Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Í ř š š ě ý ě ř š ě ď Ť ý é ě ž ě ě ěž ú ú ěř ý ě ě ý ř ě é ě é ř é ý ě ě ž ý ěž ú ú ěř ý ě ě ý ě ň ř š š ý ý ů ř ě ř ě é ý ť š ě é ř ř é ř ě ž ž ž š ř é ř ř Ů ý é ř ř é ý ě ž é ě ř ý ř é ř ř ř

2 ý ř ž ř é ř ě ů ú ů é Ú é ě ň é ř Ť ů ř ž ř ů ě ů Í Á ď ř ě é ě ž ý ě ů ě ú ý ú ůž ý ě ě ř ě ě ýš ě é ý ž ř ě ř š ř ě š ě ů é ř ř ý ž é š é é ř ř š ý ř ž ž ž

3 Všeobecnéobchodn podmnky spolenosti DAFE - PLAST Jihlv, s.r.o. - zhotovitel je povinen snžit cenu dl (V přpdě, že dojde ke snžennkldů spojených s relizc zhotovitel oznm přesný termn zhjen montže s potřebným předstihem tk, by dlo bylo Vs - se 6. Podmnkou dodržen termnůzh.jen montže předn dl je Vsn výzv objedntele k l. pltnost úelobchodnch Dodmnek l. Tyto obchodn podmnky jsou nedlnou soust obchodn spolenost DAFE - PLAST Jihlv, s,r.o. Vhuj se n všechny výrobky zbož, ť!. n kždédlo všech smluv o dlo uzvřených předné touto spolenost jko zhotovitelem jkémukoli zkznkovi, tj. objednteli, z řd fyzických (podniktelů i nepodnikte ů) i prvnických osob. 2. zkowenm podmnek, které jsou pltné pro kždou smlouvu o dlo, dojde ke sjednocen jejich obshu, to bez ohledu n zvlštnosti jednotlivých objedntelů, V přpdě, že ve smlouvě o dlo jsou uprveny některé otzky rozdlně od těchto všeobecných 3. obchodnch podmnek, plt ustnoven smlouvy o dlo. ll. předmět dl Předmět dl, tj, předmět smlouvy o dlo (dle též přmo Ve SoD je Vymezen "sod"), ie dohodnut tkto: ) slovně seině(druh použitéhomteilu, jeho brv, rozměry, přslušenstv poet výrobků) b) grficky - cenov nbdk (dle též,výkresov dokumentce") odsouhlsen objedntelem c) dohodou o tom, zd předmětem SoD je i mont nebo osttn prce změřeninikoli. zd objedntel požduje lll.. sod je uzvřen sod uzvřen okmžikem jejho podpisu oběm smluvnmi strnmi. 2.Uzvili SoD pouzejeden z mnželů,potvrzuie svým podpisem, že předmětnou SOD uzvřel se souhlsem druhého z mnželů. 3. Uzvřen SoD můžebýt změněn pouze psemnou dohodou - dodtkem SoD, to n zkldě poždvku objedntele nebo zhotovitele, 4. objedntel souhls s tm, že v přpdě jeho poždvku n změřen dl budou přesné výrobn rozměry prvků stnoveny ž n zkldě tohoto změřen. V přpdě, že objedntel požduie nestndrdn oszen prvků do otvoru, je toto povinen oznmit psemně, to nejpozději v den změřen. V osttnch přpdech Vychz zhotovitel pň Výpotu Výrobnch rozměrů z obvyklých prvidel použvných pro oszen plstových prvků do stvebnch otvorů. V přpdě, že objedntel nepožduje změřen zd zhotoviteli Výrobu n zkldě Vlstnch měřen, nutnost provést některé změny n předmětu dl zjist zhotovitel ž při vlstn montži dl, je objedntel povinen buďto převzt dlo bez montže zpltit zhotoviteli dohodnutou c nu bez montže (vetně nhrdy nkldů vzniklých zhotoviteli v důsledku mrné jzdy) nebo uhrdit zhotovileli mimo dohodnutou cenu dl i nkldy n relizci potřebných změn. 5. Změny předmětu podmnek uzvřené SOD jsou pltné, pokud jsou uiněny psemnou formou, tj, uzvřenm psemnéhododtku k sod, nebo, ide]i o změny ve většm rozshu, uzvřenm nové sod. Ve výjimených přpdech je pltně proveden změn i formou psemného poždvku objedntele n změnu nsledným ktickým p něnm zhotovitele odpovdjcmlomuto poždvku. Pokud zhotovitel n zkldě psemnéhopoždvku objedntele výslovně změny nepotvrd ni fkticky loto změněné plněn neprovede, m se z to, že poždvek n změny zslný objedntelem nepňjl. 6. Nebude-li v rmci pltně p.ovedené změny předmětu SoD způsobem uvedeným V ustnoven lll/5 těchto obchodnch podmnek proveden i dohod o změně ceny dl temnu dl, m se z dohodnuté, že povinen uhrdit zhotoviteli objedntel - : je Vcenkldy spojené s elizctěchto změn (V přpdě, že dojde ke zvýšennkldů spojených s relizc dl) pltné od 5.5,2011 dl) posunuje dohodnutý termn předn dl o dobu, klerou zhotovite potřebuje k relizci těchto změn- lv. zoůsob orovděn předn dil. zhotovitel provede dlo, které je předmětem SOD, dle cenové nbdky, výkresové dokumentce, kter ie soust kždéuzvřené smlouvy přpdného změřen dl 2. zhotovitel spln svou povinnost provést dlo přednm předmětu dl objednteli V dohodnutém termnu v dohodnutém m tě (msto plněn). O předn dl bude sepsn psemný předvc protokol nebo oběm strnmi podepsn dodc list (V přpdech bez montže). Pokud nen dohodnuto ve SOD něco jiného, je mstem plněn výrobn zvod zhotovitele n drese Resslov 1046, Poln. objedntel se zvzuje, že v den, oznený ve SoD jko termn předn dl, se dostv do vodu Poln, Resslov 1046, n stvbu nebo n jiné dohodnuté msto plněn z úelempřevzeti dl podpisu předvcho nmontovno předno. změřen stvebnch otvorů (poždujeji objedntel změřen) stvebn pňprvenosl objektu pro zpoet montže, objednte je povinen vyzvt zhotovitele k proveden změřen nejpozději 3 týdny před termnem zhjen montže oznmil stvebn pňprvenost nejméně 5 dnů pfud termnem zhdlen montže, to doporueným dopisem, fxem nebo e-milem. Pokud výzvu k změřen nebo potvrzen o stvebn pňprvenosti V poždovné lhůtě zhotovitel neobdrž,zkld se nevyvrtiteln že k změřen nebyl vyzvn nebo termn stvebn připrvenosti nebyl dodržen, prvn domněnk, Prodlen objedntele lrv ž do té doby, kdy oznm shor uvedeným prokztelným způsobem zhotoviteli nhrdn termn stvebn pňprvenosti nebo jei vyzve k změřen. 7. Pokud se objedntel dostne do prodlen se stvebn připrvenost nebo s Výzvou k změřen, nstupuj tyto důsledky: protokolu nebo dodcho listu (v přpdech dodvky ) termn dodvky montže se posunuje o dobu prodlen objedntele (zhotovitel všk může plnit převzet dl nedostv, nebo předvc protokol odmtne podepst, je objedntel povinen uhrdit b) zhotoviteli vznik prvo vyútovt objednteli sm uvn pokutu Ve Výši 0,05 % ze sjednné ceny dl z kždý i jen zpotý den prodlen dl bez montže), Jestliže se ob,iedntel v tento den bez předchoz psemné důvodné omluvy k sjednnou cenu dl bez ohledu n předn převzet dl, pokud nepřtomnost objedntele potvrd dv přtomnnezvisl svědci. Ve Všech přpdech prodlen s přednm dl z důvodůn strně obiedntele nen zholovitel V prodlen s jeho přednm. i montž dl, bude dlo předno věetně montže. Tto skutenost bude V předvcm protokole výslovně uveden. Pokud je 3. Je{i soust SOD soust dl i montž předvc protokol neobshuje z hledisk iejho proveden výhrdy, m se z to, že montž byl proveden řdně bezzvd dlo je plně funkn. 4. DodVk montže zhrnuje: - oszen, vyvžen, uchycen rmu ocelonými kotvmi, utěsněn spry mezi výrobkem ostěnm polyuretnovou pěnou, oszen klik krytek, seřzen VýrobkŮ - montž prpetů zhrnuje oszen Venkovnch nebo Vnitřnch prpetnch desek n montžn pěnu (přpdně lepidlo), to bez úprvy lůžk prpetnch desek osiěn. Dodvk montže nezhrnuje: - demontž původnchvýpln rmů, likvidci odpdu, stvebn prce, bourn sekn zdiv, stvbu lešen, ochrnu \^ýrobků (npř.fóli) před zneištěnms výjmkou ochrny rmů plstových Výrobků foli, kter ie zhrnut V ceně d,ištěn, tmelen spr mezi \^ýrobkem ostěnm, mlby, zápolen pro olety s elektrickým pohonem dlšprce, které nejsou uvedeny V rozvody bodě lv/4 těchto podmnek jko soust montže. Zhotovitel upozorňuje objedntele, že ochrn rmů kryc fóli sloužpouze do doby předn dl zhotovitelem. Z tohoto důvodu je objedntel do 45 dnů od dt předn povinen odstrnit. dl ^o fólie PrcE, které nejsou dřve) c) je povinen n výzvu zhotovitele dlo bez montže vzvodě Poln, objedntel převzt Resslov 1046, uhrdit dohodnutou cenu dl bez montže. Vyútovnmsmluvn pokuty ni odstoupenm od SOD nen doteno prvo zhotovitele n nhrdu škody, Pokud zhotovitel zjist, poté, co se dostv n msto montže, že stvebn pňprvenost nen dn, m prvo postupovt obdobně jko v přpdě prodlen s oznmenm stvebn pňprvenosti. 8. Dle se obě smluvn strny dohodly, že se zhotovitel nedostne do podlens přednm dl, pokud Vlivem povětrnostnch podmnek (teploty pod 5 stupňů ce si) nebude možno ztmontž, popřpdě v n pokrovt. o tuto dobu se posunuje termn předn dl. 9. zhotovitel se nedostne do prodleni s přednm dl neodpovd z jkékoliv škody Vzniklé objednte i, pokud tyto vzniknou v nsledku neodvrtitelné udlosti (živeln pohrom, vlk pod.). 0. Nedohodnou-li se smluvn strny jink, posunu.ie se v přpdě kždéhopřerušen montžnch prc z důvodů n strně objedntele dohodnutý termn předn dl o 14 dnů.,l. Pokud by objedntel poždovl přerušen montžnch prc n dobu delšnež 14 dnů, je povinen V tomto přpdě zhotoviteli uhrdit dopltek ceny výrobků (prokže-li, že jsou dovezeny n msto plněn z úelemproveden monte, nebo lespoň, že jsou vyrobeny připrveny k montži) poměrnou óst ceny montže (dle rozshu.iejho dokonen). 2. Dojde-li k přerušen montže dle bodu lvl11, je objedntel povinen převzt veškeré Výrobky, které zhotovitel dovezl n msto plněn (tj. výrobky nmontovné i dosud nenmontovné) potvrdit tuto skutenost v dlmpředvcm protokolu soust montže,provede zhotovitel pouze V přpdě, že jejich budou Vs objednny, cen bude oběm smluvnmi strnmi psemně dohodnut, V přpdě, potřeb prc že se těchto Vy kytne při montiži (tj. jejich neproveden by znemožňovlo plynulý průběh montže nebo by hrozil vznik škody) nelze 3. Pokud dojde k prodlen zhotovitele s přednm dl z důvodů, které budou n ieho strně, sjednv se pro tento přpd smluvn pokut Ve Výši 0,05 % z ceny nedokonenésti dl zkždý den prodlen. (objedntel nen přtomen),,ie zhotovitel oprvněn t!^o prce provést poždovt po objednteli jejich v, Cen dl doshnout předchozho souhlsu objedntele úhrdu podle skutených výkonů. 5. Termn předn dl je dohodnut Ve sod. V přpdě, že je soustdl i montž, je ve SoD dohodnut i termn zhjen montže. Pokud je termn zhjen monlže termn předn dl Ve sod dohodnut jink než oznenmkonkrétnho dne, npř, uvedenm týdne, montže., zhotovitel m prvo n zplcen ceny z dlo ve Výši dohodnuté s objedntelem ve SoD, PrVo n zplcen ceny z dlo vznik přednim dl. 2. Dojde]i později k dohodě o změně dl, v přpdech uvedených V ustnoven lll/3, lll/4 těchto podmnek způsobem uvedeným V ustnoven

4 lll/5, m zhotovitel prvo poždovt po objednteli zplcen tkto změněné ceny, Nedo,ide_li k rnýslovné dohodě o ceně změněného dl, ie zhotovitel povinen poždovt po objednteli cenu urenou dle ustnoven lll/6 těchto podmnek, 3. Nkldy n doprvu výrobků budou v přpdě, že k předn dl dojde n jiném mstě než n drese zvodu zhotovitele Ress ov 1046, Poln, objedntel bude poždovt zjištěn doprvy zhotovitelem, útovny zvlšť mimo dohodnutou cenu dl, to n zkldě smosttné fktury vystvené zhotovitelem přpdně doprvcem nebo ve fktuře uvedené v bodě Vl/1, psmeno b). 4, Nkldy n změřen, bude-li jej objedntel poždovt, nebudou útovnymimo dohodnutou cenu dl. vl. pltebn Dodmnkv 1. způsob plcen dohodnuté ceny - nen-li dohodnuto v SoD jink: ) zloh - ve výši 70 % ceny dl bude spltn do 10 dnů od uzvřen SoD n úetzhotovitele, to n zkldě ktury předné objednteli zroveň s podpisem sod, obiedntel je všk vždy oprvněn provést poždovnou pltbu V hotovosti do pokldny zhotovitele V mstě zvodu Resslov 1046, Poln b) dopltek - Ve Výši 30 % ceny dl bude spltný V den předn dl (V přpdě, že k předn dl nedojde z důvodu nedosttku souinnosti n slrně je dopltek spltný vden, kdy k předn dl nedošlo z důvodu n strně objedntele, objedntele), to n zkldě přjmového dokldu Vystveného zhotovitelem. K předn dl přitom dojde, jk již bylo výše uvedeno, n zkldě předvcho protokolu nebo dodcho listu, Pro možnost pltby v hotovosti pll obdobně to, co Je uvedeno V bodě Vl/1, psmeno ). 2. Dnem proveden úhrdy při bezhotovostn pltbě se přitom rozum den, kdy byl přslušn tk připsn n úetzhotovitele u peněžnhoústvu, 3. V přpdě prodlen objedntele s úhřdou zlohy nebo jej sti se posouv termn předn dl o dobu prodlen S úhrdou, V přpdě podlen objedntele s úhrdou zlohy nebo jei ósti delš než 7 dnů je zhotovitel oprvněn odstoupit od uzvřené SOD. 4. V přpdě prodlen s úhrdou zlohy nebo dopltku sjednné ceny (nebo jejich st)dl zvzuje se objedntel uhrdit zhotoviteli smluvn pokutu Ve Výši 0,05% z neuhrzené stky denně. Vll. odoovědnost z vdv dl. zhotovitel poskytuje n dlo, které je předmětem sod, zruku tkto: ) n plstové Výrobky REHAU - 5 let b) n hlinkové výrobky - 5 let c) n gržov vrl Hórmnn EPU 40, LPU 40, Berry, LTH 40 Vetně pohonů Promtic, suprmtic E, Linemtic, Rotmtic - 5 let d) n kovn Vchodových dveř, elektropohony jeiich přslušenstv,interiérové žluzie osttn dodvky mimo bodu ),b) c) - 2 roky, to vše ode dne předn dl z podmnky, že montž dl bude proveden zhotovitelem nebo jm přpdě nedodržen této podmnky zhotovitel poskytuje n dlo jeho jednot ivé sti jednotnou zruku v délce roky. Pokud zhotovitel provd montž, poskytuje zruku n montž v rozshu 5 let, utorizovnou montžn firmou. V 2 i seřzen kovn po převzet s montž nen předmětem dl zruky. zhotovitel se zvzuje, že toto seřzen bude provdět, bude-li ktomu objedntelem vyzvn, nejvce Všk 1x po dobu 6{i měsců od předn dl, to n nkldy zhotovitele. 2. Zruk se nevhuje n přpdy neodborně provedené montže, pokud V přinnésouvislosti s n dojde ke Vzniku vdy dl (plt pouze pro přpdy, kdy předmětem SoD nen montž), poškozen dl při montži třet osobou n přpdy nsledného poškozen dl při dokonovn stvby. Zruk se rovněž nevzthuje n přpdy, kdy k poškozen dl dojde nsledně po zbudovn dl n mstě smém (n stvbě) Vlivem nestbiiity stvby (poškozen rmů, kovn, poprskn i rozbit sked, tj pokud k poškozendošio vlivem šptnékonstrukce stvby nebo z toho důvodu, že stvb 'prcuje'. Zruk jkéhokoliv nedohodnutého ^rc předmětu dl. pltnost i shu do v přpdě konstrukce 3. objedntel upltňuje prv z odpovědnosti z Vdy zjištěné v zrunlhůtě prokztelným způsobem (fxem, e-milem, dopisem) přmo u zhotovitele, to bez zbytďného odkldu po zjištěn se řd Reklmnm řdem zhotovitele, ktený je zveřejněn Vd dl.. Průběh vyřzen reklmce n internetových strnkch zhotovitele ( objedntel potvrzuje, že se s tmto reklmnm řdem podrobně seznmil že je mu jého obsh znm, 4, Pokud je předmětem sod i montž, zvzuje se zhotovitel poskytnout n dlo z úpltu i kompletn pozrunservis. Vlll. přechod vlstnictv. Vlstniclv k dlu přeide n objedntele ž úplným uhrzenm,ieho ceny, nikoli pouhým přednm dl, Do této doby zůstv m,iitelem dl zhotovitel. 2. Nebezpeškody n věci přechz objedntele dl. již dlmpřednm nebo n přednm 3. objedntel souhls s tm, že nebude-li cen dl uhrzen ni v dodteně poskytnuté lhůtě, m zhotovitel prvo provést n jeho nkldy demontž dl uspokojit svoji pohledvku z výtěžku prodeje dl. Tm nen doteno prvo zhotovitele poždovt n objednteli nhrdu vzniklé škody, lx.. Jin uiednn objedntel se zvzuje poskytnout zhotoviteli Veškerou souinnost potřebnou k proveden dl, V rmci této povinnosti se zejmén zvzuje poskytovt zhotoviteli k proveden montže bezpltně zejmén: uzmyktelný prostor k uskldněn nstrojů, rnýrobků pomocného mterilu, elektrickou energii, bude{i to nutné i sociln zřzenpro prcovnky provdě,ic montž, stvebn Vrtek pro doprvu mterilu, lešenpod, 2. obě smluvn strny se dohodly, že zhotovitel m prvo, ode dne podpisu SOD do doby předn dl, umstit n vhodném mstě svoji eklmu n stvbě. 3,,,Pro zjištěn sprvné funkce Výpln otvorů pod'e Vyhlšky 268/2009sb,, sti tvrté, 26, odstvce 3) je nutné zjistit ochrnu před hlukem tm, že jsou otvory V uzvřeném stvu, le zroveň zjistit dosttený přsun erstvéhovzduchu, Nen-li projektem nsledujcmi stvebnmi úprvmi řešeno zjištěn výměny vzduchu 25 m3 z hodinu n jednu osobu V době pobytu osob, je nutné zjistit výměnu Vzduchu otevřenm otvorů vwětrnm Vnitřnch prostor tk, by byl splněn uvedený poždvek, Po dobu otevřen otvorů je ochrn před hlukem dosně snžen. okno v otevřeném stvu nepln svoji funkci ni z tepelně- technického hledisk", 4. Tyto všeobecnéobchodn podmnky se stvj okmžikem jejich podpisu oběm smluvnmi strnmi nedlnou soust uzvřené sod. 5. Otzky neuprvené ni ve SOD ni v těchto obchodnch podmnkch se řdpřslušnými ustnovenmi prvnho řdu eskérepubliky, zejmén obchodnho zkonku (obchodněprvn Vzthy) Vzthy). obnským zkonkem (obnskoprvn 6. objedntel souhls s tm, že zhotovitel před uzvřenim smlouvy o dlo shromždil, zprcovl uložil osobn údje objedntele nezbytné pro uzvřen této smlouvy pro Jej nplněn, přpdně souvisejcch s nplněnm smlouvy o dlo. Objedntel souhls s tm, že zhotovitel v době do nplněn smlouvy o pro uzvřen dlšch smluv dlo, tj. do doby předn dl zplcen ceny dl, shromžd zprcuje údje o plněn zvzků objedntele ze smlouvy o dlo. objedntel souhls s tm, že zhotovilel uchov jeho osobn údje shromžděné zprcovné před uzvřenm při nplněn smlouvy o dlo i po předn zplcen dl z úelem Veden evidenn dtbze svých zkznků (z důvodůřešen přpdné odpovědnosti z vdy dl z úelemdlšch přpdných obchodnch nbdek objednteli). objedntel bere n vědom, že souhls se zprcovnm úd,iůpo ukonensmlouvy o dlo může kdykoliv odvolt. X. zvěren uiednn 1, Kždý z ústnkůsod potvrzu.ie svým podpisem, že obdržel jedno Vyhotoven těchto všeobecných obchodn ch podm nek, 2. objedntel i zhotovitel potvrzuj, že si sod i ^o všeobecné obchodn podmnky pozorně přeetli prohlšuj,že všechn ustnoven povžuj z prc jejich smluvn v?lh z zvzn. Dle prohlšuj, že SOD ve zněn těchto obchodnch podmnek uzvřeli svobodně vžně, bez jkýchkoliv výhrd k jejmu obshu. N důkz této skutenosti pňpoiuj nžesvé podpisy. v polné dne Vo nbřež 6

5 ť ý ě ž ý é ú ě ě ě ý ý ě é ř š é é ž ř é ý ž š ř é ú ž ě ř ž ř ó ě

6 dfr Resslov l to: l_? Poln Kvlit nejen prc ztřek DAFE - PLAST Jihlv.l,.o Dt: cz Bnkovrri spojerr: KB Jihlv ťl: 50? 74? - 68l ' 0100 Vně Ilustrnobrzek Vložk, 5525 oclrlil (' rrbthorluilro l,ejsti,iku l,edeného lljs 'rn soudem t Brně

7 ř ý ě é ý ý ů Á Ý ŘÍ Í Í Á ž é ý š ý ý š ú é š ý ž ý ý š é ý Š ůž š ý ý ě š ř š ř ž é é ř é ě é ě ý ý ř éň Ó ř ř š ř ě ř Š é ý ř ě ř ě ž Á ý ó ž ý é Ú ř š é é ý ř š é ý é Ú ř š ý ý ž ř ř ě ý ů ý ů ý ř ý ý é Ú ř š ý ř š ž ý ů ž ř é ě

8 ř ť ú ý é Ú ř š ý ý ř š ž ý ů é ý ř Ú ř š ý ý ř š ž ý ů é ů ř š ý ý ě é ú ř š ý ý ž ě é ř ú ř š ý é ž ě ř ú ř š ý ý é ř š é é ý ň é ý ě ě ó ů ř é é é é é é é ě ř ý é ě ě ě ř ý ř ř é ř é ý ů ů Á ň ú Í ě ó é é ý ě é ěř ěř ě ž ř ó ě

9 ř ú ú Ž ú ěř ř é š ěř ý ů ŽÍ ř ý é ŽÍ ů ř é ě ě ě ý ě ž ř ž ř ř ř ř ř š ě ř ý ý Ů éž ě ý ě Í ř š ý ů é ý Í Í Í é ý ě ů ě ž é ě ů ý ř ž ř š ě ů ý Ů ř ý ř ř ě ř ů ř ě Ž ž ú ž é ě é ž ž ř é ě

10 ř ť ť ý š ý ž ž é ě ž ý é é ý ěř ž š žš ř ú ěš é š š ň ž ř ř é ú ě

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná (dále jen oprávněná strn) I.2. studentk student denního studi oboru 23-45-L/005 Mechnik číslicově řízených strojů studentkou - studentem. v zstoupení

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) bnk. spojení : KB,.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná I.2. studentk student denního studi oboru 26-41-L/01 Mechnik elektrotechnik

Více

ý ě ě ě ú Ť ř ě é ě ř ě Ž ě Ř Í Í ě ě ř ě é ě ř ě ř ě ú ř ě ú ě ř ě Ť ě ť ě ěř ú ý ý ž ů ý š š é š ě ů ý ů ž ěř é ý ú Ž ž ú é ř ě ěš é é ěř é ý ů é ř ř ů ů ů ů ý ů ů Í ý Ž š š ý ž ů ž ž ě ř ý ě š ů Ť ř

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Š Ž Ř Í ň č Ž ř ř ě ě č č ř ů ý úř ň Ž ř ý Úř ř š ý úř Í č č š ě č š ě ě ě ý Ů ě ě š ě ř č Ž č Ž Č š ř ř ě ý Č ř ů ř ž ý ý ě ě ě Č č Ž ý úř ň Ž ř ý úř ř š ý úř č č š ě č šť ě ě ě ý ú ě ř Č š Ž ř ř ě ý

Více

ě ž ý ě é ž ý ě š ě ú ě ě ž ě ý ě ů š ě š ě é é ě ž ý é ý ž ě ě é ň ů Ř ě ě ž žď ů ů ů ů ě ů š ů ý ž ý ů ě ň úě ů ě ů é ů ě ů ý é ě ž ů ě é ý ů ž ě ů ý ě ě ě ů Č ě ýš ě ý ě ů é ž ě é ě š é ě ů Č ě é ý

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Ř Í Ř ě é ě č č é ž é ě ř č ř é ě ř ý č ÍŘÁ č ř č ř ř ě Í č é ž ž é č ž č ů ě š č é ž ůč ž ý é é é ž š č ý ř ý ž é úř ý č š é ř ě š ř ý ř Č é ř ř ů č Í ř ř ř ě ý ý ř ě š ř č ž é ř ř č ě ř č č ř ě ě ů é

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

ě Ú ý ý é š ě Í é ě ě ě é ě ě Ž Š ě é ý Í Č é Č ý ý ě é ě Ž ý ů ě é ý ů ě é é ě é ě ě ž ú ú Č ě é š ý Ž Č ů ý é é ě é ě ů ý é é ě é ě ů ý Č ů ý é é ě é ě ů ý é é ě é ě ů š ý ýš Č ý é é ě é ě ý é é ě é

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Ý ý ú ý é ý ě ě š Ů ú ý Ů ý ů ě ě š ů ý ú é é é ě ú é ú ě ý ť ě ó é ý ú é ý ě ý ů š ú é ž ú ě é é ý ý ú ů é Ů ý ě ú ě ú é ň é ú ě ě Ý š ě š ě ů ě Ň š ě é ě é ě ů Ý ů ě ěž ý ý ů ů ť ý ž ěž ú é ú ěž ý ž

Více

é ž ř ř ř Í Í Š Á Í Ú ř ě é ý ě ě ž é ý ě ě é ř ř ž ě ř é ě ý ř ě ý ě ě ř ů ý ú ů ě ě ř ů ý ú ů ě ř é ě ě ě ě ě ř é ý ř ý ý ó ý é ý ř ý ý ů ř ě ý ě Á ý ě ě ý Ž Ž é ě ú é ú ů ě ř ú ř ý Íůů ě ů ě ý é ú ž

Více

ň Č ý Á Ž ř Ř ě Í Ě Á Í ý úč ř ě ů ď ž ů č é ř č ř ý ě ě š ř ů ř é ě č ě č č ř é č ýů éů š ř ě ř é ž ď ď š ř é ž ý ř ř ě Í ř ě é č ú ů š ý ř ř ě č ú ů ů č ř ě č č é ý ě é ř Ř č é čů ě úř ě é úř Ú Č ě é

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

ý ý ž ž š š ě ě ě ě ě ě ž Á ť ě ý ý ý Ú ý ž š ý ý ž ý ž ý ž Š ě ý ž ý ž Í ý ž ě ž ě ý ú ě ě ý ý ě ě ý ě ú ů ý ž ě ú ú ě ý Ú š ú ů ýš ů ě ú š š ý Ú š ý ě ďě š ú ž Š ě ú Š ě Ť ž ú š ú ž ú ě ě ť ě ý ú ě ž

Více

š ž Č Č Í ČŠ Á š š ř š ř š Č ó ř ě ř š ř ě š ř š ř ž ř Í ř Ž ěř š š ě ř ě ů ě ů ě š ř š ř šš ě š ě ě š ř ů šť ů ě ů ě ř š š ě š ě š ě ř ě š ě Ž ř ě ř ě š Íš Á š ř š š š š Ž š š ř š š Í Š ú ó ř ř š š Ž

Více

ď ř ř č Š Š ř č ž č ě úč úč úč š ž ř ů Ú ě ů é š ě ý ř ý ž ř ř ú ř é Ž ý ý ž ř č Ů ů ř ý ý é š ěř é ž š š é ěř š š ř Ě ě ú ě ž úč ž ř é ě ě ř ž ž č ě ř ž č š š ě ů č ě é ž ý č ě š ě ů ě ě ý š ěř ř š č

Více

Í ě ě ž í ě í ý ř í ř í ě ě ě ý ů ě í ě ší ř ů é ší í ř ů ý Č é í í í ší í ě í ě ší ř ů í í ě ř í í ď í í ý ů ý ů í ě ě ší ř ů ě ú í ý í ř ž Š É í ú í é ú í ě í í ř í ň í ě Í í ě í í ě í ř í í Í í ř í

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

Č ý úř Í ř ř ř ý ř ř Č ý ř ř ě ě ř ř ě ý ř ř ě ř Í ř ě ě Ž ř ř ú ý ý ů ř úř ř ř ř ěř ý ř ř ěř ř ř ř ř ř úř ř ú ý ř ř ý ř Á Ě ř ř ř š ě ž ů ý ř ř ř ě ú ý ě ý ř ř Ů ě úč ř ě ř ř ú ř ř ý ě ý ý ý ř ě ř ř ý

Více

Č č č Ž ěš Ž š ř ř š ý š č ů ý ť Ž é č č Ž č ů ý ř š Ž ý ů č Ž é ě č Ž é ř ř Š ů ů é ý č ě č ě š Í ň š ď ů ý ý ěř Ž š ř ě é š é š č č č ř Í č é č é ň Ó č ě Č Ž č č ů ý č ů ř č É ň ř É ý é č ý ů ý ř ě ý

Více

Ě Í É č Á Í č Ě Ě Í É ř ř č Ě Í Í É Á Á Á ú ě Úč ů ě Úč ě ě č ó ě ě ú ěž ě ý č ě úč č řó ř ř ý š ň č Ý ě č ě ě ě č č ě ž č Ž č ěž ě Ž š Š Š Š š Š ě ř č ě š Š č Ž ýš ě Ž ř š č č š ě ú ě ú Ž ž ý ý ě ý ř

Více

ý úř ř ř Č č č ř ů ý ř ř ě č č ý ř ř ě č ř ř ě ý č ř ř Éř ř č ě Ž č ř ě č ř ř ú ý ů ý ů ě č ú Ž š Í ř č ř ě č ú ř ý ř ř ř ěž š ě ř Úř ě č ř ř ř ěř ý ř ř Ž č ěř ř ř č č ř ě Ř č ř úř š ň úč ý ř ř ý č č ř

Více

ť ý ř ý ž í ř í š í ý ě ž í ř í š š č ř š š č Ž ý ě ěř í ý ú ř ř ý ě š ě í í Ťí í ř í ř Ž ř ě í ů ř ž ý ý í Ťí í ý š ř ž Ž ň í í í í ř úč í ř ú š č Č Č í í č ú í ř ř Č Ž í ř í ě ř č ě í ě í č ě ě č ě ě

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Ř ř Č é ř ú Č ř ř é ý Č é ž Š ň Č é ř é ý é ú Á ú ž Ú ú š ů é ý ý é ž é ú é ú ý ž ý ú ž ý ú ú ý ů ý ů ž ř ř š ý ú ů Ú ř é ž é ž š é ž ř ř ů ů é ů ý ú é ž š é ž ř ř ů ů é ů ř ů ý ý ý é š é é é ř š é ř é

Více

š ě ě ý ř ř ě ě ě ý ů ě ě š ř ů é ě š ř ů ý ů é Í ě ě š ř ů ř ř ú ý ů ý ů ě ě š ř ů ž ě š Í ú ř ž é ú é š ě ě é ě ř Í ř ú š ě š ě ř ř é ř ř é é ř ř š Ř Ě Ř Á Í Ř Í ř ě ř ú ř ř ě ě é ú ě ý ú ů ě ě š ř ů

Více

ý ú ú Ř ó ú ý ě ý ě ě ý ě ž ě ú ý ú ý ú ě ú ž š ě ú ý ěž š ě ě ě ě ú ú ý ý ý Á Ě ě ó š ě ž ů ý ž ó ů ě ě ú ě ú ě ě ý ě ý ú ý ý ě ý ú ů ě ů ý ě ú ě ě ú ý ů ó ě ěž ý ó ý ů ý ž ěž ů ý ú ěž ý ž ý ů ů ý š ý

Více

ř ě ě Š ř ů Š Ř Ž ě ú š ř é ř é é š ý ě ř é ý é Ž Ž é š ý ú ř ě Í ý ř Ž é ř é é ž ř ě ř ě Ó é ž ř Ž ž ř ž ž ř ě ř ř ž ř ř ř Ž ř ř Ž ý ý ě ž ž ý ě ř Ž Ž ř ě é ě ř Ž é ř ě ů ř Ž ě ě Í ě ě ů ů ř ž é ř ž Ž

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

Ě Ěš é ě š ě ěš ý ě ě ě ě ý ů ě ě š ř ó ý ř ř ý Č ě Š ý Š ř š Č ý ů ř Č ý Ó š řů Č ě é ř ý ě Č Š ř ě ěš é ě ě ř š ó ý é é ě ř ěš é ě ě ý ě Č ř ř é ě ěš ý š ý ř ě ý ř ř ý ý ě ěš é ě Ť š š ř ě é é ř é ů

Více

ř é í é ří í ř ě ý ří ě Š ů ě ěř ě ý ří í í í é Ú Í ý ú í í ú í úř Ž ý ř í í é Š ě ý ý ý ě é ř í š ú ý ěř ří ě š íý ří é š í í ří í íž í Š í Š éúř ě í ě é ě í ů íř Š é ý ě ří í ž éž ě ě ř ů Č ě ů ř ě Ú

Více

Š ŘÁ É É Š ŘÁ É É Ú š ř ř ř ř ý š ě ě ě š ů ý š ě ě š ř ů ý ň ě ě ý ěř ě ů ý ý ě ů ě ě ý ř ě ů ý ř ý ů ý ř ř š ů ř ř ě š ř ě š ů š ř ý ě š ř ý ř ů ř ř ůž ě ě ů ř ě ř ř ě ř Žš ů ř š ů ř ý ý Ž ě ý ř ř Ž

Více

ů Č Č Č Č Č ě ú ě Ý š Š ě ě ě ě ž Č Č ě ú ě ě Í š Š ě ě š ů ě ě š ů ě ů Ú ů š Č ě ú ů š ú ů ě Č ě ě ě Č ů ů ů ú ů ů ů ů ů ů ů ů ů ě ěž Ž Ž Ž Í ě ú ž ě ú Ž ě ě ú Ž ů ů ú Ž ě ú Ž ú ž ě ů ě ě ů ě ů ě ů ů

Více

ÚĚ Í Í Í ú ý ú ě ý ě ě ý ý é ě ý ý ě ě é Č Č Č Č ě ý é š š Č Č ý ýš š Ú Ů š ě ě ú Ů š ú ů ýš ě ď ů ýš Í ě ýš é ě é ě é é ýš ú ě Ů Í é ž ž š ď é é é ž ď é ž é ě šš é š ě ě šš é ů ě Ůý é ě é š é š ě šš é

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

ě é ě ř ě ě é ž é Č Č ř ě ž ý ě š ř ě ř ě ý ě ž úřé é ý ž ýš ý ý ě ě ě ě Č Ž É Ž Š Č ř ž ř ě ý ů ý é ě ř ř ě é ě é ř š ě ý ř ů ý ě ř ě é ě é ě ě ř š é ě ů é ř ž ýš ý š ž š ů š é ě ů ě ě ž š é ě š ř ě ň

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ý ú ě ž é ý ě ý ě ý ý ú ě é ěř ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é úě ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ě ý ý ř é ý ě é é ý ě š ý ý ýš ú ů Ý ý š ž š š ň ě é ěř ý ř ý ý

Více

Ť Í ě ě š ř ě ě ě Č Č ě ě š š ú Č Č ě ě ř ú ř ě ě ř ě ř ě ť ř ě š ě ř ř ě š ň ě Ť ď ř ř ř ě ř ě ě ě ř ř ě ř ě š ř š ř ě ř Í ř ě ř Ť ě ě ě ě ě ě Ť ě ň ř ě ú ě ě ě ň ř ř Ť ř ě ě ě ě ě ř Í ř ň š ř ě ě š ř

Více

ř ě ě š ě ě š ř ů ě ě š ř ů ú ů ě ě š ř ů ř ě š ě š Š ž Š ř ě š ř ú ě ě ž ů ě ě ř ě ě éš ě ě š ě ř é Í š ř é ě ě ř é š š š š ž š Í ě ž ů ě ů Í ř š ě ř ů Í ě ě š ě ě š ř ů ů é ř š ř ř é úř é Ř ú ě š ě é

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Í Á Ř É Á Š Ž ř č ě ě š ř ů Č Č Ú Č ě č ě ž č ř č Žš Ž č ě ě Ž úč É Á ř ě Č úč Č úč ý ř ě Ž Ž ě ý Ž Úč ě ý ř ě ř š Í ý č Č ť č ě Ž š č Í ť Ř Ě ř ě ú ň š ě Í Ž ú č ě č Úř Č ř ě ž ě Úč č ě ř š ř ž š Ž ě

Více

Í é ě ř é ž Ť ý ě ř ž ě ý ú ý ý é úř é ě š ň ý š ě ě ý ř Š ě ž Č ú ý ř ě é ž ř ě ř ě Č ý ě ř ý ě ř ě ý ř ó ů ý ě ř ě ř ě ó ě Í ž š ě š ř ý ý ř é ě é ř é é é ó é ó Éř ě š ě ě ěž ř ě ě ů é é ý é Ú é é é

Více

ř é úě ř ů ř č č ý č ý Č ě ř ĺ Ö ř ů ř ý ě ě ě é ž Č ť č úč ĺ ř ĺ ř ě ř ě é ĺ ř ýš ý ě é ĺ ř é ĺ ř ů Í Ú ĺ Úč é Í ě Ž Ž é Úč ř ů č Ž ě Ž Ž ě ř ř ĺ é ý é ě ž ä ů úč ý ě Ž ř Ž é ý ě é ě ý ý ř ý č Ž ř ě ý

Více

ě ý ř č úř ě Í č Č ř č Ú Ř č č Ř úš Ú Ř Í Í Ř É Ú ě č Č ě č ě ě é ř ý é ůž Ž ž ú ě ž č ý ý ý ý ú Í ě č č ů ů ů ý ý Ú ě č ř ě é ř ě é ž úč ýš č Í Ú ě č é é Úč ř é ž Ž ň ý Ů ů ž ř č ě ž ý ž š ě ů č ž Ž ř

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

éě ý ž š é é é ď š ě š ě ě ě č ý é řč é ě ů éč š ř ů é š ř ž ůž ě éč ůž ú ěš é é š ř ě ě ě ě č é ž é é ř é ý ř š é ž ů ě š ř ě ť ý ě ě ř č ž ý é č ů ý č ě é ž š ř č Žň ě š ýč č ž š ě ě ě č ěš ý ě é ř é

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

úř Ú Š ě ě ěž ěž ř Ú š ě Č Č ř Ž ÁŠ ě ň ř ě ú ň ř ě ě ň ú ě ě ě Ů Ž ř ě ú ě ň ř ř ě ž ě ř ž ě ž ž ž Ž úř ř Ú š ě Š Š ž ě ě ě ž ž ř ň Ů š ě ř ě ě ž ř ř š ž ú š Ú ř ě Ž ě ž ě š ě žš ž ř ž ř š Ž ř Š Ž š Ž

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

ě ý ť ť é ě č ž é š é ě ž Ž Ž É Ž č č č č č ř ó ó ž č é ěř ě ýš é ž ý ě ž é ú ú ď Ů ú é ž Ť Ť Ť ň ť ň ď Ž ě ý ť é é ě č ž é ýš é ě ž Ž Ž É Ž č č č č č ř é é ž č é ěř ě ýš é ž ý ěž Ú ď ú ď Ú ť ú É Ó ř Ď

Více

š ý ó ř ó ýš ž ó ř ž ý ý ů ž ž ř ě ěř ěř ý š ě ý ý ý ří ě ě ě Ž ě ř ě ě ř ě ě Í Í š ř Ž ý ř ř ř Ž ř Ž ř Ž ý ř Í Á ý ó Ó Í ě ý ů š ř ť Ť Ó ř ě ě ě Ž ě ř ě ě ř ě ě Í š ř ý ř ř ř Ž ř Ž ř ý ý ě ý ů š Í š ó

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

Š Ž Ř ň Š č č ř ř ů ř Ž ě ě č ý úř ň Ž ř ř š ý úř č č š ě č š ě ě ě ý ů ě č ř ě ě š ř ů č ř ě ě š ř ů ř č ř ě ě š ř ů ě č Ž ě ě č č Ž ě č č Ž č Ž š ř ř ů ž ý ý ě ý Úř ň Ž ř ý Úř ř š ý úř č č Š ě č š ě

Více

ď Ř Á ť ž Č ý Ú ž ř ř ě ěš ý š ž ž ý ň ř ý Ů Ů ž ž ě ř ě ý Ů Ů ň ú ě ž ž ň ý ý ž ý ř ž ž ý ř š ú ě ž ý š ž ž ý ř ě ř ý ý ý Ů ř ý ž Ů ž ý ř ž ý ý ž ý ř ý ž ý ý ě ý ř š ě ý ě š ěř ý ž ý ý ž ý ěž ý ž š ž

Více

Č é úř č ě é ř é č ěč ě č ý č ěč ě ě ě é Č č é Ř ú é Á Á Á ž č č ř š č č ř ř č č é ř ř ř ž ř č ž úč Ž Í ÁŠ ž é úř ř ě ž é ě é Á Á č č ý ěř ě ř č č ů ý ěř ř Ú ý š ě č ú č ú é úř Ú ý š ě ř ý ě ž č ř š š

Více

ř ř ě ř ř ř ř ď Ý ě ř ž ťé ř ě Ý ě ř ň ň ř ě ó ůž ě ú ř ř ě ř ř ě ě Ý ř ě ř ě ě ř ž Ř ř ň ř Ď ó ř ě ó ř ž ř ř ň š ř ř Ř ř ň ř ó ě ř ň š ř ř ě ó ě ř ě Í ě Í ř ř ě ř Ž ě ř ů ř ž š ř ř š ů ů Í ě š ř Ů ř ě

Více

Í ř ě ě ě š ř ů č ý ř ě é Ž é Ý ě úč ý ř é ý Ž ř ě ý ž éč ř é é ž ř é ý ě ř ř ě é č č ý ě š ř Ž ř ž ž ř ě é ž é ý ě š ř ý ž Ž ů ý č é ř ě ě ř č ř ř Ž ř ř Í Ž ý ě ž Ž ě ř ž Ž ř ě é ě ř č Ž é ř ě ů ř ž ě

Více

ě ů ě é ž ž ů ř ř ý ý ž Ě Ů Á š Š Á Á Á Á é ž é ž ž ž ž é š ě é ř š ěž š ěň ý é ě ý ř ř ý ř é ě ž ý ř ž ž é ů ě ů ý é ů š é ý ů ů ý ů ú ů ý ě ř é ý ě ý é Ě ú Á Á Á Á ů ř é Ý Ě ú Á Š Á Á Á Á ř ž ů šó Ť

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci

Více

š ě ě ů ů ě š ů ě š š ě ž š ú ě ě š ě ě š ů ě ě š ů ú ě ě ú ě ě š ů ě ů ů ě ěž ů ž ěž ů ú ěž ž ů ě ú ě ů ů ú š ů ů ů ů ů ů š ú ž ú ň ú ů ů š ě ě ě ú ú ú ě ů ě ú ů ě ů ě ú ě ú ž ň ú ě ě ž š ú ě ě ě ú ú

Více

ý ě ě ě ú Ť ř ě ě ř ě Ž ě Ř Í Í ě ě Č ř ě ě ř ě ř ě ú ú ř ě ě ř ě Ť ě ě ěř ú ř ý ý ž ů Í ý šó š š ě ů ý ů ž ěř ý ž ž ý ř ě ěš ěř ý ř ř ů ů ů ý ů ů ý ý Ž š š ý Ž ů ž Ž ě ř ý ý ě š ů Í ř ř ě š ů ř ý ů ž

Více

Úř Ú Ř Á Á Ý Ú ú Úř ř ň ě ý ř Ú Š ř Úř úř ř š ě ý ě ý úř ě š ř ž ý ě ý ř Ú ě ý ž ý š ůž ž ř ž ř ř ě úř ř ě ž ě š ý ý ř ý ě ě š ř ů ý ě ž ř ě ů ý ů Úř š ů ř ě ř ě ř ě ě ř ř ř ě ž Úř š ě ž ř ž š Ž ř ů ý

Více

Č Č Á ě ý ě ž é ř ě é š ě É ÓňÁ Ž é ě č ó ů ů ó ě řý ř ž ě č š ě ž é š ř č Ž ý ž ří ů ů ě ě é ž ř ě é ů Ž ý Ž ě č ř ě ě š ř ů ř ě ě ě ě éž ý č ž ž č é é ý ž ž ý ž č ů ě š ě é ř éž č ě ž ř Ž é Ž ě ý ž ž

Více

ě ů é é é úč ě Č ý ě ý ěř ý ý ý ě Č ě č é š ř ý ěú Č ů ů ě ř é ě ě ě ůž ů ř š ů ý ý ý č ů ú é č š ě ě č ý ž š ě ý ě é ý ů ů ř š ý ř ě ý ž ů ř š ě ž ř š ý ř ě ř Í č ý ř š ý č é é ě é ú ů ý Í č é ř ř d)

Více

ď ÚŘ Ě Ř Ú Č Ú š Ř Á ÁŠ ý š ú é é ý š ž éž ů Žň ý ď ú ů Žň ý Í Í ú ý é š ů ý ů ůý š Í Ú ů š Ú ý ú Ú ú š ý Ú é éž Í ž Ž Ž ú é Ž Ž é Ž Í šť é ý ů ý ý é ý š Ú ý ú Í š Ů Ž é š š ú ú ú ú ý ů Ž ý é Ž Ž ý ý Ž

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ř ě ž é ě ď ó ě ý ř ý ý ž ě ř ý ě ě ý ř ř ý š ř ý Ž Ž é ň é ě ě ý š š Ž é ě é ž é ň ž š ě ť ý Ž š Ž ř ř é ž é ý ž ý ý ě é é š é ě é é ě ě é ú Č ěš ý ř ř Ž ěď Č é ř ž ř ý ř š ř ř ř é ž ě š ř ž š é ť ý ý

Více