ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY"

Transkript

1 MESTO NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10, Nové Zámky Číslo: /2015/195/IB Nové Zámky Vybavuje: Ing. Iveta Bršelová Právoplatnosť: ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY Mesto Nové Zámky, ako stavebný úrad príslušný podľa 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), preskúmal žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorú dňa podal Stumpp + Schüle, s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, ktorého zastupuje Ing. Juraj Polák, Inžinierska činnosť v stavebníctve, Hviezdoslavova 5, Nové Zámky (ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa 88 ods. 1 písm. b), 88a a 66 stavebného zákona a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok ) d o d a t o č n e p o v o ľ u j e zrealizované stavebné práce na stavbe: Výrobná hala miesto stavby: Nové Zámky, Komárňanská cesta 13 (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" par. č. 6139/2, 6141/2 v katastrálnom území Nové Zámky. Členenie stavby: SO-01 vlastná stavba Stručný popis stavby: Jedná sa o časť jestvujúcej haly v bývalom areáli Novofruct v Nových Zámkoch, pričom druhá časť je vo vlastníctve Motory Internacional s.r.o.. Hala je deliacou stenou rozdelená, je jednopodlažná, o rozmeroch 57, 430 x 84,00m, výška objektu je 9,00m a atika je vo výške 6,55m, zastrešená je plochou strechou, v objekte sú riešené aj dvojpodlažné vstavky, ktoré budú využívané na administratívu a šatne v zadnej časti. Stavebnými úpravami sú vytvorené nové priestory jednopodlažné časť šatne, časť technická kontrola a dvojpodlažná časť kompresorovňa. Ďalšie stavebné úpravy sa realizovali v časti nabíjareň akumulátorov, pracovisko pre tepelné spracovanie kovov, sklad olejov, sklad technických plynov. Hala bude využívaná pre výrobný proces výroba oceľových pružín a rôznych súčiastok pre strojárenský a automobilový priemysel. Popis jej rozostavanosti: Rozsah zrealizovaných stavebných prác: Stavebnými úpravami sa v jestvujúcom objekte zrealizovali: šatne na I.NP, administratíva na II.NP, deliaca stena. Osadením technologických zariadení boli vytvorené: olejové hospodárstvo, kompresorovňa, nabíjareň akumulátorov, tepelné spracovanie kovov, pracovisko technickej kontroly, sklad technických plynov. Rozsah stavebných prác, ktoré je potrebné ukončiť: V rámci dokumentácie je potrebné zrealizovať v zadnej časti haly na II. NP šatne, na I.NP administratívu a prekládku schodiska. Zastavaná plocha: 4875,23 m 2. Účel stavby: výroba oceľových priemysel. pružín a rôznych súčiastok pre strojárenský a automobilový

2 A/ Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky: 1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jurajom Cápom, Dvorská cesta 8, Nové Zámky a overenej v tomto konaní; táto je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 2. Projektant zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby. 3. So stavebnými prácami na predmetnej stavbe sa nesmie pokračovať, pokiaľ jej dodatočné povolenie nenadobudne právoplatnosť ( 52 správneho poriadku). Právoplatnosť sa vyznačí v záhlaví tohto rozhodnutia. 4. Stavba bude dokončená dodávateľským spôsobom. Dodávateľ musí mať oprávnenie na vykonávanie stavebných prác podľa 44 ods. 1 stavebného zákona. Stavebník v súlade s 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu názov a adresu dodávateľa najneskôr do 15 dní po ukončení výberového konania.. 5. Pri ďalšom uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 6. Pri realizácii stavebných prác musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 7. Stavenisko má byť vytvorené v súlade s ustanoveniami 43i stavebného zákona a 13 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. 8. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky, vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti zabudovaných stavebných materiálov predloží pri kolaudácii stavby. 9. O pokračovaní výstavby treba viesť stavebný denník podľa 46d stavebného zákona a v rozsahu 28 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z Stavba nesmie obmedzovať užívanie okolitých pozemkov a stavieb, ani nadmerne obmedzovať premávku na verejných komunikáciách. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií. 11. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, že stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie stavby, napr. hlukom, prašnosťou, zápachmi, vibráciami a pod. 12. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré vzniknú počas realizácie stavby. 13. Stavba bude dokončená najneskôr do Podmienkou vydania kolaudačného rozhodnutia stavby bude aj zabezpečenie vykurovania stavby, pripojenie na rozvod vody, elektriny, na kanalizačnú sieť a bezpečného prístupu a príchodu k stavbe. 15. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 16. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky, ktoré boli uplatnené k stavbe zo strany dotknutých orgánov. B/ Podmienky vyplývajúce zo stanovísk k podkladom konania: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP (rozhodnutie č. 2015/ Hl. zo dňa o tom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov): Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

3 Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu zn. 2015/ Pr zo dňa ): Navrhovaná stavba v zmysle predloženého projektu stavby pre územné rozhodnutie je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná. Pred vydaním stavebného povolenia musí stavebník požiadať orgán štátnej vodnej správy o súhlas podľa 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona na skladovanie znečisťujúcich látok. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (súhlas vodohospodárskeho orgánu zn. 2015/ Pr zo dňa ): Súhlas sa udeľuje za nasledovných podmienok: Atesty o vhodnosti použitých materiálov a nepriepustnosti záchytnej vane predloží stavebník pri kolaudácii stavby stavebnému úradu. Stavebník zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov a podmienok tohto súhlasu. Stavebník zodpovedá aj za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s vykonávaním stavebných prác a prevádzkovaním stavby. Počas realizácie a užívania stavby budú dodržané príslušné ustanovenia vodného zákona, právnych predpisov vydaných na jeho základe a príslušné technické predpisy. V zmysle 39 vodného zákona ten, kto zaobchádza s tuhými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 m 3, musí mať spracovaný a schválený príslušnou inšpekciou životného prostredia plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), ktorý už schválený predloží k nahliadnutiu pri kolaudácii stavby. Zároveň musí prevádzkovateľ vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zn. 2015/ K zo dňa ): Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby. Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch. Pôvodcom odpadov pri výstavbe je dodávateľ stavby, pretože vznikajú pri jeho činnosti. Ten je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov pred ich skládkovaním. Odpad vznikajúci pri výstavbe nemôže dodávateľ stavby prenechať investorovi stavby, pretože investor nie je oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli dodávateľovi stavby ako pôvodcovi odpadov. Teda za nakladanie s odpadmi vzniknutými počas výstavby v plnej miere zodpovedá dodávateľ stavby a doklady o spôsobe naloženia s nimi, preukazujúce na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch, predloží investorovi. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (súhlas orgánu ochrany ovzdušia zn. 2015/ Sch. zo dňa ):... súhlasí v zmysle 17 ods.1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ovzduší ) s prevádzkou stredného zdroja znečisťovania: Vykurovanie - plynová kotolňa + plynové infražiariče. Uvedený zdroj je podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, prílohy č. 1 kategorizovaný ako: 1. Palivovo-energetický priemysel 1.1 Technologické celky obsahujúce obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW Stredný zdroj, súhrnný menovitý príkon 0,9288 MW

4 Prevádzkovateľ k žiadosti o súhlas na prevádzku pripojil aj prevádzkový poriadok zdroja znečisťovania ovzdušia: Výrobná hala Nové Zámky plynové žiariče, plynová kotolňa a prevádzkovú evidenciu v súlade s vyhláškou č. 231/2013 MŽP SR pre stredný zdroj znečisťovania Výrobná hala Nové Zámky plynové žiariče, plynová kotolňa. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch (stanovisko na účely územného a stavebného konania č.: ORHZ-NZ1-86/2015 zo dňa ): S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (záväzné stanovisko č. 3053/ zo dňa ): Žiadosti Stumpp + Schüle, s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky sa vyhovuje a s návrhom na vydanie záväzného stanoviska k dodatočnej zmene v užívaní stavby výrobnej haly sa súhlasí. Mesto Nové Zámky (súhlas na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia, č /2015/182/jk z ):... určuje tieto podmienky súhlasu v súlade s ustanovením 27 zákona o ovzduší (č. 137/2010 Z.z.). 1. Najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť najmenej 4 m nad terénom a poloha ústia komína alebo výduchu musí mať prevýšenie nad strechu v zmysle bodov 4 a 5 prílohy č. 9 vyhlášky (č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší). 2. Odvod emisií zo stacionárnych zdrojov je potrebné riešiť tak, aby bol umožnený ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečený dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade s normami kvality ovzdušia a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia. 3. Je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa 17 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania. Upozornenie: Pri zmene stavby, druhu používaného paliva a surovín, technologického zariadenia, resp. pri zmene využívania MZZO je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na jej vykonanie. Západoslovenská distribučná, a.s. (vyjadrenie k PD pre územné a stavebné konanie, zn.: CD X/2015 zo dňa X.2015): Z hľadiska stavby nemáme pripomienky. Do priloženej situácie sme Vám informatívne zakreslili podzemné inžinierske siete v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.. Pred začatím výkopových prác ich na požiadanie vytýčime. Žiadame dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo inžinierskych sietí v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. podľa 43. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky (vyjadrenie zn /2015/371 zo dňa ): 1. Z verejného vodovodu je možné odobrať požiarnu vodu v max. množstve 6,0 l/s, nakoľko vodovod mesta v zmysle STN nemá zriadenú požiarnu zásobu vody vo vežovom vodojeme, verený vodovod nemožno považovať ako zdroj požiarnej vody, nakoľko nespĺňa v plnej miere podmienky 4 ods. 1 vyhl. č. 699/2004 Z.z. 2. Vypúšťané odpadové vody do verejnej kanalizácie nesmú byť znečistené látkami, ktoré do kanalizácie nesmú byť vypúšťané, hodnoty znečistenia OV nesmú prekročiť hodnoty NV SR č. 269/2010 Z.z.. 3. Pri realizácii prác žiadame dodržať súvisiace STN a zákon č. 442/2002 Z.z. 4. Predložený projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.

5 Slovak Telekom, a.s. (vyjadrenie č zo dňa , platnosť vyjadrenia do ): Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník povinnosť podľa bodu Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ladislav Földi, V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenia tejto povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládky SEK. 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení zaradení. 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobne vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Pavol Kollár, V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

6 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 15. Prílohy k vyjadreniu: - Všeobecné podmienky ochrany SEK - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa Všeobecné podmienky ochrany SEK 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s. - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST). UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Orange Slovensko, a.s. (vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. č. BA-2548/2015 zo dňa ): Pri realizácii stavebnej akcie Výrobná hala nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č /4/2015 zo dňa ): Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby. Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

7 C/ Účastníci konania: Stumpp + Schüle, s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, PR Real Estate s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, SLOVOFRUIT s.r.o., Fraňa Kráľa 35, Bratislava, Ing. Juraj Cápa, Dvorská cesta 8, Nové Zámky. D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené, preto nie je potrebné o nich rozhodovať. O d ô v o d n e n i e Stavebný úrad dňa obdržal žiadosť stavebníka o vydanie dodatočného stavebného povolenia uvedenej stavby podľa 88a stavebného zákona. Stavebný úrad oznámil začatie konania o dodatočnom povolení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v 88a a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej dodatočným povolením, dokončením alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. Stavebník v konaní predložil nasledovné doklady: splnomocnenie stavebníka; projektovú dokumentáciu, uvedenú v podmienke A/1 tohto rozhodnutia s popisom rozostavanosti; kópiu katastrálnej mapy č. zák. K1-5164/2015 z ; výpis z listu vlastníctva č z ; a doklady uvedené v časti B/ tohto rozhodnutia. Neuvedené stanoviská, ktoré sú bez pripomienok, sú súčasťou spisového materiálu. Vlastník stavby preukázal, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania o dodatočnom povolení nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v súlade s 88a ods. 4 stavebného zákona dodatočne povolil už vykonané stavebné práce a určil podmienky na dokončenie stavby. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. P o u č e n i e Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití riadnych opravných prostriedkov. Mgr. art. Otokar Klein primátor mesta

8 Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške bol zaplatený dňa Príloha pre stavebníka: overená projektová dokumentácia stavby Doručí sa: 1. Ing. Juraj Polák, Inžinierska činnosť v stavebníctve, Hviezdoslavova 5, Nové Zámky 2. PR Real Estate s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky 3. SLOVOFRUIT s.r.o., Fraňa Kráľa 35, Bratislava 4. Ing. Juraj Cápa, Dvorská cesta 8, Nové Zámky Na vedomie: 5. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, Nové Zámky 6. Mesto Nové Zámky, odb. komunálnych služieb, Hlavné námestie 10, Nové Zámky 7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ľanová 17, Nové Zámky

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm.

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm. BIANCO B 216 1450x550x2035 4 x1 6 x50 4mm 8x40mm x74 29 x12 33 x6 3,5x16mm 4x40mm 3x12mm x 61 x 71 x40 15mm DU 2 7xmm 79 x4 E 82 88 x3 89 x2 92 x 1,4x20mm +81 81 9 x4 10x50mm 40 43 x2 EU 6x16mm 75 76 x8

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Strana 1 (celkem 20) Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NORIA.T_191 Výrobek Výrobce název: Komplet pro snímání hladiny typ: SH-MS-N3 název: NORIA

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DOINO D 508 1100x576x1890 2 x1 3 x1 3mm 22 x28 23 x6 4mm 29 x15 3,5x16mm 4x10mm 4x40mm 60 x16 61 x28 67 x16 15mm 71 x29 DU 2 73 x12 75 79 7x50mm 5x40mm 85 x12 87 x11 88 x2 75 x6 79 6 x6 8x35mm 33 x4 3x12mm

Více

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1.

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1. KLASIK PEŘINÁČ 900x750x500 se soklem č. 813 MONTÁŽNÍ POSTUP 24 x2 4x30mm 3 x1 imbus. klička 25 x2 61 x6 71 x6 plastová 4x15mm 1,4x20mm hřebík 6 x10 kolík 8x35 26 x2 4x20mm 77 x1 7x50mm konfirmát pant kolík

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ - odbor stavební a komunikací Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel. 384341221 fax. 384723505 http://www.mesto-trebon.cz e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Č. j. Stav. 20163/2005-Kol

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV Júlia Šumná, Beáta Michniaková Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava Abstrakt Už viac ako 30 rokov je proces nakladania s odpadmi

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké MAK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 1-1 3 x1 imbus. klička 36 x8 4x40mm 106 x2 6 x8 šroub6x80 kolík x50 +váleček 38 x 92 x30 Komponenty kování označené č.3,10,,36 jsou

Více

ES Prohlášení o shodě

ES Prohlášení o shodě ES Prohlášení o shodě Výrobce: GRUNDFOS s.r.o. Adresa: Čajkovského 21/1209, 779 00 Olomouc IČO: 61975265 Osoba pověřená sestavením a uchováním technické dokumentace: Grundfos s.r.o., Čajkovského 21, 779

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Vyřizuje: Veverková Michaela

Vyřizuje: Veverková Michaela Vyřizuje: Veverková Michaela E-mail: michaela.veverkova@t-mobile.cz L.T.E.M. s.r.o. Ing. Jiří Lhota Křižékova 96 186 00 Praha 8 Naše značka: E16764/15 V Praze dne: 1.8.2015 Vyjádření a stanovení podmínek

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze

Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze Elektrické krepovacie kliešte na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Elektrické krepovací kleště VAL000092337 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Vysousec rucniku B-4140:Layout 1 12.6.2007 7:48 Page 1 Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140 Návod k obsluze Návod na obsluhu V/07 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České ŠTATÚT ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI IAL SE STATUT ROZHODČÍHO SOUDU PŘI IAL SE Preambula Tento Štatút vydáva zriaďovateľ pri príležitosti 91. výročného vzniku samostatného československého štátu, ktorý bol súčasťou

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Návod k obsluze Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU

Více

2-5 6-9. Horkovzdušná kulma Návod k obsluze. Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu

2-5 6-9. Horkovzdušná kulma Návod k obsluze. Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu Horkovzdušná kulma Návod k obsluze Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu 2-5 6-9 Horkovzdušná kulma VAL000092339 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

Návod k použití čerpadla IM 10

Návod k použití čerpadla IM 10 Návod k použití čerpadla IM 10 1.00 ÚVOD Tento návod popisuje použití a údržbu 4 čerpadla řady IM 10 pro 4 vrty a větší studny. Všechny čerpadla jsou zkontrolovány ve výrobě s nejvyšší pozorností tak,

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi klienta WELL WCU150N/WCU300N byl zcela jistě dobrou volbou a

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

MASÁŽNÍ BOX FINE NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

MASÁŽNÍ BOX FINE NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! MASÁŽNÍ BOX FINE NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho parního boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Strana 1 (celkem 20) Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NORIA.T_140 Výrobek Výrobce název: Ovládací automatika s akustickou signalizací poruchy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X Pečicí trouba Professor PT-382X NÁVOD K OBSLUZE ČESKY Před prvním použitím Vaší pečicí trouby Professor si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Pečicí

Více

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD ODPOVĚDNOST MAJITELE / OBSLUHY 1. Odpovědností majitele / obsluhy je správná práce se zvedákem a jeho údrţba. 2. Návod k pouţití a upozornění

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

ONYX. sprchové dveře do niky

ONYX. sprchové dveře do niky sprchové dveře do niky ONYX návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA C Inkasní Agentura PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem listopad 2012 v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice OBSAH MUSÍ BÝT POSUDKOVÝ

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 Obj.č. SHK285 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 Návod k použití Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produktu k

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

PERHÁCS, Z. Sprístupnenie informácií o tajnom sledovaní osôb mocenskými zložkami štátu (s. 6 15)

PERHÁCS, Z. Sprístupnenie informácií o tajnom sledovaní osôb mocenskými zložkami štátu (s. 6 15) apríl 2015 Bulletin slovenskej advokácie roč. XXI, 4/2015 ROZHOVOR Legislatívny proces môžu skvalitniť ľudia s právnou praxou O práci v parlamente, o advokácii a názore na celkový význam rekodifikácie

Více

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex )

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Etický kódex rozhodcu Rozhodcovského súdu pri IAL SE (ďalej len Etický kódex ) Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Preambula Rozhodcovský súd pri IAL SE vedomý si

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

ONE Fashion Outlet DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VD 05/2013 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

ONE Fashion Outlet DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VD 05/2013 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Vypracoval Ing. O.Orság Kontroloval Ing. J.Pacula stavba DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE číslo zakázky stupeň dokumentace datum vydání stavba

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Všechny expanzní a tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vyrobeny firmou AQUAPRESS s.r.l a vyhovují bezpečnostním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

Technická zpráva OBSAH

Technická zpráva OBSAH HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne

Více

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky:

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky: NVT-1093 ČESKÝ NÁVOD Digitální dětská chůvička Nuvita 1093 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Díky této DIGITÁLNÍ dětské chůvičce budete mít dokonalý přehled o dění v dětském pokoji i v

Více

Solární svíèka Solárna svieèka

Solární svíèka Solárna svieèka Solární svíèka Solárna svieèka B-5066 Návod k obsluze - Návod na obsluhu V/09 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Solární svíèka (dále

Více

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Kraje? potravin B-4216:Layout 1 25.4.2007 16:27 Page 1 Kráječ potravin Krájač potravín B-4216 Návod na použití Návod na obsluhu IV/07 CZ,SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA Monitorovacia správa EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Operačný program cezhraničnej spolupráce

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze CZ SK. Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu. Č. pol. 93220563. Č. výr.

Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze CZ SK. Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu. Č. pol. 93220563. Č. výr. Č. výr. 7512 0901 Č. pol. 7512 0901 CZ SK Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu Č. výr. 93220563 Č. pol. 93220563 Česky Jen pro státy EU

Více

Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK 260

Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK 260 Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL Obj.číslo SHK 260 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou.

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. ÚVOD Tento přístroj je vhodný k plnění pneumatik automobilů,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

504606-19 CZ/SK - (00/05) DE9216

504606-19 CZ/SK - (00/05) DE9216 504606-19 CZ/SK - (00/05) DE9216 2 CZ DUÁLNÍ NABÍJEČKA DE9107/DE9108/DE9116/DE9216 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily

Více

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Daňový systém Slovenska JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Systém daní na Slovensku Systém daní na Slovensku Daně přímé Daň z příjmu Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více