Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století"

Transkript

1 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem bakalářskou práci na téma: Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století zpracovala sama pouze s využitím pramenů v práci uvedených.

2 2 Touto cestou děkuji vedoucímu mé bakalářské práce doc. JUDr. Karlu Schellemu, CSc. za odborné a metodické vedení při zpracování daného tématu. Děkuji tímto také svému otci za poskytnutí literatury a podnětné připomínky k danému tématu.

3 3 Obsah: 1. Úvod str Vývoj samosprávy na území českých zemí v minulosti str Správa rodové společnosti a vznik státu str Správa v období raně feudálním str Správa v období rozvinutého feudalismu str Správa v období husitském str Správa v období stavovském str Správa v období feudálního absolutismu str Právo str Pojem územní samosprávy a její začlenění do systému veřejné správy str Vznik myšlenky samosprávy v důsledku přestavby politické správy str Jednotlivé články samosprávy str Rok 1848 a prosazení myšlenky územní samosprávy do ústavních dokumentů str Revoluční rok 1848 a jeho příčina str Postoje k cílům revoluce z hlediska jednotlivých sociálních skupin str Svatováclavský výbor a petice str Pillersdorfova ústava str Sněm a práce na návrhu nové ústavy str Stadionova ústava a samospráva str Okolnosti vypracování a přijetí oktrojované ústavy str Reakce na vydání a znění ústavy str Obsah a forma březnové ústavy str Ústavní zakotvení samosprávy str Zákon o prozatímním obecním zřízení str Bachovský absolutismus a samospráva str Vznik územní samosprávy počátkem 60. let 19.století str Příčiny krize monarchie a konec bachovského absolutismu str Císařský manifest a říjnový diplom str Schmerlingova ústava str Územní samospráva v období po konci neoabsolutismu str Prosincová ústava str.31

4 Okolnosti a důvod vzniku prosincové ústavy str Prosincová ústava str Protest proti rakousko-uherskému dualismu str Fundamentální články str Opuštění politiky pasivní rezistence a státoprávní ohrazení str Období aktivní politiky str Zemská samospráva str Zemská zřízení z roku 1850 str Zemské sněmy podle ústavy z roku 1861 str Volební právo str Okresní samospráva str Zřízení okresů str Volební právo str Působnost okresů str Rozdíly v oblasti okresní samosprávy str Okresní silniční výbory str Obecní samospráva str Zřízení obcí str Volební právo str Působnost obcí str Dozor str Statutární města str Další druhy samospráv str Samospráva profesní a zájmová str Autonomie židovských obcí str Závěr str Resumé str Přehled použité literatury str Knihy str Časopisy str Internetové stránky str Právní předpisy str.51

5 5 1. Úvod Obsahem této práce je vývoj samosprávy v českých zemích a její začlenění do správy obecně. Období, které má tato práce mapovat, je přesně stanoveno v zadání práce. Historie vývoje samosprávy však spadá až do středověku (a určité prvky samosprávy lze nalézt již v období starověku a tzv. prvobytněpospolné či chceme-li rodové společnosti), proto nelze stanovené období vytrhnout z kontextu vývoje na našem území. Ze zadání práce je také patrné, že se má zaměřit především na vývoj tzv. samosprávy územní. Z pramenů, ze kterých byly čerpány podklady pro tuto práci však jednoznačně vyplynulo, že samosprávu nelze jednoznačně a jedině definovat pouze ve vztahu k území a jeho správě, když samosprávné prvky byly po převážnou část vývoje společnosti uplatňovány také v korporacích profesních i zájmových. Podmínky pro její činnost byly také upraveny celou řadou předpisů (jednak předpisů právních, jednak zvláštních pravidel). Jak z práce vyplývá, na území českých zemí, (zejména pak na Moravě) byla ustavena a respektována i zcela ojedinělá samospráva v jedné z významných národnostních menšin. Proto nebylo možno práci ochudit o (byť pouze velmi letmý) náhled na historický vývoj samosprávy a činnost i dalších samosprávných korporací. Celou práci pak prolínají poznatky, z jakého důvodu byla i v nedemokratických formách společenství samospráva respektována mnohdy šlo o nutnost zabezpečit prvky správy, k čemuž byla zejména z důvodů ekonomického tlaku samospráva využívána, mnohdy o ústupky sílícího národnostního, sociálního i demokratizačního hnutí. Vývoj a rostoucí sebevědomí těchto hnutí v druhé polovině 19. stol. spolu s postavením monarchie v rámci mezinárodního společenství, to vše pak nezadržitelně spělo k rozpadu mnohonárodnostního státu a ke vzniku mladé Československé republiky.

6 6 2. Vývoj správy na našem území 2.1. Správa rodové společnosti a vznik státu Problematika vzniku a historického vývoje územní samosprávy je zpracována v řadě literárních pramenů. Lze vyjít z toho, že existence lidské komunity (obce) předcházela vzniku státu a proto také obsahovala prvky jakési samosprávy, ovšem ze začátku bez vazby na určitý stát. O prvcích územní samosprávy můžeme hovořit již v období starověku, v římském impériu. I na našem území se samospráva obcí vyvíjela a to především od období rodových společností a velmi ranného feudalismu. První zmínky můžeme zaznamenat již v souvislosti s hospodářským a společenským životem Slovanů ve 4.století. Ve společenské organizaci zpočátku existovaly zbytky rodových zřízení, ale rozvíjející se hospodářství a bohatnutí některých jedinců tato rodová zřízení postupně rozbily a někdejší význam rodů upadl a zanikl. Rodové osady se tak začaly měnit na občiny, v nichž zůstávaly ve společném vlastnictví obyvatelů pastviny, lesy a pole a jako protiklad pak soukromé vlastnictví stařešinů. Do svazku slovanských osad začali být běžně přijímáni cizinci. Na upevňování moci stařešinů a kmenových náčelníků měly značný vliv stále se opakující války. Díky nim docházelo ke spojenectví několika kmenů a ke vzniku kmenových knížectví. O životně důležitých otázkách válek a míru rozhodovala tzv. lidová shromáždění ozbrojeného lidu (vojska). Rozhodující slovo měli však kmenoví náčelníci a rada stařešinů. I když ve věci vůle lidových shromáždění lze spatřovat spíše formálnost s ohledem na rozhodující vliv kmenových náčelníků a stařešinů, lze zcela jistě hovořit o zárodcích samosprávy. 1 Právě vliv těchto osob, který vzrůstá v důsledku nabývání majetku (pozemkových držav) na úkor společného vlastnictví ostatních rodových členů vede k bojům a nadřazování jednotlivých kmenových náčelníků nad ostatními. To přispělo ke vzniku kmenových knížectví a k dalšímu násilí, vedoucího k získání nadvlády. Sdružování kmenových knížectví vede ke vzniku státu Správa v období ranně feudálním Doba 7. až 9. století je dobou přechodu od rodové společnosti k feudalismu. V raně feudálním státě můžeme počátky místní správy vysledovat ve správě hradské. Povaha státní moci byla zajištěna soustavou hradů, na které byly dosazovány vojenské posádky. Výkonem správy 1 Dějiny ČSR, Naše vojsko, Praha 1954, str Dějiny ČSR, Naše vojsko, Praha 1954, str. 22

7 7 jsou pověřováni zástupci panovníka a dosazení úředníci. Ti nejsou reprezentanti místních obyvatel a výkon moci se nedá označit za samosprávu. Považuji však za nutné se v této práci o hradské právě zmínit z důvodu chronologie. Kompetence hradské správy zahrnovala moc soudní, vojenskou a berní Správa o období rozvitého feudalismu V průběhu následujících století až do století 13. lze vysledovat zmenšení panovnické moci s ohledem na rostoucí ambice české šlechty. Vzrůstající složitost hospodářského a společenského života nutily k častému projednávání rozepří, kterých se nemohl účastnit panovník. Rostl význam poradního sboru. Časem se z důvodu časté nepřítomnosti panovníka (v důsledku růstu významu českých panovníků v Říši) tyto sbory stávají víceméně samostatné, rozhodující autonomně jako korporace stavovské. Přestože se panovníci snaží rostoucím pozicím šlechty čelit, již po smrti Přemysla Otakara II byli k politickým shromážděním přizváni jak zástupci vysokého duchovenstva, tak i zástupci bohatého městského patriciátu. S ohledem na rozpadající se hradskou soustavu a vznik dědičných práv šlechty byla určitá území vyňata z moci panovnické a spadla tak pod správu šlechty. Ve 13. stol. se také vytvořila města jako nové hospodářskopolitické útvary. A také ona nepodléhala moci hradských úředníků. Místo původního hradského zřízení se tak organizuje oblastní správa země, kde významné místo zaujímají kraje, města, velkostatky. Kraje představovaly jednotky správní i soudní. Města zůstávala mimo dosah krajské správy. 4 Právním základem existence feudálního města bylo městské privilegium, které dostávali obyvatelé od zakladatele města buď při jeho založení nebo později. Předchůdcem těchto privilegií byly výsady, které byly vydávány panovníky pro dřívější obchodní osady. Obsahem privilegia bylo ustavení vnitřní organizace a správy města, vymezení povinností obyvatel a dále právo, kterým se měli řídit. Jedním z privilegií je oprávnění vlastního výkonu soudnictví a správy. Proto je možno mluvit o městské autonomii, o právu vydávat si vlastní předpisy a o městské samosprávě, tj. spravování svých záležitostí vlastními orgány. 5 Jestliže obsahem výsad samosprávy je právo na vlastní výkon správy a také soudnictví, bylo ke správě měst potřeba právní úpravy. Proto dochází ke kodifikaci městského práva. K tomu došlo v 16. století a bude o něm zmínky níže. Již před kodifikací městského práva však 3 Malý, K., Sivák, F., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918, Díl I., Panorama Praha, 1988, str Kalista, Z., Stručné dějiny československé, Vyšehrad Praha, 1992, str Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str. 39

8 8 můžeme hovořit o existenci právních norem, kterými se správa měst řídila. Jedním z pramenů práva bylo i právo, které si přinášeli němečtí kolonisté, jež se v českých městech usazovali Správa v období husitském Počátkem 15.stol. byl vývoj feudálního státu narušen husitským hnutím. To se formovalo díky krizi feudální společnosti, projevující se zejména v ekonomické oblasti. Hospodářská konjunktura předchozí doby (jež byla založena na převážně rudném bohatství v českých zemích) prohloubila značně majetkové diferenciace ve městech i na venkově a odchází tak ke značnému sociálnímu pnutí. Ideové kořeny revolučního hnutí spočívaly v kritice církve. Ta měla do značné míry podobu lidového kacířství (i když s kritikou církve začínají vystupovat také feudálové, kteří těžce nesou hromadění pozemkového majetku v rukou církve). To umožňuje části obyvatel založení táborské obce. Jejím základem jsou skupiny jihočeských sedláků, vedených lidovými kazateli. Nová společenská organizace je budována na principu rovnosti společenské, kdy je odmítnuta monarchistická forma státu a ideálem se stává demokratická vláda. Vlastní správa Tábora se blížila formě teokratické republiky. V jejím čele stáli čtyři starší - vojenští hejtmani. Vnitřní formou organizace byly tzv. obce, což byly společenství, příslušné podle povolání nebo učení a dále obec domácí (podle jednotlivých měst táborského městského svazu). Představitelem domácích obcí byly městské rady. Krajní představy o uspořádání se však velmi záhy dostávají do střetu s každodenní realitou. Tábor se začleňuje do politické struktury husitského státu Správa v období stavovském V období stavovském prošla změnami především krajská správa. Kraje se staly prodlouženou rukou panovníků, hejtmani byli jmenováni podle vnitřních politických poměrů v jednotlivých krajích. Výkon správy se dá obecně považovat za výkon správy státní (v roce 1517 byl přijat zvláštní hejtmanský řád, který stanovil práva a povinnosti hejtmanů v oblasti krajské policie). Města v předchozí době husitské nejvíce získala. Byla jím přiznána trvalá stavovská oprávnění - politická práva, která umožňují podíl při rozhodování na zemských sněmech. Nové postavení měst ovlivnilo i rozmach městské samosprávy. Ta se stala nezávislou na státní moci a jejím rovnoprávným partnerem. Města navenek vystupovala jako celek, jež je právnickou osobou, ovšem se zřetelnou vnitřní diferenciací. Ty vylučovala z účasti na správě 6 Malý, K., Sivák, F., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918, Díl I., Panorama Praha, 1988, str Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s., 1997, str

9 9 města především nejchudší obyvatele. Základní rysy městské správy zůstávají obdobné jako v době předhusitské. Městská rada, která stála v čele městské správy je obnovována stejným způsobem, jako dříve. Její volitelnost spočívá v návrhu odstupující rady panovníkovi, který novou radu potvrzoval. Členství v radě byla pak záležitostí nejbohatších špiček městského patriciátu. 8 Velká obec, všelidové shromáždění obyvatel měst, které sehrávalo tak důležitou úlohu v husitské době, začalo ztrácet na významu. Objevuje se tak jen občas, kdy dá zaznít projevu nespokojenosti obyvatelstva. 9 Významné postavení v oblasti vlivu začínají přebírat cechovní hnutí, která se v této době prakticky stávají pány měst. V průběhu doby se však cechovní společenství začínají stávat brzdou, která sice zajišťuje blahobyt měšťanstva, ale na straně druhé brání prudšímu hospodářskému rozvoji měst. 10 Výkon vlastní správy se projevoval v mnoha oblastech, kdy města a také cechy jako samosprávné korporace řešily mnohé problémy, které jsou považovány mylně za problémy ryze moderní. Jako příklad lze uvést skutečnost, jež se dotýká řešení sociální problematiky měst. Od poloviny 14. století se zvyšoval ve městech počet slabých a na cizí pomoc odkázaných osob. Městské rady byly nuceny reagovat na tuto situaci. Od 15. století začínají v městské režii vznikat špitály a vytváří se sociální sítě z prostředků obce. V mnoha městech jsou žebrákům rozdávány žetony, které je opravňují jako příslušníky obce přijímat podporu. Také cechovní systém od vrcholného středověku prosazoval princip skupinové solidarity, který odpovídá korporativnímu způsobu středověkého života. Mistři vkládají do společné pokladny peníze, ze kterých se následně podporují chudé vdovy po mistrech či nedospělí sirotci bez prostředků. 11 V důsledku husitství došlo k uvolnění poddanských vztahů a dochází ke stěhování poddaných do měst. Ta je přijímá jako potřebnou a lacinou pracovní sílu. Roku 1497 bylo stanoveno usnesením sněmu, že poddaní, kteří přibyli do měst bez povolení svých pánů, se mají vrátit na panství, kam patřili. V roce 1570 jsou města znovu zatlačena do defenzívy přijetím zákoníku (Vladislavské zřízení zemské) a teprve ohrožení šlechty a měst selským povstáním vede k narovnání Svatováclavsko smlouvou, jenž zaručuje městům politická práva. Česká města se nakrátko dostávají do čela české politiky v prvním českém protihabsburském povstání (to bylo vedeno Starým a Novým městem pražským). V důsledku těchto aktivit jsou pak na města uvaleny sankce v podobě konfiskace statků, vysokým zdaněním piva ve městech vyrobeného 8 Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str Malý, K., Sivák, F., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918, Díl I.,Panorama Praha, 1988, str Kalista, Z., Stručné dějiny československé, Vyšehrad Praha, 1992, str Nodl, M., Středověk zdaleka neskončil, Lidové noviny, příloha Orientace, 2.srpna 2003, str. 13 a 15

10 10 a dosazením vládních kontrol Správa v období feudálního absolutismu V období feudálního absolutismu vídeňská vláda všestranně využila svého vítězství k vytvoření státu i nově organizované správy na absolutistických základech. Ta vycházela z představy o neomezené moci panovníka - jde o nástup režimu, opírajícího se o národnostně cizí dynastii. Již od porážky stavovského povstání začal dvůr ve Vídni připravovat revizi právního řádu v českých zemích. Tím se měnilo postavení panovníka a český trůn byl učiněn dědičným v rodě habsburském. Změnilo se složení a kompetence zemského sněmu, ve kterém zasedaly čtyři stavy. Práva městského stavu byla omezena tak, že všechna královská města měla jen jeden hlas i přesto, že každý účastník sněmu z vyšších stavů měl hlas sám za sebe. Stát České Koruny nepřestal existovat, moc však byla jednoznačně v rukou panovníka a ústřední správa byla vykonávána z Vídně. Zemská správa byla reformována nejdříve z důvodu oslabení pozice stavů. 13 Také krajská zřízení se podařilo vládě využít k dosažení cíle - centralizaci moci. Kraje byly zbaveny stavovských prvků a byly přeměněny ve správní byrokratický aparát. 14 Po vydání Obnoveného zřízení již nebyly svolávány krajské sněmy. Jediným stavovským úřadem v kraji pak byl úřad hejtmana, který byl vybírán ze šlechty, usazené v kraji a šlo o čestný a zprvu bezplatný úřad. Byl to úřad kolegiální (dvou hejtmanů), z nichž jeden byl pán a druhý ze stavu rytířského (zde je potřeba podotknout, že krajské zřízení se na Moravě lišilo od zřízení v Čechách, když do čela moravských krajů byl stavěn jeden hejtman bez ohledu na jeho výlučný stavovský charakter a šlo o funkci placenou). K sjednocení správy došlo až v roce 1751 reskriptem panovnice a krajské úřady nabyly jasnou povahu orgánů státních. Města byla pobělohorským vývojem těžce postižena ve všech směrech. Třicetiletá válka vedla k jejich zpustošení a městským ekonomikám chyběl dostatek oběživa. Obyvatelé měst byli zatíženi značnými daněmi, které odcházely ze země a chybějící kapitál blokoval vzestup řemesla a obchodu. 15 Nešlo jen o odvod finančních prostředků formou daňového zatížení, ale také o majetkové konfiskace a přerušení mezinárodních obchodních styků a odliv značné části obyvatelstva. 16 Jak již bylo uvedeno výše, královská města byla zbavena rozhodujícího podílu i politicky - nerozhodovala na zemském sněmu. Tyto skutečnosti se odrazily i ve snahách omezit 12 Vaněček., V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Orbis Praha, 1964,s. 160 a Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha, s ,str Vaněček, V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Orbis, Praha 1964, str Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str Dějiny ČSR, Naše vojsko, Praha 1954, str. 124 a 125

11 11 městskou správní autonomii. Cestou byla byrokratizace městské správy, která byla do období před Bílou horou modelem feudální samosprávy. Nejpodstatnější zásah do městské právy přinesla reforma, týkající se regulace magistrátu. Ty se svou povahou staly úřady státními (zeměpanskými). 17 Obecně se dá říct, že další změny ve vývoji samosprávy přinesly až události revolučního roku Právo Z nejstaršího období - zejména rodové společnosti a společnosti ranně feudální se nezachovalo mnoho písemných záznamů, které by se týkaly práva. Jedna z nejstarších zmínek o právu je uvedena ve francké kronice (jako zákony a obyčeje slovanského plemene), jenž má vztah k Čechám. Z nich mladá feudalita využila vše, co se jí hodilo. O soudobém právu ve vztahu ke správě nelze proto mnoho zjistit. V pozdější době již lze vysledovat první právní předpisy, týkající se měst. Ta měla hluboké kořeny, nicméně až ve 13. století se z nich stávají středověká města, která vystupují jako právnické osoby s charakteristickými rysy právních útvaru. Jak již bylo napsáno výše, základním právním dokumentem bylo privilegium, které uděloval majitel města - to obsahovalo také právo, jímž se město mělo řídit. Městská práva byla dlouho nejednotná, neboť každé město mělo své vlastní právo. Slezsko, severní části Moravy a Čech byly pod vlivem práva hornoněmeckého, které s sebou přinášeli němečtí přistěhovalci (tzv. právo švábské), další část území byla pod vlivem práva saského. Šlo však o právo nesepsané. Dále bylo tvořeno právo statutární, jenž vznikalo z vlastních usnesení městských rad. Vznikala také judikatura z nálezů městských soudů. Proto začali v některých městech právo sepisovat - např. v Brně vzniká v 16. století kniha městského práva známá jako Kniha písaře Jana. Ve skupinách měst, které užívaly stejného nebo obdobného práva se začala některým městským soudům přikládat větší autorita a ve významných nebo těžkých případech se k těmto soudům žádalo o rady. Pro právo saské to byla Olomouc a Litoměřice, pro právo ostatní pak Staré město Pražské a Brno. Tyto dvě dvojice měst - severní a jižní se pak obracela o radu na zahraniční autoritu. Šlo o města Magdeburk a Norimberk. V souvislosti s tím se hovoří o dvou oblastech městského práva - magdeburské a norimberské. Také v husitském období dochází k vývoji městského práva - jde o pravidla, týkající se nemovitostí, rent, smluv a manželství. 18 V době předbělohorské je jasné, že se městské právo vyvíjí odlišně v obou skupinách měst. Proto se projevují snahy o jednotný zákoník, který měl být právní jistotou. Ten by umožnil 17 Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str Vaněček, V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Orbis Praha, 1964, str. 54, 83, 93, 146

12 12 s pevně formulovanými pravidly zejména hospodářskou činnost proto byl vypracován jednotný zákoník českých měst - Knihy práv městských z roku V roce 1579 vznikla kniha Pavla Křesťana z Koldína pod názvem Práva městská Království Českého. Na jejím základě bylo během 17. století sjednoceno všechno městské právo v českém státě. 19 V období stavovském soudnictví probíhalo ve městech pouze ve věcech lehčích sporů (o malé ceny) nebo malých deliktů. V těžších věcech se scházel tribunál radních a začalo se používat římského práva. Při řešení obtížných případů si vyžadovaly soudy zejména malých měst rozbory významnějších soudů. Bylo také možné se odvolávat výše - k vrchnímu právu nebo k podkomořímu (u královských měst). V 16. stol. byl zřízen nový soud pro odvolání z městských soudů. Jde o apelační soud. Ten je ustaven tak, že vyřizuje odvolání všech typů soudů - nejen městských. Je také možno říct, že u jednotlivých městských soudů se sbližovaly procesní náležitosti řízení. Jednotlivá řízení však mohly z důvodu průtahů trvat dlouhou dobu. Jednodušší bylo na městských soudech řízení exekuční. 20 Od poloviny 18. století byly prováděny zásahy do městských jurisdikcí a městské soudy byly začleňovány do systému státních soudů. Plná jurisdikce zůstala jen městům s magistráty, u nichž byl předpoklad vybavení úřednickým aparátem. Tento stav zůstal až do roku Dá se říci, že autonomie měst ve věci práva se s postupem doby začala vytrácet a lze vysledovat postupná přechod pod jurisdikci státu. Přestože práce neumožňuje detailnější pohled, z výše uvedeného vyplývá, že instituce samosprávy nebyly cizí ani raně a pozdně středověkým územním korporacím (bez ohledu na to, zda šlo korporace územní nebo např. profesní). Samosprávné korporace pak umožnily efektivněji a rychleji řešit problémy středověké společnosti za přispění vytvořených a respektovaných pravidel. 19 Vaněček, V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Orbis Praha 1964, str Vaněček, V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Orbis Praha, 1964, str Vaněček, V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Orbis Praha, 1964, str

13 13 3. Pojem územní samosprávy a její začlenění do systému veřejné správy Vznik myšlenky samosprávy v důsledku přestavby politické správy V souvislosti se zavedením ústavnosti na území českých zemí v polovině 19. století došlo k přestavbě politické správy. Jako důsledek zrušení poddanství bylo třeba rozdělit správu, jež do této doby vykonávala patrimonia (tedy panské úřady) - v tomto okamžiku bylo pro mocenské centrum zřejmě nejjednodušší přenést správu na státní politické úřady. Tato správa by však byla velmi rozsáhlá a vedla by ke zřízení velkého množství státních úřadů. Tím by se také významně zvýšily náklady této správy. Jak bude uvedeno dále v této práci, v té době se objevil mj. také požadavek na svěření správy občanstvu. Tato myšlenka se jevila jako východisko. Občané by za tímto účelem byli organizováni jednak vertikálně, jednak horizontálně - v podobě veřejných korporací. Tato podoba správy by byla výhodná zejména pro buržoazní kruhy - takto byl zajištěn podíl správy tam, kde se nejvíce soustřeďovaly její zájmy - v obcích, v okresech a také v zemích. 22 Návrhem a na zavedení samosprávy a jejím následným vytvořením došlo k dvoukolejnosti veškeré správy. Důsledky změn byly dalekosáhlé, a to zejména v oblasti vztahu občana a státu Jednotlivé články samosprávy Samospráva na úrovni zemí umožňovala navázat na předchozí vývoj v jednotlivých korunních zemích. Ty byly stavovskými korporacemi (spolu se zákonodárnou mocí vykonávaly i některé části veřejné správy prostřednictvím sněmů a výborů). Země v důsledku vývoje směřujícímu k svěření správy korporacím získaly možnost vykonávat správu svých věcí samy. S ohledem na skutečnost, že nově plánovaná zemská zřízení nedošla na počátku 50 let 19. století naplnění, vykonával správu místodržitel, který stál v čele každé země. Šlo o náměstka císaře pro každou jednotlivou korunní zemi, zřízení této funkce vyplývalo z březnové ústavy z roku Byl orgánem výkonné moci zodpovědným za výkon říšských i zemských zákonů v dané zemi. Zřízením funkce tak bylo navázáno na tradici z počátku třicetileté války. V tomto období však nešlo o obnovení tradice, ale snahu o centralizaci. V pozdějším systému byl úřad místodržitele zakotven velmi zvláštně. 23 Země jako samosprávné orgány začaly svou činnost v šedesátých letech 19. století. 22 Janák, J, In Hledíková, Z., Dobeš,J., Janák, J., Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, 2. vydání, Nakladatelství lidové noviny, Praha 2007, str Vykoupil, L., Slovník českých dějin, 2. vydání Vydavatelství Julius Zirkus, Praha 2007, str. 361

14 14 Kraje a krajská správa jsou pozůstatkem dlouhodobého historického vývoje. Posláním kraje bylo vytvořit mezičlánek mezi zeměmi a okresy. Zpočátku (r. 1850) byla krajská organizace tvořena sedmi kraji v Čechách, dvěmi na Moravě a jedním ve Slezku. Šlo o kraje Chebský, Plzeňský, Budějovický, Českolipský, Jičínský, Pardubický, Pražský (při zachování správní samostatnosti pro hlavní město) a dále kraje Olomoucký, Brněnský a Slezko, které tvořilo jeden kraj. Reforma v roce 1855 rozdělila Čechy do třinácti krajů (Mladoboleslavský, Českobudějovický, Čáslavský, Hradecký, Chebský, Chrudimský, Jičínský,Litoměřický, Písecký, Plzeňský, Pražský, Táborský a Žatecký), Moravu do šesti krajů (Brněnský, Znojemský, Jihlavský, Olomoucký, Uherskohradišťský a Novojičínský). 24 V čele kraje staly vlády. Krajské úřady byly v podstatě dohlížecími úřady nad okresní správou a prakticky ihned po započetí přestavby politické správy byly zrušeny samosprávné krajské orgány. Krajské úřady byly zrušeny v roce 1862, ale některé pravomoci si zachovaly až do roku 1868, kdy došlo k jejich úplnému zániku při správní reformě a to pod záminkou finančních úspor. 25 Nedá se tedy hovořit o začlenění těchto článků do samosprávy a krajská správa byla ve výčtu zmíněna v této práci z důvodu úplnosti popisu správy jako takové. Když byla myšlenka samosprávy, provedené na úrovni zemí, rozšířena i dolů, byly vytvořeny na nižších úrovních také nižší samosprávné svazy, kterým byla svěřena část veřejné správy. Tyto svazy ji vykonávaly vlastními volenými orgány. Šlo o nově vytvořenou samosprávu komunální (korporační), kterou představovaly okresy - tedy obce vyššího druhu. V Čechách bylo zavedeno 79 okresů, když Praha tvořila samostatný okres. Na Moravě vzniklo 25 okresů, ve Slezku sedm. Široká byla samostatná působnost okresního zastupitelstva. V některých zemích byl přijat zákon o okresní samosprávě, v moravských zemích však nebyl proveden. Fakticky tak okresní samospráva existovala v Čechách. 26 Základem obecní samosprávy se stal pojem obce - a to městské i venkovské. Do přirozené působnosti obcí spadaly všechny záležitosti, které se týkaly obecního zájmu a bylo možno je vyřídit vlastními prostředky obce. V obci byly zřízeny obecní orgány. Do působnosti přenesené byly zahrnuty ty záležitosti, které spadaly do sféry zeměpanské, ale povinnosti jejich výkonu a správy byly na obce z rozličných důvody přeneseny. Podrobněji se práce bude zabývat podstatou samosprávy zemí, okresů i obcí v samostatných kapitolách. 24 Semotanová,E. a kolektiv, Česko Ottův historický atlas, Ottovo nakladatelství Praha, 2007, str Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str. 216

15 15 4. Rok 1848 a prosazení myšlenky územní samosprávy do ústavních dokumentů 4.1. Revoluční rok 1848 a jeho příčina Mnohem větší význam měly pro Čechy a českou politiku v Rakousku změny správy a ustavení samosprávy. Více, než odpovídalo jejímu oficiálnímu charakteru. Česká politická reprezentace v ní viděla především základní pozice české národní politiky. Tomu také odpovídal vývoj roku Podnětem byla vlna revolucí, které procházely Evropou. Již v únoru 1848 vypukla revoluce ve Francii. Šlo o revoluci třetí, která ukončila existenci království Ludvíka Filipa a rodu Bourbonů jako takového. Zprávy o revoluci jsou signálem k otřesům také v jiných zemích - mezi nimi i v Rakousku. Zde se vytvořilo několik středisek odporu - ty se nejsilněji projevovaly v Uhrách, Itálii, Vídni a Čechách. Zpočátku měly revoluční projevy podobu obdobnou jako ve Francii - šlo o boj za proměnu dosavadní politické a sociální struktury. 27 Snaha o proměnu sociální struktury byla důsledkem vystupňovaného dlouhodobého sociálního napětí. Venkovské obyvatelstvo nebylo spokojeno s nedostatečným patentem o dobrovolném výkupu z roboty ze dne 14. prosince 1846 a žádalo o zrušení poddanského svazku. Nepokoje probíhaly také od poloviny čtyřicátých let 19. století mezi dělníky továren. Šlo o důsledek souběhu mnoha nepříznivých ekonomických faktorů - jednak o škodlivou hospodářskou politiku rakouské vlády, hospodářskou krizi koncem čtyřicátých let a bojkot rakouského zboží v severní Itálii od roku České země navíc postihla neúroda. Zprávy o revolucích v evropských státech, které pronikaly do tohoto sociálně napjatého prostředí tak uspíšily výbuch revolučního hnutí Postoje k cílům revoluce z hlediska jednotlivých sociálních skupin Postoje k charakteru a cílům revoluce se tak lišily i u jednotlivých sociálních skupin. Drobní živnostníci, dělníci a zaměstnanci svou účastí v revolučním hnutí sledovali především požadavky sociální zlepšení životních podmínek. U liberální části buržoazie byly protifeudální, když ta usilovala o likvidaci výsad šlechty a tím o prážku feudálně absolutistického režimu. V tomto ohledu se nelišily cíle mezi programem české a německé buržoazie. Ale vedle těchto obecných požadavků liberálních, kdy byl kladen důraz na zřízení ústavní vlády, svobody tisku, občanské svobody, odstranění cenzury, zrušení 27 Kalista, Z., Stručné dějiny československé, 2. vydání, Vyšehrad Praha, 1992, str Šolle, Z., In Macek, J. a kolektiv redakční rady československé vlastivědy, Horizont - Praha, 1969, str. 145 a 146

16 16 poddanství, odstranění privilegovaného postavení církve a omezení moci byrokracie, se v programu českých liberálů také objevují i požadavky národní. Ty sledují zejména obnovení historického státu České koruny. Požadavky jsou ryze pragmatické - česká buržoazie, která byla ekonomicky slabší než obdobně postavené stavy v některých jiných částech Rakouska by tak měla možnost zaujmout na domácí půdě vedoucí postavení. Požadavky národního programu pak sledují i otázky národnostní a jazykové. Radikálnější demokratický směr (spojovaný zejména s příslušníky maloburžoazie a inteligence) pak požadoval realizaci demokratických přeměn státu. 29 Většina příslušníků šlechty (mimo té části, která byla smýšlením blízká spíše buržoazním kruhům) si přála zachování staré stavovské ústavy, která spočívala na Obnoveném zřízení zemském (a to i přes změny, kterými prošla za panovníků Marie Terezie a Josefa II). Část stavů si přála, aby se zemské orgány oprostily od vlivu vídeňského centralismu. Šlechta a některé buržoazní kruhy zase trvaly v zájmu zachování legality, aby přání občanů k vládě byla tlumočena prostřednictvím sněmu. Doba však jednoznačně vyžadovala změnu Svatováclavský výbor a petice Na den 11. března 1848 bylo do tanečního sálu Svatováclavských lázní svoláno shromáždění. Místo a doba (sobota večer) bylo vybráno záměrně. Sál byl místem setkávání studentů, drobných živnostníků, řemeslníků a studentů. Program počítal se stanovením především sociálních požadavků. Schůze se však oproti očekávání zúčastnili také příslušníci liberálů. Projednán byl pak petiční návrh, který zpracoval konzervativní liberální advokát František A. Brauner. Byl také zvolen Svatováclavský výbor, v němž získali převahu liberálové a v obsahu petice byly utlumeny sociální požadavky. Konečné znění petice pak vypracoval advokát Adolf M. Pinkas. Prvním bodem petice byla žádost a zajištění rovných českých a německých práv (národnostních a jazykových, na úřadech a ve školách). K petici se připojili obyvatelé dalších českých měst a ta byla předložena dne 21.března 1848 ve Vídni. Odpověď však signatáře petice neuspokojila. Proto bylo rozhodnuto o zaslání druhé petice, na jejímž vypracování se znovu podílel Dr. Brauner. Obsahovala mimo jiné národní zastoupení země na základě svobodného volitelství a svobodné volitelnosti. 30 Tato otázka však byla sporná, neboť část Svatováclavského výboru i pozdějšího Národního výboru zastávala názor, že k volbě by 29 Malý, K., Sivák, F., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918, Díl I., Panorama Praha, 1988, str Čejchan, V., In Beránek Jan a kolektiv, Přehled československých dějin II , , Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1960, str

17 17 měli mít oprávnění pouze zástupci majetnějších tříd obyvatelstva. 31 Za obav Vídně rostl význam Svatováclavského výboru, proto byl učiněn pokus o obnovu pražského magistrátu. Po odstoupení purkmistra (německý konzervativec Müler) byla vypsána guberniálním prezidentem Stadionem volba stočlenného městského výboru a dvanáctimístného zatímního obecního výboru. Ve Svatováclavském výboru bylo odhlasováno pozdržení druhé petice. Občané si však vyžádali její odevzdání a po spolupodpisu prezidenta Stadiona (v té době nejvyššího přestavitele vládní moci v zemi) byla petice zaslána do Vídně. 32 Později došlo ke spojení Svatováclavského výboru s mimořádnou vládní komisí (poradní orgán, tvořený zástupci českých a německých měšťanů) a vznikl Národní výbor. S ohledem na složitost situace, kdy Vídeň musela reagovat na složitý propletenec požadavků liberálních a nacionálních, nedořešená poddanská otázka, to vše umocněno netrpělivostí občanstva, která se mísila s radikálností studentstva a nízkou úrovní politické vzdělanosti, se vytvořil téměř neřešitelný problém. Souběžně s touto situací se uherská polovina říše rozhodovala, zda nastoupí cestu k autonomii. Za této složité vnitřní situace (kdy vnější problémy komplikovala válka s Itálií a povinnost zaujmout postoj vůči německým snahám o sjednocení) se vláda snažila mezi těmito problémy lavírovat. Proto dne 25.dubna.1848 vyšla oktrojována konstituce, známa jako Pillersdorfova ústava a 8.května 1848 byl publikován volební řád do říšského sněmu Pillersdorfova ústava Tato ústava byla vyhlášena z rozhodnutí císaře a nebyla předložena ke schválení zákonodárnému orgánu. Šlo proto o ústavu oktrojovanou. Byla sestavena ze sedmi částí, obsahovala všeobecné předpisy týkající se postavení císaře, občanských a politických práv občanů, vlády, říšského a zemských sněmů. 34 Ústava však nikdy neplatila, na jejím základě byl pouze svolán říšský sněm. Tato ústava formulovala a zakotvila svobody demokratické (osobní a náboženskou, svobodu tisku, ústnost a veřejnost soudního jednání, národnostní rovnoprávnost). Neobsahovala však zárodky samosprávy. Na základě této ústavy byl zvolen říšský sněm 35, který zasedal v období od 10.července 1848 do 6.března 1849 (kdy byl v Kroměříži 31 Vaněček, V., Česká národní rada Sněm českého lidu, Česká národní rada, 1970, str Čejchan, V., In Beránek Jan a kolektiv, Přehled československých dějin II , , Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1960, str Rak, J., In Bělina, P., a kolektiv, Dějiny zemí koruny České, Paseka, Praha 1992, str Veselý, Z., Dějiny českého státu v dokumentech, Epocha, Praha 2003, str Ottova encyklopedie, Ottovo nakladatelství, Praha 2006, str. 271

18 18 rozehnán). 36 Sněm, jež zasedal na základě voleb, byl zahájen dne 22.července Začal jednat o zrušení roboty (ta byla fakticky zrušena k 1.červenci.1848, ale zrušení nebylo zapracováno do právních dokumentů - konečná formulace zákona o zrušení poddanství, pozemkových vrchností a roboty byla vyhlášena 7.září.1948 císařským patentem) a dále o podobě nové ústavy. Již výše citovaný patent také zavedl zásadu, že usnesení sněmovny potřebují sankce panovníka - tedy právo veta. Protože patent obsahoval i zrušení nevolnictví, nemohla si sněmovna dovolit tento výklad nepřijmout (což evokuje podobnost s technologií dnes přijímaných zákonů a jejich tzv. přílepků). V tomto patentu je také v článku 9. obsažena likvidace staré správy (když byl starým patrimoniálním úřadům přenechán výkon pravomoci vrchnostenských úřadu, ale za úplatu), čímž byla otevřena cesta k přeměně staré místní správy ke zřízení organizace okresů a zavedení samosprávy Sněm a práce na návrhu nové ústavy Sněm byl však stále víc zastiňován situací v Uhrách. Vyvstala také obava českých zástupců ze ztráty národní identity v případě začlenění Rakouska do jednotného Německa. Proto došlo k otevřené roztržce a slovanští zástupci (především Češi), sněm z obavy o vlastní bezpečnost opustili. V této době (říjen 1848) došlo ve Vídni k novým nepokojům. Proto dvůr opustil Vídeň a na čas se usadil v arcibiskupské Olomouci. Ze stejných důvodů nebylo do nejisté Vídně svoláno obnovené zasedání říšského sněmu. Za místo konání obnoveného sněmu byl vybrán zámek v Kroměříži. Sněm pak pokračoval v přípravě ústavy. 38 Ústavodárný sněm učinil hned od počátku nezbytná opatření, aby mohl splnit hlavní úkol. Již na plenární schůzi 31.července 1848 byl zvolen třicetičlenný ústavní výbor. V něm zasedali tři poslanci z každého z deseti správních obvodů. Z českých poslanců byli zvoleni Palacký, Pinkas a Rieger, z moravských pak Hein, Mayer a Fejfalík. Návrh základních práv vypracoval F.L.Rieger a předložil jej dne 18.srpna 1848 ústavnímu výboru. Dne 22. srpna začala debata, která skončila 2. října. Vzhledem ke složitosti práce na ústavě byly vytvořeny dva podvýbory - jeden pro zpracování všeobecných občanských práv a druhý pro zpracování ostatních částí ústavy. Návrh podvýboru, který se zabýval zapracováním všeobecných lidských práv byl rozčleněn do 32 paragrafů a koncipován ve smyslu deklarace práv člověka a občana. 36 Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str Malý, K., a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str Rak, J., In Bělina, P. a kolektiv, Dějiny zemí koruny České, Paseka, Praha 1992, str

19 19 Vliv liberálních idejí byl jasně patrný hned z počátečních paragrafů, neboť byly definovány práva občana, funkce státu a obsahově vyjasňovaly pojem lidu jako zdroje veškeré moci. 39 Návrh ústavy předpokládal zavedení celé řady demokratických prvků (vycházejících ze zásad francouzského a amerického liberalismu) - rovnost občanů před zákonem, zrušení výsad šlechty, brannou povinnost, odstranění trestu smrti a další. Návrh prvního článku ústavy proklamoval, že zdrojem veškeré moci ve státě je lid. 40 Původní návrh, jenž byl předložen ústavním výborem ještě ve Vídni koncem září 1848 se jevil jako příliš radikální. Proto byl ústavním výborem v Kroměříži pozměněn a plénu předložen 21.prosince V prvním čtení bylo schváleno jeho projednávání. Při druhém čtení byl zpravodajem ústavního výboru F.L.Rieger. Proti návrhu, podle kterého veškerá moc ve státě pochází z národa vykonává se způsobem, nařízeným v ústavě vystoupil velmi ostře ministr vnitra F. Stadion. Vláda prohlašovala za zdroj (pramen) veškeré moci dědičné právo panovníkovo. Dne 9. ledna 1849 bylo zahájeno projednávání osnovy základních práv. Výklad o původu státní moci na obhajobu prvního paragrafu zde pronesl Rieger. Přesto byl v konečném znění osnovy první paragraf vypuštěn. Až do března byl sněm schopen přijmout pouze 15 paragrafů osnovy z celkového počtu 29 paragrafů. Návrhem vlastní ústavy se souběžně zabýval ústavní výbor, jehož jednání bylo rovněž vleklé. Návrh ústavy však již sněmu nebyl předložen. Od ledna 1849 přestala s poslanci komunikovat vláda, sněm dostával na své otázky jen zřídka odpovědi od jednotlivých ministrů. Už 20.ledna 1849 se ministerská rada rozhodla sněm rozpustit a vyhlásit další oktrojovanou ústavu. S rozpuštěním sněmu čekala jen na příhodný okamžik. Konečným podnětem pro rozpuštění sněmu byla skutečnost, že poslanci vyhlásili dokončení návrhu konstituce. K tomu došlo dne 7.března 1849, kdy poslanci při příchodu do arcibiskupského paláce nalezli budovu obsazenou vojskem. Prostým císařským nařízením pak byla s datem 4.března 1849 vyhlášena nová ústava. Ta obsahovala v 1 nástin ústavnosti, když uznává svobodné, samostatné, nedílné a nerozlučné ústavní dědičné císařství rakouské, šlo však víceméně o taktický krok směrem k absolutismu. 41 Březnová ústava alespoň zčásti zachovává zdání parlamentní demokracie, neboť zachovávala instituci říšského sněmu o dvou komorách. Zakotvuje také obecní samosprávu. 39 Veselý, Z., Dějiny českého státu v dokumentech, Epocha, Praha 2003, str Veselý, Z., Dějiny českého státu v dokumentech, Epocha, Praha 2003, str Čejchan, V., In Beránek Jan a kolektiv, Přehled československých dějin II , , Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1960, str

20 20 5. Stadionova ústava a samospráva 5.1. Okolnosti vypracování a přijetí oktrojované ústavy Ústava, která byla vyhlášena 4. března 1949, byla vypracována ministrem vnitra Stadionem souběžně s návrhem ústavy, který zpracovával sněm. Jeho vlastní ústavní návrh byl vypracován již 25. ledna Návrh byl dále upravován po připomínkách císaře a dalších ministrů a definitivně hotov 10.února téhož roku. Jak se ukázalo, Stadionův návrh se zdál až příliš radikální muži, jehož mínění bylo nutno brat v potaz. Tímto mužem byl Windischgrätz - český šlechtic a rakouský polní maršál. Ten byl s textem ústavy seznámen prostřednictvím ministra Brucka v Pešti 16. února. Windischgrätzovi se na ústavě, kterou nazval Stadionovou utopickou slátaninou líbil pouze odstavec o armádě a císaři. Naopak velmi nespokojen byl s částí o navrhovaném územním uspořádání státu a částí o zastupitelském systému. Doporučil, aby text byl přepracován tak, že budou co nejvíce zachovány starobylé historické formy a ponechány klíčové pozice aristokracie. Kritika návrhu ústavy pak na schůzi vlády 20. února způsobila málem vládní krizi, neboť několik ministrů nabídlo demisi (Bach, Stadion). V té době však již vláda počítala s ústavním oktrojem, proto se za Stadionův návrh postavila. Windischgrätz však své přesvědčení nezměnil. V té době byl již ale zaměstnán jinými (vojenskými) otázkami. Dne 3.března schválila definitivní znění ústavy ministerská rada, aby ji 4. března podepsal panovník. Dokumenty byly ihned převezeny do Vídně, kde je začala zpracovávat vládní tiskárna března večer se v bytě části poslanců v Kroměříži objevili poslové s pozváním k ministru vnitra Stadionovi, který přijel do Kroměříže z Vídně. V pracovně hraběte Stadiona se shromáždilo asi 20 poslanců. Za české země byli pozváni F.A.Brauner, A.M.Pinkas a K. Mayer tedy vesměs lidé, které bylo možno označit za centristy. Stadion jim oznámil, že vláda má v úmyslu rozpustit ústavodárný sněm a vyhlásit vlastní ústavu. Poslanci se snažili přesvědčit Stadiona, aby vláda sněm nerozpouštěla a předložila vlastní návrh ústavy. O něm by sněm nadále jednal. Stadion odjel do Olomouce, kde se spojil s Bachem. K zádnému dalšímu jednání však nedošlo, neboť vláda pokládala záležitost za jednou provždy vyřešenou. Již cestou z Vídně na Moravu, kdy měli Stadion s Bachem vyplnit své poslání, byli dotazováni spolucestujícím poslancem Helfertem poté, co jej do celé záležitosti zasvětili, zda disponují dostatečným množstvím vojáků. Dotaz byl namístě. Věci se pro vládu neutvářely zdaleka tak snadno. Nešlo 42 Urban, O., Česká společnost , Nakladatelství Svoboda, Praha, 1982, str. 78

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Jan Wintr Pohled na český a slovenský ústavní vývoj v letech 1989-1998 (práce k postupové zkoušce z politologie, leden 2001)

Jan Wintr Pohled na český a slovenský ústavní vývoj v letech 1989-1998 (práce k postupové zkoušce z politologie, leden 2001) Jan Wintr Pohled na český a slovenský ústavní vývoj v letech 1989-1998 (práce k postupové zkoušce z politologie, leden 2001) Obsah I. Předmluva II. Ústavní změny v době od pádu komunismu do rozpadu federace

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

Cílem reformy územní veřejné správy bylo především uplatnění decentralizace, dekoncentrace

Cílem reformy územní veřejné správy bylo především uplatnění decentralizace, dekoncentrace Kap 04-2003.qxd 10.1.2003 4:33 Page 41 41 Vývoj regionálního uspořádání Cílem reformy územní veřejné správy bylo především uplatnění decentralizace, dekoncentrace a subsidiarity a v této souvislosti i

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti

Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium Autor: Tomáš

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA Kritická analýza zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2000 PAVEL UHL Univerzita Karlova Právnická fakulta Katedra:

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení

Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení (opravné řízení a prostředky jako možnost změny rozhodnutí) Bakalářská práce Autor: Petr Tichý

Více

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby Vysoká škola ekonomická v Praze Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby Karel Zeman 2013 Určeno jako učební pomůcka pro výuku předmětů studijních oborů

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce SYSTÉM PRÁVNICKÝCH OSOB Eduard Zboran 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 PAVEL ŽÁČEK Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920 v 113 mj. upravovala svobodu tisku a

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více