Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název zakázky: Rozšíření městského kamerového systému - Litoměřice 2013 Klasifikace VZ dle číselníků CPV: Zadavatel zakázky: IČ: název: Město Litoměřice sídlo: Mírové náměstí 15/ Litoměřice IČ: Tel: Fax: Základní údaje o zadavateli Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je pan Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města. Kontaktní místo a osoby jméno: Bc. Miroslava Najmanová, osoba zodpovědná za administraci tel.: fax: adresa: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice jméno: : Pavel Frk, osoba zodpovědná za věcnou realizaci tel.: , adresa: Městská policie Litoměřice, Zahradnická 3/600, Litoměřice Kontaktní osoby poskytnou doplňující informace nad rámec specifikace předmětné akce definované níže. Druh a rozsah veřejné zakázky, výzva k podání nabídky Veřejná zakázka na dodávky. Veřejná zakázka malého rozsahu. Zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s výše uvedeným názvem a tímto Vás vyzývá k podání nabídky v tomto výběrovém řízení. Toto výběrové řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Předmět veřejné zakázky 1

2 Předmětem plnění je dodávka a montáž jednoho IP kamerového bodu včetně příslušenství a poskytnutí licence (dále "Kamerový bod") a rozšíření stávajícího diskového pole úložiště záznamového zařízení příslušenství (dále "Datové úložiště a poskytnutí licence (dále jen Dílo ). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 této výzvy - Zadávací dokumentace, Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH, představuje maximální a nepřekročitelnou cenu za celý předmět této zakázky. Doba a místo plnění veřejné zakázky Předpoklad zahájení plnění: říjen 2013 Plnění musí být zahájeno do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo. Termín dokončení a předání díla: do Tento termín zahrnuje zkušební provoz v délce 14 dnů včetně jeho vyhodnocení a předání Díla zadavateli. Doba trvání licence: od instalace Kamerové bodu/datového úložiště 70 let Místem plnění pro dodávku Kamerového bodu včetně příslušenství a souvisejících prací (zejm. instalace, implementace, zprovoznění) je v ulici Na Valech č.p. 525, Stránského č.p.37, Švermova č.p.16, a objektu Městské policie Litoměřice Zahradnická 3/600, Litoměřice. Pro rozšíření Datového úložiště kamerového systému je místo plnění objekt Městské policie Litoměřice, Zahradnická 3/600, Litoměřice. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se koná za účasti zadavatele dne od 10:00 hod., náhradní termín prohlídky je určen na den od 10:00 hod. Sraz uchazečů, kteří se zúčastní prohlídky, bude před objektem Městské policie Litoměřice, Zahradnická 3/600, Litoměřice. Požadavky na zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek Nabídková cena za předmět veřejné zakázky představuje cenu za celý předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. Nabídková cena musí být stanovena pro poskytnuté plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) souvisejících s realizací zakázky. Nabídková cena musí být zpracovaná dle následující struktury a požadavků: Nabídková cena musí být uvedena v Kč a v členění: Celková cena za předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena za předmět plnění veřejné zakázky s DPH. Uchazeč je povinen nabídkovou cenu v požadovaném členění uvést v návrhu smlouvy (příloha č. 2 této výzvy Smlouva o dílo) a dále na krycím listu (příloha č. 1 této výzvy). Nabídková cena musí být dále rozepsána na následující jednotlivé dílčí ceny: 1. Položkový rozpočet pro kamerový bod dle přílohy č. 4 výzvy Zadávací dokumentace 2

3 2. Položkový rozpočet pro datové úložiště dle přílohy č. 4 výzvy Zadávací dokumentace 3. Rekapitulace cen - cena za Kamerový bod s výjimkou poskytnutí licence (zahrnuje veškeré plnění vztahující se ke Kamerovému bodu s výjimkou licence) - cena za licenci software Kamerového bodu - cena za Datové úložiště s výjimkou poskytnutí licence (zahrnuje veškeré plnění vztahující se k Datovému úložišti s výjimkou licence) - cena za licenci k rozšíření Datového úložiště Uchazeč je povinen nabídkovou cenu v požadovaném členění uvést v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, a to ve struktuře tam uvedené. Nabídková cena musí respektovat maximální a nepřekročitelnou cenu, která je zadavatelem stanovena na ,- Kč bez DPH. Součet dílčí ceny za Kamerový bod a dílčí ceny za licenci software Kamerového bodu nesmí překročit ,- Kč bez DPH. Součet dílčí ceny za Datové úložiště a dílčí ceny za licenci k rozšíření Datového úložiště nesmí překročit ,- Kč bez DPH. Platební podmínky jsou v podrobnostech uvedeny v příloze č. 2 této výzvy Smlouva o dílo a v příloze č. 4 - Zadávací dokumentaci. Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro výběr uchazeče je nejnižší nabídková cena. Nabídkovou cenou se rozumí celková cena v Kč bez DPH za poskytnutí předmětu plnění veřejné zakázky dle specifikace uvedené v kapitole Předmět veřejné zakázky s podrobným uvedením v příloze č. 4 této výzvy Zadávací dokumentace. Pro vyloučení pochybností zadavatel stanoví, že nabídková cena v sobě zahrnuje veškeré náklady a hotové výdaje za předmět plnění veřejné zakázky, tedy veškeré náklady a výdaje nutné k řádné dodávce Kamerového bodu a Datového uložiště včetně příslušenství a včetně poskytnutí příslušné licence, souvisejících prací (zejm. instalace, implementace, zprovoznění), revizí, atestů, osvědčení, projektové dokumentace, dokumentace skutečného stavu a další související dokumentace,, zaškolení personálu na obsluhu, tedy k řádnému provedení Díla. Hodnocení nabídek provede zadavatel příp. hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Hodnocení provede hodnotící komise tak, že stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace Splnění kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů c) splnění technických kvalifikačních předpokladů Ad a) Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 3 této výzvy. Splnění základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, prokazuje uchazeč formou předložení čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče ke všem údajům uvedeným v příloze č. 3 této výzvy - Čestné prohlášení ke kvalifikačním předpokladům. 3

4 Ad b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč formou předložení kopie dokladu o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky (tj. živnostenského listu či výpisu ze živnostenského rejstříku), kopie výpisu z obchodního rejstříku (je-li dodavatel v něm zapsán); výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 dnů. Ad c) Splnění technických předpokladů uchazeč prokazuje formou předložení čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, jež obsahuje seznam alespoň tří zakázek obdobných předmětu této veřejné zakázky v oblasti dodání a instalace včetně zprovoznění městského kamerového dohlížecího systému realizovaných uchazečem v posledních třech letech. Seznam musí obsahovat alespoň uvedení názvu zakázky, popis předmětu zakázky, období realizace zakázky, identifikaci objednavatele zakázky a kontakt objednavatele pro ověření správnosti údajů. Uchazeč může při prokazování své kvalifikace ve vztahu k základním a profesním kvalifikačním předpokladům předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Není-li uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace, a to dokladu o oprávnění k podnikání nebo technických kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit v nabídce - příslušné doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Další požadavky a podmínky zadavatele Harmonogram prací: Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce zpracoval detailní časový plán (harmonogram) realizace veřejné zakázky, a to s ohledem na předpokládanou dobu plnění uvedenou v této výzvě s tím, že dodavatel je povinen zahájit realizaci plnění veřejné zakázky do 10 pracovních dnů od uzavření (účinnosti) smlouvy a nejzazší termín realizace veřejné zakázky je stanoven na Uchazeč je povinen uvést časový plán realizace zakázky v návrhu smlouvy, který předkládá jako součást nabídky v tomto výběrovém řízení (viz příloha č. 2 této výzvy), a to konkrétně v příloze č. 2 smlouvy Harmonogram prací, a to v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 4 této výzvy - Zadávací dokumentace. Specifikace předmětu plnění: Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl podrobný popis technických parametrů a požadovaných funkcí Kamerové bodu a Datového úložiště; uchazečem uvedená specifikace a podmínky však musí být v souladu s ujednáními v textu smlouvy o dílo (včetně přílohy č. 4 této výzvy Zadávací dokumentace) a dále nesmí zhoršovat postavení zadavatele. Uchazeč je povinen uvést podrobný popis technických parametrů a požadovaných funkcí Kamerového bodu a Datového úložiště v návrhu smlouvy, který předkládá jako součást nabídky v tomto výběrovém řízení (viz příloha č. 2 této výzvy), a to konkrétně v příloze č. 3 smlouvy Specifikace předmětu plnění. v souladu s přílohou č. 4 výzvy Zadávací dokumentace. 4

5 Požadavky na zpracování nabídky Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Varianty nabídky nejsou přípustné. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce výrazně označené: Výzva Rozšíření městského kamerového systému - Litoměřice 2013 a heslo NABÍDKA NEOTVÍRAT. Na obálce musí být dále uveden název/obchodní firma a adresa uchazeče. Obálka bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem dodavatele). Při doručení poštou bude nabídka zaslána doporučeně. Nabídka bude předložena ve 2 vyhotoveních v papírové formě, a to 1 vyhotovení v papírové formě v originále a 1 vyhotovení v kopii a bude vytištěna nesmazatelnou formou, text návrhu smlouvy včetně příloh bude současně předložen v elektronické formě na hmotném nosiči dat (CD-ROM). Návrh smlouvy na CD-ROM musí být ve formátu MS Office (příp. zpracován v programu plně kompatibilním s MS Office). Výtisk nabídky a CD-ROM musí být v jedné uzavřené obálce. Veškeré části nabídky (jednotlivé listy výtisku nabídky) budou po svázání tvořit jeden celek a budou zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem. Zadavatel závazně požaduje, aby výtisk nabídky v papírové formě byl předložen v následující struktuře: 1) Krycí list nabídky, a to s vyplněním požadovaných údajů o uchazeči a celkové ceně 2) Návrh smlouvy o dílo (včetně jejích příloh) podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 2 této výzvy smlouva o dílo), a to ve struktuře: - tělo smlouvy - Příloha č.1 Položkový rozpočet - Příloha č.2 Harmonogram prací - přílohu č. 3 - Specifikace Díla - příloha č. 4 Zadávací dokumentace uchazeč nemusí předkládat ve své nabídce Závazná instrukce zadavatele ke zpracování návrhu smlouvy o dílo: Návrh smlouvy (tělo) včetně příloh smlouvy předložený uchazečem v jeho nabídce v rámci tohoto výběrového řízení musí obsahovat obchodní (smluvní) podmínky ve znění uvedeném v příloze č. 2 této výzvy Smlouva o dílo. Tyto obchodní podmínky jsou pro uchazeče závazné. Uchazeč není oprávněn tyto obchodní podmínky jakkoliv měnit či doplňovat s výjimkou případů, kdy je uchazeč naopak tyto údaje povinen doplnit (k doplnění viz též instrukce zadavatele označené v tělu smlouvy kurzívou a značkou POZN. ) 3) Doklady k prokázání splnění kvalifikace (viz kapitola Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a příloha č. 3 této výzvy) 4) Ostatní dokumenty (jakékoli další listiny, např. plná moc zmocněnce). Způsob, místo a lhůta podání nabídek Nabídky musí uchazeči doručit na adresu zadavatele uvedenou níže (doporučeně poštou nebo předat osobně na podatelně), a to v pracovních dnech v České republice v úředních hodinách; poslední den lhůty pro podání nabídek však lze nabídku doručit nebo osobně předat nejpozději do 12:00 hod.: 5

6 Město Litoměřice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 15/ Litoměřice Rozhodující je okamžik doručení, v případě osobního doručení okamžik převzetí. Lhůta pro podání nabídek je do nejpozději do 12:00 hod. Lhůta a místo pro prokázání splnění kvalifikace je shodná s lhůtou pro podání nabídek. Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace musí být součástí nabídky. Jednání jménem či za uchazeče V případech, kdy tato výzva včetně jejích příloh požaduje uchazečem podepsanou listinu, která tvoří součást nabídky (např. návrh smlouvy o dílo, čestné prohlášení, atd.), musí být taková listina podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; není-li listina podepsána v případě uchazeče fyzické osoby - samotným uchazečem nebo jeho prokuristou a v případě uchazeče právnické osoby - statutním orgánem uchazeče resp. jeho členem/členy nebo prokuristou uchazeče, musí být v nabídce předložena platná a účinná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii dokládající oprávnění osoby jednat za uchazeče v příslušném rozsahu. Práva a podmínky vyhrazené zadavatelem Zadavatel si vyhrazuje následující práva a podmínky: požadovat před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a v případě, že je vítězný uchazeč v požadované lhůtě nepředloží, vyhrazuje si zadavatel právo neuzavřít smlouvu s vítězem, ale oslovit uchazeče, jehož nabídka se umístila druhá v pořadí; v takovém případě se použije obdobně na druhého uchazeče práva zadavatele požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a následky jejich nepředložení; v případě, že uchazeč, který se umístil jako druhý v pořadí, vyhoví žádosti zadavatele, zadavatel si vyhrazuje právo s ním smlouvu uzavřít; nevracet uchazečům podané nabídky; neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v tomto výběrovém řízení; zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu; měnit podmínky této výzvy ve lhůtě pro podání nabídek, s tím, že s ohledem na druh změny bude případně lhůta pro podání nabídek přiměřeně prodloužena; změna podmínek bude zveřejněna a dále bude oznámena všem známým dodavatelům; prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to i bez uvedení důvodů; vyžádat si od uchazeče předložení v jeho nabídce chybějících či neúplných dokladů a/nebo informací a/nebo vyžádat si objasnění údajů uvedených uchazečem v nabídce v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem či jím jmenovanou komisí; tímto způsobem však nelze v žádném případě měnit nabídkovou cenu ani její části. Nevyhoví-li uchazeč žádosti na předložení takových dokladů a/nebo informací a/nebo objasnění údajů uvedených uchazečem v nabídce řádně a včas, zadavatel tohoto uchazeče vyloučí z účasti v tomto výběrovém řízení; vyloučit uchazeče z účasti v tomto výběrovém řízení, nesplňuje-li jeho nabídka podmínky a požadavky uvedené v této výzvě, a to i bez předchozího vyžádání dokladů a/nebo informací dle předchozí odrážky; v případě, že zadavatel či jím jmenovaná komise posoudí výši nabídkové ceny uvedené v nabídce uchazeče jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu 6

7 k předmětu veřejné zakázky, vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné, v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem či jím jmenovanou komisí. Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě a/nebo posoudí-li zadavatel či jím jmenovaná komise zdůvodnění uchazeče jako neopodstatněné (zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny může být vzato v úvahu pouze, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami), zadavatel tohoto uchazeče vyloučí z účasti v tomto výběrovém řízení; uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem, předložením nabídky ani návrhu smlouvy uchazečem zadavateli není smlouva uzavřena; zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce u třetích osob, uchazeč se podáním nabídky zavazuje v tomto ohledu poskytnout zadavateli veškerou potřebnou součinnost; o vítězi tohoto výběrového řízení rozhodne zadavatel a toto své rozhodnutí odešle všem uchazečům, kteří předložili nabídky v tomto výběrovém řízení a současně nebyli vyloučeni; vítězný uchazeč je povinen zadavateli do 10 dnů od doručení výzvy k předložení návrhu smlouvy předložit návrh smlouvy v souladu s uchazečem podanou nabídkou; zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy předloženém vítězným uchazečem a upřesnit jeho konečné znění; v případě, že vítězný uchazeč do 10 dnů ode dne, kdy mu byly doručeny připomínky zadavatele k návrhu smlouvy, nepředloží nový návrh smlouvy respektující připomínky zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo oslovit uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí; v takovém případě se použije obdobně na druhého uchazeče povinnost uchazeče předložit návrh smlouvy, právo zadavatele o návrhu smlouvy jednat a vznést k návrhu smlouvy připomínky a následky nepředložení návrhu smlouvy respektující připomínky zadavatele; vítězný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli požadovanou součinnost k tomu, aby byla smlouva uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženém vítězem v jeho nabídce a případně se zadavatelem následně dohodnutými změnami; neučiní-li tak vítěz, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, přičemž tento uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost za stejných podmínek; zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky; zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů; zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy předloženém uchazečem v tomto výběrovém řízení a upřesnit jeho konečné znění. Tato výzva bude vyvěšena na adrese a na do Přílohy této výzvy tvoří: příloha č.1 Krycí list, příloha č. 2 Smlouva o dílo příloha č. 3 - Čestné prohlášení ke kvalifikačním předpokladům příloha č. 4 - Zadávací dokumentace Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: V Litoměřicích dne Mgr. Ladislav Chlupáč starosta 7

Obec Býčkovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Obec Býčkovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Obec Býčkovice Býčkovice 57 Č. j.: 133/2016-1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Č. j.: MULTM/0000490/19/ROZ/IBa VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon ) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve smyslu 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zakázku malého rozsahu s názvem: MOBILNÍ PORADCE cyklus seminářů

Více

Město Litoměřice Mírové náměstí 15/ Litoměřice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Město Litoměřice Mírové náměstí 15/ Litoměřice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Město Litoměřice Mírové náměstí 15/7 Č. j.: MULTM/0052540/18/ROZ/IBa VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon ) na realizaci

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY o.p.s., IČ 258 75 167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov,dále jako zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na pronájem nebytových prostor v budově Domu kultury v Litoměřicích s názvem Pronájem nebytových prostor k zajištění provozu prostor s dvěma barovými pulty ve foyer Domu kultury

Více

Naše značka: V Hradci Králové dne

Naše značka: V Hradci Králové dne T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115076 V Hradci Králové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název zakázky:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání základní způsobilosti a kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání základní způsobilosti a kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Zadavatel: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov ve smyslu 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání základní

Více

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Identifikace zadavatele. Ing. Mgr. Miroslav Šůs, starosta města

Identifikace zadavatele. Ing. Mgr. Miroslav Šůs, starosta města ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání základní způsobilosti a kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání základní způsobilosti a kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Zadavatel: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov ve smyslu 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání základní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU č.j. 222778/2013/OM2/Kl-22758 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( P O Ž A D A V K Y A P O D M Í N K Y P R O Z P R A C O V Á N Í N A B Í D K Y ) Statutární město Hradec Králové, tímto vyzývá

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání základní způsobilosti a kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání základní způsobilosti a kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Zadavatel: Základní škola Humpolec,, okres Pelhřimov ve smyslu 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání základní způsobilosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na pacht nebytových prostor v budově Hrad Litoměřice s názvem Pacht nebytových prostor k zajištění provozu Vinárny v budově Hradu Litoměřice 1. Identifikační údaje zadavatele Název:

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Stavební úpravy objektu č.p. 47 Velká Krajská, Litoměřice

Stavební úpravy objektu č.p. 47 Velká Krajská, Litoměřice Zadavatel Město Litoměřice Zastoupený Mgr. Ladislav Chlupáč starosta Mírové náměstí 15/7 41201 Litoměřice IČ: 00263958 DIČ: CZ00263958 ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: Hl 34692/2017/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Ing. Vladimír Saifr

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka pracích

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka

Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka Adresa pracoviště: Domov seniorů Drachtinka 1631, Erbenova, 539 01 Hlinsko Č.j.: DsD/474/2016/Se Spis. znak skart. znak/lhůta: 60.1./V5 Vyřizuje:

Více

Obec Radimovice. Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

Obec Radimovice. Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Obec Radimovice VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK Tato výzva - zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků v rámci výběrového řízení, které není realizováno postupem dle zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Základní škola Přerov, Trávník 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova Název zakázky: Dodávka učebnic, pracovních sešitů a učebních pomůcek pro Základní

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: Hl 5094/2017/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Zajištění záručního a pozáručního servisu služebních vozů Škoda užívaných SFŽP ČR v Praze

Zajištění záručního a pozáručního servisu služebních vozů Škoda užívaných SFŽP ČR v Praze Kontaktní osoba: Radim Ševčík, Barbora Maříková Tel./fax: 267 994 153, 267 994 163 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 082459/2015 Č. VZ: 01/2015 Systémové č. VZ: P15V00000756 Datum: 26. 5. 2015 ZADÁVACÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo jednací zadavatele: 1/120/879241-2017 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU zadávanou podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O M N I C H O V O H R A D I Š T Ě

M Ě S T O M N I C H O V O H R A D I Š T Ě M Ě S T O M N I C H O V O H R A D I Š T Ě M A S A R Y K O V O N Á M Ě S T Í 1, P S Č 2 9 5 2 1 VÝZVA K ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejná zakázka malého rozsahu podle vnitřní normy

Více

FN Plzeň Bory Stavební úprava parkoviště a oprava přilehlé komunikace

FN Plzeň Bory Stavební úprava parkoviště a oprava přilehlé komunikace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: FN Plzeň Bory Stavební úprava parkoviště a oprava přilehlé komunikace Lhůta

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Bezbariérové chodníky Mysločovice úsek č.1, úsek č.2 a úsek č.5, etapa č.5 zadávanou jako zakázka

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni 74767 Hrabyně 202 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín Vážení, v souladu

Více

tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016

tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016 KARLOVARSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY KK tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst.

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Město Strakonice adresa: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice IĆ 00251810, DIČ CZ00251810 Tel. 383700111, fax 383700323 http://www.mu-st.cz, email : posta@mu-st.cz tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání

Více

V ý z v a. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín

V ý z v a. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín V ý z v a Inženýrská činnost ve výstavbě k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č 137/2006 Sb. V platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby Zakázka:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC DOLNÍ TŘEBONÍN Výzva k podání nabídek Oprava části cyklostezky v úseku Štěkře - Zlatá Koruna 16.9.2014 Zadavatel Zadavatel: Obec Dolní Třebonín Zástupce: Pavel Ševčík Adresa: Dolní Třebonín 6, 382

Více

Název veřejné zakázky: Oprava střešního pláště zimního stadionu. (dále jen veřejná zakázka )

Název veřejné zakázky: Oprava střešního pláště zimního stadionu. (dále jen veřejná zakázka ) Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou přiměřeně dle směrnice Městského úřadu Chrudim SM018, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění Název veřejné zakázky:

Více

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh.

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh. Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava fasády garáže a zateplení soklů Domova Sosna zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Akademie výtvarných umění v Praze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Dodávka techniky audiovizuální digitalizace pro AVU v Praze" realizovaná MIMO REŽIM ZÁKONA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK SPISOVÁ ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: MMHK/000201/2014 VYŘIZUJE: Radka Šanderová TELEFON: 495 707 301 EMAIL: Radka.Sanderova@mmhk.cz DATUM: 2.1.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KANCELÁŘSKÝ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j: ZE DNE: NAŠE Č. j.: NAŠE Sp. zn.: POČET LISTŮ DOPISU: VYŘIZUJE: Zdeněk Konečný TEL: 596 803 322 FAX:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky Oprava místní komunikace u pí. Kahounové Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č.

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU s názvem 03/17/B/SP/OM/Ad,, Oprava volného bytu č.3 na ul.vaškova 2626/21 v Moravské- Ostravě zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. 27,31

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo jednací zadavatele: 1/120/827992 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM KE DNI ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace je

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel 1.1. Identifikační údaje: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ: 00287776 1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Viktor Ganjuškin starosta

Více

Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Datum: 13.11.2013 Evidenční číslo: VZ 593/2013 Číslo jednací: Vyřizuje/linka: Ing.J.Blaschkeová

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce pěších

Více

Výzva č k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva č k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Veslařská 56, 637 00 Brno Výzva č.32013038 k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Statutární město Brno, městská část Brno Jundrov, Veslařská 56, 637 00, Brno v souladu se zákonem č. 137/2006

Více

Úprava parku v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Úprava parku v Rychnově u Jablonce nad Nisou MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2284/2016 Spis. zn.: MUS/218/2016 Datum: 13. června 2016 Vyřizuje: J. Dvořák

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též jen ZD )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též jen ZD ) Č.j. PPR-13907-8/ČJ-2015-990656 Počet listů: 7 Přílohy: 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též jen ZD ) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ Dle ustanovení 21 odst. 1 písm a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dodávka akumulátorového nákladního vozidla

Dodávka akumulátorového nákladního vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadavatel město Lovosice vyzývá v souladu se směrnicí rady města č. 1/2016 uchazeče k podání nabídky na dodávky s názvem: Dodávka akumulátorového nákladního

Více

obec Dolní Žandov Dolní Žandov 36 IC : tel/fax :

obec Dolní Žandov Dolní Žandov 36 IC : tel/fax : Obec Dolní Žandov Dolní Žandov 36 IC : 00253910 tel/fax : 354 693 439 e-mail:starosta@dolnizandov.cz Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku Identifikační

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Adresa pracoviště: Adámkova třída 554, Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Adresa pracoviště: Adámkova třída 554, Hlinsko MUHLX00ECW6N Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Adámkova třída 554, 539 23 Hlinsko Č.j.: Hl - 3989 /2019/ODP Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Tel.: 469

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. ,,Oprava volného bytu č. 2 na ul. Hlučínská 187/68 v Moravské Ostravě a Přívoz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. ,,Oprava volného bytu č. 2 na ul. Hlučínská 187/68 v Moravské Ostravě a Přívoz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU s názvem 24/17/B/SP/OM/We,,Oprava volného bytu č. 2 na ul. Hlučínská 187/68 v Moravské Ostravě a Přívoz zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Informace o druhu, předmětu zakázky a předpokládané hodnotě

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Informace o druhu, předmětu zakázky a předpokládané hodnotě Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné Dolní Lomná 260 739 91 Dolní Lomná Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Muzeum folklóru a řemesel v Dolní Lomné II Vážení, v souladu

Více

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na dodávky s názvem Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků zadávanou ve zjednodušeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU PLYNOVÝ KONVEKTOMAT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU PLYNOVÝ KONVEKTOMAT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem PLYNOVÝ KONVEKTOMAT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Metodického pokynu č. 31/2013 NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. ,,Oprava volného bytu č. 7 na ul. Pobialova 1432/23 v Moravské Ostravě

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. ,,Oprava volného bytu č. 7 na ul. Pobialova 1432/23 v Moravské Ostravě ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU s názvem 49/17/B/SP/OM/We,,Oprava volného bytu č. 7 na ul. Pobialova 1432/23 v Moravské Ostravě zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k č.j.: HSOS-8911-3/2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Dokumentace bouracích prací - dům kultury Chrastava

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

čl. 1 Popis předmětu zakázky (1) Předmětem zakázky je tisk národních zpráv z šetření TALIS 2013, PISA 2012 PS a ICILS 2013 v rámci projektu Kompetence

čl. 1 Popis předmětu zakázky (1) Předmětem zakázky je tisk národních zpráv z šetření TALIS 2013, PISA 2012 PS a ICILS 2013 v rámci projektu Kompetence Vymezení zadavatele a zakázky Číslo zakázky 46/14/18 Zadávací dokumentace Název programu Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Předmět, druh a typ

Více

Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace Pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona

Více

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 -

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Obec Pohoří Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: ÚZEMNÍ PLÁN POHOŘÍ veřejná zakázka malého

Více

Zadávací dokumentace. SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení

Zadávací dokumentace. SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení Zadavatel: Obec Třanovice Třanovice čp.250 739 53 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení nábytkem Obsah zadávací dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE SPISOVÁ ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: DATUM: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE NA POSTUP ZADAVATELE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou: - v souladu s PSOV PK 2016 - v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-383200-8/ČJ-2014-0100IT-VZ Praha 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 4/10 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou

Více

ROZHODNUTI O VYPSANÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODANÍ NABÍDKY

ROZHODNUTI O VYPSANÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODANÍ NABÍDKY ěsto Břeclav Vyřizuje: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička tel.: 607 515 510 e-mail: stanislav.hrdlicka@breclav.eu Datum: 27. 8. 2015 ROZHODNUTI O VYPSANÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODANÍ NABÍDKY V souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: 3. Etapa Protipovodňová zeď Domov Svojšice č.1

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Zadavatel: Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Datová schránka: d2vairv

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo jednací zadavatele: 1/120/870515 2017 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU zadávanou podle ustanovení 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Vymezení zadavatele a zakázky Číslo zakázky 46/14/03 Zadávací dokumentace Název programu Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel Kontaktní

Vymezení zadavatele a zakázky Číslo zakázky 46/14/03 Zadávací dokumentace Název programu Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel Kontaktní Vymezení zadavatele a zakázky Číslo zakázky 46/14/03 Zadávací dokumentace Název programu Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Předmět, druh a typ

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Město Jablunkov Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Vážení, v souladu s Metodickým

Více

Osazení schodišťové sedačky v budově galerie Havlíčkova 614, Hlinsko

Osazení schodišťové sedačky v budově galerie Havlíčkova 614, Hlinsko Město Hlinsko Osazení schodišťové sedačky v budově galerie Havlíčkova 614, Hlinsko stavební práce zahrnující: Dodávku a montáž schodišťové sedačky na hlavní točité schodiště na budově galerie, Havlíčkova

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu zadávané v souladu se

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo jednací zadavatele: 1/120/1638843 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU zadávanou podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Malování soklů centrálních schodišť budovy ZŠ Vizovice, Školní 790

Více

v souladu s 3 odst. 1 písm. b), 12 odst. 3 a dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás

v souladu s 3 odst. 1 písm. b), 12 odst. 3 a dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás Město Semily Husova čp. 82 513 13 Semily IČ 00276111 www.semily.cz 2011-03-21 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Provedení kontroly spalinových cest dle

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j: ZE DNE: NAŠE Č. j.: MMH/ 67275/2016 NAŠE Sp. zn.: POČET LISTŮ DOPISU: 5 VYŘIZUJE: Bc. Hana Walachová

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL10095/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Rekonstrukce hasičské zbrojnice OBSAH 1 Úvodní ustanovení...

Více