Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě."

Transkript

1 T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod pojmem manipulace s materiálem (dále MM) rozumět i dopravu materiálu na krátké vzdálenosti (v rámci daného objektu či provozu - při nakládce, vykládce, překládce apod). Manipulace s materiálem patří k důležitým logistickým činnostem. Význam manipulace s materiálem je dán tím, že je organickou součástí všech článků logistického řetězce. Objemy manipulačních výkonů absolutní i relativní jsou obrovské. Tak např. ve výrobním procesu připadá z celkové délky výrobního času 20 až 90% na operace a procesy MM. Podle druhu a charakteru výroby připadá na jednu technologickou operaci 2 až 6 operací MM. Při skladování dochází v průměru k 2 až 6 operacím manipulačního charakteru. Při průzkumech ve strojírenských podnicích s převážně tvářící technologií se zjistilo, že při výrobě určitých výrobků je potřebné na jednu technologickou operaci v průměru 20 až 45 operací manipulačního charakteru. V našich podnicích zhruba každý třetí dělník manipuluje s materiálem, takže se nepodílí na přímé výrobě. Z tohoto jednoduchého nástinu je možné poznat, že oblast MM je potenciální oblastí pro racionalizační opatření s vysokými efekty. Manipulace s materiálem je úzce spojena s obalovou problematikou. Až na jednotlivé případy se manipulace vykonává přímo s obalem a nepřímo s materiálem (výrobkem). Manipulace s výrobkem (přímá či nepřímá) se vykonává od jeho výroby až po spotřebu. Pojmy související s problematikou MM: - Manipulační zařízení a prostředky - slouží k účelnému přemisťování materiálů (surovin, výrobků, zboží apod.) ve výrobě, oběhu a skladování. - Manipulační systém - seskupení dvou nebo více zařízení a prostředků pro manipulaci s materiálem, vytvářejících celek pro určitou oblast manipulace, včetně organizace a řízení. - Manipulační jednotka - materiál (balený i nebalený, svazkovaný, ložený volně nebo na přepravním prostředku) tvořící samostatně nebo s přepravním prostředkem celek, který je uzpůsoben pro mechanizovanou manipulaci, přepravu či skladování a zachovává svůj tvar při oběhu, přičemž s jeho částmi nelze samostatně manipulovat. Cílem v oblasti manipulace s materiálem musí být vytvoření předpokladů pro snižování nákladů na MM. 1

2 Hlavní zásady organizace práce: - přemisťovat materiál na co nejkratší vzdálenosti a bez zbytečného meziukládání, - dle možnosti MM provádět v horizontální úrovni, aby nedocházelo ke zbytečnému vertikálnímu pohybu, - tam, kde je to možné, využívat gravitační mechanizační zařízení (např. skluzy, gravitační regály), - zajišťovat rytmičnost, nepřetržitost a plynulost, - vylučovat zpětné cesty a křižování manipulačních cest, - optimalizovat plochu, množství a umístění skladových systémů, - používat standardizované mechanizační prostředky, aby proces MM se dal vykonávat na různých místech se stejnými mechanizačními prostředky. - Problematiku manipulace s materiálem lze rozdělit na dvě dílčí oblasti. _ technologie pohybu materiálu, nebo-li organizace materiálových toků a - zařízení, které tento pohyb zabezpečují, resp. umožňují. 5.2 Technologie pohybu materiálu Manipulované materiály Manipulované materiály se děli na: - tuhé, - kapalné - plynné. Jestliže z hlediska manipulace se budou plynné a tekuté materiály posuzovat jako pevné, což lze ve většině případů vzhledem k použitým přepravním a obalovým prostředkům (kontejnery, palety, sudy apod.) připustit, lze konstatovat, že ve veřejné železniční a silniční a v závodové silniční dopravě se přepravuje zhruba 95% tuhých látek. Tuhé látky se dále členi na: - hromadné substráty sypké nebo kusové (velké množství balených nebo nebalených kusů stejných rozměrů) a 2

3 - břemena nestejné velikosti (jednotlivé bedny, kontejnery, stroje, hutnický materiál apod.). Nejdůležitějši vlastnosti sypkých materiálů z hlediska jejich manipulace jsou: - zrnitost - kusovitost, - vlhkost, - měrná a objemová sypná hmotnost - sypný úhel - ostatni charakteristické vlastnosti. Z hlediska zrnitosti a kusovitosti se rozlišuji materiály - práškové až balvanovité. Vlhkost materiálu je určena: - obsahem vody v materiálu Může značně ovlivňovat vlastnosti sypkého materiálu. Voda může být v materiálu jako povrchová, chemicky vázaná nebo volná hygroskopická. Měrná hmotnost: udává se zpravidla v t m- 3. Je to hmotnost jednotkového objemu kompaktní látky. Pro danou látku má konstantní hodnotu. Objemová hmotnost: udává se ve stejných jednotkách, vztahuje se však k volně sypaným látkám. U jinak stejného materiálu se mění v závislosti na zrnitosti a rovněž např. střásáním materiálu při dopravě. Pro technologické výpočty je třeba brát její hodnotu jako orientační. Povrch volně nasypaného materiálu na vodorovné ploše vytváří přirozený svah, který se ustálí pod úhlem, který se nazývá sypný úhel. Sypný úhel je jednou z hodnot, která ovlivňuje kapacitu (výkonnost) pásových dopravníků. Ostatní vlastnosti, které je třeba brát v úvahu jsou tvrdost, abrazivnost, prašnost, citlivost materiálu na vnější prostředí, účinky materiálu na vnější prostředí především z hlediska bezpečnosti apod. Tvorba manipulačních skupin Manipulační skupiny jsou výsledkem sdružení položek materiálu podle principu manipulovatelnosti (přepravovatelnosti, skladovatelnosti) v rámci logistického řetězce vždy stejným způsobem a shodným typem technických prostředků. Jejich vytvoření a používání je důležitým předpokladem pro racionalizaci práce v 3

4 oblasti manipulace s materiálem. Tvorba manipulačních skupin vychází z klasifikace materiálu. Zjednodušuje analytické, návrhové a projektové práce při navrhování manipulační, dopravní a skladovací techniky. Výsledkem jsou zařízení "šitá na míru" konkrétním materiálům Technologické stupně manipulace s materiálem Technologie pohybu materiálu je závislá na druhu použitých prostředků a zařízení. V závislosti na druhu použitých prostředků lze rozlišovat tři stupně provádění technologických procesů. Manipulace: - ruční, - mechanizované - automatizované. V praxi se však vyskytují nejrůznější kombinace těchto tří způsobů. Ruční manipulace nepředpokládají použití žádných mechanizačních zařízení. Mechanizace zabezpečuje, že část ruční práce je nahrazena prací mechanizmu. Lidská práce zde není vyloučena, je však doplněna mechanizačními prostředky, které ji usnadňují. V závislosti na stupni mechanizace se hovoří o malé, střední, velké či komplexní mechanizaci. Automatizace představuje provádění MM bez zásahu člověka. V takto chápaném smyslu se však automatizace v praxi vyskytuje jen zřídka, takže častěji se lze setkat spíše s automatizací částečnou. U částečné automatizace jsou pro plnění pracovních úloh použity aktivní, nedoprovázené pracovní prostředky, kterých řídící elementy jsou ve všech případech obsluhovány personálem. Při úplné automatizaci jsou všechny úlohy plněny nezávisle na personálu pomocí aktivních pracovních prostředků. Zásah personálu je potřebný jen v případě výskytu poruch Skutečnosti ovlivňující volbu zařízení pro manipulaci s materiálem Volba správné manipulační techniky záleží na řadě konkretních podmínek, ve kterých se MM uskutečňují. Hlavní vlivy, které tuto volbu ovlivňuji, jsou: - fyzikální vlastnosti manipulovaných materiálů (např. zvýšené požadavky na zabezpečení neporušenosti materiálu), - rozsah manipulačních operací, - množství manipulovaného materiálu (pro větší množství jsou výhodná specializovaná MZ, pro menší univerzální) - druh a technické vlastnosti použitých dopravních prostředků, - nároky na kvalifikaci a kvalifikační úroveň zaměstnanců, - investiční náročnost, - velikost provozních nákladů posuzované technologie, - požadavky na bezpečnost a hygienu práce 4

5 - speciální požadavky zákazníka apod. Výsledná varianta celkové technologie manipulace s materiálem bude rozhodujícícm způsobem ovlivněna volbou konkrétních manipulačních prostředků a bude mít vliv na: - potřebu pracovních sil a produktivitu práce, - spotřebu pohonných hmot, resp. elektrické energie, potřebné na provoz mechanizačních zařízení, - výšku investičních nákladů na MM, - požadavky na údržbu a opravy manipulačních zařízení (časové i finanční), - namáhavost, bezpečnost a hygienu práce apod Zařízeni pro manipulaci s materiálem Mechanizační zařízení lze kategorizovat podle různých kritérii. Např.: - podle směru přemisťováni (ve směru vodorovném, svislém, vodorovném i svislém, speciálni), - podle manipulovaného materiálu (materiály sypké, kusové, sypké i kusové, kapalné a plynné), - podle způsobu působeni sil na manipulovaný materiál (gravitačni, s mechanickým přenosem sil, s dopravou materiálu v pomocném médiu) apod. V dalším textu je použito třídění z hlediska časové návaznosti výsledku jejich činnosti. Takto vytvořené třídy mají stejný nebo podobný způsob výpočtu manipulační výkonnosti. Rozlišuji se tří hlavní třídy mechanizačních zařízení a dvě pomocné. Rozlišuji se: - mechanizační zařízení na přetržitou manipulaci s cyklickým provozem (cyklicky pracující MZ), - na přetržitou manipulaci s periodickým oběžným provozem (periodicky pracující MZ) a - na plynulou nepřetržitou manipulaci s kontinuálním provozem (kontinuálně pracující MZ); pro úplnost se ještě rozlišují - speciální mechanizační zařízení a - zařízení doplňková 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Pořizování dotisků a kopií publikace nebo jejích částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i.

Pořizování dotisků a kopií publikace nebo jejích částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2011 Pořizování dotisků a kopií publikace nebo jejích částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i. ISBN 978-80-86973-53-1 OBSAH Úvod... 4 Co se rozumí ruční

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH

1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH 1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH a) Postavení LH v národním hospodářství: Lesní hospodářství tvoří z hlediska HDP necelé 1% z jeho podílu, z čehož by bylo na první zřejmé, že se jedná o zanedbatelný podíl. Skutečnost

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více