10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí."

Transkript

1 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v bezporuchovém stvu ( vodiče td. ). Neživá část se dostává pod npětí při poruše ( kostry, kryty, nosné konstrukce td. ). Dotykové npětí vzniká n lidském těle jko důsledek dotyku s částí pod npětím. Krokové npětí vzniká v blízkosti zemniče nebo n zem spdlého vodiče, při průchodu poruchového proudu zemí. Je to zvláštní přípd dotykového npětí, kdy člověk překlene svým krokem ( uvžuje se velikost kroku 1m ) rozdíl potenciálu mezi dvěm místy v blízkosti zemniče nebo n zem spdlého vodiče. u l u DOVOLENÉ DOTYKOVÉ NAPĚTÍ. Výše dovoleného dotykového npětí závisí nejen n účelu, k němuž je používáno n prostředí, le i n době trvání poruchy. Čím je dob účinku dotykového npětí krtší, tím může být dotykové npětí vyšší. Přípustné hodnoty trvle dovoleného dotykového npětí u zřízení do 1000V jsou uvedeny v následující tbulce. Trvle dovolené dotykové npětí neživých Prostory částí [V]. střídvé stejnosměrné Normální i nebezpečné 50 2) 120 Zvlášť nebezpečné 1) Ve zvlášť nepříznivých přípdech ( práce ve vodě bez použití pomůcek, stísněné prostory ) 1) Pltí též pro hrčky, některá zdrvotnická jiná zřízení přicházející do styku s pokožkou nebo s vlsy v prostorech, ve kterých to stupeň nebezpečí vyžduje. 2) Dovolené zvlnění je 10%. U zřízení nd 1000V závisí hodnot dovoleného dotykového npětí n době trvání t d podle vzorce: l

2 DDN 1 t d Zemnič - vodivé těleso, desk, pás, tyč, trubk td., umístěné v zemi z účelem vytvoření vodivého spojení se zemí. Země - místo vzdálené od zemniče tk dleko, že jím neprotéká prkticky žádný proud. Zemní odpor - je odpor mezi zemničem zemí. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OCHRAN PŘED ÚRAZEM ELEKTŘINOU. Aktivní ochrny - předcházejí ohrožení. ) Zmezením dotyku - ( ochrn izolcí polohou, zábrnou, ). b) Omezením tělového proudu n bezpečnou hodnotu - ( npříkld bezpečným npětím, omezením ustáleného proudu náboje ). Psivní ochrny - působí ž po vzniku ohrožení. c) Včsným smočinným odpojením od zdroje - ( npříkld chrániči td. ). Třídy ochrny - oznčují způsob, jkým je ochrny dosženo. Zákldní chrkteristiky zřízení. Optření k zjištění bezpečnosti. Žádné prostředky k připojení ochrnného vodiče. Třídy ochrny 0 I II III Optřeno Přídvná prostředky izolce žádné k připojení prostředky ochrnného k připojení vodiče. ochrnného Pouze okolím. Spojení s ochrnným vodičem. vodiče. Nejsou potřebná. Konstruováno pro npájení ze zdroje SELV. Připojení ke zdroji SELV. OCHRANY CHRÁNÍCÍ JAK ŽIVÉ, TAK I NEŽIVÉ ČÁSTI. Ochrn mlým npětím: SELV, PELV, ( FELV ). Je to nejbezpečnější typ ochrny proti úrzem elektřinou. Mír bezpečnosti této ochrny velmi závisí n tom, jk je obvod s bezpečným npětím optřen proti tomu, by do něj pronikl cizí npětí překrčující jeho bezpečnou mez. Ochrn bezpečným npětím se používá pro elektrotechnická zřízení ve zvlášť nebezpečných prostorech, pro elektrické hrčky, pro zdrvotnické přístroje určené pro kontkt s tělem pcient td. Velikost bezpečného npětí závisí n tom, v jkém prostředí je zřízení používáno n tom, k čemu zřízení slouží ( npětí může být i nižší, než určuje norm ). SELV - obvod bezpečného npětí není propojen s obvody s npětím vyšším než bezpečné tk, by mohl být jeho bezpečnost negtivně ovlivněn selháním ochrny propojeného obvodu. Není dovoleno záměrně spojit kterýkoliv vodič obvodu SELV s živými částmi, nebo s ochrnným vodičem jiného obvodu, dokonce není dovoleno spojení obvodu SELV se zemí. Zdrojem npětí pro obvod SELV může být: elektrochemický zdroj ( npříkld bterie ) generátor ( poháněný npříkld splovcím motorem )

3 trnsformátor se vstupem n vyšší npětí než je výstup SELV motorgenerátor s elektromotorem n vyšší npětí, než je výstup SELV elektronický zdroj ( nebo předmět ) se vstupem npájeným vyšším npětím n výstupu s npětím SELV. Části obvodů SELV musejí být spolehlivě odděleny od jiných obvodů ( dvojitá izolce ), zejmén n přístrojích ( relé, stykčích td. ). Vodiče obvodů SELV se mjí prostorově oddělovt od vodičů jiných obvodů nebo musí být izolovány n nejvyšší npětí společně uložených vodičů. Zásuvkové spoje obvodů SELV musejí být s jinými obvody nezáměnné nesmějí mít kontkt pro ochrnný vodič. PELV - někdy je třeb ( pro zjištění bezpečného provozu zřízení ) obvod nízkého npětí uzemnit. Tím se vzdáváme úplné nezávislosti obvodu nízkého npětí n činnosti ochrn osttních obvodů, obvod PELV může mít proti jiným obvodům při nesprávné činnosti ochrn těchto obvodů větší npětí než bezpečné. Užití obvodu PELV : SELV M PELV M zkrt FELV - nejde o druh ochrny bezpečným npětím. Obvod sice prcuje s npětím spdjícím do ktegorie mlých npětí, le nikoliv z bezpečnostních, le z funkčních důvodů. Jko příkld můžeme uvést ovládcí obvody obráběcích strojů, jejichž silové obvody jsou npájeny z energetické sítě. Bylo by zbytečné, by ovládcí obvod plnil podmínky ochrny SELV, neboť kostr stroje, jíž se dělník dotýká je běžně chráněn nulováním. U živých částí obvodu FELV se nezjišťuje, by jejich npětí bylo z všech okolností bezpečné. Proto musí být živé části obvodu FELV chráněny kryty, přepážkmi nebo izolcí. Obvod FELV může být spojen s vodičem PE, nebo s ochrnným uzemněním. Ochrn omezením ustáleného proudu náboje. Ustálený proud mezi částmi součsně přístupnými dotyku tekoucí činným odporem 2000Ω nesmí překročit 3,5mA střídvého nebo 10mA stejnosměrného proudu. Nhromděný náboj mezi součsně přístupnými částmi chráněnými ochrnnou impedncí nesmí překročit 50µC. OCHRANY CHRÁNÍCÍ JEN ŽIVÉ ČÁSTI. Ochrn izolcí. Ochrn izolcí je ochrn chránící jk živé, tk i neživé části. Kždé elektrické zřízení, u něhož je proveden ochrn izolcí, musí vyhovět podmínkám stnoveným pro zákldní izolci pro přídvnou izolci, které společně vytvářejí izolci dvojitou. Místo dvojité izolce lze použít zesílené izolce, pokud zjistí ochrnu před úrzem elektrickým proudem ve stejné míře, jko zjišťuje dvojitá izolce. Symbol třídy ochrny II - ochrny izolcí. Zákldní izolce slouží k činnosti zřízení. Musí tedy mít tkovou kvlitu, by zřízení v dných podmínkách spolehlivě plnilo svoji funkci, to i při přípdném přepětí v síti.

4 Přídvná izolce - slouží k ochrně před úrzem elektřinou. V přípdě zničení zákldní izolce ( npříkld spálením vinutí ) musí přídvná izolce dále plnit svoji funkci. Konstrukčně bývá proto přídvná izolce řešen tk, by se nezničil zároveň s izolcí zákldní. Přídvná izolce musí snést lespoň stejné elektrické nmáhání jko izolce zákldní. Zesílená izolce - je schopn svou kvlitou plnit součsně úkol jk zákldní, tk i přídvné izolce. Lze ji všk užít jen n těch částech elektrických předmětů, kde nepřichází v úvhu zničení vdou zřízení ( teplem při spálení vinutí td. ). Ochrn polohou. V jké minimální vzdálenosti je třeb umístit zřízení NN při ochrně polohou ukzuje následující obrázek. b c Uvnitř budov je =2,5m, b=1,25m c=0,75m. Vně budovy v prostorách obecně přístupných je =5m, b=3m c=3m. Vně budovy v prostorách nepřístupných likům prcovníkům seznámeným je =2,7m, b=1,5m c=1,5m. Nd polní cestou silnicí I. II. třídy má být vedení NN minimálně 6m, nd dálnicí min. 7m. Nd sportovním hřištěm má být vedení NN minimálně 10m. Nd neschůdnou částí budovy má být vedení NN minimálně 2m. Nd doprvovnou částí má být vedení NN minimálně 0,2m. Ochrn zábrnou. Konkrétní vzdálenosti zábrny od živých částí udávjí normy, tyto vzdálenosti jsou závislé n prostředí, n odborné způsobilosti osob, které mjí k zábrně přístup n kvlitě zábrny ( npříkld velikost ok u oplocení - krytí IP ). Tm kde mjí přístup osoby bez elektrotechnických znlostí musí být zábrn pevná, dosttečně vysoká odstrnitelná jen s použitím nástroje. Protože zábrnu tvoří mnohdy i běžná stvební úprv ( dveře, oplocení td. ), je nutné ji vždy oznčit výstržnou tbulkou, by byl dobře rozezntelná od stejných překážek mjících jiný účel. Je vhodné doporučuje se, by byly odnímtelné zábrny z izolntu. Ochrn kryty nebo přepážkmi. Tto ochrn funguje n stejném principu jko zábrn. Kryt nebo přepážk mjí mít krytí lespoň IP 2X, přičemž vodorovné plochy sndno přístupných krytů přepážek musí poskytovt krytí lespoň IP 4X. U některých trdičních součástí ( npříkld objímky žárovek ) povoluje norm použití součásti přesto, že součást nemá krytí minimálně IP 2X.

5 Doplňková ( záložní ) ochrn proudovým chráničem. Ochrn proudovým chráničem je určen pro ochrnu neživých částí pro ochrnu živých částí se smí použít pouze jko doplňková ochrn. Proudový chránič vypíná do 0,2s i když je seřízen n npříkld n 30mA, protéká postiženou osobou po celou dobu ž do vypnutí chrániče proud, omezený pouze vlstním odporem těl. Má-li npříkld úrzový obvod včetně těl člověk impednci 1000Ω, poteče jím při npětí sítě 230V po dobu 0,2s proud 0,23A!!! Schém proudového chrániče. Ochrn doplňkovou izolcí. Ochrnné pomůcky pro ochrnu doplňkovou izolcí musí splňovt poždvky n zesílenou izolci Ochrnu doplňkovou izolcí ( izolční rukvice ochrnný izolční koberec td. ) smí jko zákldní ochrnu používt osoby minimálně znlé ( norm nevylučuje prcovníky poučené, le ti nesmějí prcovt n zřízení NN pod npětím ). 11. Ochrny chránící jen neživé části. Ochrn použitím zřízení třídy ochrny II nebo s rovnocennou izolcí. Ochrn použitím zřízení třídy ochrny II znemožňuje proniknutí nebezpečného npětí n povrch elektrického předmětu. Ochrnu použitím zřízení třídy ochrny II lze provést následujícími způsoby: ) Přídvnou nebo zesílenou izolcí. b) Izolčním krytem. Ochrn přídvnou nebo zesílenou izolcí. Přídvná nebo zesílená izolce byl nmontován v průběhu výstvby nebo montáže. Zřízení se neoznčuje symbolem dvojité izolce, le symbolem, zkzujícím připojení k ochrnnému vodiči.

6 Ochrn izolčním krytem. Izolční kryt zjišťuje krytí minimálně IP 2X musí úplně obklopovt vodivé části. Kryt nesmí být vodivě spojen ( npříkld vodičem nebo šrouby ) s vodivými částmi uvnitř krytu, dokonce ni upevňovcí prvky ( npříkld šrouby ) tohoto krytu vyrobené z izolntu nesmějí mít tkový tvr, by je bylo možno nhrdit běžnými kovovými prvky. Jde-li některá část krytu odstrnit ( otevřít, odejmout td. ) bez použití nástroje nebo klíče, musí být krytí vodivých částí i po odstrnění této části krytu minimálně IP 2X. Ochrn nevodivým okolím. Tto ochrn není v České republice běžně používán, protože zde není dovoleno používt zřízení třídy ochrny 0. Ochrn může být využit ve speciálních přípdech ( výzkumná prcoviště td. ). Stěny i podlh prcoviště musí být izolční ( norm předepisuje izolční odpor zkušební npětí ). Cizí vodivé části se nesmí n prcovišti vyskytovt, nebo musí být v dosttečné vzdálenosti, přípdně musí být odděleny zábrnou. min. 1,25m min. 2m Nevýhodou ochrny je, že i n neživých částech jednotlivých nechráněných spotřebičů může být vlivem průrzu různé npětí rozdíl npětí mezi vdnými spotřebiči může být nebezpečný. IT U Ochrn neuzemněným místním pospojováním. Ochrn vyrovnává možné rozdíly potenciálů mezi neživými částmi nvzájem spolu s nimi i s cizími vodivými částmi přístupnými dotyku, niž by pospojovná soustv byl spojen se zemí to ni přez neživé části elektrických předmětů. Norm stnoví, že je nutné provést optření, by osoby vstupující do míst chráněného pospojováním nemohly být zsženy rozdílem potenciálů. Slbinou ochrny by mohlo být, že vlivem poruchy některého ze spotřebičů může být pospojovná neuzemněná soustv trvle pod npětím proti okolí.

7 Ochrn elektrickým oddělením. Při použití této ochrny není nebezpečný jednopólový styk. Ochrn nepůsobí proti dvoupólovému styku. Omezení délky vedení n l 500m, npětí n U 2 500V součinu npětí délky vedení n U 2 l V m je proto, by nebyly člověku nebezpečné kpcitní proudy, protékjící při jednopólovém dotyku. Živé části odděleného obvodu se nesmí spojit se zemí nebo s jiným obvodem. Zdroj odděleného obvodu může npájet i více spotřebičů, všk u jejich neživých částí musí být provedeno neuzemněné místní pospojování, které nesmí být spojeno s cizími vodivými částmi nebo ochrnnými vodiči. Zákldním spojením je le připojení jednoho obvodu n jeden zdroj. TN-C U U neuzemněné místní pospojování PEN izolční briér l 500m U 2 500V U 2 l V m OCHRANY SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. Ochrn npěťovým chráničem. Ochrn se ve světě nepoužívá, protože se všk v nší prxi někdy používl používá, byl doplněn do národní přílohy nší normy. Npěťový chránič odpojí vdnou část v okmžiku, kdy npětí proti zemi n chráněné části dosáhne hodnoty, n níž je nstven cívk chrániče. PEN zkušební tlčítko R Z M Referenční zemnič smí mít odpor ž 200Ω má být vzdálen od osttních zemničů minimálně 15m, by nebyl ovlivněn jejich polem.

8 Ochrn proudovým chráničem. Proudový chránič prcuje n principu diferenciálního trnsformátoru. Není-li součet proudů procházejících diferenciálním trnsformátorem menší než nstvená hodnot, vypne ochrn obvod. Ochrn proudovým chráničem je moderní typ ochrny, která dovede regovt i n mlé chybové proudy. Běžně se vyrábějí ochrny s citlivostí 500, 300, 100, 30 dokonce 10mA chybového proudu. Přílišná citlivost proudové ochrny může být i n závdu, proudová ochrn může způsobit nežádoucí vypínání tepelných spotřebičů, jejichž svodové proudy v rozžhveném stvu čsto překrčují citlivost chrániče. Ochrn může vypnout při průchodu přepěťové vlny ( tomu lze čelit užitím chráničů se zpožděnou funkcí ). Přípustné hodnoty uzemnění chráněných neživých částí vycházejí z odporu ochrnného vodiče z impednce smyčky počítjí se stejně jko osttní ochrnná optření pro kždý druh sítě zvlášť. PEN zkušební tlčítko R Z M Ochrn pospojováním. Cílem ochrny je vyrovnt potenciály všech dostupných vodivých částí n úroveň shodnou s nulový potenciálem země. Hlvní pospojování: - vodivé části přicházející do budovy ( potrubí, kovové pláště kbelů, hromosvod, zemnič, td. ), - rozvody potrubí v budově ( vod, plyn, ústřední topení td. ), - kovové konstrukční části budovy jiné kovové hmoty ( klimtizce pod. ). Pospojování u distribučního rozvděče: - zhrnuje prkticky stejné druhy neživých částí jko předchozí hlvní pospojování vyhovuje týmž poždvkům. Liší se pouze tím, že neslouží pro celý objekt, le pouze pro jednu část ( provozovnu, byt td. ). Doplňující pospojování: musí zhrnovt ty části, které jsou součsně přístupné dotyku to: - všechny neživé části upevněných elektrických zřízení, - vodivé části neelektrických zřízení, - hlvní kovové rmtury železobetonu, pokud je to proveditelné. Není-li pospojování tkových částí zjevné, ověřuje se měřením odporu R mezi neživou částí elektrického předmětu dotyčnou částí. Nměřená hodnot odporu musí splňovt následující poždvek, by nebylo n neživé části npětí větší než 50V :

9 R 50 I I je pro ndproudové jistící prvky proud zjišťující jejich působení do 5s pro proudové chrániče je to jejich citlivost. Ochrn smočinným odpojením vdné části v síti IT. V síti IT je dovoleno trvlé spojení sítě se zemí pouze přes dosttečně vysokou impednci, proto je možný provoz sítě i při jednopólovém zemním spojení to z předpokldu, že dotykové npětí n chráněných elektrických zřízeních nepřekročí 50V. Hlídání izolčního stvu sítě se nepřikzuje, provádí se npříkld metodou kontroly všech npětí proti zemi. Chráněné části se chrání uzemněním mohou být uzemněny: A - jednotlivě, B - po skupinách ( pospojování npříkld u distribučního rozvděče ), C - společně ( hlvní pospojování ). V přípdě A je velikost poruchového proudu omezen odpory uzemnění obou postižených částí. Poruchový proud by mohl vytvořit n některé z nich nebezpečné npětí ( npětí nesmí překročit 50V ), proto musí být přerušen pltí pro něj vzth: RA I 50 R A - odpor uzemnění neživých částí včetně uzemňovcího přívodu, I - proud zjišťující odpojení vdné části do 5 sekund. V přípdě B C je velikost poruchového proudu omezen impedncí poruchové smyčky: 3 US ZS 2 I Z S - přípustná hodnot impednce smyčky, I - proud, n který reguje ochrnný prvek vypnutím v době t podle následující tbulky. Jmenovité npětí Nejdelší dob odpojení U f / U S [s] [V] bez středního vodiče se středním vodičem 120 / 240 0, / 400 0,4 0,8 400 / 690 0,2 0,4 580 / ,1 0,2 Tm kde nelze zjistit včsné vypnutí, musíme provést buď doplňující pospojování, nebo použít chránič, který odpojuje vdnou část do 0,2 sekundy. IT t V < 5s t V podle tbulky t V 0,2s ( 1s ) RA 50 3 US ZS I 2 I RA 50 I Ochrn smočinným odpojením vdné části v síti TT. R 200Ω

10 Soustv má uzemněný uzel ( nulový bod ) chráněné neživé části jsou tké uzemněny. V přípdě poškození zákldní izolce se uzvírá obvodem ( přes uzemnění uzlu uzemnění neživé části ) poruchový proud. V poruchovém obvodu musí být zřzen tkový ochrnný prvek (využívá se hlvně proudový chránič, který nevyžduje tk kvlitní uzemňovcí elektrody ), který nepřipustí, by n chráněném předmětu vzniklo dotykové npětí vyšší než 50V. Pojistky, jističe jistící relé lze použít jedině v přípdě, že hodnot R A je tk nízká, že k odpojení vdné části dojde do 5 sekund ( chrániče vypínjí v čse 0,2s, typ S v čse 1s ). Odpor uzemnění neživých částí včetně uzemňovcího přívodu je dán vzthem: R A 50 I d kde I d je poruchový proud. Středním vodičem, který je v síti TT uzemněn pouze u zdroje, protékjí prcovní proudy spotřebičů. Ty v něm vytvářejí úbytky npětí. Proto se klde tento vodič izolovně, musí být brevně odlišen nesmí být spojován s neživými částmi zřízení. TT t V 5s t V > 5s t V 0,2s ( 1s ) N R A I 50 mx R A 50 I Z S 3 U 2 I Ochrn smočinným odpojením vdné části v síti TN dříve ochrn nulováním. Zákldem ochrny je, že všechny neživé části jsou spojeny s uzemněným bodem sítě ochrnným vodičem ( v síti TN-C vodičem PEN v síti TN-S vodičem PE ). Ochrnný vodič musí být uzemněn: u kždého příslušného trnsformátoru nebo generátoru, nebo v jeho blízkosti. Mximální přípustný odpor uzemnění je R N 5Ω ( norm připouští ve ztížených podmínkách i více ), ve venkovním rozvodu kždých 500m n jeho konci, u kbelového vedení 200m od míst předchozího uzemnění n jeho konci, u přípojkových skříní nebo hlvních rozvděčů, jsou-li vzdáleny od nejbližšího míst uzemnění více než 100m, u dočsných prcovišť krátkodobého použití umístěných mimo trvlé objekty td., u podružných rozvděčů, jsou-li vzdáleny od nejbližšího míst uzemnění více než 100m, n konci odboček všech druhů vedení delších než 200m od míst předchozího uzemnění. Vodiče PEN ni vodiče PE se nesmějí jistit. Vodiče PEN PE se musí dimenzovt tk, by v nich nevznikly při poruše nepřípustné úbytky npětí z dobu, než ndproudové jištění odpojí vdnou část, nevzrostl nepříznivě jejich teplot. Mximální odpojovcí doby pro sítě TN jsou uvedeny v následující tbulce. S R A 50 I R 200Ω

11 Jmenovité střídvé npětí proti zemi Odpojovcí dob [V] [s] 120 0, , , ,2 více než 400 0,1 U mezilehlých hodnot npětí se upltňuje dob příslušná k nejblíže vyššímu npětí. Norm dovoluje i výjimky. Síť TN-C-S. TN-C-S PEN TN-S N PE Impednce poruchové smyčky musí být tk mlá, by při zkrtu n neživou část vznikl poruchový proud, jenž způsobí vybvení ochrnného prvku z předepsnou dobu: ZS I U 0 Z S - impednce smyčky zhrnující zdroj, prcovní vodič k místu poruchy ochrnný vodič mezi místem poruchy zdrojem, I - proud zjišťující smočinné působení ochrnného prvku do doby stnovené normou, U 0 - jmenovité npětí sítě proti zemi. Protože v síti TN-C může dojít k ohrožení lidského život ( viz následující obrázek ), je stále více upřednostňován síť TN-S, nebo TN-C-S. TN-C A B C D dtová zřízení kox. PEN δu A - rušivý vliv zemních proudů, B - záměn vodičů Princip ochrny je možno využít i ve stejnosměrných sítích není vyloučeno ni uzemnění zásuvky, C - nesprávně zpojený spínč, D - přerušení fázového vodiče v přípdě, že provedeme síť jko TN-S. vodiče PEN.

12 TN-S + N PE - TN-S N PE

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový Vyhláška 50 1. díl Třídy elektrických spotřebičů Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou symbolem přívod 3(5) žilový 2 Třídy elektrických spotřebičů Třída II s dvojitou

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN )

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN ) Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN 33 2000-4- 41) Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha U veškerých technických zařízení si přejeme, aby byla bezpečná.

Více

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL Technická zařízení za požáru 2. Přednáška ČVUT FEL Druhy sítí podle způsobu uzemnění jsou označeny písmenovým kódem, kde prvé písmeno vyjadřuje vztah sítě a uzemnění: T I bezprostřední spojení jednoho

Více

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí před požárem Ochrana před nežádoucími účinky elektrického proudu na živý organismus

Více

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich pracují, práci na nich

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Základní názvosloví 2. Druhy (způsoby) ochran 3. Základní

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Systém bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL v Praze Bezpečnostní předmět Symbol Termín Program Studium Základní školení BOZP BPZS Na začátku

Více

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN 1) Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které může vzniknout při provozu el. zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1 11. OCHRN PŘED ÚRZEM ELEKTRICKÝM PRODEM Příklad 11.1 Vypočítejte velikost dotykového napětí d na spotřebiči, který je připojen na rozvodnou soustavu 3 50 Hz, 400 V/TN-C, jestliže dojde k průrazu fázového

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH 1. Prostory s vanou nebo sprchou 2. Umývací prostor 3. Ochrana před úrazem

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář.

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář. Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_13_OV_E1 NORMY A PŘEDPISY sítě nn Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz, webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes Ochrana při poruše (ochrana

Více

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí Ochrana samočinným odpojením od zdroje Charakteristika ochrany je ochranou před úrazem el. proudem v sítích TN. Má velkou tradici (dříve

Více

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce Proudový chránič (autor: Ing. Tomáš Kostka, základní informace pro studenty) Definice, značka Dne 4. 8. 1928 byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 - Seminární práce Proudový chránič Vytvořil: Lukáš Zafer E.2 2010 Lukáš Zafer - 1 - Obsah: 1... Seminární práce 2... Obsah 3... Proudový chránič.. Konstrukce proudového chrániče 4... Princip funkce 5...

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Základní pojmy. 2. Prostředky ochrany při

Více

Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud

Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud Elektrické ochrany Elektrická ochrana zařízení kontrolující chod části energetického systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajistit normální provoz Chráněný objekt fyzikální zařízení pro přenos el. energie,

Více

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA : 1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Prostory s vanou

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Jan Dudek leden 2007 Elektrická vedení Slouží k přenosu elektrické energie a signálů

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_KLASIFIKACE OCHRAN_E2-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6 (9/2007)

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6 (9/2007) Vzor zprávy o výchozí revizi elektrické instalace Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6

Více

Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5

Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5 Změna Popis Datum Jméno Stavba Zapojení mobilních elektrocentrál pro KKC Objekt Investor POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 30. dubna 24 728 99 Ostrava IČ. 75151502.

Více

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice 7 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : Ing. Ondřej Červenka Voznice 64 STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č. 1043 DOKUMENTACE DLE PŘÍL. 1 VYHL. 499/2006 Sb. D.1.4.b VYTÁPĚNÍ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02

Více

Domácí telefony DT 93

Domácí telefony DT 93 Domácí telefony DT 93 4FP 110 51-55 4FP 110 73-74 OBSAH: I. Provedení možnosti použití DT93 strn 1 Obr.1 Schém DT 4FP 110 51 DT93 strn 1 Obr.2 Schém DT 4FP 110 52 DT93 strn 1 Obr.3 Schém DT 4FP 110 53

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1 BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1 1. PŘEDNÁŠKA ZS 2016 2017 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Harmonogram předmětu BP1 pro začátek zimního semestru 2016/17 (EEM, EK, KYR, OES) Týden Přednášky Cvičení 1. (3.10.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Příkld 22 : Kpcit rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Předpokládné znlosti: Elektrické pole mezi dvěm nbitými rovinmi Příkld 2 Kpcit kondenzátoru je

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

STEJNOSMĚRNÉ STROJE. Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů. 1. Úvod

STEJNOSMĚRNÉ STROJE. Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů. 1. Úvod 1. Úvod Stejnosměrné stroje jsou historicky nejstršími elektrickými stroji nejprve se používly jko generátory pro výrobu stejnosměrného proudu. V řdě technických plikcí byly tyto V součsné době se stejnosměrné

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle nové normy ČSN ed. 3 (2007)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle nové normy ČSN ed. 3 (2007) Ochrn před úrzem elektrickým proudem podle nové normy ČS 33 2000-4-41 ed. 3 (2007) Ing. Michl Kříž, I-EL, spol. s r. o. Úvod nebezpečná živá část přístupná vodivá část ebezpečné živé části nesmějí být

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projekční kancelář elektrotechnických zařízení Mánesova 1510 739 11 Frýdlant n.o mobil +420 607 510 336 E-mail brezina1@volny.cz Projektová dokumentace Stavba : Sjednocení řídících systémů ČEZ Aréna Ostrava

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS STEJNOSĚRNÉ STROJE Určeno pro posluchče bklářských studijních progrmů FS 1. Úvod 2. Konstrukční uspořádání 3. Princip činnosti stejnosměrného stroje 4. Rozdělení stejnosměrných strojů 5. Provozní vlstnosti

Více

S t e j n o s měrné stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

S t e j n o s měrné stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8. ELEKTRICKÉ STROJE TOČIVÉ rčeno pro posluchče bklářských studijních progrmů FS S t e j n o s měrné stroje Ing. Vítězslv Stýskl, Ph.D., únor 6 Řešené příkldy Příkld 8. Mechnické chrkteristiky Stejnosměrný

Více

Dotyk osoby s elektrickým zařízením

Dotyk osoby s elektrickým zařízením Dotyk osoby s elektrickým zařízením Dotkne-li se osoba části zařízení, která je pod napětím, začne procházet el. proud obvodem: část pod napětím + přechodový odpor část-prst + odpor těla + přechodový odpor

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Rozvodná zařízení. Garant předmětu: Ing. Jaroslava Orságová

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Rozvodná zařízení. Garant předmětu: Ing. Jaroslava Orságová FAKULTA ELEKTROTECNIKY A KOMUNIKAČNÍC TECNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECNICKÉ V BRNĚ Rozvodná zřízení Grnt předmětu: Ing Jroslv Orságová Autor textu: Ing Jroslv Orságová Rozvodná zřízení Obsh PŘENOSOVÁ A ROZVODNÁ

Více

Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm,

Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm, Metody měření zemních odporů Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading spol. s r.o. 1. Definice, pojmy Uzemnění Uzemnění elektrického zařízení je provedení spojení, aby dané místo přístroje, zařízení, nebo sítě bylo

Více

Test z vyhlášky 50/78sb verze 2017 (v1.1)

Test z vyhlášky 50/78sb verze 2017 (v1.1) Test z vyhlášky 50/78sb verze 2017 (v1.1) Poznámky: - U každé otázky může být správně pouze jedna, nebo několik, nebo i žádná odpověď. - Pod seznamem odpovědí je (v závorce) stručné vysvětlení proč jsou

Více

Základní změny v ČSN ed. 2

Základní změny v ČSN ed. 2 Základní změny v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Bezpečnost elektrických zařízení, Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Jiří Sluka, inspektor elektrických zařízení, Institut technické inspekce Praha, pobočka

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 Montér elektrických sítí (kód: 26-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE. VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE. VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb Poučení z vyhlášky č.50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Vyhláška č.50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti

Více

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu: Petr Slezák - projekty elektro, Bratranců Veverkových 2717, Pardubice Akce: SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE MHD, PARDUBICE, ul. KOSMONAUTŮ Vedoucí projektant: Ing. Š. Stačinová ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

II. Bezpečnost práce

II. Bezpečnost práce II. Bezpečnost práce 1. Příčiny vzniku úrazu elektrickým proudem Při práci na elektrických zařízeních je zapotřebí vždy pamatovat na ochranu člověka před dotykem živých částí instalace. Jsou to takové

Více

Nebezpečí úrazu el. proudem

Nebezpečí úrazu el. proudem Nebezpečí úrazu el. proudem V čem spočívá nebezpečí K průchodu elektrického proudu dojde při dotyku dvou bodů s rozdílným elektrickým potenciálem holými resp. nedostatečně izolovanými částmi těla současně.

Více

Elektrotechnika v praxi 3

Elektrotechnika v praxi 3 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_OV_E3.9_ER-úvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ročník

Více

SafeRing / SafePlus. a kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. Distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

SafeRing / SafePlus. a kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. Distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. Návod na montáž, obsluhu a údržbu SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 Návod n montáž, obsluhu údržbu SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 Obsh 1. Všeobecný popis... 3 1.1 Tbulk umístění...

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej

Více

Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.

Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb. Rozhodující při úrazu el. proudem je: a) velikost proudu, který člověkem protéká b) velikost napětí, kterého se člověk dotýká c) velikost celkového odporu člověka (vnitřního-přechodového) Meze bezpečných

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE listů 6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stupeň projektu: Projektová dokumentace pro ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY Název akce: Centrum denních služeb v ZŠ Hrdlovská, Osek D1:SO 101 Denní centrum D1:SO 101.8 Silnoproudá elektrotechnika

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 Montér elektrických rozvaděčů (kód: 26-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 6. Elektrické přístroje proudový chránič Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Vítězslav Bártl. březen 2013

Vítězslav Bártl. březen 2013 VY_32_INOVACE_VB15_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. PODKLADY, PŘEDMĚT PROJEKTU Podklady - projektová dokumentace vytápění - projektová dokumentace stávajícího silnoproudu - projektová dokumentace stávajícího měření a regulace - státní

Více

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn OFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí ( 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých částí před vznikem

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami:

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami: Truhlář Michl 3 005 Lbortorní práce č 6 Úloh č 5 p 99,8kP Měření odporu, indukčnosti vzájemné indukčnosti můstkovými metodmi: Úkol: Whetstoneovým mostem změřte hodnoty odporů dvou rezistorů, jejich sériového

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT: TOMÁŠ BEHINA TOMÁŠ BEHINA INVESTOR: OBEC BITOZEVES, BITOZEVES 50, 44001 LOUNY AKCE: MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice 702374, č.p.: st. 45, 825/1 STUPEŇ DOKUMENTACE:

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ 1. Úvod 2. Základní požadavky dle ČSN 33 2000-1

Více

Bezpečný provoz elektrických zařízení Určeno pro studenty komb. formy FMMI, předmětu / 04 Elektrotechnika

Bezpečný provoz elektrických zařízení Určeno pro studenty komb. formy FMMI, předmětu / 04 Elektrotechnika Bezpečný provoz elektrických zařízení Určeno pro studenty komb. formy FMMI, předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek, listopad 2006 Elektrické zařízení EZ je takové zařízení, které ke

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/7 - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Všeobecná ženijní podpora. T1/7 - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a první pomoc při úrazu elektrickým proudem Všeobecná ženijní podpora T1/7 - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a první pomoc při úrazu elektrickým Seminář Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU

UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Elektroenergetika 2 (A1B15EN2) UZEMNĚNÍ dle ČSN 33 2000 5 54 ed2 (09/2007) účel uzemnění: ochrana lidí a zvířat před úrazem (snížením

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití LF Elektroinstlční knály plstové pro universální použití Systém je určen pro ukládání vedení v oblsti občnské výstvby, pro knceláře, skldové výrobní prostory gráže dlších objektech ve kterých je vedle

Více

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 ELEKTROINSTALACE #2 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY vnitřní el. rozvody je nutné provádět v souladu s ČSN 33 2130 ed.2 pro

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ Ing. Josef Škvařil METRA BLANSKO, a.s. Poříčí 24 678 46 Blansko ČR 1 ODBORNÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ U elektrických

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_201 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - periodická Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do konce

Více