5 Podpěry přivařovací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Podpěry přivařovací"

Transkript

1 5.1 Přivřovcí podpěry jsou určeny pro typy vzeb: kluzné podpěry (SS), podpěry s vedením (GS, SS), osové zrážky (S) nebo pevné body (FP). Mohou být použity smosttně nebo v kombinci s kluznými deskmi podložnými elementy, dále i s pružinovými podpěrmi. přivřovcích ptek je výhodné zejmén pro provozy v korozně gresivním prostředí, pro venkovní nebo podzemní neizolovná nebo izolovná potrubí. U objímkových podpěr typové řdy 600 může dojít ke kondenzci zdržování vody ve spáře mezi objímkou stěnou potrubí, s následnou možností korozního poškození stěny trubky. Ptky typové řdy 500 jsou ke stěně potrubí přivřeny uzvřeným svrem po povrchové úprvě svru zůstává spoj s potrubím chráněn proti koroznímu poškození. přivřovcích ptek je limitováno rizikem vzniku trhlin ve svru ptk/potrubí, ke kterému může dojít u potrubí o vyšších provozních teplotách. Rozdílné teplotní deformce povrchu stěny trubky ptky způsobují vysoké grdienty npětí v oblsti svru. Proto je použití přivřovcích ptek omezeno do teplot v potrubí 250 C, dále, pro zohlednění dlších rizikových vlivů, pouze pro nízko- středotlká potrubí do PN40 ž 63. Svr ptky ke stěně trubky není možné montážně žíht, proto mohu být podpěry použity jen n potrubích, kde není vyždováno tepelné zprcování po svřování. 5.2 Přehled typů Podpěry jsou rozděleny podle konstrukce n ptkové pro vodorovná i svislá potrubí, podpěry oblouků, stvitelné podpěry přivřovcí ok pro táhl závěsů. Ptkové podpěry mohou být vyrobeny ve vrintách s leštěným korozivzdorným kluzným povrchem (), kluzným povrchem z teflonu (P) se zrážkmi proti osovému posuvu potrubí (G). bulk 5.1 Přehled typů přivřovcích podpěr yp Název yp uložení Izol. Výšk DN Vrinty kluzného povrchu 510 -podpěr SS, SS, G2, GS, GS, S, FP / N FIX, SD, SE , P 511 -podpěr SS, SS, G2, GS, GS, S, FP / N FIX, SD, SE , P 512 Podpěr lehká SS, GS, S / N SD, SE , P 513 U podpěr SS, GS, S, FP N FIX , P Podpěr sedlová pro vyšší ztížení posuvy Podpěr sedlová jednoduchá Podpěr trubková stvitelná SS, SS, GS, GS, S, FP / N SD, SE , P SS, SS, GS, GS / N SD, SE , P SS, SS, GS / N SE Podpěr do kolen SS, SS, GS / N SE Oko přivřovcí vodorovného potrubí Oko přivřovcí trubkového oblouku rubkové čepy pro závěsy svislých trubek R, S, C / N R, S, C / N R, S, C / N Ptky pro svislé potrubí SV1, SV2, SV, GSV / N Ptky pro svislé potrubí SV1, SV2, SV, GSV / N Sedlo pro vodorovné potrubí SS, SS, G2, GS, GS, S, FP / N FIX, SD, SE , P Zkrtky SD, SE, FIX, DJ viz. odst

2 5.3 Volb typu Volb typu podpěry z hledisk kluzných vlstností je popsán v kpitole, tb..2 odst..13. Výšk podpěry (vzdálenost od osy trubky k přírubě podpěry) - podpěry se vyrábějí v různých provedeních výšky podle tbulky 5.2. Výšk podpěry musí být nvržen tk, by přírub podpěry byl nejméně 30mm nd izolcí. Pro vyšší poždovnou výšku podpěry je nutné podpěru podložit kluznou deskou nebo sloupkem (typová řd P). bulk 5.2 Přehled provedení výšek podpěr yp Chrkteristik Podpěry pevné výšky (FIX) Podpěry stndrdní výšky (SD) Podpěry volitelné výšky (SE) Výškově seříditelné podpěry (DJ) Kždý typ má pro kždé DN specifickou výšku Výšk různých typů podpěr je pro kždé DN shodná Výšku podpěry je možné volit podle potřeb projektu Výšku je možné v určitém intervlu uprvit při montáži Ekonomická vrint, le neumožňují všechny typy vzeb. Používjí se především pro potrubí bez izolce nebo s tenkou izolcí. Pro všechny typy vzeb, běžné tloušťky izolcí. Pro vyšší tloušťky izolcí než u podpěr stndrdní výšky. Používjí n potrubních mostech bez spádování nebo při položení n betonový podkld k vyrovnání nerovností. bulk 5.3 Rozsh volby výšek podpěr SE min = /2 +40mm pro DN15 ž 50 min = /2 +60mm pro DN65 ž 100 Minimální výšk min = /2 +80mm pro DN125 ž 250 min = /2 +100mm pro DN>250 Mximální výšk mx = 25 ODMOCNIN () 5.4 Návrhové ztížení Návrhové ztížení podpěry se pro trvlé ztížení stnoví podle vzthu: F d = 1,0 x F, kde index vyjdřuje všechny teplotní kombince působící součsně se ztížením. F je hodnot ztížení uzlu z nlýzy potrubí. Pro kluzné podpěry se stnovuje pouze svislá složk, třecí síly jsou zhrnuty v přípustném ztížení podpěry Fp. Pro podpěry s vedením, osové zrážky pevné body se vyjdřují všechny složky sil ve směrech omezení posuvu. 5.5 Návrhová teplot Návrhová teplot d je rovn nejvyšší dovolené teplotě potrubí. Minimální přípustné teploty okolí nebo minimální teploty stěny potrubí jsou v závislosti n mteriálových skupinách: - do -40 C pro mteriálové skupiny 1, - do -60 C pro skupinu 5, - do -170 C pro skupinu mteriálů Únosnost podpěr Přípustná srovnávcí ztížení F p jsou určen pro ztížení tlkem ve směru ptky podpěry s uvážením vlivu tření mezi přírubou podpěry zákldnou. Uvžuje se součinitel 0,3, pro vyšší hodnoty se únosnost snižuje, pro nižší hodnoty zvyšuje. Pro podpěry s vedením, osové zrážky pevné body se musí použít přepočet únosnosti složek ztížení F x F y podle vzthů uvedených u jednotlivých typů. odnoty srovnávcích ztížení F p uvedené v tbulce jsou stnoveny pro zákldní teplotu 80 C provedení mteriálové skupiny (MS) 1 ktegorii ztížení G. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4 nebo tbulek u jednotlivých typů. bulk Korekční fktory přípustného ztížení při teplotě k,m (-) pro všechny typy přivřovcích podpěr MS / ( C) ,00 0,95 0,90 0,85 0,76 5 1,12 1,12 1,06 0,97 0,89 6 0,98 0,87 0,79 0,72 0,66 Pro občsná ztížení ktegorie Q pltí přepočet: F p,q = 1,2,G 5.7 Povrchová úprv Podpěry z uhlíkové oceli se dodávjí se zákldním nátěrem, který umožňuje montážní přivření k povrchu trubky. Před svřováním je nutné mechnicky odstrnit nátěr v okolí 20mm od hrny svru. Je možné použít ocelový krtáč, ruční nebo kotoučový. Po přivření se provede oprvný nátěr podle specifikce dlší mezivrstvy vrchní nátěr. Podpěry z korozivzdorné oceli se dodávjí bez povrchové úprvy. 5.2

3 5.8 Úprv kluzných povrchů zrážky typ pro všechny podpěry Provedení kluzná ploch z leštěného (R=0,1) korozivzdorného plechu o rozměrech podle obrázků 1 2. Zrcdlový plech je k ptce přistehován po obvodu ztěsněn tmelem. Pozor! Při posuvech podpěry po kluzné desce s PFE nesmí dojít ke kontktu hrny zrcdlového plechu s teflonovou podložkou (obr. 2)! Obr. 1-5mm -5mm Obr. 5 Vedení bez zjištění proti přizvedání Obr. 2 Provedení P kluzná ploch ze zákldního teflonu o rozměrech P=0,5*, kde je šířk ptky. PFE desk je k ptce připevněn kolíky přilepen. b/ Osové zrážky Pro podpěry s omezením pohybu trubky v její ose (vzb typu S) se použije vrint provedení podpěry G, u které jsou k přírubě podpěry přivřeny dvě ploché zrážky, to v poždovné rozteči o hodnotě X. Podpěr musí být umístěná n nosník o rozměru menším než rozteč zrážek. Přehled možných typů podpěr pro vzby S je uveden v tbulce 5.1. Podpěry vybvené zrážkmi se oznčí doplněním znku G z první trojčíslí typového čísl, npř. 511G nebo 514G. Obr. 6 X Obr. 3 P P Oznčování kluzných povrchů v typovém čísle: z první trojčíslí typu se doplní znk nebo P. Číslo bez znku oznčuje kluzný povrch bez úprv. 5.9 Zrážky vedení Obr. 7 X / Vedení Podpěry s omezením pohybu trubky kolmo k její ose (vzb typu GS nebo GS) se skládjí ze dvou částí: vlstní přivřovcí podpěry zrážek pevně spojených s nosnou konstrukcí nebo zákldovou deskou. Je možné použít tři provedení: zrážk s oszením typ 940, pro podpěry typů 510, 511, 514, 515, 564, 566, 581, 584. c/ Pevné body Vzby s omezením všech posuvů ntočení se provedou přivřením podpěry k ocelové konstrukci nebo zákldové desce. Přehled možných typů podpěr pro vzby FP je uveden v tbulce 5.1. Svr by měl být proveden jko uzvřený, jeho velikost je uveden v průvodní technické dokumentci zkázky. Obr. 4 Vedení nezdvižné 5.3

4 -podpěr typ 510 -podpěr typ 510 Krátká kluzná podpěr nebo podpěr omezující posuvy, provedení pevné výšky (FIX) nebo stndrdní výšky (SD). S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 510 DS MS 1 DN DS , , ,3 3 0, , ,3 3 0, , , ,3 3 0, , ,3 3 0, , , ,3 3 0, , ,3 3 0, , , ,3 3 0, , ,3 3 0, , , ,3 3 0, , ,3 3 1, , , ,3 3 1, , , ,3 3 1, , ,3 3 1, , , ,3 3 1, , , ,5 4 1, , ,5 4 2, , , ,5 4 2, , ,5 4 2, , ,5 4 2, , , ,5 4 2, , , ,5 4 2,6 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. motnost je uveden pro podpěry pevné výšky. FIX Fp (kn) 1 SD Fp (kn) m (kg) Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení Fx/Fp + 3,0 Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 510 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 510P podpěr s teflonovou zákldnou 510G podpěr se dvěm zrážkmi, poždovná rozteč X musí být uveden jko doplněk oznčení 520 podpěr se dvěm ptkmi 2* 5.4

5 -podpěr typ 511 -podpěr typ 511 Kluzná podpěr nebo podpěr omezující posuvy, provedení pevné výšky (FIX) nebo stndrdní výšky (SD). S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 1 yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 511 DS MS DN DS FIX SD 1 1 Fp (kn) m (kg) ,0 2, , ,0 2, , ,0 2, ,0 2, , ,0 2, , ,0 2, ,0 4, , ,0 4, ,0 4, ,0 4, , ,0 4, , ,0 4, ,0 5, , ,0 5, , ,0 6, , ,0 6,6 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. motnost je uveden pro podpěry pevné výšky. Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení Fx/Fp + 3,0 Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 511 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 511P podpěr s teflonovou zákldnou 511G podpěr se dvěm zrážkmi, poždovná rozteč X musí být uveden jko doplněk oznčení 521 podpěr se dvěm ptkmi 5.5

6 -podpěr typ 512 -podpěr typ 512 Kluzná podpěr nebo podpěr omezující posuvy, provedení stndrdní výšky (SD). Je určen zejmén pro izolovná potrubí. S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 1 yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 512 DS MS E DN DS E 1 (SD) m (kg) Fp (kn) ,0 3,1 2, , ,0 3,1 2, ,0 3,2 2, ,0 3,2 2, , ,0 3,2 2, , ,0 3,2 2, ,0 6,1 4, , ,0 6,0 4, , ,0 7,0 4, , ,0 7,1 4, , ,0 9,5 5, ,0 9,6 5, , ,0 10,5 5, , ,0 21,1 8, ,0 20,6 8, , ,0 21,2 8, ,0 20,8 8, ,0 27,2 10, ,0 29,5 10, ,0 28,9 10, ,0 30,7 10, , ,0 34,9 10,0 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení 2 Fx/Fp + Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 512 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 512P podpěr s teflonovou zákldnou 512G podpěr se dvěm zrážkmi, poždovná rozteč X musí být uveden jko doplněk oznčení 5.6

7 -podpěr typ 513 -podpěr typ 513 Kluzná podpěr nebo podpěr omezující posuvy, provedení pevné výšky (FIX) nebo stndrdní výšky (SD). S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 t C 1 yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 513 DS MS DN DS C (FIX) 1 m (kg) Fp (kn) ,0 1,6 12, , ,0 1,6 12, ,0 1,6 12, ,0 1,6 12, , ,0 1,6 12, , ,0 1,6 12, ,0 2,8 12, , ,0 2,8 12, , ,0 2,8 12, , ,0 3,5 20, , ,0 3,5 20, ,0 3,5 20, , ,0 4,5 20, , ,0 8,5 30, ,0 8,5 30, , ,0 10,2 30, ,0 10,2 30, ,0 10,2 30, ,0 13,6 30, ,0 13,6 30, ,0 16,8 30, , ,0 16,8 30,0 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení Fx/Fp + Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 513 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 513P podpěr s teflonovou zákldnou 513G podpěr se dvěm zrážkmi, poždovná rozteč X musí být uveden jko doplněk oznčení 5.7

8 -podpěr typ 514 -podpěr typ 514 Kluzná podpěr nebo podpěr omezující posuvy, provedení stndrdní výšky (SD). S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 1 yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 514 DS MS C E DN DS C E (SD) m (kg) Fp (kn) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení Fx/Fp + Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 514 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 514P podpěr s teflonovou zákldnou 514G podpěr se dvěm zrážkmi, poždovná rozteč X musí být uveden jko doplněk oznčení 5.8

9 -podpěr typ 515 -podpěr typ 515 Kluzná podpěr s jedním sedlem provedení stndrdní výšky (SD). S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 D yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 515 DS MS C DN DS C E (SD) m (kg) Fp (kn) , , , , , , , , , DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení 2 Fx/Fp + Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 515 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 515P podpěr s teflonovou zákldnou 5.9

10 -podpěr typ 564 -podpěr typ 564 Přivřovcí kluzná nebo pevná podpěr pro vysoké ztížení. Možnost výškového seřízení při montáži - svr trubek. Rozsh výškového seřízení vzhledem k zdnému rozměru je +/-50mm pro DN /-100mm pro DN>350. Poždovnou jmenovitou výšku je možné uprvit v rozmezí +100mm od hodnoty uvedené v tbulce. S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 OD1 OD2 Od2 C yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 564 DS MS DN DS C (DJ) OD1 OD2 d2 m (kg) , , , , , , DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Fp (kn) Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení 3 Fx/Fp + 3 Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 564 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 5.10

11 Podpěr do oblouku typ 566 -podpěr typ 566 Kluzná nebo pevná podpěr pro střední ztížení, která se přivřuje pod trubkový oblouk o poloměrech 1 nebo 1,5 D do svislé osy. Jko kluzná podpěr musí být použit vrint 566 (vyvrcení trubky). Možnost výškového seřízení při montáži - svr trubek. Rozsh výškového seřízení vzhledem k zdnému rozměru je +/-50mm pro DN /- 100mm pro DN > 350. OD1 R S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 yp Průměr Mt. skup. Osová výšk 566 DS MS OD2 Od2 DN DS (DJ) OD1 OD2 d2 m (kg) Fp (kn) ,6 8, , ,6 8, ,6 8, ,6 8, , ,6 8, , ,6 8, ,5 16, , ,5 16, , ,8 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení 3 Fx/ Fp + 3 Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 566 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 5.11

12 Přivřovcí oko typ Přivřovcí oko typ Pro připevnění táhl závěsu přímo n stěnu vodorovné trubky (typ 570) nebo do trubkového oblouku o poloměru R=1,5D (typ 571), v korozivním prostředí, npříkld pro venkovní potrubí. Rozměr E je možné přizpůsobit tloušťce izolce tk, by otvor pro čep byl 50mm nd povrchem izolce. Přípustné ztížení musí být prověřeno s ohledem n tloušťku stěny připojené trubky. E W Od1 S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 570 (571) DN MS DN l. izol. E W d Fp (kn) m (kg) ,0 0, ,5 0, ,7 1, ,1 1,

13 Sedlo typ 592 Sedlo typ 592 Kluzná nebo pevná podpěr pro vodorovné potrubí velkých dimenzí, podepření ve dvou bodech. Potrubí se n sedlo pokládá pojistí se proti posunu osmi přivřovcími zrážkmi. eploty v potrubí do 450 C. S235JR skupin č. 1 P265G skupin č x yp Průměr Mt. skupin 592 MS b C Rozměry (mm) DN C b Přípustné ztížení Stnovuje se vždy pro zdné rozměry potrubí prmetry tlku, teploty. 5.13

14 Přivřovcí čep typ 574 Přivřovcí čep typ 574 Pro připevnění svislé trubky k táhlu závěsu přes vidlici typ 842. rubkový čep je dodáván s obrobeným úkosem přivřuje se montážně svrem 1/2V jednou vrstvou koutového svru. Použitelné rozměry táhel jsou uvedeny v tbulce. Rozteč E je možné uprvit v intervlu +/-25% od jmenovité hodnoty. Přípustné ztížení musí být dále prověřeno s ohledem n tloušťku stěny připojené trubky. P235G skupin č. 2 D1 yp Průměr Mt. skupin Rozteč 574 DS MS E E t d2 DN DS E D1 t d2 m (kg) Fp (kn) ,9 2, ,7 1, , ,9 2, ,7 1, , ,9 2, ,7 1, ,7 3, ,2 2, , ,7 3, ,2 2, , ,3 3, ,0 4, ,3 3, ,1 4, , ,3 3, ,1 4, , ,4 7, , ,4 7, , , ,3 7, , , ,3 7, , ,0 10, , , ,9 10, , ,9 6, ,3 23, , ,9 6, ,6 22, , ,0 6, ,3 31, ,0 6, ,8 33, , ,3 6, ,6 37, , ,7 7, , ,7 7, , , ,3 7, ,3 7, ,3 7, ,1 6, ,1 6, ,1 6, , ,0 6, ,0 6, ,0 6,

15 pokrčování tbulky Přivřovcí čep 574 DN DS E D1 t d2 m (kg) Fp (kn) ,0 6, ,9 7, ,9 7, DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Pro jiné rozteče E1 se pro přepočet použije vzth Fp1 = Fp E / E1. Ptk svislého potrubí typ 581 Kluzná podpěr pro připevnění svislé trubky koutovým svrem o velikosti. Svr musí být uzvřený. Ptky o rozměru musí ležet n pomocné konstrukci v celé ploše. Podpěru je pro zjištění polohy možné doplnit příložkmi vedení typ 940. S235JR skupin č. 2 E yp Průměr Mt. skupin Rozteč 581 DN MS E DN Е m (kg) Fp (kn) ,5 0,4 8, ,5 0,4 8, ,5 0,6 6, ,5 0,6 6, ,5 0,8 7, ,5 0,8 13, ,0 13, ,0 16, ,

16 Ptk svislého potrubí typ 584 Ptk svislého potrubí typ 584 Kluzná podpěr pro připevnění svislé trubky koutovým svrem o velikosti. Svr musí být uzvřený. Ptky o rozměru musí ležet n pomocné konstrukci v celé ploše. Podpěru je pro zjištění polohy možné doplnit příložkmi vedení typ 940. S235JR skupin č. 1 E yp Průměr Mt. skupin Rozteč 584 DS MS E DN DS Е m (kg) Fp (kn) ,5 5,5 19, , ,5 5,5 19, ,5 6,5 20, , ,5 6,6 22, , ,9 32, , ,8 35, ,2 40, , ,7 43, , ,7 68, ,7 71, , ,5 73, ,5 73, ,7 76, ,0 76, ,9 90, ,4 110, ,9 130,0 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. 5.16

7 Objímky a třmeny. Použití

7 Objímky a třmeny. Použití 7 Objímky a třmeny 7.1 Jsou určeny k přenosu sil z povrchu vodorovné nebo svislé trubky na táhla závěsu. Upevnění trubky je realizováno tvarovým spojem a je rozebíratelné. Všechny objímky a třmeny se sestavují

Více

- SS - podpěra kluzná, provedení nízké a provedení stejné /.2.T/.P kluz. provedení (v kombinaci s a ) 580

- SS - podpěra kluzná, provedení nízké a provedení stejné /.2.T/.P kluz. provedení (v kombinaci s a ) 580 Podpěry potrubí Objímkové podpěry potrubí jsou určeny pro použití jako kluzné podpěry nebo vedení pro menší vodorovná zatížení. Podpěry jsou určeny pro samostatné aplikace, dále pro kombinace s podložnými

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Pneumatické pohony do velikosti 750 cm² Typ 3271 Typ 3277 pro integrovanou montáž pozicionéru

Pneumatické pohony do velikosti 750 cm² Typ 3271 Typ 3277 pro integrovanou montáž pozicionéru Pneumtické pohony do velikosti 750 cm² Typ 3271 Typ 3277 pro integrovnou montáž pozicionéru Použití Zdvihový pohon vhodný především pro montáž n ventily konstrukce 240, 250, 280, 290 mikroventil typu 3510

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

BBV Automaticky a ručně ovládané odkalovací ventily DN15 až DN65 pro kotle

BBV Automaticky a ručně ovládané odkalovací ventily DN15 až DN65 pro kotle Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrzuje právo změn uvedených údjů. Copyright 216 TI-P45-51 B Vydání 1 BBV utomticky ručně ovládné odklovcí ventily DN15 ž DN65 pro kotle Popis

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN Konstrukce 250 Pneumtické regulční ventily typ 3251-1 typ 3251-7 Přímý ventil typ 3251 Provedení podle DIN Použití Regulční ventil pro procesní techniku při vysokých průmyslových poždvcích Jmenovitá světlost

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1 Obsah Obecná část O firmě, dodavatelský program... 1 Konstrukce uložení potrubí, údržba... 2 Přehled značení sestav typovými čísly... 3 Přehled značení prvků typovými čísly... 4 Únosnosti prvků uložení...

Více

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Horkovodní kotel pro přípustnou výstupní teplotu vyšší než 120 C Třítahový kotel Topný výkon 0,52 až 2,84 MW

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Horkovodní kotel pro přípustnou výstupní teplotu vyšší než 120 C Třítahový kotel Topný výkon 0,52 až 2,84 MW VIESMANN VITOMAX 200-HW Horkovodní kotel pro přípustnou výstupní teplotu vyšší než 120 C Tříthový kotel Topný výkon 0,52 ž 2,84 MW List technických údjů Obj. č. ceny n poptávku Nepltí k dimenzování kotle.

Více

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití LF Elektroinstlční knály plstové pro universální použití Systém je určen pro ukládání vedení v oblsti občnské výstvby, pro knceláře, skldové výrobní prostory gráže dlších objektech ve kterých je vedle

Více

M A = M k1 + M k2 = 3M k1 = 2400 Nm. (2)

M A = M k1 + M k2 = 3M k1 = 2400 Nm. (2) 5.3 Řešené příkldy Příkld 1: U prutu kruhového průřezu o průměrech d d b, který je ztížen kroutícími momenty M k1 M k2 (M k2 = 2M k1 ), viz obr. 1, vypočítejte rekční účinek v uložení prutu, vyšetřete

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

800 - Spojovací části

800 - Spojovací části Spojovací části Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu sil z objímky potrubí na prvky uchycení na konstrukci. Typová řada je navržena tak, aby bylo možné seřizovat délku táhla závěsu. Řetězec v

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou Příkld 1: SPŘAŽEÝ SLOUP (TRUBKA VYPLĚÁ BETOE) ZATÍŽEÝ OSOVOU SILOU Posuďte oboustrnně kloubově uložený sloup délk L 5 m, který je entrik ztížen silou 1400 kn. Sloup tvoří trubk Ø 45x7 z oeli S35 vplněná

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehu.cz Pltnost od 04. 2015 Technické změny vyhrzeny Stvebnictví Automotive Průmysl HAS 4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES 4.1 OBSAH 4.1....Trubky RAUTHERM

Více

KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ Rozdíl teplot při montáži a provozu potrubí způsobuje změnu jeho délky. Potrubí dilatuje, prodlužuje se nebo smršťuje. Provozní teplota potrubí soustav vytápění je vždy

Více

CAT-E 0033-05. Dávkovací čerpadla. LK typ

CAT-E 0033-05. Dávkovací čerpadla. LK typ CAT-E 0033-0 Dávkovcí čerpdl LK typ Určená pro různorodá použití v chemickém průmyslu. Dávkovcí čerpdlo typu LK firmy Iwki má hncí dvouvčkovou část se šnekovým převodem. Čerpdlo se vyznčuje kompktností,

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

Domácí telefony DT 93

Domácí telefony DT 93 Domácí telefony DT 93 4FP 110 51-55 4FP 110 73-74 OBSAH: I. Provedení možnosti použití DT93 strn 1 Obr.1 Schém DT 4FP 110 51 DT93 strn 1 Obr.2 Schém DT 4FP 110 52 DT93 strn 1 Obr.3 Schém DT 4FP 110 53

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

roof První vydání Květen 2009 Desky PIR Kingspan MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA maximální izolační vlastnosti

roof První vydání Květen 2009 Desky PIR Kingspan MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA maximální izolační vlastnosti Izolce První vydání Květen 2009 roof TR26/TR27 LPC/FM TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ DESEK PIR PRACOVNÍ POSTUP Desky PIR Kingspn MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA mximální izolční vlstnosti Stejný součinitel prostupu tepl (U)

Více

VIESMANN VITOPLEX 300 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 90 až 500 kw

VIESMANN VITOPLEX 300 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 90 až 500 kw VIESMANN VITOPLEX 300 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 90 ž 500 kw List technických údjů Obj. čísl ceny: viz ceník VITOPLEX 300 Typ TX3A Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Tříthový

Více

OVN - osová vzdálenost. MIAKO Dolní Bukovsko OVN OVN OVN OVN OVN OVN. Dodávka 62,5. (ks/m 2 ) (ks) (ks/m 2 ) (ks) 15/62,5

OVN - osová vzdálenost. MIAKO Dolní Bukovsko OVN OVN OVN OVN OVN OVN. Dodávka 62,5. (ks/m 2 ) (ks) (ks/m 2 ) (ks) 15/62,5 HELUZ 19/62,5 HELUZ 19/50 Kermické stropy HELUZ Použití Kermické trámečkové stropy HELUZ jsou tvořené kermickými stropními vložkmi kermicko-betonovými stropní nosníky vyztuženými svřovnou prostorovou výztuží.

Více

Simotec. 13.i

Simotec. 13.i Přehled produktů: Framo 80 13.0 Přehled produktů: Framo 80 13.1 Přehled produktů: Nosný systém 100/120 13.2 Přehled produktů: Uložení trubek 13.3 Framo 80: Profil a šroub 13.4 Framo 80: Konzola a držák

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1

4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1 4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1 OBSAH 4.1 Trubky RAUTHERM S příslušenství k trubkám 4.3 4.2 Násuvné objímky fitinky 4.5 Spojky 4.5 Kolen 4.5 T-kus přechody 4.6 Připojovcí grnitury s příslušenstvím

Více

ZÁVĚSY. část 3. LPS pipe supports

ZÁVĚSY. část 3. LPS pipe supports ZÁVĚSY část 3 PS pipe supports přehled typů závěsů U každého typu závěsu uvádíme v tomto přehledu pouze pevnou variantu. Další informace (rozměry, hmotnost, zatížení, možné pružinové varianty, typy uchycení)

Více

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300 Přírubový přechod UNIDAP 40-300 Přírubový přechod UNIDAP: univerzální přírubová spojka 40 300 PN 10, PN 16 přímá nebo redukovaná vhodné pro materiál potrubí: ocel, šedá litina, tvárná litina, PE, PVC,

Více

SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ

SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ h Předmět: Ročník: Vytvořil: Dtum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 11. SRPNA 2013 Název zprcovného celku: SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ Ke sloţenému nmáhání dojde tehdy, vyskytnou-li se součsně

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Seznam - specifikace doplňkového materiálu

Seznam - specifikace doplňkového materiálu K LEMPÍŘSKÉ PRVKY K Klempířské prvky stndrd dle tbulek specifikce KA Klempířské prvky typické - nutno nkreslit okótovt PREFABRIKOVANÉ ŽLABOVÉ PRVKY L01 Prefbrikovné zteplené mezistřešní žlby - PUR L02

Více

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1 Obsah Obecná část O firmě, dodavatelský program... 1 Konstrukce uložení potrubí, údržba... 2 Přehled značení sestav typovými čísly... 3 Přehled značení prvků typovými čísly... 4 Únosnosti prvků uložení...

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Pevné body. 7.i

Pevné body. 7.i Přehled produktů 7.0 Jednoduché uspořádání - základy 7.1 Uzlové uspořádání (návrh a rozsah dodávky) 7.2 Pevné body s akustickou izolací 7.3 Postup při návrhu uzlových konstrukcí pevného bodu 7.4 Statické

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÝCH SOUSTAV Zákldním prmetrem kždé zobrzovcí soustvy je především její ohnisková vzdálenost. Existuje několik metod k jejímu určení le téměř všechny jsou ztíženy určitou nepřesností

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

1. Rám klapky 4. Ložisko 2. List klapky 5. Páka 3. Čep klapky 6. Táhlo. Obr. 1 Hlavní části klapek

1. Rám klapky 4. Ložisko 2. List klapky 5. Páka 3. Čep klapky 6. Táhlo. Obr. 1 Hlavní části klapek KATALOGOVÝ LIST KM 0525/08 KLAPKY ČTYŘHRANNÉ Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 9 Klapky čtyřhranné pro jaderné elektrárny (dále jen klapky) jsou určeny k zabudování do čtyřhranného

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

Příručka projektování. Část 5 Podpěry a závěsy potrubí. Inženýrská praxe navrhování

Příručka projektování. Část 5 Podpěry a závěsy potrubí. Inženýrská praxe navrhování Příručka projektování Část 5 Podpěry a závěsy potrubí Inženýrská praxe navrhování Obsah: 1. Funkce uložení potrubí 2 2. Rozdělení typů uložení potrubí závěsů a podpěr 2 3. Kategorizace třídy uložení 3

Více

Ohýbaný nosník - napětí

Ohýbaný nosník - napětí Pružnost pevnost BD0 Ohýbný nosník - npětí Teorie Prostý ohb, rovinný ohb Při prostém ohbu je průřez nmáhán ohbovým momentem otáčejícím kolem jedné z hlvních os setrvčnosti průřezu, obvkle os. oment se

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

Obecné technické informace Funkce uložení potrubí

Obecné technické informace Funkce uložení potrubí Funkce uložení potrubí A.1 Funkce uložení potrubí Pod pojmem uložení potrubí se rozumí všechny sestavy a mechanické prvky, jako jsou podpěry nebo závěsy, které spojují trubku nebo jiné části potrubí s

Více

třecí síla (tečná vazba podložky) F normálová reakce podložky výsledná reakce podložky Podmínky rovnováhy:

třecí síla (tečná vazba podložky) F normálová reakce podložky výsledná reakce podložky Podmínky rovnováhy: SPŠ VOŠ KLADO SAIKA - PASIVÍ ODPORY PASIVÍ ODPORY Při vzájemném pohybu těles vznikjí v reálných vzbách psivní odpory, jejichž práce se mění v teplo. Psivní odpory předstvují ztráty, které snižují účinnost

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola typ 3xIZVE a 6x IZVE svislá nosná, kotevní a rohová na betonové sloupy pro venkovní vedení VN s jednoduchými izolovanými

Více

RPEK1-03. Popis konstrukce a funkce HC 4027 1/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4027 12/2007

RPEK1-03. Popis konstrukce a funkce HC 4027 1/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4027 12/2007 Elektromgneticky ovládné rozváděče D n 03 p mx 50 r Q mx 0 dm 3 min -1 REK1-03 HC 407 1/01 Nhrzuje HC 407 1/007 4/3, 4/ rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromgnety liovolně nstvitelné kolem osy Nouzové

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

Lesklé ocelové výrobky technické dodací podmínky podle ČSN EN :2008 Technické dodací podmínky: Všeobecná část

Lesklé ocelové výrobky technické dodací podmínky podle ČSN EN :2008 Technické dodací podmínky: Všeobecná část Předmět normy Definice výrobků Lesklé ocelové výrobky technické dodcí podmínky podle ČSN EN 10277-1:2008 Technické dodcí podmínky: Všeobecná část Použití ocelí uvedených ve výše vyjmenovných normách. Stnovuje

Více

900 - Připojení na konstrukci

900 - Připojení na konstrukci Součási pro připojení na konsrukci Slouží k přenosu sil z áhla závěsu na nosnou konsrukci profily nebo sropy. Typy 95x, 96x a 971 slouží k podložení a uchycení podpěr porubí. Připojení podle ypů pomocí

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola Odbočná-DS přímá na dřevěné sloupy druhu A ve venkovním vedení VN pro holé a jednoduché izolované vodiče. Typový podklad

Více

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ÚVOD Větrací potrubí s pravoúhlým průřezem k použití pro mechanické odsávání kouřových spalin, obecně nazýváno jako potrubí pro odvod tepla a kouře. Klasifikace E600120(ho) 1500

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Přímočaré hydromotory dle ISO 6022

Přímočaré hydromotory dle ISO 6022 ISO 622 53 Přímočaré hydromotory ISO 622 TECHNICKÝ POPIS- FUNKCE VÝROBKU Tak jako všechny předešlé, i přímočarý hydromotor, přeměňuje tlakovou energii na energii mechanickou-axiální sílu pístní tyče v

Více

Přehled sestav Typové sestavy popis

Přehled sestav Typové sestavy popis Typové sestavy popis.1 Typové sestavy uložení potrubí Pro usnadnění použití katalogové produkce jsou výrobcem vytvořeny typové sestavy, které odpovídají požadavkům na funkci uložení jako celku. Výběr součástí

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

Montážní systém Pressix CC 27

Montážní systém Pressix CC 27 Přehled produktů 1.0 Upevnění na nosnou konstrukci 1.1 Konzole a rámy 1.2 Možnosti připojení k liště 1.3 1.i Přehled produktů Lišta montážní MS 27-1,25 Konzola lištová AK 27-1,25 Zátka ADK 27 Sada bloková

Více

Schöck Isokorb typ HP-Modul

Schöck Isokorb typ HP-Modul Schöck Isokorb typ HPB- HPA- Schöck Isokorb typ HPC- Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 106 Dimenzační tabulky/řezy/půdorysy 107 Upozornění 108 Montážní návod 109 Kontrola správného postupu

Více

TT-číslo Název Materiál 1113 002.000 Pant 60 x 59 ocel nerez 1114 002.000 Pant 60 x 59 ocel pozink

TT-číslo Název Materiál 1113 002.000 Pant 60 x 59 ocel nerez 1114 002.000 Pant 60 x 59 ocel pozink PANTY 180 11.01.01.0 1113 002.000 Pant 60 x 59 ocel nerez 1114 002.000 Pant 60 x 59 ocel pozink 0,140 1113 003.000 Pant 117 lomený ocel nerez 1114 003.000 Pant 117 lomený ocel pozink 0,230 1113 004.000

Více

FAÇALU LR 110 MONTÁŽNÍ NÁVOD. Systém hliníkové nosné konstrukce pro předvěšené odvětrávané fasády

FAÇALU LR 110 MONTÁŽNÍ NÁVOD. Systém hliníkové nosné konstrukce pro předvěšené odvětrávané fasády MONTÁŽNÍ NÁVOD FAÇALU LR 110 Systém hliníkové nosné konstrukce pro předvěšené odvětrávané fasády Pražská 686 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ Tel : 495 535 671 Fax : 495 535 672 Montážní návod hliníkové nosné konstukce

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 68/4 15.3.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klsifikci rekce stvebních výrobků n oheň podle nřízení Evropského prlmentu Rdy (EU) č. 305/2011 (Text s význmem

Více

Cementotřísková deska CETRIS AKUSTIC

Cementotřísková deska CETRIS AKUSTIC Cementotřísková desk CETRIS AKUSTIC Cementořísková desk CETRIS AKUSTIC je vyráběn oprováním (vyvrtáním prvidelnýh otvorů) zákldního typu desky CETRIS BASIC. Touto úprvou je mimo stávjííh vysokýh mehnikýh

Více

8. Svařované spoje Technologie svařování, značení a kontrola svarů, návrh tupých svarů, návrh koutových svarů zjednodušenou a zpřesněnou metodou.

8. Svařované spoje Technologie svařování, značení a kontrola svarů, návrh tupých svarů, návrh koutových svarů zjednodušenou a zpřesněnou metodou. 8. Svřovné spoje Technologie svřování, znčení kontrol svrů, návrh tupých svrů, návrh koutových svrů zjednodušenou zpřesněnou metodou. Technologie svřování Rozdělení svřování: - tvné: mteriály tekuté (MMA,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

9 Kladiva, průbojníky, sekáče

9 Kladiva, průbojníky, sekáče Kldiv, průojníky, sekáče Speciální postup při výroě kldiv KAIVO 1. Řezání: n stroji, plochá ocel se nřeže do poždovných tvrů:přesností řezu je zjištěn minimální spotře kvlitního mteriálu. 2. Kování: díly

Více

Crawford 680 Loadhouse

Crawford 680 Loadhouse Loadhouse_680_cz_2013a.doc 11.03.2013 Strana: 1 / 7 Typový list výrobku Modulový systém pro doplnění 6010SA a 621 Autodock, Typ: HM, HI Loadhouse_680_cz_2013a.doc 11.03.2013 Strana: 2 / 7 je komplexní

Více

K 311 03/2007. K 311 Podkroví Knauf

K 311 03/2007. K 311 Podkroví Knauf K 311 03/2007 K 311 Podkroví Knuf K 3111 K 3112 K 3113 K 3114 Opláštění podkroví ez nosné konstrukce Opláštění podkroví dřevěná nosná konstrukce Opláštění podkroví kovová nosná konstrukce Opláštění podkroví

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

SPOJE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SKLA

SPOJE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SKLA SPOJE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SKLA Ing. Martina Eliášová, CSc. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí České vysoké učení technické v Praze katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 1 OBSAH Úvod šroubované

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

ŘETĚZY ZKOUŠENÉ ŘETĚZY NEZKOUŠENÉ ŘETĚZY O VYŠŠÍ PEVNOSTI

ŘETĚZY ZKOUŠENÉ ŘETĚZY NEZKOUŠENÉ ŘETĚZY O VYŠŠÍ PEVNOSTI ŘETĚZY ZKOUŠENÉ ŘETĚZY NEZKOUŠENÉ ŘETĚZY O VYŠŠÍ PEVNOSTI Názvosloví řetězů NÁZVOSLOVÍ ŘETĚZŮ ŘETĚZY ZKOUŠENÉ v růěhu výroy jsou zkoušeny v celé élce řeesným zkušením m ŘETĚZY ZKOUŠENÉ, KALIBROVANÉ klirováním

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / plikce Deskové výměníky tepl pájené mědí řdy XB jsou určené pro použití v soustvách centrálního zásoování teplem (tzn. v klimtizčních soustvách, v soustvách určených pro vytápění neo ohřev teplé

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ TRASY S INTEGROVANOU SORTIMENT FUNKČNOSTÍ PRO ENERGETIKU PŘI POŽÁRU katalog C A Obsah 1. Normové sestavy...5 Kotvení na stěnu...6 Žlab NORMO 100-300x60 na výložníku UNIVERZAL...6

Více

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

Upínání na přípravcích a strojních stolech

Upínání na přípravcích a strojních stolech Upínání n příprvcích strojních stolech Rychlé, silné bezpečné upínání n příprvcích strojních stolech Mezi výrobky BESSEY se nchází rovněž sortiment prktických upíncích nástrojů pro montáž n prcovní stoly

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více

STANOVENÍ POMĚRNÉ PLOŠNÉ DRSNOSTI POVRCHU

STANOVENÍ POMĚRNÉ PLOŠNÉ DRSNOSTI POVRCHU STAOVEÍ POMĚRÉ PLOŠÉ DRSOSTI POVRCHU J. Tesř, J. Kuneš ové technologie výzkumné centrum, Univerzitní 8, 06 4, Plzeň Ktedr fyziky, Fkult plikovných věd, Zápdočeská univerzit, Univerzitní, 06 4, Plzeň Abstrkt

Více

2. Je vozidlo NOVÉ 1)

2. Je vozidlo NOVÉ 1) již PRVZVANÉ (lze využít i prohlídce před schválením způsobilosti nebo prohlídce před registrcí vozidl viz. MP 1/2006 MD ČR) DEKRA Automobil.s., Prh 4, Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva Závitový svorník s konickým expandérem -A Zásobník 1 pro vytlačovací pistole Objem náplně: 1 ml NOVINKA Zásobník 2 pro vytlačovací

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Potrubní systémy. collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat

Potrubní systémy. collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Shromžďovt, pojmout zchycovt Potruní systémy 132 Potruní systémy Nerezové hrdlové potruí ACO PIPE Úvod Zákldní informce Klíčové vlstnosti 134 135 Rovné potruí Rovné potruí s hrdlem Rovné potruí

Více

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350 Přehled produktů 3.0 Příklady použití pro konzoly úhelníkové (vytvořené pomocí knihovny Sikla-CAD) 3.1 Konzoly úhelníkové WK 100/100,..., WK 200/200 s výztuhami 3.2 Konzoly úhelníkové WK 300/200,..., WK

Více

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXO 90 NIXV NIXT NIXK NIXKZ NIXPZ NIXR NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXVKO NIXVSO NIXKO NIXSO NIXPD NIXSU NIXPS

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní význmné veřejné zkázce n stvební práce zdávné v otevřeném řízení dle zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více