Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal"

Transkript

1 Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další. A pitom je to naprosto nepochopitelné. Tedy alespo pro normáln uvažujícího lovka. Pro vozit nkam do škarpy, i do úvozu, domovní odpad a riskovat pi polapení vysokou pokutu, když naprosto bezplatn lze tento odpad odvézt do sbrného dvora? Jenomže ti, kdo svj binec vyhazují poblíž obcí, takhle normáln asi uvažovat ani neumjí. Co potom vznikne, jasn vyplývá z fotografie poízené 19. kvtna ped železniním viaduktem nad úvozovou cestou. Pachateli této zrdnosti nevadila ani cedule pi vjezdu na úvozovou cestu s pokutou padesáti tisíc. Nikdo ho také nechytil. A tak tady byl nejspíše tikrát, to podle vyklopených náklad. Nejprve pivezl starý nábytek, hned celou fru jedna hromada, potom ložní materiál, matrace, povlaky staré deky druhá fra. A potetí dovezl mezi krásné a jarn se zelenající stromy tetí fru takovou všehochu, jakoby likvidoval starou usedlost. Musel sem zajet bu traktorem nebo náklaákem, osobní vz ani dodávka by tak hluboké koleje, jaké jsou v úvozu vyjeté, v žádném pípad nezvládly. A obec, jestli i tady bude chtít zachovat krásnou pírodu, bude muset zase platit nemalé peníze, jako už tolikrát. Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal Nedávno, prvního ervna, se konaly snad ve všech obcích akce pro dti k jejich mezinárodnímu svátku. O tom se všeobecn ví. Pro ale vlastn tento svátek vznikl tak známo není. Po vzniku OSN se svtová veejnost zaala zajímat o život dtí v rzných ástech svta a zjistila, že v mnoha z nich stále petrvává otrocká práce dtí, že se dti stávají obmi zvle nejen vojenských soldatesek, v nkterých státech zmítaných obanskými konflikty, ale mnohdy se na dtech páchá násilí i v jejich vlastních rodinách. Proto vznikl na popud Mezinárodní federace žen, Mezinárodního odborového sdružení uitel a Svtové federace demokratické mládeže v roce 1949 Mezinárodní den dtí, pi kterém se na tyto jevy poukazovalo. Poprvé se Mezinárodní den dtí slavil v roce 1950 ve více než padesáti státech svta. Pevné datum, tedy 1. erven, bylo stanoveno Mezinárodní korporací pro ochranu dtí v roce Postupn se k oslavám dtí pidávalo stále více zemí svta a dodnes jej pijaly tém všechny státy sdružené v OSN. I dnes však ješt dochází k tomu, že se dti stávají obmi agrese, domácího násilí a mnoho z nich se navždy ztratí, i musí tém otrocky pracovat. Proto vedle svátku dtí 1. ervna svtové organizace vyhlásily další mezinárodní dny dtí, napíklad Mezinárodní den za odstranní dtské práce, Mezinárodní den ztracených dtí, Den nenarozeného dítte a ješt nkolik dalších. Dti jsou budoucností Zem, jednou pijdou na místo nás dosplých, a proto si zaslouží naší úcty a zájmu o jejich šastné dtství. Není tomu tak bohužel všude. - pette si - erná skládka vypovídá o hlouposti nkterých lidí. - Den dtí strana 2 a 3 - informace ze školy strana 3 a 6 - z jednání zastupitelstva strana 4 - dopis tenáe strana 5 a 6 - informace pro rodie pedškolních dtí strana 9

2 DEN DTÍ TJ Sokol Nehvizdy Eva Luáková Toulky nehvizdskou minulostí závr Vladimír Kapal U Sokolovny se v nedli konal Dtský den. Poasí se nám celkem vydailo a pišlo celkem 35 dtí rzných vkových kategorií. Dti soutžily v 10 disciplínách a každý po splnní všech úkol dostal odmnu. Nakonec bylo vyhlášení a odmnní vítz ve tech vkových kategoriích. Jednotliví vítzové: I. kategorie - 1. František Krejík, 2. Petr Fiala, 3. Barbora Kuželová, II. kategorie - 1. Slávek Rydval, 2. Martin Pitrn, 3. Jan Ptáek, III. kategorie - 1. Josef Ptáek, 2. Matyáš Nedvd, 3. Prokop Rydval. Všem vítzm gratulujeme. Dkujeme všem za pomoc pi poádání a tšíme se na další akce. Po nekonených šesti letech krvavého nacistického režimu svitla poátkem jara 1945 nadje i pro obyvatele Nehvizd. Spojenecká vojska ukrajovala z nacisty ovládaného území stále vtší krajíc a všichni vdli, že se Nmcm a jejich pisluhovam dny jejich ádní krátí. Stejná nálada jako v malé vísce poblíž Prahy zavládla po celé okupované vlasti, a když se tehdejší ministerský pedseda, dosazený Nmci, Bienert, snažil zachránit si 4. kvtna 1945 krk tím, že navrhl nmeckému velení Prahy, že pevezme moc a zrušil svým výnosem dvojjazynost, vypuklo v Praze spontánní povstání. I pes Nehvizdy se tenkrát valily tanky Schörnerovy armády a revoluní kvas povzbudil i jejich obany. Byly postaveny barikády, napíklad u kižovatky na elákovice, ale nedostávalo se zbraní, aby mohly být bránny, a tak nmecké tanky velmi lehce pronikly i s po zuby ozbrojenými vojáky do obce. Muži, kteí nestaili utéct do polí, uvádí kroniká, byli nahnáni na náves a hlídáni vojáky s kulomety. Zoufalá situace se však naštstí vyešila, jen byly Nmci zabaveny dv lovecké pušky, šest pušek vojenských a dv pistole, to bylo vše, s ím bylo možno se postavit tankm. Dopoledne 9. kvtna dorazil na náves první sovtský tank a Nmci vzali do zajeích. Po krátkém uvítání však tanky odjely do Prahy, kde se stále ješt stílelo, ale brzy i tam boje skonily a zavládlo všeobecné veselí válce bylo konen odzvonno. Lidé v Nehvizdech, pedevším rolníci, kterých zde bylo nejvíc, se tšili na mírové a klidné asy, ale doba jim nepála. Velmi rychle pišel rok 1948 a opt inely zbran, tentokrát však v rukách dlník, pišel únor. Co následovalo potom má v živé pamti ješt mnoho nehvizdských oban, a tak práv tady naše toulky pl stoletím života obce koní. Není od vci, aby si pedevším mladší generace pipomnla, jak žili jejich pedci, vždy stále platí ono okídlené rení: Kdo nezná vlastní historii, bude si ji muset prožít znovu. Stará lípa už nikoho neohrožuje Vladimír Kapal Ped asem jsme upozorovali na možné ohrožení chodc starou lípou na soukromém pozemku vedle obecního parku, která vtvemi zasahovala až nad chodník. Vlastník pozemk si zejm toto nebezpeí uvdomil nebo si o nm peetl v našem listu a chodník zabezpeil. Lípa byla oezána a nebezpeí pominulo, a to je dobe. Foto Vladimír Kapal Lípa je oezána a nikoho už ohrozit nemže.

3 Den plný malování Petra Doucková Oáza Petra Doucková Chceme se s Vámi podlit o nový zážitek z návštvy Studia Oáza, což je kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením. Pocity z návštvy vystihují dti samotné ve svých slohových pracích: jsme byli v Oáze. Byli tam lidé s mentálním postižením. Byli moc hodní. Jeden pán sedl vedle m a byl taky mentáln postižený a jmenoval se Radek. Byl moc hodný a moc se mi tam líbilo. A te už vím, že lidé s mentálním postižením nejsou zlí. A jsou hrozn zábavní. (Liduška Vilímová) Bylo zajímavé, že tam umli hodn vcí. (Anetka Volfíková) Všichni si dobe pamatujeme, jak jsme se horliv snažili vyrobit mamince ten nejkrásnjší dárek ke Dni matek. I u nás ve školice jsme se na tento den pipravovali. Opt nás navštívila paní Junová. Pod jejím laskavým vedením si dti mohly vytvoit sklenný šperk jako ozdobu na krk pro maminky. Dtem byl vysvtlen pracovní postup a ty se pak s chutí pustily do práce. Nkdo ml pesnou pedstavu, nkdo chviliku okukoval, ale za chvíli to všude hýilo barvami. Zaujetí dtí vypovídalo o tom, jak se tší, až maminky pekvapí vlastnorun vyrobeným dárekem. Nejedna maminka se urit v pondlí v práci pochlubila novým šperkem. Zpívali jsme s nimi a hráli jsme na hudební nástroje. Povídali jsme si tam o mláatech. Líbilo se mi také, že lidé z Oázy z nás mli radost a byli rádi, že jsme pijeli. I my jsme byli velmi rádi. Bylo to tam velmi hezké. (Anika Nebesaová) Setkání s lidmi s mentálním postižením bylo pro dti velikým pínosem. Bourají se tak bariéry strachu z obav z komunikace s tmito lidmi. Dti zjistily, že se bát opravdu nemusí. Práv naopak, je s nimi zábava, umí spoustu vcí. Jen se všichni musíme uit více naslouchat ostatním i sami sob. Foto ZŠ Nehvizdy Vyšehrad Jana Blümlová V 8.09 jsme šli na autobus. Jeli jsme smr metro erný Most a z erného Mostu na Vyšehrad. Já jsem celou cestu prozpívala. Na Vyšehrad jsme šli rovnou do kasemat. Prvodce nám vypravoval o vzniku kasemat a pedal nás paní, která nás vzala do chodeb. Došli jsme až do takové sín, kde jsou uloženy originály nkolika soch z Karlova mostu a byla tam výstava skla. Potom jsme šli na Slavín. Nenašli jsme Boženu Nmcovou a K. J. Erbena, ale našli jsme Myslbeka, V. Hynaise, B. Smetanu, A. Dvoáka Pak jsme šli na vyhlídku, na letní scénu a na metro. Zase jsem si zpívala. Jeli jsme na Václavské námstí na zmrzlinu a na metro a dom. Kryštof Kubista Když jsme šli ze Slavína, tak jsme vidli policisty, jak cvií. Mezi nimi byly i ženy. Ten hlavní policista íkal, že ženský jsou lepší než chlapi. Den dtí Barbora Plíhalová 1.6. jsem vstala z postele a šla se nasnídat. Oblékla se a šla do školy. Ve škole nás paní uitelka spoítala a všichni jsme šli k autobusu. Pan idi nás vezl a vezl a už jsme tam byli. V parku byly malé zámeky asi 1 metr vysoké. Byl tam teba Karlštejn, Lány atd. Moc se mi tam líbilo. A je to tady, to nej - PEKLO. Lída, moje kamarádka, no co íct, trochu se bála, ale co, Táa ml s sebou svou oveku. Byl tam velký zámek a v nm se usídlil drak a ml tam vajíko, ten zámek se jmenoval Berchtold. Byla tam kaple sv. Magdalény a pro malé pohádkový svt skítk. Nakonec koupená zmrzlina a parádní hišt s lanovkou, na kterou byla OBROVSKÁ fronta. Kristýna Škvárová Byli jsme také na dtském hišti. Byly tam rzné postavy vyezané ze deva, jako teba Bivoj, Kazi, Teta, Libuše. Všude jsme tam blbli, byli také na takové lanovce, na houpakách a prolézakách. Foto na stran 6 Z návštvy studia Oáza

4 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2009 Nehvizdy Poet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voli celkem 1186 Poet voli, kterým byly vydány úední obálky 371 Poet odevzdaných úedních obálek 371 Poet platných hlas celkem 370 Volební úast 31,28 % íslo Název strany Platné hlasy celkem 1 Libertas.cz 7 2 Kesanská a demokratická unie eskoslovenská strana lidová 6 3 Vci veejné 15 4 Obanská demokratická strana Suverenita Koalici tvoí Strana zdravého rozumu, POLITIKA Volte Pravý Blok 2 9 Evropská demokratická strana Demokratická Strana Zelených 5 13 Národní strana 2 14 SDŽ Strana dstojného života 7 19 Strana demokracie a svobody 1 21 Komunistická strana ech a Moravy Starostové a nezávislí vaše alternativa 6 23 Strana svobodných oban 5 24 SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana 1 26 Strana zelených 4 27 Koruna eská (monarchistická strana ech, Moravy a Slezska) 3 28 Lidé a Politika 1 29 Strana soukromník eské republiky 1 32 Nezávislí 5 33 eská strana sociáln demokratická 52 Jednalo zastupitelstvo Miniškolka Krteek v Nehvizdech u Prahy zahájení provozu Školka s CELORONÍM PROVOZEM Prázdninová zvýhodnná cena pi celodenní docházce 3.000,- K (platí i pro dti, které nejsou do školky trvale pihlášeny) Více informací na adrese: nebo tel. ísle Kapacita pro dti mladší 3 let ješt nenaplnna. Možnost registrace. Cenové podmínky vyspecifikovány v záložce "Ceník" na stánkách školiky. Není dotovanou docházkou! Pomžeme mstysu, pomozte Vy nám Tímto oslovujeme podnikatelské subjekty i jednotlivce s prosbou o sponzoring innosti miniškolky Krteek, a už ve finanní podob nebo daru. Ob položky daov uznatelné. Možnost zveejnní reklamy. 1. Zastupitelstvo nesouhlasí s revokací usnesení. 15 ze dne Mstys Nehvizdy nebude souástí MAS Pošembeí. 2. Zastupitelstvo mstyse souhlasí se stanoviskem školské komise a rady ohledn spolufinancování Miniškolky Krteek se zízením vcného bemene na pozemku p.. 308/32 v k.ú. Nehvizdy pro firmu TRE a.s. za 5 000,- K s uzavením smlouvy o smlouv budoucí na pozemku p.. 527/1 pro plynovou pípojku fy Uniga za 500,- K schvaluje stanovisko poizovatele k vyhodnocení pedložených návrh ke zmn územního plánu mstyse Nehvizdy a schvaluje poízení zmny. 1 a. 2 na podklad stanoviska poizovatele 3. Zastupitelstvo bere na vdomí zprávu starosty o jednáních s editelem Oblastní nemocnice Kolín o budov archivu zprávu komise životního prostedí zprávu editelky základní a mateské školy Vážení a milí tenái Nehvizdského kurýru! Snažíme se mapovat všechny nejvýznamnjší události, které se v mstysu staly, abychom vás s nimi seznamovali. Jenomže ani nejvtší snaha nemže postihnout vše zajímavé a dležité, protože nemžeme být u všeho, co se v mstysu šustne. Vaše dopisy, maily nebo telefonáty nemusí být dlouhé, nejedná se o literární díla, ale o informace, o kterých si myslíte, že by mli vdt všichni. Jedna podmínka zde pece jenom je, a to aby vaše píspvky byly vždy podepsané, protože podle novináské etiky se anonymní píspvky zveejovat nemají. Prosíme vás proto o spolupráci, aby naše informace byly co nejrozmanitjší.

5 V záí 2007 jsme se všichni tšili na otevení nové tídy v naší školice. Paní uitelky mly spoustu práce, protože pro mnohé dti to byl první den bez rodi vbec (obr. I.). Za uplynulé dva roky odvedly paní uitelky obrovský kus práce. Vedly dtiky k samostatnosti, pomohly najít nové kamarády a nauily je mnoho vcí, které budou potebovat po celý zbytek života. Krom malování, zpívání, dovádní na zahrad školiky, pipravily dti se svými školními maminkami také besídky ke Dni maminek nebo krásnou vánoní se spoustou písniek, básniek a tanek (obr.ii.) A co by to bylo za školiku, kde by se každoron neoslavil Den dtí (obr.iii ). Ped pár dny se vydaly paní uitelky a nejstarší koátka na školku v pírod do Kašperských hor. Poasí dtem pálo. Vydaly se na výlet do msteka Kašperské Hory a zpt do hotelu se vrátily lesní stezkou. Stavly hrady z kamen, na olympiád získaly medaile a diplomy za skok daleký, bh a hod do dálky. Do pohádkového lesa se dti tšily, ale bohužel už nkteré zaaly mít stevní potíže. Konec školky v pírod už nedopadl tak, jak si všichni páli. Místo závreného karnevalu a táboráku se musely dti kvli stevní viróze vrátit o den díve. Péi o nemocné dti zvládly naše úi na jedniku a o dti se výborn postaraly. Touto cestou chceme podkovat našim paním uitelkám z mateinky Hanice Skoepové, Simonce Beranové a Vrušce Lopatáové za všechno, co naše dti nauily, jak je pomáhají pipravit do budoucího života, a že to leckdy není vbec lehké, to asi tušíme všichni. Dík samozejm patí i všem dosplákm ze školiky, kteí se o dti starají. Velice si vážíme Vaší práce a dkujeme. Spokojení rodie Pitrnovi, Poppelovi, Malých, Prajerovi, Šulákovi a Vilímovi Foto archiv rodi

6 Motorká a kdo je víc? Aneb poznej svého souseda Úterní podveer, dom je to už jen kousek. Vyhazuji rychlost a na neutrál pomalu projíždím od erpací stanice k námstí. Ve zptném zrcátku registruji blížící se motocykl. Tak co, zaadí se, nebo pedjede? Nezklamal. Pejíždí do protismru a míí kupedu. Plná ára pece není žádná ze a íslice na znace s nejvyšší povolenou rychlostí stží zobrazuje výsledný poet bod jeho IQ testu. Zatroubil jsem. To jako že takové poínání neshledávám tím nejsprávnjším. A opt se dostavuje oekávaná reakce. Pibrzdní a další pejezd do protismru. To abychom se dostali na stejnou úrove. Tedy co do pozice na silnici... Vo co ti de, vole?!, slyším vzáptí. Že tu ta plná ára a tyicítka jsou teba kvli pechodm, reaguji spíš jen tak, pro formu. Motorka opt pibrzdí, ale jen proto, aby vzáptí nabrala rychlost a její idi mohl pravou rukou udeit do mého zptného zrcátka. Samozejm, rozbilo se. Pedpokládám, že motorkáovo uspokojení v té chvíli dosáhlo vrcholu. K mému pekvapení, když ml tak naspch, však po prjezdu námstím odbouje doprava k pošt a parkuje ped oranžovými vraty. Zastavuji, stahuji okénko a ptám se, zda je te konen spokojený. Pilba jde dol a odkrývá hladkou hlavu, vrný to obraz povrchu mozku v ní. Tak vystup, vole, vo co ti de ne, no tak vystup, co chceš?!. A v tu chvíli mi to došlo. Nechci nic víc a nic mí, než se s vámi podlit o tento zážitek a zkušenost. Zkušenost s tím, že ne všechno se dá svádt na pespolní a zlé šoféry ošklivých kamion. Oni se totiž takoví jedinci, kterým nic neíkají pravidla na silnici a tím pádem dost možná pravidla veškerá, vyskytují neekan blízko, jen pár metr od nás. Nakonec vzkaz pro onoho pilota motocyklu s registraním íslem 6S4993. Doufám, že nebude vadit tykání, ale když už jsme to tak jednou rozjeli? Zrcátko se jednoduše koupí nové, to samé se ovšem na svdomí, až smeteš dít na pechodu, aplikovat nedá. Pavel Venera Dále uvádíme fotografie z akcí základní školy a TJ Sokol Nehvizdy

7 V sobotu 23. kvtna 2009 byli na úad mstyse pivítáni do života noví obánci Nehvizd. Pejme tedy našim novým spoluobánkm štstí, zdraví, úsmv na tvái a spoustu krásných dn! Rodie si již mohou vyzvednout fotografie na úadu mstyse. Zleva: Natálie Arwen Tlusáková, Ellen Zacko, Tomáš Michálek, Marie Elznerová, Martin Krejí Zleva: Daniela Koláová, Eliška Ludwigová, Tomáš Ludwig, Filip Velika, Jan Vlek, Elena Tomanová

8 Vladimír Kapal O tom, že by se ml domovní odpad tídit dnes ví každé malé dít. Pojme si v nkolika pokraováních íci o tídní odpad více, totiž to, co každému tak známo není. Jsou to velmi zajímavé a pouné informace. Tak teba to, že každý oban R, vetn kojenc, vyprodukuje za rok prmrn 230 kilogram odpadu. Pro ilustraci, kdyby se odpady všech obyvatel R za jeden rok naložily na nákladní vlak, dosáhl by délky kilometr, což pedstavuje vzdálenost ze západní hranice Ukrajiny až do Paíže. To by lovk neekl, že? Z tchto 230 kg se vytídí 29,4 kg odpadu, který je dále zužitkován a zpracován na další použití. Toto množství pedstavuje 13% všeho domovního odpadu. Tídní odpad bere za automatické chování stále více obyvatel R. Mezi lety 2004 až 2007 napíklad vzrostlo tídní odpadu jen v Jihoeském kraji (kde se provádly przkumy) o 56 %. Podívejme se však na odpady blíže. Doba použití nkterých vcí je jen nkolik minut, ale doba jejich rozpadu mže být i nkolik tisíc let. Teba sklo nebo polystyrén se nerozloží nikdy. Takový kelímek od jogurtu se rozloží za 50 až 80 let, igelitové tašky za 20 až 30 let, ale i filtr z cigarety za 10 až 20 let. A co list papíru? I tomu to trvá 2 až 6 msíc nežli se vrátí zpt do pírodní podoby. Nejrychleji se rozkládají odpady biologické, napíklad ohryzek z hrušky i jablka se rozloží za 7 až 20 dní. Z uvedených fakt vyplývá, že tídním odpadu se naší, tolik zkoušené pírod, pomáhá o to víc, že se vytídný odpad vtšinou zpracuje. Neuloží se do obrovských skládek, kde se zakryje a nechá ležet. Speciální kontejnery se s vytídným odpadem odvezou na linky, kde se ješt jednou vytídí na využitelný odpad, který se odváží k dalšímu zpracování a na nevyužitelný, který skoní na skládkách. Z popelnic skoní na skládkách naprosto vše. Vytídný odpad je obchodovatelnou surovinou, ale píjmy z jeho prodeje nestaí pokrýt všechny náklady, což znamená, že poplatek od oban, vtšinou kolem 500 K na osobu a rok, pokryje jen 60 až 80 % náklad obce na odpadové hospodáství. Zbytek musí obec doplatit ze svého rozpotu. Jinak je tomu s použitými obaly. Existuje zákon o obalech, který penáší odpovdnost za recyklaci obal na ty, kdo je dávají na trh, což znamená, že výrobci platí firmám za jejich recyklaci, stejn jako náklady na vytídní. Ve svém dsledku tyto peníze však zaplatíme všichni, protože tyto náklady si výrobce zahrne do ceny produktu v obalech. Sbrný dvr mstyse Nehvizdy Místo: pod ÚM Nehvizdy, Pražská 255 Provozní doba Pondlí Steda Sobota 9,oo 11,3o hod. 13,oo 15,3o hod. 9,oo 11,oo hod. Od bezna letošního roku je zajištn pro obany svoz tídného odpadu (plasty a papír) od dom. Podrobnjší info najdete na Základní škola Nehvizdy p i j m e VYCHOVATELKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Nástup od Požadované vzdlání: úplné stední s maturitou, nejlépe pedagogického smru. Nabídky na tel ,

9 Jist všichni víte, jak vypadá BMX kolo z doby totality... Malá dvacetipalcová kola od té doby prošla velikým progresem, stejn jako i sport, který bychom Vám prostednictvím naší akce rádi pedstavili. Sport BMX freestyle vznikl v USA bhem 80-tých let, kdy skupina nadšených bikrosa zaala krom rychlostního závodní pedvádt na kole také spousty trik a skok. Od té doby prošly triky i pístup jezdc velikou renezancí. Kousky, které pedvádjí jezdci dnes, mají už velmi blízko ke kaskadérským íslm. Mladí kluci ukazují na BMX kolech rzná salta (vped i vzad), otoky až o 1080, rzné obhozy a obskoky a hromady kombinací všeho možného. Možná díky tak velkému progresu, se BMX freestyle zaíná tšit ím dál tím vtší podpoe médií ve svt a hlavn také pízni nových zájemc z ad mladých lidí. V rámci naší akce MEATFLY AIR STRIKE 2009, budete mít možnost vidt v akci ty nejlepší jezdce R a SK!!! Všichni mají za sebou njaké to vítzství, nebo alespo triky, které nenechají bžného diváka v klidu! Pijte je na MEATFLY AIR STRIKE 2009 podpoit, zakite, zafandte a kluci se kvli Vám petrhnou, aby ukázali to nejlepší!!! Bhem akce budou na dráze toalety od firmy Toi Toi a záchranná služba, jak pro diváky tak pro jezdce. F a k t a : KDY: hodin KDE: Nehvizdy (ulice U hbitova) CO: Závod ve skocích pes hlinné skoky pro nejlepší jezdce z R a SK. Jezdci budou pekonávat pekážky ladnými skoky, bhem nichž pedvedou divákm ty nejlepší triky z jejich repertoáru. CENY:MEATFLY, REPRESENT, O.K.BAG, SYMPHONY, ODESSA, KRAB CYCLES, ESATNA.CZ, DIRTY DOG, KATMAR PUBLIC CONTEST: Jednoduché cyklistické soutže pro diváky o hodnotné ceny od sponzor akce MODERÁTOR: Ondra Šádek aka ON PÁRTY: Do ranních hodin Vážení rodie pedškolních dtí, NAJDI ROZDÍLY poádn si prohlédni oba obrázky a najdi mezi nimi 5 rozdíl. Mstys Nehvizdy se velmi intenzivn zabývá vyešením umístní dtí do MŠ. Na 17. zasedání zastupitelstva dne bylo odsouhlaseno, že pro školní rok 2009/2010 využije mstys nabídky Dtského centra Krteek Nehvizdy, vedeného paní Martou Studnikovou. Bude zde umístno 20 dtí, které splují základní kritéria pro pijímání dtí do MŠ, tj. trvalé bydlišt v Nehvizdech a minimální vk 3 roky. Jedná se o dti, které z kapacitních dvod nebyly pijaty do MŠ Nehvizdy. Školkovné iní K za msíc celodenní docházky. Stravování se platí zvláš. Provozní doba Krteka je od 7.00 do hodin. Rámcový vzdlávací program Miniškolky Krteek je v souladu s osnovami MŠ Nehvizdy. Zárove se ob zaízení dohodly na spoleném plánování kulturních, sportovních a spoleenských akcí pro dti. Píspvek mstyse Nehvizdy na provoz Dtského centra Krteek bude K. Tyto informace již zaznly na schzce rodi pedškolních dtí, která se konala v budov ZŠ Nehvizdy za úasti editelky ZŠ a MŠ pí. Krajíkové, editelky Miniškolky Krteek pí. Studnikové, starosty mstyse p. Bendla a pedsedkyn školské komise pí. Kluinové. O plánech na další rozvoj pedškolních zaízení v Nehvizdech, tak abychom efektivn navýšili kapacitu, Vás budeme pravideln informovat zde v asopisu. za školskou komisi Ing. Lenka Kluinová

10 PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY Horizontální, horizontální na plastová okna, vertikální, do stešních oken, venkovní rolety, sít proti hmyzu, markýzy NÁVRH A ZAMENÍ Z D A R M A elákovice tel.: Mobil: ! "# ""$%% & #'&# ("#! Vydavatel: Mstys Nehvizdy, IO , DI CZOO240524, Evidenní íslo: MK R E Píjem píspvk a korespondence ÚM Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy, telefon: , pípadn ZŠ a MŠ Nehvizdy, Pražská 14, Nehvizdy, tel.: Píspvky vždy do 5. dne v msíci na uvedené kontakty písemn, telefonicky nebo em. Pedsedkyn redakní rady MgA Alena Krajíková. Za obsahovou stránku píspvk ruí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ruí zadavatel inzerce. Redakní rada si vyhrazuje právo upravit a krátit píspvky. Texty procházejí jazykovou korekturou, není-li u píspvku uvedeno jinak. Výtisk je zdarma.

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven.

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven. Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 14. 12. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 17, prosinec 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2011 Zastupitelstvo

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Zápis do mateinky za dvemi

Zápis do mateinky za dvemi Vladimír Kapal Kostel svatého Václava ožil ve dnech 18. a 19. prosince dtským halasem. Uskutenilo se zde totiž vystoupení žák místní školy s programem, který si dti za vedení uitelek pipravily nejen pro

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne

Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne 26.3.2014 Usnesení. 14/2014 Zastupitelstvo obce podle 84 odst. 1) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis, schvaluje

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 36 konané dne 14. 5. 2013 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Zápis. 2. ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti

Zápis. 2. ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti Zápis. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti Pítomni: dle prezenní listiny Program zasedání: 1. Schválení inventarizaní

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin.

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin. Zápis z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Uspoádání užívacího vztahu k.ú. Trhové Sviny Úad pro zastupování státu ve vcech 2) Ohlášení píslušnosti

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný íslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Praha 2013 2 Zadavatel: Msto Slaný

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 3.zasedání Zastupitelstva M-Praha-Kunratice 26.2.2003 U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 Zastupitelstvo M návrhovou komisi ve složení: Ovovatele zápisu

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice

Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice Do jednání Zastupitelstva msta Chabaovice dne 6.9.2010 Zpráva starosty msta o innosti za stávající volební období listopad 2006

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nestaíme ani na chvíli pozastavit. Ješt jsme se nestaili

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne 4. 2. 2009 jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Zápis. z 11. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 28. srpna 2006 od hodin.

Zápis. z 11. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 28. srpna 2006 od hodin. Zápis z 11. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 28. srpna 2006 od 18. 00 hodin. Program jednání: 1) Nabídka na odkoupení sušárny deva v areálu tepelného hospodáství bez materiálu. 2) Dodatek. 1

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA Naše škola pipravuje promnu školního pozemku za školou na pírodní uebnu. Má vzniknout místo, kde bychom se mohli venku, kdy je hezky, uit pírodopis, prvouku, pírodovdu

Více

Zápis ze 7. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne od 17,00 hodin na OÚ, p. 196 pošta.

Zápis ze 7. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne od 17,00 hodin na OÚ, p. 196 pošta. Zápis ze 7. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 19.9.2005 od 17,00 hodin na OÚ, p. 196 pošta. Program: 1. Program. 2. Schválení programu. 3. ÚPD souborné stanovisko p. Štim. 4.

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE

PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec Ohrazenice Ohrazenice p. 81 511 01 Turnov Tel. 481 321885 IO 00275956 DI CZ 00275956 PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec : Ohrazenice Katastrální území : Ohrazenice u Turnova Poet obyvatel : 1076 Obsah :

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

(Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010)

(Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010) (Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010) V prbhu volebního období 2006 2010 stálo v ele obce Spojil devítilenné zastupitelstvo obce Spojil, které od ustavujícího zasedání dne

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více