Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestská časť Bratislava - Nové Mesto"

Transkript

1 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa: Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v areáli administratívnej budovy na Hálkovej ulici č. 11 v Bratislave pre Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, Bratislava Predkladá: Ing. Ľudovít Kollárik prednosta MÚ Materiál obsahuje: 1. Návrh uznesenia 2. Dôvodovú správu 3.LVč Pôdorys nebytových priestorov 5. Výpočtový list Spracovateľ: Mgr. Jana Biharyová poverená zastupovaním vedúc oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku Stanovisko právnej skupiny: - nie je potrebné Na rokovanie prizvať: 1. spracovateľa 2. Ing. Bc. Ľubomíra Baníka povereného vedením odd. vnútornej správy, bytov a nebytových priestorov november 2012

2 NÁVRH UZNESENIA Miestne zastupiteľstvo 1. konštatuje, že prenájom nebytového priestoru o výmere úžitkovej podlahovej plochy 76 m 2 nachádzajúceho sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici Č. 11, so súpisným číslom 2953 postavenej na pozemku registra "C" KN Č /10 azapísanej na LV Č. 31 vk. ú. Nové mesto pre Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, Bratislava, IČO , je prípadom hodným osobitného zretel'a podl'a ust. 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nebytový priestor bude nájomca užívať za účelom rozvoja skateboardingu na Slovensku, najmä k zabezpečeniu podpory účasti slovenských reprezentantov na národných a medzinárodných skateboardových súťažiach. 2. schvaľuje prenájom nebytového priestoru areáli o výmere úžitkovej podlahovej plochy 76 m 2, nachádzajúceho sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici Č. 11, so súpisným číslom 2953 postavenej na pozemku registra "C" KN Č /10 a zapísanej na LV Č. 31 v k.ú. Nové mesto pre Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, Bratislava, IČO ako prípad hodný osobitného zretel'a podl'a ust. 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1,00 ročne. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaný do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupitel'stve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupitel'stve, toto uznesenie stratí platnosť. - s pripomienkami - bez pripomienok 2

3 DÔVODOVÁ SPRÁVA Asociácia skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, Bratislava, IČO (ďalej len "žiadatel"') požiadala mestskú časť o prenájom nebytových priestorov na ul. Hálkova 11 v Bratislave. Účelom prenájmu je podpora športových aktivít mládeže v mestskej časti so zameraním na podporu a rozvoj skateboardingu na Slovensku. Ako najvhodnejší priestor pre naplnenie účelu žiadosti sú priestory v areáli administratívnej budovy, ktoré boli v minulosti využívané spoločnosťou Schindler výťahy a eskalátory, a.s.. V súčasnej dobe sú tieto priestory bez využitia. Výmera úžitkovej podlahovej plochy, ktorú je možné žiadateľovi poskytnúť, je 76 m2. Nakoľko účelom využitia je podpora rozvoja športu mládeže v mestskej časti so zameraním na rozvoj skateboardingu a najmä zabezpečenie podpory rozvoja slovenských reprezentantov na národných a medzinárodných skateboardových súťažiach, a teda užívateľmi budú mladí ľudia, navrhovaná výška ročného nájmu predstavuje sumu 1,00. Žiadateľ si však bude plne hradiť služby spojené s nájmom ( energie ), ktorých preddavky predstavujú sumu 156,00 / mesačne; čo ročne predstavuje sumu l 872,00. Vzhľadom k predpokladanému dlhodobému účelu využitia nebytových priestorov, navrhujeme nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu neurčitú. 3

4 VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ Okres Obec Katastrálne územie: 103 Bratislava III BA-m.č. NOVÉ ~llisto Nové Mesto Dátum vyhotovenia: Čas vyhotovenia 14:05:08 ČASŤ A: ~~JETKOVÁ v Ý P l S Z L l S T U V L A STN Í C T V A č čiastočný PODSTATA PARCELY registra "C" evidované na katastráinej mape nevyžiadané Stavby Súpisné číslo Na parcele číslo Druh Popis Druh ehr.n. Umiest /10 15 admin.budova l Iné údaje: Parcela 12738/10 pod stavbou je evidovaná na LV Č Legenda: Kód druhu * * * Ostatné STAVBY nevvžiadané * * * 15 - Administratívna budova Kód umiestnenia 1 - Stavba postavané na zemskom povrchu ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Por. Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) číslo a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastníeky podiel Účastnik právneho vzťahu: Vlastník l Hlavné mesto SH Bra.tislava - Mestská ča sť Bratislava Nové.Mesto, Primaciálne nám. l, Bratislava, SR IČO; Spoluvlastnícky podiel: 1/1 ČASŤ C: ŤARCHY Tituly nadobudnutia nevyžiadané Por.č.: 1 Vecné bremeno podľa 22 a nasl. zákona č.79/1957 Z.b. o výrobe,rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s 69 ods. 10 zákona Č. 656/2004Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. (IČO: ) so sidlom Čulenova 6, Bratislava podľa GP 6.174/2011 na pozemku parc.č.13605/4 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia:2x110kv vedenie č.8834 na trase PPC-Rz Lamač a na trase PPC-Rz Pionierska,Z-21367/11 Por.č.: 1 Vecné bremeno podľa 22 a nasl. zákona Č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s 69 ods. 10 zákona Č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia,a.s. (IČO: ) podľa geometrického plánu Č. 175/2011 na pozemkoch parc.č /4, 13605/11, Strana 1

5 Ťarcha týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 2xl10 kv vedenie č na trase PPC - Rz Podunajské Biskupice a č na trase PPC - Rz Ostredky, Z-21368/11 Por.č.: l Vecné bremeno podľa 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s 69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia,a.s. (ICO: ) podľa geometrického plánu č. 176/2011 na pozemku parc.č /4, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 4x110 kv vedenie Č na trase PFC - Rz Lamač, č na trase PPC - Rz Pionierska, Č na trase PPC - Rz Ostredky a Č na trase PPC - Rz Podunajské Biskupice, Z-1318/ , , Iné údaje NEHNUTELNY MAJETOK POVODNEHO POZEMNOKNIZNEHO VLASTNIKA DR. IVANA V~TUSEKA V 3/S,ZAPISANY V PK VL.C , K.U. BRATISLAVA PARC.C.1l352/2 V KN NA LV 31 PARC.C.11352/2 BOL VYSPORIADANY CS. -AHERICKOU NJlJIRADOVOU DOHODOU Z R NEHNUTELNY MAJETOK POVODNEHO POZEMNOKNIZNEHO VLASTNIKÄ DR. IVANA ~~TUSEKA V CELOSTI, ZAPISANY V PK VL.C.12950, PARC.C V KN PARC.C BOL VYSPORIADANY CS.-fu'1ERICKOU NAHRl\DOVOU DOHODOU Z R.1982 Z PARC.C.11304/1 ODCLENENA VYMERA 36 m2 DO PJ\.RC.C.11304/3 A 36 m2 DO PARC.C.11304/4 PODLA GP /96 GP /97 Protokol o oprave chyby č. X-754/2007 zo dňa Por. č.: 1 GP Č. 26/07 /'cc;~"7 Objednávka: 0'::::> Oié-- Vyhotovil: Štefánia Doln ová.-- -') ~ '~-----'

6 2337 í~ n 1400(1082) 923 í 1400(1082) u / ~ l l r-- 47«,/ 100 ~7 QYj (j) «.0..- (j) ~<v...- LO "?:: ~~ ~ LO 1200 V V 01 PRIESTORU m 2 ii ii o ọ.- --f o co..- LO o("') N..- ~i: l so N..- o l" lyv- I BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

7 A D RES A Bratislava, Hálkova 11 O Da1 : NEBYT: N502 VYPOCTOVY LIST uhrady za nebytovy priestor u Z 1 V A TEL: Asociácia skateroardingu SR Klemensova Bratislava lco DIC BANKA UCET SPOSOB PLATENIA P CISLO ZMLUVY 2012 VARIABILNY SYMBOL : MIESTNOSTI NEBYTOVEHO PRIESTORU NAZOV PODIJ.\H CENA m2 Eur/m2 ZVYS. % ROCNA. UHRADA Eur VYKUR. m2 KOEF. PREPOC. m2 skaterboarding [Eur] MESACNA UHRADA DPH CELKOM Z AK. NAJ OM Teplo Vodne a stocne Osvetlenie Zraz.voda CEL K O M v Eur 156.OO O. OO v Sk (konverzny kurz: Sk/Eur) D A T U M od 01/12/2012 DATUM ZMENY 01/12/2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Ružinovský športový klub Mierová

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Daňový systém Slovenska JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Systém daní na Slovensku Systém daní na Slovensku Daně přímé Daň z příjmu Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1869/144/2015 6 NEMOVITOST: Pozemky p.č. 1500/1, 1500/16, 1500/34, 1500/46, 1500/47, 1708 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

ODHAD č.2486/126/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti

ODHAD č.2486/126/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti ODHAD č.2486/126/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti Předmět ocenění: Soubor bytů Stávající Číslo jednotky: 305/2, 305/5, 305/6, 305/7, 305/8, 305/9, 305/11, 305/15, 305/16, 305/18, 305/19, 305/20, 305/23,

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/1

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/1 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/1 NEMOVITOST: Pozemky, Pozemky p.č. 418/2, 418/3 Adresa nemovitosti: Okrouhlá, 473 01 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Okrouhlá,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy)

Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy) Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy) Zmluvní partneri: Programy: KM Plus Media, s.r.o. Sokolovská 79, 186 00 Praha 8 Česká republika IČ: 28905962 DIČ: CZ28905962 Zapísaná:

Více

Návrhy usnesení pro 25. zasedání. Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 12.9.2012

Návrhy usnesení pro 25. zasedání. Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 12.9.2012 Návrhy usnesení pro 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 12.9.2012 1/25/2012 Návrh rozpočtového opatření č.5/2012 Rozpočtové opatření č. 5 zahrnuje zvýšení objemu celkového

Více

Pravidla zřizování věcných břemen (služebností) omezujících vlastnické právo města České Lípy k věcem nemovitým

Pravidla zřizování věcných břemen (služebností) omezujících vlastnické právo města České Lípy k věcem nemovitým Pravidla zřizování věcných břemen (služebností) omezujících vlastnické právo města České Lípy k věcem nemovitým Článek I Město Česká Lípa zřizuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.:

Více

Dražební společnost MORAVA s.r.o.; č. obj.:, e-mail: draspomorava@draspomorava.cz IČ: 26275953. Současný stav

Dražební společnost MORAVA s.r.o.; č. obj.:, e-mail: draspomorava@draspomorava.cz IČ: 26275953. Současný stav NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5453-161/2015 6 Pozemky ostatní - ostatní, pozemky v k.ú. Šenov u Nového Jičína Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Nový Jičín, obec Šenov u

Více

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení program EHB QuickCalc SFTVÉR RE RJEKTATV (RÝCHLA METÓA) ázov softvéru: EHB QuickCalc rogram EHB QuickCalc je v podstate tabuľková aplikácia, ktorá obsahuje spracovanú

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku)

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště počet příloh: Potvrzuji zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni k níže

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B Zníženie základného imania O000414 Konateľ/Konatelia Meno: Bydlisko: Spoločnosť Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6 Obchodné meno: MARIMEX SK, spol. s r.o. Sídlo: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 16/6/2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 16/6/2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 16/6/2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Arafa, Štecher, Dušek, Niedermertl,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Zábřeh Ulice: Masarykovo náměstí 510/6 PSČ,obec: 789 01 Zábřeh V Olomouci dne 1. 11. 2011 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3154/41/2015 6 NEMOVITOST: Pozemky z LV č. 336 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Jevišovice, k.ú. Jevišovice, kód k.ú. 659355, LV 336 Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4429-166/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4429-166/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4429-166/14 O ceně nemovitosti - 1009/2 v bytovém domě č.p. 876,877,1009 na pozemku parc.č.1059/2 k.ú.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 015 08 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 10.5.2008 místní šetření proběhlo dne 21.11.2005 za účasti bez účasti povinné jméno a adresa objednatele odhadu Mgr. Stanislav

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

Zápis a usnesení 16. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 25.1. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 16. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 25.1. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 16. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 25.1. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA C Inkasní Agentura PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem listopad 2012 v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice OBSAH MUSÍ BÝT POSUDKOVÝ

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A931 Areál s odstavnou plochou kamionů 27.725 m2 Mírová (Karlovy Vary)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A931 Areál s odstavnou plochou kamionů 27.725 m2 Mírová (Karlovy Vary) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A931 Areál s odstavnou plochou kamionů 27.725 m2 Mírová (Karlovy Vary) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03422-0054 C / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03422-0054 C / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03422-0054 C / 2015 o ceně nemovitostí - id. 1/2 zemědělský pozemků p.č.109/73 (PZE) a p.p.č.109/104 (PZE), v k.ú. Mutějovice, obec Mutějovice, kraj Středočeský. Objednavatel znaleckého

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Výměra parcely. Výměra dílu

Výměra parcely. Výměra dílu Příloha č.2 : k rozhodnutí Ministerstva zeědělství Pozekový úřad Liberec č.j. PÚ-KPÚ-37/11-130736-Sk o schválení návrhu Koplexních pozekových úprav v katastrální úzeí Dětřichovec. Označení pozekových úprav:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ vypisuje Veřejné výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek, domů a stavebních pozemků na výstavbu rodinných domů z majetku města Moravská Třebová Volné bytové jednotky:

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Stanovení obvyklé

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4051/208/722. O ceně pozemků pare. č. 1752/41, vše v katastrálním území Hloubětín, obec Praha.

ZNALECKY POSUDEK. č. 4051/208/722. O ceně pozemků pare. č. 1752/41, vše v katastrálním území Hloubětín, obec Praha. ZNALECKY POSUDEK č. 4051/208/722 O ceně pozemků pare. č. 1752/41, vše v katastrálním území Hloubětín, obec Praha. Objednatel posudku: Účel posudku: CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s. Na Strži

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1998-584/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 96 na parcele č. st. 311/2, včetně pozemků p.č. st. 311/2 a p.č. 701/4, součástí a příslušenství ( LVč. 114), v k.ú. a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03485-0117 A / 2015. o ceně nemovitostí - zemědělského pozemku p.č.958 (PZE), v k.ú. Čisovice, obec Čisovice, kraj Středočeský.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03485-0117 A / 2015. o ceně nemovitostí - zemědělského pozemku p.č.958 (PZE), v k.ú. Čisovice, obec Čisovice, kraj Středočeský. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03485-0117 A / 2015 o ceně nemovitostí - zemědělského pozemku p.č.958 (PZE), v k.ú. Čisovice, obec Čisovice, kraj Středočeský. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH:

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH: www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. Ročník 1991 Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej objektu a pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Jitka Pekařová Odbor ekonomiky a

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Příloha č. 1 Mapa umístění oceňované nemovitosti rodinný dům

Příloha č. 1 Mapa umístění oceňované nemovitosti rodinný dům Příloha č. 1 Mapa umístění oceňované nemovitosti rodinný dům 111 A VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.03.2011 38:33:58 Okres. CZ0802 Frýdek-Místek Obec: 552623 Třanovice

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2341-51/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2341-51/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2341-51/2012 o obvyklé ceně nemovitosti podílu ½ pozemku parc.č. 4036/9 v k.ú. Morávka, obec Morávka, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský =======================================================================

Více

Vypis usnesenf c. 06/2011 ze dne 17.3.2011

Vypis usnesenf c. 06/2011 ze dne 17.3.2011 Vypis usnesenf c. 06/2011 ze dne 17.3.2011 Oredni deska: 62/06/2011 ZO schvaluje program 6. zasedani zastupitelstva obce ze dne 17.3.2011. 63/06/2011 ZO schvaluje overovatele zapisu a usneseni pana Pavla

Více

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST:

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: 1 Znalecký posudek číslo 036/05/10 VH C OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 1673 Adresa nemovitosti: kraj: Ústecký, obec: Ústí nad Labem, Fibichova 1673, 400 01 Exekuce Čj. : 025 Ex 1032/05-44

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Pozemky ve vlastnictví České spořitelny, a.s. k.ú. Medlov u Zborovic, okres Kroměříž

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Pozemky ve vlastnictví České spořitelny, a.s. k.ú. Medlov u Zborovic, okres Kroměříž INFORMAČNÍ MEMORANDUM Pozemky ve vlastnictví České spořitelny, a.s. k.ú. Medlov u Zborovic, okres Kroměříž INFORMAČ NÍ MEMORANDUM NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: POZEMKY: Pozemky v obci Zborovice Obec

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANE Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 Úrad pre verejné obstarávanie podl'a 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Ing. Miroslav BARTŮNĚK Ů O C E Ň O V Á N Í N E M O V I T O S T Í

Ing. Miroslav BARTŮNĚK Ů O C E Ň O V Á N Í N E M O V I T O S T Í Ing. Miroslav BARTŮNĚK Ů O C E Ň O V Á N Í N E M O V I T O S T Í ODHADY A ZNALECKÉ POSUDKY PRO BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ INSTITUCE REALITNÍ ČINNOST - KOPÍROVÁNÍ KLIMENTA ČERMÁKA 198;(DOBROVÍTOV 27); CZ 286

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2430 54-13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2430 54-13 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2430 54-13 o obvyklé ceně nemovitostí poz. parc. čís. 56/21 orná půda, 167/3 orná půda, 304 ostatní plocha, 305 ostatní plocha, 360/5 trvalý travní porost, 360/8 trvalý travní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235-98/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235-98/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 235-98/2011 o ceně pozemku (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 4708/1 orná půda v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obci Frýdek-Místek, okresu FrýdekMístek a o odhadu ceny

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 o prodeji nemovitostí, jež jsou v majetku Města Česká Skalice, uzavřená dnešního dne mezi Městem Česká Skalice, IČ 00272591, Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.4.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3116/3/2015 6 Lesní pozemek s lesním porostem Katastrální údaje: Kraj Plzeňský, okres Plzeň-město, obec Tymákov, k.ú. Tymákov, kód k.ú. 772101, LV 977 Ostatní

Více

Usnesení č. 52 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2014 přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 52 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2014 přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 52 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2014 přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Richard Janderka, Bc. Petr Záviška, Ivana Bechová, Petr Becha,

Více

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z0969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Súkromná stredná odborná škola Biela

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Usnesení č. 1001 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.10.2008. Usnesení č. 1002 Rada města jako věcně příslušný správní orgán v souladu

Více