Přeshraniční spolupráce v EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeshraniční spolupráce v EU"

Transkript

1 Přeshraniční spolupráce v EU

2 Obsah Evropský prostor a hranice Historie přeshraniční spolupráce Stavební kameny přeshraniční spolupráce Hlavní iniciativy a programy podpory Přeshraniční spolupráce v ČR

3 Přeshraniční,meziregionální a mezinárodní spolupráce Přeshraniční spolupráce přímá sousedská spolupráce regionálních a místních struktur podél hranice ve všech oblastech života se zapojením všech aktérů spíše organizovaná, jelikož existuje delší tradice propojení v rámci Sdružení evropských příhraničních regionů AEBR Meziregionální spolupráce spolupráce mezi regionálními a místními institucemi ve vnitrozemských i pohraničních oblastech převážně v jednotlivých sektorech činností (ne ve všech oblastech života) a s vybranými aktéry dosud neorganizováno protože chybí delší tradice propojení v rámci Shromáždění evropských regionů Mezinárodní spolupráce spolupráce mezi státy (za možné spolupráce regionů) k jednomu odbornému tématu, vztažená na velká území slabě organizováno a propojeno v rámci mezinárodních organizací (např. Rada Evropy, Severská rada ap.)

4 Evropský prostor a hranice Předindustriální období Industriální období široké hraniční pásy (často přírodní) striktní vymezení na sporných místech hranice zemské a hranice jednotlivých panství často netotožné revoluce prostoru narušení dosavadní homogenity polarizace jádro - periferie formování národních států centralizované státy se snahou o kontrolu vnějších hranic -vymezení hranic silné centrum = ekonomika, obyvatelstvo do vnitrozemí

5 Důsledky industriálního období pro vývoj pohraničí V průběhu 19. a 20. století došlo k vývoji příhraničních oblastí jako oblastí specifických periferní k jádru řídce osídlené s omezeným spojením strukturálně narušené stranou zájmu centrálních orgánů (zájem o hranici x zájem o pohraničí) diskontinuita prostoru hranice jako bariéra

6 Postindustriální období změna politických a hospodářských priorit integrace defunkcionalizace státních hranic přerod pohraničí v kontaktní prostor podmínky pro přeshraniční spolupráci kontinuita prostoru

7 Hranice a její funkce Hranice linie, zóna oddělující kvalitativně odlišné celky linie vymezující území suverénního státu linie omezující výkon státní moci, přenos ekonomických procesů a společensko-kulturních proudů Funkce hranice jako bariéra hranice jako filtr hranice jako kontaktní zóna hranice jako indikátor rozdílnosti integrační x segregační Ochranná funkce ochrana ekonomického prostředí ochrana místní identity

8 Hraniční efekt Význam a dopad funkce hranic na pohraničí. přímý nepřímý indukovaný diferenční-rozdíl podmiňuje interakci difúzní odcizení-při uzavřené hranici, bez přeshraniční interakce koexistenční-otevřená hranice,omezené kontakty kooperační-ekonomická a sociální komplementarita integrační-odstranění hranice

9 Pohraničí území, které na základě polohy poblíž hranice vykazuje rozdílná kriteria (ekonomická, demografická, sociální), než zbylá plocha hranicí vymezeného státu území, v němž je patrný hraniční efekt periferní území s nižší frekvencí kontaktů s centrem Je (i dnes) specifickým prostorem? Svou periferní polohou v oblasti: geografické - vzdálenost, poloha ekonomické - nerovnoměrné rozložení aktivit, statků politické - slabá participace na politickém životě, slabí místní aktéři kulturní - kulturně a společensky minoritní etnika

10 Typy pohraničí Odcizené pohraničí při uzavřené hranici neexistuje výměna s územím na druhé straně hranice Koexistující pohraničí hranice částečně propustná, umožňuje obchod, ale kooperační vazby a vztahy nefungují (jsou realizovány na národní úrovni) Propojené pohraničí otevřená hranice, kooperace v oblasti ekonomické a sociální, doplňkovost, výhodnost spolupráce Integrované pohraničí funguje neomezený pohyb zboží, osob, prostor po obou stranách hranice propojen ekonomicky i sociálně kooperace x konkurence?

11 Přeshraniční spolupráce v Evropě Historické souvislosti: vznik pestré mozaiky států v Evropě dynamika vývoje - vznik a zánik států válečné konflikty perifernost marginalizace Po II. světové válce požadavek: zajištění trvalého míru zlepšení životní úrovně vyrovnání se vnitrozemí Motivy: identifikace stejných problémů aktivita po obou stranách hranice nedostatečné řešení z centra iniciativa zdola 50. léta vznik přeshraniční spolupráce cíle: oslabení záporných efektů hranice řešení specifických problémů předávání zkušeností Územně: Německo-Francie Německo-Nizozemí Skandinávie

12 Průkopnické skupiny sdružení obcí regionální sdružení vytvoření subjektů s administrativními a zákonnými kompetencemi na regionální úrovni politika zlepšování sociálně-kulturní a hospodářské situace odstraňování hraničních bariér Pomohly identifikovat a řešit citlivé problémy, dosud řešené v kompetencích národních vlád veřejná správa a plánování infrastruktura a životní prostředí sociální zabezpečení, veřejné služby, dojížďka za prací, jazykové vzdělávání uznávání kvalifikace

13 Euroregion S postupem evropské integrace a s defunkcionalizací hranic - vize přeshraničního regionu jako přirozeného funkčně geografického území. Přerůstání průkopnických skupin v novou strukturu - euroregion. Definice: ER= takové přeshraniční území, kde mají jeho aktéři zájem kooperovat s partnery na druhé straně hranice, a na kterém instituce euroregionu garantuje a realizuje principy přeshraniční spolupráce. Smysl činnosti: omezit bariéru státní hranice pro regionální rozvoj a vytvářet přeshraniční kontakty, informační proudy a sítě vztahů ER jako prostor ER jako instituce

14 Vývoj počtu euroregionů počet euroregionů Počet existujících euroregionů ve vybraném roce Počet nových euroregionů*

15 Impulsy 80. a 90. let odstraňování vnitřních hranic EU demokratizační proces ve státech Střední a Východní Evropy snaha o navázání kontaktů směrem za nové vnější hranice EU s cílem napomáhat intelektuálním, politickým a hospodářským výměnám s třetími zeměmi Specifikace cílů pro Střední a Východní Evropu: začlenění do EU přeměna hranice jako dělící čáry na místo setkání překonání vzájemných předsudků, animozit překonání národní periferní polohy podpora hospodářského růstu budování demokracie a funkční regionální a komunální správy

16 Regionální politika EU Evropská charta regionálního plánování (1983) stanovuje hlavní cíle pro evropské prostorové plánování: vyvážený socioekonomický rozvoj regionů zlepšování životních podmínek zodpovědné zacházení s přírodními zdroji a ochrana životního prostředí racionální využití území Významná podpora vznik ERDF Evropský fond regionálního rozvoje a vytvoření propojené strukturální politiky.

17 Stavební kameny přeshraniční spolupráce filosofie přeshraniční spolupráce principy přeshraniční spolupráce struktury pro přeshraniční spolupráci právní nástroje pro podporu přeshraniční spolupráce

18 Filosofie přeshraniční spolupráce Aktivita pohraničních regionů při vzniku a navazování přeshraniční spolupráce odkazuje na jeden z nejdůležitějších stavebních kamenů - filosofii přeshraniční spolupráce. Filosofie předpokládá, že dva nebo více příhraničních regionů si společně rozváží své záměry a priority a podniká rozvojové akce, místo aby jednaly samostatně, izolovaně a své případné partnery na druhé straně hranice hledaly až dodatečně. Zásady: zahrnout všechny stránky každodenního života v příhraničí (bydlení, práce, volný čas, kultura, sociální oblast, podnikání) provádět každý den za participace partnerů ze všech oblastí a sociálních skupin provádět na všech správních úrovních - národní, regionální, lokální

19 Principy přeshraniční spolupráce partnerství subsidiarita existence přeshraniční rozvojové koncepce nebo strategie společné struktury na regionální úrovni

20 Partnerství a subsidiarita Partnerství Subsidiarita vertikální partnerství představuje vztah mezi úrovní EU, národní úrovní a úrovní regionální Přeshraniční spolupráce je úspěšná tam, kde iniciativu převezmou aktéři regionální nebo místní. horizontální partnerství představuje vztah mezi partnery po obou stranách hranice Princip zdola nahoru Posilování regionálních a místních institucí u nichž se předpokládá znalost prostředí (problémů) flexibilita

21 Rozvojové koncepce a strategie Cíl: Poskytnout informace a analýzy pro integrovaný a dlouhodobý přístup, který definuje specifické cíle a priority rozvoje, v jejichž rámci se mohou realizovat jednotlivé projekty.

22 Struktury pro přeshraniční spolupráci Cíl: zabezpečení fungování přeshraniční spolupráce Struktury přechodné (jednorázové): fóra, sítě Struktury stálé: euroregiony, pracovní společenství, institucionální organizace Obecné zásady budování struktur: přeshraniční spolupráce by měla probíhat co nejblíže občanům zapojení místních politiků (je-li to účelné, pak i politiků na národní resp. evropské úrovni) respektování principů partnerství a subsidiarity musí se rozvíjet coby důsledek a nástroj spolupráce nikoliv samoúčelně

23 Právní nástroje pro podporu přeshraniční spolupráce Multilaterální smlouvy: mají poskytnout rámec pro přeshraniční spolupráci mezistátní smlouvy v kontextu regionální integrace (např. tzv. Severská smlouva (1977) o přeshraniční spolupráci mezi severskými zeměmi) smlouvy uzavřené pod záštitou mezinárodních orgánů jako je např. Rada Evropy - př. Madridská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci (1980)ratifikováno 2000 Bilaterální nebo trilaterální smlouvy pokrývají možnost přeshraniční spolupráce výhradně mezi státními orgány (plánování, monitorování, financování) Dohody na regionální nebo místní úrovni (cestovní ruch, doprava, životní prostředí)

24 Hlavní iniciativy a programy podpory přeshraniční spolupráce Podpora přeshraniční spolupráce od roku Nejstarší a nejrozšířenější iniciativa - Interreg - realizace Interreg I Interreg II Interreg III Interreg I podporoval 31 operačních programů na vnitřní i vnější hranici EU se zaměřením na : dopravu a komunikace, životní prostředí, obchod, turistický ruch rozvoj venkova a školství Interreg II 59 programů, poprvé všechny příhraniční regiony podél vnitřních i vnějších hranic Interreg IIA - přeshraniční spolupráce Interreg IIB - výstavba energetických sítí Interreg IIC - nadnárodní činnost v prostorovém plánování

25 Hlavní iniciativy a programy podpory přeshraniční spolupráce/2 Interreg III Oblast A - přeshraniční spolupráce mezi sousedními orgány, která povede k rozvoji přeshraničních hospodářských a sociálních center na základě společných strategií trvale udržitelného rozvoje Oblast B - nadnárodní spolupráce mezi národními, regionálními a lokálními orgány s cílem podpořit vyšší stupeň územní integrace velkých skupin evropských regionů. Oblast C - meziregionální spolupráce vedoucí k lepší efektivitě politik a nástrojů regionálního rozvoje a soudržnosti na základě tvorby sítí, zvláště u regionů, které se rozvíjejí pomalu nebo procházejí transformací

26 Iniciativa Phare CBC Reakce na novou situaci ve Střední a Východní Evropě, vytvořena 1994 Hlavní cíl : podpora přeshraniční spolupráce mezi regiony EU a Střední a Východní Evropy a zejména spolufinancování činností v rámci programů Interreg Další cíle: pomoci překonávat specifické problémy přeshraničních regionů v oblasti Střední a Východní Evropy, vyplývající z jejich pozice v národním hospodářství podporovat vznik a rozvoj sítí spolupráce na obou stranách hranic

27 Další projekty podpory přeshraniční spolupráce Phare CREDO vznik 1996 s cílem podpořit projekty na hranici východ-východ (Střední Evropa a bývalý SSSR) podpora sousedských vztahů, sociální stability, hospodářského rozvoje, lidské zdroje, regionální služby, decentralizace Tacis CBC vznik 1996 s cílem podpory pro regiony Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Moldávie hraniční přechody, životní prostředí, spolupráce na lokální úrovni CARDS vznik 2000 pro podporu přeshraniční spolupráce v Albánii, BaH, SČH a Makedonii MEDA podpora pro nečlenské země Středomoří (Španělsko-Maroko, Řecko-Turecko

28 Přeshraniční spolupráce v Česku výchozí impuls - změna společensko-politického systému změkčení bariérovosti hranice vyšší exponovanost pohraničí vůči podnětům zvenčí z hlediska centrálních orgánů věnována pohraničí minimální pozornost dominující - změny politicko-ekonomického systému regionální politika se soustřeďuje na a) regiony se soustředěnou podporou státu - strukturálně postižené - hospodářsky slabé b) další regiony, pokud o nich rozhodne vláda - pohraniční regiony - venkovské regiony - vojenské prostory

29 Euroregiony v ČR Nisa Liberec 1991 Labe Ústí/L Krušnohoří Most 1992 Egrensis Cheb 1993 Šumava Prachatice 1993 Glacensis Rychnov 1996 Praděd Vrbno 1997 Těš.Slezsko Č.Těšín 1998 Silesia Opava 1998 Pomoraví Brno 1999 Beskydy FM 2000 Bílé Karpaty Zlín 2000 Silva Nortica JH 2002

30 Euroregiony v ČR vymezení podle okresů

31 Euroregiony ČR vymezení podle obcí

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav veřejné správy a regionální politiky David Adamec Obor: Veřejná správa a regionální politika Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka) Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1. vydání Ústav územního rozvoje 2014 ISBN 978-80-87318-32-4 Program

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více