Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:"

Transkript

1 zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: Provedli jsme audit pfiiloïené úãetní závûrky spoleãnosti Metrostav a.s. k 31. prosinci Za sestavení úãetní závûrky je odpovûdné pfiedstavenstvo spoleãnosti. Na í odpovûdností je vyjádfiit názor na úãetní závûrku jako celek na základû provedeného auditu. Ná audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk mi smûrnicemi vydan mi Komorou auditorû. Tyto smûrnice vyïadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat pfiimûfienou míru jistoty, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v bûrov m zpûsobem provedené ovûfiení úãetních záznamû a dal ích informací prokazujících údaje v úãetní závûrce. Audit také zahrnuje posouzení úãetních postupû a v znamn ch odhadû pouïit ch spoleãností pfii sestavení závûrky a posouzení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden audit dává pfiimûfien základ pro vyslovení v roku na úãetní závûrku. Podle na eho názoru úãetní závûrka zobrazuje vûrnû ve v ech v znamn ch ohledech majetek, závazky a vlastní jmûní spoleãnosti Metrostav a.s. k 31. prosinci 2000, v sledek hospodafiení a finanãní situaci za rok 2000 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu n mi pfiedpisy âeské republiky. Úãetní závûrka, která je souãástí této v roãní zprávy, obsahuje nûkteré údaje, které nebyly souãástí úãetní závûrky námi auditované a ná v e citovan v rok se k nim tudíï nevztahuje. Jde o následující údaje: údaje o v i vlastního kapitálu a o hospodáfiském v sledku v kapitole 1.4. Vût í neï 20% podíl na základním kapitálu u obchodních spoleãností; údaje za rok 1998 v kapitole 1.5. Zamûstnanci, vedení spoleãnosti a statutární orgány; kapitola 3.1. Pohledávky za upsané vlastní jmûní; kapitola Pfiehled v znamn ch investic; údaje za rok 1998 v kapitole 3.3. Finanãní investice; údaje za rok 1998 v kapitole Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatn m vlivem; údaje za rok 2000 v kapitole Pohledávky k podnikûm ve skupinû; kapitola HV z bûïné ãinnosti po zdanûní na jednu akcii a v e dividendy na akcii; kapitola Pfiehled operací v poãtu a druhu akcií, do kter ch je rozloïen základní kapitál; kapitola Ostatní informace t kající se základního kapitálu; údaje za rok 2000 v kapitole Závazky k podnikûm ve skupinû; kapitola Bankovní úvûry; údaje za rok 1998 v kapitole V nosy z bûïné ãinnosti podle hlavních ãinností; kapitola Celkové v daje vynaloïené na v zkum a v voj. Ovûfiili jsme téï soulad tûchto a ostatních finanãních informací uveden ch v této v roãní zprávû s auditovanou úãetní závûrkou. Podle na eho názoru jsou tyto informace ve v ech v znamn ch aspektech v souladu s námi ovûfienou úãetní závûrkou. V Praze dne 30. dubna 2001 Auditorská firma: Odpovûdn auditor: Deloitte & Touche spol. s r.o. Stanislav Stanûk Osvûdãení ã. 79 Osvûdãení ã. 1674

2 48 / roãní úãetní závûrka - Metrostav a.s. Roãní úãetní závûrka - Metrostav a.s. Rozvaha k v tis. Kã Aktiva celkem A. Pohledávky za upsan vlastní kapitál B. Stálá aktiva B.I. Nehmotn investiãní majetek B.I.1. Zfiizovací v daje B.I.2. Nehmotné v sledky v zkumné a obdobné ãinnosti B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jin nehmotn investiãní majetek B.I.6. Nedokonãené nehmotné investice B.I.7. Poskytnuté zálohy na nehmotn investiãní majetek B.II. Hmotn investiãní majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Budovy, haly a stavby B.II.3. Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí B.II.4. Pûstitelské celky trval ch porostû B.II.5. Základní stádo a taïná zvífiata B.II.6. Jin hmotn investiãní majetek B.II.7. Nedokonãené hmotné investice B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotn investiãní majetek B.II.9. Opravná poloïka k nabytému majetku B.III. Finanãní investice B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem B.III.2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatn m vlivem B.III.3. Ostatní investiãní cenné papíry a vklady B.III.4. PÛjãky podnikûm ve skupinû B.III.5. Jiné finanãní investice C. ObûÏná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokonãená v roba a polotovary C.I.3. V robky C.I.4. Zvífiata C.I.5. ZboÏí C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení C.III.3. Sociální zabezpeãení C.III.4. Stát - daàové pohledávky C.III.5. OdloÏená daàová pohledávka C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.III.7. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem C.III.8. Jiné pohledávky C.IV. Finanãní majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Úãty v bankách C.IV.3. Krátkodob finanãní majetek D. Ostatní aktiva - pfiechodné úãty aktiv D.I. âasové rozli ení D.I.1. Náklady pfií tích období D.I.2. Pfiíjmy pfií tích období D.I.3. Kurzové rozdíly aktivní D.II. Dohadné úãty aktivní

3 roãní úãetní závûrka - Metrostav a.s. / 49 v tis. Kã Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní áïio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku A.II.4. OceÀovací rozdíly z kapitálov ch úãastí A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Zákonn rezervní fond A.III.2. Nedûliteln fond A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV. Hospodáfisk v sledek minul ch let A.IV.1. Nerozdûlen zisk minul ch let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minul ch let A.V. Hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy zákonné B.I.2. Rezerva na kurzové ztráty B.I.3. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem B.II.2. Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem B.II.3. Dlouhodobé pfiijaté zálohy B.II.4. Emitované dluhopisy B.II.5. Dlouhodobé smûnky k úhradû B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.2. Závazky ke spoleãníkûm a sdruïení B.III.3. Závazky k zamûstnancûm B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpeãení B.III.5. Stát- daàové závazky a dotace B.III.6. OdloÏen daàov závazek B.III.7. Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem B.III.8. Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem B.III.9. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvûry a v pomoci 19 B.IV.1. Bankovní úvûry dlouhodobé B.IV.2. BûÏné bankovní úvûry 19 B.IV.3. Krátkodobé finanãní v pomoci C. Ostatní pasiva - pfiechodné úãty pasiv C.I. âasové rozli ení C.I.1. V daje pfií tích období C.I.2. V nosy pfií tích období C.I.3. Kurzové rozdíly pasivní C.II. Dohadné úãty pasivní

4 50 / roãní úãetní závûrka - Metrostav a.s. V kaz ziskû a ztrát za rok konãící v tis. Kã I. TrÏby za prodej zboïí A. Náklady vynaloïené na prodej zboïí Obchodní marïe II. V kony II.1. TrÏby za prodej vlastních v robkû a sluïeb II.2. Zmûna stavu vnitropodnikov ch zásob vlastní v roby II.3. Aktivace B. V konová spotfieba B.1. Spotfieba materiálu a energie B.2. SluÏby Pfiidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva C.3. Náklady na sociální zabezpeãení C.4. Sociální náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy nehmotného a hmotného investiãního majetku III. TrÏby z prodeje investiãního majetku a materiálu F. ZÛstatková cena prodaného investiãního majetku a materiálu IV. Zúãtování rezerv a ãasového rozli ení provozních v nosû G. Tvorba rezerv a ãasového rozli ení provozních nákladû V. Zúãtování opravn ch poloïek do provozních v nosû H. Zúãtování opravn ch poloïek do provozních nákladû VI. Ostatní provozní v nosy I. Ostatní provozní náklady VII. Pfievod provozních v nosû J. Pfievod provozních nákladû * Provozní hospodáfisk v sledek

5 roãní úãetní závûrka - Metrostav a.s. / 51 v tis. Kã VIII. TrÏby z prodeje cenn ch papírû a vkladû K. Prodané cenné papíry a vklady IX. V nosy z finanãních investic IX.1. V nosy z cenn ch papírû a vkladû v podnicích ve skupinû IX.2. V nosy z ostatních investiãních cenn ch papírû a vkladû IX.3. V nosy z ostatních finanãních investic X. V nosy z krátkodobého finanãního majetku XI. Zúãtování rezerv do finanãních v nosû 34 L. Tvorba rezerv na finanãní náklady XII. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních v nosû M. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních nákladû XIII. V nosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanãní v nosy O. Ostatní finanãní náklady XV. Pfievod finanãních v nosû P. Pfievod finanãních nákladû * Hospodáfisk v sledek z finanãních operací R. DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost R.1. Splatná R.2. OdloÏená ** Hospodáfisk v sledek za bûïnou ãinnost XVI. Mimofiádné v nosy S. Mimofiádné náklady T. DaÀ z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti T.1. Splatná T.2. OdloÏená * Mimofiádn hospodáfisk v sledek U. Pfievod podílu na hospodáfiském v sledku spoleãníkûm *** Hospodáfisk v sledek za úãetní období Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním

6 52 / roãní úãetní závûrka - Metrostav a.s. Pfiehled o penûïních tocích k v tis. Kã P. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû 1) na poãátku období Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním A.1 Úpravy o nepenûïní operace A.1.1 Odpisy stál ch aktiv (+), s v jimkou zcela prodan ch stál ch aktiv, odpis pohledávek (+) a dále umofiování opravné poloïky k nabytému majetku (+/-) A.1.2 Zmûna stavu opravn ch poloïek, rezerv a zmûna zûstatkû pfiechodn ch úãtû A a P (+/-) A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stál ch A (-/+), vãetnû oceàovacích rozdílû z kapitálov ch úãastí A.1.4 V nosy z dividend a podílû na zisku (-) A.1.5 Vyúãtované nákladové úroky (+) s v jimkou kapitálov ch úrokû, a vyúãtované v nosové úroky (-) A* âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn mi poloïkami A.2 Zmûna potfieby pracovního kapitálu A.2.1 Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti (+/-) A.2.2 Zmûna stavu závazkû z provozní ãinnosti (+/-) A Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provozní ãinnosti A Zmûna stavu dlouhodob ch závazkû z provozní ãinnosti A.2.3 Zmûna stavu zásob (+/-) A** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami A.3 V daje z plateb úrokû s v jimkou kapitalizovan ch úrokû (-) A.4 Pfiijaté úroky (+) A.5 Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období (-) A.6 Pfiíjmy a v daje spojené s mimofiádn mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn hospodáfisk v sledek, vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti A*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti B.1 V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv B.2 Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv B.3 PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám B*** âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti C.1 Zmûna stavu dlouhodob ch, popfi. krátkodob ch závazkû -19 C.2 Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûïní prostfiedky C.2.1 Zv ení penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû z titulu zv ení základního kapitálu, event. rezervního fondu vãetnû sloïen ch záloh na toto zv ení (+) C.2.2 Vyplacení podílû na vlastním kapitálu spoleãníkûm (-) C.2.3 PenûÏní dary a dotace do vlastního kapitálu a dal í vklady penûïních prostfiedkû spoleãníkû a akcionáfiû (+) C.2.4 Úhrada ztráty spoleãníky (+) C.2.5 Pfiímé platby na vrub fondû (-) C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráïkové danû (-) C.3 Pfiijaté dividendy a podíly na zisku (+) C*** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti F âisté zv ení, resp. sníïení penûïních prostfiedkû R Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû 1) na konci období ) Za penûïní ekvivalenty jsou povaïovány vlastní akcie a krátkodob finanãní majetek.

7 pfiíloha k roãní úãetní závûrce / 53 Pfiíloha k roãní úãetní závûrce roz ífiená ve smyslu zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. ZaloÏení a charakteristika spoleãnosti Je uvedeno na stranû 79 v roãní zprávy. Pfiedmûtem podnikání spoleãnosti podle ãl. 4 stanov platn ch k jsou následující ãinnosti: 1. provádûní staveb, jejich zmûn a odstraàování 2. projektová ãinnost ve v stavbû 3. ãinnosti provádûné hornick m zpûsobem 4. hornická ãinnost 5. inïen rská ãinnost v investiãní v stavbû 6. poradenská ãinnost v investiãní v stavbû 7. zemûmûfiiãské ãinnosti 8. ãinnost hlavního dûlního mûfiiãe 9. v kon zemûmûfiiãsk ch ãinností 10. provádûní inïen rsko geologického prûzkumu 11. geologické práce provádûné za úãelem získání údajû pro dokumentaci staveb (s v jimkou ãinností provádûn ch hornick m zpûsobem) 12. provádûní, projektování a vyhodnocování geologick ch prací 13. provádûní trhacích a ohàostrojn ch prací 14. podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn mi odpady 15. v roba a montáï ocelov ch konstrukcí 16. skládkování inertního materiálu 17. montáï, opravy, údrïba a revize vyhrazen ch elektrick ch zafiízení a v roba rozvadûãû nízkého napûtí 18. instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû 19. montáï, opravy, revize a zkou ky vyhrazen ch plynov ch zafiízení, plnûní tlakov ch nádob plyny 20. montáï, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkou ky provozní zpûsobilosti vyhrazen ch zdvihacích zafiízení 21. montáï, opravy, rekonstrukce, revize a zkou ky vyhrazen ch tlakov ch zafiízení, kotlû a tlakov ch nádob, periodické zkou ky nádob na plyny 22. v roba, instalace a opravy vûtrání 23. vodoinstalatérství, topenáfiství 24. izolatérství 25. instalace a opravy elektronick ch zafiízení 26. silniãní motorová doprava osobní 27. silniãní motorová doprava nákladní 28. opravy strojû a mechanizmû 29. opravy motorov ch vozidel 30. opravy karoserií 31. opravy ostatních dopravních prostfiedkû 32. koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej 33. pronájem prûmyslového zboïí 34. ãinnost realitní kanceláfie 35. ubytování 36. hostinská ãinnost 37. úklidové práce na komunikacích 38. provoz hlídaného parkovi tû 39. pronájem motorov ch vozidel 40. pronájem stavebních mechanizmû 41. likvidace odpadû kromû odpadû nebezpeãn ch 42. pronájem bytov ch a nebytov ch prostor 43. developerská ãinnost 44. správa nemovitostí 45. ãinnost podnikatelsk ch, finanãních, organizaãních nebo ekonomick ch poradcû

8 54 / pfiíloha k roãní úãetní závûrce 1.2. Zmûny a dodatky v obchodním rejstfiíku v uplynulém úãetním období Zmûna sídla spoleãnosti - KoÏeluÏská 2246, Praha 8 Zmûna ve sloïení pfiedstavenstva a dozorãí rady: Prof. JUDr. Jan KfiíÏ, CSc., RNDr. Franti ek Vencl, Ing. Miroslav Stehlík, Ing. Miroslav Vanûk, Ing. Petr Bratsk a Ing. Jan Pokorn ukonãili své pûsobení v orgánech spoleãnosti. Ing. Jifií Bûlohlav a Pavel Meyer na vlastní Ïádost odstoupili z funkce ãlena dozorãí rady. Noví ãlenové pfiedstavenstva jsou Ing. Ivan esták, Ing. Franti ek Klepetko, Ing. Ján Dudá, Ing. Du an Mráz a Ing. Jifií Bûlohlav. Do dozorãí rady byl zvolen JUDr. Daniel Janisch, Ing. Daniel Knotek, Ing. Viktor Karel a Ing. Pavel Pilát Organizaãní struktura spoleãnosti Metrostav a.s. se skládá z centrály a 10 divizí, z toho 7 divizí je stavebnû-v robních, 1 divize developersk ch aktivit, 1 divize správní a 1 divize leasing. V prûbûhu roku do lo ke zmûnû organizaãní struktury. Byl zru en úsek fieditele podnikatelské strategie na centrále. Byla zaloïena nová divize 8, která je zamûfiena na pfiípravu a realizaci v stavby praïského metra. Centrálu tvofií ke konci roku 2000 úsek generálního fieditele, úsek finanãní, úsek v robnû-technick, úsek obchodní a úsek ekonomiky v roby a personalistiky. Jména a pfiíjmení ãlenû statutárních a dozorãích orgánû ke dni závûrky: Je uvedeno na stranách v roãní zprávy Vût í neï 20% podíl na základním kapitálu u obchodních spoleãností je následující Název spoleãnosti Sídlo Majetkov Majetkov V e vlastního Hospodáfisk podíl podíl kapitálu v sledek 2000 tis. Kã % tis. Kã tis. Kã METROS, s.r.o. Praha 9 Bystrá METROSTAV Slovakia a.s. Bratislava Ko ická Sk Sk -934Sk SQZ, s.r.o. Praha 7 Dûlnická M - D recyklace, a.s. Praha 8 Rohansk ostrov METROSTAV INTERTRADE, a.s. Praha 7 Dûlnická * * GAMA - METROSTAV a.s. Praha 7 Dûlnická TBG METROSTAV s.r.o. Praha 8 Rohansk ostrov Spoleãnost Západního mûsta, Praha 13 akciová spoleãnost L skova , âkd - MTS uzavfiená a.s. ** Moskva Vavilova Rbl Rbl EKOTUNEL Praha, s.r.o. Praha 7 Dûlnická , * pfiedbûïné v sledky ** spoleãnost nevyvíjí v souãasné dobû Ïádné podnikatelské aktivity U spoleãnosti Metrostav Slovakia a.s. do lo rozhodnutím valné hromady spoleãnosti v roce 2000 ke zv ení základního kapitálu na tis. Sk, toto zv ení v ak zatím nebylo zapsáno do Obchodního rejstfiíku.

9 pfiíloha k roãní úãetní závûrce / Zamûstnanci, vedení spoleãnosti a statutární orgány Osobní náklady a poãet zamûstnancû PrÛmûrn poãet zamûstnancû, ãlenû vedení spoleãnosti a osobní náklady za rok 2000, 1999 a 1998 jsou následující: Rok 2000 Poãet Mzdové Sociální a zdrav. Ostatní Osobní náklady v tis. Kã osob náklady zabezpeãení náklady celkem Zamûstnanci ídící pracovníci Celkem Rok 1999 Poãet Mzdové Sociální a zdrav. Ostatní Osobní náklady v tis. Kã osob náklady zabezpeãení náklady celkem Zamûstnanci ídící pracovníci Celkem Rok 1998 Poãet Mzdové Sociální a zdrav. Ostatní Osobní náklady v tis. Kã osob náklady zabezpeãení náklady celkem Zamûstnanci ídící pracovníci Celkem V pfiíloze k úãetní závûrce za rok 1998 obsahovaly mzdové náklady i odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti. Poãet zamûstnancû vychází z prûmûrného pfiepoãteného stavu pracovníkû. Pod pojmem fiídící pracovníci se rozumí vrcholov management a fieditelé divizí. V e v ech penûïit ch i naturálních pfiíjmû a tantiém, které pfiijali v roce 2000 statutární orgány, jejich ãlenové a ãlenové dozorãí rady a vrcholov management od spoleãnosti a od spoleãností ovládan ch, dále údaje o v znamn ch obchodech, úvûrech, zárukách za úvûry a dal ích penûïních vztazích mezi spoleãností a tûmito osobami: v tis. Kã PenûÏní pfiíjmy hrubé NepenûÏní pfiíjmy Pfiedstavenstvo Dozorãí rada editelé NepenûÏní pfiíjem pfiedstavuje poskytnutí osobního automobilu pro osobní úãely. 2. ÚâETNÍ METODY A OBECNÉ ÚâETNÍ ZÁSADY Úãetnictví spoleãnosti je vedeno a úãetní závûrka byla sestavena v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, opatfiením ministerstva financí, kter m se stanoví úãtová osnova a postupy úãtování pro podnikatele, a opatfiením ministerstva financí, kter m se stanoví obsah úãetní závûrky pro podnikatele. Úãetnictví respektuje obecné úãetní zásady, pfiedev ím zásadu o oceàování majetku historick mi cenami, zásadu úãtování ve vûcné a ãasové souvislosti, zásadu opatrnosti a pfiedpoklad o schopnosti úãetní jednotky pokraãovat ve sv ch aktivitách ZpÛsoby ocenûní a odepisování Hmotn a nehmotn investiãní majetek Hmotn m, resp. nehmotn m investiãním majetkem se rozumí majetek, jehoï ocenûní je vy í neï ,- Kã, resp ,- Kã v jednotlivém pfiípadû a doba pouïitelnosti je del í neï jeden rok.

10 56 / pfiíloha k roãní úãetní závûrce Nakoupen hmotn a nehmotn investiãní majetek je ocenûn pofiizovacími cenami. Ocenûní hmotného a nehmotného investiãního majetku vytvofieného vlastní ãinností zahrnuje pfiímé náklady, nepfiímé náklady bezprostfiednû související s vytvofiením majetku vlastní ãinností, popfiípadû nepfiímé náklady správního charakteru, pokud vytvofiení majetku pfiesahuje období jednoho roku. Reprodukãní pofiizovací cenou se oceàuje hmotn a nehmotn investiãní majetek nabyt darováním, nehmotn investiãní majetek vytvofien vlastní ãinností, pokud je reprodukãní pofiizovací cena niï í neï vlastní náklady, hmotn investiãní majetek bezúplatnû nabyt na základû smlouvy o koupi najaté vûci (úãtuje se souvztaïn m zápisem na pfiíslu n úãet oprávek), majetek novû zji tûn v úãetnictví (úãtuje se souvztaïn m zápisem na pfiíslu n úãet oprávek) a vklad nehmotného a hmotného investiãního majetku. Hmotn majetek s dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok ocenûn pfii pofiízení cenou ,- Kã a niï í a vy í neï 5 000,- Kã a nehmotn majetek s dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok ocenûn pfii pofiízení cenou ,- Kã a niï í a vy í neï ,- Kã, vyjma softwaru, je klasifikován jako drobn hmotn a nehmotn investiãní majetek a je odepisován jednorázovû do nákladû. Technické zhodnocení hmotného, resp. nehmotného majetku, pokud pfiev ilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaàovací období ãástku ,- Kã, resp ,- Kã, zvy uje pofiizovací cenu investiãního majetku Odpisy investiãního majetku Investiãní majetek je odpisován lineární metodou, doba odpisování je stanovena podle Ïivotnosti majetku Finanãní investice Cenné papíry a majetkové úãasti se oceàují cenou pofiízení. Pfii prodeji ãi jiném úbytku jsou oceàovány cenou zji tûnou metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu). V pfiípadû, Ïe je k datu úãetní závûrky trïní hodnota registrovan ch cenn ch papírû niï í neï cena pofiízení, jsou tyto cenné papíry ocenûny cenou trïní a rozdíl je proúãtován jako opravná poloïka. Cenné papíry znûjící na cizí mûnu se ke dni úãetní závûrky oceàují smûnn m kurzem âeské národní banky platn m v den úãetní závûrky a kurzov rozdíl je proúãtován do kurzov ch rozdílû aktivních nebo pasivních Zásoby Nakupované zásoby jsou oceàovány pofiizovacími cenami. Pofiizovací cena zahrnuje cenu pofiízení a vedlej í pofiizovací náklady - celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky pfii dopravû. Zásoby vytvofiené vlastní ãinností se oceàují vlastními náklady, které zahrnují pfiímé náklady vynaloïené na v robu, popfiípadû i ãást nepfiím ch nákladû správního charakteru, která se vztahuje k v robû. V daje zásob ze skladu jsou úãtovány v cenách zji tûn ch váïen m aritmetick m prûmûrem. Jako souãást nedokonãené v roby se v prûbûhu v stavby vykazují náklady na provedenou developerskou ãinnost Úvûry Úvûry jsou sledovány v nominální hodnotû. Za krátkodob úvûr se povaïuje i ãást dlouhodob ch úvûrû, která je splatná do jednoho roku od data úãetní závûrky ZpÛsob stanovení opravn ch poloïek k majetku a rezerv Opravné poloïky jsou vytváfieny na základû inventarizace, pokud se prokáïe, Ïe ocenûní aktiv neodpovídá reálnému stavu. Rezervy jsou vytváfieny na rizika a budoucí ztráty známé k datu úãetní závûrky.

11 pfiíloha k roãní úãetní závûrce / Opravné poloïky Hmotn a nehmotn investiãní majetek V roce 2000 nebyly vytvofieny opravné poloïky k hmotnému a nehmotnému investiãnímu majetku. Pohledávky V roce 2000 byly vytvofieny opravné poloïky k pohledávkám na základû kombinace individuálního posouzení kaïdé jednotlivé pohledávky a posouzení vûkové struktury pohledávek jako celku. Zásoby V roce 2000 nebyly vytvofieny opravné poloïky k zásobám, a to na základû individuálního posouzení. Finanãní investice Pro registrované cenné papíry jsou ke dni sestavení rozvahy vytváfieny opravné poloïky podle poslední ceny dosaïené v RM-Systému nebo na Burze cenn ch papírû Praha v pfiípadû, Ïe tato cena je niï í neï cena pofiízení. Pro neregistrované cenné papíry jsou opravné poloïky vytváfieny na základû porovnání ceny pofiízení s odhadem trïní ceny cenn ch papírû. U krátkodobého finanãního majetku jsou pro úãely v poãtu opravn ch poloïek zohlednûny kurzy aktuální k datu sestavení finanãních v kazû Rezervy V roce 2000 spoleãnost vytváfií daàovû uznatelné rezervy na opravy hmotného investiãního majetku. Dále spoleãnost vytváfií rezervy na likvidaci zafiízení staveni tû, rezervy na záruãní opravy a rezervy na rizika Pfiepoãty údajû v cizích mûnách na ãeskou mûnu Úãetní operace v cizích mûnách provádûné bûhem roku jsou úãtovány kurzem âeské národní banky. Majetek a závazky vyjádfiené v cizí mûnû se pfiepoãítávají na ãeskou mûnu stanoven m kurzem ke dni uskuteãnûní úãetního pfiípadu. Pohledávky, závazky, úvûry, finanãní v pomoci a finanãní investice v cizí mûnû jsou k datu úãetní závûrky pfiepoãteny dle platného kurzu vyhlá eného âeskou národní bankou k tomuto datu a zji tûné kurzové rozdíly jsou proúãtovány na kurzové rozdíly aktivní a pasivní. Na nerealizované kurzové ztráty jsou, po zváïení míry rizika, tvofieny rezervy na kurzové ztráty Finanãní pronájem s následnou koupí najaté vûci Celková hodnota finanãního pronájmu s následnou koupí najaté vûci je ãasovû rozli ena a rozpou tûna po dobu pronájmu do nákladû Danû DaÀové odpisy investiãního majetku Pro úãely v poãtu daàov ch odpisû je pouïita lineární metoda u majetku zafiazeného do konce roku 1992, zrychlená metoda je pouïita u majetku zafiazeného po roce OdloÏená daà OdloÏená daà je vypoãtena z rozdílu mezi daàovou a úãetní zûstatkovou cenou investiãního majetku za pouïití sazby danû z pfiíjmû platné pro následující rok Zmûny zpûsobu oceàování, postupû odpisování a úãtování oproti pfiedcházejícímu úãetnímu období Oproti pfiedcházejícímu období nedo lo k Ïádn m zmûnám.

12 58 / pfiíloha k roãní úãetní závûrce 2.7. ZpÛsob úãtování developerské ãinnosti Spoleãnost úãtuje o developerské ãinnosti v oblasti obûïn ch aktiv - prostfiednictvím úãtu nedokonãené v roby v prûbûhu v roby a v robkû po jejím dokonãení. Pozemky, které jsou souãástí developerské ãinnosti, jsou souãástí stál ch aktiv. Prodeje v sledkû developerské ãinnosti jsou úãtovány jako trïby z prodeje vlastních v robkû, s v jimkou pozemkû, které jsou úãtovány jako prodej stál ch aktiv Jiné Spoleãnost se zaji Èuje v prûbûhu roku proti následujícím rizikûm: mûnovému - finanãní deriváty (k spoleãnost nemá Ïádné finanãní deriváty) riziku insolventnosti obchodního partnera: - obchodní akreditivy - bankovní záruky 3. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A V KAZU ZISKÒ A ZTRÁT 3.1. Pohledávky za upsan vlastní kapitál Spoleãnost nemá pohledávky za upsan vlastní kapitál Investiãní majetek Nehmotn investiãní majetek Pofiizovací cena Stav Obrat Stav Obrat Stav v tis. Kã k v období k v období k Software Ocenitelná práva Jin NIM Nedokonãen NIM Zálohy na NIM Celkem Oprávky Stav Obrat Stav Obrat Stav v tis. Kã k v období k v období k Software Ocenitelná práva Jin NIM Celkem ZÛstatková hodnota Stav Stav Stav v tis. Kã k k k Software Ocenitelná práva Jin NIM Nedokonãen NIM Zálohy na NIM Celkem Odpisy nehmotného investiãního majetku zaúãtované do nákladû Stav Stav v tis. Kã k k Odpisy nehmotného investiãního majetku

13 pfiíloha k roãní úãetní závûrce / Hmotn investiãní majetek Pofiizovací cena Stav Obrat Stav Obrat Stav v tis. Kã k v období k v období k Pozemky Budovy, haly a stavby trvalé Budovy, haly a stavby doãasné Budovy, haly a stavby Stroje a zafiízení Dopravní prostfiedky Inventáfi Samostatné movité vûci DHIM Ostatní HIM Jin HIM Nedokonãené investice Zálohy na HIM Celkem Oprávky Stav Obrat Stav Obrat Stav v tis. Kã k v období k v období k Budovy, haly a stavby trvalé Budovy, haly a stavby doãasné Budovy, haly a stavby Stroje a zafiízení Dopravní prostfiedky Inventáfi Samostatné movité vûci DHIM Ostatní HIM Jin HIM Celkem ZÛstatková hodnota Stav Stav Stav v tis. Kã k k k Pozemky Budovy, haly a stavby trvalé Budovy, haly a stavby doãasné Budovy, haly a stavby Stroje a zafiízení Dopravní prostfiedky Inventáfi Samostatné movité vûci DHIM Ostatní HIM Jin HIM Nedokonãené investice Zálohy na HIM Celkem Nejv znamnûj ím pfiírûstkem hmotného investiãního majetku v roce 2000 bylo pofiízení administrativní budovy v KoÏeluÏské ulici v hodnotû tis. Kã.

14 60 / pfiíloha k roãní úãetní závûrce Odpisy nehmotného investiãního majetku zaúãtované do nákladû Stav Stav v tis. Kã k k Odpisy nehmotného investiãního majetku Souhrnná v e drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze Souhrnná v e drobného nehmotného investiãního majetku neuvedeného v rozvaze k 31. prosinci 2000 ãiní tis. Kã a k 31. prosinci 1999 ãinila tis. Kã Majetek najat formou finanãního a operativního leasingu Rok 2000 Datum Doba Celková Skuteãnû Skuteãnû Splatnost Splatnost zahájení trvání hodnota uhrazené uhrazené v roce 2001 v dal ích v mûsících leasingu splátky splátky letech v tis. Kã k rok 2000 Finanãní pronájem (leasing) s následnou koupí najaté vûci Dopravní prostfiedky Stroje Celkem Uvedené údaje jsou bez danû z pfiidané hodnoty, pokud je moïno tuto daà uplatnit jako odpoãet na vstupu. Ve ker majetek najat formou finanãního leasingu spoleãnost nabyla postoupením nájemních smluv v prûbûhu roku Z tohoto dûvodu nesouhlasí doba trvání leasingu s rozloïením splátek do jednotliv ch období Investiãní majetek zatíïen zástavním právem Spoleãnost nemá Ïádn majetek zatíïen zástavním právem Pfiehled v znamn ch investic Realizované investice Popis Rok pofiízení Hodnota v tis. Kã (dokonãení) majetku Stroje VÛz vrtací BOOMER 352-BMH VÛz vrtací H Rypadlo pásové LIEBHERR R 932 LITRONIC Jefiáb vûïov LIEBHERR 140EC-H Jefiáb vûïov LIEBHERR 140EC-H Jefiáb otoãn vûïov LIEBHERR 140 EC-H6 LITRONIC VÛz vrtací ROCKET BOOMER L2C Rypadlo pásové R932 LITRONIC-TUNNEL Nemovit majetek Administrativní centrum Thámova vlastní investice - prodáno Administrativní centrum KoÏeluÏská vlastní investice Nehmotn majetek Informaãní systém One World Realizované investice byly financovány z vlastních zdrojû Plánované investice Popis Rok pofiízení Hodnota v tis. Kã (dokonãení) majetku Stroje Rypadlo pásové LIEBHERR R 932 LITRONIC VÛz vrtací ROCKET BOOMER L2C Stroj razicí Schaeff Rypadlo pásové LIEBHERR R 954 demoliãní

15 pfiíloha k roãní úãetní závûrce / Finanãní investice Cena pofiízení Stav PfiírÛstky Úbytky Stav PfiírÛstky Úbytky Stav v tis. Kã k k k Cenné papíry a vklady s rozhodujícím vlivem Cenné papíry a vklady s podstatn m vlivem Ostatní investiãní cenné papíry a vklady Celkem Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Rok 2000 Úãetní Nominální Poãet Podíl Opravná hodnota hodnota cenn ch (%) poloïka v tis. Kã papírû METROS, s.r.o METROSTAV Slovakia a.s METROSTAV INTERTRADE, a.s GAMA - METROSTAV a.s SQZ, s.r.o M - D recyklace, a.s Celkem Rok 1999 Úãetní Nominální Poãet Podíl Opravná hodnota hodnota cenn ch (%) poloïka v tis. Kã papírû METROS, s.r.o METROSTAV Slovakia a.s STATUS stavební a.s ,6 Dopravní stavby Olomouc, a.s. v likvidaci , METROSTAV INTERTRADE, a.s GAMA - METROSTAV a.s SQZ, s.r.o M - D recyklace, a.s Celkem Rok 1998 Úãetní Nominální Poãet Podíl Opravná hodnota hodnota cenn ch (%) poloïka v tis. Kã papírû METROS, s.r.o METROSTAV Slovakia a.s STATUS stavební a.s ,6 Dopravní stavby Olomouc, a.s. v likvidaci , METROSTAV INTERTRADE, a.s GAMA - METROSTAV a.s Celkem

16 62 / pfiíloha k roãní úãetní závûrce Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatn m vlivem Rok 2000 Úãetní Nominální Poãet Podíl hodnota hodnota cenn ch (%) v tis. Kã papírû TBG METROSTAV s.r.o Spoleãnost Západního mûsta, akciová spoleãnost ,09 EKOTUNEL Praha, s.r.o ,57 Celkem Rok 1999 Úãetní Nominální Poãet Podíl hodnota hodnota cenn ch (%) v tis. Kã papírû TBG METROSTAV s.r.o TERRAMET, spol. s r.o Spoleãnost Západního mûsta, akciová spoleãnost ,09 EKOTUNEL Praha, s.r.o ,57 Celkem Rok 1998 Úãetní Nominální Poãet Podíl hodnota hodnota cenn ch (%) v tis. Kã papírû TBG METROSTAV s.r.o TERRAMET, spol. s r.o Spoleãnost Západního mûsta, akciová spoleãnost ,09 EKOTUNEL Praha, s.r.o ,57 Celkem Ostatní investiãní cenné papíry a vklady v tis. Kã Úãetní Nominální Poãet Podíl hodnota hodnota cenn ch (%) papírû TBG PRAÎSKÉ BETONPUMPY s.r.o ,64 Celkem Zásoby Nedokonãená v roba ke konci roku poklesla z dûvodu vyfakturování proveden ch prací na dvou v znamn ch zakázkách Metrostavu - Metro IV. B a Mrázovka Krátkodob finanãní majetek Rok 2000 Finanãní Nominální Datum Datum v tis. Kã produkt hodnota vystavení splatnosti Komerãní banka a.s. depozitní smûnky / /2001 Credit Lyonnais Bank Praha a.s. depozitní smûnky / /2001 âeská spofiitelna a.s. depozitní smûnky / /2001 Celkem

17 pfiíloha k roãní úãetní závûrce / Pohledávky Pohledávky z obchodního styku (brutto) v tis. Kã Stav k Stav k Dlouhodobé - odbûratelé smûnky k inkasu - poskytnuté provozní zálohy - ostatní pohledávky Celkem dlouhodobé Krátkodobé - odbûratelé smûnky k inkasu - poskytnuté provozní zálohy ostatní pohledávky Celkem krátkodobé Pohledávky celkem V roce 1999 jsou v poloïce krátkodobé pohledávky zahrnuty pohledávky splatné po v ãástce tis. Kã. PfievaÏující ãást této ãástky tvofií zádrïné. V roce 2000 jsou pohledávky splatné po klasifikovány jako dlouhodobé Vûková struktura pohledávek z obchodního styku Po splatnosti v tis. Kã Kategorie Do splatnosti 0-30 dní dní dní 365 dnû a více Celkem 2000 Dlouhodobé Opravné poloïky Krátkodobé Opravné poloïky Dlouhodobé Opravné poloïky Krátkodobé Opravné poloïky BûÏná lhûta splatnosti pohledávek ãiní 21 dnû Pohledávky k podnikûm ve skupinû Krátkodobé pohledávky v tis. Kã Stav k Stav k METROS, s.r.o TERRAMET, spol. s r.o. 18 STATUS stavební a.s TBG METROSTAV s.r.o GAMA - METROSTAV a.s Dopravní stavby Olomouc, a.s. v likvidaci METROSTAV Slovakia a.s Spoleãnost Západního mûsta, akciová spoleãnost METROSTAV INTERTRADE, a.s SQZ, s.r.o. 971 M - D recyklace, a.s. 297 Celkem

18 64 / pfiíloha k roãní úãetní závûrce PÛjãky podnikûm ve skupinû Spoleãnost METROSTAV INTERTRADE, a.s. obdrïela pûjãku ve v i tis. Kã se splatností , spoleãnost SQZ, s.r.o. obdrïela pûjãku ve v i tis. Kã se splatností a spoleãnost GAMA - METROSTAV a.s. obdrïela pûjãku ve v i tis. Kã se splatností Vlastní kapitál Zmûny vlastního kapitálu V znamné zmûny v roce 2000 nenastaly Vlastní kapitál Pohyby vlastního kapitálu Základní Zákonn Nerozdûlen Hospodáfisk v sl. Vlastní v tis. Kã kapitál rezervní fond zisk bûïného období akcie ZÛstatky k Úbytky 134 PfiírÛstky ZÛstatky k Úbytky PfiírÛstky ZÛstatky k Rozdûlení hospodáfiského v sledku pfiedchozího úãetního období: â. Rozdûlení zisku za úãetní období roku 1999 tis. Kã 1. Pfievod na úãet nerozdûleného zisku PouÏití pro v platu dividend Povinn pfiídûl do rezervního fondu PouÏití pro v platu tantiém Celkem zisk k rozdûlení HV z bûïné ãinnosti po zdanûní na jednu akcii a v e dividendy na akcii HV z bûïné ãinnosti po zdanûní na jednu akcii v Kã 18,76 14,81 19,01 V e dividendy na akcii v Kã 7,50 7, Základní kapitál Registrovan základní kapitál ke dni 31. prosince 2000 ãinil ks akcií s nominální hodnotou 100 Kã na jednu akcii. Nominální hodnota akcie Poãet akcií Hodnota celkem Kã ks Kã Na majitele Na jméno Celkem Akcie jsou registrované. Pfievod cenn ch papírû není omezen. Akcie spoleãnosti nemají prioritní práva. Na jednu akcii pfiipadá jeden hlas. Podíl na zisku urãuje valná hromada. Podíl akcionáfie se urãuje pomûrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotû akcií v ech akcionáfiû. âlenové pfiedstavenstva, dozorãí rady a fieditelé spoleãnosti k nevlastní Ïádné akcie spoleãnosti.

19 pfiíloha k roãní úãetní závûrce / Pfiehled operací v poãtu a druhu akcií do kter ch je rozloïen základní kapitál Emise Popis akcie Nominální Stav Stav Stav Stav hodnota k k k k Kã ks ks ks ks CS akcie kmenové, znûjící na majitele, zaknihované, vefiejnû obchodovatelné CS akcie kmenové, znûjící na jméno, zaknihované, vefiejnû obchodovatelné akcie kmenové, znûjící na majitele, zaknihované, vefiejnû neobchodovatelné CZ akcie kmenové, znûjící na majitele, zaknihované, registrované CZ akcie kmenové, znûjící na jméno zaknihované, registrované akcie kmenové, znûjící na majitele, zaknihované, neregistrované Ostatní informace t kající se základního kapitálu Banka nebo finanãní instituce, pfies kterou akcionáfii vykonávají svá práva V plata dividend probíhá pfies âeskou spofiitelnu a.s. Vefiejné trhy, kde jsou akcie obchodovány Burza cenn ch papírû Praha, RM-Systém. V echna práva z akcie + právo na dividendu a lhûta vyplacení V i dividendy a lhûty její splatnosti urãuje valná hromada. Nárok akcionáfie na dividendu zaniká, pokud jej neuplatnil ve ãtyfileté promlãecí lhûtû ode dne splatnosti. MoÏnost zamûstnancû úãastnit se na základním kapitálu Spoleãnost nemûla k vydány Ïádné zamûstnanecké akcie. Spoleãnost neuskuteãnila v bûïném ani v pfiedcházejícím úãetním období Ïádnou vefiejnou nabídku pfievzetí akcií jin ch spoleãností Závazky Závazky z obchodního styku v tis. Kã Stav k Stav k Dlouhodobé - dodavatelé Celkem dlouhodobé Krátkodobé - dodavatelé smûnky k úhradû 0 - pfiijaté zálohy ostatní závazky Celkem krátkodobé Závazky celkem V roce 1999 jsou v poloïce krátkodobé závazky zahrnuty závazky splatné po v ãástce tis. Kã. PfievaÏující ãást této ãástky tvofií zádrïné. V roce 2000 jsou závazky splatné po klasifikovány jako dlouhodobé.

20 66 / pfiíloha k roãní úãetní závûrce Vûková struktura závazkû z obchodního styku Po splatnosti v tis. Kã Kategorie Do splatnosti 0-30 dní dní dní 365 dnû a více Celkem 2000 Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Závazky k podnikûm ve skupinû Krátkodobé závazky v tis. Kã Stav k Stav k METROS, s.r.o TERRAMET, spol. s r.o. 20 STATUS stavební a.s TBG METROSTAV s.r.o GAMA - METROSTAV a.s. Dopravní stavby Olomouc, a.s. v likvidaci 569 METROSTAV Slovakia a.s Spoleãnost Západního mûsta, akciová spoleãnost 510 METROSTAV INTERTRADE, a.s. SQZ, s.r.o M - D recyklace, a.s Závazky celkem Rezervy Zákonné Rezervy na Ostatní Rezervy v tis. Kã rezervy kurzové ztráty rezervy celkem ZÛstatek k Tvorba rezerv âerpání rezerv ZÛstatek k Tvorba rezerv âerpání rezerv ZÛstatek k Rezervy na opravy hmotného investiãního majetku (daàovû uznatelné) byly vytvofieny na opravy nemovitého majetku a rozhodujících mechanizmû. Ostatní rezervy byly tvofieny zejména na likvidaci zafiízení staveni tû, na záruãní opravy a na ostatní rizika Bankovní úvûry Spoleãnost k nemá bankovní úvûry V nosy z bûïné ãinnosti podle hlavních ãinností Stav k Stav k Stav k v tis. Kã tuzemsko tuzemsko tuzemsko Stavební v roba Prodej betonu a v ztuïe Dopravní v kony V stavba vlastních investic Ostatní v roba V kony celkem

21 pfiíloha k roãní úãetní závûrce / Celkové v daje vynaloïené na v zkum a v voj Spoleãnost v zkum a v voj neprovádûla. 4. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚâETNICTVÍ 4.1. Ruãitelské závazky Metrostav a.s. k Ruãeno za Hodnota Období od Forma ruãení Vûfiitel tis. Kã METROS, s.r.o ruãitelské prohlá ení âsob a.s. Dopravní stavby ruãitelské prohlá ení Konsolidaãní banka Praha s.p.ú. Olomouc, a.s. v likvidaci Celkem Pozn.: do lo k postoupení pohledávky z âeské spofiitelny na Konsolidaãní banku. Na ruãitelské prohlá ení za Dopravní stavby Olomouc, a.s. v likvidaci byla vytvofiena rezerva ve v i tis. Kã Bankovní záruky vystavené za Metrostav a.s. k v tis. Kã Hodnota Bankovní záruky na úãast ve vefiejn ch soutûïích Bankovní záruky za fiádné provedení prací Bankovní záruky po dobu záruãní lhûty Bankovní záruky na clo Bankovní záruky na zálohy Bankovní záruky ostatní Bankovní záruky celkem Pfiísliby bankovních záruk k v tis. Kã âástka pfiíslibu Konec platnosti Ministerstvo zahraniãních vûcí âr Povodí Labe a.s Ministerstvo zahraniãních vûcí âr Povodí Labe a.s Pfiísliby bankovních záruk celkem Bankovní záruky pfiijaté - beneficent Metrostav a.s. - k v tis. Kã Hodnota Bankovní záruky za fiádné provedení prací Bankovní záruky po dobu záruãní lhûty Bankovní záruky ostatní 500 Bankovní záruky pfiijaté celkem Dokumentární akreditivy k Beneficient Hodnota Splatnost Poznámka Marie Tyllichová tis. Kã Nákup pozemku BEC FRERES S.A. 600 tis. EUR Nákup stroje BEK Baustoffe s.r.o tis. Kã Dodávka panelû Pfiíkazce Hodnota Splatnost Poznámka Amanullah Weiss 300 tis. USD âásteãné zaji tûní Tyllichová - akreditiv nákup pozemku

22 68 / pfiíloha k roãní úãetní závûrce 4.6. Smûnky vystavené - stav k v tis. Kã Hodnota Vystavení Splatné âsob a.s âsob a.s Komerãní banka a.s. bianco na vidûnou HypoVereinsbank CZ a.s Îivnostenská banka a.s BNP-Dresdner Bank (âr) a.s ING Bank A.V. poboãka Praha bianco na vidûnou Jedná se o smûnky vystavené akciovou spoleãností Metrostav za úãelem zaji tûní úvûrov ch rámcû u penûïních ústavû Smûnky pfiijaté - vûfiitel Metrostav a.s. - stav k v tis. Kã Hodnota Vystavené Splatné Aval Poznámka ELTODO a.s ãleny pfiedstavenstva zaji Èovací smûnka Smûnky pfiijaté celkem Soudní spory Spoleãnost se neúãastní v znamn ch soudních sporû, které by mohly v znamnû ovlivnit hospodáfiství firmy Ekologické závazky K datu nebyl proveden ekologick audit spoleãnosti. Vedení spoleãnosti si není vûdomo Ïádn ch v znamn ch závazkû vypl vajících z ekologick ch kod zpûsoben ch minulou ãinností. 5. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚâETNÍ ZÁVùRKY Po datu úãetní závûrky nenastaly Ïádné v znamné události.

23 zpráva auditora ke konsolidované úãetní závûrce / 69 Zpráva auditora ke konsolidované úãetní závûrce Zpráva auditora pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Provedli jsme audit pfiiloïené konsolidované úãetní závûrky spoleãnosti Metrostav a.s. k 31. prosinci Za sestavení konsolidované úãetní závûrky je odpovûdné pfiedstavenstvo spoleãnosti. Na í odpovûdností je vyjádfiit názor na konsolidovanou úãetní závûrku jako celek na základû provedeného auditu. Ná audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk mi smûrnicemi vydan mi Komorou auditorû. Tyto smûrnice vyïadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat pfiimûfienou míru jistoty, Ïe konsolidovaná úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v bûrov m zpûsobem provedené ovûfiení úãetních záznamû a dal ích informací prokazujících údaje v konsolidované úãetní závûrce. Audit také zahrnuje posouzení celkové prezentace konsolidované úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden audit dává pfiimûfien základ pro vyslovení v roku na konsolidovanou úãetní závûrku. Podle na eho názoru konsolidovaná úãetní závûrka zobrazuje vûrnû ve v ech v znamn ch ohledech majetek, závazky a vlastní jmûní konsolidovaného celku spoleãnosti Metrostav a.s. k 31. prosinci 2000, v sledek hospodafiení a finanãní situaci za rok 2000 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu n mi pfiedpisy âeské republiky. V Praze dne 30. dubna 2001 Auditorská firma: Odpovûdn auditor: Deloitte & Touche spol. s r.o. Stanislav Stanûk Osvûdãení ã. 79 Osvûdãení ã. 1674

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y ZPRÁVA DOZORâÍ RADY Dozorãí rada akciové spoleãnosti Metrostav, jako nejvy í kontrolní orgán spoleãnosti ze zákona, touto zprávou pfiedkládá akcionáfiûm v sledky své kontrolní ãinnosti za období od fiádné

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0 V roãní zpráva 2000 2 0 0 0 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve

Více

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora Finanãní ãást Zdrojem pro níïe uvedené souhrnné finanãní informace k 31. prosinci 2000 je úãetní závûrka spoleãnosti dle ãesk ch úãetních standardû. Pro lep í porozumûní finanãní pozici spoleãnosti a v

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

V roãní zpráva

V roãní zpráva V roãní zpráva 2008 1909-2009 Obsah Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti..................................... 1 Základní údaje o spoleãnosti.......................................................................

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Finanční výsledky. Finanční situace a prosperita společnosti je patrná z uvedeného vývoje ukazatelů:

Finanční výsledky. Finanční situace a prosperita společnosti je patrná z uvedeného vývoje ukazatelů: Finanční výsledky Pfiíjmy z ãinnosti burzy staãily pokr t provozní i investiãní potfieby spoleãnosti a z tohoto dûvodu v prûbûhu roku nevznikla Ïádná úvûrová potfieba. Na základû rozhodnutí 8.fiádné valné

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s.

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s. 02 Pololetní zpráva 2002 Západoãeská energetika, a.s. Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, pololetní zpráva, kterou máte pfied sebou, je v razem snahy prûbûïnû seznamovat relevantní vefiejnost s v vojem v Západoãeské

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s.

V ROâNÍ ZPRÁVA Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH - Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti - Základní údaje o spoleãnosti - Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura - V znamné události roku 2007

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

V roãní zpráva za rok 1999

V roãní zpráva za rok 1999 V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. OBSAH Úvodní slovo prvního místopfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské exportní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10 âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. v roãní zpráva 2003 Obsah Profil spoleãnosti Základní finanãní ukazatele Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva Statutární orgány a vedení spoleãnosti Organizaãní struktura

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více