BIOLÓGIA. 5. ročník. Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLÓGIA. 5. ročník. Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne"

Transkript

1 BIOLÓGIA 5. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Ciele učebného predmetu Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. 2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. 3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. 4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. 5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. Kompetencie v oblasti prírodných vied: Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov. Rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach. Identifikovať a správne používať základné pojmy. Objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov. Vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov. Predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. Aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.

2 Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov v oblasti komunikačných schopností: - vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, - vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, - zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, - vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry. - vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: - navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, - využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, v oblasti sociálnych kompetencií: - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, - pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, - prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, v oblasti získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti: - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, - dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, - využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, Obsah vzdelávania Tematický celok Počet hodín Príroda a život 2 h. Ciele a vzdelávací výstup: Chápať význam pojmov príroda, živé a neživé prírodniny. Osvojiť si základné postupy pozorovania prírodnín, prácu s lupou a mikroskopom. Obsah: Príroda a prírodniny. Metódy a prostriedky skúmania v biológii. Práca s mikroskopom. Život v lese 22 h. Ciele a vzdelávací výstup: Chápať lesný ekosystém ako životný priestor organizmov. Poznať typických predstaviteľov lesných rastlín, húb a živočíchy podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov. Poznať význam lesných organizmov pre život v lese.

3 Obsah: Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas roka. Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. Kry. Mikroskopické a nekvitnúce rastliny v lese. Kvitnúce byliny v lese. Huby a lišajníky v lese. Poznávanie húb (jedlých, jedovatých), spolužitie stromov a húb. Pomoc pri otrave hubami. Lesné bezstavovce. Lesné vtáky. Lesné cicavce. Poznávanie húb, regionálne chránené rastliny a živočíchy. Liečivé a jedovaté rastliny. Život vo vode a na brehu 20 h. Ciele a vzdelávací výstup: Chápať vodný ekosystém ako životný priestor organizmov. Poznať typických predstaviteľov vodných a brehových organizmov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov. Poznať význam vodných a brehových organizmov pre život vo vode a okolí. Obsah: Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a čistoty vody pre život vodných organizmov. Rastliny žijúce vo vode. Význam planktónu a vodných zelených rastlín. Brehové rastlinstvo. Mikroskopické a drobné vodné živočíchy. Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na brehu. Ryby žijúce vo vode. Živočíchy žijúce na brehu. Vtáky žijúce pri vode. Regionálne chránené rastliny a živočíchy. Negatívny vplyv ekologických havárií na vodný ekosystém. Život na poliach a lúkach 18 h. Ciele a vzdelávací výstup: Chápať poľný a trávnatý ekosystém, ako životný priestor organizmov. Poznať typických predstaviteľov poľných a lúčnych organizmov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov. Poznať význam poľných a lúčnych organizmov pre život na poliach a lúkach a výživu človeka Obsah: Polia, lúky, pastviny. Životný priestor organizmov, druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. Rastliny a huby na lúkach. Obilniny. Krmoviny. Olejniny a okopaniny. Bezstavovce žijúce na lúčkach a poliach. Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a poliach. Vtáky žijúce na lúkach a poliach. Cicavce žijúce na lúkach a poliach. Regionálne významné liečivé a chránené druhy organizmov polí, lúk a pastvín. Život polí, lúk a pastvín počas roka, starostlivosť počas roka o lúky a pastviny. Negatívny vplyv pôsobenia človeka na poľné a trávnaté ekosystémy. Praktické aktivity 4 h. Námety praktických aktivít : Pozorovanie vybraných rastlinných alebo živočíšnych objektov lupou a mikroskopom. Pozorovanie drobnozrnka lupou a mikroskopom. Poznávanie lesných bylín (podľa prírodnín, herbárových položiek, obrazov, atlasov a pod.). Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb.

4 Pozorovanie machu lupou alebo mikroskopom. Pozorovanie schránok mäkkýšov lupou, rozlíšenie ulity a lastúry. Pozorovanie vonkajších znakov a spôsobu pohybu rýb v akváriu Poznávanie poľných a lúčnych rastlín a živočíchov Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé): Život listnatých a ihličnatých drevín počas roka. Stopy živočíchov v lese. Hniezdenie vtákov. Vonkajšie znaky a prejavy života vodných mäkkýšov v akváriu. Rast obilniny od siatia po žatvu. Rast ľuľka zemiakový od sadenia po zber hľúz. Námety na tvorbu projektov: Les v okolí obce (mesta, školy, bydliska). Cieľ: Zistiť výskyt drevín a bylín v okolitom lese. Rastliny a živočíchy v našom potoku (rieke, rybníku) a jeho okolí. Cieľ: Zistiť výskyt vodných a pobrežných rastlín a živočíchov. Dreviny v našej obci (meste, parku, okolí školy). Cieľ: Zistiť výskyt druhov drevín. Obojživelníky v okolí môjho bydliska. Cieľ: Zistiť výskyt obojživelníkov v okolí. Liečivé rastliny v mojom okolí. Cieľ: Zistiť výskyt a využívanie liečivých rastlín v okolí. Prikrmovanie vtákov v zime (v okolí školy, bydliska). Cieľ: Zhotoviť kŕmidlá pre zimné kŕmenie vtákov a zistiť výskyt druhov na kŕmidle. Prierezové témy Environmentálna výchova (ENV) Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím. rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu, rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce.

5 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. Žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej agendy. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Ochrana života a zdravia Mediálna výchova Osobnostný a sociálny rozvoj Učebné zdroje Uhereková a kol.: Biológia pre 5. ročník ZŠ, Expol Pedagogika, PZ Encyklopédia 6. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne Charakteristika predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Cieľom tohto predmetu je predložiť žiakom učivo v súvislostiach, žiaci majú lepšiu možnosť vytvoriť si celistvejší obraz o prírode, jej problémoch a možných spôsoboch ich riešenia. Učivo v 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr.

6 Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a umožňuje postupne prehlbovať poznatky. Z prierezových tém sú do učiva najviac integrované Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia a Tvorba projektu. Vyučovacie hodiny biológie sú realizované v kmeňových triedach alebo v počítačových učebniach. V špecifických prípadoch sa vyučovanie realizuje mimo priestorov školy (vychádzky, exkurzie). Ciele predmetu Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je pochopenie prírody ako zdroja trvale udržateľného života na Zemi a života ako najvyššej hodnoty. Zmyslom prírodopisného vzdelávania nie je memorovanie vedomostí, ale pochopenie prírody ako celku (dôraz sa kladie na chápanie vzťahov medzi organizmami navzájom). Získané vedomosti majú viesť k pochopeniu a využitiu v reálnom živote. Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: najvyššiu hodnotu. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. Vedieť základnú stavbu, funkcie a význam a praktické poznávanie organizmov a neživej prírody. Pochopiť význam prírody pre človeka z hľadiska ochrany životného prostredia. Vedieť stavbu a pochopiť činnosť ľudského organizmu a základné princípy ochrany zdravia. Význam sa kladie na medzipredmetové vzťahy. é poznatky a využívať v praktickom živote. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti prírodných vied -Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. -Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, jednobunkových a mnohobunkových organizmov. -Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu. Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania.

7 -Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka. - následky vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia -Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb a živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. -Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody. Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti - identifikovať a správne používať základné pojmy - objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov - vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov - zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti -vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry -vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti - pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať -prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti - hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach - dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach Schopnosť tvorivo riešiť problémy - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie - navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov - rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, - využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh - predpokladať a určiť príčinné súvislosti - pozorovať, experimentovať a odhadovať

8 Obsah predmetu v 6. ročníku je rozdelený: 1. Život s človekom a v ľudských sídlach 2. Základná štruktúra života 3. Živé organizmy a ich stavba 4. Stavba tela rastlín a húb 5. Stavba tela bezstavovcov Praktické aktivity Tematický celok Téma Život s človekom a v ľudských sídlach Ľudské obydlia a ich okolie. Mikroorganizmy žijúce s človekom. Obsahový štandard Ľudské obydlia a ich okolie. Vplyv ľudskej činnosti na prispôsobovanie sa organizmov prostrediu. Pojmy: hospodárske, okrasné a izbové rastliny, chované živočíchy, zdomácňovanie, kríženie, odrody Mikroorganizmy žijúce s človekom. Poznávanie a význam pre človeka.pojmy: baktérie( parazitické, rozkladné, mliečne, kvasné) pleseň hlavičkatá, papleseň štetkovitá, kvasinky Výkonový štandard Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život organizmov. Uviesť význam kríženia rastlín a živočíchov pre človeka. Uviesť význam zdomácňovania živočíchov pre človeka. Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre človeka. Opísať využitie mliečnych a kvasných baktérií. Uviesť príklad využitia kvasiniek človekom. Uviesť podmienky výskytu plesní v domácnosti. Uviesť príklad priemyselnej výroby s využívaním kvasinky.

9 Pestované rastliny v záhradách zelenina Ovocné rastliny Nežiadúci spoločníci človeka Pestované rastliny v záhradách. Pestované ovocné stromy a kry. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Pojmy: cibuľa, cesnak, kapusta, kel, karfiol, mrkva, petržlen, fazuľa, hrach, rajčiak, paprika, cibuľová zelenina, hlúbová zelenina, koreňová zelenina, strukoviny, jabloň, hruška, marhuľa, broskyňa, slivka, ríbezľa, egreš, jahoda, sad, ovocná záhrada, odrody, šľachtenie, listy, kvety, plod(malvica, kôstkovica) Nežiaduci spoločníci človeka. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Zásady prevencie pred šírením nákazy. Pojmy: pásomnica, hlísta, mrľa, voš, blcha, ploštica, moľa, mucha, šváb, múčiar, vnútorný a vonkajší parazit. Pomenovať podľa ukážky zástupcu cibuľovej, hlúbovej a koreňovej zeleniny. Poznať na ukážke a pomenovať strukovinu. Rozlíšiť a pomenovať na ukážke päť druhovzeleniny. Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v záhrade pri dlhoročnom pestovaní plodín. Vysvetliť význam zeleniny vo výžive človeka. Poznať na ukážke a pomenovať dve rastliny s drobným dužinatým ovocím. Vysvetliť význam ovocia pre zdravie človeka. Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného a vonkajšieho parazita. Poznať na ukážke dva živočíchy znehodnocujúce potraviny. Poznať zásady ochrany pred vnútornými parazitmi. Poznať spôsob odstránenia vší z vlasov. Včelárstvo Rybárstvo a rybnikárstvo Včelárstvo, včela, matka, robotnica, trúd, úľ, plast, med, vosk, roj. Spoločný život včiel. Zásady chovu včiel. Rybárstvo, kapor, pstruh, rybník Opísať na ukážke význam včely matky, robotnice, trúda v úli. Uviesť príklady významu chovu včely pre človeka. Vysvetliť význam rýb pre človeka.

10 Chovateľsky významné vtáky Blízky spoločníci človeka. Chovateľsky významné cicavce. Chovateľsky významné vtáky. Kura, morka, kačica, hus, pohlavná dvojtvárnosť, vajcia, perie, mäso, tuk, polygamia Blízky spoločníci človeka. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Spolunažívanie živočíchov a ľudí v domácnosti. Pojmy: pes, mačka, akváriové rybičky, morča, chrček, andulka, kanárik, srsť, hlava, trup, oči, uši, chvost, končatiny, vtiahnuteľné pazúry Chovateľsky významné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov, Význam. Zásady chovu. Pojmy: králik, tur, sviňa, kôň, koza, ovca, mäso, mlieko, srsť, koža, štetiny, vlna, kosti, dobytok, hnoj, močovka, jazdectvo Na ukážke pomenovať samca a samicu kury, kačice, husi a morky. Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky pohlavnú dvojtvarosť. Uviesť význam chovu kury, kačice, husi alebo morky pre človeka. Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa a mačky. Pomenovať na ukážke jedno plemeno psa. Uviesť zásady chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť príklad starostlivosti o drobné domáce živočíchy. Rozpoznať na ukážke tri druhy hospodárskych zvierat. Rozpoznať na ukážke samca, samicu a mláďa dvoch hospodárskych zvierat. Uviesť význam, chovu jedného hospodárskeho zvieraťa. Uviesť dôsledky pridávanie veľkého množstva chemických prípravkov do potravy hospodárskych zvierat.

11 Základná štruktúra života Cicavce žijúce s človekom Živočíchy v okolí ľudských sídel. Rastlinná a živočíšna bunka Cicavce žijúce s človekom. Poznávanie podľa vonkajších znakov, riziká prenosu nákazlivých ochorení, ochrana a prevencia. Pojmy: hlodavce, myš, potkan, krysa, hlodavé zuby, nákazlivé choroby, deratizácia Živočíchy v okolí ľudských sídel. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Pojmy: slimák, mlynárik, vošky, vlnačka, obaľovač, osa, škorec, drozd, sýkorka, vrabec, hrdlička, holub, lastovička, pipíška, stehlík, krt, jež. Rastlinná a živočíšna bunka. Základná stavba a funkcia časti bunky. Pojmy: bunka, organely, bunková stena, cytoplazmatická blana, cytoplazma, jadro, vakuola, chloroplast, bičíky, riasinky, bunková šťava, zelené farbivo, chlorofyl Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Uviesť riziko výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi Uviesť dva bezstavovce žijúce v záhrade alebo v sade. Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých bezstavovcov v domácnosti, záhrade a sade. Opísať význam spevavých vtákov v okolí domácností. Poznať na ukážke troch spevavých vtákov. Uviesť príklad spevavého vtáka, ktorý sa živí hmyzom. Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky. Vysvetliť význam bunkového jadra a chloroplastu. Pomenovať na ukážke časti živočíšnej bunky. Určiť na ukážke zhodné a rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej bunky

12 Živé organizmy a ich stavba Nebunkové a jednobunkové organizmy. Stavba tela jednobunkových organizmov Nebunkové a jednobunkové organizmy. Stavba tela. Význam, vplyv človeka, nákazlivé ochorenia, prevencia. Pojmy: vírus, baktéria, vnútrobunkový parazit, bunková stena, cytoplazma, cytoplazmatická blana, nákazlivé ochorenia Stavba tela jedno bunkových organizmov. Stavba tela mnohobunkových organizmov. Pojmy: drobnozrnko, kvasinka, črievička, organely, bunková stena, cytoplazma, jadro, brvy, bunkové ústočká, jadro, vakuola, stiahnuteľná a potravová vakuola, pletivo, tkanivo, orgán, sústava orgánov a organizmus Pozorovanie črievičky mikroskopom Pojmy: senný nálev, črievička, mikroskop, príprava preparátu Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Rozhodnúť či pôvodcom nákazy chrípky, žltačky, angíny je vírus alebo baktéria. Uviesť možnosti predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych nákaz. Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela. Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka a črievičky. Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a živočíchovi. Určiť na ukážke rastliny jej orgány. Určiť na ukážke štruktúry tela živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov Pripraviť si preparát, zvládnuť techniku mikroskopovania, pozorovať a opísať telo črievičky Stavba tela rastlín a húb Stavba tela nekvitnúcich rastlín Stavba tela nekvitnúcich rastlín. Machy a paprade Pojmy: mach, papraď, pakorienok, pabyľka, stopka, výtrusnica, výtrus, korene, koreň, podzemok, listy. Pomenovať na ukážke časti tela machu. Pomenovať na ukážke časti tela paprade. Uviesť význam výtrusov pre machy a paprade.

13 Stavba tela kvitnúcich rastlín Stonka ( dreviny, byliny) List Kvet Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň, prijímanie živín koreňom, význam pre život rastliny Pojmy: koreň, pokožka, cievne zväzky, koreňové vlásky, hlavný koreň s bočnými koreňmi, zväzkovitý koreň, Zadanie projektu ( Herbár kvitnúcich rastlín) Stonka (dreviny, byliny), prúdenie látok stonkou, význam pre život rastliny. Pojmy: stonka, dužinatá stonka, drevnatá stonka, pokožka, dužina, cievne zväzky, kôra, drevo, lyko, letokruhy, púčik, kmeň, koruna List. Fotosyntéza, dýchanie, vyparovanie vody, význam pre život v prírode. Pojmy: list, pokožka, bunky listu, chloroplasty, cievne zväzky, žilky, prieduch, fotosyntéza, slnečná energia, oxid uhličitý, voda, kyslík Kvet. Opelenie a oplodnenie. Význam pre rozmnožovanie rastlín. Pojmy: kvet, súkvetie, kvetný obal, kalich a koruna, okvetie, tyčinka, piestik, peľové zrnko, vajíčko, opelenie, oplodnenie Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa, pokožku, dužinu, cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť význam koreňa pre rastlinu. Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa stavby stonky. Vysvetliť význam cievnych zväzkov v stonke. Určiť na konáriku púčiky a vysvetliť ich význam. Zdôvodni význam stonky pre život rastliny Určiť na ukážke stavbu listu, dôležité časti pre fotosyntézu. Uviesť význam prieduchov v pokožke listu. Vymenovať látky, ktoré listy pri dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú. Uviesť význam listov pre prijímanie živín a dýchanie. Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku a piestik. Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. Opísať na schéme opelenie kvetu. Uviesť, kedy nastáva v kvete oplodnenie. Zdôvodniť, prečo je kvet rozmnožovací orgán rastliny

14 Plod a semeno Rastlinné telo Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, rozlíšenie podľa typických znakov. Huby bez plodníc, lišajníky Plod a semeno. Rozdelenie plodov, význam pre rozmnožovanie rastlín. Pojmy: plod, oplodie, suchý plod, dužinatý plod, semeno, osemenie, zárodok, klíčne listy, rozširovanie plodov a semien Rastlinné telo. Súčinnosť orgánov pre príjem živín, prenos a vylučovanie látok. Vplyv svetla, tepla, vody a živín. Pojmy: koreň, stonka, listy, kvety, vyživovacie orgány, rozmnožovacie orgány Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, rozlíšenie podľa typických znakov. Kvasinky, plesne, lišajníky, stavba tela. Pojmy: huba, podhubie, plodnica, hlúbik, klobúk, lupene, rúrky, pošva, plachtička, prsteň, pečiarka, muchotrávka zelená, bedľa, hríb, masliak, výtrusy, výtrusnica. Lišajník riasa, hubové vlákna Kvasinky -bunková stena, jadro cytoplazma, vakuola, Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť na ukážke dužinatý a suchý plod. Pomenovať na ukážke semena zárodok a klíčne listy. Vysvetliť význam plodu a semena pre rastlinu, živočíchov a človeka. Vymenovať látky, ktoré potrebuje rastlina pre život. Pomenovať na ukážke rozmnožovacie a vyživovacie orgány kvitnúcej rastliny. Pomenovať na ukážke rastliny, orgány, ktorými rastlina prijíma výživu a dýcha, prúdia látky, prijíma a vyparuje vodu Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s plodnicou. Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami na lupeňoch a rúrkach. Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby tela. Uviesť význam výtrusnice plesne. Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka

15 Stavba tela bezstavovcov Pŕhlivce drobné vodné živočíchy Ploskavce a hlístovce vnútorné parazity Mäkkýše živočíchy so schránkou. Pŕhlivce drobné vodné živočíchy. Stavba tela a základné telesné funkcie. Pojmy: nezmar, ústny a vyvrhovací otvor, pŕhlivé bunky, rozptýlená NS, vajíčka, spermie, púčik, obojpohlavný živočích, regenerácia Ploskavce a hlístovce vnútorné parazity. Stavba tela Pojmy: pásomnica, hlísta, hlavička, prísavky, články, vajíčka, larva, uhor, pohlavná dvojtvarosť, samček, samička, hostiteľ, medzihostiteľ, Mäkkýše živočíchy so schránkou. Stavba tela a základné telesné funkcie. Pojmy: slimák vnútornostný vak, ústa, jazýček, pľúca, črevo, pečeň, srdce, nervové uzliny, obojpohlavná žľaza, ulitníky, škľabka prijímací, ústny a vyvrhovací otvor, žiabre, obojpohlavný živočích Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha. Vysvetliť prečo sa nervová sústava nezmara nazýva rozptýlená. Uviesť význam vajíčok a spermií nezmara. Vysvetliť význam slova obojpohlavný živočích. Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije pásomnica a hlísta. Opísať podľa ukážky rozmnožovanie hlísty alebo pásomnice. Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej úpravy mäsa a umytia ovocia a zeleniny pred konzumáciou. Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov slimáka. Porovnať podľa ukážky schránku slimáka a škľabky. Vysvetliť prečo je slimák obojpohlavný živočích. Uviesť orgánovú sústavu, ktorou slimák prijíma a spracúvava potravu. Porovnať dýchacie orgány slimáka a škľabky.určiť na ukážke ústny, prijímací a vyvrhovací otvor škľabky.

16 Obrúčkavce živočíchy s obrúčkami. Článkonožce živočíchy s článkovaným telom pavúkovce, kôrovce Obrúčkavce živočíchy s orúčkami. Stavba tela a základné telesné funkcie. Pojmy: dážďovka, svaly, ústny a análny otvor, tráviaca rúra, vylučovacie orgány, DS, obehová sústava, krv, krvné cievy, rebríčková NS, opasok, obojpohlavný živočích Článkonožce živočíchy s článkovaným telom. Stavba tela a základné telesné funkcie. Pojmy: pavúk križiak, rak, jedová žľaza, mimotelové trávenie, pľúcne vačky, rúrkovité srdce, rebríčková NS, pancier, vonkajšia kostra, žiabre Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb. Zdôvodniť, názov zatvorená obehová sústava dážďovky. Opísať ako dýcha dážďovka. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy dážďovky. Uviesť význam opasku dážďovky. Vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka. Pomenovať sústavu, ktorá rozvádza u pavúka a raka v tele kyslík. Uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru. Porovnať dýchacie orgány pavúka a raka. Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad potravy. Určiť na ukážke končatiny spôsob pohybu hmyzu. Pomenovať dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy hmyzu. Článkonožce živočíchy s článkovaným telom hmyz Pojmy: hmyz, neúplná premena Popísať stavbu tela a spôsob života prebratých druhov živočíchov Námety praktických aktivít Pozorovanie buniek pokožky dužinatej šupiny cibule, plesne alebo kvasinky mikroskopom. Pozorovanie a rozlišovanie vyživovacích a rozmnožovacích orgánov kvitnúcej rastliny voľným okom.

17 Pozorovanie vnútornej stavby koreňa, stonky dreviny a byliny, vnútornej stavby kvetu. Pozorovanie stavby tela a prejavov života črievičky, vonkajšej stavby tela hmyzu, ústnych ústrojov, končatín a krídel hmyzu. Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé) Vypestovať podľa návodu pleseň a pozorovať stavbu tela. Naklíčiť podľa návodu semeno a pozorovať jeho stavbu. Ako vplýva smer svetla na rast stonky? Potrebujú semená na klíčenie vzduch (vodu, teplo)? Prečo sa v sfarbenej vode zafarbili biele kvety? Námety na tvorbu projektov Zeleň v okolí môjho bydliska (školy, obce, mesta, sídliska). Pestovanie a ochrana zelene v triede (škole, v domácnosti). Dreviny v našom parku (záhrade, okolí školy). Môj pes (mačka, chrček, morča, kanárik). Vtáky v okolí môjho bydliska (školy, parku, sídliska). Starostlivosť o vtáky v zime (v okolí školy, bydliska). Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj deliť si úlohy niesť zodpovednosť Enviromantálna výchova ochrana prírody a krajiny Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra prírodné bohatstvo regiónu Ochrana života a zdravia zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi Tvorba projektu a prezentačné zručnosti využívať IKT pri získavaní a spracúvaní informácii a pri prezentácii vlastnej práce vyjadriť sa verbálne aj písomne Mediálna výchova Dopravná výchova Kritériá hodnotenia: (minimálne 2-krát v priebehu klasifikačného obdobia), písomných odpovedí žiakov, didaktických testov, grafických prejavov žiakov, práce na praktických cvičeniach a na základe aktivity a tvorivého prístupu žiaka k danému predmetu. Učebné zdroje Uhereková a kol.: Biológia pre 6. ročník ZŠ, Expol Pedagogika, PZ Encyklopédia

18 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne Charakteristika predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomickofyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. Ciele predmetu Cieľom vyučovania biológie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z biológie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu biológia. Cieľom vyučovania biológie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s prírodovednou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné materiály. Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 6. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. 7. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. 8. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. 9. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote V predmete biológia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky pri podaní predlekárskej prvej pomoci. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.

19 ciele vyučovacieho procesu: kognitívne - vedomosti, intelektuálne zručnosti žiaka afektívne - citová oblasť, oblasť postojov, názory psychomotorické - motorické zručnosti Kompetencie v oblasti prírodných vied: Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu. Kompetencie žiakov: v oblasti komunikačných schopností: - identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. v oblasti sociálnych kompetencií: - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.

20 Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií V danom predmete sa kladie dôraz na spôsobe získavania informácií, ale aj na ich využitie v bežnom živote. Predmet biológia vedie žiakov k: -schopnosti tvorivo riešiť problémy -vyhľadávať informácie, robiť ich analýzu, vedieť ich spracovať -schopnosti vedieť riešiť problémy a navrhovať ich optimálne riešenia -využívať informačné technológie pri spracovaní informácií -schopnosti vytvárať projektové práce -schopnosti prezentovať svoje výsledky a ich porovnávaniu -vedieť riešiť daný problém adekvátnym spôsobom -poznať patologické javy v spoločnosti a vedieť ich včas rozpoznať a tým s chrániť Formy a metódy vyučovania v predmete biológia metódy: vysvetľovanie, práca s obrazovým materiálom, riadený rozhovor, prezentácia v PowerPointe, práca s internetom, riešenie problémových úloh, realizácia praktických cvičení postupy: porovnávanie,, riadený rozhovor, porovnávanie formy práce: diskusia, analýza informácií Didaktická technika -počítač, notebook, dataprojektor, internet, DVD, textový materiál, obrazový materiál Učebné zdroje -auditívne učebné zdroje: počítačový program -vizuálne: prezentácie v programe PowerPoint, obrázky, fotografie, text, -audiovizuálne: DVD,film Zásady hodnotenia a klasifikácie v predmete biológia Pri hodnotení žiaka sa prihliada na jeho osobnostný rast, ako zvládol učivo, ako vie využiť získané vedomosti v bežnom živote. Hodnotenie pôsobí na žiaka motivačne. V hodnotení žiaka v predmete biológia sa využíva: 1. formatívne hodnotenie: toto hodnotenie umožňuje žiakovi odstraňovať nedostatky a učiteľ mu poskytne rady na jeho zlepšenie(verbálne hodnotenie žiaka) 2. neformálne hodnotenie: cieľom tohto hodnotenia je zhodnotiť prácu žiaka v skupine alebo v individuálnej práci(verbálne hodnotenie žiaka)

21 3.priebežné hodnotenie: - klasifikácia projektových prác -klasifikácia frontálneho skúšania -klasifikácia verbálneho skúšania Kritériá hodnotenia: (minimálne 2-krát v priebehu klasifikačného obdobia), písomných odpovedí žiakov, didaktických testov, grafických prejavov žiakov, práce na praktických cvičeniach a na základe aktivity a tvorivého prístupu žiaka k danému predmetu. Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj Mediálna výchova Regionálna výchova a tradičná ľudová kultura Dopravná výchova Ochrana života a zdravia Tvorba projektov a prezentačné zručnosti Environmentálna výchova Učebné zdroje Uhereková a kol.: Biológia pre 7. ročník ZŠ, Expol Pedagogika, PZ Encyklopédia

22 Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Človek a príroda Biológia 7. Ro č. Očakávané spôsobilosti žiaka Vzdelávací štandard obsahový Názov tematického celku vrátane tém 1.Stavba tela stavovcov Vzdelávací štandard výkonový Medzipredmeto vé vzťahy Kritériá hodnotenia Metódy a prostriedky hodnotenia Stratégie vyučovania Metódy, postupy, formy práce Učebné zdroje žiak chápe a rozpozná odlišnosti v sústavách orgánov stavovcov, vie vymenovať orgány sústav orgánov,vie vymenovať druhy živočíchov, ktoré sa odlišujú v závislosti od životného prostredia v ktorom žijú, má ekologické cítenie a pozná dôležitosť ochrany životného prostredia povrch tela stavovcov oporná a pohybová sústava stavovcov tráviaca sústava stavovcov dýchacia sústava stavovcov obehová sústava stavovcov vylučovanie močová sústava stavovcov. nervová sústava stavovcov zmyslové orgány stavovcov rozmnožovanie stavovcov životné prejavy stavovcov význam stavovcov (16 hodín) -poznať funkcie povrchu tela,odlišnosť kožných útvarov -vedieť funkcie opornej a pohybovej sústavy -poznať druhy svalstva -vedieť odlišnosti tráviacej sústavy stavovcov -poznať odlišnosti dýchania stavovcov -poznať odlišnosti obehových sústav stavovcov -vymenovať odpadové látky vylučovania -rozlišovať stavbu mozgu stavovcov -vedieť rozlišovať podmienený a nepodmienený Prepojenie na geografiu -didaktický test -písomné cvičenia -frontálne skúšanie -hodnotenie skupinovej individuálnej práce a metódy: riadený rozhovor, prezentovanie v programe PowerPoint v interaktívnej učebni, výklad postupy: výklad, rozhovor, porovnávanie formy práce: diskusia,analýza údajov, praktické cvičenie -internet -prezentácia v programe PowerPoint -fotografie -internet

23 žiak vie zdôvodniť význam povrchu tela, pozná stavbu kože, vie vymenovať kožné útvary človeka a prakticky využíva zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary žiak vie na vlastnom tele vymenovať kosti tela a najdôležitejšie svaly, vie poskytnúť predlekársku prvú pomoc pri zlomeninách a vykĺbení v prírode a pre človeka -význam povrchu tela -stavba kože -kožné útvary -starostlivosť o kožu a kožné útvary -kostra a jej stavba -stavba lebky a chrbtice -stavba kostry hornej a dolnej 2. Človek a jeho telo Povrch tela a kožná sústava (3 hodiny) Oporná sústava (8 hodín) a pohybová reflex -poznať príklady stavovcov s vyvinutými zmyslami -vedieť porovnať spôsoby rozmnožovania -vedieť vysvetliť inštinktívne správanie -poznať ohrozené druhy živočíchov -poznať význam kože -vedieť stavbu kože -osvojiť si starostlivosť o kožu a kožné útvary -vedieť a rozlišovať kosti tela -rozlišovať svalstvo tela, jeho význam -vedieť delenie Prepojenie na etickú výchovu fyziku, chémiu -hodnotenie skupinovej práce -hodnotenie samostatnej práce - výstupný test -frontálne skúšanie -individuálne skúšanie(ústne) postupy: výklad, riadený rozhovor, porovnávanie,vysvetľo vanie formy práce: diskusia, analýza údajov metódy: výklad, práca s laboratórnymi pomôckami a ochrannými pomôckami postupy: porovnávanie, riadený rozhovor metódy: vysvetľovanie, riadený rozhovor postupy: porovnávanie,, riadený rozhovor formy práce: diskusia, -internet -prezentácia v programe PowerPoint -obrazový materiál

24 žiak pozná stavbu tráviacej sústavy, osvojil si zásady zdravej výživy, vie ktoré sú hlavné zložky potravy a ich význam, pozná škodlivosť požitia alkoholických nápojov žiak vie rozlíšiť horné a dolné dýchacie cesty, pozná význam kyslíka, vie o nebezpečenstve fajčenia a požitia návykových látok, vie poskytnúť predlekársku prvú pomoc pri zastavení dýchania žiak vie vymenovať zložky krvi a pozná ich význam, pozná funkcie obehovej sústavy, rozpozná rozdiel medzi tepnami a žilami, osvojil si zásady predlekárskej prvej pomoci pri žilovom a tepnovom krvácaní končatiny -stavba a delenie svalstva -poranenia kostí a svalov -stavba a činnosť tráviacej sústavy -zložky potravy a premena látok -zásady správnej výživy -stavba a funkcia orgánov dýchacej sústavy -dýchanie (vonkajšie, vnútorné) -starostlivosť o dýchaciu sústavu -zásady prvej pomoci pri zastavení dýchania -krv jej zložky a ich význam -stavba srdca, činnosť srdca, krvný obeh -krvné cievy, Tráviaca sústava (4 hodiny) Dýchacia sústava (5 hodín) Obehová sústava (7 hodín) svalstva a ich umiestnenie -poznať zásady predlekárskej prvej pomoci pri zlomeninách a vykĺbení -poznať stavbu tráviacej sústavy človeka a ich funkcie -osvojiť si a používať zásady zdravého stravovania, zložky potravy -poznať stavbu dýchacej sústavy a jej funkcie -vedieť o nebezpečenstvác h fajčenia a požitia návykových látok -vedieť poskytnúť predlekársku prú pomoc pri zastavení dýchania -poznať zložky krvi a ich funkcie -vedieť stavbu srdca -vedieť aké sú druhy krvných ciev -testová forma preverovania vedomostí -hodnotenie skupinovej práce -neformálne hodnotenie práce žiaka v skupine -hodnotenie výstupným testom -frontálne skúšanie analýza informácií metódy: výklad, riadený rozhovor postupy: porovnávanie formy práce: diskusia, analýza údajov metódy: výklad, riadený rozhovor postupy: vysvetľovanie, riadený rozhovor formy práce: diskusia, analýza informácií -obrazový materiál -prezentácia v programe PowerPoint -internet -obrazový materiál -prezentácie v programe PowerPoint -internet -IKT učebňa -encyklopédia -DVD -prezentácie v programe Powerpoint -obrazový materiál

25 žiak vie ktoré odpadové látky vznikajú v tele pri látkovej premene, pozná význam obličiek, vie zásady prevencie ochorení močovej sústavy žiak vie spôsoby regulácie organizmu, pozná najdôležitejšie žľazy s vnútorný vylučovaním a ich význam, osvojil si zásady psychohygieny, pozná význam zmyslových orgánov, pozná podstatu poškodenia zraku a prevenciu pred ochoreniami miazgové cievy, slezina -poškodenia obehovej sústavy -zásady predlekárskej prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti srdca -vylučovanie -močová sústava -prevencia ochorení močovej sústavy -spôsoby regulácie organizmu -žľazy s vnútorným vylučovaním -ústredná a obvodová nervová sústava -zmyslové orgány(zrak, sluch, chuť, čuch, hmat) Vylučovanie sústava (3 hodiny) Regulačné sústavy (10 hodín) a močová v ľudskom tele a poznať ich stavbu a funkciu -vedieť funkcie miazgových ciev a sleziny -osvojiť si zásady predlekárskej prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti srdca -vedieť aké odpadové látky vznikajú v tele -vedieť orgány močovej sústavy a umiestnenie obličiek na vlastnom tele -oboznámiť sa s prevenciou ochorení močovej sústavy -pochopiť dôležitosť pitného režimu -vedieť spôsoby regulácie a ich význam -vymenovať dôležité žľazy s vnútorným vylučovaním a vedieť ich význam -vedieť opísať reflexný oblúk -individuálne skúšanie -formatívne hodnotenie žiaka -frontálne skúšanie -individuálne skúšanie -testová forma skúšania -hodnotenie práce v skupinách metódy: výklad, prezentácia projektových prác žiakov postupy: riadený rozhovor formy práce: diskusia metódy: výklad, prezentácia projektových prác žiakov, diskusia -prezentácia v programe PowerPoint -internet -DVD -prezentácia v programe PowerPoint -internet -IKT učebňa

26 žiak pochopil dôležitosť rodiny a vzťahov v rodine, pozná podstatu rozmnožovania, vie zásady prevencie pohlavne prenosných ochorení, -vyššia nervová činnosť a jeho časti -poznať zmyslové orgány, ich stavbu a funkcie -vedieť charakterizovať vyššiu nervovú činnosť -vedieť dôvody a prevenciu poškodenia zraku -vedieť poskytnúť prvú pomoc pri poranení mozgu, miechy a chrbtice -frontálne skúšanie -hodnotenie projektových prác na tému závislosti a ich prevencia žiak pozná druhy drogových závislostí a preventívne správanie v spoločnosti, osvojil si podstatu kladných medziľudských vzťahov, pozná ich dôležitosť, chápe podstatu zdravého životného štýlu žiak vie pozorovať -rozmnožovacia sústava -oplodnenie, tehotenstvo a pôrod -pohlavné ochorenia Rozmnožovanie, vývin jedinca a rodičovstvo (3 hodiny) -vedieť stavbu pohlavných orgánov a ich funkcie -poznať význam menštruačného cyklu -poznať princíp a miesto oplodnenia -vedieť opísať fázy tehotenstva -vedieť zdôvodniť dôležitosť výživy dieťaťa materským mliekom -poznať a vedieť príklady pohlavne prenosných ochorení a prevenciu pred nimi -testová forma preverovania vedomostí -hodnotenie projektových prác -prezentácia v programe PowerPoint -internet -IKT učebňa

27 javy, vie ich správne zhodnotiť a analyzovať výsledky praktických cvičení -drogové závislosti a ich prevencia -životný štýl človeka -medziľudské vzťahy Zdravie a život človeka (2 hodiny) -chápať a poznať drogové závislosti a ochranu pred závislosťami -vedieť zdôvodniť potrebu zdravého životného štýlu -vedieť uviesť príklady nezdravej výživy a jej následky -mikroskopické pozorovanie, porovnanie šupiny ryby, pera vtáka a chlpu cicavca -prvá pomoc pri zlomeninách a vykĺbení, nácvik prvej pomoci -nácvik prvej pomoci pri zastavení dýchania, prejavy dýchania v pokoji a pri námahe -prvá pomoc pri krvácaní zo žily a tepny, prvá pomoc pri zastavení činnosti srdca -zásady predlekárskej prvej pomoci pri poranení mozgu, chrbtice a miechy Praktické cvičenia (5 hodín) -vedieť samostatne pracovať -vedieť pracovať v skupine -vedieť analyzovať získané informácie a vedieť ich využiť -vedieť zaznamenať výsledky

28 8.ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne Charakteristika predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. Učivo sa orientuje na zloženie Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody, na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. Ciele predmetu 1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. 2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. 3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. 4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. 5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. Kompetencie 1. Kompetencie v oblasti prírodných vied Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka. Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia.. 2. Kompetencie v oblasti komunikačných schopností - identifikovať a správne používať základné pojmy, - objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, - vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, - zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, - vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, - vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. 3. Kompetencie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, - navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, - rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých

29 správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, - využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. 4. Kompetencie v oblasti sociálnych kompetencií: - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, - pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, - vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, - hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení 5. Kompetencie v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, - dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, - využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, - rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, - aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. Obsah učiva Časová dotácia 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne Názov tematického celku Časová dotácia 1. Neživá príroda a jej poznávanie 1 2. Zem a jej stavba 5 3. Stavebné jednotky zemskej kôry 6 4. Geologické procesy a dejiny Zeme Podmienky života a vzťahy organizmov 20 Praktické aktivity 4 Metódy a formy vyučovania Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 1. motivačné metódy -na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť, ako je motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 2. expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie, vysvetľovanie

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_1.3.13.3._PRV TÉMA: živá příroda - rostliny ČÍSLO

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu Šablona č. 01.09 Přírodopis Výstupní test z přírodopisu Anotace: Výstupní test může sloužit jako zpětná vazba pro učitele, aby zjistil, co si žáci zapamatovali z probraného učiva za celý rok. Zároveň si

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.1 Úvodní opakování 1/ V jakém prostředí se vyvíjely živé organismy? a/ na souši b/ ve vodách praoceánů c/ v atmosféře 2/ Organismy chrání před ultrafialovým zářeníma/ atmosféra b/ hydrosféra

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Srovnávací písemná práce 7. ročník

Srovnávací písemná práce 7. ročník Srovnávací písemná práce 7. ročník I. Rozmanitost polních ekosystémů 1. Na konkrétním příkladě vysvětli pojem společenstvo organismů 2. Čím je tvořen ekosystém? 3. Uveď dva základní typy ekosystémů. 4.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

5.1.4.2. Přírodověda. Vyučovacími oblastmi jsou: rozmanitost přírody člověk a jeho zdraví člověk a technika

5.1.4.2. Přírodověda. Vyučovacími oblastmi jsou: rozmanitost přírody člověk a jeho zdraví člověk a technika 5.1.4.2. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován ve 4. a 5. ročníku a navazuje na elementární znalosti, které žáci získali v předmětu Prvouky

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu Přírodopis

Více

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., a 9., ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

PL 1 MAGNETICKÁ SÍLA - umožňuje procvičit znalosti o magnetu, magnetické síle, přitažlivosti a odpudivosti Romana Maunová

PL 1 MAGNETICKÁ SÍLA - umožňuje procvičit znalosti o magnetu, magnetické síle, přitažlivosti a odpudivosti Romana Maunová ANOTACE PŘEHLED VY_32_INOVACE_161 LIST Č.1 Př 5.ROČ. MAGNETICKÁ SÍLA VY_32_INOVACE_162 LIST Č.2 Př 5.ROČ. GRAVITAČNÍ SÍLA VY_32_INOVACE_163 LIST Č.3 Př 5.ROČ. SLUNCE VY_32_INOVACE_164 LIST Č.4 Př 5.ROČ.

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Přírodopis

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Přírodopis STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Přírodopis Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Přírodopis ve složení: RNDr. Danuše Kvasničková,

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: BIOLOGIE ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: porovná rozdíl v pozorování pouhým okem, lupou, mikroskopem pozoruje lupou, mikroskopem rozlišuje základní

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci živočichové s plochým tělem cíl - popsat stavbu těla, orgánové soustavy, rozmnožování - uvést příklad cizopasných ploštěnců - objasnit vývoj - chápat význam hygieny a nutnost prevence

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 9. ročník Jan Stoklasa a kol. : Organismy, prostředí, člověk /učebnice přírodopisu pro 9. roč.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Biologie je zprostředkovat základní biologické principy a biologické pojmy a pomocí příkladů z praxe demonstrovat

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Školská 4. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS PŘÍRODOPIS 8.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Úvod, opakování učiva ue

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník)

PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník) PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Volitelný předmět přírodovědný seminář je realizován jako volitelný předmět od 7. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Předmět je založen na funkční

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr.

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr. Projekt Učíme se pro život (EU peníze školám) Věcné učení Pracovní listy 7. 10. ročník základní školy speciální Vypracovala: Mgr. Lenka Dobrovolná Obsah DUM 1. Lidské tělo. Seznámení s hlavními částmi

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka Bezpečná cesta do školy Domov: prostředí domova, panelový dům, nájemní dům, byt, vesnice, město Obec: úřady,

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie Zpracování osnovy semináře a cvičení z biologie koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Vyšší gymnázium: 4. V 2hod. 6. N 2hod. Charakteristika semináře: Seminář a cvičení biologie je volitelný předmět

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách?

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách? Šablona č. 01.22 Přírodopis Co už víme o rybách? Anotace: Pracovní list s opakováním učiva o rybách. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vyplní pracovní list, ve kterém si ověří znalosti

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_002 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Buňka Vyučovací předmět: Základy ekologie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Vzdělávání v předmětu přírodopis: směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 472 Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2

Více