Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE"

Transkript

1 Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci Výzva č. 21 a 22/v1 17. prosince 2010

2 Obsah Vyplnění a podání Monitorovacích zpráv a hlášení Harmonogram MZ/HoP(MH) Realizace a změny projektu Indikátory projektu Dodavatelé pro VŘ (výběrové řízení) Výběrová řízení Dodavatelé VŘ Rovné příležitosti Publicita Environmentální kritéria Etapy Rozpočet etap Rozpočet projektu Přehled financování projektu Přehled financování etapy Finanční plán Prioritní témata Přílohy Monitorovací Zprávy/Hlášení Čestná prohlášení Finalizace monitorovací zprávy...21 Vyplnění a podání Žádosti o platbu Žádost o platbu Přílohy žádosti o platbu Čestná prohlášení platby Finalizace a odevzdání žádosti

3 Vyplnění a podání Monitorovacích zpráv a hlášení Monitorovací zprávy/hlášení (dále jen MZ/MH) o průběhu realizace projektu a o průběhu udržitelnosti projektu vyplňuje příjemce prostřednictvím webové aplikace. MZ/MH příjemce předkládá v termínech automaticky nastavených a generovaných v IS resp. na základě finančního plánu a dalších podmínek stanovených v Příručce pro příjemce. Příjemce předkládá prostřednictvím aplikace následující MZ/MH: Monitorovací hlášení Monitorovací zprávu se Žádostí o platbu, resp. Závěrečnou monitorovací zprávu se Žádostí o platbu Monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu (pozn. HoP = Hlášení o pokroku neboli Monitorovací hlášení) Webová aplikace umožňuje sledovat stav projektu v záložce Konto žádosti. MZ/MH je možné podávat tehdy, jakmile se projekt nachází ve stavu Projekt v realizaci. MZ/MH se vytváří na záložce Konto projektů tak, že uživatel klikne na tuto záložku a zobrazí se mu seznam všech projektů. Uživatel vybere kliknutím na Konto projektů projekt, u kterého bude vytvářet MZ/MH a v levém sloupci klikne na záložku Monitorovací zpráva Hlášení. (Pozn: slouží pro monitorovací zprávy i monitorovací hlášení) Žadatel postupuje tak, že nejprve stiskne tlačítko Nový záznam a následně tlačítko Uložit, tím dojde k založení nové MZ/H, vytvoření Klíče a verze MZ a doplnění Stavu (Založený). Novou MZ/MH je možné zakládat až po schválení předchozí MZ/MH řídícím orgánem ROP SZ. Pokud příjemce žádá ŘO o úpravu rozpočtu, nesmí mít v té době rozpracovánu MZ/MH. MZ/MH je možné vyplňovat až poté, co ŘO změnu schválí a provede změny v IS MONIT7+. Na záložce dojde taktéž k zaktivnění tlačítek Načíst data z MONIT7+ a Načíst rozpočet projektu z MONIT7+, po jejichž stisknutí dojde k automatickému doplnění relevantních údajů z příslušného projektu. Pro zajištění aktuálnosti dat v MZ/MH (například v případě déle trvajícího zpracování MZ/MH) je nutné 2

4 operativně načíst data znovu přes tlačítka Načíst data z MONIT7+ a Načíst rozpočet projektu z MONIT7+. POZOR! V případě, že se po stisku tlačítka Načíst data z MONIT7+, zobrazí tato chybová hláška: BN : Není možné načíst další monitorovací zprávu. Obraťte se prosím na vyhlašovatele výzvy, kontaktujte prosím pracovníka ORKP, který má na starosti Váš projekt. Do pole Předpokládané datum předložení ŘO/ZS vyplní příjemce datum, kdy bude Monitorovací zpráva nebo Monitorovací hlášení předloženo Řídícímu orgánu ROP Severozápad (dále jen ŘO ). Příjemce je povinen se řídit lhůtami uvedenými v platné Příručce pro příjemce. V poli Nutno vytvořit ŽoP (Žádost o platbu) je zobrazena automaticky podmínka, zda je nutné vytvořit i Žádost o platbu (týká se Monitorovacích zpráv, nikoliv Monitorovacích hlášení). V okně Důvody k vrácení/zamítnutí MZ/ výhrady ke schválení jsou zobrazeny příčiny vrácení/zamítnutí či podmínečného schválení od administrátora projektu, tj. příslušného pracovníka ORKP. 3

5 1. Harmonogram MZ/HoP(MH) Na této záložce se příjemci zobrazí kompletní harmonogram MZ/MH, týkající se jeho projektu, a to tak, že příjemce vygeneruje harmonogram stiskem tlačítka Načíst harmonogram ze systému MONIT7+. Důležitá informace pro příjemce je obsažena ve sloupci Nejzazší termín pro předložení zprávy/hlášení, který je stanoven dle platných lhůt ROP SZ pro předkládání jednotlivých typů zpráv. 2. Realizace a změny projektu Na této záložce uvádí uživatel: a) Průběh realizace projektu - zde příjemce uvede popis dosud provedených prací na projektu za monitorovací období (přípravné práce, projektové práce, popis vlastních prací na realizaci projektu apod.), příjemce může využít pro popis průběhu realizace 2 textová pole (každé o rozsahu 2 tisíce znaků) b) Přehled uskutečněných kontrol ve sledovaném období v místě realizace projektu (všechny fyzické kontroly, které byly provedeny na projektu). Příjemce uvede následující informace: Název subjektu, který provedl kontrolu, datum kontroly, závěry kontroly, informace zda byla uložena nápravná opatření a zda byla splněna. 4

6 V dolní části uvede příjemce popis změny v projektu schválené ŘO. Zároveň uživatel uvádí Datum oznámení změn na ŘO. Tímto datem je myšlen den, kdy byla ŘO oznámena změna v projektu. 5

7 3. Indikátory projektu Na záložce Indikátory projektu se příjemce vyjádří k dosaženým hodnotám u indikátorů, které si u projektu vybral, a to tak, že do pole Dosažená hodnota doplní aktuální hodnotu (kumulativní hodnotu od začátku projektu) a stiskne tlačítko Uložit. V případě, že se jedná o druhou a další MZ/MH v pořadí, v části Finálně uzavřené Monitorovací zprávy/hlášení se zobrazují informace o předešlých MZ/MH. 4. Dodavatelé pro VŘ (výběrové řízení) Na této záložce si uživatel zvolí Dodavatele výběrového/zadávacího řízení. Dodavatelé se zadávají na tuto záložku pouze v případě, že v rámci projektu je realizováno ukončené nebo nenaplněné VŘ (definice stavů VŘ jsou uvedeny v bodě 5. Výběrová řízení). V případě, že se jedná o tuzemského dodavatele, zvolí uživatel v poli Stát dodavatele Česko. Do pole IČ se zadává IČ dodavatele. Je třeba poté provést validaci na ARES pro ověření platnosti subjektu tlačítkem Validace ARES. Pokud tuzemský dodavatel nemá IČ, zaškrtněte Dodavatel nemá IČ a záznam uložte. 6

8 V případě, že se jedná o zahraničního dodavatele, vybere uživatel Stát dodavatele a zadá Název dodavatele. 5. Výběrová řízení Uživatel na této záložce aktualizuje údaje o Výběrových/zadávacích řízeních. Zaznamená zde změny, které proběhly v uplynulém monitorovaném období, za které je Monitorovací zpráva/hlášení podáváno. Na záložce jsou automaticky načtena všechna Výběrová/zadávací řízení z IS Monit7+, dále může uživatel tlačítkem Nový záznam přidat další Výběrová/zadávací řízení. Uživatel nemůže žádná dříve vyplněná výběrová/zadávací řízení mazat, ale může měnit stav výběrového/zadávacího řízení stavy naplánováno, zahájeno, ukončeno, nenaplněno a zrušeno. Poslední jmenovaný je zaveden z důvodu nemožnosti mazat výběrová/zadávací řízení. Výběrové řízení zrušené znamená, že toto výběrové řízení 7

9 bylo zrušeno zadavatelem nejpozději do uzavření smlouvy. Výběrové řízení nenaplněné znamená stav, kdy smlouva byla ukončena výpovědí, odstoupením od smlouvy, dohodou nebo pokud soud prohlásil smlouvu za neplatnou. Výběrové řízení ukončené znamená, že došlo k uzavření smlouvy s dodavatelem. Ze stavu ukončeno nebo zrušeno nemůže uživatel přejít do stavu naplánováno. V případě, že je předchozí výběrové řízení zrušeno, zvolí příjemce nové plánované výběrové/zadávací řízení. Tlačítko Smazat záznam slouží k opravě údajů v nově založených výběrových/zadávacích řízeních (dále jen VŘ ). Pokud není vyplněno povinné pole Specifikace druhu zadavatele, je nutno toto pole v rámci MZ/MH vyplnit. Uživatel má možnost záznamu do pole Popis. Uživatel má možnosti upravit data trvání VŘ - Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ, Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ - a částku VŘ - Předpokládaná hodnota bez DPHv případě plánovaných, zahájených nebo zrušených VŘ a Nasmlouvaná cena v případě ukončených nebo nenaplněných VŘ. U VŘ ukončených a nenaplněných je možné zakliknout checkbox Byl podepsán dodatek s dodavatelem, v případě že byl podepsán dodatek u těchto VŘ. 8

10 6. Detaily VŘ Uživatel na této záložce přiřadí Dodavatele VŘ k ukončeným nebo nenaplněným VŘ. V případě, že byl podepsán dodatek k VŘ (k ukončeným nebo nenaplněným VŘ), uvede žadatel na této záložce Datum podpisu dodatku, Skutečnou cenu VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH a Popis změn řešených dodavatelem. 7. Rovné příležitosti Uživatel na této záložce aktualizuje údaje o Rovných příležitostech, zaznamená zde změny, které proběhly v uplynulém monitorovaném období, za které je Monitorovací zpráva/hlášení podáváno. Na záložce jsou automaticky načteny všechny vybrané položky Rovných příležitostí z IS Monit7+, které si uživatel vybral v Žádosti o dotaci. Je možné aktualizovat pole Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této MZ. 9

11 8. Publicita Uživatel na této záložce aktualizuje údaje o Publicitě. Zaznamená zde změny, které proběhly v uplynulém monitorovaném období, za které je Monitorovací zpráva/hlášení podáváno. Na záložce jsou automaticky načteny všechny vybrané položky Publicity z IS Monit7+, které si uživatel vybral v Žádosti o dotaci. Je možné aktualizovat pole Uskutečněná opatření v období sledovaném v této MZ. 10

12 9. Environmentální kritéria Uživatel na této záložce aktualizuje údaje o Environmentálních kritériích (Udržitelném rozvoji), zaznamená zde změny, které proběhly v uplynulém monitorovaném období, za které je Monitorovací zpráva/hlášení podáváno. Na záložce jsou automaticky načteny všechny vybrané položky Enviromentálních kritérií z IS Monit7+, které si uživatel vybral v Žádosti o dotaci. Uživatel opět nemá možnost přidávat či odebírat položky, může pouze aktualizovat pole Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě a u každého kvantifikovatelného kritéria aktualizovat pole Dosažená hodnota ve sledovaném období této MZ (kumulativní hodnota od začátku projektu). 11

13 12

14 10. Etapy Na záložce Etapy se uživateli zobrazují etapy projektu a jejich podrobnosti. 11. Rozpočet etap Na záložce Rozpočet etap se uživateli zobrazí poslední aktuální rozpočet jednotlivých etap projektu tak, jak jsou uloženy v IS MONIT7+ (IS ŘO). Pro jeho zobrazení je ale nutné načíst data na záložce Monitorovací zpráva/hlášení, tlačítkem Načíst rozpočet projektu z MONIT7+ a následně uložit. Pokud dojde ke změnám v rozpočtu etap, řídí se příjemce/uživatel postupy popsanými v Metodice změn projektů (příloha č.11 Příručky pro příjemce). 13

15 Uživatel má možnost v případě zpracování Monitorovací zprávy upravit položky rozpočtu etap (v případě, že dojde ke snížení předpokládané finanční výše etapy) ve sloupci Realizovaný výdaj a přidat nové podpoložky (tam, kde je tato možnost umožněna, je označen řádek zeleným zaškrtávátkem). Rozpočet etapy, za kterou již byla schválena monitorovací zpráva/hlášení je nepřístupný k editaci. Uživatel může měnit i výdaje budoucích etap. V případě, že žadatel chce oznámit změnu v rozpočtu budoucí etapy, vybere příslušnou etapu/etapy na záložce Rozpočet etap. Ve sloupci Realizovaný výdaj jsou předvyplněny částky dle sloupce Plánovaný výdaj. Uživatel může tyto částky ve sloupci Realizovaný výdaj upravit i pro budoucí etapy. Pokud změnu ohlásil již dříve, tak se tato změna projeví ve sloupcích Plánovaný a Realizovaný výdaj. Uživatel nemůže navýšit celkové způsobilé výdaje projektu - mohou se pouze rovnat nebo být ponížené!! Do sloupce rozpočtu Realizovaný výdaj se uvádí kumulativní údaje za danou etapu (tj. všechny doposud realizované výdaje od data zahájení etapy). 14

16 12. Rozpočet projektu Na záložce Rozpočet projektu se uživateli zobrazí poslední aktuální rozpočet celého projektu. Rozpočet projektu je součtem rozpočtu všech etap. 13. Přehled financování projektu Na záložce Přehled financování projektu uživatel provede Rozpad financování tlačítkem Rozpad financí. Po provedení rozpadu budou načteny do položek aktuální částky z rozpočtu projektu. Rozpad proběhne automaticky dle stanovených procentních poměrů financování. Pro Monitorovací hlášení není tato záložka relevantní rozpad neprovádějte. 15

17 14. Přehled financování etapy Na záložce Přehled financování etapy se po rozpadu financování na předchozí záložce Přehled financování projektu uživateli zobrazuje Přehled financování jednotlivých etap projektu. Pro Monitorovací hlášení není tato záložka relevantní. 15. Finanční plán Na základě změny rozpočtu etapy se automaticky zaktualizuje Částka dotace a pole Z toho neinvestiční dle rozpočtu ve sloupci Realizovaný výdaj. Tlačítko Aktualizovat finanční plán se využívá pro aktualizaci částky dotace podle rozpočtu etapy ze sloupce Plánovaný výdaj (tj. původní rozpočet načtený z IS MONIT7+). Pole Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu není editovatelné pro aktuálně zpracovávanou etapu. Datum se musí rovnat či být vyšší než Datum ukončení etapy (u víceetapových projektů) a rovnat se či být nižší než datum ukončení projektu (u jednoetapových projektů). Celková částka finančního plánu (tj. součet požadovaných dotací, pokud existují už skutečnosti, načítají se skutečnosti) se musí rovnat či být nižší než částka v poli Dotace z rozpočtu RR na záložce Přehled financování projektu. Uživatel může upravovat pouze ty položky Finančního plánu, ke kterým ještě nebyly schváleny monitorovací zprávy. Pro Monitorovací hlášení není tato záložka relevantní data nepřepisujte. V okně Finančního plánu je zobrazen znak Suma, kterým je možné zobrazit součty ve všech sloupcích, ve kterých jsou částky. Stejná funkčnost je i na záložkách Přehled financování. 16

18 16. Prioritní témata Záložka Prioritní téma zobrazuje seznam všech přiřazených prioritních témat k projektu. Uživatel nemá možnost přidávat či odebírat položky, může pouze aktualizovat pole Stav ke sledovanému období. Pokud se změní rozpočet je nutné, aby se Stav ke sledovanému období rovnal částce v poli Dotace projektu Z toho EU (záložka Přehled financování projektu). Pokud je zadané pouze jedno prioritní téma, zmáčknutím tlačítka Doplnit částku EU se částka Dotace EU doplní, pokud je zadaných více prioritních témat, částku nelze doplnit automaticky, je nutné částku ke každému prioritnímu tématu zadat ručně. Pro Monitorovací hlášení není tato záložka relevantní data nepřepisujte. 17

19 18

20 17. Přílohy Monitorovací Zprávy/Hlášení Tato záložka obsahuje seznam příloh daného projektu. Žadatel nejprve klikne na předem definovanou Přílohu projektu v modrém poli Název, název konkrétní přílohy se mu zobrazí ve žlutém poli Název přílohy. V případě, že se jedná o relevantní přílohu, doplní povinný údaj Počet listů, Počet vyhotovení a zatrhne pole Doložena. Do pole Popis může žadatel vypsat doplňující informace a prostřednictvím pole Příloha, doložit přílohu v elektronické podobě a stiskne tlačítko Uložit. POZOR! Velikost příloh je omezena následovně: 4MB na jednu přílohu a 20MB za celou žádost. Doporučuje se předkládat přílohy větších objemů na CD nosiči. V případě, že se jedná o přílohu nerelevantní, zatrhne pole Nerelevantní a stiskne tlačítko Uložit. Pokud chce žadatel přidat vlastní přílohu, stiskne tlačítko Nový záznam a vyplní všechna relevantní pole. 19

21 18. Čestná prohlášení Na této záložce uživatel potvrdí čestná prohlášení a souhlas s nimi. 20

22 19. Finalizace monitorovací zprávy Pokud jsou všechny údaje vyplněny, uživatel provede kontrolu správnosti dat stiskem tlačítka Kontrola v levém sloupci. Pokud je kontrola v pořádku, stiskem tlačítka Finalizace MZ/MH se uzamkne. Upozornění: Finalizace monitorovací zprávy musí být proběhnout po ukončení sledovaného období. (Datum finalizace monitorovací zprávy musí být pozdější než Datum ukončení sledovaného období.) Pokud žadatel vyplňuje Monitorovací zprávu, zobrazí se upozornění, kdy je uživatel upozorněn na to, že musí současně vyplnit a finalizovat žádost o platbu. Nakonec uživatel MZ/MH vytiskne tlačítkem Tisk a odevzdá ji podepsanou na příslušné územní pracoviště ŘO ROP SZ. POZOR!!! Na MZ/MH nelze provést stornování finalizace. Pokud pracovníci ŘO zjistí chybu v MZ nebo ŽoP bude do vráceno obojí najednou. Finalizací MZ/MH spustí uživatel transport do IS ŘO ROP SZ. Jakmile je MZ přenesena do IS M7+, změní se její stav v Benefitu z Finalizovaného na Předaný a sloupec Stav dle MONIT7+ zobrazí stav Zaregistrováno. 21

23 Monitorovací zpráva může být ze strany ŘO zamítnuta (pokud obsahuje chybná data) a vrácena k dopracování. Uživatel bude o vrácení informován a u vrácené MZ v Benefitu7 se změní údaj ve sloupci Stav dle MONIT7+ na Vrácena k dopracování a stav na Vrácený. U MZ ve stavu Vrácena k dopracování se zaktivní tlačítko Storno finalizace. Jeho stisknutím se MZ odemkne k opětovné editaci a uživatel může provést potřebné opravy. Následnou finalizací uživatel MZ opět zamkne a automaticky odešle do IS ŘO ROP SZ. Po finalizaci MZ je nutné provést také storno finalizace ŽoP a tuto následně finalizovat! Schéma postupu při stornu finalizace Chyba v Monitorovací zprávě (MZ): Storno finalizace MZ Oprava MZ Finalizace MZ Storno finalizace ŽoP Finalizace ŽoP přenos ŽoP i MZ do IS MONIT7+. Chyba v Žádosti o platbu (ŽoP): Storno finalizace ŽoP oprava ŽoP Finalizace ŽoP přenos ŽoP i monitorovací zprávy do IS MONIT7+. 22

24 Vyplnění a podání Žádosti o platbu Žádost o platbu se vytváří na záložce Konto projektu v elektronické aplikaci Benefit. Žádost o platbu je možné podávat tehdy, pokud se projekt nachází ve stavu Projekt v realizaci. Žádost o platbu příjemce vyplňuje až po kompletním vyplnění monitorovací zprávy a její finalizaci a za předpokladů popsaných v kapitole Vyplnění a podání Monitorovací zpráv a hlášení. Uživatel vybere kliknutím projekt, u kterého bude vytvářet Žádost o platbu, a v levém sloupci vybere funkci (tlačítko) Žádost o platbu. Po otevření formuláře Žádost o platbu, uživatel založí tlačítkem Nový záznam první Žádost o platbu. Novou ŽoP je možné zakládat až po schválení předchozí ŽoP ŘO a provedení požadovaných změn v projektu také v IS ŘO. V levém sloupci se otevřou všechny záložky relevantní pro tvorbu Žádosti o platbu (podobně jako při tvorbě žádosti o dotaci). Žádost o platbu základní údaje o Žádosti o platbu Přílohy žádosti o platbu seznam příloh dodávaných při žádosti o platbu Ćestná prohlášení platby seznam čestných prohlášených k žádosti o platbu Přístup k žádosti možnost nasdílení žádosti o platbu jinému uživateli Kontrola kontrola správného zadání všech povinných údajů v žádosti a následné upozornění na případné nedostatky Finalizace slouží k finálnímu uzavření žádosti o platbu a zároveň k automatickému přenosu do informačního systém ŘO Tisk finalizovaná žádost se zobrazí v sestavě pro tisk v programu Adobe Acrobat reader. Žadatel žádost vytiskne a podepsanou předá ŘO. 23

25 1. Žádost o platbu Po založení nového záznamu se vytvoří prázdný řádek žádosti o platbu. Příjemce dotace (dále jen uživatel ) klikne na tlačítko Načíst data z MONIT7 a dojde k načtení základních informací o projektu a žádosti o platbu. Do horní tabulky se doplní údaje do polí Název projektu, Číslo projektu, Číslo smlouvy a Název příjemce. POZOR!!! V poli Číslo monitorovací zprávy/hlášení se vybírá finálně uložená monitorovací zpráva navázaná na žádost o platbu. Bez monitorovací zprávy nelze finalizovat žádost o platbu. Finálně uložená a navázaná může být vždy jen jedna monitorovací zpráva. Po načtení monitorovací zprávy se automaticky doplní pole Pořadové číslo hlášení a Stav. V okně Informace o žádosti o platbu se načtením dat z IS MONIT7+ doplní automaticky pole Číslo žádosti o platbu (ve tvaru XXX (= číslo žádosti o platbu)/yyyyy (= poslední pětičíslí projektu) - např. 1/00058, 8/00153 atd.) a Stav (Založený). Uživatel vyplní pole Typ žádosti pole je omezeno dle výzvy a oblasti podpory na Ex-post (pouze u projektů Technické pomoci se nabídne typ ex-ante). Zaškrtávací tlačítko Závěrečná žádost se zaškrtne automaticky v případě, že se jedná o poslední žádost o platbu, resp. o jedinou žádost o platbu k danému projektu. Pole Datum finalizace žádosti o platbu a Stav dle MONIT7+ se doplní automaticky až po finalizaci žádosti. V poli Výběr účtu vybere uživatel účet zřízený pro daný projekt a zároveň uvedený ve Smlouvě o 24

26 poskytnutí dotace, na který je vyplácena dotace. V případě, že příjemcem dotace je organizace zřízená krajem či obcí, vybere uživatel účet na záložce Výběr účtu zřizovatele příjemce. Pole Kód transakce, Kód žádosti o platbu a Pořadí finančního plánu, Konstantní a Specifický symbol se vyplní automaticky. Pole Variabilní symbol se generuje automaticky ve formátu: číslo žádosti o platbu + poslední pětičíslí registračního čísla projektu (např ). V části Předpokládané výdaje klikne uživatel na tlačítko Načíst částky z MZ. Částky se načítají pouze z finalizované monitorovací zprávy. Částky zkontroluje, zda odpovídají datům z monitorovací zprávy. Pokud příjemce zjistí, že částky nesouhlasí nebo nebyly načteny, zadá je ručně popř. je opraví tak, aby byly v souladu s daty z monitorovací zprávy. Po uložení dat se automaticky naplní součtové položky Celkové způsobilé výdaje, součtem částek Celkové způsobilé výdaje investiční a Celkové způsobilé výdaje neinvestiční a Požadovaná částka dotace celkem, součtem částek Požadovaná částka dotace investiční a Požadovaná částka dotace neinvestiční. 25

27 2. Přílohy žádosti o platbu V záložce Přílohy žádosti o platbu uživatel doplní všechny potřebné přílohy dodávané společně se žádostí o platbu. Povinné přílohy pro žádost o platbu jsou definovány v platné Příručce pro příjemce. Žadatel vyplní povinné pole Název přílohy a nepovinná pole Počet listů, Počet vyhotovení, zaškrtávátka Doložena či Nerelevantní, Datum schválení, Popis a v poli Příloha může danou přílohu elektronicky přiložit. V dolní části je seznam finalizovaných žádostí o platbu s přílohami 26

28 3. Čestná prohlášení platby Na této záložce žadatel nic nevyplňuje. Čestná prohlášení jsou součástí MZ/MH. 4. Finalizace a odevzdání žádosti Jestliže jsou všechny údaje vyplněny, žadatel tlačítkem Kontrola v levém sloupci, provede kontrolu správnosti všech údajů. Pro lepší kontrolu doporučujeme Žádost o platbu vytisknout ještě před finalizací. Jestliže kontrola proběhla v pořádku, stiskem tlačítka Finalizace se žádost uzamkne. Tím se automaticky spustí přenos žádosti o platbu do informačního systému ŘO. 27

29 Žadatel nakonec vytiskne Žádost o platbu (tlačítkem Tisk) a odevzdá podepsanou na Řídící orgán ROP SZ. POZOR!! U žádosti o platbu nelze provést storno finalizace. Ve sloupku Stav dle MONIT7 je možné sledovat zpracování žádosti o platbu v IS ŘO. Založení druhé žádosti o platbu se provádí stejným způsobem. Zamítnutí ŽoP a vrácení k dopracování Příjemce finalizací spustí import ŽoP do IS ŘO. Jakmile je ŽoP nahrána, změní se Stav ŽoP z Finalizovaný na Předaný a Sloupek Stav dle IS MONIT7 zobrazí stav Zaregistrována. V případě, že ŽoP je ze strany řídícího orgánu zamítnuta a data v ní budou shledána jako chybná, bude daná ŽoP vrácena k dopracování. O této skutečnosti bude příjemce informován a zároveň se u takové ŽoP v BENEFITU7u změní údaj v poli Stav dle MONIT7 na Vrácena k dopracování a Stav na Vrácený. U ŽoP ve stavu Vrácena k dopracování dojde k zaktivnění tlačítka Storno finalizace. Stisknutím se odemkne ŽoP k opětovné editaci a příjemce provede potřebné opravy. 28

30 Následnou finalizací opět příjemce ŽoP uzamkne a dojde k automatickému importu zpět do informačního systému ŘO. Žadatel nakonec vytiskne opravenou Žádost o platbu (tlačítkem Tisk) a odevzdá podepsanou na ŘO. 29

31

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

PŘÍLOHA Č. 14A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 22

PŘÍLOHA Č. 14A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 22 PŘÍLOHA Č. 14A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 22 OBSAH: Konto žádostí...3 Monitorovací zpráva...4 Hlášení Monitorování...5

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 4.7.2011

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 4.7.2011 Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 4.7.2011 Obsah 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1. Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2. Okna aplikace Benefit7... 7 1.3. Přihlášení uživatele...

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Práce s ceníkem xls.

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Práce s ceníkem xls. Uživatelská příručka ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Práce s ceníkem xls. Revize Zpracoval Stručný popis verze dokumentu Datum OBSAH Úvod... 4 Seznam zkratek... 4 1. Základní nastavení ceníku... 5 2. Aktualizace

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014 Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014 Obsah 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 5 1.1. Přístup a spuštění Benefit7... 5 1.2. Požadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce

POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ v2 8. června 2015 Podkladem pro správné vyplnění soupisky je účetnictví příjemce. Zařazení účetních dokladů do kapitol rozpočtu v rámci soupisky musí odpovídat

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE BENEFIT PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE BENEFIT PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE BENEFIT PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program PRAHA KONKURENCESCHOPNOST Verze: 2.0 Datum účinnosti: 14. ledna 2009 1 z 31 OBSAH: PŘIHLÁŠENÍ DO BENEFITU 7... 3 KONTO ŽÁDOSTÍ...

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Příručka k webové žádosti BENEFIT7

Příručka k webové žádosti BENEFIT7 BENEFIT7 pro podávání Žádostí o podporu projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod Pro období 2007-2013 Verze 01 prosinec 2007 Obsah Úvod... 3 1 Přístup k Benefitu7

Více

Elektronická Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. platnost k 1. květnu 2013

Elektronická Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. platnost k 1. květnu 2013 Elektronická Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu platnost k 1. květnu 2013 Obsah 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1. Přístup a spuštění Benefit7... 3 1.2. Požadavky na softwarové

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

pro podávání Žádostí o podporu projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod Pro období 2007-2013

pro podávání Žádostí o podporu projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod Pro období 2007-2013 Příručka k webové žádosti pro podávání Žádostí o podporu projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti ihovýchod Pro období 2007-2013 Verze 20 červen 2015 Kopie elektronická Datum:

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah Přehled provedených změn... 4 1. Portál IS KP14+... 5 1.1. Stručné představení... 5 1.2. Obecné

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

Příručka pro žadatele ver. 1.1

Příručka pro žadatele ver. 1.1 Příručka pro žadatele ver. 1.1 Zpracoval: Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD 2. prosince 2009 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7... 4 1.2. Poţadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

FAQ pro IOP 5.3 a. 2. Hranice celkových způsobilých výdajů na projekt min. 300 tisíc Kč a max. 1,1 mil. Kč se rozumí bez DPH?

FAQ pro IOP 5.3 a. 2. Hranice celkových způsobilých výdajů na projekt min. 300 tisíc Kč a max. 1,1 mil. Kč se rozumí bez DPH? 1. Může jeden žadatel podat dvě žádosti? FAQ pro IOP 5.3 a Nemůže. Podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.3. a) v rámci kontinuální výzvy vyhlášené 10. 4. 2008 může žadatel v rámci

Více

12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu

12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu 12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu Tato krátká příručka slouží jako jednoduché vodítko, jak podat Žádost o platbu (dále ŽoPl) projektu v rámci OPPI. Naleznete zde úvodní informace a ve 12 krocích

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Verze 1.0 Obsah 1. Portál IS KP14+... 3 1.1. Stručné

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Elektronická Příloha č. 2 Smlouvy (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče

Elektronická Příloha č. 2 Smlouvy (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Elektronická Příloha č. 2 Smlouvy (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Verze: 2.01 Datum: 6. října 2011 Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 1 / 21 Obsah

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění modulu CBA. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění modulu CBA. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění modulu CBA Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Platnost: od 22. 9. 2015 Verze 1.1 Obsah 1. Koncept aplikace CBA v MS2014+...

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011 Obsah 1. Přihlášení a oprávnění...2 1.1 Nastavení oprávnění...2 2. Role ZŘO (organizace zřizované Plzeňským krajem)...3 2.1 Objednání komodity z e-shopu ISCNPK...3 2.1.1 Objednávky...3 2.1.2 Dotaz na komoditu...4

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 4 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: 27.3.2013

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje Č.j: 16595/2011-412 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA SPISOVÁ SLUŽBA OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 VYTVOŘENÍ SIP BALÍČKU A JEHO PŘEDÁNÍ DO DS... 2 3 ZJIŠTĚNÍ STAVU SIP BALÍČKŮ PŘEDANÝCH DO DS... 4 4 OPRAVA NEVALIDNÍHO SIP BALÍČKU A JEHO OPĚTOVNÉ ODESLÁNÍ DO DS... 5

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) Akceptační

Více