BIOLÓGIA. 5. ročník. Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLÓGIA. 5. ročník. Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne"

Transkript

1 BIOLÓGIA 5. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Ciele učebného predmetu Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. 2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. 3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. 4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. 5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. Kompetencie v oblasti prírodných vied: Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov. Rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach. Identifikovať a správne používať základné pojmy. Objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov. Vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov. Predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. Aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.

2 Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov v oblasti komunikačných schopností: - vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, - vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, - zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, - vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry. - vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: - navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, - využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, v oblasti sociálnych kompetencií: - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, - pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, - prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, v oblasti získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti: - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, - dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, - využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, Obsah vzdelávania Tematický celok Počet hodín Príroda a život 2 h. Ciele a vzdelávací výstup: Chápať význam pojmov príroda, živé a neživé prírodniny. Osvojiť si základné postupy pozorovania prírodnín, prácu s lupou a mikroskopom. Obsah: Príroda a prírodniny. Metódy a prostriedky skúmania v biológii. Práca s mikroskopom. Život v lese 22 h. Ciele a vzdelávací výstup: Chápať lesný ekosystém ako životný priestor organizmov. Poznať typických predstaviteľov lesných rastlín, húb a živočíchy podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov. Poznať význam lesných organizmov pre život v lese.

3 Obsah: Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas roka. Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. Kry. Mikroskopické a nekvitnúce rastliny v lese. Kvitnúce byliny v lese. Huby a lišajníky v lese. Poznávanie húb (jedlých, jedovatých), spolužitie stromov a húb. Pomoc pri otrave hubami. Lesné bezstavovce. Lesné vtáky. Lesné cicavce. Poznávanie húb, regionálne chránené rastliny a živočíchy. Liečivé a jedovaté rastliny. Život vo vode a na brehu 20 h. Ciele a vzdelávací výstup: Chápať vodný ekosystém ako životný priestor organizmov. Poznať typických predstaviteľov vodných a brehových organizmov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov. Poznať význam vodných a brehových organizmov pre život vo vode a okolí. Obsah: Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a čistoty vody pre život vodných organizmov. Rastliny žijúce vo vode. Význam planktónu a vodných zelených rastlín. Brehové rastlinstvo. Mikroskopické a drobné vodné živočíchy. Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na brehu. Ryby žijúce vo vode. Živočíchy žijúce na brehu. Vtáky žijúce pri vode. Regionálne chránené rastliny a živočíchy. Negatívny vplyv ekologických havárií na vodný ekosystém. Život na poliach a lúkach 18 h. Ciele a vzdelávací výstup: Chápať poľný a trávnatý ekosystém, ako životný priestor organizmov. Poznať typických predstaviteľov poľných a lúčnych organizmov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov. Poznať význam poľných a lúčnych organizmov pre život na poliach a lúkach a výživu človeka Obsah: Polia, lúky, pastviny. Životný priestor organizmov, druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. Rastliny a huby na lúkach. Obilniny. Krmoviny. Olejniny a okopaniny. Bezstavovce žijúce na lúčkach a poliach. Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a poliach. Vtáky žijúce na lúkach a poliach. Cicavce žijúce na lúkach a poliach. Regionálne významné liečivé a chránené druhy organizmov polí, lúk a pastvín. Život polí, lúk a pastvín počas roka, starostlivosť počas roka o lúky a pastviny. Negatívny vplyv pôsobenia človeka na poľné a trávnaté ekosystémy. Praktické aktivity 4 h. Námety praktických aktivít : Pozorovanie vybraných rastlinných alebo živočíšnych objektov lupou a mikroskopom. Pozorovanie drobnozrnka lupou a mikroskopom. Poznávanie lesných bylín (podľa prírodnín, herbárových položiek, obrazov, atlasov a pod.). Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb.

4 Pozorovanie machu lupou alebo mikroskopom. Pozorovanie schránok mäkkýšov lupou, rozlíšenie ulity a lastúry. Pozorovanie vonkajších znakov a spôsobu pohybu rýb v akváriu Poznávanie poľných a lúčnych rastlín a živočíchov Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé): Život listnatých a ihličnatých drevín počas roka. Stopy živočíchov v lese. Hniezdenie vtákov. Vonkajšie znaky a prejavy života vodných mäkkýšov v akváriu. Rast obilniny od siatia po žatvu. Rast ľuľka zemiakový od sadenia po zber hľúz. Námety na tvorbu projektov: Les v okolí obce (mesta, školy, bydliska). Cieľ: Zistiť výskyt drevín a bylín v okolitom lese. Rastliny a živočíchy v našom potoku (rieke, rybníku) a jeho okolí. Cieľ: Zistiť výskyt vodných a pobrežných rastlín a živočíchov. Dreviny v našej obci (meste, parku, okolí školy). Cieľ: Zistiť výskyt druhov drevín. Obojživelníky v okolí môjho bydliska. Cieľ: Zistiť výskyt obojživelníkov v okolí. Liečivé rastliny v mojom okolí. Cieľ: Zistiť výskyt a využívanie liečivých rastlín v okolí. Prikrmovanie vtákov v zime (v okolí školy, bydliska). Cieľ: Zhotoviť kŕmidlá pre zimné kŕmenie vtákov a zistiť výskyt druhov na kŕmidle. Prierezové témy Environmentálna výchova (ENV) Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím. rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu, rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce.

5 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. Žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej agendy. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Ochrana života a zdravia Mediálna výchova Osobnostný a sociálny rozvoj Učebné zdroje Uhereková a kol.: Biológia pre 5. ročník ZŠ, Expol Pedagogika, PZ Encyklopédia 6. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne Charakteristika predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Cieľom tohto predmetu je predložiť žiakom učivo v súvislostiach, žiaci majú lepšiu možnosť vytvoriť si celistvejší obraz o prírode, jej problémoch a možných spôsoboch ich riešenia. Učivo v 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr.

6 Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a umožňuje postupne prehlbovať poznatky. Z prierezových tém sú do učiva najviac integrované Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia a Tvorba projektu. Vyučovacie hodiny biológie sú realizované v kmeňových triedach alebo v počítačových učebniach. V špecifických prípadoch sa vyučovanie realizuje mimo priestorov školy (vychádzky, exkurzie). Ciele predmetu Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je pochopenie prírody ako zdroja trvale udržateľného života na Zemi a života ako najvyššej hodnoty. Zmyslom prírodopisného vzdelávania nie je memorovanie vedomostí, ale pochopenie prírody ako celku (dôraz sa kladie na chápanie vzťahov medzi organizmami navzájom). Získané vedomosti majú viesť k pochopeniu a využitiu v reálnom živote. Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: najvyššiu hodnotu. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. Vedieť základnú stavbu, funkcie a význam a praktické poznávanie organizmov a neživej prírody. Pochopiť význam prírody pre človeka z hľadiska ochrany životného prostredia. Vedieť stavbu a pochopiť činnosť ľudského organizmu a základné princípy ochrany zdravia. Význam sa kladie na medzipredmetové vzťahy. é poznatky a využívať v praktickom živote. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti prírodných vied -Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. -Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, jednobunkových a mnohobunkových organizmov. -Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu. Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania.

7 -Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka. - následky vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia -Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb a živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. -Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody. Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti - identifikovať a správne používať základné pojmy - objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov - vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov - zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti -vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry -vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti - pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať -prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti - hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach - dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach Schopnosť tvorivo riešiť problémy - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie - navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov - rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, - využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh - predpokladať a určiť príčinné súvislosti - pozorovať, experimentovať a odhadovať

8 Obsah predmetu v 6. ročníku je rozdelený: 1. Život s človekom a v ľudských sídlach 2. Základná štruktúra života 3. Živé organizmy a ich stavba 4. Stavba tela rastlín a húb 5. Stavba tela bezstavovcov Praktické aktivity Tematický celok Téma Život s človekom a v ľudských sídlach Ľudské obydlia a ich okolie. Mikroorganizmy žijúce s človekom. Obsahový štandard Ľudské obydlia a ich okolie. Vplyv ľudskej činnosti na prispôsobovanie sa organizmov prostrediu. Pojmy: hospodárske, okrasné a izbové rastliny, chované živočíchy, zdomácňovanie, kríženie, odrody Mikroorganizmy žijúce s človekom. Poznávanie a význam pre človeka.pojmy: baktérie( parazitické, rozkladné, mliečne, kvasné) pleseň hlavičkatá, papleseň štetkovitá, kvasinky Výkonový štandard Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život organizmov. Uviesť význam kríženia rastlín a živočíchov pre človeka. Uviesť význam zdomácňovania živočíchov pre človeka. Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre človeka. Opísať využitie mliečnych a kvasných baktérií. Uviesť príklad využitia kvasiniek človekom. Uviesť podmienky výskytu plesní v domácnosti. Uviesť príklad priemyselnej výroby s využívaním kvasinky.

9 Pestované rastliny v záhradách zelenina Ovocné rastliny Nežiadúci spoločníci človeka Pestované rastliny v záhradách. Pestované ovocné stromy a kry. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Pojmy: cibuľa, cesnak, kapusta, kel, karfiol, mrkva, petržlen, fazuľa, hrach, rajčiak, paprika, cibuľová zelenina, hlúbová zelenina, koreňová zelenina, strukoviny, jabloň, hruška, marhuľa, broskyňa, slivka, ríbezľa, egreš, jahoda, sad, ovocná záhrada, odrody, šľachtenie, listy, kvety, plod(malvica, kôstkovica) Nežiaduci spoločníci človeka. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Zásady prevencie pred šírením nákazy. Pojmy: pásomnica, hlísta, mrľa, voš, blcha, ploštica, moľa, mucha, šváb, múčiar, vnútorný a vonkajší parazit. Pomenovať podľa ukážky zástupcu cibuľovej, hlúbovej a koreňovej zeleniny. Poznať na ukážke a pomenovať strukovinu. Rozlíšiť a pomenovať na ukážke päť druhovzeleniny. Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v záhrade pri dlhoročnom pestovaní plodín. Vysvetliť význam zeleniny vo výžive človeka. Poznať na ukážke a pomenovať dve rastliny s drobným dužinatým ovocím. Vysvetliť význam ovocia pre zdravie človeka. Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného a vonkajšieho parazita. Poznať na ukážke dva živočíchy znehodnocujúce potraviny. Poznať zásady ochrany pred vnútornými parazitmi. Poznať spôsob odstránenia vší z vlasov. Včelárstvo Rybárstvo a rybnikárstvo Včelárstvo, včela, matka, robotnica, trúd, úľ, plast, med, vosk, roj. Spoločný život včiel. Zásady chovu včiel. Rybárstvo, kapor, pstruh, rybník Opísať na ukážke význam včely matky, robotnice, trúda v úli. Uviesť príklady významu chovu včely pre človeka. Vysvetliť význam rýb pre človeka.

10 Chovateľsky významné vtáky Blízky spoločníci človeka. Chovateľsky významné cicavce. Chovateľsky významné vtáky. Kura, morka, kačica, hus, pohlavná dvojtvárnosť, vajcia, perie, mäso, tuk, polygamia Blízky spoločníci človeka. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Spolunažívanie živočíchov a ľudí v domácnosti. Pojmy: pes, mačka, akváriové rybičky, morča, chrček, andulka, kanárik, srsť, hlava, trup, oči, uši, chvost, končatiny, vtiahnuteľné pazúry Chovateľsky významné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov, Význam. Zásady chovu. Pojmy: králik, tur, sviňa, kôň, koza, ovca, mäso, mlieko, srsť, koža, štetiny, vlna, kosti, dobytok, hnoj, močovka, jazdectvo Na ukážke pomenovať samca a samicu kury, kačice, husi a morky. Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky pohlavnú dvojtvarosť. Uviesť význam chovu kury, kačice, husi alebo morky pre človeka. Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa a mačky. Pomenovať na ukážke jedno plemeno psa. Uviesť zásady chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť príklad starostlivosti o drobné domáce živočíchy. Rozpoznať na ukážke tri druhy hospodárskych zvierat. Rozpoznať na ukážke samca, samicu a mláďa dvoch hospodárskych zvierat. Uviesť význam, chovu jedného hospodárskeho zvieraťa. Uviesť dôsledky pridávanie veľkého množstva chemických prípravkov do potravy hospodárskych zvierat.

11 Základná štruktúra života Cicavce žijúce s človekom Živočíchy v okolí ľudských sídel. Rastlinná a živočíšna bunka Cicavce žijúce s človekom. Poznávanie podľa vonkajších znakov, riziká prenosu nákazlivých ochorení, ochrana a prevencia. Pojmy: hlodavce, myš, potkan, krysa, hlodavé zuby, nákazlivé choroby, deratizácia Živočíchy v okolí ľudských sídel. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Pojmy: slimák, mlynárik, vošky, vlnačka, obaľovač, osa, škorec, drozd, sýkorka, vrabec, hrdlička, holub, lastovička, pipíška, stehlík, krt, jež. Rastlinná a živočíšna bunka. Základná stavba a funkcia časti bunky. Pojmy: bunka, organely, bunková stena, cytoplazmatická blana, cytoplazma, jadro, vakuola, chloroplast, bičíky, riasinky, bunková šťava, zelené farbivo, chlorofyl Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Uviesť riziko výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi Uviesť dva bezstavovce žijúce v záhrade alebo v sade. Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých bezstavovcov v domácnosti, záhrade a sade. Opísať význam spevavých vtákov v okolí domácností. Poznať na ukážke troch spevavých vtákov. Uviesť príklad spevavého vtáka, ktorý sa živí hmyzom. Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky. Vysvetliť význam bunkového jadra a chloroplastu. Pomenovať na ukážke časti živočíšnej bunky. Určiť na ukážke zhodné a rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej bunky

12 Živé organizmy a ich stavba Nebunkové a jednobunkové organizmy. Stavba tela jednobunkových organizmov Nebunkové a jednobunkové organizmy. Stavba tela. Význam, vplyv človeka, nákazlivé ochorenia, prevencia. Pojmy: vírus, baktéria, vnútrobunkový parazit, bunková stena, cytoplazma, cytoplazmatická blana, nákazlivé ochorenia Stavba tela jedno bunkových organizmov. Stavba tela mnohobunkových organizmov. Pojmy: drobnozrnko, kvasinka, črievička, organely, bunková stena, cytoplazma, jadro, brvy, bunkové ústočká, jadro, vakuola, stiahnuteľná a potravová vakuola, pletivo, tkanivo, orgán, sústava orgánov a organizmus Pozorovanie črievičky mikroskopom Pojmy: senný nálev, črievička, mikroskop, príprava preparátu Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Rozhodnúť či pôvodcom nákazy chrípky, žltačky, angíny je vírus alebo baktéria. Uviesť možnosti predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych nákaz. Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela. Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka a črievičky. Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a živočíchovi. Určiť na ukážke rastliny jej orgány. Určiť na ukážke štruktúry tela živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov Pripraviť si preparát, zvládnuť techniku mikroskopovania, pozorovať a opísať telo črievičky Stavba tela rastlín a húb Stavba tela nekvitnúcich rastlín Stavba tela nekvitnúcich rastlín. Machy a paprade Pojmy: mach, papraď, pakorienok, pabyľka, stopka, výtrusnica, výtrus, korene, koreň, podzemok, listy. Pomenovať na ukážke časti tela machu. Pomenovať na ukážke časti tela paprade. Uviesť význam výtrusov pre machy a paprade.

13 Stavba tela kvitnúcich rastlín Stonka ( dreviny, byliny) List Kvet Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň, prijímanie živín koreňom, význam pre život rastliny Pojmy: koreň, pokožka, cievne zväzky, koreňové vlásky, hlavný koreň s bočnými koreňmi, zväzkovitý koreň, Zadanie projektu ( Herbár kvitnúcich rastlín) Stonka (dreviny, byliny), prúdenie látok stonkou, význam pre život rastliny. Pojmy: stonka, dužinatá stonka, drevnatá stonka, pokožka, dužina, cievne zväzky, kôra, drevo, lyko, letokruhy, púčik, kmeň, koruna List. Fotosyntéza, dýchanie, vyparovanie vody, význam pre život v prírode. Pojmy: list, pokožka, bunky listu, chloroplasty, cievne zväzky, žilky, prieduch, fotosyntéza, slnečná energia, oxid uhličitý, voda, kyslík Kvet. Opelenie a oplodnenie. Význam pre rozmnožovanie rastlín. Pojmy: kvet, súkvetie, kvetný obal, kalich a koruna, okvetie, tyčinka, piestik, peľové zrnko, vajíčko, opelenie, oplodnenie Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa, pokožku, dužinu, cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť význam koreňa pre rastlinu. Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa stavby stonky. Vysvetliť význam cievnych zväzkov v stonke. Určiť na konáriku púčiky a vysvetliť ich význam. Zdôvodni význam stonky pre život rastliny Určiť na ukážke stavbu listu, dôležité časti pre fotosyntézu. Uviesť význam prieduchov v pokožke listu. Vymenovať látky, ktoré listy pri dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú. Uviesť význam listov pre prijímanie živín a dýchanie. Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku a piestik. Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. Opísať na schéme opelenie kvetu. Uviesť, kedy nastáva v kvete oplodnenie. Zdôvodniť, prečo je kvet rozmnožovací orgán rastliny

14 Plod a semeno Rastlinné telo Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, rozlíšenie podľa typických znakov. Huby bez plodníc, lišajníky Plod a semeno. Rozdelenie plodov, význam pre rozmnožovanie rastlín. Pojmy: plod, oplodie, suchý plod, dužinatý plod, semeno, osemenie, zárodok, klíčne listy, rozširovanie plodov a semien Rastlinné telo. Súčinnosť orgánov pre príjem živín, prenos a vylučovanie látok. Vplyv svetla, tepla, vody a živín. Pojmy: koreň, stonka, listy, kvety, vyživovacie orgány, rozmnožovacie orgány Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, rozlíšenie podľa typických znakov. Kvasinky, plesne, lišajníky, stavba tela. Pojmy: huba, podhubie, plodnica, hlúbik, klobúk, lupene, rúrky, pošva, plachtička, prsteň, pečiarka, muchotrávka zelená, bedľa, hríb, masliak, výtrusy, výtrusnica. Lišajník riasa, hubové vlákna Kvasinky -bunková stena, jadro cytoplazma, vakuola, Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť na ukážke dužinatý a suchý plod. Pomenovať na ukážke semena zárodok a klíčne listy. Vysvetliť význam plodu a semena pre rastlinu, živočíchov a človeka. Vymenovať látky, ktoré potrebuje rastlina pre život. Pomenovať na ukážke rozmnožovacie a vyživovacie orgány kvitnúcej rastliny. Pomenovať na ukážke rastliny, orgány, ktorými rastlina prijíma výživu a dýcha, prúdia látky, prijíma a vyparuje vodu Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s plodnicou. Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami na lupeňoch a rúrkach. Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby tela. Uviesť význam výtrusnice plesne. Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka

15 Stavba tela bezstavovcov Pŕhlivce drobné vodné živočíchy Ploskavce a hlístovce vnútorné parazity Mäkkýše živočíchy so schránkou. Pŕhlivce drobné vodné živočíchy. Stavba tela a základné telesné funkcie. Pojmy: nezmar, ústny a vyvrhovací otvor, pŕhlivé bunky, rozptýlená NS, vajíčka, spermie, púčik, obojpohlavný živočích, regenerácia Ploskavce a hlístovce vnútorné parazity. Stavba tela Pojmy: pásomnica, hlísta, hlavička, prísavky, články, vajíčka, larva, uhor, pohlavná dvojtvarosť, samček, samička, hostiteľ, medzihostiteľ, Mäkkýše živočíchy so schránkou. Stavba tela a základné telesné funkcie. Pojmy: slimák vnútornostný vak, ústa, jazýček, pľúca, črevo, pečeň, srdce, nervové uzliny, obojpohlavná žľaza, ulitníky, škľabka prijímací, ústny a vyvrhovací otvor, žiabre, obojpohlavný živočích Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha. Vysvetliť prečo sa nervová sústava nezmara nazýva rozptýlená. Uviesť význam vajíčok a spermií nezmara. Vysvetliť význam slova obojpohlavný živočích. Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije pásomnica a hlísta. Opísať podľa ukážky rozmnožovanie hlísty alebo pásomnice. Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej úpravy mäsa a umytia ovocia a zeleniny pred konzumáciou. Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov slimáka. Porovnať podľa ukážky schránku slimáka a škľabky. Vysvetliť prečo je slimák obojpohlavný živočích. Uviesť orgánovú sústavu, ktorou slimák prijíma a spracúvava potravu. Porovnať dýchacie orgány slimáka a škľabky.určiť na ukážke ústny, prijímací a vyvrhovací otvor škľabky.

16 Obrúčkavce živočíchy s obrúčkami. Článkonožce živočíchy s článkovaným telom pavúkovce, kôrovce Obrúčkavce živočíchy s orúčkami. Stavba tela a základné telesné funkcie. Pojmy: dážďovka, svaly, ústny a análny otvor, tráviaca rúra, vylučovacie orgány, DS, obehová sústava, krv, krvné cievy, rebríčková NS, opasok, obojpohlavný živočích Článkonožce živočíchy s článkovaným telom. Stavba tela a základné telesné funkcie. Pojmy: pavúk križiak, rak, jedová žľaza, mimotelové trávenie, pľúcne vačky, rúrkovité srdce, rebríčková NS, pancier, vonkajšia kostra, žiabre Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb. Zdôvodniť, názov zatvorená obehová sústava dážďovky. Opísať ako dýcha dážďovka. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy dážďovky. Uviesť význam opasku dážďovky. Vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka. Pomenovať sústavu, ktorá rozvádza u pavúka a raka v tele kyslík. Uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru. Porovnať dýchacie orgány pavúka a raka. Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad potravy. Určiť na ukážke končatiny spôsob pohybu hmyzu. Pomenovať dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy hmyzu. Článkonožce živočíchy s článkovaným telom hmyz Pojmy: hmyz, neúplná premena Popísať stavbu tela a spôsob života prebratých druhov živočíchov Námety praktických aktivít Pozorovanie buniek pokožky dužinatej šupiny cibule, plesne alebo kvasinky mikroskopom. Pozorovanie a rozlišovanie vyživovacích a rozmnožovacích orgánov kvitnúcej rastliny voľným okom.

17 Pozorovanie vnútornej stavby koreňa, stonky dreviny a byliny, vnútornej stavby kvetu. Pozorovanie stavby tela a prejavov života črievičky, vonkajšej stavby tela hmyzu, ústnych ústrojov, končatín a krídel hmyzu. Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé) Vypestovať podľa návodu pleseň a pozorovať stavbu tela. Naklíčiť podľa návodu semeno a pozorovať jeho stavbu. Ako vplýva smer svetla na rast stonky? Potrebujú semená na klíčenie vzduch (vodu, teplo)? Prečo sa v sfarbenej vode zafarbili biele kvety? Námety na tvorbu projektov Zeleň v okolí môjho bydliska (školy, obce, mesta, sídliska). Pestovanie a ochrana zelene v triede (škole, v domácnosti). Dreviny v našom parku (záhrade, okolí školy). Môj pes (mačka, chrček, morča, kanárik). Vtáky v okolí môjho bydliska (školy, parku, sídliska). Starostlivosť o vtáky v zime (v okolí školy, bydliska). Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj deliť si úlohy niesť zodpovednosť Enviromantálna výchova ochrana prírody a krajiny Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra prírodné bohatstvo regiónu Ochrana života a zdravia zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi Tvorba projektu a prezentačné zručnosti využívať IKT pri získavaní a spracúvaní informácii a pri prezentácii vlastnej práce vyjadriť sa verbálne aj písomne Mediálna výchova Dopravná výchova Kritériá hodnotenia: (minimálne 2-krát v priebehu klasifikačného obdobia), písomných odpovedí žiakov, didaktických testov, grafických prejavov žiakov, práce na praktických cvičeniach a na základe aktivity a tvorivého prístupu žiaka k danému predmetu. Učebné zdroje Uhereková a kol.: Biológia pre 6. ročník ZŠ, Expol Pedagogika, PZ Encyklopédia

18 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne Charakteristika predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomickofyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. Ciele predmetu Cieľom vyučovania biológie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z biológie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu biológia. Cieľom vyučovania biológie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s prírodovednou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné materiály. Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 6. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. 7. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. 8. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. 9. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote V predmete biológia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky pri podaní predlekárskej prvej pomoci. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.

19 ciele vyučovacieho procesu: kognitívne - vedomosti, intelektuálne zručnosti žiaka afektívne - citová oblasť, oblasť postojov, názory psychomotorické - motorické zručnosti Kompetencie v oblasti prírodných vied: Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu. Kompetencie žiakov: v oblasti komunikačných schopností: - identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. v oblasti sociálnych kompetencií: - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.

20 Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií V danom predmete sa kladie dôraz na spôsobe získavania informácií, ale aj na ich využitie v bežnom živote. Predmet biológia vedie žiakov k: -schopnosti tvorivo riešiť problémy -vyhľadávať informácie, robiť ich analýzu, vedieť ich spracovať -schopnosti vedieť riešiť problémy a navrhovať ich optimálne riešenia -využívať informačné technológie pri spracovaní informácií -schopnosti vytvárať projektové práce -schopnosti prezentovať svoje výsledky a ich porovnávaniu -vedieť riešiť daný problém adekvátnym spôsobom -poznať patologické javy v spoločnosti a vedieť ich včas rozpoznať a tým s chrániť Formy a metódy vyučovania v predmete biológia metódy: vysvetľovanie, práca s obrazovým materiálom, riadený rozhovor, prezentácia v PowerPointe, práca s internetom, riešenie problémových úloh, realizácia praktických cvičení postupy: porovnávanie,, riadený rozhovor, porovnávanie formy práce: diskusia, analýza informácií Didaktická technika -počítač, notebook, dataprojektor, internet, DVD, textový materiál, obrazový materiál Učebné zdroje -auditívne učebné zdroje: počítačový program -vizuálne: prezentácie v programe PowerPoint, obrázky, fotografie, text, -audiovizuálne: DVD,film Zásady hodnotenia a klasifikácie v predmete biológia Pri hodnotení žiaka sa prihliada na jeho osobnostný rast, ako zvládol učivo, ako vie využiť získané vedomosti v bežnom živote. Hodnotenie pôsobí na žiaka motivačne. V hodnotení žiaka v predmete biológia sa využíva: 1. formatívne hodnotenie: toto hodnotenie umožňuje žiakovi odstraňovať nedostatky a učiteľ mu poskytne rady na jeho zlepšenie(verbálne hodnotenie žiaka) 2. neformálne hodnotenie: cieľom tohto hodnotenia je zhodnotiť prácu žiaka v skupine alebo v individuálnej práci(verbálne hodnotenie žiaka)

21 3.priebežné hodnotenie: - klasifikácia projektových prác -klasifikácia frontálneho skúšania -klasifikácia verbálneho skúšania Kritériá hodnotenia: (minimálne 2-krát v priebehu klasifikačného obdobia), písomných odpovedí žiakov, didaktických testov, grafických prejavov žiakov, práce na praktických cvičeniach a na základe aktivity a tvorivého prístupu žiaka k danému predmetu. Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj Mediálna výchova Regionálna výchova a tradičná ľudová kultura Dopravná výchova Ochrana života a zdravia Tvorba projektov a prezentačné zručnosti Environmentálna výchova Učebné zdroje Uhereková a kol.: Biológia pre 7. ročník ZŠ, Expol Pedagogika, PZ Encyklopédia

22 Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Človek a príroda Biológia 7. Ro č. Očakávané spôsobilosti žiaka Vzdelávací štandard obsahový Názov tematického celku vrátane tém 1.Stavba tela stavovcov Vzdelávací štandard výkonový Medzipredmeto vé vzťahy Kritériá hodnotenia Metódy a prostriedky hodnotenia Stratégie vyučovania Metódy, postupy, formy práce Učebné zdroje žiak chápe a rozpozná odlišnosti v sústavách orgánov stavovcov, vie vymenovať orgány sústav orgánov,vie vymenovať druhy živočíchov, ktoré sa odlišujú v závislosti od životného prostredia v ktorom žijú, má ekologické cítenie a pozná dôležitosť ochrany životného prostredia povrch tela stavovcov oporná a pohybová sústava stavovcov tráviaca sústava stavovcov dýchacia sústava stavovcov obehová sústava stavovcov vylučovanie močová sústava stavovcov. nervová sústava stavovcov zmyslové orgány stavovcov rozmnožovanie stavovcov životné prejavy stavovcov význam stavovcov (16 hodín) -poznať funkcie povrchu tela,odlišnosť kožných útvarov -vedieť funkcie opornej a pohybovej sústavy -poznať druhy svalstva -vedieť odlišnosti tráviacej sústavy stavovcov -poznať odlišnosti dýchania stavovcov -poznať odlišnosti obehových sústav stavovcov -vymenovať odpadové látky vylučovania -rozlišovať stavbu mozgu stavovcov -vedieť rozlišovať podmienený a nepodmienený Prepojenie na geografiu -didaktický test -písomné cvičenia -frontálne skúšanie -hodnotenie skupinovej individuálnej práce a metódy: riadený rozhovor, prezentovanie v programe PowerPoint v interaktívnej učebni, výklad postupy: výklad, rozhovor, porovnávanie formy práce: diskusia,analýza údajov, praktické cvičenie -internet -prezentácia v programe PowerPoint -fotografie -internet

23 žiak vie zdôvodniť význam povrchu tela, pozná stavbu kože, vie vymenovať kožné útvary človeka a prakticky využíva zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary žiak vie na vlastnom tele vymenovať kosti tela a najdôležitejšie svaly, vie poskytnúť predlekársku prvú pomoc pri zlomeninách a vykĺbení v prírode a pre človeka -význam povrchu tela -stavba kože -kožné útvary -starostlivosť o kožu a kožné útvary -kostra a jej stavba -stavba lebky a chrbtice -stavba kostry hornej a dolnej 2. Človek a jeho telo Povrch tela a kožná sústava (3 hodiny) Oporná sústava (8 hodín) a pohybová reflex -poznať príklady stavovcov s vyvinutými zmyslami -vedieť porovnať spôsoby rozmnožovania -vedieť vysvetliť inštinktívne správanie -poznať ohrozené druhy živočíchov -poznať význam kože -vedieť stavbu kože -osvojiť si starostlivosť o kožu a kožné útvary -vedieť a rozlišovať kosti tela -rozlišovať svalstvo tela, jeho význam -vedieť delenie Prepojenie na etickú výchovu fyziku, chémiu -hodnotenie skupinovej práce -hodnotenie samostatnej práce - výstupný test -frontálne skúšanie -individuálne skúšanie(ústne) postupy: výklad, riadený rozhovor, porovnávanie,vysvetľo vanie formy práce: diskusia, analýza údajov metódy: výklad, práca s laboratórnymi pomôckami a ochrannými pomôckami postupy: porovnávanie, riadený rozhovor metódy: vysvetľovanie, riadený rozhovor postupy: porovnávanie,, riadený rozhovor formy práce: diskusia, -internet -prezentácia v programe PowerPoint -obrazový materiál

24 žiak pozná stavbu tráviacej sústavy, osvojil si zásady zdravej výživy, vie ktoré sú hlavné zložky potravy a ich význam, pozná škodlivosť požitia alkoholických nápojov žiak vie rozlíšiť horné a dolné dýchacie cesty, pozná význam kyslíka, vie o nebezpečenstve fajčenia a požitia návykových látok, vie poskytnúť predlekársku prvú pomoc pri zastavení dýchania žiak vie vymenovať zložky krvi a pozná ich význam, pozná funkcie obehovej sústavy, rozpozná rozdiel medzi tepnami a žilami, osvojil si zásady predlekárskej prvej pomoci pri žilovom a tepnovom krvácaní končatiny -stavba a delenie svalstva -poranenia kostí a svalov -stavba a činnosť tráviacej sústavy -zložky potravy a premena látok -zásady správnej výživy -stavba a funkcia orgánov dýchacej sústavy -dýchanie (vonkajšie, vnútorné) -starostlivosť o dýchaciu sústavu -zásady prvej pomoci pri zastavení dýchania -krv jej zložky a ich význam -stavba srdca, činnosť srdca, krvný obeh -krvné cievy, Tráviaca sústava (4 hodiny) Dýchacia sústava (5 hodín) Obehová sústava (7 hodín) svalstva a ich umiestnenie -poznať zásady predlekárskej prvej pomoci pri zlomeninách a vykĺbení -poznať stavbu tráviacej sústavy človeka a ich funkcie -osvojiť si a používať zásady zdravého stravovania, zložky potravy -poznať stavbu dýchacej sústavy a jej funkcie -vedieť o nebezpečenstvác h fajčenia a požitia návykových látok -vedieť poskytnúť predlekársku prú pomoc pri zastavení dýchania -poznať zložky krvi a ich funkcie -vedieť stavbu srdca -vedieť aké sú druhy krvných ciev -testová forma preverovania vedomostí -hodnotenie skupinovej práce -neformálne hodnotenie práce žiaka v skupine -hodnotenie výstupným testom -frontálne skúšanie analýza informácií metódy: výklad, riadený rozhovor postupy: porovnávanie formy práce: diskusia, analýza údajov metódy: výklad, riadený rozhovor postupy: vysvetľovanie, riadený rozhovor formy práce: diskusia, analýza informácií -obrazový materiál -prezentácia v programe PowerPoint -internet -obrazový materiál -prezentácie v programe PowerPoint -internet -IKT učebňa -encyklopédia -DVD -prezentácie v programe Powerpoint -obrazový materiál

25 žiak vie ktoré odpadové látky vznikajú v tele pri látkovej premene, pozná význam obličiek, vie zásady prevencie ochorení močovej sústavy žiak vie spôsoby regulácie organizmu, pozná najdôležitejšie žľazy s vnútorný vylučovaním a ich význam, osvojil si zásady psychohygieny, pozná význam zmyslových orgánov, pozná podstatu poškodenia zraku a prevenciu pred ochoreniami miazgové cievy, slezina -poškodenia obehovej sústavy -zásady predlekárskej prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti srdca -vylučovanie -močová sústava -prevencia ochorení močovej sústavy -spôsoby regulácie organizmu -žľazy s vnútorným vylučovaním -ústredná a obvodová nervová sústava -zmyslové orgány(zrak, sluch, chuť, čuch, hmat) Vylučovanie sústava (3 hodiny) Regulačné sústavy (10 hodín) a močová v ľudskom tele a poznať ich stavbu a funkciu -vedieť funkcie miazgových ciev a sleziny -osvojiť si zásady predlekárskej prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti srdca -vedieť aké odpadové látky vznikajú v tele -vedieť orgány močovej sústavy a umiestnenie obličiek na vlastnom tele -oboznámiť sa s prevenciou ochorení močovej sústavy -pochopiť dôležitosť pitného režimu -vedieť spôsoby regulácie a ich význam -vymenovať dôležité žľazy s vnútorným vylučovaním a vedieť ich význam -vedieť opísať reflexný oblúk -individuálne skúšanie -formatívne hodnotenie žiaka -frontálne skúšanie -individuálne skúšanie -testová forma skúšania -hodnotenie práce v skupinách metódy: výklad, prezentácia projektových prác žiakov postupy: riadený rozhovor formy práce: diskusia metódy: výklad, prezentácia projektových prác žiakov, diskusia -prezentácia v programe PowerPoint -internet -DVD -prezentácia v programe PowerPoint -internet -IKT učebňa

26 žiak pochopil dôležitosť rodiny a vzťahov v rodine, pozná podstatu rozmnožovania, vie zásady prevencie pohlavne prenosných ochorení, -vyššia nervová činnosť a jeho časti -poznať zmyslové orgány, ich stavbu a funkcie -vedieť charakterizovať vyššiu nervovú činnosť -vedieť dôvody a prevenciu poškodenia zraku -vedieť poskytnúť prvú pomoc pri poranení mozgu, miechy a chrbtice -frontálne skúšanie -hodnotenie projektových prác na tému závislosti a ich prevencia žiak pozná druhy drogových závislostí a preventívne správanie v spoločnosti, osvojil si podstatu kladných medziľudských vzťahov, pozná ich dôležitosť, chápe podstatu zdravého životného štýlu žiak vie pozorovať -rozmnožovacia sústava -oplodnenie, tehotenstvo a pôrod -pohlavné ochorenia Rozmnožovanie, vývin jedinca a rodičovstvo (3 hodiny) -vedieť stavbu pohlavných orgánov a ich funkcie -poznať význam menštruačného cyklu -poznať princíp a miesto oplodnenia -vedieť opísať fázy tehotenstva -vedieť zdôvodniť dôležitosť výživy dieťaťa materským mliekom -poznať a vedieť príklady pohlavne prenosných ochorení a prevenciu pred nimi -testová forma preverovania vedomostí -hodnotenie projektových prác -prezentácia v programe PowerPoint -internet -IKT učebňa

27 javy, vie ich správne zhodnotiť a analyzovať výsledky praktických cvičení -drogové závislosti a ich prevencia -životný štýl človeka -medziľudské vzťahy Zdravie a život človeka (2 hodiny) -chápať a poznať drogové závislosti a ochranu pred závislosťami -vedieť zdôvodniť potrebu zdravého životného štýlu -vedieť uviesť príklady nezdravej výživy a jej následky -mikroskopické pozorovanie, porovnanie šupiny ryby, pera vtáka a chlpu cicavca -prvá pomoc pri zlomeninách a vykĺbení, nácvik prvej pomoci -nácvik prvej pomoci pri zastavení dýchania, prejavy dýchania v pokoji a pri námahe -prvá pomoc pri krvácaní zo žily a tepny, prvá pomoc pri zastavení činnosti srdca -zásady predlekárskej prvej pomoci pri poranení mozgu, chrbtice a miechy Praktické cvičenia (5 hodín) -vedieť samostatne pracovať -vedieť pracovať v skupine -vedieť analyzovať získané informácie a vedieť ich využiť -vedieť zaznamenať výsledky

28 8.ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne Charakteristika predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. Učivo sa orientuje na zloženie Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody, na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. Ciele predmetu 1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. 2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. 3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. 4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. 5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. Kompetencie 1. Kompetencie v oblasti prírodných vied Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka. Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia.. 2. Kompetencie v oblasti komunikačných schopností - identifikovať a správne používať základné pojmy, - objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, - vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, - zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, - vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, - vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. 3. Kompetencie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, - navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, - rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých

29 správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, - využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. 4. Kompetencie v oblasti sociálnych kompetencií: - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, - pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, - vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, - hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení 5. Kompetencie v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, - dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, - využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, - rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, - aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. Obsah učiva Časová dotácia 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne Názov tematického celku Časová dotácia 1. Neživá príroda a jej poznávanie 1 2. Zem a jej stavba 5 3. Stavebné jednotky zemskej kôry 6 4. Geologické procesy a dejiny Zeme Podmienky života a vzťahy organizmov 20 Praktické aktivity 4 Metódy a formy vyučovania Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 1. motivačné metódy -na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť, ako je motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 2. expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie, vysvetľovanie

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

Biológia. VI. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Biológia. VI. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Biológia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Biológie. pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Biológie. pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z Biológie pre 6. ročník Počet hodín : 2 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2 stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015

Více

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard)

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard) októb 6. 4. September Mesiac Týždeň Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah Výstupy Medzipr. vzťahy Poznámky (obsahový štandard)

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia Škola (názov, adresa) Názov predmetu a skratka Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Biológia - BIO Stupeň

Více

ŠkVP. Biológia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED niţšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Biológia /oblasť Príroda a spoločnosť/ šiesty

Více

Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej

Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej školy 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

BIO LÓGIA. Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

BIO LÓGIA. Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P BIOLÓGIA 5 Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu BIO LÓGIA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 2 hodin y, spolu 66 v yučovacích hodín 1/1 h. Š k o l a Z á k l

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA I. P a III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z biológie pre I. P (príma) je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu s dotáciou

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Biológia /Človek a príroda/

Více

ŠkVP. Biológia 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Biológia /Človek a príroda/ deviaty SVP

Více

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Učebné osnovy Názov predmetu BIOLÓGIA Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola Ročník piaty

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

Učebné osnovy Biológia

Učebné osnovy Biológia Učebné osnovy Biológia 5. ročník Časová dotácia: Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský vzdelávací program 0 Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Kód a

Více

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra 1. Popíš strednú vrstva oka 2. Vymenuj zmeny na tele v období puberty 3. Čo vieš o prištítnom teliesku 4. Čo prospieva a neprospieva obehovej sústave 5. Čo tvorí hrudník 6. Ako ináč nazývame pohyblivé

Více

Učebné osnovy z biológie pre 5.ročník ZŠ

Učebné osnovy z biológie pre 5.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: INOVÁCIA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KOŠICKÝCH ZŠ - CESTA KU ZLEPŠENIU

Více

Učebné osnovy z prírodopisu pre 9.ročník ZŠ

Učebné osnovy z prírodopisu pre 9.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy z biológie (prírodopisu) pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha v rámci špecifického cieľa 2)

Učebné osnovy z biológie (prírodopisu) pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice -

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

BIOLÓGIA. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

BIOLÓGIA. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: BIOLÓGIA 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka

Více

Učebné osnovy BIOLÓGIA

Učebné osnovy BIOLÓGIA Učebné osnovy BIOLÓGIA Názov predmetu Biológia Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová dotácia Ročník piaty šiesty

Více

BIOLÓGIA ročník základnej školy ISCED 2. 1.Charakteristika učebného predmetu

BIOLÓGIA ročník základnej školy ISCED 2. 1.Charakteristika učebného predmetu BIOLÓGIA 5. - 9. ročník základnej školy ISCED 2 1.Charakteristika učebného predmetu - Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Biológia Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

1. Charakteristika predmetu Biológia. 2. Ciele učebného predmetu. Výchovno-vzdelávacie stratégie

1. Charakteristika predmetu Biológia. 2. Ciele učebného predmetu. Výchovno-vzdelávacie stratégie 1. Charakteristika predmetu Biológia Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Školský vzdelávací program Živá škola. vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. prostriedky skúmania v biológii.

Školský vzdelávací program Živá škola. vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. prostriedky skúmania v biológii. Biológia 5. ročník Tématický celok Téma, Obsahový štandard, Výkonový štandard Objavovanie Zeme a vesmíru Tvar Zem. Zem ako planéta vo vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. Žiak vie: Vymenovať planéty

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník)

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) Environmentálna výchova Ing. Viera Krotká Ciele Všeobecné Konkrétne Uvedomiť si hodnotu vzdelania Naučiť sa zodpovednosti Zvyknúť si na pravidelnosť činností Plniť si svoje

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK

UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A PRÍRODA Názov predmetu: Biológia Časový rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník: siedmy Škola: Základná škola Hlavná

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu Biológia Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1,5 1 2 4,5 Školský vzdelávací program 0,5 0,5* 1* SPOLU 1 2 1 2,5* 5,5*

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

ŠkVP. Biológia 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe slovenský Biológia /Človek a príroda/ siedmy Rozsah SVP,5 hodín/týţdeň;

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Učebné osnovy z biológie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z biológie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Človek a svet práce SVET PRÁCE / TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA siedmy Časový rozsah výučby 1 hodina/ týždeň, 33 hodín/rok 1. Charakteristika

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Občianska náuka - OBN Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne,

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE Bratislava 2008 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Cieľom maturitnej skúšky z predmetu ekológia

Více

Učebné osnovy TECHNIKA

Učebné osnovy TECHNIKA Učebné osnovy TECHNIKA Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Bohumil Čechvala Ing. Jarmila Bohovicová

Více

ŠkVP Prírodoveda 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP Prírodoveda 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciam otvorení Európe Slovenský Prírodoveda / oblasť - Príroda a spoločnosť/ prvý

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní.

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní. Kalaš o kol.: pre stredné školy. Machová: Práca s textom. Tematický zošit.. Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami. Tematický zošit.. Salanci: Práca s grafikou. Tematický zošit.. Jašková, Šnajder, Baranovič:

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Príroda a spoločnosť Prvouka 1.ročník 1 hod/33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: siedmy

Více

BIOLÓGIA. I. Charakteristika učebného predmetu:

BIOLÓGIA. I. Charakteristika učebného predmetu: BIOLÓGIA I. Charakteristika učebného predmetu: Učebný predmet biológia poskytne v rámci štátneho a teda aj nášho školského programu vzdelávania základný systém poznatkov o živej prírode, ako predpokladu

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová)

TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová) OKTÓBER SEPTEMBER Mes. Týž. TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová) 3. ročník Štátny vzdelávací program ISCED1 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 vyučova 1. Úvod Úvodná hodina 2. Opakovanie Čo si

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

slimák záhradný slizniak karpatský slimák pásikavý

slimák záhradný slizniak karpatský slimák pásikavý LESNÉ ŽIVOČÍCHY BEZSTAVOVCE Mäkkýše -ulita (niektoré druhy nemajú), vnútornostný vak, svalnatá noha -drsný jazýček na spracovanie potravy, otvorená obehová sústava, sú hermafrodity (obojpohlavné), nervová

Více

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent Názov kvalifikácie: Úradný veterinárny asistent Kód kvalifikácie C3240002-01789 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov SK ISCO-08 3240002 Úradný veterinárny asistent SK

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 66 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok

Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: BIOLÓGIA Názov ŠkVP Sme moderná a otvorená škola Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Dĺžka štúdia Forma štúdia

Více

SVET PRÁCE Slovenský Človek a svet práce Svet práce Ôsmy Týždenne 1 hodiny, ročne 33 hodín

SVET PRÁCE Slovenský Človek a svet práce Svet práce Ôsmy Týždenne 1 hodiny, ročne 33 hodín ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Časová dotácia SVET PRÁCE Slovenský Človek a svet práce Svet práce Ôsmy Týždenne 1 hodiny, ročne

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Biológia Človek a príroda. ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1hŠVP+1h ŠkVP denná slovenský

Biológia Človek a príroda. ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1hŠVP+1h ŠkVP denná slovenský Názov predmetu: Vzdelávacia oblasť: Stupeň vzdelania: Ročník: Časová dotácia: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Biológia Človek a príroda ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66

Více

Metodický list k pracovnému listu Oheň- dobrý sluha a zlý pán.

Metodický list k pracovnému listu Oheň- dobrý sluha a zlý pán. Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Metodický list k pracovnému listu Oheň- dobrý sluha a zlý pán. Mgr. Jana

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK SVET PRÁCE Vypracoval: Mgr. Gabriela Gombošová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

UČEBNÉ OSNOVY. Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Prvouka Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Ročník 1.ročník Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z prírodovedy. pre 3.ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z prírodovedy. pre 3.ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy pre 3.ročník Počet hodín : 2 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED I Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok:

Více

ŠkVP Prírodoveda 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP Prírodoveda 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Prírodoveda /Príroda a spoločnosť / Ročník druhý Rozsah ŠVP 1

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2016/2017 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Svet práce / Človek a svet práce/ siedmy

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron Technika II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Baron TECHNIKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a príroda. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň ZŠ. 5 rokov. denná.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a príroda. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň ZŠ. 5 rokov. denná. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník BIOLÓGIA Človek a príroda ŠVP: 1 hod. ŠkVP: 1 hod., spolu 2 hodiny týždenne spolu 66 vyučovacích

Více

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Predmet: Fyzika Ročník: VIII. Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Mesiac Hodina IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tematický celok Téma Úvodná hodina 1. Svetlo Skúmanie vlastností svetla Slnečné žiarenie,

Více

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny:

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny: Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Diferencovaná a kooperatívna

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán FYZIKA. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán FYZIKA. pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán FYZIKA pre 7. ročník Počet hodín : hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 204/205

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Učebné osnovy z Prvouka

Učebné osnovy z Prvouka Učebné osnovy z Prvouka 1. ročník Časová dotácia: Ročník 1. Štátny vzdelávací program 1 Školský vzdelávací program 0 Stupeň vzdelania Primárne Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Kód a názov ŠVP ISCED

Více

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Program ZÁKLADY CHÉMIE Program EDUCHEM Program ANIMOVANÁ CHÉMIA Hlavné menu Program CHEMIE I Program ZÁKLADY CHÉMIE (Programm GRUNDLAGEN DER CHEMIE)

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy pre 1.ročník Spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 - príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy pre 1.ročník Spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 - príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy pre 1.ročník Spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 - príloha) Spracovaný v rámci projektu: INOVÁCIA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KOŠICKÝCH ZŠ - CESTA

Více