účinnost od 1.11.2005 ... Dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE Účinnost od 1.11.2005... Dopravní kontrolor Schválil: č.j...dne.... Vrchní přednosta UŽST Počet stran: 11 ZÁZNAM O

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací zařízení TNŽ 34 2620 Railway Signalling Equipment - Interlocking

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu 2 T a b u l k a 1 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a značky

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ A ŘEŠENÍ NĚKTERÝCH DOPRAVNÍCH SITUACÍ

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ A ŘEŠENÍ NĚKTERÝCH DOPRAVNÍCH SITUACÍ ČESKÉ DRÁHY ČD D2/2 VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ A ŘEŠENÍ NĚKTERÝCH DOPRAVNÍCH SITUACÍ Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele DOP dne 15. 11. 2002 č.j. 59 700/2002-O11 Účinnost od 15. 12. 2002 2 OBSAH Záznam

Více

Manuál pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov)

Manuál pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov) Související vnitřní předpisy a dokumenty SŽDC, služební rukověti a normy. D D Dp7 Op6 Předpis o bezpečnosti s ochraně zdraví při práci Ob S Železniční svršek S Železniční spodek TNŽ 0 00 Názvosloví pro

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPIS. Soubor pravidel pro provoz na modulišti H0

DOPRAVNÍ PŘEDPIS. Soubor pravidel pro provoz na modulišti H0 DOPRAVNÍ PŘEDPIS Soubor pravidel pro provoz na modulišti H0 Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Většina textu převzata

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD nákladiště Kout na Šumavě 2. ZMĚNA Účinnost od 15. 07.2006 Jan Vobruba... dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 15/2006 KT - 03 dne Ivan Bořík... VP UŽST

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka vlaků R 940 a Pn 1. nsl. 64439 v železniční

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

ČÁST PRVNÍ. 1 Výklad některých pojmů

ČÁST PRVNÍ. 1 Výklad některých pojmů 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb. a vyhlášky č. 57/2013 Sb. Ministerstvo

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Č E S K É D R Á H Y, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum osobní dopravy Liberec Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy G r a f i k o n

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE 2/6 1. Motorový vůz musí být obsazen:

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností.

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností. 21. Hlavní operátor je povinen zajistit: vedení evidence odpovědných a provozních operátorů, jednou ročně školení odpovědných a provozních operátorů, provedení zkoušky praktické způsobilosti provozních

Více

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PROVOZ Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcky vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město SŽDC D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES

ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES Poruchy, které vznikají na řídicím a výhybkářském přístroji při stavění vlakové cesty: 1.1 Nelze

Více

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím genitálního ředitele Českých drah Účinnost od 1. 1. 2005 O B S A H Obsah 1 Záznam

Více

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo... V... dne... 20......... * 415 758 1/5

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 ELIŠKA DLOUHÁ

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 ELIŠKA DLOUHÁ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 ELIŠKA DLOUHÁ Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Výprava vlaku v železničních stanicích Eliška Dlouhá Bakalářská

Více

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PROVOZ Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcky vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

ŽD D3. Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy. Vnitřní předpis provozovatele dráhy. Účinnost od 1.7.2012

ŽD D3. Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy. Vnitřní předpis provozovatele dráhy. Účinnost od 1.7.2012 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012

Více

SŽDC E2 čl. 2 Zásady pro provoz, konstrukci a výrobu zařízení EOV musí odpovídat podmínkám vyhlášky: 100/1995 Sb. SŽDC E2 čl. 4 Zařízení pro EOV musí být vybaveno provozní dokumentací v souladu s nařízením

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

České dráhy, a.s. ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

České dráhy, a.s. ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM České dráhy, a.s. UŽST ČESKÝ TĚŠÍN ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Z důvodu zavedení APM DK Dopravní deník, změn některých

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ Obsah 1 Úvodní ustanovení...3 2 Požadavky na zařízení dálkově ovládané signalizace pro nevidomé...3 3 Požadavky na umístění přijímače dálkového ovládání a zdroje akustického signálu pro nevidomé...5 4

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č.j. N 3/215-67/2003 ze dne 1.6.2003 České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 pro dráhu-vlečku

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA Účinnost od 1.7.2002 Marie Altmanová přednosta stanice Jan Vobruba dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Vozka, který řídí potahové vozidlo, je: a) Řidičem. b) Průvodcem vedených a hnaných zvířat. c) Jezdcem na zvířeti. 2) [2 b.] Řidič

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

PŘ DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová Provozní část

PŘ DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová Provozní část B: PROVOZNÍ ČÁST B.1. JÍZDA HNACÍCH VOZIDEL V OBVODU PJ ČESKÁ TŘEBOVÁ B.1.1. Všeobecně: Organizace drážní dopravy v se provádí v souladu s předpisy SŽDC D1 a ČD D2, V15/I ČDOp16,SŽDC Bp1,ČD V1,V2. Směrnicí

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 315/326 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 315/326 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 315/326 osobní pro tratě Nezamyslice Blažovice (Brno) Holubice Brno (Brno) Odb Brno-Židenice Svitavy Platí od 14. prosince 2014 Schváleno

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE HLUBOČKY- MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ Účinnost od: 01. 7. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

ATE, s.r.o. Cheb Wolkerova 14, 350 02 CHEB Platnost od 1.1.2014 SORTIMENT VÝROBKŮ firmy ATE, s.r.o. CHEB

ATE, s.r.o. Cheb Wolkerova 14, 350 02 CHEB Platnost od 1.1.2014 SORTIMENT VÝROBKŮ firmy ATE, s.r.o. CHEB ATE, s.r.o. Cheb Wolkerova 14, 350 02 CHEB Platnost od 1.1.2014 č.v. ATE ( : 354 435 070 ( ČD : 972 443 321 fax/2 JTS: 354 438 402 e-mail: ate@atecheb.cz SORTIMENT VÝROBKŮ firmy ATE, s.r.o. CHEB N Á Z

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Teplice nad Metují Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 015/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:

Více

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů ŽD TTP Tabulky traťových poměrů Trať č.311a (312A + 312 B) 312A: Šumperk Petrov n.d. Kouty n.d. 312B: Petrov n.d. Sobotín schváleno rozhodnutím ředitele provozovatele dráhy ze dne 26.10.2009 (čj.: 18277/09)

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE BROUMOV Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 017/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:22 ZÁZNAM

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

SŘ Zlín-Malenovice Účinnost od 10.12.2006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU ŽELEZNIČNÍ STANICE. Zlín Malenovice. Účinnost od 10.12.

SŘ Zlín-Malenovice Účinnost od 10.12.2006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU ŽELEZNIČNÍ STANICE. Zlín Malenovice. Účinnost od 10.12. SŘ Zlín-Malenovice Účinnost od 0..006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Zlín Malenovice Účinnost od 0..006 dopravní kontrolor Schválil : č.j.: 06/ 06 dne 0..006 vrchní

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 507 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 507 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 507 nákladní pro tratě Havlíčkův Brod Pardubice-Rosice nad Labem (Pardubice hl.n.) Svitavy Žďárec u Skutče Platí od 14. prosince

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 239/2000-11/1) České dráhy s.o. Přípojový provozní řád OPŘ Ústí n. Labem č.j. 2012/2002-S pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Impress a.s. Teplice

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

ČD T 113 Účinnost od. České dráhy ČD T 113. Předpis. pro vypracování traťových schémat. zabezpečovacích zařízení

ČD T 113 Účinnost od. České dráhy ČD T 113. Předpis. pro vypracování traťových schémat. zabezpečovacích zařízení ČD T 113 Účinnost od České dráhy ČD T 113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení 1 České dráhy ČD T 113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení Schváleno

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kařízek 2.změna Účinnost od : 1. dubna 2006 Moravec v.r. dopravní kontrolor Schválil : č.j. 768/2006 dne 24.3.2006 Krondl v.r.

Více