Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal"

Transkript

1 Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další. A pitom je to naprosto nepochopitelné. Tedy alespo pro normáln uvažujícího lovka. Pro vozit nkam do škarpy, i do úvozu, domovní odpad a riskovat pi polapení vysokou pokutu, když naprosto bezplatn lze tento odpad odvézt do sbrného dvora? Jenomže ti, kdo svj binec vyhazují poblíž obcí, takhle normáln asi uvažovat ani neumjí. Co potom vznikne, jasn vyplývá z fotografie poízené 19. kvtna ped železniním viaduktem nad úvozovou cestou. Pachateli této zrdnosti nevadila ani cedule pi vjezdu na úvozovou cestu s pokutou padesáti tisíc. Nikdo ho také nechytil. A tak tady byl nejspíše tikrát, to podle vyklopených náklad. Nejprve pivezl starý nábytek, hned celou fru jedna hromada, potom ložní materiál, matrace, povlaky staré deky druhá fra. A potetí dovezl mezi krásné a jarn se zelenající stromy tetí fru takovou všehochu, jakoby likvidoval starou usedlost. Musel sem zajet bu traktorem nebo náklaákem, osobní vz ani dodávka by tak hluboké koleje, jaké jsou v úvozu vyjeté, v žádném pípad nezvládly. A obec, jestli i tady bude chtít zachovat krásnou pírodu, bude muset zase platit nemalé peníze, jako už tolikrát. Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal Nedávno, prvního ervna, se konaly snad ve všech obcích akce pro dti k jejich mezinárodnímu svátku. O tom se všeobecn ví. Pro ale vlastn tento svátek vznikl tak známo není. Po vzniku OSN se svtová veejnost zaala zajímat o život dtí v rzných ástech svta a zjistila, že v mnoha z nich stále petrvává otrocká práce dtí, že se dti stávají obmi zvle nejen vojenských soldatesek, v nkterých státech zmítaných obanskými konflikty, ale mnohdy se na dtech páchá násilí i v jejich vlastních rodinách. Proto vznikl na popud Mezinárodní federace žen, Mezinárodního odborového sdružení uitel a Svtové federace demokratické mládeže v roce 1949 Mezinárodní den dtí, pi kterém se na tyto jevy poukazovalo. Poprvé se Mezinárodní den dtí slavil v roce 1950 ve více než padesáti státech svta. Pevné datum, tedy 1. erven, bylo stanoveno Mezinárodní korporací pro ochranu dtí v roce Postupn se k oslavám dtí pidávalo stále více zemí svta a dodnes jej pijaly tém všechny státy sdružené v OSN. I dnes však ješt dochází k tomu, že se dti stávají obmi agrese, domácího násilí a mnoho z nich se navždy ztratí, i musí tém otrocky pracovat. Proto vedle svátku dtí 1. ervna svtové organizace vyhlásily další mezinárodní dny dtí, napíklad Mezinárodní den za odstranní dtské práce, Mezinárodní den ztracených dtí, Den nenarozeného dítte a ješt nkolik dalších. Dti jsou budoucností Zem, jednou pijdou na místo nás dosplých, a proto si zaslouží naší úcty a zájmu o jejich šastné dtství. Není tomu tak bohužel všude. - pette si - erná skládka vypovídá o hlouposti nkterých lidí. - Den dtí strana 2 a 3 - informace ze školy strana 3 a 6 - z jednání zastupitelstva strana 4 - dopis tenáe strana 5 a 6 - informace pro rodie pedškolních dtí strana 9

2 DEN DTÍ TJ Sokol Nehvizdy Eva Luáková Toulky nehvizdskou minulostí závr Vladimír Kapal U Sokolovny se v nedli konal Dtský den. Poasí se nám celkem vydailo a pišlo celkem 35 dtí rzných vkových kategorií. Dti soutžily v 10 disciplínách a každý po splnní všech úkol dostal odmnu. Nakonec bylo vyhlášení a odmnní vítz ve tech vkových kategoriích. Jednotliví vítzové: I. kategorie - 1. František Krejík, 2. Petr Fiala, 3. Barbora Kuželová, II. kategorie - 1. Slávek Rydval, 2. Martin Pitrn, 3. Jan Ptáek, III. kategorie - 1. Josef Ptáek, 2. Matyáš Nedvd, 3. Prokop Rydval. Všem vítzm gratulujeme. Dkujeme všem za pomoc pi poádání a tšíme se na další akce. Po nekonených šesti letech krvavého nacistického režimu svitla poátkem jara 1945 nadje i pro obyvatele Nehvizd. Spojenecká vojska ukrajovala z nacisty ovládaného území stále vtší krajíc a všichni vdli, že se Nmcm a jejich pisluhovam dny jejich ádní krátí. Stejná nálada jako v malé vísce poblíž Prahy zavládla po celé okupované vlasti, a když se tehdejší ministerský pedseda, dosazený Nmci, Bienert, snažil zachránit si 4. kvtna 1945 krk tím, že navrhl nmeckému velení Prahy, že pevezme moc a zrušil svým výnosem dvojjazynost, vypuklo v Praze spontánní povstání. I pes Nehvizdy se tenkrát valily tanky Schörnerovy armády a revoluní kvas povzbudil i jejich obany. Byly postaveny barikády, napíklad u kižovatky na elákovice, ale nedostávalo se zbraní, aby mohly být bránny, a tak nmecké tanky velmi lehce pronikly i s po zuby ozbrojenými vojáky do obce. Muži, kteí nestaili utéct do polí, uvádí kroniká, byli nahnáni na náves a hlídáni vojáky s kulomety. Zoufalá situace se však naštstí vyešila, jen byly Nmci zabaveny dv lovecké pušky, šest pušek vojenských a dv pistole, to bylo vše, s ím bylo možno se postavit tankm. Dopoledne 9. kvtna dorazil na náves první sovtský tank a Nmci vzali do zajeích. Po krátkém uvítání však tanky odjely do Prahy, kde se stále ješt stílelo, ale brzy i tam boje skonily a zavládlo všeobecné veselí válce bylo konen odzvonno. Lidé v Nehvizdech, pedevším rolníci, kterých zde bylo nejvíc, se tšili na mírové a klidné asy, ale doba jim nepála. Velmi rychle pišel rok 1948 a opt inely zbran, tentokrát však v rukách dlník, pišel únor. Co následovalo potom má v živé pamti ješt mnoho nehvizdských oban, a tak práv tady naše toulky pl stoletím života obce koní. Není od vci, aby si pedevším mladší generace pipomnla, jak žili jejich pedci, vždy stále platí ono okídlené rení: Kdo nezná vlastní historii, bude si ji muset prožít znovu. Stará lípa už nikoho neohrožuje Vladimír Kapal Ped asem jsme upozorovali na možné ohrožení chodc starou lípou na soukromém pozemku vedle obecního parku, která vtvemi zasahovala až nad chodník. Vlastník pozemk si zejm toto nebezpeí uvdomil nebo si o nm peetl v našem listu a chodník zabezpeil. Lípa byla oezána a nebezpeí pominulo, a to je dobe. Foto Vladimír Kapal Lípa je oezána a nikoho už ohrozit nemže.

3 Den plný malování Petra Doucková Oáza Petra Doucková Chceme se s Vámi podlit o nový zážitek z návštvy Studia Oáza, což je kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením. Pocity z návštvy vystihují dti samotné ve svých slohových pracích: jsme byli v Oáze. Byli tam lidé s mentálním postižením. Byli moc hodní. Jeden pán sedl vedle m a byl taky mentáln postižený a jmenoval se Radek. Byl moc hodný a moc se mi tam líbilo. A te už vím, že lidé s mentálním postižením nejsou zlí. A jsou hrozn zábavní. (Liduška Vilímová) Bylo zajímavé, že tam umli hodn vcí. (Anetka Volfíková) Všichni si dobe pamatujeme, jak jsme se horliv snažili vyrobit mamince ten nejkrásnjší dárek ke Dni matek. I u nás ve školice jsme se na tento den pipravovali. Opt nás navštívila paní Junová. Pod jejím laskavým vedením si dti mohly vytvoit sklenný šperk jako ozdobu na krk pro maminky. Dtem byl vysvtlen pracovní postup a ty se pak s chutí pustily do práce. Nkdo ml pesnou pedstavu, nkdo chviliku okukoval, ale za chvíli to všude hýilo barvami. Zaujetí dtí vypovídalo o tom, jak se tší, až maminky pekvapí vlastnorun vyrobeným dárekem. Nejedna maminka se urit v pondlí v práci pochlubila novým šperkem. Zpívali jsme s nimi a hráli jsme na hudební nástroje. Povídali jsme si tam o mláatech. Líbilo se mi také, že lidé z Oázy z nás mli radost a byli rádi, že jsme pijeli. I my jsme byli velmi rádi. Bylo to tam velmi hezké. (Anika Nebesaová) Setkání s lidmi s mentálním postižením bylo pro dti velikým pínosem. Bourají se tak bariéry strachu z obav z komunikace s tmito lidmi. Dti zjistily, že se bát opravdu nemusí. Práv naopak, je s nimi zábava, umí spoustu vcí. Jen se všichni musíme uit více naslouchat ostatním i sami sob. Foto ZŠ Nehvizdy Vyšehrad Jana Blümlová V 8.09 jsme šli na autobus. Jeli jsme smr metro erný Most a z erného Mostu na Vyšehrad. Já jsem celou cestu prozpívala. Na Vyšehrad jsme šli rovnou do kasemat. Prvodce nám vypravoval o vzniku kasemat a pedal nás paní, která nás vzala do chodeb. Došli jsme až do takové sín, kde jsou uloženy originály nkolika soch z Karlova mostu a byla tam výstava skla. Potom jsme šli na Slavín. Nenašli jsme Boženu Nmcovou a K. J. Erbena, ale našli jsme Myslbeka, V. Hynaise, B. Smetanu, A. Dvoáka Pak jsme šli na vyhlídku, na letní scénu a na metro. Zase jsem si zpívala. Jeli jsme na Václavské námstí na zmrzlinu a na metro a dom. Kryštof Kubista Když jsme šli ze Slavína, tak jsme vidli policisty, jak cvií. Mezi nimi byly i ženy. Ten hlavní policista íkal, že ženský jsou lepší než chlapi. Den dtí Barbora Plíhalová 1.6. jsem vstala z postele a šla se nasnídat. Oblékla se a šla do školy. Ve škole nás paní uitelka spoítala a všichni jsme šli k autobusu. Pan idi nás vezl a vezl a už jsme tam byli. V parku byly malé zámeky asi 1 metr vysoké. Byl tam teba Karlštejn, Lány atd. Moc se mi tam líbilo. A je to tady, to nej - PEKLO. Lída, moje kamarádka, no co íct, trochu se bála, ale co, Táa ml s sebou svou oveku. Byl tam velký zámek a v nm se usídlil drak a ml tam vajíko, ten zámek se jmenoval Berchtold. Byla tam kaple sv. Magdalény a pro malé pohádkový svt skítk. Nakonec koupená zmrzlina a parádní hišt s lanovkou, na kterou byla OBROVSKÁ fronta. Kristýna Škvárová Byli jsme také na dtském hišti. Byly tam rzné postavy vyezané ze deva, jako teba Bivoj, Kazi, Teta, Libuše. Všude jsme tam blbli, byli také na takové lanovce, na houpakách a prolézakách. Foto na stran 6 Z návštvy studia Oáza

4 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2009 Nehvizdy Poet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voli celkem 1186 Poet voli, kterým byly vydány úední obálky 371 Poet odevzdaných úedních obálek 371 Poet platných hlas celkem 370 Volební úast 31,28 % íslo Název strany Platné hlasy celkem 1 Libertas.cz 7 2 Kesanská a demokratická unie eskoslovenská strana lidová 6 3 Vci veejné 15 4 Obanská demokratická strana Suverenita Koalici tvoí Strana zdravého rozumu, POLITIKA Volte Pravý Blok 2 9 Evropská demokratická strana Demokratická Strana Zelených 5 13 Národní strana 2 14 SDŽ Strana dstojného života 7 19 Strana demokracie a svobody 1 21 Komunistická strana ech a Moravy Starostové a nezávislí vaše alternativa 6 23 Strana svobodných oban 5 24 SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana 1 26 Strana zelených 4 27 Koruna eská (monarchistická strana ech, Moravy a Slezska) 3 28 Lidé a Politika 1 29 Strana soukromník eské republiky 1 32 Nezávislí 5 33 eská strana sociáln demokratická 52 Jednalo zastupitelstvo Miniškolka Krteek v Nehvizdech u Prahy zahájení provozu Školka s CELORONÍM PROVOZEM Prázdninová zvýhodnná cena pi celodenní docházce 3.000,- K (platí i pro dti, které nejsou do školky trvale pihlášeny) Více informací na adrese: nebo tel. ísle Kapacita pro dti mladší 3 let ješt nenaplnna. Možnost registrace. Cenové podmínky vyspecifikovány v záložce "Ceník" na stánkách školiky. Není dotovanou docházkou! Pomžeme mstysu, pomozte Vy nám Tímto oslovujeme podnikatelské subjekty i jednotlivce s prosbou o sponzoring innosti miniškolky Krteek, a už ve finanní podob nebo daru. Ob položky daov uznatelné. Možnost zveejnní reklamy. 1. Zastupitelstvo nesouhlasí s revokací usnesení. 15 ze dne Mstys Nehvizdy nebude souástí MAS Pošembeí. 2. Zastupitelstvo mstyse souhlasí se stanoviskem školské komise a rady ohledn spolufinancování Miniškolky Krteek se zízením vcného bemene na pozemku p.. 308/32 v k.ú. Nehvizdy pro firmu TRE a.s. za 5 000,- K s uzavením smlouvy o smlouv budoucí na pozemku p.. 527/1 pro plynovou pípojku fy Uniga za 500,- K schvaluje stanovisko poizovatele k vyhodnocení pedložených návrh ke zmn územního plánu mstyse Nehvizdy a schvaluje poízení zmny. 1 a. 2 na podklad stanoviska poizovatele 3. Zastupitelstvo bere na vdomí zprávu starosty o jednáních s editelem Oblastní nemocnice Kolín o budov archivu zprávu komise životního prostedí zprávu editelky základní a mateské školy Vážení a milí tenái Nehvizdského kurýru! Snažíme se mapovat všechny nejvýznamnjší události, které se v mstysu staly, abychom vás s nimi seznamovali. Jenomže ani nejvtší snaha nemže postihnout vše zajímavé a dležité, protože nemžeme být u všeho, co se v mstysu šustne. Vaše dopisy, maily nebo telefonáty nemusí být dlouhé, nejedná se o literární díla, ale o informace, o kterých si myslíte, že by mli vdt všichni. Jedna podmínka zde pece jenom je, a to aby vaše píspvky byly vždy podepsané, protože podle novináské etiky se anonymní píspvky zveejovat nemají. Prosíme vás proto o spolupráci, aby naše informace byly co nejrozmanitjší.

5 V záí 2007 jsme se všichni tšili na otevení nové tídy v naší školice. Paní uitelky mly spoustu práce, protože pro mnohé dti to byl první den bez rodi vbec (obr. I.). Za uplynulé dva roky odvedly paní uitelky obrovský kus práce. Vedly dtiky k samostatnosti, pomohly najít nové kamarády a nauily je mnoho vcí, které budou potebovat po celý zbytek života. Krom malování, zpívání, dovádní na zahrad školiky, pipravily dti se svými školními maminkami také besídky ke Dni maminek nebo krásnou vánoní se spoustou písniek, básniek a tanek (obr.ii.) A co by to bylo za školiku, kde by se každoron neoslavil Den dtí (obr.iii ). Ped pár dny se vydaly paní uitelky a nejstarší koátka na školku v pírod do Kašperských hor. Poasí dtem pálo. Vydaly se na výlet do msteka Kašperské Hory a zpt do hotelu se vrátily lesní stezkou. Stavly hrady z kamen, na olympiád získaly medaile a diplomy za skok daleký, bh a hod do dálky. Do pohádkového lesa se dti tšily, ale bohužel už nkteré zaaly mít stevní potíže. Konec školky v pírod už nedopadl tak, jak si všichni páli. Místo závreného karnevalu a táboráku se musely dti kvli stevní viróze vrátit o den díve. Péi o nemocné dti zvládly naše úi na jedniku a o dti se výborn postaraly. Touto cestou chceme podkovat našim paním uitelkám z mateinky Hanice Skoepové, Simonce Beranové a Vrušce Lopatáové za všechno, co naše dti nauily, jak je pomáhají pipravit do budoucího života, a že to leckdy není vbec lehké, to asi tušíme všichni. Dík samozejm patí i všem dosplákm ze školiky, kteí se o dti starají. Velice si vážíme Vaší práce a dkujeme. Spokojení rodie Pitrnovi, Poppelovi, Malých, Prajerovi, Šulákovi a Vilímovi Foto archiv rodi

6 Motorká a kdo je víc? Aneb poznej svého souseda Úterní podveer, dom je to už jen kousek. Vyhazuji rychlost a na neutrál pomalu projíždím od erpací stanice k námstí. Ve zptném zrcátku registruji blížící se motocykl. Tak co, zaadí se, nebo pedjede? Nezklamal. Pejíždí do protismru a míí kupedu. Plná ára pece není žádná ze a íslice na znace s nejvyšší povolenou rychlostí stží zobrazuje výsledný poet bod jeho IQ testu. Zatroubil jsem. To jako že takové poínání neshledávám tím nejsprávnjším. A opt se dostavuje oekávaná reakce. Pibrzdní a další pejezd do protismru. To abychom se dostali na stejnou úrove. Tedy co do pozice na silnici... Vo co ti de, vole?!, slyším vzáptí. Že tu ta plná ára a tyicítka jsou teba kvli pechodm, reaguji spíš jen tak, pro formu. Motorka opt pibrzdí, ale jen proto, aby vzáptí nabrala rychlost a její idi mohl pravou rukou udeit do mého zptného zrcátka. Samozejm, rozbilo se. Pedpokládám, že motorkáovo uspokojení v té chvíli dosáhlo vrcholu. K mému pekvapení, když ml tak naspch, však po prjezdu námstím odbouje doprava k pošt a parkuje ped oranžovými vraty. Zastavuji, stahuji okénko a ptám se, zda je te konen spokojený. Pilba jde dol a odkrývá hladkou hlavu, vrný to obraz povrchu mozku v ní. Tak vystup, vole, vo co ti de ne, no tak vystup, co chceš?!. A v tu chvíli mi to došlo. Nechci nic víc a nic mí, než se s vámi podlit o tento zážitek a zkušenost. Zkušenost s tím, že ne všechno se dá svádt na pespolní a zlé šoféry ošklivých kamion. Oni se totiž takoví jedinci, kterým nic neíkají pravidla na silnici a tím pádem dost možná pravidla veškerá, vyskytují neekan blízko, jen pár metr od nás. Nakonec vzkaz pro onoho pilota motocyklu s registraním íslem 6S4993. Doufám, že nebude vadit tykání, ale když už jsme to tak jednou rozjeli? Zrcátko se jednoduše koupí nové, to samé se ovšem na svdomí, až smeteš dít na pechodu, aplikovat nedá. Pavel Venera Dále uvádíme fotografie z akcí základní školy a TJ Sokol Nehvizdy

7 V sobotu 23. kvtna 2009 byli na úad mstyse pivítáni do života noví obánci Nehvizd. Pejme tedy našim novým spoluobánkm štstí, zdraví, úsmv na tvái a spoustu krásných dn! Rodie si již mohou vyzvednout fotografie na úadu mstyse. Zleva: Natálie Arwen Tlusáková, Ellen Zacko, Tomáš Michálek, Marie Elznerová, Martin Krejí Zleva: Daniela Koláová, Eliška Ludwigová, Tomáš Ludwig, Filip Velika, Jan Vlek, Elena Tomanová

8 Vladimír Kapal O tom, že by se ml domovní odpad tídit dnes ví každé malé dít. Pojme si v nkolika pokraováních íci o tídní odpad více, totiž to, co každému tak známo není. Jsou to velmi zajímavé a pouné informace. Tak teba to, že každý oban R, vetn kojenc, vyprodukuje za rok prmrn 230 kilogram odpadu. Pro ilustraci, kdyby se odpady všech obyvatel R za jeden rok naložily na nákladní vlak, dosáhl by délky kilometr, což pedstavuje vzdálenost ze západní hranice Ukrajiny až do Paíže. To by lovk neekl, že? Z tchto 230 kg se vytídí 29,4 kg odpadu, který je dále zužitkován a zpracován na další použití. Toto množství pedstavuje 13% všeho domovního odpadu. Tídní odpad bere za automatické chování stále více obyvatel R. Mezi lety 2004 až 2007 napíklad vzrostlo tídní odpadu jen v Jihoeském kraji (kde se provádly przkumy) o 56 %. Podívejme se však na odpady blíže. Doba použití nkterých vcí je jen nkolik minut, ale doba jejich rozpadu mže být i nkolik tisíc let. Teba sklo nebo polystyrén se nerozloží nikdy. Takový kelímek od jogurtu se rozloží za 50 až 80 let, igelitové tašky za 20 až 30 let, ale i filtr z cigarety za 10 až 20 let. A co list papíru? I tomu to trvá 2 až 6 msíc nežli se vrátí zpt do pírodní podoby. Nejrychleji se rozkládají odpady biologické, napíklad ohryzek z hrušky i jablka se rozloží za 7 až 20 dní. Z uvedených fakt vyplývá, že tídním odpadu se naší, tolik zkoušené pírod, pomáhá o to víc, že se vytídný odpad vtšinou zpracuje. Neuloží se do obrovských skládek, kde se zakryje a nechá ležet. Speciální kontejnery se s vytídným odpadem odvezou na linky, kde se ješt jednou vytídí na využitelný odpad, který se odváží k dalšímu zpracování a na nevyužitelný, který skoní na skládkách. Z popelnic skoní na skládkách naprosto vše. Vytídný odpad je obchodovatelnou surovinou, ale píjmy z jeho prodeje nestaí pokrýt všechny náklady, což znamená, že poplatek od oban, vtšinou kolem 500 K na osobu a rok, pokryje jen 60 až 80 % náklad obce na odpadové hospodáství. Zbytek musí obec doplatit ze svého rozpotu. Jinak je tomu s použitými obaly. Existuje zákon o obalech, který penáší odpovdnost za recyklaci obal na ty, kdo je dávají na trh, což znamená, že výrobci platí firmám za jejich recyklaci, stejn jako náklady na vytídní. Ve svém dsledku tyto peníze však zaplatíme všichni, protože tyto náklady si výrobce zahrne do ceny produktu v obalech. Sbrný dvr mstyse Nehvizdy Místo: pod ÚM Nehvizdy, Pražská 255 Provozní doba Pondlí Steda Sobota 9,oo 11,3o hod. 13,oo 15,3o hod. 9,oo 11,oo hod. Od bezna letošního roku je zajištn pro obany svoz tídného odpadu (plasty a papír) od dom. Podrobnjší info najdete na Základní škola Nehvizdy p i j m e VYCHOVATELKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Nástup od Požadované vzdlání: úplné stední s maturitou, nejlépe pedagogického smru. Nabídky na tel ,

9 Jist všichni víte, jak vypadá BMX kolo z doby totality... Malá dvacetipalcová kola od té doby prošla velikým progresem, stejn jako i sport, který bychom Vám prostednictvím naší akce rádi pedstavili. Sport BMX freestyle vznikl v USA bhem 80-tých let, kdy skupina nadšených bikrosa zaala krom rychlostního závodní pedvádt na kole také spousty trik a skok. Od té doby prošly triky i pístup jezdc velikou renezancí. Kousky, které pedvádjí jezdci dnes, mají už velmi blízko ke kaskadérským íslm. Mladí kluci ukazují na BMX kolech rzná salta (vped i vzad), otoky až o 1080, rzné obhozy a obskoky a hromady kombinací všeho možného. Možná díky tak velkému progresu, se BMX freestyle zaíná tšit ím dál tím vtší podpoe médií ve svt a hlavn také pízni nových zájemc z ad mladých lidí. V rámci naší akce MEATFLY AIR STRIKE 2009, budete mít možnost vidt v akci ty nejlepší jezdce R a SK!!! Všichni mají za sebou njaké to vítzství, nebo alespo triky, které nenechají bžného diváka v klidu! Pijte je na MEATFLY AIR STRIKE 2009 podpoit, zakite, zafandte a kluci se kvli Vám petrhnou, aby ukázali to nejlepší!!! Bhem akce budou na dráze toalety od firmy Toi Toi a záchranná služba, jak pro diváky tak pro jezdce. F a k t a : KDY: hodin KDE: Nehvizdy (ulice U hbitova) CO: Závod ve skocích pes hlinné skoky pro nejlepší jezdce z R a SK. Jezdci budou pekonávat pekážky ladnými skoky, bhem nichž pedvedou divákm ty nejlepší triky z jejich repertoáru. CENY:MEATFLY, REPRESENT, O.K.BAG, SYMPHONY, ODESSA, KRAB CYCLES, ESATNA.CZ, DIRTY DOG, KATMAR PUBLIC CONTEST: Jednoduché cyklistické soutže pro diváky o hodnotné ceny od sponzor akce MODERÁTOR: Ondra Šádek aka ON PÁRTY: Do ranních hodin Vážení rodie pedškolních dtí, NAJDI ROZDÍLY poádn si prohlédni oba obrázky a najdi mezi nimi 5 rozdíl. Mstys Nehvizdy se velmi intenzivn zabývá vyešením umístní dtí do MŠ. Na 17. zasedání zastupitelstva dne bylo odsouhlaseno, že pro školní rok 2009/2010 využije mstys nabídky Dtského centra Krteek Nehvizdy, vedeného paní Martou Studnikovou. Bude zde umístno 20 dtí, které splují základní kritéria pro pijímání dtí do MŠ, tj. trvalé bydlišt v Nehvizdech a minimální vk 3 roky. Jedná se o dti, které z kapacitních dvod nebyly pijaty do MŠ Nehvizdy. Školkovné iní K za msíc celodenní docházky. Stravování se platí zvláš. Provozní doba Krteka je od 7.00 do hodin. Rámcový vzdlávací program Miniškolky Krteek je v souladu s osnovami MŠ Nehvizdy. Zárove se ob zaízení dohodly na spoleném plánování kulturních, sportovních a spoleenských akcí pro dti. Píspvek mstyse Nehvizdy na provoz Dtského centra Krteek bude K. Tyto informace již zaznly na schzce rodi pedškolních dtí, která se konala v budov ZŠ Nehvizdy za úasti editelky ZŠ a MŠ pí. Krajíkové, editelky Miniškolky Krteek pí. Studnikové, starosty mstyse p. Bendla a pedsedkyn školské komise pí. Kluinové. O plánech na další rozvoj pedškolních zaízení v Nehvizdech, tak abychom efektivn navýšili kapacitu, Vás budeme pravideln informovat zde v asopisu. za školskou komisi Ing. Lenka Kluinová

10 PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY Horizontální, horizontální na plastová okna, vertikální, do stešních oken, venkovní rolety, sít proti hmyzu, markýzy NÁVRH A ZAMENÍ Z D A R M A elákovice tel.: Mobil: ! "# ""$%% & #'&# ("#! Vydavatel: Mstys Nehvizdy, IO , DI CZOO240524, Evidenní íslo: MK R E Píjem píspvk a korespondence ÚM Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy, telefon: , pípadn ZŠ a MŠ Nehvizdy, Pražská 14, Nehvizdy, tel.: Píspvky vždy do 5. dne v msíci na uvedené kontakty písemn, telefonicky nebo em. Pedsedkyn redakní rady MgA Alena Krajíková. Za obsahovou stránku píspvk ruí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ruí zadavatel inzerce. Redakní rada si vyhrazuje právo upravit a krátit píspvky. Texty procházejí jazykovou korekturou, není-li u píspvku uvedeno jinak. Výtisk je zdarma.

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Zápis do mateinky za dvemi

Zápis do mateinky za dvemi Vladimír Kapal Kostel svatého Václava ožil ve dnech 18. a 19. prosince dtským halasem. Uskutenilo se zde totiž vystoupení žák místní školy s programem, který si dti za vedení uitelek pipravily nejen pro

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne 4. 2. 2009 jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

íslo 4, roník 17, duben 2011

íslo 4, roník 17, duben 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 2. 5. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 4, roník 17, duben 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 4. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Kladrubský. VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA

Kladrubský. VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA Kladrubský 1.RONÍK ZPRAVODAJ VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA Výzva ke spolupráci Jak již víte, obecní úad zaal minulý msíc vydávat Kladrubský zpravodaj. Výtisky zpravodaje

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Pondlí 14.1.2008 18:30 21:30 Místo konání: Restaurace Sklep (Seifertova 53, Praha 3, http://www.restauracesklep.cz/) Úast: Souek Petr, Ing.

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více