Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název zakázky: Rozšíření městského kamerového systému - Litoměřice 2013 Klasifikace VZ dle číselníků CPV: Zadavatel zakázky: IČ: název: Město Litoměřice sídlo: Mírové náměstí 15/ Litoměřice IČ: Tel: Fax: Základní údaje o zadavateli Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je pan Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města. Kontaktní místo a osoby jméno: Bc. Miroslava Najmanová, osoba zodpovědná za administraci tel.: fax: adresa: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice jméno: : Pavel Frk, osoba zodpovědná za věcnou realizaci tel.: , adresa: Městská policie Litoměřice, Zahradnická 3/600, Litoměřice Kontaktní osoby poskytnou doplňující informace nad rámec specifikace předmětné akce definované níže. Druh a rozsah veřejné zakázky, výzva k podání nabídky Veřejná zakázka na dodávky. Veřejná zakázka malého rozsahu. Zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s výše uvedeným názvem a tímto Vás vyzývá k podání nabídky v tomto výběrovém řízení. Toto výběrové řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Předmět veřejné zakázky 1

2 Předmětem plnění je dodávka a montáž jednoho IP kamerového bodu včetně příslušenství a poskytnutí licence (dále "Kamerový bod") a rozšíření stávajícího diskového pole úložiště záznamového zařízení příslušenství (dále "Datové úložiště a poskytnutí licence (dále jen Dílo ). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 této výzvy - Zadávací dokumentace, Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH, představuje maximální a nepřekročitelnou cenu za celý předmět této zakázky. Doba a místo plnění veřejné zakázky Předpoklad zahájení plnění: říjen 2013 Plnění musí být zahájeno do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo. Termín dokončení a předání díla: do Tento termín zahrnuje zkušební provoz v délce 14 dnů včetně jeho vyhodnocení a předání Díla zadavateli. Doba trvání licence: od instalace Kamerové bodu/datového úložiště 70 let Místem plnění pro dodávku Kamerového bodu včetně příslušenství a souvisejících prací (zejm. instalace, implementace, zprovoznění) je v ulici Na Valech č.p. 525, Stránského č.p.37, Švermova č.p.16, a objektu Městské policie Litoměřice Zahradnická 3/600, Litoměřice. Pro rozšíření Datového úložiště kamerového systému je místo plnění objekt Městské policie Litoměřice, Zahradnická 3/600, Litoměřice. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se koná za účasti zadavatele dne od 10:00 hod., náhradní termín prohlídky je určen na den od 10:00 hod. Sraz uchazečů, kteří se zúčastní prohlídky, bude před objektem Městské policie Litoměřice, Zahradnická 3/600, Litoměřice. Požadavky na zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek Nabídková cena za předmět veřejné zakázky představuje cenu za celý předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. Nabídková cena musí být stanovena pro poskytnuté plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) souvisejících s realizací zakázky. Nabídková cena musí být zpracovaná dle následující struktury a požadavků: Nabídková cena musí být uvedena v Kč a v členění: Celková cena za předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena za předmět plnění veřejné zakázky s DPH. Uchazeč je povinen nabídkovou cenu v požadovaném členění uvést v návrhu smlouvy (příloha č. 2 této výzvy Smlouva o dílo) a dále na krycím listu (příloha č. 1 této výzvy). Nabídková cena musí být dále rozepsána na následující jednotlivé dílčí ceny: 1. Položkový rozpočet pro kamerový bod dle přílohy č. 4 výzvy Zadávací dokumentace 2

3 2. Položkový rozpočet pro datové úložiště dle přílohy č. 4 výzvy Zadávací dokumentace 3. Rekapitulace cen - cena za Kamerový bod s výjimkou poskytnutí licence (zahrnuje veškeré plnění vztahující se ke Kamerovému bodu s výjimkou licence) - cena za licenci software Kamerového bodu - cena za Datové úložiště s výjimkou poskytnutí licence (zahrnuje veškeré plnění vztahující se k Datovému úložišti s výjimkou licence) - cena za licenci k rozšíření Datového úložiště Uchazeč je povinen nabídkovou cenu v požadovaném členění uvést v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, a to ve struktuře tam uvedené. Nabídková cena musí respektovat maximální a nepřekročitelnou cenu, která je zadavatelem stanovena na ,- Kč bez DPH. Součet dílčí ceny za Kamerový bod a dílčí ceny za licenci software Kamerového bodu nesmí překročit ,- Kč bez DPH. Součet dílčí ceny za Datové úložiště a dílčí ceny za licenci k rozšíření Datového úložiště nesmí překročit ,- Kč bez DPH. Platební podmínky jsou v podrobnostech uvedeny v příloze č. 2 této výzvy Smlouva o dílo a v příloze č. 4 - Zadávací dokumentaci. Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro výběr uchazeče je nejnižší nabídková cena. Nabídkovou cenou se rozumí celková cena v Kč bez DPH za poskytnutí předmětu plnění veřejné zakázky dle specifikace uvedené v kapitole Předmět veřejné zakázky s podrobným uvedením v příloze č. 4 této výzvy Zadávací dokumentace. Pro vyloučení pochybností zadavatel stanoví, že nabídková cena v sobě zahrnuje veškeré náklady a hotové výdaje za předmět plnění veřejné zakázky, tedy veškeré náklady a výdaje nutné k řádné dodávce Kamerového bodu a Datového uložiště včetně příslušenství a včetně poskytnutí příslušné licence, souvisejících prací (zejm. instalace, implementace, zprovoznění), revizí, atestů, osvědčení, projektové dokumentace, dokumentace skutečného stavu a další související dokumentace,, zaškolení personálu na obsluhu, tedy k řádnému provedení Díla. Hodnocení nabídek provede zadavatel příp. hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Hodnocení provede hodnotící komise tak, že stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace Splnění kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů c) splnění technických kvalifikačních předpokladů Ad a) Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 3 této výzvy. Splnění základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, prokazuje uchazeč formou předložení čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče ke všem údajům uvedeným v příloze č. 3 této výzvy - Čestné prohlášení ke kvalifikačním předpokladům. 3

4 Ad b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč formou předložení kopie dokladu o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky (tj. živnostenského listu či výpisu ze živnostenského rejstříku), kopie výpisu z obchodního rejstříku (je-li dodavatel v něm zapsán); výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 dnů. Ad c) Splnění technických předpokladů uchazeč prokazuje formou předložení čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, jež obsahuje seznam alespoň tří zakázek obdobných předmětu této veřejné zakázky v oblasti dodání a instalace včetně zprovoznění městského kamerového dohlížecího systému realizovaných uchazečem v posledních třech letech. Seznam musí obsahovat alespoň uvedení názvu zakázky, popis předmětu zakázky, období realizace zakázky, identifikaci objednavatele zakázky a kontakt objednavatele pro ověření správnosti údajů. Uchazeč může při prokazování své kvalifikace ve vztahu k základním a profesním kvalifikačním předpokladům předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Není-li uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace, a to dokladu o oprávnění k podnikání nebo technických kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit v nabídce - příslušné doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Další požadavky a podmínky zadavatele Harmonogram prací: Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce zpracoval detailní časový plán (harmonogram) realizace veřejné zakázky, a to s ohledem na předpokládanou dobu plnění uvedenou v této výzvě s tím, že dodavatel je povinen zahájit realizaci plnění veřejné zakázky do 10 pracovních dnů od uzavření (účinnosti) smlouvy a nejzazší termín realizace veřejné zakázky je stanoven na Uchazeč je povinen uvést časový plán realizace zakázky v návrhu smlouvy, který předkládá jako součást nabídky v tomto výběrovém řízení (viz příloha č. 2 této výzvy), a to konkrétně v příloze č. 2 smlouvy Harmonogram prací, a to v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 4 této výzvy - Zadávací dokumentace. Specifikace předmětu plnění: Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl podrobný popis technických parametrů a požadovaných funkcí Kamerové bodu a Datového úložiště; uchazečem uvedená specifikace a podmínky však musí být v souladu s ujednáními v textu smlouvy o dílo (včetně přílohy č. 4 této výzvy Zadávací dokumentace) a dále nesmí zhoršovat postavení zadavatele. Uchazeč je povinen uvést podrobný popis technických parametrů a požadovaných funkcí Kamerového bodu a Datového úložiště v návrhu smlouvy, který předkládá jako součást nabídky v tomto výběrovém řízení (viz příloha č. 2 této výzvy), a to konkrétně v příloze č. 3 smlouvy Specifikace předmětu plnění. v souladu s přílohou č. 4 výzvy Zadávací dokumentace. 4

5 Požadavky na zpracování nabídky Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Varianty nabídky nejsou přípustné. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce výrazně označené: Výzva Rozšíření městského kamerového systému - Litoměřice 2013 a heslo NABÍDKA NEOTVÍRAT. Na obálce musí být dále uveden název/obchodní firma a adresa uchazeče. Obálka bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem dodavatele). Při doručení poštou bude nabídka zaslána doporučeně. Nabídka bude předložena ve 2 vyhotoveních v papírové formě, a to 1 vyhotovení v papírové formě v originále a 1 vyhotovení v kopii a bude vytištěna nesmazatelnou formou, text návrhu smlouvy včetně příloh bude současně předložen v elektronické formě na hmotném nosiči dat (CD-ROM). Návrh smlouvy na CD-ROM musí být ve formátu MS Office (příp. zpracován v programu plně kompatibilním s MS Office). Výtisk nabídky a CD-ROM musí být v jedné uzavřené obálce. Veškeré části nabídky (jednotlivé listy výtisku nabídky) budou po svázání tvořit jeden celek a budou zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem. Zadavatel závazně požaduje, aby výtisk nabídky v papírové formě byl předložen v následující struktuře: 1) Krycí list nabídky, a to s vyplněním požadovaných údajů o uchazeči a celkové ceně 2) Návrh smlouvy o dílo (včetně jejích příloh) podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 2 této výzvy smlouva o dílo), a to ve struktuře: - tělo smlouvy - Příloha č.1 Položkový rozpočet - Příloha č.2 Harmonogram prací - přílohu č. 3 - Specifikace Díla - příloha č. 4 Zadávací dokumentace uchazeč nemusí předkládat ve své nabídce Závazná instrukce zadavatele ke zpracování návrhu smlouvy o dílo: Návrh smlouvy (tělo) včetně příloh smlouvy předložený uchazečem v jeho nabídce v rámci tohoto výběrového řízení musí obsahovat obchodní (smluvní) podmínky ve znění uvedeném v příloze č. 2 této výzvy Smlouva o dílo. Tyto obchodní podmínky jsou pro uchazeče závazné. Uchazeč není oprávněn tyto obchodní podmínky jakkoliv měnit či doplňovat s výjimkou případů, kdy je uchazeč naopak tyto údaje povinen doplnit (k doplnění viz též instrukce zadavatele označené v tělu smlouvy kurzívou a značkou POZN. ) 3) Doklady k prokázání splnění kvalifikace (viz kapitola Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a příloha č. 3 této výzvy) 4) Ostatní dokumenty (jakékoli další listiny, např. plná moc zmocněnce). Způsob, místo a lhůta podání nabídek Nabídky musí uchazeči doručit na adresu zadavatele uvedenou níže (doporučeně poštou nebo předat osobně na podatelně), a to v pracovních dnech v České republice v úředních hodinách; poslední den lhůty pro podání nabídek však lze nabídku doručit nebo osobně předat nejpozději do 12:00 hod.: 5

6 Město Litoměřice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 15/ Litoměřice Rozhodující je okamžik doručení, v případě osobního doručení okamžik převzetí. Lhůta pro podání nabídek je do nejpozději do 12:00 hod. Lhůta a místo pro prokázání splnění kvalifikace je shodná s lhůtou pro podání nabídek. Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace musí být součástí nabídky. Jednání jménem či za uchazeče V případech, kdy tato výzva včetně jejích příloh požaduje uchazečem podepsanou listinu, která tvoří součást nabídky (např. návrh smlouvy o dílo, čestné prohlášení, atd.), musí být taková listina podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; není-li listina podepsána v případě uchazeče fyzické osoby - samotným uchazečem nebo jeho prokuristou a v případě uchazeče právnické osoby - statutním orgánem uchazeče resp. jeho členem/členy nebo prokuristou uchazeče, musí být v nabídce předložena platná a účinná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii dokládající oprávnění osoby jednat za uchazeče v příslušném rozsahu. Práva a podmínky vyhrazené zadavatelem Zadavatel si vyhrazuje následující práva a podmínky: požadovat před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a v případě, že je vítězný uchazeč v požadované lhůtě nepředloží, vyhrazuje si zadavatel právo neuzavřít smlouvu s vítězem, ale oslovit uchazeče, jehož nabídka se umístila druhá v pořadí; v takovém případě se použije obdobně na druhého uchazeče práva zadavatele požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a následky jejich nepředložení; v případě, že uchazeč, který se umístil jako druhý v pořadí, vyhoví žádosti zadavatele, zadavatel si vyhrazuje právo s ním smlouvu uzavřít; nevracet uchazečům podané nabídky; neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v tomto výběrovém řízení; zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu; měnit podmínky této výzvy ve lhůtě pro podání nabídek, s tím, že s ohledem na druh změny bude případně lhůta pro podání nabídek přiměřeně prodloužena; změna podmínek bude zveřejněna a dále bude oznámena všem známým dodavatelům; prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to i bez uvedení důvodů; vyžádat si od uchazeče předložení v jeho nabídce chybějících či neúplných dokladů a/nebo informací a/nebo vyžádat si objasnění údajů uvedených uchazečem v nabídce v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem či jím jmenovanou komisí; tímto způsobem však nelze v žádném případě měnit nabídkovou cenu ani její části. Nevyhoví-li uchazeč žádosti na předložení takových dokladů a/nebo informací a/nebo objasnění údajů uvedených uchazečem v nabídce řádně a včas, zadavatel tohoto uchazeče vyloučí z účasti v tomto výběrovém řízení; vyloučit uchazeče z účasti v tomto výběrovém řízení, nesplňuje-li jeho nabídka podmínky a požadavky uvedené v této výzvě, a to i bez předchozího vyžádání dokladů a/nebo informací dle předchozí odrážky; v případě, že zadavatel či jím jmenovaná komise posoudí výši nabídkové ceny uvedené v nabídce uchazeče jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu 6

7 k předmětu veřejné zakázky, vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné, v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem či jím jmenovanou komisí. Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě a/nebo posoudí-li zadavatel či jím jmenovaná komise zdůvodnění uchazeče jako neopodstatněné (zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny může být vzato v úvahu pouze, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami), zadavatel tohoto uchazeče vyloučí z účasti v tomto výběrovém řízení; uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem, předložením nabídky ani návrhu smlouvy uchazečem zadavateli není smlouva uzavřena; zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce u třetích osob, uchazeč se podáním nabídky zavazuje v tomto ohledu poskytnout zadavateli veškerou potřebnou součinnost; o vítězi tohoto výběrového řízení rozhodne zadavatel a toto své rozhodnutí odešle všem uchazečům, kteří předložili nabídky v tomto výběrovém řízení a současně nebyli vyloučeni; vítězný uchazeč je povinen zadavateli do 10 dnů od doručení výzvy k předložení návrhu smlouvy předložit návrh smlouvy v souladu s uchazečem podanou nabídkou; zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy předloženém vítězným uchazečem a upřesnit jeho konečné znění; v případě, že vítězný uchazeč do 10 dnů ode dne, kdy mu byly doručeny připomínky zadavatele k návrhu smlouvy, nepředloží nový návrh smlouvy respektující připomínky zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo oslovit uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí; v takovém případě se použije obdobně na druhého uchazeče povinnost uchazeče předložit návrh smlouvy, právo zadavatele o návrhu smlouvy jednat a vznést k návrhu smlouvy připomínky a následky nepředložení návrhu smlouvy respektující připomínky zadavatele; vítězný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli požadovanou součinnost k tomu, aby byla smlouva uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženém vítězem v jeho nabídce a případně se zadavatelem následně dohodnutými změnami; neučiní-li tak vítěz, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, přičemž tento uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost za stejných podmínek; zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky; zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů; zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy předloženém uchazečem v tomto výběrovém řízení a upřesnit jeho konečné znění. Tato výzva bude vyvěšena na adrese a na do Přílohy této výzvy tvoří: příloha č.1 Krycí list, příloha č. 2 Smlouva o dílo příloha č. 3 - Čestné prohlášení ke kvalifikačním předpokladům příloha č. 4 - Zadávací dokumentace Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: V Litoměřicích dne Mgr. Ladislav Chlupáč starosta 7

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle Příručky pro příjemce http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2012-03-29_ppp_bez_reviz.pdf) Název zakázky: Energetická rekonstrukce ústřední

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS

Více

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636 v v, v,, v, v MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, v v 25230 REVNICE IC: 00241636 tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Více

Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice Zadavatel: Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810 tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle,,pravidel pro zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze Výběrové řízení formou poptávky na zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie M Ě S T O S O K O L O V 1. Zadavatel: Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí zákonem, vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky Městská část Praha 20, se sídlem Úřad městské části, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, IČ: 002 40 192, zastoupena Hanou Moravcovou, starostkou, vyzývá k podání nabídky na níže specifikovanou

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru Zadavatel: Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily Zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice

Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61

Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle Příručky pro žadatele a příjemce ROP

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633 zastoupené starostou města André Jakubičkou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633 zastoupené starostou města André Jakubičkou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633 zastoupené starostou města André Jakubičkou veřejný zadavatel Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Více