10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí."

Transkript

1 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v bezporuchovém stvu ( vodiče td. ). Neživá část se dostává pod npětí při poruše ( kostry, kryty, nosné konstrukce td. ). Dotykové npětí vzniká n lidském těle jko důsledek dotyku s částí pod npětím. Krokové npětí vzniká v blízkosti zemniče nebo n zem spdlého vodiče, při průchodu poruchového proudu zemí. Je to zvláštní přípd dotykového npětí, kdy člověk překlene svým krokem ( uvžuje se velikost kroku 1m ) rozdíl potenciálu mezi dvěm místy v blízkosti zemniče nebo n zem spdlého vodiče. u l u DOVOLENÉ DOTYKOVÉ NAPĚTÍ. Výše dovoleného dotykového npětí závisí nejen n účelu, k němuž je používáno n prostředí, le i n době trvání poruchy. Čím je dob účinku dotykového npětí krtší, tím může být dotykové npětí vyšší. Přípustné hodnoty trvle dovoleného dotykového npětí u zřízení do 1000V jsou uvedeny v následující tbulce. Trvle dovolené dotykové npětí neživých Prostory částí [V]. střídvé stejnosměrné Normální i nebezpečné 50 2) 120 Zvlášť nebezpečné 1) Ve zvlášť nepříznivých přípdech ( práce ve vodě bez použití pomůcek, stísněné prostory ) 1) Pltí též pro hrčky, některá zdrvotnická jiná zřízení přicházející do styku s pokožkou nebo s vlsy v prostorech, ve kterých to stupeň nebezpečí vyžduje. 2) Dovolené zvlnění je 10%. U zřízení nd 1000V závisí hodnot dovoleného dotykového npětí n době trvání t d podle vzorce: l

2 DDN 1 t d Zemnič - vodivé těleso, desk, pás, tyč, trubk td., umístěné v zemi z účelem vytvoření vodivého spojení se zemí. Země - místo vzdálené od zemniče tk dleko, že jím neprotéká prkticky žádný proud. Zemní odpor - je odpor mezi zemničem zemí. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OCHRAN PŘED ÚRAZEM ELEKTŘINOU. Aktivní ochrny - předcházejí ohrožení. ) Zmezením dotyku - ( ochrn izolcí polohou, zábrnou, ). b) Omezením tělového proudu n bezpečnou hodnotu - ( npříkld bezpečným npětím, omezením ustáleného proudu náboje ). Psivní ochrny - působí ž po vzniku ohrožení. c) Včsným smočinným odpojením od zdroje - ( npříkld chrániči td. ). Třídy ochrny - oznčují způsob, jkým je ochrny dosženo. Zákldní chrkteristiky zřízení. Optření k zjištění bezpečnosti. Žádné prostředky k připojení ochrnného vodiče. Třídy ochrny 0 I II III Optřeno Přídvná prostředky izolce žádné k připojení prostředky ochrnného k připojení vodiče. ochrnného Pouze okolím. Spojení s ochrnným vodičem. vodiče. Nejsou potřebná. Konstruováno pro npájení ze zdroje SELV. Připojení ke zdroji SELV. OCHRANY CHRÁNÍCÍ JAK ŽIVÉ, TAK I NEŽIVÉ ČÁSTI. Ochrn mlým npětím: SELV, PELV, ( FELV ). Je to nejbezpečnější typ ochrny proti úrzem elektřinou. Mír bezpečnosti této ochrny velmi závisí n tom, jk je obvod s bezpečným npětím optřen proti tomu, by do něj pronikl cizí npětí překrčující jeho bezpečnou mez. Ochrn bezpečným npětím se používá pro elektrotechnická zřízení ve zvlášť nebezpečných prostorech, pro elektrické hrčky, pro zdrvotnické přístroje určené pro kontkt s tělem pcient td. Velikost bezpečného npětí závisí n tom, v jkém prostředí je zřízení používáno n tom, k čemu zřízení slouží ( npětí může být i nižší, než určuje norm ). SELV - obvod bezpečného npětí není propojen s obvody s npětím vyšším než bezpečné tk, by mohl být jeho bezpečnost negtivně ovlivněn selháním ochrny propojeného obvodu. Není dovoleno záměrně spojit kterýkoliv vodič obvodu SELV s živými částmi, nebo s ochrnným vodičem jiného obvodu, dokonce není dovoleno spojení obvodu SELV se zemí. Zdrojem npětí pro obvod SELV může být: elektrochemický zdroj ( npříkld bterie ) generátor ( poháněný npříkld splovcím motorem )

3 trnsformátor se vstupem n vyšší npětí než je výstup SELV motorgenerátor s elektromotorem n vyšší npětí, než je výstup SELV elektronický zdroj ( nebo předmět ) se vstupem npájeným vyšším npětím n výstupu s npětím SELV. Části obvodů SELV musejí být spolehlivě odděleny od jiných obvodů ( dvojitá izolce ), zejmén n přístrojích ( relé, stykčích td. ). Vodiče obvodů SELV se mjí prostorově oddělovt od vodičů jiných obvodů nebo musí být izolovány n nejvyšší npětí společně uložených vodičů. Zásuvkové spoje obvodů SELV musejí být s jinými obvody nezáměnné nesmějí mít kontkt pro ochrnný vodič. PELV - někdy je třeb ( pro zjištění bezpečného provozu zřízení ) obvod nízkého npětí uzemnit. Tím se vzdáváme úplné nezávislosti obvodu nízkého npětí n činnosti ochrn osttních obvodů, obvod PELV může mít proti jiným obvodům při nesprávné činnosti ochrn těchto obvodů větší npětí než bezpečné. Užití obvodu PELV : SELV M PELV M zkrt FELV - nejde o druh ochrny bezpečným npětím. Obvod sice prcuje s npětím spdjícím do ktegorie mlých npětí, le nikoliv z bezpečnostních, le z funkčních důvodů. Jko příkld můžeme uvést ovládcí obvody obráběcích strojů, jejichž silové obvody jsou npájeny z energetické sítě. Bylo by zbytečné, by ovládcí obvod plnil podmínky ochrny SELV, neboť kostr stroje, jíž se dělník dotýká je běžně chráněn nulováním. U živých částí obvodu FELV se nezjišťuje, by jejich npětí bylo z všech okolností bezpečné. Proto musí být živé části obvodu FELV chráněny kryty, přepážkmi nebo izolcí. Obvod FELV může být spojen s vodičem PE, nebo s ochrnným uzemněním. Ochrn omezením ustáleného proudu náboje. Ustálený proud mezi částmi součsně přístupnými dotyku tekoucí činným odporem 2000Ω nesmí překročit 3,5mA střídvého nebo 10mA stejnosměrného proudu. Nhromděný náboj mezi součsně přístupnými částmi chráněnými ochrnnou impedncí nesmí překročit 50µC. OCHRANY CHRÁNÍCÍ JEN ŽIVÉ ČÁSTI. Ochrn izolcí. Ochrn izolcí je ochrn chránící jk živé, tk i neživé části. Kždé elektrické zřízení, u něhož je proveden ochrn izolcí, musí vyhovět podmínkám stnoveným pro zákldní izolci pro přídvnou izolci, které společně vytvářejí izolci dvojitou. Místo dvojité izolce lze použít zesílené izolce, pokud zjistí ochrnu před úrzem elektrickým proudem ve stejné míře, jko zjišťuje dvojitá izolce. Symbol třídy ochrny II - ochrny izolcí. Zákldní izolce slouží k činnosti zřízení. Musí tedy mít tkovou kvlitu, by zřízení v dných podmínkách spolehlivě plnilo svoji funkci, to i při přípdném přepětí v síti.

4 Přídvná izolce - slouží k ochrně před úrzem elektřinou. V přípdě zničení zákldní izolce ( npříkld spálením vinutí ) musí přídvná izolce dále plnit svoji funkci. Konstrukčně bývá proto přídvná izolce řešen tk, by se nezničil zároveň s izolcí zákldní. Přídvná izolce musí snést lespoň stejné elektrické nmáhání jko izolce zákldní. Zesílená izolce - je schopn svou kvlitou plnit součsně úkol jk zákldní, tk i přídvné izolce. Lze ji všk užít jen n těch částech elektrických předmětů, kde nepřichází v úvhu zničení vdou zřízení ( teplem při spálení vinutí td. ). Ochrn polohou. V jké minimální vzdálenosti je třeb umístit zřízení NN při ochrně polohou ukzuje následující obrázek. b c Uvnitř budov je =2,5m, b=1,25m c=0,75m. Vně budovy v prostorách obecně přístupných je =5m, b=3m c=3m. Vně budovy v prostorách nepřístupných likům prcovníkům seznámeným je =2,7m, b=1,5m c=1,5m. Nd polní cestou silnicí I. II. třídy má být vedení NN minimálně 6m, nd dálnicí min. 7m. Nd sportovním hřištěm má být vedení NN minimálně 10m. Nd neschůdnou částí budovy má být vedení NN minimálně 2m. Nd doprvovnou částí má být vedení NN minimálně 0,2m. Ochrn zábrnou. Konkrétní vzdálenosti zábrny od živých částí udávjí normy, tyto vzdálenosti jsou závislé n prostředí, n odborné způsobilosti osob, které mjí k zábrně přístup n kvlitě zábrny ( npříkld velikost ok u oplocení - krytí IP ). Tm kde mjí přístup osoby bez elektrotechnických znlostí musí být zábrn pevná, dosttečně vysoká odstrnitelná jen s použitím nástroje. Protože zábrnu tvoří mnohdy i běžná stvební úprv ( dveře, oplocení td. ), je nutné ji vždy oznčit výstržnou tbulkou, by byl dobře rozezntelná od stejných překážek mjících jiný účel. Je vhodné doporučuje se, by byly odnímtelné zábrny z izolntu. Ochrn kryty nebo přepážkmi. Tto ochrn funguje n stejném principu jko zábrn. Kryt nebo přepážk mjí mít krytí lespoň IP 2X, přičemž vodorovné plochy sndno přístupných krytů přepážek musí poskytovt krytí lespoň IP 4X. U některých trdičních součástí ( npříkld objímky žárovek ) povoluje norm použití součásti přesto, že součást nemá krytí minimálně IP 2X.

5 Doplňková ( záložní ) ochrn proudovým chráničem. Ochrn proudovým chráničem je určen pro ochrnu neživých částí pro ochrnu živých částí se smí použít pouze jko doplňková ochrn. Proudový chránič vypíná do 0,2s i když je seřízen n npříkld n 30mA, protéká postiženou osobou po celou dobu ž do vypnutí chrániče proud, omezený pouze vlstním odporem těl. Má-li npříkld úrzový obvod včetně těl člověk impednci 1000Ω, poteče jím při npětí sítě 230V po dobu 0,2s proud 0,23A!!! Schém proudového chrániče. Ochrn doplňkovou izolcí. Ochrnné pomůcky pro ochrnu doplňkovou izolcí musí splňovt poždvky n zesílenou izolci Ochrnu doplňkovou izolcí ( izolční rukvice ochrnný izolční koberec td. ) smí jko zákldní ochrnu používt osoby minimálně znlé ( norm nevylučuje prcovníky poučené, le ti nesmějí prcovt n zřízení NN pod npětím ). 11. Ochrny chránící jen neživé části. Ochrn použitím zřízení třídy ochrny II nebo s rovnocennou izolcí. Ochrn použitím zřízení třídy ochrny II znemožňuje proniknutí nebezpečného npětí n povrch elektrického předmětu. Ochrnu použitím zřízení třídy ochrny II lze provést následujícími způsoby: ) Přídvnou nebo zesílenou izolcí. b) Izolčním krytem. Ochrn přídvnou nebo zesílenou izolcí. Přídvná nebo zesílená izolce byl nmontován v průběhu výstvby nebo montáže. Zřízení se neoznčuje symbolem dvojité izolce, le symbolem, zkzujícím připojení k ochrnnému vodiči.

6 Ochrn izolčním krytem. Izolční kryt zjišťuje krytí minimálně IP 2X musí úplně obklopovt vodivé části. Kryt nesmí být vodivě spojen ( npříkld vodičem nebo šrouby ) s vodivými částmi uvnitř krytu, dokonce ni upevňovcí prvky ( npříkld šrouby ) tohoto krytu vyrobené z izolntu nesmějí mít tkový tvr, by je bylo možno nhrdit běžnými kovovými prvky. Jde-li některá část krytu odstrnit ( otevřít, odejmout td. ) bez použití nástroje nebo klíče, musí být krytí vodivých částí i po odstrnění této části krytu minimálně IP 2X. Ochrn nevodivým okolím. Tto ochrn není v České republice běžně používán, protože zde není dovoleno používt zřízení třídy ochrny 0. Ochrn může být využit ve speciálních přípdech ( výzkumná prcoviště td. ). Stěny i podlh prcoviště musí být izolční ( norm předepisuje izolční odpor zkušební npětí ). Cizí vodivé části se nesmí n prcovišti vyskytovt, nebo musí být v dosttečné vzdálenosti, přípdně musí být odděleny zábrnou. min. 1,25m min. 2m Nevýhodou ochrny je, že i n neživých částech jednotlivých nechráněných spotřebičů může být vlivem průrzu různé npětí rozdíl npětí mezi vdnými spotřebiči může být nebezpečný. IT U Ochrn neuzemněným místním pospojováním. Ochrn vyrovnává možné rozdíly potenciálů mezi neživými částmi nvzájem spolu s nimi i s cizími vodivými částmi přístupnými dotyku, niž by pospojovná soustv byl spojen se zemí to ni přez neživé části elektrických předmětů. Norm stnoví, že je nutné provést optření, by osoby vstupující do míst chráněného pospojováním nemohly být zsženy rozdílem potenciálů. Slbinou ochrny by mohlo být, že vlivem poruchy některého ze spotřebičů může být pospojovná neuzemněná soustv trvle pod npětím proti okolí.

7 Ochrn elektrickým oddělením. Při použití této ochrny není nebezpečný jednopólový styk. Ochrn nepůsobí proti dvoupólovému styku. Omezení délky vedení n l 500m, npětí n U 2 500V součinu npětí délky vedení n U 2 l V m je proto, by nebyly člověku nebezpečné kpcitní proudy, protékjící při jednopólovém dotyku. Živé části odděleného obvodu se nesmí spojit se zemí nebo s jiným obvodem. Zdroj odděleného obvodu může npájet i více spotřebičů, všk u jejich neživých částí musí být provedeno neuzemněné místní pospojování, které nesmí být spojeno s cizími vodivými částmi nebo ochrnnými vodiči. Zákldním spojením je le připojení jednoho obvodu n jeden zdroj. TN-C U U neuzemněné místní pospojování PEN izolční briér l 500m U 2 500V U 2 l V m OCHRANY SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. Ochrn npěťovým chráničem. Ochrn se ve světě nepoužívá, protože se všk v nší prxi někdy používl používá, byl doplněn do národní přílohy nší normy. Npěťový chránič odpojí vdnou část v okmžiku, kdy npětí proti zemi n chráněné části dosáhne hodnoty, n níž je nstven cívk chrániče. PEN zkušební tlčítko R Z M Referenční zemnič smí mít odpor ž 200Ω má být vzdálen od osttních zemničů minimálně 15m, by nebyl ovlivněn jejich polem.

8 Ochrn proudovým chráničem. Proudový chránič prcuje n principu diferenciálního trnsformátoru. Není-li součet proudů procházejících diferenciálním trnsformátorem menší než nstvená hodnot, vypne ochrn obvod. Ochrn proudovým chráničem je moderní typ ochrny, která dovede regovt i n mlé chybové proudy. Běžně se vyrábějí ochrny s citlivostí 500, 300, 100, 30 dokonce 10mA chybového proudu. Přílišná citlivost proudové ochrny může být i n závdu, proudová ochrn může způsobit nežádoucí vypínání tepelných spotřebičů, jejichž svodové proudy v rozžhveném stvu čsto překrčují citlivost chrániče. Ochrn může vypnout při průchodu přepěťové vlny ( tomu lze čelit užitím chráničů se zpožděnou funkcí ). Přípustné hodnoty uzemnění chráněných neživých částí vycházejí z odporu ochrnného vodiče z impednce smyčky počítjí se stejně jko osttní ochrnná optření pro kždý druh sítě zvlášť. PEN zkušební tlčítko R Z M Ochrn pospojováním. Cílem ochrny je vyrovnt potenciály všech dostupných vodivých částí n úroveň shodnou s nulový potenciálem země. Hlvní pospojování: - vodivé části přicházející do budovy ( potrubí, kovové pláště kbelů, hromosvod, zemnič, td. ), - rozvody potrubí v budově ( vod, plyn, ústřední topení td. ), - kovové konstrukční části budovy jiné kovové hmoty ( klimtizce pod. ). Pospojování u distribučního rozvděče: - zhrnuje prkticky stejné druhy neživých částí jko předchozí hlvní pospojování vyhovuje týmž poždvkům. Liší se pouze tím, že neslouží pro celý objekt, le pouze pro jednu část ( provozovnu, byt td. ). Doplňující pospojování: musí zhrnovt ty části, které jsou součsně přístupné dotyku to: - všechny neživé části upevněných elektrických zřízení, - vodivé části neelektrických zřízení, - hlvní kovové rmtury železobetonu, pokud je to proveditelné. Není-li pospojování tkových částí zjevné, ověřuje se měřením odporu R mezi neživou částí elektrického předmětu dotyčnou částí. Nměřená hodnot odporu musí splňovt následující poždvek, by nebylo n neživé části npětí větší než 50V :

9 R 50 I I je pro ndproudové jistící prvky proud zjišťující jejich působení do 5s pro proudové chrániče je to jejich citlivost. Ochrn smočinným odpojením vdné části v síti IT. V síti IT je dovoleno trvlé spojení sítě se zemí pouze přes dosttečně vysokou impednci, proto je možný provoz sítě i při jednopólovém zemním spojení to z předpokldu, že dotykové npětí n chráněných elektrických zřízeních nepřekročí 50V. Hlídání izolčního stvu sítě se nepřikzuje, provádí se npříkld metodou kontroly všech npětí proti zemi. Chráněné části se chrání uzemněním mohou být uzemněny: A - jednotlivě, B - po skupinách ( pospojování npříkld u distribučního rozvděče ), C - společně ( hlvní pospojování ). V přípdě A je velikost poruchového proudu omezen odpory uzemnění obou postižených částí. Poruchový proud by mohl vytvořit n některé z nich nebezpečné npětí ( npětí nesmí překročit 50V ), proto musí být přerušen pltí pro něj vzth: RA I 50 R A - odpor uzemnění neživých částí včetně uzemňovcího přívodu, I - proud zjišťující odpojení vdné části do 5 sekund. V přípdě B C je velikost poruchového proudu omezen impedncí poruchové smyčky: 3 US ZS 2 I Z S - přípustná hodnot impednce smyčky, I - proud, n který reguje ochrnný prvek vypnutím v době t podle následující tbulky. Jmenovité npětí Nejdelší dob odpojení U f / U S [s] [V] bez středního vodiče se středním vodičem 120 / 240 0, / 400 0,4 0,8 400 / 690 0,2 0,4 580 / ,1 0,2 Tm kde nelze zjistit včsné vypnutí, musíme provést buď doplňující pospojování, nebo použít chránič, který odpojuje vdnou část do 0,2 sekundy. IT t V < 5s t V podle tbulky t V 0,2s ( 1s ) RA 50 3 US ZS I 2 I RA 50 I Ochrn smočinným odpojením vdné části v síti TT. R 200Ω

10 Soustv má uzemněný uzel ( nulový bod ) chráněné neživé části jsou tké uzemněny. V přípdě poškození zákldní izolce se uzvírá obvodem ( přes uzemnění uzlu uzemnění neživé části ) poruchový proud. V poruchovém obvodu musí být zřzen tkový ochrnný prvek (využívá se hlvně proudový chránič, který nevyžduje tk kvlitní uzemňovcí elektrody ), který nepřipustí, by n chráněném předmětu vzniklo dotykové npětí vyšší než 50V. Pojistky, jističe jistící relé lze použít jedině v přípdě, že hodnot R A je tk nízká, že k odpojení vdné části dojde do 5 sekund ( chrániče vypínjí v čse 0,2s, typ S v čse 1s ). Odpor uzemnění neživých částí včetně uzemňovcího přívodu je dán vzthem: R A 50 I d kde I d je poruchový proud. Středním vodičem, který je v síti TT uzemněn pouze u zdroje, protékjí prcovní proudy spotřebičů. Ty v něm vytvářejí úbytky npětí. Proto se klde tento vodič izolovně, musí být brevně odlišen nesmí být spojován s neživými částmi zřízení. TT t V 5s t V > 5s t V 0,2s ( 1s ) N R A I 50 mx R A 50 I Z S 3 U 2 I Ochrn smočinným odpojením vdné části v síti TN dříve ochrn nulováním. Zákldem ochrny je, že všechny neživé části jsou spojeny s uzemněným bodem sítě ochrnným vodičem ( v síti TN-C vodičem PEN v síti TN-S vodičem PE ). Ochrnný vodič musí být uzemněn: u kždého příslušného trnsformátoru nebo generátoru, nebo v jeho blízkosti. Mximální přípustný odpor uzemnění je R N 5Ω ( norm připouští ve ztížených podmínkách i více ), ve venkovním rozvodu kždých 500m n jeho konci, u kbelového vedení 200m od míst předchozího uzemnění n jeho konci, u přípojkových skříní nebo hlvních rozvděčů, jsou-li vzdáleny od nejbližšího míst uzemnění více než 100m, u dočsných prcovišť krátkodobého použití umístěných mimo trvlé objekty td., u podružných rozvděčů, jsou-li vzdáleny od nejbližšího míst uzemnění více než 100m, n konci odboček všech druhů vedení delších než 200m od míst předchozího uzemnění. Vodiče PEN ni vodiče PE se nesmějí jistit. Vodiče PEN PE se musí dimenzovt tk, by v nich nevznikly při poruše nepřípustné úbytky npětí z dobu, než ndproudové jištění odpojí vdnou část, nevzrostl nepříznivě jejich teplot. Mximální odpojovcí doby pro sítě TN jsou uvedeny v následující tbulce. S R A 50 I R 200Ω

11 Jmenovité střídvé npětí proti zemi Odpojovcí dob [V] [s] 120 0, , , ,2 více než 400 0,1 U mezilehlých hodnot npětí se upltňuje dob příslušná k nejblíže vyššímu npětí. Norm dovoluje i výjimky. Síť TN-C-S. TN-C-S PEN TN-S N PE Impednce poruchové smyčky musí být tk mlá, by při zkrtu n neživou část vznikl poruchový proud, jenž způsobí vybvení ochrnného prvku z předepsnou dobu: ZS I U 0 Z S - impednce smyčky zhrnující zdroj, prcovní vodič k místu poruchy ochrnný vodič mezi místem poruchy zdrojem, I - proud zjišťující smočinné působení ochrnného prvku do doby stnovené normou, U 0 - jmenovité npětí sítě proti zemi. Protože v síti TN-C může dojít k ohrožení lidského život ( viz následující obrázek ), je stále více upřednostňován síť TN-S, nebo TN-C-S. TN-C A B C D dtová zřízení kox. PEN δu A - rušivý vliv zemních proudů, B - záměn vodičů Princip ochrny je možno využít i ve stejnosměrných sítích není vyloučeno ni uzemnění zásuvky, C - nesprávně zpojený spínč, D - přerušení fázového vodiče v přípdě, že provedeme síť jko TN-S. vodiče PEN.

12 TN-S + N PE - TN-S N PE

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Vyhláška 50/78 Sb. 2. Zdroje pro ochranu SELV a PELV mohou být např.: bezpečnostní ochranní transformátor.

Vyhláška 50/78 Sb. 2. Zdroje pro ochranu SELV a PELV mohou být např.: bezpečnostní ochranní transformátor. Vyhláška 50/78 Sb. 1. Isolované vodiče jsou barevně označeny: L x fázové vodiče černá, hnědá, šedá; N střední vodiče světle modrý; PE ochranný vodič zelenožlutý. 2. Zdroje pro ochranu SELV a PELV mohou

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_DRUHY PROSTOR_E1-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

4.7.9 Bezpečnost při styku s elektřinou

4.7.9 Bezpečnost při styku s elektřinou 4.7.9 Bezpečnost při styku s elektřinou Předpoklady: 4207 Pedagogická poznámka: Probrat obsah této hodiny je ve 45 minutách velmi těžké (jakmile studenty necháte měřit vlastní odpor a počítat příklady

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305

9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 1 9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305 Soubor norem je platný pro: stavby včetně jejich instalací a obsahu,

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613, příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY Z ELEKTROTECHNOLOGIE. Ing. Tomáš Kostka, Ing.

STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613, příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY Z ELEKTROTECHNOLOGIE. Ing. Tomáš Kostka, Ing. STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613, příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY Z ELEKTROTECHNOLOGIE Ing. Tomáš Kostka, Ing. Eva Navrátilová Havířov 2008 aktualizováno 07/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ

Více

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Perspektivy bydlení IV - bezpečnost, komfort, úspory Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Připravil: Ing. Karel Dvořáček ČSN 33 2130 ed. 2:2009 - Elektrické

Více

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí?

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí? Revize Kdo je odpovědný provádění revizí? Za provedení výchozí revize nového nebo rekonstruovaného elektrického řízení je po vyhlášky č.20/1979 Sb., kde se určují vyhrazená elektrická řízení a stanoví

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 50 110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Tato norma je základní normou z hlediska obsluhy a práce na elektrickém zařízení. Třídícím znakem této normy je ČSN 343100, což je norma,

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. Strana 1 (celkem 20) Obsah 1 ÚVOD...3 2 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ...3 3 HLAVNÍ DOMOVNÍ

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Elektrická zařízení. Povinnosti zhotovitele el. zařízení:

Elektrická zařízení. Povinnosti zhotovitele el. zařízení: 4 Elektrická zařízení Obr. 1 Elektrická zařízení musí být odborně navržena a vyrobena. Před uvedením el. zařízení do provozu musí být provedeny předepsané zkoušky a revize, aby se prověřila jeho správná

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Obsah 1. Úvod definice základních pojmů 2. Osoby provádějící činnosti na EZ 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem 4. Principy a postupy při činnostech

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Bezpečnost v elektrotechnice

Bezpečnost v elektrotechnice Bezpečnost v elektrotechnice Garant předmětu: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Autoři textu: doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc. doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 20.8. 2011 Zařazení předmětu Předmět

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla)

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla) KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 23TVVM hoogenizce (sěšovcí prvidl) Hoogenizce Stvební teriály sou z hledisk zstoupení doinntních složek několikfázové systéy: Dvoufázové trice, vzduch (póry)

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Jak vybrat elektrocentrálu? 001

Jak vybrat elektrocentrálu? 001 Jak vybírat MEDVEDa? 1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan? Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí platnost od 1. 4. 2011 Obsah 1. Úvod 2 2. Pojmy, definice, zkratky

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více