Instalovaný tepelný příkon 19,6 MW 57,8 MW 23,55 MW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalovaný tepelný příkon 19,6 MW 57,8 MW 23,55 MW"

Transkript

1

2 Zdroje K11, K12, K13 a K14 Instalovaný tepelný příkon 19,6 MW Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1. n a h r a z u j e t a k t o: Název části zařízení Zdroje K1 a K2 Zdroje K11, K12, K13, K14 a K15 Kapacita zařízení Instalovaný tepelný příkon 57,8 MW Instalovaný tepelný příkon 23,55 MW Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci do kategorie průmyslových činností Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, naplňuje kategorii 1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1. Ve výrokové části I. Výrobní kapacita zařízení a souvisejícího zařízení, Technické a technologické jednotky tvořící zařízení, se následující část B): B) Olejové kotle K11 a K12 a plynové kotle K13 a K14 (kotelna je provozována jako havarijní a špičkový zdroj tepla) instalovaný tepelný příkon kotlů K11 a K12 činí 2x 6,03 MWt (výkon 2x 5,2 MWt) instalovaný tepelný příkon kotle K13 činí 5,34 MWt (výkon 4,7 MWt) - instalovaný tepelný příkon kotle K14 činí 2,2 MWt (výkon 2,1 MW) - umístění kotlů K11 až K14 je na parcele číslo 808/4 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. K11 a K12 - v kotelně jsou instalovány 2 kotle typu BK 8 (výrobce ČKD Dukla Praha, závod Tatra Kolín), o výkonu 2 x 8 t/h přehřáté páry při provozním tlaku 0,98 MPa a teplotě 179 C výstupní páry. Vlastní kotel je velkoprostorový agregát s přetlakovým topeništěm. Kotel je proveden jako plamenožárotrubný s přirozenou cirkulací. Palivem je topný olej těžký - L (TOT L) s obsahem síry do max. 1% hmotnostních. K13 a K14 - v kotelně je instalován kotel typu BK 8 (výrobce ČKD Dukla Praha, závod Tatra Kolín), o výkonu 8 t/h přehřáté páry při provozním tlaku 0,98 MPa a teplotě 179 C výstupní páry. Vlastní kotel K13 je velkoprostorový agregát s přetlakovým topeništěm a plynovým hořákem Dreizler. Kotel je proveden jako plamenožárotrubný s přirozenou cirkulací. V kotelně je dále instalován parní kotel K14 od výrobce BOSCH Universal UL-S, který je osazen monoblokovým přetlakovým plynovým hořákem Dreizler. Palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Spaliny z každého kotle K11, K12, K13 a K14 jsou svedeny kouřovody do společného komína výšky 60 m. n a h r a z u j e t a k t o:

3 B) Olejové kotle K11 a K12, plynové kotle K13 a K14 a kotel na biomasu K15 (kotelna je provozována jako havarijní a špičkový zdroj tepla) instalovaný tepelný příkon kotlů K11 a K12 činí 2x 6,03 MWt (výkon 2x 5,2 MWt) instalovaný tepelný příkon kotle K13 činí 5,34 MWt (výkon 4,7 MWt) - instalovaný tepelný příkon kotle K14 činí 2,2 MWt (výkon 2,1 MW) - instalovaný tepelný příkon kotle K15 činí 3,95 MWt (výkon 3,28 MW) - umístění kotlů K11 až K15 je na parcele číslo 808/4 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. K11 a K12 - v kotelně jsou instalovány 2 kotle typu BK 8 (výrobce ČKD Dukla Praha, závod Tatra Kolín), o výkonu 2 x 8 t/h přehřáté páry při provozním tlaku 0,98 MPa a teplotě 179 C výstupní páry. Vlastní kotel je velkoprostorový agregát s přetlakovým topeništěm. Kotel je proveden jako plamenožárotrubný s přirozenou cirkulací. Palivem je topný olej těžký - L (TOT L) s obsahem síry do max. 1% hmotnostních. K13 a K14 - v kotelně je instalován kotel typu BK 8 (výrobce ČKD Dukla Praha, závod Tatra Kolín), o výkonu 8 t/h přehřáté páry při provozním tlaku 0,98 MPa a teplotě 179 C výstupní páry. Vlastní kotel K13 je velkoprostorový agregát s přetlakovým topeništěm a plynovým hořákem Dreizler. Kotel je proveden jako plamenožárotrubný s přirozenou cirkulací. V kotelně je dále instalován parní kotel K14 od výrobce BOSCH Universal UL-S, který je osazen monoblokovým přetlakovým plynovým hořákem Dreizler. Palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. K15 - v kotelně je instalován letní parní roštový kotel na biomasu o výkonu 5 tp/h. Účinnost kotle při jmenovitém výkonu je 88 %. Spotřeba biomasy při jmenovitém výkonu je 850 kg/h. Palivem je biomasa z travní a rostlinné produkce ze zemědělství. Kotel K15 je provozován jako náhrada letního provozu uhelného kotle K2, resp. K1 přibližně 125 dní (3000 hodin) v kalendářním roce. Spaliny z každého kotle K11, K12, K13, K14 a K15 jsou svedeny kouřovody do společného komína výšky 60 m. Ve výrokové části I. Výrobní kapacita zařízení a souvisejícího zařízení, Technologie výroby a související zařízení, se doplňuje následující část: Skladování biomasy (kotel K15) biomasa je skladována ve dvou skladovacích silech na biomasu o celkovém objemu 2x50 m 3, Skladování škváry a popela (kotel K15) vedlejší energetické produktu spalování jsou skladovány ve dvou kontejnerech na škváru a popel o celkovém objemu 2x 5 m 3, Ve výrokové části II. Závazné podmínky provozu, 1. Ochrana ovzduší, se bod 1.2: 1.2 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu stacionárních vyjmenovaných spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší Olejové kotle K11 a K12 a plynové kotle K13 a K14. Kotle pracuje nezávisle, spaliny jsou svedeny do společného komína, 2

4 a) vnášení nižšího množství znečišťujících látek do ovzduší než jsou emisní limity uvedené v tabulce: Emisní zdroje Kotle K11 a K12 Kotle K13 a K14 Znečišťující látka oxid siřičitý (SO2) oxidy dusíku (NOx) tuhé znečišťující látky (TZL) oxid uhelnatý (CO) oxidy dusíku (NOx) oxid uhelnatý (CO) Emisní limit 1) [mg.m -3 ] 1700 b) provozovatel provozuje zdroje znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem ( provozní řád ) Olejové kotle Teplárna Dvůr Králové nad Labem, c) provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zdroje znečišťování ovzduší nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s výrobním programem a používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zdroje znečišťování ovzduší provedena, d) jednorázové měření emisí, odběry vzorků a jejich vyhodnocení, je prováděno autorizovanou osobou oprávněnou k měření těchto zdrojů 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření ve schváleném měřícím místě na horizontální části kouřovodu před vstupem do komína pro každý zdroj zvlášť, e) provozovatel oznamuje údaje o zahájení a trvalém ukončení provozu, včetně změn podmínek provozování zdrojů, a to do 15 dnů od vzniku těchto skutečností, České inspekci ŽP Hradec Králové, krajskému úřadu a místně příslušnému městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem, f) jednorázové měření emisí znečišťujících látek zvlášť u každého kotle K13 a K14 je provedeno autorizovanou osobou oprávněnou k měření těchto zdrojů ve schváleném měřícím místě před vstupem zplodin do komína bezodkladně nejpozději do 3 měsíců ode dne prvního uvedení zdroje do provozu; provozovatel předloží aktualizovaný provozní řád. n a h r a z u j e t a k t o: 1.2 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu stacionárních vyjmenovaných spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší Olejové kotle K11 a K12, plynové kotle K13 a K14 a kotel na biomasu K15. Kotle pracují nezávisle, spaliny jsou svedeny do společného komína,

5 a) provozovatel plní specifické emisní limity uvedené v tabulce: Emisní zdroje Kotle K11 a K12 Kotle K13 a K14 Kotel K15 Znečišťující látka oxid siřičitý (SO2) oxidy dusíku (NOx) tuhé znečišťující látky (TZL) oxid uhelnatý (CO) oxidy dusíku (NOx) oxid uhelnatý (CO) oxid siřičitý (SO2) oxidy dusíku (NOx) tuhé znečišťující látky (TZL) oxid uhelnatý (CO) Emisní limit 1) [mg.m -3 ] ) ) ) ) ) 1500 Poznámka: 1) Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,325 kpa, 273,15 K), suchý plyn, referenční obsah kyslíku pro plynná a kapalná paliva 3%, pro biomasu 11%. 2) Specifické emisní limity platné od 1. ledna ) Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2020; pokud nelze pro NO x dosáhnout z technických důvodů použitím nízkoemisních hořáků hodnoty emisního limitu 100 mg/m 3, platí specifický emisní limit 200 mg/m 3. b) provozovatel provozuje zdroje znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem ( provozní řád ) Olejové kotle K11 a K12 Teplárna Dvůr Králové nad Labem, Plynové kotle K13 a K14 Teplárna Dvůr Králové nad Labem a Biomasový kotel K15 Teplárna Dvůr Králové nad Labem, c) provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zdroje znečišťování ovzduší nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s výrobním programem a používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zdroje znečišťování ovzduší provedena, d) jednorázové měření emisí, odběry vzorků a jejich vyhodnocení, je prováděno autorizovanou osobou oprávněnou k měření těchto zdrojů 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření ve schváleném měřícím místě na horizontální části kouřovodu před vstupem do komína pro každý zdroj zvlášť, e) provozovatel provozuje zdroj K15 v období, kdy hlavní zdroje K1, resp. K2, nejsou v provozu, f) jednorázové měření emisí znečišťujících látek u kotle K15 je provedeno autorizovanou osobou oprávněnou k měření těchto zdrojů ve schváleném měřícím místě před vstupem zplodin do komína bezodkladně nejpozději do 3 měsíců ode dne prvního uvedení zdroje do provozu, provozovatel předloží krajskému úřadu aktualizovaný provozní řád

6 Ve výrokové části II. Závazné podmínky provozu, se doplňuje bod 1.A. Emisní limity - Hluk t a k t o: 1.A. Emisní limity - Hluk Integrovaným povolením se v souladu s ustanovení 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyjádřením Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č.j. KHSHK 06523/2016/HOK.HK/Hr, ze dne 9. března 2016, vydává závazná podmínka z hlediska emisí hluku a dodržení hygienických limitů hluku z provozování zdrojů hluku, - před zahájením užívání stavby provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou ze stacionárního zdroje hluku parního kotle K15 v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby (č.p Dvůr Králové nad Labem) v denní, popř. noční době. Stávající výroková část 7. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, včetně bodu 7.1 a bodu 7.2 se nově označuje číslem 5. včetně číselného označení bodu 5.1 a bodu 5.2 Ostatní části integrovaného povolení se nemění a zůstávají i nadále v platnosti. Odůvodnění a) Průběh řízení a postup krajského úřadu Krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení, společnosti ČEZ, a. s., žádost o změnu integrovaného povolení dne 29. ledna Předmětem žádosti je povolení provozu nového zdroje znečišťování ovzduší Letní parní kotel K15 na biomasu. Provozovatel v žádosti uvádí: Změna v provozu zařízení souvisí s výstavbou biomasové kotelny K15, která se skládá z letního parního kotle K15 o výkonu 5 tp/h (3,28 MWt), skládky a dopravy paliva do kotle a dopravy spalin z kotle do stávajícího vyvložkovaného komínu výšky 60 m. Palivová základna pro parní kotel se zakládá na biomase z travní a jiné rostlinné produkce ze zemědělství. Doprava paliva se skládá z dopravní cesty do skladu paliva a dopravní cesty ze skladu paliva do kotle. Navážení biomasy bude probíhat nákladní dopravou během týdne vyjma víkendu. Předpokládaný provoz kotle K15 bude hodin v roce, tj. cca 4 měsíce, jako náhrada letního neefektivního provozu uhelné kotelny (kotel K2) v době mimo topnou sezónu. Stavba nového objektu bude umístěna na parcele číslo 808/4 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem v rovinatém zastavěném území areálu Teplárny Dvůr Králové, ohraničena ulicí 28. října a ulicí Heydukovou. Kotel K15 bude provozován jako náhrada provozu stávajícího uhelného kotle K2 během letní sezony, s předpokládaným provozem cca h ročně. To znamená, že budou nahrazeny emise ze stávajícího kotle K2 po dobu provozu K15. Kotel K2 je možno provozovat nanejvýše při minimálním výkonu cca 40%. Z uvedeného se vychází při výpočtu bilance emisí znečišťujících látek při provozu K15. Při výpočtu bilance se uvažuje, že produkce emisí K2 při hodinách provozu na 40% výkonu odpovídá produkci emisí 5

7 K2 při hodinách provozu na 100% výkonu. Tato produkce emisí byla následně porovnána s produkcí emisí K15 při hodinách provozu (viz tabulka 5 níže). Emisní parametry (hmotnostní toky znečišťujících látek) stávajícího kotle K2 za rok 2014, který spaluje již téměř výhradně hnědé prachové uhlí (podíl BM pod 1% hm.) a připravovaného kotle K15 jsou uvedeny v tabulce 4. V případě K15 a SO2 hmotnostní tok odpovídá emisím ve výši max. 300 mg/m 3 a pro úroveň hmotnostního toku TZL zohledňuje garantovaný 90% účinek filtru TZL, který bude u kotle instalován. Tab. 4: Srovnání emisních parametrů kotlů K2, K15 Kotel SO2 NOx TZL CO [kg/h] [kg/gj] [kg/h] [kg/gj] [kg/h] [kg/gj] [kg/h] [kg/gj] K2 (11/2014) *) 1,232 0,0238 8,556 0,165 1,480 0,0287 6,297 0,122 K15 **) 0,180 0,0150 0,630 0,053 0,405 0,0340 0,900 0,076 *) Pozn. Hodnoty K2 vycházejí z údajů jednorázového autorizovaného měření emisí z listopadu 2014 **) Předpokládané hodnoty emisních toků znečišťujících látek Tab. 5: Náhrada letního provozu kotle K2 výrobou na kotli K15, předpokládaný provoz po realizaci záměru Kotel SO2 NOx TZL CO [kg/3000h] [kg/3000h] [kg/3000h] [kg/3000h] K2 *) K Bilance K15-K *) množství emisí za 3000h je přepočteno na 40% výkonu zdroje Z uvedeného srovnání (viz Bilance K15-K2) je patrný pokles předpokládaných emisí u všech jednotlivých znečišťujících látek při uvažovaném provozu kotle K15 proti současnému stavu (viz popis východisek výše). Nejvyšší pokles ze všech znečišťujících látek se předpokládá u emisí NOx (8,377 t/rok). Z uvedeného srovnání vyplývá jednoznačný pozitivní vliv předkládaného záměru na kvalitu ovzduší v území. Uvažují se následující parametry spotřeby paliva: Spotřeba při výkonu 4,4 tp/h (2,88 MW) 750 kg/h Denní průměrná spotřeba biomasy 18 t/den Týdenní průměrná spotřeba biomasy 126 t/týden Měsíční průměrná spotřeba biomasy 540 t/měsíc. Předpokládané parametry paliva: spalné teplo hořlaviny Qsdaf = 20,32 MJ/kg obsah vody Wtr = 8,88 %, Wa = 5,97 % obsah popela Ad = 7,54 %, Ar = 6,87 % výhřevnost Qir = 15,64 MJ/kg. Kvalitativní parametry paliva jsou definované normou ČSN EN ISO Tuhá biopaliva Specifikace a třídy paliv. Ze závěru rozptylové studie vyplývá: Vypočtené maximální hodnoty v relaci k platným imisním limitům: 6

8 imisní hodnota Zneč. látka Výhledový imisní příspěvek koncentrace v obytné zástavbě hodinová denní roční 8-hod. g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 hodinový g/m 3 Imisní limit denní g/m 3 roční g/m 3 8-hod. g/m 3 NO 2 0,84-0, CO , PM 10-0,85 0, PM 2, , Oxid siřičitý 2,49 2, Benzen - - 0, Benzo(a)pyren ,001 - Výpočet imisní zátěže byl řešen ve výpočtové čtvercové síti 2000 x 2000 m. Výpočet byl dále rozšířen o výpočtové body přímo v obytné zástavbě řešené oblasti, tyto body jsou dokladovány v příslušné části rozptylové studie. Ve všech provedených výpočtových variantách bylo prokázáno plnění platných imisních limitů. Ze závěru odborného posudku vyplývá: Špičková kotelna je v současné době osazena čtyřmi kotli K11, K12, K13 a K14. Celkový instalovaný výkon činí 17,4 MW, příkon 19,6 MW. Spaliny kotlů K11-14 jsou zaústěny do stávajícího vyvložkovaného komínu výšky 60 m. Nově bude instalována technologie biomasového kotle K15. Technologie se skládá z parního kotle o výkonu 5 tp/h (3,28 MWt), skládky, dopravy biomasy do kotle a dopravy spalin z kotle do stávajícího vyvložkovaného komínu výšky 60 m. Příkon kotle K15 činí 3,95 MW. Instalací kotle K15 dojde ke změně stávající špičkové kotelny. Projektovaná výrobní kapacita kotelny se změní po instalaci K15 na celkový instalovaný příkon zdroje o hodnotě 23,55 MW. Je předpoklad, že posuzované zařízení K15 splní požadavky zákona č. 201/2012 Sb. a jeho prováděcího předpisu vyhlášky č. 415/2012 Sb. Záchyt emisí tuhých znečišťujících látek bude s ohledem na emisní limity platné po zabezpečen ve dvou stupních. V rámci zkušebního provozu kotle K15 bude provedeno měření emisí a vypracován provozní řád zdroje znečišťování ovzduší včetně podmínek provozu odlučovačů tuhých znečišťujících látek. Doporučuji k záměru instalace kotle K15 vydání kladných závazných stanovisek, a to: k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č 201/2012 Sb. v platném znění, a ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje. Hluk Navýšení hluku dopravních zátěží vlivem provozu nového parního kotle je determinována jeho výkonem, resp. kapacitou. Při plném výkonu kotle 5 tp/h je spotřeba biomasy max. 850 kg/h. Provoz kotelny K15 je vázán na letní období, kdy není topná sezóna a hlavní technologie uhelných kotlů bude odstavena. Spalovací vzduch bude do kotelny nasáván otvorem na jihovýchodní fasádě u podlahy. Otvor bude opatřen žaluziovou klapkou s pohonem a protihlukovou vložkou. Provětrání kotelny bude zajištěno s nulovým přírůstkem hlučnosti ve vnějším prostředí. Při výstavbě bude při zemních pracích zvýšená prašnost v okolí stavby a bude zde krátkodobě dosahováno zvýšených hodnot vibrací a hluku. V souvislosti s ohlášenou změnou nebudou překračovány hygienické limity. V rámci řízení o změně integrovaného povolení se krajský úřad zabýval ust. 2 písm. j) zákona o integrované prevenci, zda se jedná o podstatnou změnu zařízení, tj. změnu v užívání, 7

9 způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. S ohledem na charakter změny, krajský úřad dospěl k závěru, že se nejedná o změnu, která dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, ani o výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami dle ust. 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci, ani tato změna nevyplývá z přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení, zjistí-li úřad, že je znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek provozu zařízení. Krajský úřad proto v rámci řízení o změně integrovaného povolení postupoval dle ust. 19a zákona o integrované prevenci jako v řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení, protože se jednalo o změnu v provozu zařízení, která nemůže mít v souladu s ust. 2 písm. j) zákona o integrované prevenci významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí. Krajský úřad následně rozhodl dle ust. 19a zákona o integrované prevenci o vydání změny integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. b) Podklady pro vydání rozhodnutí, úvahy, kterými se krajský úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů Při vydání změny integrovaného povolení krajský úřad vycházel z následujících podkladů: - platné integrované povolení, - žádost o změnu integrovaného povolení, - návrh specifických emisních limitů, způsobů a četností měření a dalších podmínek provozu zdroje znečišťování ovzduší kotle na biomasu K15, - návrh provozního řádu spalovacího zdroje znečišťování ovzduší kotle na biomasu K15, který zpracoval Ing. Pavel Poživil a Ing. Vladimír Neffe (dále provozní řád ), - odborný posudek a rozptylová studie zdroje v ochraně ovzduší, který vypracoval v únoru 2016 Ing. Leoš Slabý jako autorizovaná osoba na základě osvědčení MŽP ČR v souladu s ust. 11 (stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší) zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší (dále odborný posudek ), - rozptylová studie zdroje v ochraně ovzduší, kterou vypracoval v září 2015 Ing. Leoš Slabý jako autorizovaná osoba na základě osvědčení MŽP ČR v souladu s ust. 11 (stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší) zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší (dále odborný posudek ), - sdělení krajského úřadu k podlimitnímu záměru Teplárna Dvůr Králové nad Labem letní parní kotel K15 na biomasu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), - obdržená vyjádření k žádosti. c) Vypořádání připomínek obsažených ve vyjádřeních podaných podle ust. 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci V rámci řízení o nepodstatné změně v provozu zařízení mohli účastníci řízení zaslat svá vyjádření k výše uvedené změně integrovaného povolení, dotčené správní úřady a ČIŽP se mohly vyjádřit do 15 dnů ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení. V souladu s ustanovením 8 a 9 zákona o integrované prevenci se k žádosti o změnu integrovaného povolení vyjádřili: - Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, ze dne bez připomínek, 8

10 - Česká inspekce životního prostředí, ze dne připomínky v ochraně ovzduší, - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ze dne vyjádření k žádosti a návrh závazné podmínky integrovaného povolení k provedené měření emisí hluku, - Povodí Labe, s.p., ze dne stanovisko správce vodního toku Labe a správce povodí Labe bez připomínek. Obdržené připomínky: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje S vydáním změny integrovaného povolení vč. návrhu jeho závazných podmínek k provozu pro zařízení Teplárna Dvůr Králové nad Labem se souhlasí. V souladu s 9 odst. 1 zákona o integrované prevenci se navrhuje do integrovaného povolení zahrnout následující závaznou podmínku: - před zahájením užívání stavby provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou ze stacionárního zdroje hluku parního kotle K15 v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby (č.p Dvůr Králové nad Labem) v denní, popř. noční době. Krajský úřad výše uvedený požadavek na závaznou podmínku integrovaného povolení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje převzal s ohledem na zjištění potenciálního příspěvku hluku ze zařízení k celkové hlukové zátěži uvedl v bodě 1.A. Emisní limity Hluk integrovaného povolení v plném rozsahu. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení je zejména jeho aktualizace z důvodu výstavby biomasové kotelny K15, jejíž stěžejní technickou jednotku bude tvořit letní parní kotel K15 o výkonu 5 tp/h (3,28 MWt). Jako palivo bude používána biomasa. Předpokládaný provoz bude 3000 hodin v roce jako náhrada letního provozu uhelné kotelny. ČEZ, a.s., Teplárna Dvůr Králové je nositelem certifikátu EMS. Na úseku ochrany ovzduší ČIŽP konstatuje, že z předložených dokumentů (rozptylová studie a odborný posudek) není zřejmý výpočet vstupních dat pro rozptylovou studii, a tudíž nelze vyhodnotit, zda má dostatečnou vypovídací schopnost pro zhodnocení vlivu provozu kotle na kvalitu ovzduší. ČIŽP požaduje, aby postup zpracovatele při výpočtu vstupních dat pro rozptylovou studii byl v rámci řízení ve věci změny IP doplněn. Nový kotel K15 na biomasu by měl plnit garantované hmotnostní koncentrace: NOx = 450 mg/m 3, TZL = 15 mg/m 3, CO = 250 mg/m 3. Hmotnostní koncentrace SO2 bude upřesněna až na základě konkrétního technického řešení, které vyplyne z výběrového řízení na dodavatele technologie, přičemž nesmí být vyšší než 1500 mg/m 3. ČIŽP požaduje, aby garantované hmotnostní koncentrace znečišťujících látek byly stanoveny jako specifické emisní limity (hmotnostní koncentrace znečišťující látky za normálních podmínek v suchém plynu a při referenčním obsahu kyslíku 11 %). Připomínka nebyla ve změně integrovaného povolení zohledněna. Krajský úřad stanovil provozovateli specifické emisní limity v souladu s návrhem provozovatele ve shodě s vyhláškou č. 415/2016 Sb., ve které je uvádí příloha 2 část II tabulka 1.1 s platností od 1. ledna 2018 (mírnější specifické emisní limity vycházející z tabulky 1.2 s platností do 31. prosince 2017 nebyly provozovatelem v žádosti navrženy). Krajský úřad plně akceptoval v žádosti navržené specifické emisní limity pro znečišťující látky SO2 = 1500 mg/m 3, NOx = 500 mg/m 3, pro TZL = 30 mg/m 3, CO = 500 mg/m 3, které odpovídají přísnějším emisním limitům vyžadovaným plnit výše uvedenou vyhláškou až od 1. ledna Stanovení byť v žádosti garantovanými hmotnostními koncentracemi na přísnější úrovni krajský úřad nepovažoval za vhodné zejména s ohledem na mírnější 9

11 doposud platné emisní limity do 31. prosince Krajský úřad dále návrh ČIŽP neakceptoval s ohledem na doposud neprovedené měření k ověření plnění specifických emisních limitů a funkčnosti zařízení ke snižování emisí (odlučovacího zařízení). V návaznosti na výsledky těchto měření krajský úřad dále zváží případné zpřísnění emisních limitů s ohledem na zjištěnou emisní rezervu. Krajský úřad se dále neztotožnil s připomínkou týkající se požadavku na doplnění předložených dokumentů (rozptylová studie a odborný posudek) s argumentem ČIŽP (není dotčeným správním úřadem ani účastníkem řízení), že není zřejmý výpočet vstupních dat pro rozptylovou studii, a tudíž nelze vyhodnotit, zda má dostatečnou vypovídací schopnost pro zhodnocení vlivu provozu kotle na kvalitu ovzduší. Krajský úřad má za to, že tyto dokumenty, zejména pak rozptylová studie, slouží ke stanovení teoretické míry příspěvku (vlivu) spalovacího zdroje K15 na kvalitu ovzduší z předběžného výpočtu (nikoliv ověřeného statisticky vyhodnoceného měření) míry vlivu jednotlivých předem určených znečišťujících látek (PM10, PM2,5, CO, NO2, SO2, benzen, benzo(a) pyren). Ze závěrů zpracovatele rozptylové studie i z posudku pak jednoznačně vyplývá téměř zanedbatelný příspěvek zdroje K15 k imisní zátěži ovzduší (vliv na kvalitu ovzduší) navíc v porovnání se stanovenými zákonnými imisními limity s velikou imisní rezervou. To vše navíc za splnění předpokladu dodržení krátkodobého (3000 hodin v kalendářním roce) provozu kotle K15 jako náhrady za stávající neefektivní provozu kotlů K1, resp. K2 s významnějším příspěvkem emisí a tím potenciálním imisním vlivem v případě srovnání bilancí emisí těchto zdrojů. V případě, že by se jednalo o ne zcela jednoznačné závěry zpracovatele posudku a rozptylové studie, navíc podložené výpočtem nezanedbatelného a tudíž významnějšího imisního příspěvku a to i bez ohledu na vysokou imisní rezervou k zákonným imisním limitům, pak by se krajský úřad připomínkou ČIŽP blíže zabýval, blíže by však uvítal konkrétní důvody takového požadavku s ohledem na vykonávané kontrolní kompetence ČIŽP v ochraně ovzduší. Na úseku odpadového hospodářství ČIŽP vychází z podkladů uvedených v žádosti, ze kterých vyplývá, že při standardním provozu nové biomasové kotelny K15 nebudou produkovány technologické odpady. Výstupem z provozu kotelny K15 bude certifikovaný vedlejší energetický produkt (VEP) ve formě škváry a popílku. Produkce a ukládání vedlejších energetických produktů (škváry a popílku) bude probíhat v souladu s platným certifikátem ( Popílek a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek ) plavením na odkaliště Teplárny Dvůr Králové nebo nákladní dopravou. Na úseku ochrany vod ČIŽP požaduje prověřit, zda před zahájením provozu biomasové kotelny K15 nebude nutné aktualizovat plán opatření pro případy havárie (havarijní plán), a to z důvodu instalace nové technické jednotky, jakož i případného nakládání se závadnými látkami, se kterými dosud nebylo v zařízení Teplárna Dvůr Králové zacházeno. Projednáno s provozovatelem, provozovatel provede aktualizaci Havarijního plánu v ochraně vod v případě změny, která může ovlivnit jeho účinnost a použitelnost s ohledem na výskyt závadných látek vodám. d) Důvody výroku rozhodnutí Na základě žádosti a podkladů z ústního jednání dospěl krajský úřad k závěru, že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení v následujícím rozsahu: Výroková část I. Popis zařízení Krajský úřad doplnil v části integrovaného povolení popis zařízení s ohledem na instalaci nového kotle na biomasu K15, zároveň změnil celkový jmenovitý tepelný příkon v součtu všech zdrojů K11 až K15 zaústěných do společného komína. Krajský úřad dále na základě žádosti doplnil popis technologie a zařízení související s instalací nového kotle na biomasu K15. 10

12 Výroková část II. Závazné podmínky provozu, bod 1. Ochrana ovzduší Krajský úřad vydal povolení provozu pro zdroj znečišťování biomasový kotel K15 uvedené pod kódem 1.1 přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále zákon o ochraně ovzduší ) - spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW (celkový jmenovitý tepelný příkon je započítán v součtu všech kotlů K11 až K15 23,55 MW). Krajský úřad ve shodě s návrhem provozovatele v žádosti stanovil pro tyto zdroje specifické emisní limity pro znečišťující látky SO2, NOx, TZL a CO dle přílohy 2 části II tabulky 1.1 (Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 až 50 MW) dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Ve shodě s návrhem provozovatele v žádosti krajský úřad vzal v úvahu možnost spalování biomasy na zdroji K15, která není ve formě výlisků z biomasy, stanovení mírnějšího emisního limitu pro oxid uhelnatý (CO) ve výši 500 mg/m 3 oproti přísnějšímu emisnímu limitu v případě spalování biomasy z výlisků z takové biomasy pro oxid uhelnatý (CO) ve výši 300 mg/m 3. Provozovatel má tak širší možnost používání paliva z biomasy. Krajský úřad v souladu s požadavky přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší schválil pro tento zdroj znečišťování ovzduší provozní řád, zároveň provozovateli stanovil podmínku provozu zdroje s ohledem na upřesnění technologických a technických popisů a postupů provedení aktualizace provozního řádu nejpozději do 3 měsíců ode dne prvního uvedení zdroje do provozu tak, jak je vyžadováno v ust. 3 odst. 1 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Krajský úřad dále administrativně technicky rozšířil plnění stávajících a nově stanovených emisních limitů pro provoz zdrojů znečišťování ovzduší K11 až K14 tak, aby tyto zdroje splňovaly požadavky na povolení provozu a podmínky provozu s ním související včetně stanovených emisních limitů platných od 1. ledna 2018 v případě olejových zdrojů K11 a K12 a platných od 1. ledna 2020 v případě plynových zdrojů K13 a K14. Krajský úřad dále vypustil doposud platnou podmínku, cit.: provozovatel oznamuje údaje o zahájení a trvalém ukončení provozu, včetně změn podmínek provozování zdrojů, a to do 15 dnů od vzniku těchto skutečností, České inspekci ŽP Hradec Králové, krajskému úřadu a místně příslušnému městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem. Tato podmínka je nově nahrazena povinností provozovatele v případě ukončení provozu zařízení nebo jeho části (viz platné integrované povolení - Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti) informovat o této skutečnosti krajský úřad, který v navazujícím řízení informuje dotčené správní úřady, ČIŽP a účastníky řízení. Oznamování údajů o zahájení provozu zdrojů krajský úřad považuje za administrativně nadbytečné s ohledem na platné schválené provozní řády a povinnosti provozovatele předkládat krajskému úřadu návrhy na změnu provozního řádu dříve než nastanou případné změny v provozu zdroje. Krajský úřad změny v provozním řádu s potenciálním vlivem na ochranu ovzduší projedná s účastníky řízení, dotčenými správními úřady a s ČIŽP v řízení o změně integrovaného povolení. Provozovatel vede provozní údaje o provozování těchto zdrojů včetně údajů o jejich uvedení do provozu v provozní evidenci. 11

13 Poučení účastníků řízení Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí ČR. -otisk úředního razítka- Rozdělovník: Účastníci řízení 1. ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4 z p. Ing. Mgr. Milan Hůla odborný referent na úseku integrované prevence Dotčené správní úřady 1. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem 2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, Hradec Králové Na vědomí 1. Město Dvůr Králové nad Labem, T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem 2. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové -zde- 3. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 4. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, Hradec Králové 5. Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem 12

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Obdrží viz rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 8146/ZP/2015 - Po 24.04.2015

Obdrží viz rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 8146/ZP/2015 - Po 24.04.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Obdrží viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 8146/ZP/2015 - Po 24.04.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

Věc: Industrie Park Sever dostavba I. etapy, hala "A3", k.ú. Horní Počernice - změna rozhodnutí pro povolení středního zdroje znečištění

Věc: Industrie Park Sever dostavba I. etapy, hala A3, k.ú. Horní Počernice - změna rozhodnutí pro povolení středního zdroje znečištění HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VGP CZ I. a.s. Ilona Hazmuková Jeníšovice 59 46833 Jeníšovice u Jablonce n. Nisou Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1229735/2012/1/OZP/VI

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE Zjednodušené ohlášení údajů Souhrnné provozní evidence Tento text může být během

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 45276/2015/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 51567/2015/OŽPZ/KU Vyřizuje: Ing. Kučera Telefon: 466 026 359 E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č.j.: 3545/ZZ/12 V Karlových Varech dne 19.12.2012 Vyřizuje: Ing. Podlešák/2292 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JNVQ7* Čj: MSK 114277/2015 Sp. zn.: ŽPZ/21212/2015/Šub 208.3 V10 Vyřizuje: Ing. Bohumila

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí

6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí 6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ). Cílem

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Obec S O K O L N I C E

Obec S O K O L N I C E Obec S O K O L N I C E Komenského 435, PSČ 664 52 Ing. Miloš Vránek Slanisko 716 664 52 Sokolnice Vaše značka Naše značka Vyřizuje Sokolnice 08/2012-KS-934 Životský 17.08.2012 ROZHODNUTÍ Obec Sokolnice

Více