Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století"

Transkript

1 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem bakalářskou práci na téma: Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století zpracovala sama pouze s využitím pramenů v práci uvedených.

2 2 Touto cestou děkuji vedoucímu mé bakalářské práce doc. JUDr. Karlu Schellemu, CSc. za odborné a metodické vedení při zpracování daného tématu. Děkuji tímto také svému otci za poskytnutí literatury a podnětné připomínky k danému tématu.

3 3 Obsah: 1. Úvod str Vývoj samosprávy na území českých zemí v minulosti str Správa rodové společnosti a vznik státu str Správa v období raně feudálním str Správa v období rozvinutého feudalismu str Správa v období husitském str Správa v období stavovském str Správa v období feudálního absolutismu str Právo str Pojem územní samosprávy a její začlenění do systému veřejné správy str Vznik myšlenky samosprávy v důsledku přestavby politické správy str Jednotlivé články samosprávy str Rok 1848 a prosazení myšlenky územní samosprávy do ústavních dokumentů str Revoluční rok 1848 a jeho příčina str Postoje k cílům revoluce z hlediska jednotlivých sociálních skupin str Svatováclavský výbor a petice str Pillersdorfova ústava str Sněm a práce na návrhu nové ústavy str Stadionova ústava a samospráva str Okolnosti vypracování a přijetí oktrojované ústavy str Reakce na vydání a znění ústavy str Obsah a forma březnové ústavy str Ústavní zakotvení samosprávy str Zákon o prozatímním obecním zřízení str Bachovský absolutismus a samospráva str Vznik územní samosprávy počátkem 60. let 19.století str Příčiny krize monarchie a konec bachovského absolutismu str Císařský manifest a říjnový diplom str Schmerlingova ústava str Územní samospráva v období po konci neoabsolutismu str Prosincová ústava str.31

4 Okolnosti a důvod vzniku prosincové ústavy str Prosincová ústava str Protest proti rakousko-uherskému dualismu str Fundamentální články str Opuštění politiky pasivní rezistence a státoprávní ohrazení str Období aktivní politiky str Zemská samospráva str Zemská zřízení z roku 1850 str Zemské sněmy podle ústavy z roku 1861 str Volební právo str Okresní samospráva str Zřízení okresů str Volební právo str Působnost okresů str Rozdíly v oblasti okresní samosprávy str Okresní silniční výbory str Obecní samospráva str Zřízení obcí str Volební právo str Působnost obcí str Dozor str Statutární města str Další druhy samospráv str Samospráva profesní a zájmová str Autonomie židovských obcí str Závěr str Resumé str Přehled použité literatury str Knihy str Časopisy str Internetové stránky str Právní předpisy str.51

5 5 1. Úvod Obsahem této práce je vývoj samosprávy v českých zemích a její začlenění do správy obecně. Období, které má tato práce mapovat, je přesně stanoveno v zadání práce. Historie vývoje samosprávy však spadá až do středověku (a určité prvky samosprávy lze nalézt již v období starověku a tzv. prvobytněpospolné či chceme-li rodové společnosti), proto nelze stanovené období vytrhnout z kontextu vývoje na našem území. Ze zadání práce je také patrné, že se má zaměřit především na vývoj tzv. samosprávy územní. Z pramenů, ze kterých byly čerpány podklady pro tuto práci však jednoznačně vyplynulo, že samosprávu nelze jednoznačně a jedině definovat pouze ve vztahu k území a jeho správě, když samosprávné prvky byly po převážnou část vývoje společnosti uplatňovány také v korporacích profesních i zájmových. Podmínky pro její činnost byly také upraveny celou řadou předpisů (jednak předpisů právních, jednak zvláštních pravidel). Jak z práce vyplývá, na území českých zemí, (zejména pak na Moravě) byla ustavena a respektována i zcela ojedinělá samospráva v jedné z významných národnostních menšin. Proto nebylo možno práci ochudit o (byť pouze velmi letmý) náhled na historický vývoj samosprávy a činnost i dalších samosprávných korporací. Celou práci pak prolínají poznatky, z jakého důvodu byla i v nedemokratických formách společenství samospráva respektována mnohdy šlo o nutnost zabezpečit prvky správy, k čemuž byla zejména z důvodů ekonomického tlaku samospráva využívána, mnohdy o ústupky sílícího národnostního, sociálního i demokratizačního hnutí. Vývoj a rostoucí sebevědomí těchto hnutí v druhé polovině 19. stol. spolu s postavením monarchie v rámci mezinárodního společenství, to vše pak nezadržitelně spělo k rozpadu mnohonárodnostního státu a ke vzniku mladé Československé republiky.

6 6 2. Vývoj správy na našem území 2.1. Správa rodové společnosti a vznik státu Problematika vzniku a historického vývoje územní samosprávy je zpracována v řadě literárních pramenů. Lze vyjít z toho, že existence lidské komunity (obce) předcházela vzniku státu a proto také obsahovala prvky jakési samosprávy, ovšem ze začátku bez vazby na určitý stát. O prvcích územní samosprávy můžeme hovořit již v období starověku, v římském impériu. I na našem území se samospráva obcí vyvíjela a to především od období rodových společností a velmi ranného feudalismu. První zmínky můžeme zaznamenat již v souvislosti s hospodářským a společenským životem Slovanů ve 4.století. Ve společenské organizaci zpočátku existovaly zbytky rodových zřízení, ale rozvíjející se hospodářství a bohatnutí některých jedinců tato rodová zřízení postupně rozbily a někdejší význam rodů upadl a zanikl. Rodové osady se tak začaly měnit na občiny, v nichž zůstávaly ve společném vlastnictví obyvatelů pastviny, lesy a pole a jako protiklad pak soukromé vlastnictví stařešinů. Do svazku slovanských osad začali být běžně přijímáni cizinci. Na upevňování moci stařešinů a kmenových náčelníků měly značný vliv stále se opakující války. Díky nim docházelo ke spojenectví několika kmenů a ke vzniku kmenových knížectví. O životně důležitých otázkách válek a míru rozhodovala tzv. lidová shromáždění ozbrojeného lidu (vojska). Rozhodující slovo měli však kmenoví náčelníci a rada stařešinů. I když ve věci vůle lidových shromáždění lze spatřovat spíše formálnost s ohledem na rozhodující vliv kmenových náčelníků a stařešinů, lze zcela jistě hovořit o zárodcích samosprávy. 1 Právě vliv těchto osob, který vzrůstá v důsledku nabývání majetku (pozemkových držav) na úkor společného vlastnictví ostatních rodových členů vede k bojům a nadřazování jednotlivých kmenových náčelníků nad ostatními. To přispělo ke vzniku kmenových knížectví a k dalšímu násilí, vedoucího k získání nadvlády. Sdružování kmenových knížectví vede ke vzniku státu Správa v období ranně feudálním Doba 7. až 9. století je dobou přechodu od rodové společnosti k feudalismu. V raně feudálním státě můžeme počátky místní správy vysledovat ve správě hradské. Povaha státní moci byla zajištěna soustavou hradů, na které byly dosazovány vojenské posádky. Výkonem správy 1 Dějiny ČSR, Naše vojsko, Praha 1954, str Dějiny ČSR, Naše vojsko, Praha 1954, str. 22

7 7 jsou pověřováni zástupci panovníka a dosazení úředníci. Ti nejsou reprezentanti místních obyvatel a výkon moci se nedá označit za samosprávu. Považuji však za nutné se v této práci o hradské právě zmínit z důvodu chronologie. Kompetence hradské správy zahrnovala moc soudní, vojenskou a berní Správa o období rozvitého feudalismu V průběhu následujících století až do století 13. lze vysledovat zmenšení panovnické moci s ohledem na rostoucí ambice české šlechty. Vzrůstající složitost hospodářského a společenského života nutily k častému projednávání rozepří, kterých se nemohl účastnit panovník. Rostl význam poradního sboru. Časem se z důvodu časté nepřítomnosti panovníka (v důsledku růstu významu českých panovníků v Říši) tyto sbory stávají víceméně samostatné, rozhodující autonomně jako korporace stavovské. Přestože se panovníci snaží rostoucím pozicím šlechty čelit, již po smrti Přemysla Otakara II byli k politickým shromážděním přizváni jak zástupci vysokého duchovenstva, tak i zástupci bohatého městského patriciátu. S ohledem na rozpadající se hradskou soustavu a vznik dědičných práv šlechty byla určitá území vyňata z moci panovnické a spadla tak pod správu šlechty. Ve 13. stol. se také vytvořila města jako nové hospodářskopolitické útvary. A také ona nepodléhala moci hradských úředníků. Místo původního hradského zřízení se tak organizuje oblastní správa země, kde významné místo zaujímají kraje, města, velkostatky. Kraje představovaly jednotky správní i soudní. Města zůstávala mimo dosah krajské správy. 4 Právním základem existence feudálního města bylo městské privilegium, které dostávali obyvatelé od zakladatele města buď při jeho založení nebo později. Předchůdcem těchto privilegií byly výsady, které byly vydávány panovníky pro dřívější obchodní osady. Obsahem privilegia bylo ustavení vnitřní organizace a správy města, vymezení povinností obyvatel a dále právo, kterým se měli řídit. Jedním z privilegií je oprávnění vlastního výkonu soudnictví a správy. Proto je možno mluvit o městské autonomii, o právu vydávat si vlastní předpisy a o městské samosprávě, tj. spravování svých záležitostí vlastními orgány. 5 Jestliže obsahem výsad samosprávy je právo na vlastní výkon správy a také soudnictví, bylo ke správě měst potřeba právní úpravy. Proto dochází ke kodifikaci městského práva. K tomu došlo v 16. století a bude o něm zmínky níže. Již před kodifikací městského práva však 3 Malý, K., Sivák, F., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918, Díl I., Panorama Praha, 1988, str Kalista, Z., Stručné dějiny československé, Vyšehrad Praha, 1992, str Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str. 39

8 8 můžeme hovořit o existenci právních norem, kterými se správa měst řídila. Jedním z pramenů práva bylo i právo, které si přinášeli němečtí kolonisté, jež se v českých městech usazovali Správa v období husitském Počátkem 15.stol. byl vývoj feudálního státu narušen husitským hnutím. To se formovalo díky krizi feudální společnosti, projevující se zejména v ekonomické oblasti. Hospodářská konjunktura předchozí doby (jež byla založena na převážně rudném bohatství v českých zemích) prohloubila značně majetkové diferenciace ve městech i na venkově a odchází tak ke značnému sociálnímu pnutí. Ideové kořeny revolučního hnutí spočívaly v kritice církve. Ta měla do značné míry podobu lidového kacířství (i když s kritikou církve začínají vystupovat také feudálové, kteří těžce nesou hromadění pozemkového majetku v rukou církve). To umožňuje části obyvatel založení táborské obce. Jejím základem jsou skupiny jihočeských sedláků, vedených lidovými kazateli. Nová společenská organizace je budována na principu rovnosti společenské, kdy je odmítnuta monarchistická forma státu a ideálem se stává demokratická vláda. Vlastní správa Tábora se blížila formě teokratické republiky. V jejím čele stáli čtyři starší - vojenští hejtmani. Vnitřní formou organizace byly tzv. obce, což byly společenství, příslušné podle povolání nebo učení a dále obec domácí (podle jednotlivých měst táborského městského svazu). Představitelem domácích obcí byly městské rady. Krajní představy o uspořádání se však velmi záhy dostávají do střetu s každodenní realitou. Tábor se začleňuje do politické struktury husitského státu Správa v období stavovském V období stavovském prošla změnami především krajská správa. Kraje se staly prodlouženou rukou panovníků, hejtmani byli jmenováni podle vnitřních politických poměrů v jednotlivých krajích. Výkon správy se dá obecně považovat za výkon správy státní (v roce 1517 byl přijat zvláštní hejtmanský řád, který stanovil práva a povinnosti hejtmanů v oblasti krajské policie). Města v předchozí době husitské nejvíce získala. Byla jím přiznána trvalá stavovská oprávnění - politická práva, která umožňují podíl při rozhodování na zemských sněmech. Nové postavení měst ovlivnilo i rozmach městské samosprávy. Ta se stala nezávislou na státní moci a jejím rovnoprávným partnerem. Města navenek vystupovala jako celek, jež je právnickou osobou, ovšem se zřetelnou vnitřní diferenciací. Ty vylučovala z účasti na správě 6 Malý, K., Sivák, F., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918, Díl I., Panorama Praha, 1988, str Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s., 1997, str

9 9 města především nejchudší obyvatele. Základní rysy městské správy zůstávají obdobné jako v době předhusitské. Městská rada, která stála v čele městské správy je obnovována stejným způsobem, jako dříve. Její volitelnost spočívá v návrhu odstupující rady panovníkovi, který novou radu potvrzoval. Členství v radě byla pak záležitostí nejbohatších špiček městského patriciátu. 8 Velká obec, všelidové shromáždění obyvatel měst, které sehrávalo tak důležitou úlohu v husitské době, začalo ztrácet na významu. Objevuje se tak jen občas, kdy dá zaznít projevu nespokojenosti obyvatelstva. 9 Významné postavení v oblasti vlivu začínají přebírat cechovní hnutí, která se v této době prakticky stávají pány měst. V průběhu doby se však cechovní společenství začínají stávat brzdou, která sice zajišťuje blahobyt měšťanstva, ale na straně druhé brání prudšímu hospodářskému rozvoji měst. 10 Výkon vlastní správy se projevoval v mnoha oblastech, kdy města a také cechy jako samosprávné korporace řešily mnohé problémy, které jsou považovány mylně za problémy ryze moderní. Jako příklad lze uvést skutečnost, jež se dotýká řešení sociální problematiky měst. Od poloviny 14. století se zvyšoval ve městech počet slabých a na cizí pomoc odkázaných osob. Městské rady byly nuceny reagovat na tuto situaci. Od 15. století začínají v městské režii vznikat špitály a vytváří se sociální sítě z prostředků obce. V mnoha městech jsou žebrákům rozdávány žetony, které je opravňují jako příslušníky obce přijímat podporu. Také cechovní systém od vrcholného středověku prosazoval princip skupinové solidarity, který odpovídá korporativnímu způsobu středověkého života. Mistři vkládají do společné pokladny peníze, ze kterých se následně podporují chudé vdovy po mistrech či nedospělí sirotci bez prostředků. 11 V důsledku husitství došlo k uvolnění poddanských vztahů a dochází ke stěhování poddaných do měst. Ta je přijímá jako potřebnou a lacinou pracovní sílu. Roku 1497 bylo stanoveno usnesením sněmu, že poddaní, kteří přibyli do měst bez povolení svých pánů, se mají vrátit na panství, kam patřili. V roce 1570 jsou města znovu zatlačena do defenzívy přijetím zákoníku (Vladislavské zřízení zemské) a teprve ohrožení šlechty a měst selským povstáním vede k narovnání Svatováclavsko smlouvou, jenž zaručuje městům politická práva. Česká města se nakrátko dostávají do čela české politiky v prvním českém protihabsburském povstání (to bylo vedeno Starým a Novým městem pražským). V důsledku těchto aktivit jsou pak na města uvaleny sankce v podobě konfiskace statků, vysokým zdaněním piva ve městech vyrobeného 8 Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str Malý, K., Sivák, F., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918, Díl I.,Panorama Praha, 1988, str Kalista, Z., Stručné dějiny československé, Vyšehrad Praha, 1992, str Nodl, M., Středověk zdaleka neskončil, Lidové noviny, příloha Orientace, 2.srpna 2003, str. 13 a 15

10 10 a dosazením vládních kontrol Správa v období feudálního absolutismu V období feudálního absolutismu vídeňská vláda všestranně využila svého vítězství k vytvoření státu i nově organizované správy na absolutistických základech. Ta vycházela z představy o neomezené moci panovníka - jde o nástup režimu, opírajícího se o národnostně cizí dynastii. Již od porážky stavovského povstání začal dvůr ve Vídni připravovat revizi právního řádu v českých zemích. Tím se měnilo postavení panovníka a český trůn byl učiněn dědičným v rodě habsburském. Změnilo se složení a kompetence zemského sněmu, ve kterém zasedaly čtyři stavy. Práva městského stavu byla omezena tak, že všechna královská města měla jen jeden hlas i přesto, že každý účastník sněmu z vyšších stavů měl hlas sám za sebe. Stát České Koruny nepřestal existovat, moc však byla jednoznačně v rukou panovníka a ústřední správa byla vykonávána z Vídně. Zemská správa byla reformována nejdříve z důvodu oslabení pozice stavů. 13 Také krajská zřízení se podařilo vládě využít k dosažení cíle - centralizaci moci. Kraje byly zbaveny stavovských prvků a byly přeměněny ve správní byrokratický aparát. 14 Po vydání Obnoveného zřízení již nebyly svolávány krajské sněmy. Jediným stavovským úřadem v kraji pak byl úřad hejtmana, který byl vybírán ze šlechty, usazené v kraji a šlo o čestný a zprvu bezplatný úřad. Byl to úřad kolegiální (dvou hejtmanů), z nichž jeden byl pán a druhý ze stavu rytířského (zde je potřeba podotknout, že krajské zřízení se na Moravě lišilo od zřízení v Čechách, když do čela moravských krajů byl stavěn jeden hejtman bez ohledu na jeho výlučný stavovský charakter a šlo o funkci placenou). K sjednocení správy došlo až v roce 1751 reskriptem panovnice a krajské úřady nabyly jasnou povahu orgánů státních. Města byla pobělohorským vývojem těžce postižena ve všech směrech. Třicetiletá válka vedla k jejich zpustošení a městským ekonomikám chyběl dostatek oběživa. Obyvatelé měst byli zatíženi značnými daněmi, které odcházely ze země a chybějící kapitál blokoval vzestup řemesla a obchodu. 15 Nešlo jen o odvod finančních prostředků formou daňového zatížení, ale také o majetkové konfiskace a přerušení mezinárodních obchodních styků a odliv značné části obyvatelstva. 16 Jak již bylo uvedeno výše, královská města byla zbavena rozhodujícího podílu i politicky - nerozhodovala na zemském sněmu. Tyto skutečnosti se odrazily i ve snahách omezit 12 Vaněček., V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Orbis Praha, 1964,s. 160 a Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha, s ,str Vaněček, V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Orbis, Praha 1964, str Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str Dějiny ČSR, Naše vojsko, Praha 1954, str. 124 a 125

11 11 městskou správní autonomii. Cestou byla byrokratizace městské správy, která byla do období před Bílou horou modelem feudální samosprávy. Nejpodstatnější zásah do městské právy přinesla reforma, týkající se regulace magistrátu. Ty se svou povahou staly úřady státními (zeměpanskými). 17 Obecně se dá říct, že další změny ve vývoji samosprávy přinesly až události revolučního roku Právo Z nejstaršího období - zejména rodové společnosti a společnosti ranně feudální se nezachovalo mnoho písemných záznamů, které by se týkaly práva. Jedna z nejstarších zmínek o právu je uvedena ve francké kronice (jako zákony a obyčeje slovanského plemene), jenž má vztah k Čechám. Z nich mladá feudalita využila vše, co se jí hodilo. O soudobém právu ve vztahu ke správě nelze proto mnoho zjistit. V pozdější době již lze vysledovat první právní předpisy, týkající se měst. Ta měla hluboké kořeny, nicméně až ve 13. století se z nich stávají středověká města, která vystupují jako právnické osoby s charakteristickými rysy právních útvaru. Jak již bylo napsáno výše, základním právním dokumentem bylo privilegium, které uděloval majitel města - to obsahovalo také právo, jímž se město mělo řídit. Městská práva byla dlouho nejednotná, neboť každé město mělo své vlastní právo. Slezsko, severní části Moravy a Čech byly pod vlivem práva hornoněmeckého, které s sebou přinášeli němečtí přistěhovalci (tzv. právo švábské), další část území byla pod vlivem práva saského. Šlo však o právo nesepsané. Dále bylo tvořeno právo statutární, jenž vznikalo z vlastních usnesení městských rad. Vznikala také judikatura z nálezů městských soudů. Proto začali v některých městech právo sepisovat - např. v Brně vzniká v 16. století kniha městského práva známá jako Kniha písaře Jana. Ve skupinách měst, které užívaly stejného nebo obdobného práva se začala některým městským soudům přikládat větší autorita a ve významných nebo těžkých případech se k těmto soudům žádalo o rady. Pro právo saské to byla Olomouc a Litoměřice, pro právo ostatní pak Staré město Pražské a Brno. Tyto dvě dvojice měst - severní a jižní se pak obracela o radu na zahraniční autoritu. Šlo o města Magdeburk a Norimberk. V souvislosti s tím se hovoří o dvou oblastech městského práva - magdeburské a norimberské. Také v husitském období dochází k vývoji městského práva - jde o pravidla, týkající se nemovitostí, rent, smluv a manželství. 18 V době předbělohorské je jasné, že se městské právo vyvíjí odlišně v obou skupinách měst. Proto se projevují snahy o jednotný zákoník, který měl být právní jistotou. Ten by umožnil 17 Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str Vaněček, V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Orbis Praha, 1964, str. 54, 83, 93, 146

12 12 s pevně formulovanými pravidly zejména hospodářskou činnost proto byl vypracován jednotný zákoník českých měst - Knihy práv městských z roku V roce 1579 vznikla kniha Pavla Křesťana z Koldína pod názvem Práva městská Království Českého. Na jejím základě bylo během 17. století sjednoceno všechno městské právo v českém státě. 19 V období stavovském soudnictví probíhalo ve městech pouze ve věcech lehčích sporů (o malé ceny) nebo malých deliktů. V těžších věcech se scházel tribunál radních a začalo se používat římského práva. Při řešení obtížných případů si vyžadovaly soudy zejména malých měst rozbory významnějších soudů. Bylo také možné se odvolávat výše - k vrchnímu právu nebo k podkomořímu (u královských měst). V 16. stol. byl zřízen nový soud pro odvolání z městských soudů. Jde o apelační soud. Ten je ustaven tak, že vyřizuje odvolání všech typů soudů - nejen městských. Je také možno říct, že u jednotlivých městských soudů se sbližovaly procesní náležitosti řízení. Jednotlivá řízení však mohly z důvodu průtahů trvat dlouhou dobu. Jednodušší bylo na městských soudech řízení exekuční. 20 Od poloviny 18. století byly prováděny zásahy do městských jurisdikcí a městské soudy byly začleňovány do systému státních soudů. Plná jurisdikce zůstala jen městům s magistráty, u nichž byl předpoklad vybavení úřednickým aparátem. Tento stav zůstal až do roku Dá se říci, že autonomie měst ve věci práva se s postupem doby začala vytrácet a lze vysledovat postupná přechod pod jurisdikci státu. Přestože práce neumožňuje detailnější pohled, z výše uvedeného vyplývá, že instituce samosprávy nebyly cizí ani raně a pozdně středověkým územním korporacím (bez ohledu na to, zda šlo korporace územní nebo např. profesní). Samosprávné korporace pak umožnily efektivněji a rychleji řešit problémy středověké společnosti za přispění vytvořených a respektovaných pravidel. 19 Vaněček, V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Orbis Praha 1964, str Vaněček, V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Orbis Praha, 1964, str Vaněček, V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Orbis Praha, 1964, str

13 13 3. Pojem územní samosprávy a její začlenění do systému veřejné správy Vznik myšlenky samosprávy v důsledku přestavby politické správy V souvislosti se zavedením ústavnosti na území českých zemí v polovině 19. století došlo k přestavbě politické správy. Jako důsledek zrušení poddanství bylo třeba rozdělit správu, jež do této doby vykonávala patrimonia (tedy panské úřady) - v tomto okamžiku bylo pro mocenské centrum zřejmě nejjednodušší přenést správu na státní politické úřady. Tato správa by však byla velmi rozsáhlá a vedla by ke zřízení velkého množství státních úřadů. Tím by se také významně zvýšily náklady této správy. Jak bude uvedeno dále v této práci, v té době se objevil mj. také požadavek na svěření správy občanstvu. Tato myšlenka se jevila jako východisko. Občané by za tímto účelem byli organizováni jednak vertikálně, jednak horizontálně - v podobě veřejných korporací. Tato podoba správy by byla výhodná zejména pro buržoazní kruhy - takto byl zajištěn podíl správy tam, kde se nejvíce soustřeďovaly její zájmy - v obcích, v okresech a také v zemích. 22 Návrhem a na zavedení samosprávy a jejím následným vytvořením došlo k dvoukolejnosti veškeré správy. Důsledky změn byly dalekosáhlé, a to zejména v oblasti vztahu občana a státu Jednotlivé články samosprávy Samospráva na úrovni zemí umožňovala navázat na předchozí vývoj v jednotlivých korunních zemích. Ty byly stavovskými korporacemi (spolu se zákonodárnou mocí vykonávaly i některé části veřejné správy prostřednictvím sněmů a výborů). Země v důsledku vývoje směřujícímu k svěření správy korporacím získaly možnost vykonávat správu svých věcí samy. S ohledem na skutečnost, že nově plánovaná zemská zřízení nedošla na počátku 50 let 19. století naplnění, vykonával správu místodržitel, který stál v čele každé země. Šlo o náměstka císaře pro každou jednotlivou korunní zemi, zřízení této funkce vyplývalo z březnové ústavy z roku Byl orgánem výkonné moci zodpovědným za výkon říšských i zemských zákonů v dané zemi. Zřízením funkce tak bylo navázáno na tradici z počátku třicetileté války. V tomto období však nešlo o obnovení tradice, ale snahu o centralizaci. V pozdějším systému byl úřad místodržitele zakotven velmi zvláštně. 23 Země jako samosprávné orgány začaly svou činnost v šedesátých letech 19. století. 22 Janák, J, In Hledíková, Z., Dobeš,J., Janák, J., Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, 2. vydání, Nakladatelství lidové noviny, Praha 2007, str Vykoupil, L., Slovník českých dějin, 2. vydání Vydavatelství Julius Zirkus, Praha 2007, str. 361

14 14 Kraje a krajská správa jsou pozůstatkem dlouhodobého historického vývoje. Posláním kraje bylo vytvořit mezičlánek mezi zeměmi a okresy. Zpočátku (r. 1850) byla krajská organizace tvořena sedmi kraji v Čechách, dvěmi na Moravě a jedním ve Slezku. Šlo o kraje Chebský, Plzeňský, Budějovický, Českolipský, Jičínský, Pardubický, Pražský (při zachování správní samostatnosti pro hlavní město) a dále kraje Olomoucký, Brněnský a Slezko, které tvořilo jeden kraj. Reforma v roce 1855 rozdělila Čechy do třinácti krajů (Mladoboleslavský, Českobudějovický, Čáslavský, Hradecký, Chebský, Chrudimský, Jičínský,Litoměřický, Písecký, Plzeňský, Pražský, Táborský a Žatecký), Moravu do šesti krajů (Brněnský, Znojemský, Jihlavský, Olomoucký, Uherskohradišťský a Novojičínský). 24 V čele kraje staly vlády. Krajské úřady byly v podstatě dohlížecími úřady nad okresní správou a prakticky ihned po započetí přestavby politické správy byly zrušeny samosprávné krajské orgány. Krajské úřady byly zrušeny v roce 1862, ale některé pravomoci si zachovaly až do roku 1868, kdy došlo k jejich úplnému zániku při správní reformě a to pod záminkou finančních úspor. 25 Nedá se tedy hovořit o začlenění těchto článků do samosprávy a krajská správa byla ve výčtu zmíněna v této práci z důvodu úplnosti popisu správy jako takové. Když byla myšlenka samosprávy, provedené na úrovni zemí, rozšířena i dolů, byly vytvořeny na nižších úrovních také nižší samosprávné svazy, kterým byla svěřena část veřejné správy. Tyto svazy ji vykonávaly vlastními volenými orgány. Šlo o nově vytvořenou samosprávu komunální (korporační), kterou představovaly okresy - tedy obce vyššího druhu. V Čechách bylo zavedeno 79 okresů, když Praha tvořila samostatný okres. Na Moravě vzniklo 25 okresů, ve Slezku sedm. Široká byla samostatná působnost okresního zastupitelstva. V některých zemích byl přijat zákon o okresní samosprávě, v moravských zemích však nebyl proveden. Fakticky tak okresní samospráva existovala v Čechách. 26 Základem obecní samosprávy se stal pojem obce - a to městské i venkovské. Do přirozené působnosti obcí spadaly všechny záležitosti, které se týkaly obecního zájmu a bylo možno je vyřídit vlastními prostředky obce. V obci byly zřízeny obecní orgány. Do působnosti přenesené byly zahrnuty ty záležitosti, které spadaly do sféry zeměpanské, ale povinnosti jejich výkonu a správy byly na obce z rozličných důvody přeneseny. Podrobněji se práce bude zabývat podstatou samosprávy zemí, okresů i obcí v samostatných kapitolách. 24 Semotanová,E. a kolektiv, Česko Ottův historický atlas, Ottovo nakladatelství Praha, 2007, str Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str. 216

15 15 4. Rok 1848 a prosazení myšlenky územní samosprávy do ústavních dokumentů 4.1. Revoluční rok 1848 a jeho příčina Mnohem větší význam měly pro Čechy a českou politiku v Rakousku změny správy a ustavení samosprávy. Více, než odpovídalo jejímu oficiálnímu charakteru. Česká politická reprezentace v ní viděla především základní pozice české národní politiky. Tomu také odpovídal vývoj roku Podnětem byla vlna revolucí, které procházely Evropou. Již v únoru 1848 vypukla revoluce ve Francii. Šlo o revoluci třetí, která ukončila existenci království Ludvíka Filipa a rodu Bourbonů jako takového. Zprávy o revoluci jsou signálem k otřesům také v jiných zemích - mezi nimi i v Rakousku. Zde se vytvořilo několik středisek odporu - ty se nejsilněji projevovaly v Uhrách, Itálii, Vídni a Čechách. Zpočátku měly revoluční projevy podobu obdobnou jako ve Francii - šlo o boj za proměnu dosavadní politické a sociální struktury. 27 Snaha o proměnu sociální struktury byla důsledkem vystupňovaného dlouhodobého sociálního napětí. Venkovské obyvatelstvo nebylo spokojeno s nedostatečným patentem o dobrovolném výkupu z roboty ze dne 14. prosince 1846 a žádalo o zrušení poddanského svazku. Nepokoje probíhaly také od poloviny čtyřicátých let 19. století mezi dělníky továren. Šlo o důsledek souběhu mnoha nepříznivých ekonomických faktorů - jednak o škodlivou hospodářskou politiku rakouské vlády, hospodářskou krizi koncem čtyřicátých let a bojkot rakouského zboží v severní Itálii od roku České země navíc postihla neúroda. Zprávy o revolucích v evropských státech, které pronikaly do tohoto sociálně napjatého prostředí tak uspíšily výbuch revolučního hnutí Postoje k cílům revoluce z hlediska jednotlivých sociálních skupin Postoje k charakteru a cílům revoluce se tak lišily i u jednotlivých sociálních skupin. Drobní živnostníci, dělníci a zaměstnanci svou účastí v revolučním hnutí sledovali především požadavky sociální zlepšení životních podmínek. U liberální části buržoazie byly protifeudální, když ta usilovala o likvidaci výsad šlechty a tím o prážku feudálně absolutistického režimu. V tomto ohledu se nelišily cíle mezi programem české a německé buržoazie. Ale vedle těchto obecných požadavků liberálních, kdy byl kladen důraz na zřízení ústavní vlády, svobody tisku, občanské svobody, odstranění cenzury, zrušení 27 Kalista, Z., Stručné dějiny československé, 2. vydání, Vyšehrad Praha, 1992, str Šolle, Z., In Macek, J. a kolektiv redakční rady československé vlastivědy, Horizont - Praha, 1969, str. 145 a 146

16 16 poddanství, odstranění privilegovaného postavení církve a omezení moci byrokracie, se v programu českých liberálů také objevují i požadavky národní. Ty sledují zejména obnovení historického státu České koruny. Požadavky jsou ryze pragmatické - česká buržoazie, která byla ekonomicky slabší než obdobně postavené stavy v některých jiných částech Rakouska by tak měla možnost zaujmout na domácí půdě vedoucí postavení. Požadavky národního programu pak sledují i otázky národnostní a jazykové. Radikálnější demokratický směr (spojovaný zejména s příslušníky maloburžoazie a inteligence) pak požadoval realizaci demokratických přeměn státu. 29 Většina příslušníků šlechty (mimo té části, která byla smýšlením blízká spíše buržoazním kruhům) si přála zachování staré stavovské ústavy, která spočívala na Obnoveném zřízení zemském (a to i přes změny, kterými prošla za panovníků Marie Terezie a Josefa II). Část stavů si přála, aby se zemské orgány oprostily od vlivu vídeňského centralismu. Šlechta a některé buržoazní kruhy zase trvaly v zájmu zachování legality, aby přání občanů k vládě byla tlumočena prostřednictvím sněmu. Doba však jednoznačně vyžadovala změnu Svatováclavský výbor a petice Na den 11. března 1848 bylo do tanečního sálu Svatováclavských lázní svoláno shromáždění. Místo a doba (sobota večer) bylo vybráno záměrně. Sál byl místem setkávání studentů, drobných živnostníků, řemeslníků a studentů. Program počítal se stanovením především sociálních požadavků. Schůze se však oproti očekávání zúčastnili také příslušníci liberálů. Projednán byl pak petiční návrh, který zpracoval konzervativní liberální advokát František A. Brauner. Byl také zvolen Svatováclavský výbor, v němž získali převahu liberálové a v obsahu petice byly utlumeny sociální požadavky. Konečné znění petice pak vypracoval advokát Adolf M. Pinkas. Prvním bodem petice byla žádost a zajištění rovných českých a německých práv (národnostních a jazykových, na úřadech a ve školách). K petici se připojili obyvatelé dalších českých měst a ta byla předložena dne 21.března 1848 ve Vídni. Odpověď však signatáře petice neuspokojila. Proto bylo rozhodnuto o zaslání druhé petice, na jejímž vypracování se znovu podílel Dr. Brauner. Obsahovala mimo jiné národní zastoupení země na základě svobodného volitelství a svobodné volitelnosti. 30 Tato otázka však byla sporná, neboť část Svatováclavského výboru i pozdějšího Národního výboru zastávala názor, že k volbě by 29 Malý, K., Sivák, F., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918, Díl I., Panorama Praha, 1988, str Čejchan, V., In Beránek Jan a kolektiv, Přehled československých dějin II , , Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1960, str

17 17 měli mít oprávnění pouze zástupci majetnějších tříd obyvatelstva. 31 Za obav Vídně rostl význam Svatováclavského výboru, proto byl učiněn pokus o obnovu pražského magistrátu. Po odstoupení purkmistra (německý konzervativec Müler) byla vypsána guberniálním prezidentem Stadionem volba stočlenného městského výboru a dvanáctimístného zatímního obecního výboru. Ve Svatováclavském výboru bylo odhlasováno pozdržení druhé petice. Občané si však vyžádali její odevzdání a po spolupodpisu prezidenta Stadiona (v té době nejvyššího přestavitele vládní moci v zemi) byla petice zaslána do Vídně. 32 Později došlo ke spojení Svatováclavského výboru s mimořádnou vládní komisí (poradní orgán, tvořený zástupci českých a německých měšťanů) a vznikl Národní výbor. S ohledem na složitost situace, kdy Vídeň musela reagovat na složitý propletenec požadavků liberálních a nacionálních, nedořešená poddanská otázka, to vše umocněno netrpělivostí občanstva, která se mísila s radikálností studentstva a nízkou úrovní politické vzdělanosti, se vytvořil téměř neřešitelný problém. Souběžně s touto situací se uherská polovina říše rozhodovala, zda nastoupí cestu k autonomii. Za této složité vnitřní situace (kdy vnější problémy komplikovala válka s Itálií a povinnost zaujmout postoj vůči německým snahám o sjednocení) se vláda snažila mezi těmito problémy lavírovat. Proto dne 25.dubna.1848 vyšla oktrojována konstituce, známa jako Pillersdorfova ústava a 8.května 1848 byl publikován volební řád do říšského sněmu Pillersdorfova ústava Tato ústava byla vyhlášena z rozhodnutí císaře a nebyla předložena ke schválení zákonodárnému orgánu. Šlo proto o ústavu oktrojovanou. Byla sestavena ze sedmi částí, obsahovala všeobecné předpisy týkající se postavení císaře, občanských a politických práv občanů, vlády, říšského a zemských sněmů. 34 Ústava však nikdy neplatila, na jejím základě byl pouze svolán říšský sněm. Tato ústava formulovala a zakotvila svobody demokratické (osobní a náboženskou, svobodu tisku, ústnost a veřejnost soudního jednání, národnostní rovnoprávnost). Neobsahovala však zárodky samosprávy. Na základě této ústavy byl zvolen říšský sněm 35, který zasedal v období od 10.července 1848 do 6.března 1849 (kdy byl v Kroměříži 31 Vaněček, V., Česká národní rada Sněm českého lidu, Česká národní rada, 1970, str Čejchan, V., In Beránek Jan a kolektiv, Přehled československých dějin II , , Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1960, str Rak, J., In Bělina, P., a kolektiv, Dějiny zemí koruny České, Paseka, Praha 1992, str Veselý, Z., Dějiny českého státu v dokumentech, Epocha, Praha 2003, str Ottova encyklopedie, Ottovo nakladatelství, Praha 2006, str. 271

18 18 rozehnán). 36 Sněm, jež zasedal na základě voleb, byl zahájen dne 22.července Začal jednat o zrušení roboty (ta byla fakticky zrušena k 1.červenci.1848, ale zrušení nebylo zapracováno do právních dokumentů - konečná formulace zákona o zrušení poddanství, pozemkových vrchností a roboty byla vyhlášena 7.září.1948 císařským patentem) a dále o podobě nové ústavy. Již výše citovaný patent také zavedl zásadu, že usnesení sněmovny potřebují sankce panovníka - tedy právo veta. Protože patent obsahoval i zrušení nevolnictví, nemohla si sněmovna dovolit tento výklad nepřijmout (což evokuje podobnost s technologií dnes přijímaných zákonů a jejich tzv. přílepků). V tomto patentu je také v článku 9. obsažena likvidace staré správy (když byl starým patrimoniálním úřadům přenechán výkon pravomoci vrchnostenských úřadu, ale za úplatu), čímž byla otevřena cesta k přeměně staré místní správy ke zřízení organizace okresů a zavedení samosprávy Sněm a práce na návrhu nové ústavy Sněm byl však stále víc zastiňován situací v Uhrách. Vyvstala také obava českých zástupců ze ztráty národní identity v případě začlenění Rakouska do jednotného Německa. Proto došlo k otevřené roztržce a slovanští zástupci (především Češi), sněm z obavy o vlastní bezpečnost opustili. V této době (říjen 1848) došlo ve Vídni k novým nepokojům. Proto dvůr opustil Vídeň a na čas se usadil v arcibiskupské Olomouci. Ze stejných důvodů nebylo do nejisté Vídně svoláno obnovené zasedání říšského sněmu. Za místo konání obnoveného sněmu byl vybrán zámek v Kroměříži. Sněm pak pokračoval v přípravě ústavy. 38 Ústavodárný sněm učinil hned od počátku nezbytná opatření, aby mohl splnit hlavní úkol. Již na plenární schůzi 31.července 1848 byl zvolen třicetičlenný ústavní výbor. V něm zasedali tři poslanci z každého z deseti správních obvodů. Z českých poslanců byli zvoleni Palacký, Pinkas a Rieger, z moravských pak Hein, Mayer a Fejfalík. Návrh základních práv vypracoval F.L.Rieger a předložil jej dne 18.srpna 1848 ústavnímu výboru. Dne 22. srpna začala debata, která skončila 2. října. Vzhledem ke složitosti práce na ústavě byly vytvořeny dva podvýbory - jeden pro zpracování všeobecných občanských práv a druhý pro zpracování ostatních částí ústavy. Návrh podvýboru, který se zabýval zapracováním všeobecných lidských práv byl rozčleněn do 32 paragrafů a koncipován ve smyslu deklarace práv člověka a občana. 36 Malý, K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str Malý, K., a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s.,1997, str Rak, J., In Bělina, P. a kolektiv, Dějiny zemí koruny České, Paseka, Praha 1992, str

19 19 Vliv liberálních idejí byl jasně patrný hned z počátečních paragrafů, neboť byly definovány práva občana, funkce státu a obsahově vyjasňovaly pojem lidu jako zdroje veškeré moci. 39 Návrh ústavy předpokládal zavedení celé řady demokratických prvků (vycházejících ze zásad francouzského a amerického liberalismu) - rovnost občanů před zákonem, zrušení výsad šlechty, brannou povinnost, odstranění trestu smrti a další. Návrh prvního článku ústavy proklamoval, že zdrojem veškeré moci ve státě je lid. 40 Původní návrh, jenž byl předložen ústavním výborem ještě ve Vídni koncem září 1848 se jevil jako příliš radikální. Proto byl ústavním výborem v Kroměříži pozměněn a plénu předložen 21.prosince V prvním čtení bylo schváleno jeho projednávání. Při druhém čtení byl zpravodajem ústavního výboru F.L.Rieger. Proti návrhu, podle kterého veškerá moc ve státě pochází z národa vykonává se způsobem, nařízeným v ústavě vystoupil velmi ostře ministr vnitra F. Stadion. Vláda prohlašovala za zdroj (pramen) veškeré moci dědičné právo panovníkovo. Dne 9. ledna 1849 bylo zahájeno projednávání osnovy základních práv. Výklad o původu státní moci na obhajobu prvního paragrafu zde pronesl Rieger. Přesto byl v konečném znění osnovy první paragraf vypuštěn. Až do března byl sněm schopen přijmout pouze 15 paragrafů osnovy z celkového počtu 29 paragrafů. Návrhem vlastní ústavy se souběžně zabýval ústavní výbor, jehož jednání bylo rovněž vleklé. Návrh ústavy však již sněmu nebyl předložen. Od ledna 1849 přestala s poslanci komunikovat vláda, sněm dostával na své otázky jen zřídka odpovědi od jednotlivých ministrů. Už 20.ledna 1849 se ministerská rada rozhodla sněm rozpustit a vyhlásit další oktrojovanou ústavu. S rozpuštěním sněmu čekala jen na příhodný okamžik. Konečným podnětem pro rozpuštění sněmu byla skutečnost, že poslanci vyhlásili dokončení návrhu konstituce. K tomu došlo dne 7.března 1849, kdy poslanci při příchodu do arcibiskupského paláce nalezli budovu obsazenou vojskem. Prostým císařským nařízením pak byla s datem 4.března 1849 vyhlášena nová ústava. Ta obsahovala v 1 nástin ústavnosti, když uznává svobodné, samostatné, nedílné a nerozlučné ústavní dědičné císařství rakouské, šlo však víceméně o taktický krok směrem k absolutismu. 41 Březnová ústava alespoň zčásti zachovává zdání parlamentní demokracie, neboť zachovávala instituci říšského sněmu o dvou komorách. Zakotvuje také obecní samosprávu. 39 Veselý, Z., Dějiny českého státu v dokumentech, Epocha, Praha 2003, str Veselý, Z., Dějiny českého státu v dokumentech, Epocha, Praha 2003, str Čejchan, V., In Beránek Jan a kolektiv, Přehled československých dějin II , , Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1960, str

20 20 5. Stadionova ústava a samospráva 5.1. Okolnosti vypracování a přijetí oktrojované ústavy Ústava, která byla vyhlášena 4. března 1949, byla vypracována ministrem vnitra Stadionem souběžně s návrhem ústavy, který zpracovával sněm. Jeho vlastní ústavní návrh byl vypracován již 25. ledna Návrh byl dále upravován po připomínkách císaře a dalších ministrů a definitivně hotov 10.února téhož roku. Jak se ukázalo, Stadionův návrh se zdál až příliš radikální muži, jehož mínění bylo nutno brat v potaz. Tímto mužem byl Windischgrätz - český šlechtic a rakouský polní maršál. Ten byl s textem ústavy seznámen prostřednictvím ministra Brucka v Pešti 16. února. Windischgrätzovi se na ústavě, kterou nazval Stadionovou utopickou slátaninou líbil pouze odstavec o armádě a císaři. Naopak velmi nespokojen byl s částí o navrhovaném územním uspořádání státu a částí o zastupitelském systému. Doporučil, aby text byl přepracován tak, že budou co nejvíce zachovány starobylé historické formy a ponechány klíčové pozice aristokracie. Kritika návrhu ústavy pak na schůzi vlády 20. února způsobila málem vládní krizi, neboť několik ministrů nabídlo demisi (Bach, Stadion). V té době však již vláda počítala s ústavním oktrojem, proto se za Stadionův návrh postavila. Windischgrätz však své přesvědčení nezměnil. V té době byl již ale zaměstnán jinými (vojenskými) otázkami. Dne 3.března schválila definitivní znění ústavy ministerská rada, aby ji 4. března podepsal panovník. Dokumenty byly ihned převezeny do Vídně, kde je začala zpracovávat vládní tiskárna března večer se v bytě části poslanců v Kroměříži objevili poslové s pozváním k ministru vnitra Stadionovi, který přijel do Kroměříže z Vídně. V pracovně hraběte Stadiona se shromáždilo asi 20 poslanců. Za české země byli pozváni F.A.Brauner, A.M.Pinkas a K. Mayer tedy vesměs lidé, které bylo možno označit za centristy. Stadion jim oznámil, že vláda má v úmyslu rozpustit ústavodárný sněm a vyhlásit vlastní ústavu. Poslanci se snažili přesvědčit Stadiona, aby vláda sněm nerozpouštěla a předložila vlastní návrh ústavy. O něm by sněm nadále jednal. Stadion odjel do Olomouce, kde se spojil s Bachem. K zádnému dalšímu jednání však nedošlo, neboť vláda pokládala záležitost za jednou provždy vyřešenou. Již cestou z Vídně na Moravu, kdy měli Stadion s Bachem vyplnit své poslání, byli dotazováni spolucestujícím poslancem Helfertem poté, co jej do celé záležitosti zasvětili, zda disponují dostatečným množstvím vojáků. Dotaz byl namístě. Věci se pro vládu neutvářely zdaleka tak snadno. Nešlo 42 Urban, O., Česká společnost , Nakladatelství Svoboda, Praha, 1982, str. 78

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Klíčová slova: bachovský absolutismus, válka s Itálií, nová Schmerlingova ústava (1860), oživení veřejného života - spolky, Národní listy, Riegrův slovník

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

VÝVOJ V LETECH

VÝVOJ V LETECH ROK 1848 A VÝVOJ ČESKÉ ŽURNALISTIKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝVOJ V LETECH 1848-1849 Období buržoazních revolucí v Evropě Zvláštnosti nerovnoměrný vývoj v Evropě ekonomický,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček VIII. Vývoj uherského státu po roce 1867 Periodizace 1. Revoluce 1848 1849 2. Bachovský absolutismus (1849 1860) 3. Období ústavního provizoria (1860 1867)

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Praha březen 1848: schůze ve Svatováclavských lázních petice císaři liberální, národnostní, státoprávní požadavky X centralismu federalizovaná

Praha březen 1848: schůze ve Svatováclavských lázních petice císaři liberální, národnostní, státoprávní požadavky X centralismu federalizovaná Praha březen 1848: schůze ve Svatováclavských lázních petice císaři liberální, národnostní, státoprávní požadavky X centralismu federalizovaná konstituční monarchie každého roku buď v českém nebo moravském

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 1. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 1. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Eva Burešová Jindřiška Syllová Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.177 říjen 2006 PI 1.177 2 Obsah: I. POJEM

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Situace v českých zemích před rokem 1848

Situace v českých zemích před rokem 1848 HISTORY Situace v českých zemích před rokem 1848 Dějepis pro 3.H Prezentace 2 Mgr. Soňa Patočková SOŠ a Gymnázium Staré Město 2011 České národní probuzení Leopold II. (1790-1792) osvícený panovník jeho

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 6 listů prezentace, 2 listy kvízu,

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Základní rysy správních reforem po roce 1989 Organizace veřejné správy v ČR Hlavní cíle reforem Transformace Demokratizace Modernizace Východiska po r. 1989 Ekonomická, politická situace Dvě úrovně centrální

Více

praktikum z ústavního práva

praktikum z ústavního práva praktikum z ústavního práva Vlastislav Man Karel Schelle 6. doplněné a aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Vlastislav Man, Karel Schelle 2012 ISBN 978-80-7418-149-8 Obsah Seznam některých

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Politický systém Dolní kom Dolní ora Horní komo Horní ra (zprostředkovatel zájmu spolkových vlád)

Politický systém Dolní kom Dolní ora Horní komo Horní ra (zprostředkovatel zájmu spolkových vlád) Německo (Spolková republika Německo) Ing. M. Šlégrová Obecné informace Od roku 1952 je členem ES (ESUO), patří k 6 zakládajícím státům Je nejlidnatějším státem EU největší zastoupení v EP (99 poslanců)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

4) Politické důvody sjednocení, reforma volebního práva, národnostní rovnoprávnost

4) Politické důvody sjednocení, reforma volebního práva, národnostní rovnoprávnost Otázka: Revoluční rok 1848 Předmět: Dějepis Přidal(a): BetuBauerova =) většina evropských států kromě Ruska, Anglie, Belgie Důvody: 1) Průmyslová revoluce =) nezaměstnanost 2) Dělnické hnutí socialismus

Více

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s.

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní vývoj a ústavní systém ČR 2 Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámení s ústavním systémem České republiky a jeho komparaci s některými

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

1789 Prohlášení práv člověka a občana zakotvujících základní lidská práva a svobody;

1789 Prohlášení práv člověka a občana zakotvujících základní lidská práva a svobody; Francie I. STAVOVSKÁ MONARCHIE (1789-1792): 1789 Velká francouzská revoluce; zasedání Generálních sněmů jakožto ústavodárného shromáždění (1200 poslanců, z toho 600 z řad nižší a vyšší šlechty, 600 z řad

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook BACHŮV ABSOLUTISMUS 1849 1859 rakouským ministrem vnitra byl ALEXANDR BACH zavedl policejní režim, cenzuru, pronásledování českých vlastenců (např. Borovský). 1860 byl vydán ŘÍJNOVÝ DIPLOM příslib ústavy

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

květen ÚSTAVA LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ (ASYMETRICKÁ) - červenec SOCIALISTICKÁ (až do roku 1993)

květen ÚSTAVA LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ (ASYMETRICKÁ) - červenec SOCIALISTICKÁ (až do roku 1993) Otázka: Ústava Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ales ÚSTAVA (KONSTITUCE) Je právní akt s nejvyšší právní silou ve státě. Všechny ostatní právní normy z ní vycházejí a musí s ní být v souladu.

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje Otázka: Základní pojmy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): bezejmenna Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje stát v určité formě a při jejich porušení

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

Francouzská buržoazní revoluce

Francouzská buržoazní revoluce Francouzská buržoazní revoluce X 28 17:45 1 1/ Vláda Ludvíka XIV. (1643-1715) 2/ Situace za vlády Ludvíka XVI. (1774-1792) - hospodářská situace - příčiny revoluce - počátek revoluce X 28 17:48 2 Vláda

Více

vydal je Ferdinand I. samostatně pro Čechy (1627), samostatně pro Moravu (1628)

vydal je Ferdinand I. samostatně pro Čechy (1627), samostatně pro Moravu (1628) Historie 11 Otázka číslo: 1 Germanizace v habsburských zemích na konci 18. stol: byla prosazována zejména Josefem II. byla výrazem vítězství přimknutí se Habsburského soustátí k Prusku nebyla myšlena jako

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček IX. Vývoj uherského práva v letech 1848 1918 Periodizace 1. Revoluce 1848 1849 2. Bachovský absolutismus (1849 1860) 3. Období ústavního provizoria (1860

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více