Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025"

Transkript

1 Posouzení koncepce podle 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 Zpracoval: RNDr. Adam Véle, Ph.D. listopad

2 Posuzovaná koncepce: Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 Umístění záměru: Kraj: Středočeský Objednatel: Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská Praha 5 Zpracovatel: Adam Véle, Ph.D. Železný Brod Železný Brod tel: web: IČ: osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Č.j.: 630/2912/05 V Železném Brodě Adam Véle 2

3 Obsah 1. Úvod Zadání Cíl Postup vypracování hodnocení Údaje o koncepci Údaje o EVL a PO Identifikace dotčených lokalit Popis dotčených lokalit Hodnocení vlivů koncepce na EVL a PO Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení Hodnocení vlivů koncepce včetně kumulativních vlivů Hodnocení kumulativní vlivů Závěr Literatura Přílohy

4 1. ÚVOD 1.1 Zadání Předkládané hodnocení bylo vypracováno na objednávku Krajského úřadu Středočeského kraje. 1.2 Cíl Cílem předkládaného naturového hodnocení je zjistit, zda záměry v koncepci uvedené či koncepce jako celek může mít významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost EVL a PO soustavy Natura Postup vypracování hodnocení Hodnocení bylo vypracováno na základě studia podkladových materiálu a odborné literatury. Pro hodnocení závazné i směrné části byly použity upravené tabulky z dokumentace SEA a to včetně komentářů vysvětlujících vlivy na životní prostředí. Posouzení bylo vypracováno dle Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na ustanovení zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, směrnice o ptácích 79/409/EHS a směrnice o stanovištích 92/43/EHS. Významnost vlivů byla hodnocena podle stupnice uvedené v tab. č. 1. Posouzení bylo upraveno na základě požadavku MŽP - Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Tab. č. 1: Stupnice, podle níž byla hodnocena významnost vlivů Hodnota Termín Popis -2 Významný negativní vliv Negativní vliv dle odst. 9 45i ZOPK Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 45i ZOPK) Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. 4

5 -1 Mírně negativní vliv Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje realizaci záměru. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními. 0 Nulový vliv Záměr nemá žádný prokazatelný vliv +1 Mírně pozitivní vliv Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. +2 Významný pozitivní vliv Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 2. ÚDAJE O KONCEPCI Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je dlouhodobou strategií, která určuje základní směr v nakládání s hlavními skupinami odpadů, pro které jsou stanoveny zákonné cíle a to při maximální snaze o dodržení hierarchie způsobů nakládání s odpady. Strategie je závazná pro všechny původce odpadů v kraji, zejména pak pro obce a města, protože velká část zákonných cílů je směřována do oblasti komunálních odpadů. Struktura POH SK vychází z platné právní úpravy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech), současně však reflektuje návrh obsahu plánu odpadového hospodářství (dále také POH ), který vychází z evropské rámcové směrnice o odpadech a bude implementován do českého zákona o odpadech (v době zpracování POH SK nebyla zatím příslušná novela zákona schválena). Plán je rozdělen na směrnou, analytickou a závaznou část. V koncepci jsou uvedena opatření, zásady a nástroje pro uskutečnění stanovených plánů a cílů. 5

6 3. ÚDAJE O EVL A PO 3.1 Identifikace dotčených lokalit Posuzovaná koncepce zahrnuje území celého Středočeského kraje a může se dotýkat všech EVL a PO v daném území. 3.2 Popis dotčených lokalit Tab. 2: Seznam PO a jejich předmětů ochrany na území Středočeského kraje Kód lokality Název Rozloha (ha) Předmět ochrany CZ Křivoklátsko 31960,1481 CZ Rožďalovické rybníky 6613,1368 CZ Žehuňský rybník - Obora Kněžičky 1963,8884 kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) ledňáček říční (Alcedo atthis) lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) lejsek malý (Ficedula parva) strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) včelojed lesní (Pernis apivorus) výr velký (Bubo bubo) žluna šedá (Picus canus) jeřáb popelavý (Grus grus) moták pochop (Circus aeruginosus) bukáček malý (Ixobrychus minutus) chřástal kropenatý (Porzana porzana) 6

7 Tab. 3: Seznam EVL a jejich předmětů ochrany na území Středočeského kraje Kód lokality CZ Název Slatinná louka u Velenky Rozloha (ha) 7,5928 Kód 6410 Názvev Naturové biotopy Předmět ochrany Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) Rozloha (ha) R/Z/G 5,291 C/B/B Živočichové Rostliny lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum) mečík bahenní (Gladiolus palustris) 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,2716 B/A/B CZ Zvolská homole 49,613 CZ Smradovna 159, Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 2,5648 A/A/A 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,9552 B/A/B 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 13,2441 C/B/C 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 11,088 B/B/C ,7666 C/C/C Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) ,8459 B/B/A Zásaditá slatiniště 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 14,1899 B/B/C 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na 17,2318 D/C/C střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) 7

8 91E0 písčitých pláních Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,salicion albae) 5,307 B/B/B CZ Drhleny 17,091 vláskatc tajemný (Trichomanes speciosum) CZ Žehuňsko 358, Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6,1441 C/B/C Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 6210 (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní 2,9922 A/B/A stanoviště 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 37,9712 B/B/B 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 12,1049 B/B/A 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 3,5605 B/A/C 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 25,6706 B/A/B 7230 Zásaditá slatiniště 8,0795 B/B/A 91H0 Panonské šípákové doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 32,4585 C/A/A 51,4017 B/B/A roháč obecný (Lucanus cervus) vrkoč útlý (Vertigo angustior) CZ Labe - Liběchov 116,93 hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) 8

9 CZ Slavkov 4,6722 kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ CZ CZ Loučeň - hotel Jivák Zákolanský potok Bezděkovský lom 0, ,102 1,1419 CZ Kersko 217, Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 9,3972 B/B/C 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,7569 B/B/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 54,2029 B/B/C 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 77,2657 B/B/A netopýr velký (Myotis myotis) rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) čolek velký (Triturus cristatus) CZ Třebichovická olšinka 0,4477 CZ Veltrusy 297,43 vrkoč útlý (Vertigo angustior) páchník hnědý (Osmoderma 9

10 eremita) roháč obecný (Lucanus cervus) CZ Housina 211,51 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích ,8297 A/A/B (Festuco-Brometalia) 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 57,5384 B/B/C 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 14,7047 B/A/C CZ CZ Malíkovická stráň Vysoký Újezd - kostel 9,6112 0,0526 CZ Octárna 15,066 netopýr velký (Myotis myotis) mihule potoční (Lampetra planeri) střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 6,805 C/B/B 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 6,426 B/B/B CZ Krnčí a Voleška 73,329 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 12,7498 B/B/A CZ Niva Kotelského potoka 186, Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 50,6751 B/B/A 5,8749 B/B/B mihule potoční (Lampetra planeri) 10

11 E0 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 16,9687 C/B/C 18,4154 B/B/B 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,1895 A/A/C ,025 B/B/C Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10,7926 B/A/B CZ Kulivá hora 37, ,246 C/A/B Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 91H0 Panonské šípákové doubravy 8,084 B/A/B CZ Kalspot 4,2386 čolek velký (Triturus cristatus) 11

12 CZ CZ Rybník Starý u Líchov Sedlečský potok 3,1127 2,682 kuňka ohnivá (Bombina bombina) mihule potoční (Lampetra planeri) CZ Křivoklát - hrad 1,2208 netopýr velký (Myotis myotis) kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Horní solopyský rybník 20,799 CZ Tok 156, Evropská suchá vřesoviště 93,1023 B/B/A 7110 Aktivní vrchoviště 15,0893 C/B/A 12

13 CZ Lánská obora 2999, Přechodová rašeliniště a třasoviště 21,4862 B/A/A 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,3677 C/A/C 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi- Veronicion dillenii) Bučiny asociace Luzulo-Fagetum Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4,2576 B/B/C 168,125 B/B/B 547,085 C/B/A ,753 C/B/A Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 271,125 B/B/A Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na ,245 C/B/B písčitých pláních kovařík fialový (Limoniscus violaceus) páchník hnědý (Osmoderma eremita) tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) velevrub tupý (Unio crassus) CZ Slepeč 8,5125 střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 13

14 CZ Oškobrh 94,164 roháč obecný (Lucanus cervus) CZ Vápenické jezero 8,3853 kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Točník - hrad 0,4043 netopýr velký (Myotis myotis) vranka obecná (Cottus gobio) CZ Ledný potok 1,6149 CZ Mydlovarský luh 3,9515 hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) CZ Kotýz 28, ,2983 A/A/B Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 3,5109 A/A/B přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) 14

15 CZ Trhovky 17,703 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích ,6915 A/A/B (Festuco-Brometalia) 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,01 B/B/B sysel obecný (Spermophilus citellus) CZ Suchomasty - zámeček 0,0471 CZ Kolín - letiště 22,36 vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) sysel obecný (Spermophilus citellus) CZ Želivka 1329,2 CZ Na horách u Křešína 4, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi- Veronicion dillenii) 1,2503 A/A/B 0,4052 C/B/C 0,0961 B/B/B bolen dravý (Aspius aspius) netopýr černý (Barbastella barbastellus) kuřička hadovcová (Minuartia smejkalii) 15

16 CZ Hrabanovská černava 54, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2,8932 B/B/B 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5,4032 C/B/B 7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae 0,253 A/A/A 7230 Zásaditá slatiniště 8,1669 C/B/A CZ Radouč 31,306 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem ,6831 B/B/A (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 2,8034 A/A/A 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 17,3168 B/B/B (Festuco-Brometalia) 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,3728 A/A/C kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Dražská Koupě 8,

17 kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Rybník Vočert a Lazy 22,99 CZ Prameny Klíčavy 62, Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,6386 B/A/B 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,8021 B/A/A srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21,5467 C/B/B CZ Bělá pod Bezdězem - zámek 1,226 netopýr velký (Myotis myotis) CZ Břežanské údolí 496,53 přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) CZ Andělské schody 186, Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 9,6211 B/B/B modrásek očkovaný (Maculinea teleius) 17

18 CZ CZ Na pramenech Polabské hůry 3, , Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5,9772 B/B/C 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,7024 C/B/B 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 41,3843 C/B/C 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5,4691 C/C/C Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 91E0 12,8394 B/A/B (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,7156 B/B/B 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7,4851 B/B/A 4,1995 B/B/C 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,5968 A/A/A CZ Písečný přesyp u Píst 3,6418 CZ Hvožďanské Háje 3,0712 puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) CZ Stříbrný luh 104,65 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,1948 A/A/A 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1,5244 A/A/ Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0,1868 B/B/B 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 27,7908 A/A/A 18

19 CZ Třeštibok 29, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 20,7143 A/A/A 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 29,8618 A/A/A přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,6129 B/A/C přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) CZ V hladomoří 146,64 CZ Štěpánovský potok 16, Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1,1611 B/A/C 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,4571 B/A/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 40,042 B/B/C 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 8,0802 B/B/C mihule potoční (Lampetra planeri) CZ Štola Mořic 0,0398 netopýr velký (Myotis myotis) CZ Jezera 4,7252 kuňka ohnivá (Bombina bombina) 19

20 CZ Hvožďanské Háje 3,0712 puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Březnice - Oblouček 17,064 CZ Rakovník - za koupalištěm 9,9976 modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,4449 C/C/B vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) CZ Niva Bělé u Klokočky 11, Zásaditá slatiniště 0,2599 B/B/A CZ Aglaia 520,82 čolek velký (Triturus cristatus) 20

21 CZ Bezděčín 81,178 sysel obecný (Spermophilus citellus) CZ Zlatý kůň 105, Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 2,6083 A/A/A ,0876 A/A/B Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 6,1389 A/A/B 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 14,6218 A/A/B 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,01 A/A/A netopýr velký (Myotis myotis) vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 48,1446 A/B/B CZ Pustá seč 6, Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,4926 B/A/C CZ CZ Voděradské bučiny Všetatská černava 317,42 10, Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto- Nanojuncetea 0,3495 B/B/B ,336 B/B/B Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 25,8467 B/A/B Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy ,3616 A/A/A svazu Caricion davallianae 21

22 CZ CZ Vápnomilný bor u Líského Paterovské stráně 4, U0 Lesostepní bory 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 31,398 91U0 Lesostepní bory 3,7389 A/A/B 1,1478 B/A/B 15,8363 B/B/A CZ Mramor 127, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 75,5126 B/A/B 91H0 Panonské šípákové doubravy 9,5529 B/A/C CZ Na Babě 29,209 40A0 0,1533 A/A/A Kontinentální opadavé křoviny 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1,4407 A/A/A 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0,8848 A/A/B přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) CZ Jablonná - mokřad 12,858 kuňka ohnivá (Bombina bombina) 22

23 CZ Týřov - Oupořský potok 1341,2 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 2,0508 B/C/B ,7097 A/C/C Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 12,0332 A/A/B 8150 Středoevropské silikátové sutě 6,7172 B/B/B 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 5,2075 B/A/A ,6284 C/B/B Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 328,624 C/B/B 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum B/B/A 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 228,263 B/A/A Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 91E0 16,6696 B/A/B (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) kovařík fialový (Limoniscus violaceus) rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) dvouhrotec zelený (Dicranum viride) CZ Šáchovec 2,3818 CZ Posázavské 154, Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,6539 A/B/C kuňka ohnivá (Bombina bombina) 23

24 bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 100,394 B/B/B 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 30,0776 B/A/A CZ CZ CZ Louky u Budenína Třebichovická olšinka Niva Kotelského potoka 28,607 0, , E0 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,3233 C/B/C 6,5737 B/B/B 1,1701 B/C/C 3,0751 C/B/C vrkoč útlý (Vertigo angustior) mihule potoční 50,6751 B/B/A (Lampetra planeri) 5,8749 B/B/B 16,9687 C/B/C 18,4154 B/B/B 24

25 CZ Dymokursko 4309, Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto- 1,0884 B/B/C Nanojuncetea 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,5765 A/A/A 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 42,0749 C/C/A 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 38,9018 C/B/C 7230 Zásaditá slatiniště 0,7101 B/B/A 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91H0 Panonské šípákové doubravy 2311,08 C/B/A 312,837 B/B/A 11,1185 C/B/B 42,3992 C/B/B 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 13,6968 B/B/A CZ Stroupínský potok 5,9415 rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) vranka obecná (Cottus gobio) 25

26 CZ Karlštejn - Koda A Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p,p, a Bidention p,p, Kontinentální opadavé křoviny Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0,4948 C/C/C 1,7578 A/A/A 6,2568 B/B/B 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 3,0315 A/A/A 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 29,8111 A/A/A Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 6210 (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - 4,5693 B/B/C prioritní stanoviště 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 83,0332 B/B/A 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,2589 A/A/A 8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0,2556 B/A/A netopýr černý (Barbastella barbastellus) netopýr velký (Myotis myotis) přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) roháč obecný (Lucanus cervus) včelník rakouský (Lucanus cervus) zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) ,1344 B/A/A Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,0049 B/B/A 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 166,749 B/A/A 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1062,28 B/A/A 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 142,889 B/A/A 91H0 Panonské šípákové doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 286,515 B/A/A 71,1633 B/B/B 26

27 CZ Pahorek u Ledčic 1,3074 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem ,243 B/B/B (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,9719 A/A/C mihule potoční (Lampetra planeri) CZ Ohrazenický potok 1,6229 CZ Kozí hůra 230,58 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích ,2187 B/C/B (Festuco-Brometalia) 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 119,595 C/C/B Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na ,5563 C/B/B písčitých pláních CZ V Hlinišťatech 1,288 CZ Chlum u Nepřevázky 223,34 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích ,7591 B/B/B (Festuco-Brometalia) Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) ,1814 C/B/B 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 88,4198 B/A/B čolek velký (Triturus cristatus) kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) 27

28 CZ Padrťsko 829, Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,8208 B/A/C 4030 Evropská suchá vřesoviště 5,0422 B/A/B Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v 6230 horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských 48,9443 C/B/B oblastech) 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 82,2888 C/B/B 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 8,4672 B/A/A 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 34,9678 B/B/B 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 13,8517 B/B/A 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,2298 B/B/B 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 36,6563 C/B/B 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 30,0197 C/B/B 91D0 Rašelinný les 12,5624 C/B/B 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 102,571 C/B/B rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) CZ Hrdlička - Žďánská hora 68,074 přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) 28

29 bolen dravý (Aspius aspius) CZ Sázava 72,763 CZ Jungmannova škola v Berouně 0,2147 netopýr velký (Myotis myotis) kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) CZ Felbabka 11,375 CZ CZ Milovice - Mladá Trokavecké louky 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 6,7107 B/B/B 4030 Evropská suchá vřesoviště 16,8827 B/B/B 1244, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 364,801 C/B/A 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 43,2074 C/B/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 66,5841 C/A/B 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 37,777 B/A/C 11, Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,8491 B/A/B čolek velký (Triturus cristatus) 29

30 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,0505 B/A/B 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,5246 C/B/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 480,706 B/B/B CZ Žlunice - Skochovice 1093, Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 200,894 B/A/B 16,2491 B/A/B 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,329 A/A/B sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides) CZ Písčina u Tišic 0, Vnitrozemské slané louky 0,7242 CZ Slaná louka u Újezdce 1,3434 CZ Příhrazské skály 519, Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,01 B/B/B vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) CZ Jabůrek 16,496 čolek velký vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) 30

31 CZ Malešov 0,0398 (Triturus cristatus) netopýr černý (Barbastella barbastellus) CZ Rožmitál pod Třemšínem 56,882 čolek velký (Triturus cristatus) CZ Dobříšský park 38,075 páchník hnědý (Osmoderma eremita) CZ Polabí u Kostelce 387, Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,322 B/B/B 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 30,6397 B/A/B 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4,9067 C/B/B 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,9164 B/B/C 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 26,6276 B/A/B 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 48,265 B/B/B 7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae 0,7371 A/A/B 7230 Zásaditá slatiniště 0,234 C/B/B 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,6882 C/B/C 31

32 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 115,311 B/B/B 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,1466 B/C/C CZ Loučeňské rybníčky 4, Zásaditá slatiniště 0,8148 C/B/B CZ Černý Orel 226,71 CZ Bohostice 5, Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,5956 B/A/B 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 38,1067 B/B/A 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 79,5471 C/B/B 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 7,8304 C/C/B modrásek bahenní (Maculinea nausithous) modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 32

33 CZ Skočová - pískovna 3,1376 kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) CZ Suchdolský rybník 10,875 čolek velký (Triturus cristatus) kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Minartice 2,7497 CZ Milská stráň 12,215 střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) CZ Vůznice 397, ,1064 B/A/C kuňka žlutobřichá (Bombina Středoevropské silikátové sutě variegata) 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,9539 B/A/B roháč obecný 33

34 (Lucanus cervus) 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 29,5057 C/B/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 165,146 B/B/B CZ Štoly Velké Ameriky 33,547 CZ V jezírkách 2,9351 CZ CZ Větrušické rokle Třemšín a Hřebence 36,85 167, Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 56,3652 A/A/A Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 91E0 15,9339 B/A/B (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 8,7099 B/A/A 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,134 C/C/B Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až ,5388 C/C/A alpínského stupně 7230 Zásaditá slatiniště 0,567 C/B/A 4030 Evropská suchá vřesoviště 1,0912 B/B/C 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0,4726 B/B/C 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 4,2102 A/A/A Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích ,2955 B/A/C (Festuco-Brometalia) 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,95 C/A/C Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi ,9503 B/A/C Veronicion dillenii) 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 4,9807 A/A/A 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 60,6511 C/B/C 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 6,9721 B/B/B netopýr černý (Barbastella barbastellus) netopýr velký (Myotis myotis) 34

35 CZ CZ Nový rybník u Kačiny Vlčkovice - Dubský rybník 14,21 7,8193 kuňka ohnivá (Bombina bombina) kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Svatá Dobrotivá 0,44 CZ Karlické údolí 524,94 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,0656 A/A/B 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0,1619 B/B/C Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 6210 (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní 0,673 B/A/C stanoviště 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 3,2123 B/B/C 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,4344 C/B/C 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,2786 D/C/B 8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0,026 B/A/B netopýr velký (Myotis myotis) včelník rakouský (Lucanus cervus) zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi- Veronicion dillenii) 0,4074 B/A/A 2,8033 B/A/B 35

36 CZ Lounín 18, Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,01 B/B/B 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 24,6089 B/A/C 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 8,9122 C/A/A 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 214,804 B/A/A 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 15,9744 B/A/B 91H0 Panonské šípákové doubravy 31,6788 B/A/A 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 14,1635 C/A/B 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1,3564 B/A/C 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2,2765 B/B/B 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 11,9826 A/A/B CZ Vlašimská Blanice 404,21 mihule potoční (Lampetra planeri) páchník hnědý (Osmoderma eremita) velevrub tupý (Unio crassus) vydra říční (Lutra lutra) CZ Slánsko - Byseňský potok 26,264 páchník hnědý (Osmoderma eremita) CZ Ledce - 0,0283 netopýr velký 36

37 hájovna CZ Libické luhy 1478, Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii Extenzivní sečené louky nížin až podhůří 6510 (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým 91F0 (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 40,1822 B/B/A 0,3184 C/B/B 31,6063 B/B/A 96,8449 B/B/B 742,789 B/B/B (Myotis myotis) kuňka ohnivá (Bombina bombina) páchník hnědý (Osmoderma eremita) roháč obecný (Lucanus cervus) kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) CZ Hrachoviště 62,829 37

38 čolek velký (Triturus cristatus) CZ Kyšice - Kobyla 20,373 kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Lom na Plachtě 0,7687 CZ Týnecká 0,0079 netopýr velký 38

39 rotunda (Myotis myotis) CZ Velký Raputovský rybník 10,475 čolek velký (Triturus cristatus) kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Zadní Hrádek 12, CZ Hadce u Hrnčíř 2,8299 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) kuřička hadovcová (Minuartia smejkalii) CZ Losinský potok 0,6669 mihule potoční (Lampetra planeri) CZ Smečno 70,198 páchník hnědý (Osmoderma eremita) 39

40 CZ Zámecký park Liblice 33, Zásaditá slatiniště 0,7194 A/A/B Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým 91F0 (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 31,6528 B/B/C 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 35,0682 B/B/B 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 34,1757 B/A/B CZ Hradec a Kuchyňka 151,68 CZ Střední Povltaví u Drbákova 268,88 CZ Teslíny 41, Evropská suchá vřesoviště 0,6216 A/A/B 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 4,6857 A/A/B 8150 Středoevropské silikátové sutě 0,3982 A/A/C 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 13,6998 A/A/B 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 53,1605 B/B/C 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 77,1806 B/A/A Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v 6230 horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských 0,8136 B/B/B oblastech) 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4,0511 C/B/B 40

41 CZ Žerka 17, Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 13,775 B/B/C 20,9748 C/B/C 7,7723 B/B/B CZ CZ CZ Bílichovské údolí Kalivodské bučiny Louky u rybníka Proudnice 115,22 181,99 27, Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,1584 A/A/A 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 48,0436 C/B/B Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 91E0 5,7161 A/A/A (Alno-Padion, Alnion incanae,salicion albae) 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,5029 B/C/C 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 94,802 B/B/A 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 9,1064 C/B/A 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 12,9779 C/B/B 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,9151 D/C/B 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 11,269 C/B/C 7230 Zásaditá slatiniště 2,7093 B/C/A CZ Čtvrtě 112 CZ Úpor - Černínovsko 873, Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 1,0535 B/B/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 53,269 B/A/A 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 13,361 B/A/B 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,6044 C/B/A 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 48,9142 B/A/B 41

42 CZ Čertova skála 3,8899 CZ Lžovické tůně 69, Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 41,166 B/A/B 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 17,6209 B/B/B 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j, habrolistým (U, minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j, úzkolistým (F, angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 484,406 B/A/B 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,2142 A/A/A 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1,0711 A/A/A 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 10,1396 C/B/B 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,6693 C/C/C Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým 91F0 (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél 19,9394 B/B/B velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) CZ Milčice 3, Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,3878 B/B/C CZ Pěnovce u rybníka Lutovník 0, Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,3454 A/A/A 42

43 CZ Písčina u Byšiček 0, Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,1271 B/B/C CZ Řísnice 4, Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,8016 B/B/B Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v CZ Kaliště 6, horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských 1,6615 C/B/C oblastech) 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,5934 B/B/C CZ Březinský rybník 4, Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto- Nanojuncetea 1,1822 A/A/A puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) CZ Červené dolíky 2,1671 CZ Rečkov 29,335 vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) střevečník pantoflíček (Cypripedium calceolus) popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) CZ Valcha 2,1997 CZ Kalivody 13,083 vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) kuňka ohnivá (Bombina bombina) 43

44 CZ Týnecké mokřiny 77,075 kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Štola Jarnice 0,0399 vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Horní a Dolní obděnický rybník 31,621 CZ Kačina 196,77 lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) páchník hnědý (Osmoderma eremita) CZ Kerské rybníčky 9,2342 čolek velký (Triturus cristatus) 44

45 CZ Obecnický potok 1,1052 mihule potoční (Lampetra planeri) CZ Káraný - Hrbáčkovy tůně 348, Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 10,5883 C/C/A ,378 B/B/A Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii Extenzivní sečené louky nížin až podhůří ,4554 C/B/B (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7230 Zásaditá slatiniště 0,2744 B/B/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 71,0369 B/B/B 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým 91F0 (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 7,8761 B/B/B 110,894 B/B/A čolek velký (Triturus cristatus) roháč obecný (Lucanus cervus) CZ Dománovický les 354,89 hnědáček osikový (Euphydryas maturna) roháč obecný (Lucanus cervus) střevečník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 45

46 CZ Kokořínsko 9679, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně Extenzivní sečené louky nížin až podhůří 6510 (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy 7210 svazu Caricion davallianae 21,0794 B/B/B 2,9496 B/B/B 68,2348 C/C/C 112,171 C/B/B 0,6223 A/A/A piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) sekavec (Cobitis taenia) vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) vrkoč útlý (Vertigo angustior) střevečník pantoflíček (Cypripedium calceolus) vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) CZ Podlesí 8, ,5883 B/A/A Zásaditá slatiniště 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 20,3319 B/B/B Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi ,3799 A/B/C Veronicion dillenii) 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,01 B/B/B 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 908,975 C/B/B 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 57,7906 B/B/B Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského 3130 stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto- 2,0013 B/A/B Nanojuncetea 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,1645 B/A/C 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,478 A/A/C vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) vrkoč útlý (Vertigo angustior) puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) CZ Údolí 90, Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,01 B/B/B vláskatec 46

47 Plakánek tajemný (Trichomanes speciosum) CZ Louky u Drahlína 12,62 modrásek bahenní (Maculinea nausithous) modrásek očkovaný (Maculinea teleius) CZ Brda 66, ,3232 B/B/B Evropská suchá vřesoviště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7,4466 B/B/B 91D0 Rašelinný les 10,4958 B/B/C mihule potoční (Lampetra planeri) CZ Písčina u Tuháně 0, Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,1716 B/B/B Vysvětlivky: R reprezentativnost Z zachovalost A B vynikající dobrá celkové hodnocení C významná G C významný D A B C nevýznamné zastupení skvěle zachovaný dobře zachovaný průměrně nebo nedostatečně zachovaný A B vysoce významný velmi významný 47

48 4. HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVL A PO 4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení Dodané textové a mapové podklady jsou kompletní a pro posouzení vlivu koncepce na EVL a PO dostačující. 4.2 Hodnocení vlivů koncepce včetně kumulativních vlivů Níže jsou uvedeny jednotlivé cíle, zásady, opatření a činnosti obsažené v závazné i směrné části POH SK. 48

49 Celkové hodnocení Rozsah působení Doba působení Významnost vlivů PO, EVL Zdůvodnění Tab. 4: Hodnocení závazné části POH SK Část I - Předcházení vzniku odpadů Opatření č. 1: Koordinovaný přístup v oblasti předcházení vzniku odpadů na území SK??? 0 Opatření bez přímých i nepřímých vlivů na Nástroje provádět systematickou koordinaci aktivit pro oblast předcházení vzniku odpadů na území Středočeského kraje, tj. propojovat tyto aktivity v území z pozice kraje jakožto koordinátora Velmi důležitá aktivita, nicméně bez přímých vlivů na jednotlivé složky ŽP stanovit další klíčové subjekty mající dílčí koordinační úlohu pro oblast předcházení vzniku odpadů na území Středočeského kraje??? 0 Nástroj bez přímých i nepřímých vlivů na Velmi důležitá aktivita, jejíž přínos na jednotlivé složky ŽP nicméně nelze rozklíčovat podporovat zasíťování aktivit pro předcházení vzniku odpadů v konkrétním území (např. v rámci správního území obcí s rozšířenou působností, svazku měst a obcí)??? 0 Nástroj bez přímých i nepřímých vlivů na Velmi důležitá aktivita, jejíž přínos na jednotlivé složky ŽP nicméně nelze rozklíčovat spolupracovat s národní úrovní (především s MŽP ) v oblasti předcházení vzniku odpadů (tj. zajišťovat vertikální přenos informací) z pozice kraje??? 0 Nástroj bez přímých i nepřímých vlivů na Velmi důležitá aktivita, jejíž přínos na jednotlivé složky ŽP nicméně nelze rozklíčovat podporovat subjekty/osoby zodpovědné za dílčí koordinaci aktivit v oblasti předcházení vzniku odpadů v dalším vzdělávání v oblasti předcházení vzniku odpadů??? 0 Nástroj bez přímých i nepřímých vlivů na Velmi důležitá aktivita, jejíž přínos na jednotlivé složky ŽP nicméně nelze rozklíčovat Opatření č. 2: Podpora informační základny o předcházení vzniku odpadů, vč. využívání nástroje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty EVVO, v rámci Středočeského kraje??? 0 Opatření bez přímých i nepřímých vlivů na 49

50 Tento bod navazuje na opatření (1) a jeho význam spočívá především v medializaci aktuálních poznatků mezi odbornou veřejností. Důsledkem může být lepší přístup k předcházení vzniku odpadů. Pozitivní přínos lze očekávat v celé škále složek životního prostředí, konkrétní specifikace však nyní není možná. Nástroje využít stávajících oficiálních webových stránek Středočeského kraje pro základní a obecné informace o oblasti předcházení vzniku odpadů s prolinkem na webové stránky s komplexnějšími informacemi Důležitá aktivita, jejíž přínos na jednotlivé složky ŽP nicméně nelze rozklíčovat propagovat základní informace o oblasti předcházení vzniku odpadů s odkazy na další webové stránky zabývající se danou oblastí jako např. webové stránky MŽP (národní Program předcházení vzniku odpadů ČR, obecně předcházení vzniku odpadů, apod.); webové stránky CENIA (environmentální značení, MA 21 Místní agenda, EMAS, zelené nakupování, nejlepší dostupné techniky (BAT)), apod.??? 0 Nástroj bez přímých i nepřímých vlivů na Důležitá aktivita, nicméně bez přímých vlivů na jednotlivé složky ŽP propagovat šíření informací z oblasti předcházení vzniku odpadů, které budou jako podpůrné pro tuto oblast zpracované především na národní úrovni a budou relevantní pro regionální a komunální úroveň Důležitá aktivita, nicméně bez přímých vlivů na jednotlivé složky ŽP propagovat příklady dobré praxe z komunální úrovně (např. zveřejňované na webových stránkách Národní sítě Zdravých měst ČR) Důležitá aktivita, nicméně bez přímých vlivů na jednotlivé složky ŽP propagovat ve Středočeském kraji aktivity dotýkající se oblasti předcházení vzniku odpadů (např. aktivity krajských středisek EVVO a poraden ŽP ) Důležitá aktivita, nicméně bez přímých vlivů na jednotlivé složky ŽP systematicky začleňovat do aktivit realizovaných v rámci EVVO oblast předcházení vzniku odpadů a pro všechny cílové skupiny (např. do ekologických výukových programů, publikací, seminářů) Důležitá aktivita, jejíž přínos na jednotlivé složky ŽP nicméně nelze rozklíčovat podporovat informační a osvětové aktivity/projekty na podporu třídění odpadů, na podporu zpětného odběru výrobků, apod. ve spojení s tématem předcházení vzniku odpadů??? 0 Nástroj bez přímých i nepřímých vlivů na 50

51 Důležitá aktivita, nicméně bez přímých vlivů na jednotlivé složky ŽP Opatření č. 3: Podpora přístupů zohledňujících udržitelný rozvoj a environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů v rámci veřejné správy (krajská a obecní úroveň)??? 0 Opatření bez přímých i nepřímých vlivů na Dtto body (1) a (2). Pozitivní přínos lze očekávat v celé škále složek životního prostředí, konkrétní specifikace však nyní není možná. Nástroje realizovat prioritní cíle a opatření stanovené v Koncepci EVVO, jedná se zejména o: - Hlavní cíl D.3.: K životnímu prostředí šetrný provoz úřadů a budov veřejné správy - D.O.3.4. Požadování přísnějších environmentálních parametrů na výrobky a služby v rámci výběrových řízení. - D.O.3.5. Zveřejnění plánu a konkrétních výsledků ekologizace provozu KÚ. - D.O.3.6. Požadavek na environmentálně šetrné (odpovědné) chování včleněný do pracovního řádu KÚ a jím řízených organizací. - Hlavní cíl E.1.: Provoz podniku je environmentálně šetrný - E.O.1.4. Zohledňování existence environmentálního managementu u dodavatelů a uchazečů o veřejné zakázky zadávané krajemhlavní cíl E.3.: Organizace zřizované krajem budou v řízení aplikovat systém environmentálního řízení Ve vazbě na výše uvedené cíle a opatření definované v Koncepci EVVO a další aspekty předcházení vzniku odpadů uplatňovat tyto nástroje: - propagovat dobrovolné nástroje a environmentální aspekty, tj. environmentální systémy řízení (vč. EMAS a normy ISO 14001); environmentální značení (environmentálně šetrný výrobek (EŠV), environmentálně šetrná služba (EŠS), Ekoznačka EU, environmentální tvrzení podle ČSN ISO 14021, ČSN ISO 14025); regionální produkty; - zohledňovat environmentální přístupy při zadávání veřejných zakázek (tzv. zelené nakupování; požadavky na environmentální systémy, produkty s environmentálním značením, regionální produkty); 51

Volf, Chvojková: Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Aktualizace 2011. Hodnocení vlivů koncepce na EVL a PO

Volf, Chvojková: Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Aktualizace 2011. Hodnocení vlivů koncepce na EVL a PO 3 Popis evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Natura 2000 je evropskou soustavou území, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu

Více

Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí

Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Plán oblasti povodí Odry - Oznámení SEA Příloha 4.2. Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Tabulka č. 1. - Přehled předmětů ochrany jednotlivých evropsky významných lokalit

Více

OZNÁMENÍ - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, KTERÉ LEŽÍ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH, NA MOŽNOST ZAJISTIT OCHRANU TĚCHTO LOKALIT SMLUVNĚ

OZNÁMENÍ - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, KTERÉ LEŽÍ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH, NA MOŽNOST ZAJISTIT OCHRANU TĚCHTO LOKALIT SMLUVNĚ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství váš DOPS ZNAČKY/ZE DNE / NAŠE ZNAČKA KULK 45656/2012 VYŘzUJE/LNKA/E-MAL Habrdal392 kristian.habrda@kraj-bc.cz LBEREC 3.7.2012 VEŘEJNÁ

Více

Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015

Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 Posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 Mgr. Eva Volfová, Mgr. Ondřej Volf autorizované osoby pro

Více

Příloha č. 2. Data z oblasti ochrany životního prostředí

Příloha č. 2. Data z oblasti ochrany životního prostředí Příloha č. 2 Data z oblasti ochrany životního prostředí Definování počtu jednotlivých typů chráněných území, jejich rozloha a důvod ochrany 1. Velkoplošná chráněná území Národní park (NP) Chráněná krajinná

Více

Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR

Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR Ivana Valíčková Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR Výstava k soustavě Natura 2000. (foto autorka) Se vstupem do Evropské unie vyvstaly pro Českou republiku nové požadavky, otázky, objevily se nové pojmy a

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000

VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2 Červen 214 VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY

Více

Karlov, Polnička, Radostín u Vojnova Městce,

Karlov, Polnička, Radostín u Vojnova Městce, U obce Chroustov je plánována úpravna vody nacházející se v těsné blízkosti Bohdalov, Chroustov u Bohdalova, Kyjov u hranic EVL Baba. Vzhledem k předmětu ochrany EVL- bučiny asociace Luzulo- 1 CZ0610175

Více

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007 AGENTURA OCHRANY PRíRODY A KRAJINY CESKÉ REPUBLIKY Stredisko Liberec U jezu 10 460 01 Liberec tell fax: 482 428 988 liberec@nature.cz Dle rozdelovníku '. NAŠE C. J. 00574/L1B/2007 VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová

Více

-_.~-" "",,--, VYRIZUJE Ing. Pipek

-_.~- ,,--, VYRIZUJE Ing. Pipek ~tp '-J. AGENTURA5'CH~ANY PRíRODY A KRAJINY CESKE REPUBLIKY Stredisko Praha, Strední Cechy {f 17'- l!jj)~/v+ U Šalamounky 41/769 158 00 Praha 5 tel.: 251 101 68 fax: 251 101 67 praha@nature.( """""""""...,,,..,,~,

Více

Zpracoval: Mgr. Marek Banaš, osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. (číslo rozhodnutí: 630/3242/04)

Zpracoval: Mgr. Marek Banaš, osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. (číslo rozhodnutí: 630/3242/04) Posouzení vlivu koncepce Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje pro období 25 28 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,

Více

Seznam biotopů České republiky Seznam jednotek pro aktualizaci vrstvy mapování biotopů (WANAS)

Seznam biotopů České republiky Seznam jednotek pro aktualizaci vrstvy mapování biotopů (WANAS) Seznam biotopů České republiky Seznam jednotek pro aktualizaci vrstvy mapování biotopů (WANAS) V V1A V1B V1C V1D V1E V1F V1G V2A V2B V2C V3 V4A V4B V5 V6 Vodní toky a nádrže Makrofytní vegetace přirozeně

Více

Posouzení vlivu koncepce Územní plán obce Zděchov návrh na lokality soustavy Natura 2000

Posouzení vlivu koncepce Územní plán obce Zděchov návrh na lokality soustavy Natura 2000 Posouzení vlivu koncepce Územní plán obce Zděchov Posouzení podle 45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Mgr. Ivana Paukertová Brno leden 2011 Obsah 1. Úvod 3 1.1 Zadavatel:...3 1.2 Cíl posouzení:...3

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Biologické posudky. Územní plán Liptál. Hodnocení vlivu koncepce dle 45i zákona č. 114/92 Sb.

RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Biologické posudky. Územní plán Liptál. Hodnocení vlivu koncepce dle 45i zákona č. 114/92 Sb. RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Biologické posudky Územní plán Liptál Hodnocení vlivu koncepce dle 45i zákona č. 114/92 Sb. Listopad 2009 Objednatel: Ing. Marie Skybová, Ph.D. Zahradní 241 747 91 Štítina Zpracovatel:

Více

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

Více

Oznámení záměru. podle zákona č. 100/2001 Sb. (příloha č.3) Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Oznámení záměru. podle zákona č. 100/2001 Sb. (příloha č.3) Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. (příloha č.3) - Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před

Více

Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky Katalog biotopů České republiky Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich, Pavel Lustyk (editoři) AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Katalog biotopů České republiky Druhé vydání

Více

Použití chemických posypových materiálů při zimní údržbě silnic I/4 a I/39 v NP a CHKO Šumava

Použití chemických posypových materiálů při zimní údržbě silnic I/4 a I/39 v NP a CHKO Šumava Použití chemických posypových materiálů při zimní údržbě silnic I/4 a I/39 v NP a CHKO Šumava Hodnocení významnosti vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ( naturové hodnocení ) podle

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

Posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. (vyhodnocení vlivů na EVL a PO Poodří) Strana 1 (celkem 22) Posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. VLIVY KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU A PTAČÍ OBLAST POODŘÍ OBJEDNATEL: A T E L I E R A R

Více

Územní plán obce Stráž nad Ohří koncept

Územní plán obce Stráž nad Ohří koncept Územní plán obce Stráž nad Ohří koncept Posouzení vyznamnosti vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav Aktualizace

Více

Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013

Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013 Obsah: 1. Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Baba a jejího ochranného pásma a stanovení

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA Datum: 30. 4. 2014 Verze:1.1 Příloha č. 4 Příloha SEA hodnocení Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 Příloha č. 4 ke Zprávě o ex-ante

Více

Připomínkující: NABU Landesverband Sachsen e. V Vypořádání: WELL Consulting, s.r.o.

Připomínkující: NABU Landesverband Sachsen e. V Vypořádání: WELL Consulting, s.r.o. WELL Consulting, s.r.o. Vypořádání připomínek k dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění "Plavební stupeň Děčín záměr zařazený v kategorii I Vypořádání

Více

Rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen)

Rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen) Rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen) Studie vlivu stavby na stanoviště a druhy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 Zpracovatel : RNDr. Oldřich Bušek Pod

Více

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 Strana 13 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Olomouckého kraje Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 O B S A H 2. Nařízení Olomouckého kraje

Více

HOTELOVÝ RESORT RELAX DOLNÍ VLTAVICE. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

HOTELOVÝ RESORT RELAX DOLNÍ VLTAVICE. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti HOTELOVÝ RESORT RELAX DOLNÍ VLTAVICE Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti srpen 2009 Kopečková M.: Hotelový resort Relax Dolní Vltavice - hodnocení vlivů záměru na evropsky

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE květen 2008 AMEC s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno, Czech Republic IČ: 26211564, DIČ: CZ26211564 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU dokumentu: ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO

Více

II/305 TÝNIŠTĚ N/O ALBRECHTICE N/O

II/305 TÝNIŠTĚ N/O ALBRECHTICE N/O II/305 TÝNIŠTĚ N/O ALBRECHTICE N/O Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Mgr. Ondřej Volf autorizovaná osoba pro hodnocení dle 45i zákona

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020 Vyhodnocení vlivů Koncepce na ZADAVATEL: ZPRACOVAL: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Mgr. Zdeněk

Více

Sanace LB hráze na Odře, km 18,992-19,630, stavba č.5665

Sanace LB hráze na Odře, km 18,992-19,630, stavba č.5665 Říčka Porubka před soutokem s Mlýnkou, Ostrava - Svinov, část Dubí (foto T.Kuras) Sanace LB hráze na Odře, km 18,992-19,630, stavba č.5665 Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných

Více

Hodnocení vlivu koncepce Návrh územního plánu Horní Břečkov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000

Hodnocení vlivu koncepce Návrh územního plánu Horní Břečkov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Hodnocení vlivu koncepce

Více

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) Ochrana přírody v Čelákovicích I ve zdánlivě jednotvárné České křídové tabuli, kam spadáme, se místy ještě zachovala říční krajina s dnes již mrtvými rameny (tj. postupně zazemňovanými úseky řeky oddělenými

Více

Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. Rozbory 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 6 1.1. Základní údaje... 6 1.2. Zřizovací právní předpis... 6 1.3. Vymezení hranic NP, stávající zonace, překryv s dalšími kategoriemi chráněných území na území

Více

KOMORNÍ LHOTKA NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

KOMORNÍ LHOTKA NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ D. POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMORNÍ LHOTKA NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO

Více

V 480 Chotějovice Výškov změna vedení 220/400 kv na 400/400 kv

V 480 Chotějovice Výškov změna vedení 220/400 kv na 400/400 kv V 480 Chotějovice Výškov změna vedení 220/400 kv na 400/400 kv (posouzení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb.) Zpracovatel: fa. Přírodovědecký průzkum Mgr. Vladimír Melichar Křižíkova 9, 360 01 Karlovy Vary

Více

Národní park Křivoklátsko návrh na vyhlášení území

Národní park Křivoklátsko návrh na vyhlášení území Národní park Křivoklátsko návrh na vyhlášení území Úvod Tento návrh na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko byl vypracován na základě ustanovení 40 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN Jan Losík, Alice Háková Leden

Více

Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Šumava

Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Šumava Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk Rozbory Chráněné krajinné oblasti Šumava 2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. VÝNOS... 5 1.2. MEZINÁRODNÍ VÝZNAM... 5 2. CHARAKTERISTIKA

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

(K 5a odst. 4 zákona)

(K 5a odst. 4 zákona) Vyhláška MŽP č. 166/2005 Sb., ze dne 15. dubna 2005 kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením

Více

NATUROVÉ HODNOCENÍ závěrečná zpráva podle 45i odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění

NATUROVÉ HODNOCENÍ závěrečná zpráva podle 45i odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA mobil: +420 603 89 12 84 e-mail: ekoex@iol.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Novostavba rodinného domu na

Více

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Služby v ochraně přírody Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu Posudek na hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 dle 45i zákona č. 114/92

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHORYNĚ. Posouzení koncepce podle 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000

ÚZEMNÍ PLÁN CHORYNĚ. Posouzení koncepce podle 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 Posouzení koncepce podle 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 ÚZEMNÍ PLÁN CHORYNĚ Zpracoval: RNDr. Adam Véle, Ph.D. červenec 2011 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Zadání... 4

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 6. výzva OŽ Název projektu Implementace soustavy Natura 2000

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 4. KRAJINÁŘSKÉ VYHODNOCENÍ STAVEB V ČR MANAGER PROJEKTU: ZODPOVĚDNÝ

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ02 STŘEDNÍ ČECHY HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ02 STŘEDNÍ ČECHY HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ02 STŘEDNÍ ČECHY HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI Michala Kopečková říjen 2015 Předmět hodnocení: Zadavatel: Dodavatel Zpracovatelka:

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

VYHLÁŠKA č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005,

VYHLÁŠKA č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005, VYHLÁŠKA č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy

Více

166/2005 Sb. VYHLÁŠKA

166/2005 Sb. VYHLÁŠKA 166/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy

Více

Natura 2000 doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu. Žádost o spolupráci k návrhu změny stávající lokality CZ0524050 Halín

Natura 2000 doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu. Žádost o spolupráci k návrhu změny stávající lokality CZ0524050 Halín Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 539 541 e-mail: orlhory@nature.cz www.orlickehory.nature.cz DS: sqadyhk Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01700/OH/2014 VYŘIZUJE:Laburdová HRADEC

Více

Projekt Hochwasserschutz Maltsch für den Markt Leopoldschlag / Protipovodňová ochrana na Malši pro obec Markt Leopoldschlag

Projekt Hochwasserschutz Maltsch für den Markt Leopoldschlag / Protipovodňová ochrana na Malši pro obec Markt Leopoldschlag Projekt Hochwasserschutz Maltsch für den Markt Leopoldschlag / Protipovodňová ochrana na Malši pro obec Markt Leopoldschlag Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i

Více

Plán péče. o přírodní rezervaci MYSLIVNA. na období 2015-2017. návrh - 1 -

Plán péče. o přírodní rezervaci MYSLIVNA. na období 2015-2017. návrh - 1 - Plán péče o přírodní rezervaci MYSLIVNA na období 2015-2017 návrh - 1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 253 kategorie ochrany: přírodní rezervace

Více

BOBOVÁ DRÁHA ČELADNÁ. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

BOBOVÁ DRÁHA ČELADNÁ. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti BOBOVÁ DRÁHA ČELADNÁ Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti leden 2011 Předmět Bobová dráha Čeladná hodnocení: Investor: Conti Real Čeladná, spol. s r.o. Washingtonova 1567/25,

Více

377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz

377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz Vyšný 59 381 01 Český Krumlov Městský úřad Jindřichův Hradec tel.: 380 301 031 Klášterská 135/II fax: 380 301 049 377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz NAŠE ČÍSLO

Více

Skiareál Nad Nádražím, Železná Ruda, výměna vleku

Skiareál Nad Nádražím, Železná Ruda, výměna vleku OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Projekt Obec Katastrální území Kraj Investor zpracované podle 6 zákona č. 100/2001Sb., ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., přílohy č. 3, o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály - výrazná závislost na typu skalního podloží (hornině) - málo příznivá stanoviště => pionýrské rostliny - řasy, lišejníky - štěrbinová veg.: kapradiny (sleziníky, osladič), rozchodníky,

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Detailní vyhodnocení vlivu na integritu (celistvost) soustavy lokalit Natura 2000 Zpracovatel: Mgr. Stanislav Mudra držitel autorizace podle 45i

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Plavba a krajina - studie proveditelnosti

Plavba a krajina - studie proveditelnosti Plavba a krajina - studie proveditelnosti Posouzení a návrh optimalizace využití Baťova kanálu nejen z pohledu turistické plavby a zlepšení plavebních podmínek ale i propojení plavební cesty a okolní krajiny

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 15620lENV /12 Vyřizuje: Ing. Hejhal/1.2730 PRAHA: 5.3.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Hodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy N2000

Hodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy N2000 Návrh UP Valeč Hodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy N2000 podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav Karlovy Vary březen 2013 1 Předmět hodnocení:

Více

Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Prodloužení nakládání s podzemními vodami u zdrojů v jímacím území Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutici pro skupinový vodovod K-S-K-M při odběru ve výši 370 l. s -1 Hodnocení vlivů záměru na evropsky

Více

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ZMĚNA Č.11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŽELEZNÁ RUDA ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. ČÁST B: VYHODNOCENÍ VLIVŮ

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 23.11.2012 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 167904/2012/KUSK Spisová značka: SZ_167904/2012/KUSK/1 Vyřizuje: Vaňhát/l.776 Značka: OŽP/Vn Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu obce Krásná na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu obce Krásná na evropsky významné lokality a ptačí oblasti AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: Natura pro Obec Krásná, zakázka č.: 17209034400 Popis

Více

MOLDAU PARK NOVÁ PEC. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

MOLDAU PARK NOVÁ PEC. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti MOLDAU PARK NOVÁ PEC Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti listopad 2010 Předmět hodnocení: Investor: Zpracovatelka : Moldau Park Nová Pec Moldau Park Nová Pec s.r.o. Srnín

Více

CHOV NORKŮ V PUSTĚJOVĚ

CHOV NORKŮ V PUSTĚJOVĚ oznamovatel JIŘÍ DUBJUK 742 43 PUSTĚJOV 122 CHOV NORKŮ V PUSTĚJOVĚ oznámení dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. zpracované v rozsahu přílohy č.3 zákona Nositel odborné způsobilosti: osvědčení č.j. 4094/435/OPVŽP/95,

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

ROZVOJ SKIAREÁLU SAMOTY, Železná Ruda

ROZVOJ SKIAREÁLU SAMOTY, Železná Ruda Příloha k Oznámení záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ROZVOJ SKIAREÁLU SAMOTY, Železná Ruda Hodnocení významnosti vlivů záměru na evropsky významné lokality

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. Strategie Kraje Vysočina 2020

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. Strategie Kraje Vysočina 2020 Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. Strategie Kraje Vysočina 2020 Jan Losík Olomouc 2012 Strategie Kraje Vysočina 2020 - hodnocení vlivů na soustavu Natura

Více

Věc: Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Klánovický les

Věc: Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Klánovický les HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRA HY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP- 0054920/2011/OOP/VII/314 Ing.Stehlíková/4217 27.1. 2011

Více

Změna č. 4 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ návrh pro společné jednání

Změna č. 4 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ návrh pro společné jednání Změna č. 4 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ návrh pro společné jednání listopad 2014 Obsah: C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ca. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 3. 2010 Č. j.: 10217/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Nabídka akcí Koncepce ochrany přírody a krajiny UNESCO (ne)odmítlo Český ráj Z nových středisek EVVO Postřehy odjinud Laponsko

Nabídka akcí Koncepce ochrany přírody a krajiny UNESCO (ne)odmítlo Český ráj Z nových středisek EVVO Postřehy odjinud Laponsko bulletin EVVO Královéhradeckého kraje Nabídka akcí Koncepce ochrany přírody a krajiny UNESCO (ne)odmítlo Český ráj Z nových středisek EVVO Postřehy odjinud Laponsko ekoton / listopad 2004 bulletin environmentálního

Více

Zpracoval: Mgr. Marek Banaš, osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. (číslo rozhodnutí: 630/3242/04)

Zpracoval: Mgr. Marek Banaš, osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. (číslo rozhodnutí: 630/3242/04) Posudek na Posouzení vlivu záměru: Stavební úpravy parkoviště a občanská vybavenost Janské Lázně-Pod lanovkou dle 45i zákona č.114/1992 Sb. v platném znění, zpracovaného RNDr. Petrem Blahníkem v červnu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019

Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI PÁLAVA Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

Biomonitoring a záchranné transfery

Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring slouží k poznání určité lokality. Na rozdíl od jednorázového biologického průzkumu monitoruje změny, např. ve velikosti populací sledovaných, vzácných

Více