10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí."

Transkript

1 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v bezporuchovém stvu ( vodiče td. ). Neživá část se dostává pod npětí při poruše ( kostry, kryty, nosné konstrukce td. ). Dotykové npětí vzniká n lidském těle jko důsledek dotyku s částí pod npětím. Krokové npětí vzniká v blízkosti zemniče nebo n zem spdlého vodiče, při průchodu poruchového proudu zemí. Je to zvláštní přípd dotykového npětí, kdy člověk překlene svým krokem ( uvžuje se velikost kroku 1m ) rozdíl potenciálu mezi dvěm místy v blízkosti zemniče nebo n zem spdlého vodiče. u l u DOVOLENÉ DOTYKOVÉ NAPĚTÍ. Výše dovoleného dotykového npětí závisí nejen n účelu, k němuž je používáno n prostředí, le i n době trvání poruchy. Čím je dob účinku dotykového npětí krtší, tím může být dotykové npětí vyšší. Přípustné hodnoty trvle dovoleného dotykového npětí u zřízení do 1000V jsou uvedeny v následující tbulce. Trvle dovolené dotykové npětí neživých Prostory částí [V]. střídvé stejnosměrné Normální i nebezpečné 50 2) 120 Zvlášť nebezpečné 1) Ve zvlášť nepříznivých přípdech ( práce ve vodě bez použití pomůcek, stísněné prostory ) 1) Pltí též pro hrčky, některá zdrvotnická jiná zřízení přicházející do styku s pokožkou nebo s vlsy v prostorech, ve kterých to stupeň nebezpečí vyžduje. 2) Dovolené zvlnění je 10%. U zřízení nd 1000V závisí hodnot dovoleného dotykového npětí n době trvání t d podle vzorce: l

2 DDN 1 t d Zemnič - vodivé těleso, desk, pás, tyč, trubk td., umístěné v zemi z účelem vytvoření vodivého spojení se zemí. Země - místo vzdálené od zemniče tk dleko, že jím neprotéká prkticky žádný proud. Zemní odpor - je odpor mezi zemničem zemí. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OCHRAN PŘED ÚRAZEM ELEKTŘINOU. Aktivní ochrny - předcházejí ohrožení. ) Zmezením dotyku - ( ochrn izolcí polohou, zábrnou, ). b) Omezením tělového proudu n bezpečnou hodnotu - ( npříkld bezpečným npětím, omezením ustáleného proudu náboje ). Psivní ochrny - působí ž po vzniku ohrožení. c) Včsným smočinným odpojením od zdroje - ( npříkld chrániči td. ). Třídy ochrny - oznčují způsob, jkým je ochrny dosženo. Zákldní chrkteristiky zřízení. Optření k zjištění bezpečnosti. Žádné prostředky k připojení ochrnného vodiče. Třídy ochrny 0 I II III Optřeno Přídvná prostředky izolce žádné k připojení prostředky ochrnného k připojení vodiče. ochrnného Pouze okolím. Spojení s ochrnným vodičem. vodiče. Nejsou potřebná. Konstruováno pro npájení ze zdroje SELV. Připojení ke zdroji SELV. OCHRANY CHRÁNÍCÍ JAK ŽIVÉ, TAK I NEŽIVÉ ČÁSTI. Ochrn mlým npětím: SELV, PELV, ( FELV ). Je to nejbezpečnější typ ochrny proti úrzem elektřinou. Mír bezpečnosti této ochrny velmi závisí n tom, jk je obvod s bezpečným npětím optřen proti tomu, by do něj pronikl cizí npětí překrčující jeho bezpečnou mez. Ochrn bezpečným npětím se používá pro elektrotechnická zřízení ve zvlášť nebezpečných prostorech, pro elektrické hrčky, pro zdrvotnické přístroje určené pro kontkt s tělem pcient td. Velikost bezpečného npětí závisí n tom, v jkém prostředí je zřízení používáno n tom, k čemu zřízení slouží ( npětí může být i nižší, než určuje norm ). SELV - obvod bezpečného npětí není propojen s obvody s npětím vyšším než bezpečné tk, by mohl být jeho bezpečnost negtivně ovlivněn selháním ochrny propojeného obvodu. Není dovoleno záměrně spojit kterýkoliv vodič obvodu SELV s živými částmi, nebo s ochrnným vodičem jiného obvodu, dokonce není dovoleno spojení obvodu SELV se zemí. Zdrojem npětí pro obvod SELV může být: elektrochemický zdroj ( npříkld bterie ) generátor ( poháněný npříkld splovcím motorem )

3 trnsformátor se vstupem n vyšší npětí než je výstup SELV motorgenerátor s elektromotorem n vyšší npětí, než je výstup SELV elektronický zdroj ( nebo předmět ) se vstupem npájeným vyšším npětím n výstupu s npětím SELV. Části obvodů SELV musejí být spolehlivě odděleny od jiných obvodů ( dvojitá izolce ), zejmén n přístrojích ( relé, stykčích td. ). Vodiče obvodů SELV se mjí prostorově oddělovt od vodičů jiných obvodů nebo musí být izolovány n nejvyšší npětí společně uložených vodičů. Zásuvkové spoje obvodů SELV musejí být s jinými obvody nezáměnné nesmějí mít kontkt pro ochrnný vodič. PELV - někdy je třeb ( pro zjištění bezpečného provozu zřízení ) obvod nízkého npětí uzemnit. Tím se vzdáváme úplné nezávislosti obvodu nízkého npětí n činnosti ochrn osttních obvodů, obvod PELV může mít proti jiným obvodům při nesprávné činnosti ochrn těchto obvodů větší npětí než bezpečné. Užití obvodu PELV : SELV M PELV M zkrt FELV - nejde o druh ochrny bezpečným npětím. Obvod sice prcuje s npětím spdjícím do ktegorie mlých npětí, le nikoliv z bezpečnostních, le z funkčních důvodů. Jko příkld můžeme uvést ovládcí obvody obráběcích strojů, jejichž silové obvody jsou npájeny z energetické sítě. Bylo by zbytečné, by ovládcí obvod plnil podmínky ochrny SELV, neboť kostr stroje, jíž se dělník dotýká je běžně chráněn nulováním. U živých částí obvodu FELV se nezjišťuje, by jejich npětí bylo z všech okolností bezpečné. Proto musí být živé části obvodu FELV chráněny kryty, přepážkmi nebo izolcí. Obvod FELV může být spojen s vodičem PE, nebo s ochrnným uzemněním. Ochrn omezením ustáleného proudu náboje. Ustálený proud mezi částmi součsně přístupnými dotyku tekoucí činným odporem 2000Ω nesmí překročit 3,5mA střídvého nebo 10mA stejnosměrného proudu. Nhromděný náboj mezi součsně přístupnými částmi chráněnými ochrnnou impedncí nesmí překročit 50µC. OCHRANY CHRÁNÍCÍ JEN ŽIVÉ ČÁSTI. Ochrn izolcí. Ochrn izolcí je ochrn chránící jk živé, tk i neživé části. Kždé elektrické zřízení, u něhož je proveden ochrn izolcí, musí vyhovět podmínkám stnoveným pro zákldní izolci pro přídvnou izolci, které společně vytvářejí izolci dvojitou. Místo dvojité izolce lze použít zesílené izolce, pokud zjistí ochrnu před úrzem elektrickým proudem ve stejné míře, jko zjišťuje dvojitá izolce. Symbol třídy ochrny II - ochrny izolcí. Zákldní izolce slouží k činnosti zřízení. Musí tedy mít tkovou kvlitu, by zřízení v dných podmínkách spolehlivě plnilo svoji funkci, to i při přípdném přepětí v síti.

4 Přídvná izolce - slouží k ochrně před úrzem elektřinou. V přípdě zničení zákldní izolce ( npříkld spálením vinutí ) musí přídvná izolce dále plnit svoji funkci. Konstrukčně bývá proto přídvná izolce řešen tk, by se nezničil zároveň s izolcí zákldní. Přídvná izolce musí snést lespoň stejné elektrické nmáhání jko izolce zákldní. Zesílená izolce - je schopn svou kvlitou plnit součsně úkol jk zákldní, tk i přídvné izolce. Lze ji všk užít jen n těch částech elektrických předmětů, kde nepřichází v úvhu zničení vdou zřízení ( teplem při spálení vinutí td. ). Ochrn polohou. V jké minimální vzdálenosti je třeb umístit zřízení NN při ochrně polohou ukzuje následující obrázek. b c Uvnitř budov je =2,5m, b=1,25m c=0,75m. Vně budovy v prostorách obecně přístupných je =5m, b=3m c=3m. Vně budovy v prostorách nepřístupných likům prcovníkům seznámeným je =2,7m, b=1,5m c=1,5m. Nd polní cestou silnicí I. II. třídy má být vedení NN minimálně 6m, nd dálnicí min. 7m. Nd sportovním hřištěm má být vedení NN minimálně 10m. Nd neschůdnou částí budovy má být vedení NN minimálně 2m. Nd doprvovnou částí má být vedení NN minimálně 0,2m. Ochrn zábrnou. Konkrétní vzdálenosti zábrny od živých částí udávjí normy, tyto vzdálenosti jsou závislé n prostředí, n odborné způsobilosti osob, které mjí k zábrně přístup n kvlitě zábrny ( npříkld velikost ok u oplocení - krytí IP ). Tm kde mjí přístup osoby bez elektrotechnických znlostí musí být zábrn pevná, dosttečně vysoká odstrnitelná jen s použitím nástroje. Protože zábrnu tvoří mnohdy i běžná stvební úprv ( dveře, oplocení td. ), je nutné ji vždy oznčit výstržnou tbulkou, by byl dobře rozezntelná od stejných překážek mjících jiný účel. Je vhodné doporučuje se, by byly odnímtelné zábrny z izolntu. Ochrn kryty nebo přepážkmi. Tto ochrn funguje n stejném principu jko zábrn. Kryt nebo přepážk mjí mít krytí lespoň IP 2X, přičemž vodorovné plochy sndno přístupných krytů přepážek musí poskytovt krytí lespoň IP 4X. U některých trdičních součástí ( npříkld objímky žárovek ) povoluje norm použití součásti přesto, že součást nemá krytí minimálně IP 2X.

5 Doplňková ( záložní ) ochrn proudovým chráničem. Ochrn proudovým chráničem je určen pro ochrnu neživých částí pro ochrnu živých částí se smí použít pouze jko doplňková ochrn. Proudový chránič vypíná do 0,2s i když je seřízen n npříkld n 30mA, protéká postiženou osobou po celou dobu ž do vypnutí chrániče proud, omezený pouze vlstním odporem těl. Má-li npříkld úrzový obvod včetně těl člověk impednci 1000Ω, poteče jím při npětí sítě 230V po dobu 0,2s proud 0,23A!!! Schém proudového chrániče. Ochrn doplňkovou izolcí. Ochrnné pomůcky pro ochrnu doplňkovou izolcí musí splňovt poždvky n zesílenou izolci Ochrnu doplňkovou izolcí ( izolční rukvice ochrnný izolční koberec td. ) smí jko zákldní ochrnu používt osoby minimálně znlé ( norm nevylučuje prcovníky poučené, le ti nesmějí prcovt n zřízení NN pod npětím ). 11. Ochrny chránící jen neživé části. Ochrn použitím zřízení třídy ochrny II nebo s rovnocennou izolcí. Ochrn použitím zřízení třídy ochrny II znemožňuje proniknutí nebezpečného npětí n povrch elektrického předmětu. Ochrnu použitím zřízení třídy ochrny II lze provést následujícími způsoby: ) Přídvnou nebo zesílenou izolcí. b) Izolčním krytem. Ochrn přídvnou nebo zesílenou izolcí. Přídvná nebo zesílená izolce byl nmontován v průběhu výstvby nebo montáže. Zřízení se neoznčuje symbolem dvojité izolce, le symbolem, zkzujícím připojení k ochrnnému vodiči.

6 Ochrn izolčním krytem. Izolční kryt zjišťuje krytí minimálně IP 2X musí úplně obklopovt vodivé části. Kryt nesmí být vodivě spojen ( npříkld vodičem nebo šrouby ) s vodivými částmi uvnitř krytu, dokonce ni upevňovcí prvky ( npříkld šrouby ) tohoto krytu vyrobené z izolntu nesmějí mít tkový tvr, by je bylo možno nhrdit běžnými kovovými prvky. Jde-li některá část krytu odstrnit ( otevřít, odejmout td. ) bez použití nástroje nebo klíče, musí být krytí vodivých částí i po odstrnění této části krytu minimálně IP 2X. Ochrn nevodivým okolím. Tto ochrn není v České republice běžně používán, protože zde není dovoleno používt zřízení třídy ochrny 0. Ochrn může být využit ve speciálních přípdech ( výzkumná prcoviště td. ). Stěny i podlh prcoviště musí být izolční ( norm předepisuje izolční odpor zkušební npětí ). Cizí vodivé části se nesmí n prcovišti vyskytovt, nebo musí být v dosttečné vzdálenosti, přípdně musí být odděleny zábrnou. min. 1,25m min. 2m Nevýhodou ochrny je, že i n neživých částech jednotlivých nechráněných spotřebičů může být vlivem průrzu různé npětí rozdíl npětí mezi vdnými spotřebiči může být nebezpečný. IT U Ochrn neuzemněným místním pospojováním. Ochrn vyrovnává možné rozdíly potenciálů mezi neživými částmi nvzájem spolu s nimi i s cizími vodivými částmi přístupnými dotyku, niž by pospojovná soustv byl spojen se zemí to ni přez neživé části elektrických předmětů. Norm stnoví, že je nutné provést optření, by osoby vstupující do míst chráněného pospojováním nemohly být zsženy rozdílem potenciálů. Slbinou ochrny by mohlo být, že vlivem poruchy některého ze spotřebičů může být pospojovná neuzemněná soustv trvle pod npětím proti okolí.

7 Ochrn elektrickým oddělením. Při použití této ochrny není nebezpečný jednopólový styk. Ochrn nepůsobí proti dvoupólovému styku. Omezení délky vedení n l 500m, npětí n U 2 500V součinu npětí délky vedení n U 2 l V m je proto, by nebyly člověku nebezpečné kpcitní proudy, protékjící při jednopólovém dotyku. Živé části odděleného obvodu se nesmí spojit se zemí nebo s jiným obvodem. Zdroj odděleného obvodu může npájet i více spotřebičů, všk u jejich neživých částí musí být provedeno neuzemněné místní pospojování, které nesmí být spojeno s cizími vodivými částmi nebo ochrnnými vodiči. Zákldním spojením je le připojení jednoho obvodu n jeden zdroj. TN-C U U neuzemněné místní pospojování PEN izolční briér l 500m U 2 500V U 2 l V m OCHRANY SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. Ochrn npěťovým chráničem. Ochrn se ve světě nepoužívá, protože se všk v nší prxi někdy používl používá, byl doplněn do národní přílohy nší normy. Npěťový chránič odpojí vdnou část v okmžiku, kdy npětí proti zemi n chráněné části dosáhne hodnoty, n níž je nstven cívk chrániče. PEN zkušební tlčítko R Z M Referenční zemnič smí mít odpor ž 200Ω má být vzdálen od osttních zemničů minimálně 15m, by nebyl ovlivněn jejich polem.

8 Ochrn proudovým chráničem. Proudový chránič prcuje n principu diferenciálního trnsformátoru. Není-li součet proudů procházejících diferenciálním trnsformátorem menší než nstvená hodnot, vypne ochrn obvod. Ochrn proudovým chráničem je moderní typ ochrny, která dovede regovt i n mlé chybové proudy. Běžně se vyrábějí ochrny s citlivostí 500, 300, 100, 30 dokonce 10mA chybového proudu. Přílišná citlivost proudové ochrny může být i n závdu, proudová ochrn může způsobit nežádoucí vypínání tepelných spotřebičů, jejichž svodové proudy v rozžhveném stvu čsto překrčují citlivost chrániče. Ochrn může vypnout při průchodu přepěťové vlny ( tomu lze čelit užitím chráničů se zpožděnou funkcí ). Přípustné hodnoty uzemnění chráněných neživých částí vycházejí z odporu ochrnného vodiče z impednce smyčky počítjí se stejně jko osttní ochrnná optření pro kždý druh sítě zvlášť. PEN zkušební tlčítko R Z M Ochrn pospojováním. Cílem ochrny je vyrovnt potenciály všech dostupných vodivých částí n úroveň shodnou s nulový potenciálem země. Hlvní pospojování: - vodivé části přicházející do budovy ( potrubí, kovové pláště kbelů, hromosvod, zemnič, td. ), - rozvody potrubí v budově ( vod, plyn, ústřední topení td. ), - kovové konstrukční části budovy jiné kovové hmoty ( klimtizce pod. ). Pospojování u distribučního rozvděče: - zhrnuje prkticky stejné druhy neživých částí jko předchozí hlvní pospojování vyhovuje týmž poždvkům. Liší se pouze tím, že neslouží pro celý objekt, le pouze pro jednu část ( provozovnu, byt td. ). Doplňující pospojování: musí zhrnovt ty části, které jsou součsně přístupné dotyku to: - všechny neživé části upevněných elektrických zřízení, - vodivé části neelektrických zřízení, - hlvní kovové rmtury železobetonu, pokud je to proveditelné. Není-li pospojování tkových částí zjevné, ověřuje se měřením odporu R mezi neživou částí elektrického předmětu dotyčnou částí. Nměřená hodnot odporu musí splňovt následující poždvek, by nebylo n neživé části npětí větší než 50V :

9 R 50 I I je pro ndproudové jistící prvky proud zjišťující jejich působení do 5s pro proudové chrániče je to jejich citlivost. Ochrn smočinným odpojením vdné části v síti IT. V síti IT je dovoleno trvlé spojení sítě se zemí pouze přes dosttečně vysokou impednci, proto je možný provoz sítě i při jednopólovém zemním spojení to z předpokldu, že dotykové npětí n chráněných elektrických zřízeních nepřekročí 50V. Hlídání izolčního stvu sítě se nepřikzuje, provádí se npříkld metodou kontroly všech npětí proti zemi. Chráněné části se chrání uzemněním mohou být uzemněny: A - jednotlivě, B - po skupinách ( pospojování npříkld u distribučního rozvděče ), C - společně ( hlvní pospojování ). V přípdě A je velikost poruchového proudu omezen odpory uzemnění obou postižených částí. Poruchový proud by mohl vytvořit n některé z nich nebezpečné npětí ( npětí nesmí překročit 50V ), proto musí být přerušen pltí pro něj vzth: RA I 50 R A - odpor uzemnění neživých částí včetně uzemňovcího přívodu, I - proud zjišťující odpojení vdné části do 5 sekund. V přípdě B C je velikost poruchového proudu omezen impedncí poruchové smyčky: 3 US ZS 2 I Z S - přípustná hodnot impednce smyčky, I - proud, n který reguje ochrnný prvek vypnutím v době t podle následující tbulky. Jmenovité npětí Nejdelší dob odpojení U f / U S [s] [V] bez středního vodiče se středním vodičem 120 / 240 0, / 400 0,4 0,8 400 / 690 0,2 0,4 580 / ,1 0,2 Tm kde nelze zjistit včsné vypnutí, musíme provést buď doplňující pospojování, nebo použít chránič, který odpojuje vdnou část do 0,2 sekundy. IT t V < 5s t V podle tbulky t V 0,2s ( 1s ) RA 50 3 US ZS I 2 I RA 50 I Ochrn smočinným odpojením vdné části v síti TT. R 200Ω

10 Soustv má uzemněný uzel ( nulový bod ) chráněné neživé části jsou tké uzemněny. V přípdě poškození zákldní izolce se uzvírá obvodem ( přes uzemnění uzlu uzemnění neživé části ) poruchový proud. V poruchovém obvodu musí být zřzen tkový ochrnný prvek (využívá se hlvně proudový chránič, který nevyžduje tk kvlitní uzemňovcí elektrody ), který nepřipustí, by n chráněném předmětu vzniklo dotykové npětí vyšší než 50V. Pojistky, jističe jistící relé lze použít jedině v přípdě, že hodnot R A je tk nízká, že k odpojení vdné části dojde do 5 sekund ( chrániče vypínjí v čse 0,2s, typ S v čse 1s ). Odpor uzemnění neživých částí včetně uzemňovcího přívodu je dán vzthem: R A 50 I d kde I d je poruchový proud. Středním vodičem, který je v síti TT uzemněn pouze u zdroje, protékjí prcovní proudy spotřebičů. Ty v něm vytvářejí úbytky npětí. Proto se klde tento vodič izolovně, musí být brevně odlišen nesmí být spojován s neživými částmi zřízení. TT t V 5s t V > 5s t V 0,2s ( 1s ) N R A I 50 mx R A 50 I Z S 3 U 2 I Ochrn smočinným odpojením vdné části v síti TN dříve ochrn nulováním. Zákldem ochrny je, že všechny neživé části jsou spojeny s uzemněným bodem sítě ochrnným vodičem ( v síti TN-C vodičem PEN v síti TN-S vodičem PE ). Ochrnný vodič musí být uzemněn: u kždého příslušného trnsformátoru nebo generátoru, nebo v jeho blízkosti. Mximální přípustný odpor uzemnění je R N 5Ω ( norm připouští ve ztížených podmínkách i více ), ve venkovním rozvodu kždých 500m n jeho konci, u kbelového vedení 200m od míst předchozího uzemnění n jeho konci, u přípojkových skříní nebo hlvních rozvděčů, jsou-li vzdáleny od nejbližšího míst uzemnění více než 100m, u dočsných prcovišť krátkodobého použití umístěných mimo trvlé objekty td., u podružných rozvděčů, jsou-li vzdáleny od nejbližšího míst uzemnění více než 100m, n konci odboček všech druhů vedení delších než 200m od míst předchozího uzemnění. Vodiče PEN ni vodiče PE se nesmějí jistit. Vodiče PEN PE se musí dimenzovt tk, by v nich nevznikly při poruše nepřípustné úbytky npětí z dobu, než ndproudové jištění odpojí vdnou část, nevzrostl nepříznivě jejich teplot. Mximální odpojovcí doby pro sítě TN jsou uvedeny v následující tbulce. S R A 50 I R 200Ω

11 Jmenovité střídvé npětí proti zemi Odpojovcí dob [V] [s] 120 0, , , ,2 více než 400 0,1 U mezilehlých hodnot npětí se upltňuje dob příslušná k nejblíže vyššímu npětí. Norm dovoluje i výjimky. Síť TN-C-S. TN-C-S PEN TN-S N PE Impednce poruchové smyčky musí být tk mlá, by při zkrtu n neživou část vznikl poruchový proud, jenž způsobí vybvení ochrnného prvku z předepsnou dobu: ZS I U 0 Z S - impednce smyčky zhrnující zdroj, prcovní vodič k místu poruchy ochrnný vodič mezi místem poruchy zdrojem, I - proud zjišťující smočinné působení ochrnného prvku do doby stnovené normou, U 0 - jmenovité npětí sítě proti zemi. Protože v síti TN-C může dojít k ohrožení lidského život ( viz následující obrázek ), je stále více upřednostňován síť TN-S, nebo TN-C-S. TN-C A B C D dtová zřízení kox. PEN δu A - rušivý vliv zemních proudů, B - záměn vodičů Princip ochrny je možno využít i ve stejnosměrných sítích není vyloučeno ni uzemnění zásuvky, C - nesprávně zpojený spínč, D - přerušení fázového vodiče v přípdě, že provedeme síť jko TN-S. vodiče PEN.

12 TN-S + N PE - TN-S N PE

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový Vyhláška 50 1. díl Třídy elektrických spotřebičů Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou symbolem přívod 3(5) žilový 2 Třídy elektrických spotřebičů Třída II s dvojitou

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich pracují, práci na nich

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Základní názvosloví 2. Druhy (způsoby) ochran 3. Základní

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Systém bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL v Praze Bezpečnostní předmět Symbol Termín Program Studium Základní školení BOZP BPZS Na začátku

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN 1) Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které může vzniknout při provozu el. zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1 11. OCHRN PŘED ÚRZEM ELEKTRICKÝM PRODEM Příklad 11.1 Vypočítejte velikost dotykového napětí d na spotřebiči, který je připojen na rozvodnou soustavu 3 50 Hz, 400 V/TN-C, jestliže dojde k průrazu fázového

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH 1. Prostory s vanou nebo sprchou 2. Umývací prostor 3. Ochrana před úrazem

Více

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce Proudový chránič (autor: Ing. Tomáš Kostka, základní informace pro studenty) Definice, značka Dne 4. 8. 1928 byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz, webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes Ochrana při poruše (ochrana

Více

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí Ochrana samočinným odpojením od zdroje Charakteristika ochrany je ochranou před úrazem el. proudem v sítích TN. Má velkou tradici (dříve

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Základní pojmy. 2. Prostředky ochrany při

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6 (9/2007)

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6 (9/2007) Vzor zprávy o výchozí revizi elektrické instalace Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

Domácí telefony DT 93

Domácí telefony DT 93 Domácí telefony DT 93 4FP 110 51-55 4FP 110 73-74 OBSAH: I. Provedení možnosti použití DT93 strn 1 Obr.1 Schém DT 4FP 110 51 DT93 strn 1 Obr.2 Schém DT 4FP 110 52 DT93 strn 1 Obr.3 Schém DT 4FP 110 53

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Rozvodná zařízení. Garant předmětu: Ing. Jaroslava Orságová

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Rozvodná zařízení. Garant předmětu: Ing. Jaroslava Orságová FAKULTA ELEKTROTECNIKY A KOMUNIKAČNÍC TECNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECNICKÉ V BRNĚ Rozvodná zřízení Grnt předmětu: Ing Jroslv Orságová Autor textu: Ing Jroslv Orságová Rozvodná zřízení Obsh PŘENOSOVÁ A ROZVODNÁ

Více

STEJNOSMĚRNÉ STROJE. Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů. 1. Úvod

STEJNOSMĚRNÉ STROJE. Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů. 1. Úvod 1. Úvod Stejnosměrné stroje jsou historicky nejstršími elektrickými stroji nejprve se používly jko generátory pro výrobu stejnosměrného proudu. V řdě technických plikcí byly tyto V součsné době se stejnosměrné

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS STEJNOSĚRNÉ STROJE Určeno pro posluchče bklářských studijních progrmů FS 1. Úvod 2. Konstrukční uspořádání 3. Princip činnosti stejnosměrného stroje 4. Rozdělení stejnosměrných strojů 5. Provozní vlstnosti

Více

Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.

Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb. Rozhodující při úrazu el. proudem je: a) velikost proudu, který člověkem protéká b) velikost napětí, kterého se člověk dotýká c) velikost celkového odporu člověka (vnitřního-přechodového) Meze bezpečných

Více

SafeRing / SafePlus. a kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. Distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

SafeRing / SafePlus. a kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. Distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. Návod na montáž, obsluhu a údržbu SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 Návod n montáž, obsluhu údržbu SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 Obsh 1. Všeobecný popis... 3 1.1 Tbulk umístění...

Více

Elektrotechnika v praxi 3

Elektrotechnika v praxi 3 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_OV_E3.9_ER-úvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ročník

Více

Dotyk osoby s elektrickým zařízením

Dotyk osoby s elektrickým zařízením Dotyk osoby s elektrickým zařízením Dotkne-li se osoba části zařízení, která je pod napětím, začne procházet el. proud obvodem: část pod napětím + přechodový odpor část-prst + odpor těla + přechodový odpor

Více

Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm,

Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm, Metody měření zemních odporů Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading spol. s r.o. 1. Definice, pojmy Uzemnění Uzemnění elektrického zařízení je provedení spojení, aby dané místo přístroje, zařízení, nebo sítě bylo

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

II. Bezpečnost práce

II. Bezpečnost práce II. Bezpečnost práce 1. Příčiny vzniku úrazu elektrickým proudem Při práci na elektrických zařízeních je zapotřebí vždy pamatovat na ochranu člověka před dotykem živých částí instalace. Jsou to takové

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projekční kancelář elektrotechnických zařízení Mánesova 1510 739 11 Frýdlant n.o mobil +420 607 510 336 E-mail brezina1@volny.cz Projektová dokumentace Stavba : Sjednocení řídících systémů ČEZ Aréna Ostrava

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE. VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE. VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb Poučení z vyhlášky č.50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Vyhláška č.50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti

Více

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 ELEKTROINSTALACE #2 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY vnitřní el. rozvody je nutné provádět v souladu s ČSN 33 2130 ed.2 pro

Více

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ Ing. Josef Škvařil METRA BLANSKO, a.s. Poříčí 24 678 46 Blansko ČR 1 ODBORNÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ U elektrických

Více

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití LF Elektroinstlční knály plstové pro universální použití Systém je určen pro ukládání vedení v oblsti občnské výstvby, pro knceláře, skldové výrobní prostory gráže dlších objektech ve kterých je vedle

Více

STEJNOSMĚRNÉ STROJE (MOTORY) Princip činnosti motoru, konstrukční uspořádání, základní vlastnosti

STEJNOSMĚRNÉ STROJE (MOTORY) Princip činnosti motoru, konstrukční uspořádání, základní vlastnosti STEJNOSĚRNÉ STROJE (OTORY) Princip činnosti motoru, konstrukční uspořádání, zákldní vlstnosti Obr. 1. Směr siločr budicího (sttorového) obvodu stejnosměrného stroje Obr. 2. Směr proudu kotevního (rotorového)

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Elektro profit 2008. 1) ČSN 33 2000-7-701 ed. 2: Prostory s vanou nebo sprchou: Zóny: Ochranné pospojování: Doplňková ochrana proudovým chráničem:

Elektro profit 2008. 1) ČSN 33 2000-7-701 ed. 2: Prostory s vanou nebo sprchou: Zóny: Ochranné pospojování: Doplňková ochrana proudovým chráničem: CNI @ Školící a vzdělávací pomůcka. Nesmí být prodávana, rozmnožována ani dále šířenam a to pod pokutou až 1 000 000,- Kč. bez Elektro profit 2008 Číslo 1 Ročník: 8 Cena: zdarma březen 2008 1) ČSN 33 2000-7-701

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_201 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - periodická Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do konce

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/7 - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Všeobecná ženijní podpora. T1/7 - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a první pomoc při úrazu elektrickým proudem Všeobecná ženijní podpora T1/7 - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a první pomoc při úrazu elektrickým Seminář Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty normalizovaných napětí v síti 230V/400V jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím do konce roku 2003,

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Nebezpečí úrazu elektrickým Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Nebezpečí úrazu elektrickým spočívá v jeho průchodu lidským tělem, protože může mít za následek: a) zastavení srdečního svalu, b) ochrnutí srdečního

Více

14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ

14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 14, díl 7, kapitola 3, str. 1 14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ Revize elektrických zařízení je

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. PODKLADY, PŘEDMĚT PROJEKTU Podklady - projektová dokumentace vytápění - projektová dokumentace stávajícího silnoproudu - projektová dokumentace stávajícího měření a regulace - státní

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.

Více

I. Charakteristika. Bezpečná napětí do (V) Střídavá Stejnosměrná 50

I. Charakteristika. Bezpečná napětí do (V) Střídavá Stejnosměrná 50 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem I. Charakteristika

Více

The European Tradesman - Wet rooms - Belgium

The European Tradesman - Wet rooms - Belgium Mokré místnosti 2 Základní informace 3 Definice Elektřina a voda se spolu neslučují. Přesto chceme mít pohodlí a tím i elektrické přístroje nejen v koupelnách, prádelnách, sklepích a vůbec v celé domácnosti.

Více

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Poruchový stav některá

Více

Bezpečnostní předpisy II V1b. Miroslav Paul

Bezpečnostní předpisy II V1b. Miroslav Paul Bezpečnostní předpisy II V1b Miroslav Paul 2003 KAPITOLA IV. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Ochrana před úrazem elektrickým proudem Řeší ČSN 33 2000-4-41 Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým

Více

Hlavní body - magnetismus

Hlavní body - magnetismus Mgnetismus Hlvní body - mgnetismus Projevy mgt. pole Zdroje mgnetického pole Zákldní veličiny popisující mgt. pole Mgnetické pole proudovodiče - Biotův Svrtův zákon Mgnetické vlstnosti látek Projevy mgnetického

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 11. BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Vnější vlivy Druhy prostorů Krytí elektrických zařízení Účinky elektrického proudu

Více

Školení bezpečnosti práce s elektrickým zařízením

Školení bezpečnosti práce s elektrickým zařízením Školení bezpečnosti práce s elektrickým zařízením Dle vyhl. 50/1978 Sb. Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D. pavel.mlejnek@fel.cvut.cz Elektrické zařízení - definice Elektrické zařízení (EZ) zařízení, které ke své

Více

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů 1) Může být uvnitř elektrického zařízení pracovního stroje použita svorka s označením PEN? A) ano B) ne C) ano, ale pouze připojení k síti

Více

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

Více

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače STYKAČE Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače Stykače jsou takové spínače, které mají aretovanou jen jednu polohu (obvykle vypnutou) a ve druhé poloze je musí držet cizí síla. Používají

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3 http://bezpecnost.feld.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Elektrotechnická kvalifikace Doc. Ing. Mirko Cipra, CSc., Ing. Michal Kříž, Ing.

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP) ING. LADISLAV RUDOLF, PH.D. OSTRAVA 2004

Více

7. Základy ochrany před úrazem

7. Základy ochrany před úrazem . Základy ochrany před úrazem elektrickým proudem Častý laický názor zní: Zapojení elektrických přístrojů spínačů, zásuvek prodlužovacích šňůr je tak jednoduché, že ho bez problému zvládne každý. Tento

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů. Přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů) Rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_A.1.06 Integrovaná střední škola

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření proudu

Více

Elektroměrové rozváděče RE

Elektroměrové rozváděče RE Elektroměrové rozváděče RE 2005 1 Použití: Elektroměrové rozváděče řady RE slouží k osazení jedno a třífázových elektroměrů a jsou určeny pro zazdění do venkovních pilířů a pevné zdi, popřípadě na povrchovou

Více