Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025"

Transkript

1 Posouzení koncepce podle 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 Zpracoval: RNDr. Adam Véle, Ph.D. listopad

2 Posuzovaná koncepce: Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 Umístění záměru: Kraj: Středočeský Objednatel: Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská Praha 5 Zpracovatel: Adam Véle, Ph.D. Železný Brod Železný Brod tel: web: IČ: osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Č.j.: 630/2912/05 V Železném Brodě Adam Véle 2

3 Obsah 1. Úvod Zadání Cíl Postup vypracování hodnocení Údaje o koncepci Údaje o EVL a PO Identifikace dotčených lokalit Popis dotčených lokalit Hodnocení vlivů koncepce na EVL a PO Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení Hodnocení vlivů koncepce včetně kumulativních vlivů Hodnocení kumulativní vlivů Závěr Literatura Přílohy

4 1. ÚVOD 1.1 Zadání Předkládané hodnocení bylo vypracováno na objednávku Krajského úřadu Středočeského kraje. 1.2 Cíl Cílem předkládaného naturového hodnocení je zjistit, zda záměry v koncepci uvedené či koncepce jako celek může mít významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost EVL a PO soustavy Natura Postup vypracování hodnocení Hodnocení bylo vypracováno na základě studia podkladových materiálu a odborné literatury. Pro hodnocení závazné i směrné části byly použity upravené tabulky z dokumentace SEA a to včetně komentářů vysvětlujících vlivy na životní prostředí. Posouzení bylo vypracováno dle Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na ustanovení zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, směrnice o ptácích 79/409/EHS a směrnice o stanovištích 92/43/EHS. Významnost vlivů byla hodnocena podle stupnice uvedené v tab. č. 1. Posouzení bylo upraveno na základě požadavku MŽP - Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Tab. č. 1: Stupnice, podle níž byla hodnocena významnost vlivů Hodnota Termín Popis -2 Významný negativní vliv Negativní vliv dle odst. 9 45i ZOPK Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 45i ZOPK) Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. 4

5 -1 Mírně negativní vliv Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje realizaci záměru. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními. 0 Nulový vliv Záměr nemá žádný prokazatelný vliv +1 Mírně pozitivní vliv Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. +2 Významný pozitivní vliv Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 2. ÚDAJE O KONCEPCI Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je dlouhodobou strategií, která určuje základní směr v nakládání s hlavními skupinami odpadů, pro které jsou stanoveny zákonné cíle a to při maximální snaze o dodržení hierarchie způsobů nakládání s odpady. Strategie je závazná pro všechny původce odpadů v kraji, zejména pak pro obce a města, protože velká část zákonných cílů je směřována do oblasti komunálních odpadů. Struktura POH SK vychází z platné právní úpravy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech), současně však reflektuje návrh obsahu plánu odpadového hospodářství (dále také POH ), který vychází z evropské rámcové směrnice o odpadech a bude implementován do českého zákona o odpadech (v době zpracování POH SK nebyla zatím příslušná novela zákona schválena). Plán je rozdělen na směrnou, analytickou a závaznou část. V koncepci jsou uvedena opatření, zásady a nástroje pro uskutečnění stanovených plánů a cílů. 5

6 3. ÚDAJE O EVL A PO 3.1 Identifikace dotčených lokalit Posuzovaná koncepce zahrnuje území celého Středočeského kraje a může se dotýkat všech EVL a PO v daném území. 3.2 Popis dotčených lokalit Tab. 2: Seznam PO a jejich předmětů ochrany na území Středočeského kraje Kód lokality Název Rozloha (ha) Předmět ochrany CZ Křivoklátsko 31960,1481 CZ Rožďalovické rybníky 6613,1368 CZ Žehuňský rybník - Obora Kněžičky 1963,8884 kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) ledňáček říční (Alcedo atthis) lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) lejsek malý (Ficedula parva) strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) včelojed lesní (Pernis apivorus) výr velký (Bubo bubo) žluna šedá (Picus canus) jeřáb popelavý (Grus grus) moták pochop (Circus aeruginosus) bukáček malý (Ixobrychus minutus) chřástal kropenatý (Porzana porzana) 6

7 Tab. 3: Seznam EVL a jejich předmětů ochrany na území Středočeského kraje Kód lokality CZ Název Slatinná louka u Velenky Rozloha (ha) 7,5928 Kód 6410 Názvev Naturové biotopy Předmět ochrany Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) Rozloha (ha) R/Z/G 5,291 C/B/B Živočichové Rostliny lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum) mečík bahenní (Gladiolus palustris) 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,2716 B/A/B CZ Zvolská homole 49,613 CZ Smradovna 159, Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 2,5648 A/A/A 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,9552 B/A/B 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 13,2441 C/B/C 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 11,088 B/B/C ,7666 C/C/C Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) ,8459 B/B/A Zásaditá slatiniště 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 14,1899 B/B/C 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na 17,2318 D/C/C střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) 7

8 91E0 písčitých pláních Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,salicion albae) 5,307 B/B/B CZ Drhleny 17,091 vláskatc tajemný (Trichomanes speciosum) CZ Žehuňsko 358, Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6,1441 C/B/C Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 6210 (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní 2,9922 A/B/A stanoviště 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 37,9712 B/B/B 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 12,1049 B/B/A 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 3,5605 B/A/C 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 25,6706 B/A/B 7230 Zásaditá slatiniště 8,0795 B/B/A 91H0 Panonské šípákové doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 32,4585 C/A/A 51,4017 B/B/A roháč obecný (Lucanus cervus) vrkoč útlý (Vertigo angustior) CZ Labe - Liběchov 116,93 hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) 8

9 CZ Slavkov 4,6722 kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ CZ CZ Loučeň - hotel Jivák Zákolanský potok Bezděkovský lom 0, ,102 1,1419 CZ Kersko 217, Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 9,3972 B/B/C 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,7569 B/B/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 54,2029 B/B/C 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 77,2657 B/B/A netopýr velký (Myotis myotis) rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) čolek velký (Triturus cristatus) CZ Třebichovická olšinka 0,4477 CZ Veltrusy 297,43 vrkoč útlý (Vertigo angustior) páchník hnědý (Osmoderma 9

10 eremita) roháč obecný (Lucanus cervus) CZ Housina 211,51 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích ,8297 A/A/B (Festuco-Brometalia) 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 57,5384 B/B/C 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 14,7047 B/A/C CZ CZ Malíkovická stráň Vysoký Újezd - kostel 9,6112 0,0526 CZ Octárna 15,066 netopýr velký (Myotis myotis) mihule potoční (Lampetra planeri) střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 6,805 C/B/B 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 6,426 B/B/B CZ Krnčí a Voleška 73,329 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 12,7498 B/B/A CZ Niva Kotelského potoka 186, Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 50,6751 B/B/A 5,8749 B/B/B mihule potoční (Lampetra planeri) 10

11 E0 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 16,9687 C/B/C 18,4154 B/B/B 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,1895 A/A/C ,025 B/B/C Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10,7926 B/A/B CZ Kulivá hora 37, ,246 C/A/B Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 91H0 Panonské šípákové doubravy 8,084 B/A/B CZ Kalspot 4,2386 čolek velký (Triturus cristatus) 11

12 CZ CZ Rybník Starý u Líchov Sedlečský potok 3,1127 2,682 kuňka ohnivá (Bombina bombina) mihule potoční (Lampetra planeri) CZ Křivoklát - hrad 1,2208 netopýr velký (Myotis myotis) kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Horní solopyský rybník 20,799 CZ Tok 156, Evropská suchá vřesoviště 93,1023 B/B/A 7110 Aktivní vrchoviště 15,0893 C/B/A 12

13 CZ Lánská obora 2999, Přechodová rašeliniště a třasoviště 21,4862 B/A/A 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,3677 C/A/C 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi- Veronicion dillenii) Bučiny asociace Luzulo-Fagetum Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4,2576 B/B/C 168,125 B/B/B 547,085 C/B/A ,753 C/B/A Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 271,125 B/B/A Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na ,245 C/B/B písčitých pláních kovařík fialový (Limoniscus violaceus) páchník hnědý (Osmoderma eremita) tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) velevrub tupý (Unio crassus) CZ Slepeč 8,5125 střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 13

14 CZ Oškobrh 94,164 roháč obecný (Lucanus cervus) CZ Vápenické jezero 8,3853 kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Točník - hrad 0,4043 netopýr velký (Myotis myotis) vranka obecná (Cottus gobio) CZ Ledný potok 1,6149 CZ Mydlovarský luh 3,9515 hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) CZ Kotýz 28, ,2983 A/A/B Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 3,5109 A/A/B přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) 14

15 CZ Trhovky 17,703 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích ,6915 A/A/B (Festuco-Brometalia) 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,01 B/B/B sysel obecný (Spermophilus citellus) CZ Suchomasty - zámeček 0,0471 CZ Kolín - letiště 22,36 vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) sysel obecný (Spermophilus citellus) CZ Želivka 1329,2 CZ Na horách u Křešína 4, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi- Veronicion dillenii) 1,2503 A/A/B 0,4052 C/B/C 0,0961 B/B/B bolen dravý (Aspius aspius) netopýr černý (Barbastella barbastellus) kuřička hadovcová (Minuartia smejkalii) 15

16 CZ Hrabanovská černava 54, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2,8932 B/B/B 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5,4032 C/B/B 7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae 0,253 A/A/A 7230 Zásaditá slatiniště 8,1669 C/B/A CZ Radouč 31,306 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem ,6831 B/B/A (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 2,8034 A/A/A 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 17,3168 B/B/B (Festuco-Brometalia) 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,3728 A/A/C kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Dražská Koupě 8,

17 kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Rybník Vočert a Lazy 22,99 CZ Prameny Klíčavy 62, Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,6386 B/A/B 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,8021 B/A/A srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21,5467 C/B/B CZ Bělá pod Bezdězem - zámek 1,226 netopýr velký (Myotis myotis) CZ Břežanské údolí 496,53 přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) CZ Andělské schody 186, Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 9,6211 B/B/B modrásek očkovaný (Maculinea teleius) 17

18 CZ CZ Na pramenech Polabské hůry 3, , Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5,9772 B/B/C 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,7024 C/B/B 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 41,3843 C/B/C 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5,4691 C/C/C Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 91E0 12,8394 B/A/B (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,7156 B/B/B 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7,4851 B/B/A 4,1995 B/B/C 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,5968 A/A/A CZ Písečný přesyp u Píst 3,6418 CZ Hvožďanské Háje 3,0712 puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) CZ Stříbrný luh 104,65 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,1948 A/A/A 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1,5244 A/A/ Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0,1868 B/B/B 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 27,7908 A/A/A 18

19 CZ Třeštibok 29, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 20,7143 A/A/A 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 29,8618 A/A/A přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,6129 B/A/C přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) CZ V hladomoří 146,64 CZ Štěpánovský potok 16, Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1,1611 B/A/C 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,4571 B/A/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 40,042 B/B/C 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 8,0802 B/B/C mihule potoční (Lampetra planeri) CZ Štola Mořic 0,0398 netopýr velký (Myotis myotis) CZ Jezera 4,7252 kuňka ohnivá (Bombina bombina) 19

20 CZ Hvožďanské Háje 3,0712 puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Březnice - Oblouček 17,064 CZ Rakovník - za koupalištěm 9,9976 modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,4449 C/C/B vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) CZ Niva Bělé u Klokočky 11, Zásaditá slatiniště 0,2599 B/B/A CZ Aglaia 520,82 čolek velký (Triturus cristatus) 20

21 CZ Bezděčín 81,178 sysel obecný (Spermophilus citellus) CZ Zlatý kůň 105, Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 2,6083 A/A/A ,0876 A/A/B Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 6,1389 A/A/B 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 14,6218 A/A/B 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,01 A/A/A netopýr velký (Myotis myotis) vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 48,1446 A/B/B CZ Pustá seč 6, Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,4926 B/A/C CZ CZ Voděradské bučiny Všetatská černava 317,42 10, Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto- Nanojuncetea 0,3495 B/B/B ,336 B/B/B Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 25,8467 B/A/B Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy ,3616 A/A/A svazu Caricion davallianae 21

22 CZ CZ Vápnomilný bor u Líského Paterovské stráně 4, U0 Lesostepní bory 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 31,398 91U0 Lesostepní bory 3,7389 A/A/B 1,1478 B/A/B 15,8363 B/B/A CZ Mramor 127, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 75,5126 B/A/B 91H0 Panonské šípákové doubravy 9,5529 B/A/C CZ Na Babě 29,209 40A0 0,1533 A/A/A Kontinentální opadavé křoviny 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1,4407 A/A/A 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0,8848 A/A/B přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) CZ Jablonná - mokřad 12,858 kuňka ohnivá (Bombina bombina) 22

23 CZ Týřov - Oupořský potok 1341,2 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 2,0508 B/C/B ,7097 A/C/C Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 12,0332 A/A/B 8150 Středoevropské silikátové sutě 6,7172 B/B/B 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 5,2075 B/A/A ,6284 C/B/B Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 328,624 C/B/B 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum B/B/A 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 228,263 B/A/A Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 91E0 16,6696 B/A/B (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) kovařík fialový (Limoniscus violaceus) rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) dvouhrotec zelený (Dicranum viride) CZ Šáchovec 2,3818 CZ Posázavské 154, Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,6539 A/B/C kuňka ohnivá (Bombina bombina) 23

24 bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 100,394 B/B/B 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 30,0776 B/A/A CZ CZ CZ Louky u Budenína Třebichovická olšinka Niva Kotelského potoka 28,607 0, , E0 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,3233 C/B/C 6,5737 B/B/B 1,1701 B/C/C 3,0751 C/B/C vrkoč útlý (Vertigo angustior) mihule potoční 50,6751 B/B/A (Lampetra planeri) 5,8749 B/B/B 16,9687 C/B/C 18,4154 B/B/B 24

25 CZ Dymokursko 4309, Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto- 1,0884 B/B/C Nanojuncetea 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,5765 A/A/A 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 42,0749 C/C/A 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 38,9018 C/B/C 7230 Zásaditá slatiniště 0,7101 B/B/A 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91H0 Panonské šípákové doubravy 2311,08 C/B/A 312,837 B/B/A 11,1185 C/B/B 42,3992 C/B/B 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 13,6968 B/B/A CZ Stroupínský potok 5,9415 rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) vranka obecná (Cottus gobio) 25

26 CZ Karlštejn - Koda A Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p,p, a Bidention p,p, Kontinentální opadavé křoviny Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0,4948 C/C/C 1,7578 A/A/A 6,2568 B/B/B 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 3,0315 A/A/A 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 29,8111 A/A/A Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 6210 (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - 4,5693 B/B/C prioritní stanoviště 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 83,0332 B/B/A 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,2589 A/A/A 8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0,2556 B/A/A netopýr černý (Barbastella barbastellus) netopýr velký (Myotis myotis) přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) roháč obecný (Lucanus cervus) včelník rakouský (Lucanus cervus) zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) ,1344 B/A/A Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,0049 B/B/A 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 166,749 B/A/A 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1062,28 B/A/A 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 142,889 B/A/A 91H0 Panonské šípákové doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 286,515 B/A/A 71,1633 B/B/B 26

27 CZ Pahorek u Ledčic 1,3074 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem ,243 B/B/B (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,9719 A/A/C mihule potoční (Lampetra planeri) CZ Ohrazenický potok 1,6229 CZ Kozí hůra 230,58 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích ,2187 B/C/B (Festuco-Brometalia) 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 119,595 C/C/B Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na ,5563 C/B/B písčitých pláních CZ V Hlinišťatech 1,288 CZ Chlum u Nepřevázky 223,34 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích ,7591 B/B/B (Festuco-Brometalia) Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) ,1814 C/B/B 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 88,4198 B/A/B čolek velký (Triturus cristatus) kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) 27

28 CZ Padrťsko 829, Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,8208 B/A/C 4030 Evropská suchá vřesoviště 5,0422 B/A/B Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v 6230 horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských 48,9443 C/B/B oblastech) 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 82,2888 C/B/B 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 8,4672 B/A/A 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 34,9678 B/B/B 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 13,8517 B/B/A 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,2298 B/B/B 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 36,6563 C/B/B 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 30,0197 C/B/B 91D0 Rašelinný les 12,5624 C/B/B 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 102,571 C/B/B rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) CZ Hrdlička - Žďánská hora 68,074 přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) 28

29 bolen dravý (Aspius aspius) CZ Sázava 72,763 CZ Jungmannova škola v Berouně 0,2147 netopýr velký (Myotis myotis) kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) CZ Felbabka 11,375 CZ CZ Milovice - Mladá Trokavecké louky 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 6,7107 B/B/B 4030 Evropská suchá vřesoviště 16,8827 B/B/B 1244, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 364,801 C/B/A 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 43,2074 C/B/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 66,5841 C/A/B 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 37,777 B/A/C 11, Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,8491 B/A/B čolek velký (Triturus cristatus) 29

30 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,0505 B/A/B 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,5246 C/B/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 480,706 B/B/B CZ Žlunice - Skochovice 1093, Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 200,894 B/A/B 16,2491 B/A/B 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,329 A/A/B sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides) CZ Písčina u Tišic 0, Vnitrozemské slané louky 0,7242 CZ Slaná louka u Újezdce 1,3434 CZ Příhrazské skály 519, Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,01 B/B/B vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) CZ Jabůrek 16,496 čolek velký vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) 30

31 CZ Malešov 0,0398 (Triturus cristatus) netopýr černý (Barbastella barbastellus) CZ Rožmitál pod Třemšínem 56,882 čolek velký (Triturus cristatus) CZ Dobříšský park 38,075 páchník hnědý (Osmoderma eremita) CZ Polabí u Kostelce 387, Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,322 B/B/B 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 30,6397 B/A/B 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4,9067 C/B/B 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,9164 B/B/C 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 26,6276 B/A/B 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 48,265 B/B/B 7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae 0,7371 A/A/B 7230 Zásaditá slatiniště 0,234 C/B/B 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,6882 C/B/C 31

32 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 115,311 B/B/B 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,1466 B/C/C CZ Loučeňské rybníčky 4, Zásaditá slatiniště 0,8148 C/B/B CZ Černý Orel 226,71 CZ Bohostice 5, Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,5956 B/A/B 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 38,1067 B/B/A 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 79,5471 C/B/B 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 7,8304 C/C/B modrásek bahenní (Maculinea nausithous) modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 32

33 CZ Skočová - pískovna 3,1376 kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) CZ Suchdolský rybník 10,875 čolek velký (Triturus cristatus) kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Minartice 2,7497 CZ Milská stráň 12,215 střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) CZ Vůznice 397, ,1064 B/A/C kuňka žlutobřichá (Bombina Středoevropské silikátové sutě variegata) 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,9539 B/A/B roháč obecný 33

34 (Lucanus cervus) 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 29,5057 C/B/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 165,146 B/B/B CZ Štoly Velké Ameriky 33,547 CZ V jezírkách 2,9351 CZ CZ Větrušické rokle Třemšín a Hřebence 36,85 167, Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 56,3652 A/A/A Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 91E0 15,9339 B/A/B (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 8,7099 B/A/A 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,134 C/C/B Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až ,5388 C/C/A alpínského stupně 7230 Zásaditá slatiniště 0,567 C/B/A 4030 Evropská suchá vřesoviště 1,0912 B/B/C 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0,4726 B/B/C 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 4,2102 A/A/A Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích ,2955 B/A/C (Festuco-Brometalia) 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,95 C/A/C Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi ,9503 B/A/C Veronicion dillenii) 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 4,9807 A/A/A 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 60,6511 C/B/C 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 6,9721 B/B/B netopýr černý (Barbastella barbastellus) netopýr velký (Myotis myotis) 34

35 CZ CZ Nový rybník u Kačiny Vlčkovice - Dubský rybník 14,21 7,8193 kuňka ohnivá (Bombina bombina) kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Svatá Dobrotivá 0,44 CZ Karlické údolí 524,94 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,0656 A/A/B 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0,1619 B/B/C Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 6210 (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní 0,673 B/A/C stanoviště 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 3,2123 B/B/C 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,4344 C/B/C 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,2786 D/C/B 8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0,026 B/A/B netopýr velký (Myotis myotis) včelník rakouský (Lucanus cervus) zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi- Veronicion dillenii) 0,4074 B/A/A 2,8033 B/A/B 35

36 CZ Lounín 18, Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,01 B/B/B 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 24,6089 B/A/C 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 8,9122 C/A/A 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 214,804 B/A/A 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 15,9744 B/A/B 91H0 Panonské šípákové doubravy 31,6788 B/A/A 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 14,1635 C/A/B 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1,3564 B/A/C 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2,2765 B/B/B 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 11,9826 A/A/B CZ Vlašimská Blanice 404,21 mihule potoční (Lampetra planeri) páchník hnědý (Osmoderma eremita) velevrub tupý (Unio crassus) vydra říční (Lutra lutra) CZ Slánsko - Byseňský potok 26,264 páchník hnědý (Osmoderma eremita) CZ Ledce - 0,0283 netopýr velký 36

37 hájovna CZ Libické luhy 1478, Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii Extenzivní sečené louky nížin až podhůří 6510 (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým 91F0 (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 40,1822 B/B/A 0,3184 C/B/B 31,6063 B/B/A 96,8449 B/B/B 742,789 B/B/B (Myotis myotis) kuňka ohnivá (Bombina bombina) páchník hnědý (Osmoderma eremita) roháč obecný (Lucanus cervus) kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) CZ Hrachoviště 62,829 37

38 čolek velký (Triturus cristatus) CZ Kyšice - Kobyla 20,373 kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Lom na Plachtě 0,7687 CZ Týnecká 0,0079 netopýr velký 38

39 rotunda (Myotis myotis) CZ Velký Raputovský rybník 10,475 čolek velký (Triturus cristatus) kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Zadní Hrádek 12, CZ Hadce u Hrnčíř 2,8299 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) kuřička hadovcová (Minuartia smejkalii) CZ Losinský potok 0,6669 mihule potoční (Lampetra planeri) CZ Smečno 70,198 páchník hnědý (Osmoderma eremita) 39

40 CZ Zámecký park Liblice 33, Zásaditá slatiniště 0,7194 A/A/B Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým 91F0 (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 31,6528 B/B/C 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 35,0682 B/B/B 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 34,1757 B/A/B CZ Hradec a Kuchyňka 151,68 CZ Střední Povltaví u Drbákova 268,88 CZ Teslíny 41, Evropská suchá vřesoviště 0,6216 A/A/B 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 4,6857 A/A/B 8150 Středoevropské silikátové sutě 0,3982 A/A/C 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 13,6998 A/A/B 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 53,1605 B/B/C 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 77,1806 B/A/A Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v 6230 horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských 0,8136 B/B/B oblastech) 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4,0511 C/B/B 40

41 CZ Žerka 17, Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 13,775 B/B/C 20,9748 C/B/C 7,7723 B/B/B CZ CZ CZ Bílichovské údolí Kalivodské bučiny Louky u rybníka Proudnice 115,22 181,99 27, Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,1584 A/A/A 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 48,0436 C/B/B Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 91E0 5,7161 A/A/A (Alno-Padion, Alnion incanae,salicion albae) 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,5029 B/C/C 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 94,802 B/B/A 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 9,1064 C/B/A 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 12,9779 C/B/B 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,9151 D/C/B 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 11,269 C/B/C 7230 Zásaditá slatiniště 2,7093 B/C/A CZ Čtvrtě 112 CZ Úpor - Černínovsko 873, Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 1,0535 B/B/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 53,269 B/A/A 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 13,361 B/A/B 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,6044 C/B/A 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 48,9142 B/A/B 41

42 CZ Čertova skála 3,8899 CZ Lžovické tůně 69, Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 41,166 B/A/B 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 17,6209 B/B/B 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j, habrolistým (U, minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j, úzkolistým (F, angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 484,406 B/A/B 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,2142 A/A/A 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1,0711 A/A/A 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 10,1396 C/B/B 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,6693 C/C/C Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým 91F0 (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél 19,9394 B/B/B velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) CZ Milčice 3, Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,3878 B/B/C CZ Pěnovce u rybníka Lutovník 0, Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,3454 A/A/A 42

43 CZ Písčina u Byšiček 0, Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,1271 B/B/C CZ Řísnice 4, Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,8016 B/B/B Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v CZ Kaliště 6, horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských 1,6615 C/B/C oblastech) 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,5934 B/B/C CZ Březinský rybník 4, Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto- Nanojuncetea 1,1822 A/A/A puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) CZ Červené dolíky 2,1671 CZ Rečkov 29,335 vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) střevečník pantoflíček (Cypripedium calceolus) popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) CZ Valcha 2,1997 CZ Kalivody 13,083 vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) kuňka ohnivá (Bombina bombina) 43

44 CZ Týnecké mokřiny 77,075 kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Štola Jarnice 0,0399 vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) kuňka ohnivá (Bombina bombina) CZ Horní a Dolní obděnický rybník 31,621 CZ Kačina 196,77 lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) páchník hnědý (Osmoderma eremita) CZ Kerské rybníčky 9,2342 čolek velký (Triturus cristatus) 44

45 CZ Obecnický potok 1,1052 mihule potoční (Lampetra planeri) CZ Káraný - Hrbáčkovy tůně 348, Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 10,5883 C/C/A ,378 B/B/A Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii Extenzivní sečené louky nížin až podhůří ,4554 C/B/B (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7230 Zásaditá slatiniště 0,2744 B/B/C 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 71,0369 B/B/B 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým 91F0 (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 7,8761 B/B/B 110,894 B/B/A čolek velký (Triturus cristatus) roháč obecný (Lucanus cervus) CZ Dománovický les 354,89 hnědáček osikový (Euphydryas maturna) roháč obecný (Lucanus cervus) střevečník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 45

46 CZ Kokořínsko 9679, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně Extenzivní sečené louky nížin až podhůří 6510 (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy 7210 svazu Caricion davallianae 21,0794 B/B/B 2,9496 B/B/B 68,2348 C/C/C 112,171 C/B/B 0,6223 A/A/A piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) sekavec (Cobitis taenia) vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) vrkoč útlý (Vertigo angustior) střevečník pantoflíček (Cypripedium calceolus) vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) CZ Podlesí 8, ,5883 B/A/A Zásaditá slatiniště 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 20,3319 B/B/B Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi ,3799 A/B/C Veronicion dillenii) 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,01 B/B/B 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 908,975 C/B/B 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 57,7906 B/B/B Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského 3130 stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto- 2,0013 B/A/B Nanojuncetea 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,1645 B/A/C 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,478 A/A/C vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) vrkoč útlý (Vertigo angustior) puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) CZ Údolí 90, Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,01 B/B/B vláskatec 46

47 Plakánek tajemný (Trichomanes speciosum) CZ Louky u Drahlína 12,62 modrásek bahenní (Maculinea nausithous) modrásek očkovaný (Maculinea teleius) CZ Brda 66, ,3232 B/B/B Evropská suchá vřesoviště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7,4466 B/B/B 91D0 Rašelinný les 10,4958 B/B/C mihule potoční (Lampetra planeri) CZ Písčina u Tuháně 0, Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,1716 B/B/B Vysvětlivky: R reprezentativnost Z zachovalost A B vynikající dobrá celkové hodnocení C významná G C významný D A B C nevýznamné zastupení skvěle zachovaný dobře zachovaný průměrně nebo nedostatečně zachovaný A B vysoce významný velmi významný 47

48 4. HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVL A PO 4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení Dodané textové a mapové podklady jsou kompletní a pro posouzení vlivu koncepce na EVL a PO dostačující. 4.2 Hodnocení vlivů koncepce včetně kumulativních vlivů Níže jsou uvedeny jednotlivé cíle, zásady, opatření a činnosti obsažené v závazné i směrné části POH SK. 48

49 Celkové hodnocení Rozsah působení Doba působení Významnost vlivů PO, EVL Zdůvodnění Tab. 4: Hodnocení závazné části POH SK Část I - Předcházení vzniku odpadů Opatření č. 1: Koordinovaný přístup v oblasti předcházení vzniku odpadů na území SK??? 0 Opatření bez přímých i nepřímých vlivů na Nástroje provádět systematickou koordinaci aktivit pro oblast předcházení vzniku odpadů na území Středočeského kraje, tj. propojovat tyto aktivity v území z pozice kraje jakožto koordinátora Velmi důležitá aktivita, nicméně bez přímých vlivů na jednotlivé složky ŽP stanovit další klíčové subjekty mající dílčí koordinační úlohu pro oblast předcházení vzniku odpadů na území Středočeského kraje??? 0 Nástroj bez přímých i nepřímých vlivů na Velmi důležitá aktivita, jejíž přínos na jednotlivé složky ŽP nicméně nelze rozklíčovat podporovat zasíťování aktivit pro předcházení vzniku odpadů v konkrétním území (např. v rámci správního území obcí s rozšířenou působností, svazku měst a obcí)??? 0 Nástroj bez přímých i nepřímých vlivů na Velmi důležitá aktivita, jejíž přínos na jednotlivé složky ŽP nicméně nelze rozklíčovat spolupracovat s národní úrovní (především s MŽP ) v oblasti předcházení vzniku odpadů (tj. zajišťovat vertikální přenos informací) z pozice kraje??? 0 Nástroj bez přímých i nepřímých vlivů na Velmi důležitá aktivita, jejíž přínos na jednotlivé složky ŽP nicméně nelze rozklíčovat podporovat subjekty/osoby zodpovědné za dílčí koordinaci aktivit v oblasti předcházení vzniku odpadů v dalším vzdělávání v oblasti předcházení vzniku odpadů??? 0 Nástroj bez přímých i nepřímých vlivů na Velmi důležitá aktivita, jejíž přínos na jednotlivé složky ŽP nicméně nelze rozklíčovat Opatření č. 2: Podpora informační základny o předcházení vzniku odpadů, vč. využívání nástroje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty EVVO, v rámci Středočeského kraje??? 0 Opatření bez přímých i nepřímých vlivů na 49

50 Tento bod navazuje na opatření (1) a jeho význam spočívá především v medializaci aktuálních poznatků mezi odbornou veřejností. Důsledkem může být lepší přístup k předcházení vzniku odpadů. Pozitivní přínos lze očekávat v celé škále složek životního prostředí, konkrétní specifikace však nyní není možná. Nástroje využít stávajících oficiálních webových stránek Středočeského kraje pro základní a obecné informace o oblasti předcházení vzniku odpadů s prolinkem na webové stránky s komplexnějšími informacemi Důležitá aktivita, jejíž přínos na jednotlivé složky ŽP nicméně nelze rozklíčovat propagovat základní informace o oblasti předcházení vzniku odpadů s odkazy na další webové stránky zabývající se danou oblastí jako např. webové stránky MŽP (národní Program předcházení vzniku odpadů ČR, obecně předcházení vzniku odpadů, apod.); webové stránky CENIA (environmentální značení, MA 21 Místní agenda, EMAS, zelené nakupování, nejlepší dostupné techniky (BAT)), apod.??? 0 Nástroj bez přímých i nepřímých vlivů na Důležitá aktivita, nicméně bez přímých vlivů na jednotlivé složky ŽP propagovat šíření informací z oblasti předcházení vzniku odpadů, které budou jako podpůrné pro tuto oblast zpracované především na národní úrovni a budou relevantní pro regionální a komunální úroveň Důležitá aktivita, nicméně bez přímých vlivů na jednotlivé složky ŽP propagovat příklady dobré praxe z komunální úrovně (např. zveřejňované na webových stránkách Národní sítě Zdravých měst ČR) Důležitá aktivita, nicméně bez přímých vlivů na jednotlivé složky ŽP propagovat ve Středočeském kraji aktivity dotýkající se oblasti předcházení vzniku odpadů (např. aktivity krajských středisek EVVO a poraden ŽP ) Důležitá aktivita, nicméně bez přímých vlivů na jednotlivé složky ŽP systematicky začleňovat do aktivit realizovaných v rámci EVVO oblast předcházení vzniku odpadů a pro všechny cílové skupiny (např. do ekologických výukových programů, publikací, seminářů) Důležitá aktivita, jejíž přínos na jednotlivé složky ŽP nicméně nelze rozklíčovat podporovat informační a osvětové aktivity/projekty na podporu třídění odpadů, na podporu zpětného odběru výrobků, apod. ve spojení s tématem předcházení vzniku odpadů??? 0 Nástroj bez přímých i nepřímých vlivů na 50

51 Důležitá aktivita, nicméně bez přímých vlivů na jednotlivé složky ŽP Opatření č. 3: Podpora přístupů zohledňujících udržitelný rozvoj a environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů v rámci veřejné správy (krajská a obecní úroveň)??? 0 Opatření bez přímých i nepřímých vlivů na Dtto body (1) a (2). Pozitivní přínos lze očekávat v celé škále složek životního prostředí, konkrétní specifikace však nyní není možná. Nástroje realizovat prioritní cíle a opatření stanovené v Koncepci EVVO, jedná se zejména o: - Hlavní cíl D.3.: K životnímu prostředí šetrný provoz úřadů a budov veřejné správy - D.O.3.4. Požadování přísnějších environmentálních parametrů na výrobky a služby v rámci výběrových řízení. - D.O.3.5. Zveřejnění plánu a konkrétních výsledků ekologizace provozu KÚ. - D.O.3.6. Požadavek na environmentálně šetrné (odpovědné) chování včleněný do pracovního řádu KÚ a jím řízených organizací. - Hlavní cíl E.1.: Provoz podniku je environmentálně šetrný - E.O.1.4. Zohledňování existence environmentálního managementu u dodavatelů a uchazečů o veřejné zakázky zadávané krajemhlavní cíl E.3.: Organizace zřizované krajem budou v řízení aplikovat systém environmentálního řízení Ve vazbě na výše uvedené cíle a opatření definované v Koncepci EVVO a další aspekty předcházení vzniku odpadů uplatňovat tyto nástroje: - propagovat dobrovolné nástroje a environmentální aspekty, tj. environmentální systémy řízení (vč. EMAS a normy ISO 14001); environmentální značení (environmentálně šetrný výrobek (EŠV), environmentálně šetrná služba (EŠS), Ekoznačka EU, environmentální tvrzení podle ČSN ISO 14021, ČSN ISO 14025); regionální produkty; - zohledňovat environmentální přístupy při zadávání veřejných zakázek (tzv. zelené nakupování; požadavky na environmentální systémy, produkty s environmentálním značením, regionální produkty); 51

Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR

Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR Ivana Valíčková Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR Výstava k soustavě Natura 2000. (foto autorka) Se vstupem do Evropské unie vyvstaly pro Českou republiku nové požadavky, otázky, objevily se nové pojmy a

Více

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007 AGENTURA OCHRANY PRíRODY A KRAJINY CESKÉ REPUBLIKY Stredisko Liberec U jezu 10 460 01 Liberec tell fax: 482 428 988 liberec@nature.cz Dle rozdelovníku '. NAŠE C. J. 00574/L1B/2007 VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000

VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2 Červen 214 VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky Katalog biotopů České republiky Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich, Pavel Lustyk (editoři) AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Katalog biotopů České republiky Druhé vydání

Více

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 Strana 13 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Olomouckého kraje Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 O B S A H 2. Nařízení Olomouckého kraje

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA Datum: 30. 4. 2014 Verze:1.1 Příloha č. 4 Příloha SEA hodnocení Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 Příloha č. 4 ke Zprávě o ex-ante

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN Jan Losík, Alice Háková Leden

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 4. KRAJINÁŘSKÉ VYHODNOCENÍ STAVEB V ČR MANAGER PROJEKTU: ZODPOVĚDNÝ

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Nabídka akcí Koncepce ochrany přírody a krajiny UNESCO (ne)odmítlo Český ráj Z nových středisek EVVO Postřehy odjinud Laponsko

Nabídka akcí Koncepce ochrany přírody a krajiny UNESCO (ne)odmítlo Český ráj Z nových středisek EVVO Postřehy odjinud Laponsko bulletin EVVO Královéhradeckého kraje Nabídka akcí Koncepce ochrany přírody a krajiny UNESCO (ne)odmítlo Český ráj Z nových středisek EVVO Postřehy odjinud Laponsko ekoton / listopad 2004 bulletin environmentálního

Více

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy a její začlenění v Karpatech Chráněná krajinná oblast BESKYDY Patří mezi 25 chráněných krajinných oblastí České republiky (13,77% ČR) Byla

Více

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Hranice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Hranice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: ÚP Hranice-posouzení SEA a Natura 2000 Popis zakázky:

Více

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Praha: 2.9.2011 Číslo jednací: 170860/2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Hodnocení vlivu koncepce Návrh územního plánu Červenka na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000

Hodnocení vlivu koncepce Návrh územního plánu Červenka na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Hodnocení

Více

V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV

V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV (autorizovaný posudek dle 45i zákona 114/1992 Sb.) Předmět hodnocení: Autorizované posouzení záměru V221/222 přestavba stávajícího

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA tel: +420 603 89 12 84 e-mail: ekoex@iol.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ

Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ květen 2015 Obsah: Ca. Postup při pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Běleč...2 Cb. Přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

Plán péče o Národní park Šumava

Plán péče o Národní park Šumava Plán péče o Národní park Šumava na období 2014-2017 Rozbory Vimperk, 2013 Garanti: Böhm, Miroslav Braun, Václav Fait, Tomáš Mánek, Jiří Kozel, Jan Kvapil, Jiří Lelková, Zdeňka Zatloukal, Vladimír Zelenková,

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Na Plachtě Datum

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č.

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020 Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2 dle 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 214-22 Mgr. Alice Háková Olomouc 215 2 Zpracovatel:

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje 1.1 Zřizovací právní předpis (H. Härtel) Zřizovací právní předpis Národní park České Švýcarsko byl zřízen zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 OZNÁMENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Říjen 2007 OBSAH Strana 1. ÚVOD...

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

ZP a PP. Spolupráce s KÚ a ORP. Koordinace ZP a PP. Financování ZP a PP. Strategické dokumenty. Záchranné programy a programy péče v ČR

ZP a PP. Spolupráce s KÚ a ORP. Koordinace ZP a PP. Financování ZP a PP. Strategické dokumenty. Záchranné programy a programy péče v ČR ZP a PP Záchranné programy a programy péče v ČR záchranný program je.. schválen pro 9 druhů projekt z koordinovaných a vědecky podložených opatření, jehož cílem je obnovit a dlouhodobě stabilizovat populace

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Obora Hvězda CZ0113001 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Obora Hvězda Kód lokality: CZ0113001 Kód lokality

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 7. května 2015 Cena Kč 113, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 7. května 2015 Cena Kč 113, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 7. května 2015 Cena Kč 113, O B S A H : 107. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných

Více

NÁVRH. 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk. Pořizovatel: Spolupráce:

NÁVRH. 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk. Pořizovatel: Spolupráce: NÁVRH 2014 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk Pořizovatel: Městský úřad úřad územního plánování Náměstí Přemyslovců 163 288 88 Nymburk Spolupráce: T-MAPY spol. s r.o. Špitálská

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI KOKOŘÍNSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA

SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI KOKOŘÍNSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI KOKOŘÍNSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výkon státní správy má mírně zvyšující se početnost v souvislosti s rostoucím tlakem na různé vyuţití území CHKO (stavební, hospodářské,

Více

BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ

BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ Významné ptačí území roku 2007 Ptačí oblast soustavy Natura 2000 BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ Významné ptačí území roku 2007 Ptačí oblast soustavy Natura

Více

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ KRAS 267 18 Karlštejn 85 telefon: 311 681 713 311 681 023 ceskras@nature.cz ID DS: ffydyjp Basgas Energia Czech,

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Výstavba rekreačního areálu Smrčina

Výstavba rekreačního areálu Smrčina Příloha H3 Hodnocení vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 dle 45i zákona 114/1992 Sb. Výstavba rekreačního areálu Smrčina Alice Háková duben 2010 2 Název záměru: Výstavba rekreačního areálu Smrčina

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie. Katedra mapování a kartografie

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie. Katedra mapování a kartografie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie Semestrální práce Geografie 2 Krkonošský národní park Praha, duben 2013 Monika HARTMANOVÁ

Více

Plán opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obci Růžová

Plán opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obci Růžová Plán opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obci Růžová Květen 2006 ÚDAJE O PROJEKTU Zpracovatel Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa Tel.: +420

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva k nápravě vymezení navrhované evropsky významné lokality Na Plachtě

Výzva k nápravě vymezení navrhované evropsky významné lokality Na Plachtě Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 11. července 2008 Výzva k nápravě vymezení navrhované evropsky významné lokality Na Plachtě My níže podepsaní přírodovědci, učitelé, neziskové

Více

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. 2 Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. ročník IX léto 2014 26.7.-17.8.2014 HORNCLASS AMEROPA FILARMONIETTA PRAGA Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. Festival se koná pod záštitou

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

č. 351/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. října 2012 o kritériích udržitelnosti biopaliv

č. 351/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. října 2012 o kritériích udržitelnosti biopaliv č. 351/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. října 2012 o kritériích udržitelnosti biopaliv Vláda nařizuje podle 20 odst. 7 a 21 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (dále jen zákon ): 1 Předmět

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor. Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011

Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor. Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011 Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011 Krušné hory Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo, které se táhne v délce 130 km s průměrnou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. 4 Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. ročník IX zima 2014 Slovo má... Josef Vojáček ředitel Vojenských lesů a statků ČR, s. p. Vážení kolegové, milí čtenáři, dámy a pánové, je zvykem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

VTLPLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27- HRANICE R/RAKOUSKO. Naturové hodnocení (autorizovaný posudekdle 45izák. 114/92 Sb.)

VTLPLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27- HRANICE R/RAKOUSKO. Naturové hodnocení (autorizovaný posudekdle 45izák. 114/92 Sb.) VTLPLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 -HRANICE R/RAKOUSKO VTLPLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27- HRANICE R/RAKOUSKO Naturové hodnocení (autorizovaný posudekdle 45izák. 114/92 Sb.) 1 MGR.VLADIMÍRMELICHAR Telefon:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu Projekt LIFE-Nature 1 ÚVOD Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády v roce 2004 získala jako první organizace v České republice

Více

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I.

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I. Doplňující údaje: 0 30.11.2012 1. vydání kolektiv Ing. M. Babič Ing. M. Babič v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. 11. 2011 Č.j.: 85912/ENV/11 ZÁVĚR SCREENINGOVÉHO ŠETŘENÍ podle článku 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona. Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona. Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011 1 Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

HONITBY - OBORY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

HONITBY - OBORY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI HONITBY - OBORY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Bílí jeleni v Žehušické oboře Vážení, brožura, kterou jste právě otevřeli, Vám pomůže orientovat se v pravidlech myslivosti v ČR a v honitbách Středočeského kraje.

Více