Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin"

Transkript

1 Téma KULTIVACE IN VITRO Praktikum fyziologie rostlin

2 Teoretický úvod: KULTIVACE IN VITRO Rostlinný materiál lze krom pirozených podmínek pstovat také v rzných umlých podmínkách. Jednou z tchto možností je kultivace za specifických podmínek v uzavených (nejastji sklenných) nádobách umožující mimo pstovaní celistvých rostlin také pstovat jejich oddlené ásti. Odtud pocházejí i názvy tchto kultur: kultury in vitro (ve skle) anebo kultury rostlinných explantát (Obr.1). Podle stupn organizovanosti lze rozdlit kultury na orgánové (kultivované koeny, stonky, listy, ásti kvtenství), tkáové (soubory bunk) a bunné (jednotlivé buky, bunné suspenze, s uritými výhradami lze píp. zaadit i protoplasty buky zbavené bunné stny). Obr.1: Typy rostlinných explantát a,b/ kultury celistvých rostlin a rostlinných ástí, c/ kultury rostlinných pletiv - kalus, d/ bunné kultury- mikrospory, e/ protoplastové kultury Možnost takto kultivovat rostlinný materiál vychází z faktu, že rostliny disponují vysokou regeneraní schopností, která souvisí s možností obnovit bunné dlení i u bunk somatických. Díky tmto vlastnostem se mohou rostliny vegetativn množit a nebo nahrazovat poškozené orgány. Tato schopnost je založena na tzv. totipotenci rostlinné buky. Tém každá živá buka rostlinného tla (i buka pln diferencovaná) totiž obsahuje kompletní genetickou informaci, kterou je potenciáln schopná realizovat.

3 5.1. Složení kultivaního média a kultivaní podmínky Rostlinné explantáty vyžadují pro kultivaci speciální podmínky. Pedevším je nutné zajistit vhodné kultivaní médium, které musí obsahovat všechny potebné minerální živiny, které vyžaduje i celistvá rostlina. asto je teba do kultivaního média pidat i látky, které si bžn rostlina syntetizuje sama, patí sem hlavn aminokyseliny a vitamíny. Velmi dležitou složkou kultivaních médií jsou sacharidy. Nkteré explantátové kultury mohou být totiž nezelené, ale i kultury s kompletním fotosyntetickým aparátem nejsou asto schopny samy zajistit dostatené množství asimilát pro uspokojivý rst a vývoj. Kultivaní média obsahující organické složky na druhé stran pedstavují velmi vhodnou živnou pdu pro mikroorganismy, a proto je nutné médium i kulturu udržovat sterilní a pi manipulaci dodržovat zásady aseptické práce (Obr.2,3). Obr.2: Laminární box Laminární box (flowbox) umožuje zachovat materiál sterilní pi manipulaci mimo kultivaní nádobu. Obr.3: Kontaminace in vitro kultury Pítomnost sacharid v médiu vyžaduje práci za sterilních podmínek Významnou souástí kultivaních médií explantátových kultur jsou rstové regulátory, nejastji auxiny a cytokininy. Použitý typ a koncentrace tchto látek v médiu mže mít zásadní vliv na vývojový program daného explantátu. Pro demonstraci regulaních vlastností rstových regulátor lze použít tzv. auxincytokininový model regenerace stonkových segment tabáku vytvoený Skoogem a Millerem již v roce 1957: Stonkové segmenty byly vystaveny psobení rzných kombinací koncentrací auxin a cytokinin v kultivaním médiu: I. médium obsahovalo vysokou koncentraci auxinu pro segment bylo letální II. médium obsahovalo vysokou koncentraci cytokininu - bylo také letální

4 III. médium obsahovalo takovou koncentraci auxinu a cytokininu, že oba rstové regulátory byly v rovnováze (tato rovnováha je pro každý rostlinný materiál specifická a rozhodn to neznamená rovnost koncentrací) - docházelo k produkci kalusu - hojivého pletiva (obrázek 4b). Pokud je zachován stejný pomr auxinu a cytokininu v médiu jako byl ten, který tvorbu kalusu vyvolal, pak je možné udržet tento typ rstu in vitro neomezen dlouho. IV. pokud byla posunuta rovnováha auxinu a cytokininu oproti situaci III. ve prospch cytokininu - na segmentu se tvoily pupeny- tedy základy prýt (obrázek 4a). V. pokud byla posunuta rovnováha oproti situaci III. ve prospch auxin - na segmentu se tvoily koenové základy (obrázek 4c). a b c b c koen cytokinin : auxin cytokinin auxin cytokinin : auxin Obr.4: Organogeneze de novo auxin-cytokininový model podle Skooga a Millera (1957), stonkové segmenty tabáku a b c Využití kultur rostlinných explantát: Nástroj studia fyziologie rostlin Vegetativní množení Ozdravování rostlin Výroba umlých semen (obr.5) Produkce sekundárních metabolit Šlechtní rostlin-fúze protoplast, penos organel, chromozom -transformace pímým a vektorovým (Agrobacterium) penosem DNA proliferace zrání klíení udržování tkáové kultury se vývoj embryoid pemna embrya v rostlinku základy embryoid a b c Obr.5: Somatická embryogeneze prbh embryogenního procesu u smrku vetn konverze na klíící rostlinu

5 Zadání praktických úloh k tématu: KULTIVACE IN VITRO Pehled úloh k vypracování: Úkol 1: Množení rostlin in vitro 1a) Namnožte rostliny bramboru metodou pstování stonkových ízk in vitro Úkol 2: Kultivace tkáových kultur 2a) Peokujte tkáovou kulturu tabáku a stanovte viabilitu barvením trypanovou modí Úkol 3: Subkultivace rostlin, penos do podmínek ex vitro 3a) Peokujte masožravou rostlinu na erstvé médium. Pevete rostlinu do podmínek ex vitro.

6 Praktické úlohy: KULTIVACE IN VITRO Úkol. 1: Množení rostlin in vitro Cíl: Demonstrovat možnosti mikropropagace (množení rostlin v in vitro podmínkách). Hypotéza, kterou v prbhu práce ovíme: Kultury rostlinných explantát je možné vegetativn množit. Pi práci za aseptických podmínek ovíme možnost množení cestou prosté reprodukce i regenerace de novo. 1a) Namnožte rostliny bramboru metodou pstování stonkových ízk in vitro Princip: Pi množení rostlin in vitro (mikropropagaci) se využívá zejména dvou zpsob: reprodukce (schéma - ást A), kdy se nový prýt rostliny vyvíjí z dormantního úžlabního pupene, a regenerace de novo (schéma - ást B), kdy se nová rostlina vytváí ze somatických diferencovaných bunk, a to bu cestou organogeneze (asov i prostorov oddlený vývoj nadzemní ásti a koen, viz. auxin-cytokininový model) nebo cestou somatické embryogeneze (somatické buky dávají vznik embryoidu, tedy útvaru, který je tvarem i funkcí obdobou zygotického embrya). Obr. 6: Schéma mikropropagace rostlin. A reprodukce, B regenerace de novo

7 Laboratorní postup: Poteby: rostliny bramboru na agarovém médiu (pstované 3 týdny in vitro z nodálního segmentu), baka s agarovým médiem bez rstových regulátor a s rstovými regulátory, box pro práci v aseptickém prostedí (laminární flowbox), sterilní nástroje, kultivaní box s teplotou 20 o C. Provedení úkolu: 1. Seznámíte se se zpsobem a podmínkami práce v aseptickém prostedí. 2. V aseptickém boxu odeberte z rostlin bramboru nodální (obsahují úžlabní pupen) a internodální stonkové segmenty a penesete je na médium: nodální segment s úžlabním pupenem a listem a internodální stonkový segment vždy na takové médium, jež povede ke zdárnému vývoji explantátu. 3. Zdvodnte výbr kultivaního média pro daný typ explantátu. 4. Postup a oekávané výsledky popište do protokolu. Otázky: Kolik rostlin bramboru je možné maximáln získat cestou reprodukce v podmínkách in vitro za pl roku? Subkultivaní interval (doba mezi jednotlivými pesazeními) je obvykle 3 týdny. Pokuste se odhadnout, co by se stalo se segmentem, který by byl umístný na nevhodné médium, pípadn v nevhodné orientaci. Úkol. 2: Kultivace tkáových kultur Cíl: Zaokovat tkáovou kulturu a stanovit viabilitu nov založené a starší kultury. Hypotéza, kterou v prbhu práce ovíme: Jakým zpsobem je možné množit a udržovat nediferencované rostlinné pletivo. Princip: U rostlin v míst poranní dochází k obnov bunného dlení a dedifrenciaci (tedy ztrát organizovanosti), což vede k vytvoení hojivého pletiva (závalu, kalusu). V podmínkách in vitro lze podobnou situaci vyvolat psobením vhodné kombinace rstových regulátor - auxin a cytokinin. Vytvoený kalus (neorganizovan rostoucí masu bunk) je možné po

8 penesení na živné médium o podobném i stejném složení jako médium, které tvorbu kalusu vyvolalo, pstovat po neomezen dlouhou dobu. V nkterých pípadech lze v tkáové kultue vhodnou zmnou kultivaního média (pedevším zmnou i vynecháním rstových regulátor) a dalších kultivaních podmínek znovu navodit diferenciaci žádaných rostlinných pletiv a orgán. 2a) Peokujte tkáovou kulturu tabáku a stanovte viabilitu barvením trypanovou modí Princip viabilního barvení: Povrchové struktury živých bunk pedstavují aktivní bariéru pro vstup látek do buky, a obsah živých bunk tedy zstává narozdíl od obsahu mrtvých bunk nezbarvený. K tomuto rozlišení živých a odumelých bunk budete používat trypanovou mod. Pracujte opatrn, BARVIVO JE KARCINOGENNÍ!! Poteby: Tkáové kultury tabáku (Nicotiana tabacum) rzného stáí (liší se délkou poslední subkultivace), médium s rstovými regulátory (auxiny a cytokininy) pro kultivaci tkáových kultur, roztok trypanové modi, pomcky pro pípravu nativních preparát. Pracovní postup: 1. Pi dodržení podmínek práce v aseptickém prostedí peneste ást mladé tkáové kultury tabáku na erstvé medium. 2. Další ást pletiva odeberte do kádinky a pipravte bunnou suspenzi (aseptická práce již není nutná). Obdobn pipravte bunnou suspenzi ze starší kultury. 3. Kapku suspenze peneste na podložní sklíko, odsajte vodu kouskem buniiny, pidejte malou kapku trypanové modi a obarvenou suspenzi pozorujte pod mikroskopem. 4. Odhadnte % živých a mrtvých bunk ve vzorcích z kultur pstovaných s rzným subkultivaním intervalem. 5. Povšimnte si odlišností ve tvaru a upoádání bunk v tkáové kultue oproti bukám v rostlinných pletivech. Výsledek pozorování schématicky zakreslete, pípadn piložte odpovídající fotografii. Vyhodnocení experiment: Komentujete viabilitu bunk kultury. Navrhnte zpsob(y), jak lze dosáhnout zvýšení viability vybrané kultury.

9 Úkol. 3: Subkultivace rostlin, penos do podmínek ex vitro Cíl: Seznámit se s manipulací a možnostmi udržování rostlin in vitro a požadavky rostlin na pevod do ex vitro podmínek. Hypotéza, kterou v prbhu práce ovíme: Rostliny lze dlouhodob udržovat v podmínkách in vitro a následn pevést do pirozených podmínek. 3a) Peokujte masožravou rostlinu na erstvé médium. Pevete rostlinu do podmínek ex vitro. Úvod: Penos do bžných kultivaních podmínek (rostliny rostou v zemin v neaseptických podmínkách) je závrenou fází jakékoliv práce s rostlinnými explantáty, která má mít praktický výstup. Nkdy však tento krok pedstavuje dosti vážný problém. Rostliny rostoucí v podmínkách in vitro jsou totiž adaptovány na odlišné podmínky výživy (snadno dostupné živiny, mén rozvinutý koenový systém), na nepítomnost patogen a zejména na vysokou relativní vlhkost uvnit kultivaních nádob. Nemají proto dostaten vyvinuté ty povrchové struktury, které regulují výdej vody do prostedí (na povrchu list chybí vosky, kutikula je velmi tenká a prduchy zstávají trvale oteveny). Proto je teba pomrn dlouho po penesení do pdy mimo kultivaní box rostliny chránit ped vadnutím a relativní vlhkost okolního prostedí snižovat postupn (i nkolik týdn). Poteby: kultura Drosera capillaris (nebo Pinguicula primuliflora), baky s kultivaním médiem, sterilní nástroje. Pracovní postup: 6. Rozdlte rostliny rosnatky (tunice) na erstvá media. Pracujte peliv v aseptických podmínkách, na provedení vaší práce závisí další úspch pstování. 7. Na jedné z rostlin si budete moci ovit výsledek, odnesete si totiž baku s masožravou rostlinou dom. 8. Pokud pozdji zjistíte infekci na médiu (rozvoj pípadných bakterií a plísní se projeví asi do 10 dn), okamžit pesate rostlinu do rašeliny (ph asi 4,5). 9. Abyste zajistili vysokou vzdušnou vlhkost, postavte nádobu s pesazenou rostlinou do vtší nádoby (zavaovaky apod.), na dno nalijte asi 1 cm vody a nádobu zakryjte (nap.

10 alobalem). Odkrývejte postupn asi dva týdny, aby se rostlina mohla na podmínky ex vitro dobe adaptovat. 10. I když kultura roste in vitro dobe a bez infekce, nejpozdji po 3-4 msících pevete vyvinuté rostliny popsaným zpsobem do rašeliny (živiny v médiu se vyerpají). Vyhodnocení experiment: Zhodnote úspšnost vaší práce z hlediska sterility a životaschopnosti rostliny po pevedení do ex vitro podmínek. Otázky: Rostliny je nutné pi pesunu z in vitro do ex vitro podmínek adaptovat. Pro?

11

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13.1. VÝVOJ KVĚTU Při vývoji květních orgánů nastávají ve vrcholech podstatné změny organogeneze a růstu orgánů. Listový nebo pupenový původ květních orgánů je sice patrný

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro

Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková, Jana Krajíčková, Lenka Wasserbauerová, Kateřina Smékalová, Karel Dušek CERTIFIKOVANÁ

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO

INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO Úloha č. 14 Indukce tvorby hlíz in vitro na jednonodálních segmentech rostlin bramboru -1 - INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO TUBERIZACE BRAMBOR (Solanum tuberosum) Tuberizace je morfogenetický

Více

Genofondy rostlin v zahradní tvorb

Genofondy rostlin v zahradní tvorb Sborník z konference Genofondy rostlin v zahradní tvorb konané 23. 26. záí 2013 Pavel Sekerka (ed.) Unie botanických zahrad R Botanická zahrada hl. m. Prahy Katedra zahradnictví FAPPZ ZU Katedra zahradní

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny TERRA InfoPaper Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Ing. Vladimír Skácel, Ing. Jana Fiedlerová, Ing. Karel Nejezchleb CSc. T-CERAM s.r.o., Libice 60, skacel@t-ceram.com, www.t-ceram.com Keramika je

Více