ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. únor/březen Marek Poustka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. únor/březen Marek Poustka"

Transkript

1 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ únor/březen 2013 Marek Poustka

2 NOVÉ PŘEDPISY SŢDC

3 Prezentace představuje pouze nejdůleţitější změny předpisových ustanovení

4 Dne vstupuje v platnost nový předpis D1, který sloučí předpisy D1 a D2 do jednoho předpisu

5 Nový předpis D1 (dále jen předpis) ruší veškeré gestorské výklady, vyjímky, výnosy apod. k předpisům D1 a D2, které jsou platné do , kromě Pokynů provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné dráţní dopravy

6 Předpis SŢDC D1 je předpisem provozovatele dráhy (infrastruktury) a kaţdý ţelezniční dopravce (provozovatel dráţní dopravy) si k němu vydá svoje vnitřní předpisy.

7 Základní pojmy

8 Výpravčí je společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí k řízení dráţní dopravy Výpravčí,který sleduje jízdu vozidel, dává návěsti má na hlavě červenou stejnokrojovou čepici.

9 Traťový dispečer je: Řídící dispečer řídí celou oblast DOZ Úsekový dispečer řídí část oblasti DOZ Výpravčí DOZ řídí DOZ menšího rozsahu Tito zaměstnanci prakticky plní funkci výpravčího v jednotlivých řízených stanicích.

10 Jízda podle rozhledových poměrů (čl.66) Při jízdě podle rozhledových poměrů musí jet vlak nebo posunový díl nejvýše takovou rychlostí, aby zastavil na vzdálenost, na kterou strojvedoucí (zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo posunového dílu) vidí, nejvýše rychlostí 100 km/h, přičemţ však nesmí být překročena nejvyšší dovolená rychlost vlaku, popř. rychlost posunového dílu, stanovená tímto předpisem. Před náhle vzniklou překáţkou musí strojvedoucí vyuţít všech dostupných prostředků pro zastavení vlaku nebo posunového dílu (rychlobrzda, pískování, dynamická brzda apod.).

11 Jízda podle rozhledových poměrů (čl.66) Při jízdě podle rozhledových poměrů přes výhybky na širé trati (kromě odboček) nesmí být překročena rychlost 40 km/h se zřetelem na případná trvalá nebo přechodná omezení rychlosti, pokud nejsou tyto výhybky kryty krycím návěstidlem s návěstí dovolující jízdu vlaku (kromě PN).

12 Jízdní cesta (čl.73) je společný název pro vlakovou a posunovou cestu

13 Obvyklé místo zastavení (čl.74) je místo, kde musí vlak zastavit. Toto místo je určeno ustanoveními předpisu D1 a můţe být označeno nepřenosnými návěstidly s návěstmi Stůj, Místo zastavení či Konec nástupiště.

14 Zastavení vlaku můţe být: (čl.75) pro výstup a nástup cestujících, které není v TJŘ ţádným zvláštním způsobem označováno

15 Zastavení vlaku můţe být: (čl.75) z dopravních důvodů, TJŘ označeno značkou + před časovým údajem příjezdu. Je to zastavení pro potřeby provozovatele dráhy (např. z důvodu křiţování). Zastavit z dopravních důvodů strojvedoucí nemusí, pokud jsou splněny podmínky pro další jízdu vlaku.

16 Zastavení vlaku můţe být: (čl.75) nezveřejněné, které je v TJŘ označeno značkou před časovým údajem příjezdu. Je to zastavení pro potřeby dopravce, Není zveřejněno pro cestující. (například střídání vlakových čet) Zastavení není třeba dodržet, pokud tak rozhodne dopravce (například i obsluha vlaku po dohodě s dispečerem dopravce)

17 Telekomunikační zařízení (čl.80) je - Telefon - Rádiové zařízení (včetně mobilního telefonu) - Fax - Výpočetní technika s příslušným vybavením - V obvodu ŢST. staniční rozhlas (tam kde je poţadována obousměrná komunikace, musí být vybaven zpětným dotazem)

18 Jednosvětlová a Dvousvětlová návěst (čl. 98,100) Dvousvětlová návěst je návěst světelného hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku a tvořená dvěma světly. Dolní světlo můţe být v případě potřeby doplněno jedním nebo dvěma světelnými pruhy nebo indikátorem, horní světlo můţe být doplněno indikátorem. Dvousvětlovou návěstí není PN. Jednosvětlová návěst je návěst světelného hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku a tvořená jedním světlem, které můţe být případně doplněno indikátorem. Jednosvětlovou návěstí není PN a návěst Jízda vlaku dovolena.

19 Návěstidlo platné jen pro jednu kolej (čl. 105) je nepřenosné návěstidlo, které bez ohledu na jeho umístění platí pouze pro jednu kolej.

20 Návěstidlo přímo u koleje (čl. 106) Návěstidlo přímo u koleje je návěstidlo umístěné přímo (bezprostředně) u koleje, a to přímo vpravo, přímo vlevo nebo nad kolejí. Za hlavní návěstidlo přímo u koleje se nepovaţuje to, které je sice umístěno přímo u koleje, pro niţ platí, ale aţ za návěstidlem s návěstí Konec vlakové cesty, platným pro tuto kolej.

21 Neplatné návěstidlo (čl. 108) je návěstidlo, které je označené předepsanou návěstí neplatnosti nebo návěstidlo, o jehoţ neplatnosti jsou zaměstnanci zpraveni.

22 Návěstidla mohou být: (čl.117,135,138) Zhaslá Zhaslé návěstidlo je návěstidlo, jehoţ světla, vyjadřující návěsti, nesvítí. Zničená - Zničené návěstidlo je nepřenosné návěstidlo, které neplní svoji funkci (poraţené návěstidlo,neproměnné návěstidlo, které nedává ţádnou návěst apod.). Zhaslá, Zničená = Poškozená Poškozené návěstidlo je společný pojem pro návěstidlo, které dává nesprávnou nebo pochybnou návěst, je zničené, zhaslé apod.

23 Sníţená viditelnost (čl. 125) je viditelnost, při níţ nejsou nejméně na vzdálenost 100 m zřetelně viditelné předměty a osoby (v době od soumraku do svítání, za mlhy, sněţení, silného deště, v tunelu a v uzavřených neosvětlených prostorech).

24 Hlavní návěstidla jsou: (čl. 167) - Vjezdová - Odjezdová - Cestová - Oddílová - Krycí - Vloţená (nově se nezřizují) Poznámka: z textu vypadly Uzávěry koleje

25 BEZPEČNOST (čl. 261) Každý zaměstnanec musí v první řadě dbát o bezpečnost a poté o přesnost (včasnost) dopravy. Toto má přednost před všemi ostatními činnostmi.

26 Výcvik a zácvik (čl. 271) Výcvik zaměstnanec ještě nemá odbornou zkoušku a připravuje se na ní Zácvik zaměstnanci jiţ mají odbornou zkoušku a připravují se na zkoušku praktické způsobilosti (nové pracoviště apod.)

27 Pilot el. hnacích vozidel (čl. 285) U elektrických hnacích vozidel musí být pilot oprávněn řídit elektrická hnací vozidla.

28 Přestavování výhybek při posunu (čl. 431) Při posunu se výhybky přestavují podle pokynů - vedoucího posunové čety; - při posunu bez posunové čety (kromě posunu SHV) podle pokynů výpravčího.

29 Klíče (čl. 570,571) Klíče od přenosných výměnových zámků musí mít obdélníkový štítek s názvem dopravny, pořadovým číslem a písmenem V Klíče od uzamykatelných podloţek musí mít obdélníkový štítek s názvem dopravny, pořadovým číslem a písmenem P

30 Směrová šipka (čl. 629) Pokud návěstidlo platí pouze pro určitý směr jízdy, musí se označit směrovou šipkou. Pokud je v jednom místě umístěno více návěstidel, která platí jen pro jeden směr jízdy, musí být směrovou šipkou doplněno kaţdé návěstidlo. Pokud je moţná jízda do tří směrů a návěstidlo platí pro dva z nich, doplní se návěstidlo dvěma směrovými šipkami.

31 Jízda po nespr.koleji (čl.630) Pokud se bude jezdit po nesprávné koleji z důvodu výluky správné koleje déle neţ 72 hodin, pak musí být umístěny návěstní a vzdálenostní upozorňovadla. Strojvedoucí je o tom zpravován.

32 Indikátorové tabulky (čl.775) Název návěsti a pokyny dávané návěstí se upravují podle této rychlosti (např. návěst Rychlost 90 km/h a očekávejte rychlost 140 km/h)

33 Jízda vlaku dovolena (čl. 842,843)

34 Jízda vlaku dovolena (čl. 842,843) Můţe být pouze na cestových návěstidlech

35 Jízda vlaku dovolena (čl. 842,843) Návěst ukončuje jízdu podle rozhledových poměrů (na předchozím náv. PN,RPN) - nenařizuje jízdu podle rozhled.poměrů Je rozkazem k odjezdu vlaku (návěst dovolující jízdu vlaku) Zakazuje posun

36 Jízda vlaku dovolena (čl. 842,843) c) pokud předchozí návěstidlo předvěstilo zvyšování rychlosti, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena předvěstěnou rychlostí. Rychlost však smí zvyšovat, aţ kdyţ celý vlak minul obvod výhybek přilehlý k předchozímu hlavnímu návěstidlu. d) pokud strojvedoucí návěst předcházejícího hlavního návěstidla neviděl nebo byla jízda kolem něho dovolena PN, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena rychlostí nejvýše 40 km/h a na následujícím hlavním návěstidle, které můţe být umístěno i na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, musí očekávat návěst Stůj. Jakmile strojvedoucí rozpozná návěst následujícího hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku, jedná jako při odjezdu z koleje před tímto návěstidlem.

37

38 Poruchy návěstidel

39 Poruchy návěstidel čl.929 Návěst hlavního návěstidla neplatí (kromě PN), je-li toto návěstidlo kryto přenosným návěstidlem s návěstí Stůj. (PN na daném návěstidle platí) čl.941 Pokud je hlavní návěstidlo poškozeno tak, ţe návěstí PN, musí být strojvedoucí zpraven písemným rozkazem navíc i o neplatnosti PN.

40 Poruchy návěstidel Čl.948 Přenosné návěstidlo s návěstí Stůj, které kryje či nahrazuje hlavní návěstidlo, se při jízdě vozidel neotáčí ani neodstraňuje.

41 Poruchy návěstidel (čl.947) Za úroveň zničeného, zhaslého nebo pochybnou návěst dávajícího hlavního návěstidla které je platné pro příslušnou jízdu, můţe jet strojvedoucí: Vlaku, pokud bude jízda povolena PN, RPN nebo písemným rozkazem, Pokud je ale na světelném návěstidle pochybná návěst, PN NEPLATÍ! PMD, pokud mu výpravčí dovolí jízdu písemným rozkazem, PN, osobně nebo telekomunikačním zařízením, Pokud je ale na světelném návěstidle pochybná návěst, PN NEPLATÍ! Posunového dílu, pokud zaměstnanci řídícímu posun dá souhlas k posunu výhybkář.

42 Poruchy návěstidel (čl.939) Strojvedoucí musí být zpraven písemným rozkazem o poškození hlavního návěstidla, jestliţe je: a) hlavní návěstidlo s návěstí dovolující jízdu kryto přenosným návěstidlem s návěstí Stůj; b) povinnost před hlavním návěstidlem zastavit, i kdyţ dovoluje jízdu; c) je světelné hlavní návěstidlo zhaslé (s výjimkou oddílových návěstidel AB a cestových nebo odjezdových návěstidel, pokud zabezpečovací zařízení znemožňuje rozsvítit na předcházejícím hlavním návěstidle jinou návěst dovolující jízdu, než PN); d) mechanické hlavní návěstidlo, které nemá rameno z odrazek, při snížené viditelnosti zhaslé; e) hlavní návěstidlo zničeno; f) na hlavním návěstidle pochybná návěst; g) místo zničeného hlavního návěstidla umístěno přenosné návěstidlo s návěstí Stůj.

43 Poruchy návěstidel (čl.965,971) Přivolávací návěst (dále i PN ) je návěst, dovolující jízdu vlaku kolem: a) hlavního návěstidla s návěstí Stůj, na kterém nelze dát jinou návěst dovolující jízdu vlaku; b) hlavního návěstidla, které je zhaslé; c) přenosné návěsti Stůj, kryje-li nebo nahrazuje-li hlavní návěstidlo; d) mechanického hlavního návěstidla, které návěstí pochybnou návěst. PN se můţe pouţít i ve spojení s přenosným návěstidlem s návěstí Stůj, pouţitým ke krytí hlavního návěstidla nebo jako dočasná náhrada za zničené (popř. dočasně odstraněné) hlavní návěstidlo.

44 Zneplatnění návěstidel (čl. 1496) Je-li zneplatněno návěstidlo, na jehoţ stoţáru jsou umístěna ještě jiná návěstidla (např. štít Op na stoţáru hlavního návěstidla), nejsou tím automaticky zneplatněna i tato návěstidla. Pokud je zapotřebí zneplatnit všechna návěstidla, umístěná na jednom stožáru, musí být zneplatněno každé návěstidlo samostatně.

45 RPN (čl.981) Pro strojvedoucího není RPN nikdy rozkazem k odjezdu. Pro průjezd vlaku na RPN je potřeba rozkaz k odjezdu, který dá výpravčí návěstí ODJEZD

46 Jízda vlaku kolem neobsluhovaných návěstidel čl.1009 Pokud se dovoluje jízda vlaku kolem neobsluhovaného návěstidla Pv příkazem, musí se doplnit i v jaké stanici se dovoluje jízda vlaku. Odjezdové návěstidlo S4 ve stanici Dobřichovice se neobsluhuje, po rozkazu k odjezdu smíte odjet

47 Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí (čl.1026) upozorňuje: Ţe následující hlavní návěstidlo nemá samostatnou předvěst. Pokud je odjezdové návěstidlo zároveň předvěstí dalšího hlavního návěstidla, pak je toto návěstidlo umístěno na záhlaví

48 Označení samostatného indikátoru Pro návěsti Z dopravní koleje postaveno nebo Směr jízdy vlaku (čl. 1051)

49 Předvěštění přenosné návěsti pro označení místa zastavení (čl.1078) Předvěstění ruční návěsti Stůj, přenosného návěstidla s návěstí Stůj nebo přenosného návěstidla s návěstí Místo zastavení pro strojvedoucího vlaku k bezpečnému zastavení na označeném místě splňuje: a) dávání ruční návěsti Výstraha nejméně na zábrzdnou vzdálenost; b) zastavení vlaku u vjezdového (cestového) návěstidla a dovolení vjezdu návěstí, po níţ musí strojvedoucí očekávat zastavení; c) zastavení vlaku u nezávislého vjezdového (cestového) návěstidla; d) zpravení strojvedoucího o místě zastavení; e) mimořádné zastavení vlaku na ţádost strojvedoucího; f) nařízení jízdy podle rozhledových poměrů; g) zastavení vlaku pro výstup a nástup cestujících, je-li místo zastavení označeno v prostoru nástupiště. Strojvedoucí je povinen před označeným místem zastavit při splnění alespoň jedné z předchozích podmínek.

50 Slyšitelná návěst POZOR (čl.1109) Návěst Pozor (jeden dlouhý zvuk lokomotivní houkačkou v délce nejméně dvě sekundy nebo píšťalkou) upozorňuje osoby na pohyb vozidel. Tato návěst můţe být dávána opakovaně.

51 návěst POZOR dává (čl.1110) strojvedoucí při jízdě vlaku proti správnému směru nebo po nesprávné koleji, zastavuje-li nebo stojí-li na sousední koleji v zastávce s úrovňovým přejezdem (přechodem) vlak s přepravou cestujících, a to aţ do doby, neţ čelo vlaku mine přejezd (přechod); strojvedoucí při jízdě PMD po traťové koleji, určené TTP pro jízdu vlaků v opačném směru, zastavuje-li nebo stojíli na sousední koleji v zastávce s úrovňovým přejezdem (přechodem) vlak s přepravou cestujících, a to aţ do doby, neţ čelo PMD mine přejezd (přechod);

52 Světelná náv. pro zkoušku brzdy (čl.1127) mají značení šedými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy

53 Umístění koncovníku (čl.1151) Pokud před zaráţedlem kusé koleje nelze koncovník umístit přímo vpravo nebo přímo vlevo od koleje, pro kterou platí, umístí se uprostřed koleje (mezi kolejnice).

54 Hraničník (čl.1153,1154) Návěst Hranice provozovatele dráhy upozorňuje na místo, kde na styku drah dochází ke změně předpisů pro provozování dráhy a pro organizování dráţní dopravy příslušných provozovatelů drah. Pokud nelze hraničník umístit přímo vpravo nebo přímo vlevo od koleje, pro kterou platí, umístí se uprostřed koleje (mezi kolejnice).

55 Místo zastavení (čl.1163,1164) Tato návěst platí pouze pro vlaky zastavující pro výstup a nástup cestujících. V případě nedostatku místa mohou být návěstidla s návěstmi Místo zastavení postavena na kratší straně.

56 Hranice izolovaného úseku stanovuje místo, za kterým musí vlak, zastavující na zastávce pro výstup a nástup cestujících, zastavit všemi vozidly, pokud to délka vlaku a vzdálenost mezi touto návěstí a návěstí Konec nástupiště, popř. Místo zastavení umoţňuje (čl.1174,1175) Původní návěst zůstavá v platnosti v ŢST.

57 Kód VZ i mimo AB (čl )

58 Kód VZ i mimo AB (čl ) Návěsti Začátek úseku s přenosem kódu VZ podle návěsti samostatné předvěsti nebo Začátek úseku s přenosem kódu VZ podle návěsti hlavního návěstidla jsou umístněny jen tehdy, pokud se kód VZ nepřenáší jiţ od předchozího hlavního návěstidla,

59 Trať bez radiového spojení (čl.1235) přikazuje okamţitě odregistrovat rádiové zařízení ze systému GSM-R

60 Sunutý vlak/pmd (čl.1263) Za sníţené viditelnosti musí být čelo sunutého vlaku (popř. PMD) označeno vţdy návěstí Začátek vlaku

61 Závady v označení vlaku (čl. 1303) strojvedoucí Pokud je strojvedoucímu oznámena závada v označení konce vlaku a není moţné závadu odstranit během jízdy, nebo na zastávce (kde vlak zastavuje dle TJŘ), strojvedoucí zastaví v nejbliţší stanici. Odstranění závady v označení vlaku oznámí strojvedoucí výpravčímu.

62 Rychlostník s mašinkou (čl.1342) Jsou-li nad sebou umístěny dva rychlostníky (popř. více), platí tabulka s obrazem lokomotivy pouze pro rychlostník, umístěný bezprostředně pod touto tabulkou.

63 Rychlostníky NS (čl ) Očekávejte konec platnosti rychlostníků NS Konec planosti rychlostníků NS V místě kde je Konec platnosti rychlostníků NS musí být rychlostník N

64 Předvěstník (čl.1347 b.) Při traťové rychlosti vyšší neţ 120 km/h se předvěstníky umisťují vţdy

65 Indikátory (čl ) Očekávejte rychlost Rychlost Pokud svítí indikátor Očekávejte rychlost a indikátor Rychlost nesvítí, musí strojvedoucí dodrţet předvěstěnou rychlost. Pokud nesvítí Očekávejte rychlost, ani indikátor, strojvedoucí se chová tak, jako by návěsti nebyly.

66 Indikátory (čl ) Pokud je indikátor Očekávejte rychlost/rychlost umístěn zároveň s předvěstníkem/rychlostníkem, pak platí rychlost předvěstěná/návěstěná indikátorem.

67 Výstraţný kolík s dočasnou platností (čl.1414) Výstraţný kolík s dočasnou platností platí při zpravení písemným rozkazem, nebo při pokynu daným telekomunikačním zařízením (příkaz Pv se nesepisuje)

68 Konec pracovního místa (čl.1433) Informuje o konci pracovního místa

69 Výstraţný terč (čl.1435) Výstraţnými terči je dovoleno označit v mezistaničním úseku jen jedno pracovní místo. Výstraţný terč je dovoleno umístit jen na širé trati nebo na odjezdové záhlaví ŢST, a to jen tam, kde pracovní místo sousedí se stanicemi, ve kterých není dovolena výprava vlaků s přepravou cestujících návěstí hlavního návěstidla

70 Pracovní místo pískejte (čl ) - Neomezený počet - Není třeba písemný rozkaz - V dopravnách i na širé trati - Pokud nebliká = jako by nebylo - Neomezený počet - Není třeba písemný rozkaz - Jen širá trať, odjezd.záhlaví - Pokud nebliká = jako by nebylo

71 Světelná signalizace u přechodu Světelná signalizace červeným zábleskovým světlem u centrálního přechodu pro přístup cestujících na poloostrovní nástupiště na sloupku se ţlutočerným bezpečnostním nátěrem slouţí jen pro varování uţivatelů přechodu a nedává strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) ţádné pokyny. (čl. 1477)

72 P O S U N

73 Odstavení vozidel (čl.1517,1520) Zaměstnanec, který zajistil vozidla proti ujetí zaráţkami místo ručními brzdami, je povinen zaměstnanci, v jehoţ posunovacím obvodu k odstavení došlo, oznámit počet a umístění zaráţek.

74 Vyčkávací návěstidla (čl.1544) Vyčkávací návěstidla mají značení modrými nebo šedými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy a nátěry stoţárů nebo označovacími pásy s modrými a bílými pruhy stejné délky.

75 Zaměstnanec řídící posun je (čl.1662) a) strojvedoucí, kromě případů uvedených v dalších bodech b) zaměstnanec, dávající pokyny k jízdě při posunu za námezník (tímto zaměstnancem není zaměstnanec, dávající ruční návěst Posun za námezník); c) zaměstnanec, dávající při vjezdu vlaku na obsazenou kolej (popř. na kolej obsazenou vozidly) strojvedoucímu pokyn k najetí na stojící vozidla; d) zaměstnanec pro řízení sledu při jízdě na a z vyloučené koleje; e) zaměstnanec, který při jednoduchém posunu rozhoduje o pohybu vozidel a tento pohyb řídí.

76 (čl.1663,1664) Strojvedoucí můţe vykonávat posun buď bez posunové čety, nebo s posunovou četou. Vykonává-li posun s posunovou četou, můţe po předchozím vyrozumění výpravčího nebo výhybkáře pověřit vedoucího posunové čety k předávání pokynů výpravčímu nebo výhybkáři (a naopak). Strojvedoucí musí své povinnosti plnit sám nebo můţe jejich plněním pověřit vedoucího posunové čety. V takovém případě pak odpovídá za jejich splnění vedoucí posunové čety. Předpisem dopravce však můţe být vedoucí posunové čety pověřen plněním stanovených povinností strojvedoucího při posunu s posunovou četou trvale.

77 Svolení k posunu, souhlas k posunu (čl.1687) Svolení k posunu je souhrn informací, potřebných pro bezpečné provádění posunu. Ve stanicích s trvalým posunem můţe být svolení k posunu nahrazeno pokyny, uvedenými v ZDD. Bez uděleného svolení se nesmí začít posunovat. Souhlas k posunu informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě a dovoluje uvést posunový díl do pohybu.

78 Svolení k posunu (čl.1692) Posunovat na kolejích určených pro jízdu vlaků se smí jen se svolením výpravčího. Výpravčí smí svolení k posunu dát, jen kdyţ je mu znám dopravce, který bude posunovat, a dopravcem poţadovaná technologie posunu. Svolení k posunu je jako souhlas k posunu a platí pouze pro jízdu k: nejbližšímu návěstidlu platný pro posun, námezníku/hrotu jazyka výhybky, výkolejce

79 Ukončení posunu (čl.1698) Ukončení posunu a uvolnění kolejí určených pro jízdu vlaků ohlásí ihned zaměstnanec řídící posun po jeho ukončení výpravčímu přímo nebo prostřednictvím výhybkáře. (Můţe plnit vedoucí posunové čety, byl-li tím pověřen)

80 Souhlas k posunu (čl.1714) - se dává návěstí dovolující posun na nepřenosném návěstidle platném pro posun, které platí jen pro příslušnou kolej. - Pokud je však mezi čelem posunového dílu a nepřenosným návěstidlem platným pro posun jedna nebo více výhybek nebo přejezd s PZZ, musí zaměstnanec řídící posun dostat navíc i souhlas k posunu pro část posunové cesty před tímto návěstidlem. Pokud ZDD nestanoví jinak, není návěst dovolující posun na nepřenosném návěstidle platném pro posun souhlasem k posunu pro tuto část posunové cesty;

81 Souhlas k posunu (čl.1714)

82 Souhlas k posunu (čl.1714) - Návěstí souhlas k posunu

83 Souhlas k posunu (čl.1714) - rádiovým zařízením (ostatním tel.zařízením): Třetí záloha (označení posunového dílu) v Maloměřicích z páté koleje do první výtažné koleje posun dovolen., První záloha (označení posunového dílu) v Přelouči ze sedmé koleje směrem k Pardubicím posun dovolen. Vlak (označení posunového dílu) v Povrlech ze druhé koleje k návěstidlu (za návěstidlo) Se 42 posun dovolen. Při posunu kolem neobsluhovaného nepřenosného návěstidla platného pro posun musí být souhlas doplněn takto: Návěstidlo L5 se neobsluhuje, první záloha... ;

84 Povinnosti zaměstnance řídícího posun (čl.1744,1745) Zaměstnanec řídící posun musí včas před zahájením posunu informovat výpravčího o poţadované technologii posunu (poţadavky na provedení posunu, na kterých kolejích je záměr provádět posun, předpokládaná doba posunu), pokud není tato technologie uvedena v TTP nebo ZDD. Zaměstnanec řídící posun musí před zahájením posunu zpravit všechny zúčastněné zaměstnance o postupu prací, způsobu provedení posunu a o všech mimořádnostech, které jim nemohou být známy. Při posunu bez posunové čety zpraví výhybkáře o těchto skutečnostech výpravčí.

85 POSUN za označník (nové) (čl )

86 Posun za označník - Smí se posunovat jen se svolením výpravčího - Smí se posunovat do traťové koleje, nejdále k vjezdovému návěstidlu sousední ŽST., odbočky - Konec posunového dílu nesmí opustit dopravnu - Potřebu posunovat za označník ohlásí strojvedoucí výpravčímu (přes výhybkáře nebo vedoucího pos.čety.)

87 Posun za označník - se dovolí písemným rozkazem, kde se uvede: - směr jízdy, - číslo traťové koleje (slovem) - Jízda za vlakem - Jízdě se zvýšenou opatrností přes PZZ - o tom,ţe u vjezdového návěstidla stojí vlak (PMD) - Písemný rozkaz není třeba: - pokud je moţné dovolit posun za označník telekomunikačním zařízením, ţe hovor je nahráván - pokud se posunuje pouze mezi označník a vjezdové návěstidlo - označník nahrazen Se návěstidlem, které lze přestavit na návěst Posun dovolen

88 Posun za označník Ukončení posunu za označník ohlásí strojvedoucí výpravčímu přímo, nebo prostřednictvím výhybkáře, či vedoucího posunu.

89 Posun přes PZZ

90 Posun přes PZZ (čl ) V případě poruchy PZZ musí být zaměstnanec řídící posun o poruše PZZ zpraven písemným rozkazem, ve kterém se uvede i časové vymezení platnosti rozkazu, např.: Platí od do V písemném rozkazu se místo čísla vlaku uvede Posun. Nelze-li ve výjimečných případech při posunu bez posunové čety přejezd s PZZ v poruše střeţit, musí strojvedoucí při jízdě přes přejezd dodrţet podmínky pro jízdu se zvýšenou opatrností. Při sunutí vozidla však musí být přejezd s PZZ v poruše střeţen vţdy.

91 Posun za námezník

92 Posun za námezník (čl ) - Návěst Posun za námezník je svolením k posunu, bez zastavení za návěst ukončující vlakovou cestu - Pokud strojvedoucí obdrţel návěst Posun za námezník a nejsou mu dávány pokyny pro jízdu za námezník, musí zastavit před návěstidlem ukončující vlakovou cestu - Svolení k posunu za námezník není souhlasem k posunu za označník. Vyjímka je, pokud Se návěstidlo nahrazující označník je v poloze Posun dovolen

93 Posun bez posunové čety (čl.1969) O tom, ţe bude posun prováděn bez posunové čety, rozhoduje strojvedoucí.

94 PMD

95 PMD (čl.2033) Zaměstnanec, ţádající o PMD, musí výpravčímu sdělit: - kam a případně i na kterou traťovou kolej poţaduje posunovat, - dobu posunu, - kde poţaduje jízdu ukončit, - zda bude posunovat hnací vozidlo, - posunový díl nebo SHV (včetně jeho typu) a popř. i ţe vozidlo neovlivňuje spolehlivě kolejové obvody nebo počítače náprav.

96 PMD (čl.2018) PMD smí přepravovat cestující jen při: a) odvozu uvázlého vlaku; b) jízdě vlaku po částech; c) nepředpokládaném návratu vlaku ze širé trati; d) jízdě s historickými hnacími vozidly; e) poţadavku na fotozastávky na širé trati.

97 PMD (čl.2022) PMD jede vždy podle rozhledových poměrů a to jak v dopravně s kolejovým rozvětvením, tak na širé trati.

98 PMD (čl.2022) Maximální rychlosti PMD a) 40 km/h, je-li taţen nebo jedná-li se o samotné hnací vozidlo (spojená hnací vozidla); b) 30 km/h, je-li sunut; c) 20 km/h, jede-li pro uvázlý vlak nebo PMD, a to v úseku posledních 1000 metrů před místem uváznutí, uvedeném v písemném rozkaze. Není-li místo uváznutí známo, platí rychlost 20 km/h jiţ od úrovně vjezdového návěstidla pro opačný směr jízdy. Pro moţnost najetí na uvázlá vozidla platí shodné podmínky jako při posunu; d) 50 km/h při práci speciálního vozidla na širé trati, nařizuje-li předpis zařaditele vozidla takovou rychlost při práci.

99 PMD (čl.2071) Při jízdě PMD za účelem odvozu uvázlého vlaku nebo PMD, popř. části vlaku se v písemném rozkaze čas ukončení jízdy neuvádí.

100 PMD (čl.2098) Pokud oddílové návěstidlo, které je doplněno návěstí Očekávejte otevřený přejezd, zakazuje jízdu nebo ukazuje pochybnou návěst, musí strojvedoucí PMD jednat podle návěsti Očekávejte otevřený přejezd (přestoţe oddílové návěstidlo pro jeho jízdu neplatí).

101 PMD (čl.2112) Je-li při odvozu uvázlého vlaku nebo části vlaku z trati známa kilometrická poloha vozidel, nejedná se o jízdu PMD za vlakem. Poznámka: Jedná se však o jízdu podle rozhledových poměrů!

102 PMD (čl.2123) Pokud není vjezdové zhlaví stanice obsazeno výhybkářem, oznámí strojvedoucí bezprostředně po příjezdu do stanice výpravčímu přímo nebo prostřednictvím vedoucího posunové čety, ţe PMD dojel do stanice celý.

103 Jízda vlaků

104 Rychlosti vlaků (čl.2193) Základní rychlost vlaků je 160 km/h

105 Rychlosti vlaků (čl.2193) Základní rychlost se omezuje: Není omezení pro Lv vlaky! Lv vlak = vlak nákladní dopravy. (čl. 2208)

106 Odjezd vlaků s přepravou cestujících s náskokem (čl.2240)

107 DOZ Dálkově Ovládané Zabezpečovací zařízení

108 DOZ (čl ) Strojvedoucí (popř. jím určený člen doprovodu vlaku) je ve stanici s DOZ na ţádost traťového dispečera povinen: a) přesvědčit se o zjevné příčině nemoţnosti přestavení výhybky nebo výkolejky (kámen, led, sníh apod.) a podle moţnosti můţe tuto závadu odstranit; b) zjistit, zda vlastní, popř. i jiný vlak dojel celý, a tuto skutečnost traťovému dispečerovi ohlásit. Traťový dispečer ţádá strojvedoucího takto: Zjistěte, zda vlak na koleji číslo čtyři má ze strany od Otrokovic návěst Konec vlaku. Strojvedoucí zjištěný stav ohlásí takto: Vlak na koleji číslo čtyři má ze strany od Otrokovic návěst Konec vlaku, popř.: Vlak na koleji číslo čtyři není celý.

109 DOZ (čl ) Strojvedoucí vlaku s přepravou cestujících, který byl informován o prodlouţení pobytu vlaku ve stanici z důvodu čekání na přípoj, musí upozornit traťového dispečera na všechny okolnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv na prodlouţení přestupní doby. Stejnou povinnost mají členové obsluhy vlaku ve vztahu ke strojvedoucímu.

110 DOZ (čl ) Při jízdě PMD přes více mezistaničních úseků uvnitř řízené oblasti můţe traťový dispečer zpravit strojvedoucího písemnými rozkazy s pokyny pro jízdu současně (tj. v jedné stanici), pokud jsou jiţ podmínky pro jízdu PMD ve druhém, popř. dalším mezistaničním úseku splněny. Toto ustanovení se netýká jízdy PMD z poslední stanice řízené oblasti do vstupní stanice a naopak.

111 nejen DOZ (čl.2858) Nemůţe-li výpravčí zjistit volnost koleje mezi čelem vlaku a hlavním návěstidlem (např. ve stanici s DOZ), a to ani dotazem u strojvedoucího, musí strojvedoucímu písemným rozkazem nařídit jízdu podle rozhledových poměrů do doby, neţ strojvedoucí zjistí, ţe úsek koleje mezi čelem vlaku a nejbliţším hlavním návěstidlem není obsazen vozidly.

112 Vjezd na obsazenou / kusou kolej

113 Najetí na stojící vozidla (čl.2923) Strojvedoucí smí najet na stojící vozidla za účelem svěšení bez zastavení, pokud byl o nutnosti svěšení vozidel informován návěstí Stlačit nebo telekomunikačním zařízením. Tuto informaci smí výpravčí nebo zaměstnanec dávající návěst Stlačit dát, jen kdyţ se přesvědčí, ţe jsou stojící vozidla zajištěna proti ujetí. Jízda od vzdálenosti 10 m před stojícími vozidly je povaţována za posun s posunovou četou; zaměstnancem řídícím posun je v tomto případě zaměstnanec, který dal pokyn k najetí.

114 Současné cesty při vjezdu na obs.kolej (čl.2924) Vjezd vlaku na obsazenou kolej, ze které je postavena vlaková cesta pro odjezd jiného vlaku, je dovolen jen pokud je vjezd dovolován návěstí: Jízda podle rozhledových poměrů, Rychlost 40 km/h a jízda podle rozhledových poměrů, Rychlost 30 km/h a jízda podle rozhledových poměrů, PN, RPN písemným rozkazem a vjíţdějícímu vlaku je označeno místo zastavení.

115 Návrat vlaku z trati Jízda vlaku po částech Písemné rozkazy

116 Návrat vlaku z trati (čl.3104) Návrat vlaku z trati, který zcela opustil obvod stanice, je prováděn jako PMD. Vlak se mění v PMD okamţikem sepsání rozkazu Pv nebo doručení rozkazu V (V PMD). Návrat vlaku, který při odjezdu neopustil zcela obvod stanice, se provádí podle ustanovení platných pro posun v dopravnách s kolejovým rozvětvením.

117 Jízda po částech (čl.3118) Skutečnost, ţe je nutné vlak z trati odváţet po částech, ohlásí strojvedoucí výpravčím sousedních stanic nebo alespoň jednomu z nich, s udáním polohy vlaku. Dohodne s nimi další podrobnosti pro odvoz jednotlivých částí vlaku.

118 Jízda po částech (čl.3125) Nemůţe-li strojvedoucí z jakékoliv příčiny ohlásit, ţe zanechal část vlaku na trati, musí PMD s první částí vlaku zastavit před nejbliţším oddílovým návěstidlem hradla nebo hlásky (vjezdovým návěstidlem odbočky), i kdyţ dovoluje jízdu. Strojvedoucí zpraví ústně stráţníka oddílu o jízdě vlaku po částech Strojvedoucí smí pokračovat v další jízdě, aţ mu oznámí stráţník oddílu, zda jsou zpraveni ostatní stráţníci oddílů a oba výpravčí sousedních stanic. Nejsou-li stráţníci oddílu zpraveni, musí PMD s první částí vlaku zastavit před kaţdým dalším oddílovým návěstidlem, i kdyţ dovoluje jízdu a strojvedoucí zpraví kaţdého stráţníka oddílu zvlášť.

119 Písemné rozkazy (čl.3257) Obdrţí-li strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlaku (PMD) s více činnými (popř. k sluţbě pohotovými) hnacími vozidly písemný rozkaz, který má význam i pro konání strojvedoucích ostatních hnacích vozidel, musí o obsahu rozkazu ostatní strojvedoucí vyrozumět. Jestliţe to není moţné, musí výpravčímu sdělit, ţe výpravčí musí písemný rozkaz předat také strojvedoucím ostatních hnacích vozidel. Netýká se jízdy se staţenými sběrači to zařizuje výpravčí.

120 Elektrická HV

121 (čl.3351,3353,3354) U samostatně řazené činné nebo k sluţbě pohotové elektrické lokomotivy se dvěma sběrači pro příslušný trakční systém se za jízdy i při stání pouţívá jeden sběrač, pokud není tímto předpisem stanoveno jinak. Při námraze na troleji je moţná jízda vedoucího hnacího vozidla se dvěma zdviţenými sběrači, mimo jízdy přes výhybky a do maximální rychlosti 50 km/h.

122 (čl.3351,3353,3354) Při najíţdění na vlak, stlačování a rozjezdu vlaku (posunového dílu) je na elektrické lokomotivě povoleno pouţití dvou zdviţených sběračů. Rozjezdem vlaku (posunového dílu) se v tomto případě rozumí uvedení do pohybu maximálně do rychlosti 20 km/h. Při napájení průběţného vedení centrálního zdroje energie stojícího vlaku (popř. předtápěných vlakových souprav) na stejnosměrné trakční soustavě musí být na lokomotivě zdviţeny oba sběrače, je-li jimi hnací vozidlo pro tento trakční systém vybaveno.

123 Poruchy trakčního vedení (čl.3388,3389) Při ztrátě napětí musí strojvedoucí ihned zastavit vlak. Ztrátu napětí strojvedoucí oznámí výpravčímu. Pokud by došlo k zastavení na mostě, v tunelu, můţe dojet strojvedoucí za toto místo, musí však sledovat pozorně vlastní soupravu i soupravy ostatních vlaků.

124 Vypněte napájení průběţného vedení (čl.3406) přikazuje strojvedoucímu hnacího vozidla vypnout nejpozději v úrovni této návěsti napájení průběţného vedení centrálního zdroje energie, pokud by bylo napájeno proudovým systémem, vyznačeným na bílé desce. Proudové systémy jsou na bílých deskách vyznačeny následujícími symboly: a) 50 - střídavý proud o frekvenci 50 Hz; b) 22 - střídavý proud o frekvenci 22 Hz; c) 16 - střídavý proud o frekvenci 16,7 Hz; d) = - stejnosměrný proud. Zapnutí je moţné, aţ kdyţ celý vlak mine návěst ZAPNĚTE PROUD.

125 Změna trakce (čl.3420) Strojvedoucí elektrického i motorového hnacího vozidla je povinen v úseku změny trakční soustavy vypnout napájení průběţného vedení centrálního zdroje energie nejpozději v úrovni návěsti Stáhněte sběrač. Zapnout jeho napájení má dovoleno, aţ kdyţ návěst Zdvihněte sběrač mine celá souprava.

126 Jízda se sníţeným výkonem Při poklesu napětí pod 21 kv na střídavé trakční soustavě s napětím 25 kv, 50 Hz nebo pod 2,5 kv na stejnosměrné trakční soustavě s napětím 3 kv musí strojvedoucí jednat, jako by obdrţel návěst Jízda sníženým výkonem. (čl.3442)

127 Přejezdová Zabezpečovací Zařízení

128 Hranice pro návrat vozidel ze širé přikazuje strojvedoucímu hnacího vozidla, za které místo na širé trati musí dojet se všemi vozidly pro uvolnění úseku ovlivňujícího zařízení a stanoví v minutách nejkratší dobu, po jejímţ uplynutí se smí vozidla vracet. trati (čl.3497)

129 Nejkratší doba pro návrat vozidel ze širé trati (čl.3498) stanoví v minutách nejkratší dobu, po jejímţ uplynutí se smí vracet vozidla, která zajela za návěst Hranice pro návrat vozidel ze širé trati. Poznámka: Jedná se o druhou stranu návěsti: Hranice pro návrat vozidel ze širé trati

130 Uzavřený přejezd (čl.3512) Informuje strojvedoucího o tom, ţe PZZ je uzavřen a dále přikazuje strojvedoucímu oznámit výpravčímu, ţe na přejezdníku bliká bílé světlo.

131 Přenosná návěstidla pro el.provoz Pokud strojvedoucí zjistí, ţe jsou umístěna přenosná návěstidla pro elektrický provoz i v době mimo časové vymezení platnosti pokynu o jízdě se staţenými sběrači nebo kdyţ o jízdě se staţenými sběrači není zpraven, jedná podle těchto návěstidel. (č.3659)

132 Děkuji za pozornost Marek Poustka

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-006 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně způsobilá

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací zařízení TNŽ 34 2620 Railway Signalling Equipment - Interlocking

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU Účinnost od: 1.12.2006 Josef Štefko v.r.... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 118/2006 dne: 3.11.2006 Karel

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Žabokliky Účinnost od: 10.11.2006 Změna se týká článku číslo: 141. Změnu proveďte výměnou strany 22 a vložte novou stranu

Více

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y České dráhy ČD V 2 P ř e d p i s p r o l o k o m o t i v n í č e t y Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele divize obchodně provozní dne 8.1.1998 č.j.: 60 796/97- O18 Účinnost od 22.4.1998 ČD V 2 - Účinnost

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 577/2004 Sb.

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 577/2004 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb. a vyhlášky č. 577/2004

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Orientační systém nástupišť

Orientační systém nástupišť Orientační systém nástupišť Podstatou návrhu je sjednocení orientačního systému nástupišť tak, aby označení nástupišť bylo ve všech železničních stanicích a zastávkách podle jednotného systému a zákazník

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 1/29 POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012 Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs10-B-2011 ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá. Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z 28.6.2010 Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z 26.10.2010

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE SEZNAM ZMĚN Strana Změny v textu oproti verzi 3.0 3 4 1. Text v bodě

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka drážních vozidel při nedovolené jízdě na

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka posunu mezi dopravnami s uvázlým vlakem

Více

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni)

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) Page 1 of 7 Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) V železniční stanici Praha Libeň se ztratilo cestové návěstidlo HSc. Zkusme zmapovat důsledky a najít příčiny tohoto kroku. Stanice

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí vlaku Os 3610 s osobním automobilem s

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka taženého posunového dílu s nákladním vlakem

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu a údržbě dráhových vozidel

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu a údržbě dráhových vozidel Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu a údržbě dráhových vozidel Péče o bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stejně jako zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek, je nedílnou součástí

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Platí od 11.prosince 2005 Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Bakov nad Jizerou Účinnost od 1.7.2002 Ing.Pecháček J. v.r. Merta J. v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění Datum účinnosti: 1.1.2001 Poslední změny provedeny

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 1. září 2012 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek Termíny podání přihlášek na střední školy Uchazeč můţe pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 15. března 2013, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou

Více

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín.

České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín. České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy v obvodu Moravskoslezského,

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. CHOMUTOV osobní nádraží. Účinnost od 1. 7. 2002 ...

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. CHOMUTOV osobní nádraží. Účinnost od 1. 7. 2002 ... České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE CHOMUTOV osobní nádraží Účinnost od 1. 7. 2002 Rudolf Galbavý v.r. Tomáš Fryč v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 1.1.2012 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více