o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice"

Transkript

1 BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum různých symbolů, jejichž používání sleduje čtyři hlavní cíle. Zaprvé napomáhá jednotlivci identifikovat se s hnutím, členům hnutí poznat svoje sympatizanty a rozeznávat se mezi sebou na první pohled. Zejména v případě koncertů White Power music, které jsou organizovány jako soukromé oslavy, je vnější symbolika v podobě nášivek jedním z identifikátorů, který zaručuje bezproblémový vstup na koncert. Zadruhé je prostřednictvím symbolů vytvářena mystika hnutí. Symboly představují vyjádření určité myšlenky, ideje či odkazu, jednotlivá hnutí se prostřednictvím svých členů deklarují jako jejich pokračovatelé a nositelé jejich myšlenek do budoucna. Vytváří se struktura symbolů, hnutí se posiluje, neboť sdílí myšlenku určenou pouze vybraným jednotlivcům. Zatřetí umožňuje používání zástupných symbolů vyjádřit rasistické, xenofobní a antisemitské myšlenky způsobem, který není otevřeně rasistický, xenofobní či antisemitistický, neodporuje zákonu a není tedy stíhatelný. Začtvrté především v případě verbálních projevů, skandování hesel, dochází k posilování pocitu moci, síly a sounáležitosti se skupinou, resp. neonacistickou organizací. Rasističtí skinheads užívají především starogermánské runy, symboliku nacistického Německa, kryptogramy, personifikované symboly, symboliku barev či vlastní stylizované znaky a hesla. Symbolika je neonacisty využívána při grafické úpravě tištěných materiálů, CD bookletů, materiálů šířených po internetu a webových stránek. Grafická úprava textu nebo webových stránek zpravidla využívá stylizovaného písma a barevnosti. Běžně se autor článku podepisuje kryptogramem 88, resp. 88/14. Symbolika se také šíří v podobě nášivek, vlajek a transparentů. Širokou škálu symbolů je možné nalézt na oblečení určeném pro rasistické skinheads. Obaly s White Power music jsou dalším prostorem, kde jsou znázorňovány starogermánské runy či symbolika nacistického Německa. Obal CD tak presumuje jeho obsah, je pro posluchače čitelnější a v této souvislosti i prodávanější. Symbolická hesla a slogany jsou skandovány na koncertech a demonstracích neonacistů. Mezi neonacisty je stále oblíbenější nechat se tetovat obrázkem se stylizovaným starogermánským hrdinou, vojákem SS, vikingskou runou či symbolickým nápisem.

2 Krátký exkurz do problematiky symboliky ultrapravicových hnutí Jako vhodné se jeví rozdělení symbolů zneužívaných neonacisty a rasistickými skinheads tak, jak jej provedl dr. Chmelík 1. Jednotlivé symboly mohou být považovány za (1) otevřeně nebo (2) latentně rasistické, xenofobní nebo antisemitistické nebo (3) za symboly bez rasistického, xenofobního nebo antisemitského zaměření. Do první kategorie jsou řazeny ty symboly, se kterými většinová populace spojuje rasovou, národnostní či třídní zášť a chápe je jako symboly závadové a ohrožující určitou skupinu obyvatel. Jedná se především o symboly zneužité nacistickým a fašistickým režimem (hákový kříž, Totenkopf, dvě Sig-Rune). Druhou kategorii tvoří symboly, u kterých není jejich závadovost široké veřejnosti jasná na první pohled. Izolovaně používané symboly neznamenají nebezpečí pro menšinovou skupinu obyvatel. Význam jednotlivých symbolů není často zcela zřejmý a jednoznačný (keltský kříž, některé severské runy, symbolika čísel, symbolika barev, akronymy). Do třetí kategorie jsou zařazeny zcela nezávadné symboly, většinou nápisy (IAN STUART, SKINHEAD atd.). Jsou-li symboly druhé a třetí kategorie spojeny se symboly z první kategorie, budou posuzovány jako závadové, tedy podporující a propagující rasovou a jinou zášť, a jako takové budou zakázány a jejich veřejné nošení stíháno podle 260 a 261. Runové písmo Písmo používané Kelty, Germány a Vikingy. Nejpropracovanější je abeceda zvaná fulthark, jednotlivé runy mají fonetický i symbolický význam. Mnoho run bylo zneužito nacistickým Německem. Nacistická a fašistická symbolika V souvislosti s vytvářením mýtu Třetí říše docházelo k zneužívání řady symbolů. Jako nejvhodnější byly zvoleny předrunové symboly (hákový kříž), keltské, starogermánské a vikingské runy (Sig-Rune, Wolfangel, Leben-Rune, Odal-Rune aj.), kříže (hákový kříž, keltský kříž, dvojitý kříž) a staroněmecký symbol smrtihlava (Totenkopf). Jednotlivé symboly sloužily k označení fašistických a nacistických jednotek (SS, SA, divize Waffen SS aj.), jednotlivých organizací v rámci NSDAP (projekt Lebensborn, Rasový a osídlovací úřad) a další státních organizací. 1 Chmelík, Jan, Symbolika extremistických hnutí, Trivis, Praha 2000 Symboly zneužívané rasistickými skinheads Kromě výše uvedených je neonacisty s oblibou využíván např. keltský kříž 2, který samostatně nepředstavuje podporu fašismu nebo nacismu a někdy se zástupně používá místo svastiky a oregon (triskele), znak rasistické organizace působící v Jihoafrické republice podílejícího se na politice apartheidu, v současnosti je velmi oblíbený mezi rasistickými skinheady. Symbolika čísel Symbolika čísel musí být vykládána v souvislosti s prostředím, kde jsou dané číslice používány. V podání neonacistů a rasistických skinheads číslo zpravidla představuje pořadí písmena v abecedě, typicky se jedná o čísla 18 (AH - Adolf Hitler), 88 (HH Heil Hitler), 28 (BH - Blood and Honour). Dále je s oblibou používáno číslo 14, počet slov anglické věty (We must secure the existence of our people and a future for white children) 3, resp. číslo 10 (My musíme chránit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí). Hesla, nápisy, slogany Neonacisté a nacionalisté užívají řadu sloganů. Některé z nich jsou zjevně rasistické, jiné jsou používány symbolicky. Hesla jsou v podobě nášivek či potisků nošena jako vnější označení příslušnosti k určité neonacistické skupině nebo jako vyjádření sympatií s ideologií nacismu a fašismu. Jednotlivá zástupná hesla jsou připojována za tištěná nebo internetem šířená prohlášení. Běžně jsou hesla skandována na demonstracích neonacistických organizací nebo na koncertech White Power music. Koncem 90. let byla díky státní represi otevřeně rasistická a nacistická hesla vystřídána symbolickými slogany a zkratkami. Nejčastěji se používají zkratky RAHOWA (Racial Holy War), BaH, BHS, ISD, POW, ZOG, ACAB 4, atd. Odkazem na přední postavy nacismu, fašismu, neonacismu nebo White Power hudební scény dochází k personifikaci jednotlivých sloganů, nejčastěji se jedná o jména Rudolfa Hesse, Iana Stuarta, Vlastimila Pechance 5 2 během 2.světové války symbol 33.divize Waffen-SS 3 Autorem je americký neonacista David Lane, člen teroristické organizace The Order, v současnosti odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výši 190let za organizování trestné činnosti této organizace. 4 BaH Blood and Honour, BHS Bohemia Hammer Skins, ISD Ian Stuart Donaldson, ZOG Zionist Occupation Government, POW Prisoners of War, ACAB All Cops Are Bastards 5 Vlastimil Pechanec je rasistický skinhead, odsouzen v roce 2003 za vraždu Roma Oty Absolona k 17letů nepodmíněného trestu. Většinou rasistických skinheads je považován za nevinného a oběť politického systému.

3 Symbolika ultrapravicových a neonacistických organizací Nazi symbolika hákový kříž (svastika): pravotočivá svastika SS Totenkopf znak SS znak SA Oregon Sig Rune Leben Rune Todes Rune Vlčí hák Thor Steinar (staré logo) Runy Odal Rune Čísla :1 14 slov Adolf Hitler Blood & Honour Heil Hitler počet obětí amerického teroristy Timothy McVeigha při útoku na budovu federálního úřadu v Oklahoma city v roce 1995 Organizace Blood & Honour Dělnická strana Combat 18 Národní strana Anti-Antifa Národní korporativismus Národní odpor Autonomní nacionalisté GNLS Právo a spravedlnost Klansmana (Ku Klux Klan) Vlastenecká fronta

4 Využití symboliky Organizace Národní korporativismus Číslovky Autonomní nacionalisté Thor Steinar nové logo staré logo Nazi Street oblečení Grassel Eighty Eight Nibelung Blackblock Jihlava 2008 Praha 2008 Plzeň 2008

5 Symbolika neonacistických hnutí a její stíhatelnost Nošením určitých symbolů se rasističtí skinheads mohou dopustit trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka a vystavit se tak trestu nepodmíněného odnětí svobody až na pět, resp. osm let, to v případě, že spáchají takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem. Autorům tohoto textu není znám případ, kdy by byl někdo pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu pouze za užití určitého výše uvedeného symbolu. Tresty obecně prospěšných prací, peněžité tresty, uložení určitých omezení či povinností jsou však využívány zcela běžně a podle našeho názoru odpovídají společenské nebezpečnosti veřejného nošení zmíněných symbolů. Aby mohl být nositel či ten, kdo užije symbol jako součást textů, stíhán podle 260, musí být splněny dvě základní podmínky. Zaprvé symbol musí být nošen veřejně, zadruhé musí jít o takový symbol, který je schopen získat příznivce, posílit hnutí nebo rozšířit jeho vliv. Požadavek, aby hnutí, kterému je symbolem poskytována podpora nebo které je symbolem propagováno, skutečně existovalo byl judikován Nejvyšším soudem v kauze Mein Kampf, ale podle našeho názoru se jedná o příliš zužující výklad trestního zákona, který nemá z praktického hlediska naději na úspěch a měl by být překonán. Jako ideální se jeví řešení, které přijali němečtí zákonodárci. Zákonem je zde zakázána podpora a propagace hnutí potlačujících práva a svobody člověka formou nošení určitých symbolů, podzákonnou normou jsou pak precizovány jednotlivé symboly, hesla, věty či písně, které jsou považovány za závadové ve smyslu trestního zákona. Podzákonná norma rozlišuje několik kategorií symbolů a verbálních projevů. Do první kategorie spadají ty symboly, které jsou automaticky zakázané, ve druhé kategorii, ty, které jsou zakázané jen na srazech neonacistů, v další kategorii ty symboly, které jsou ve spojení se symboly z první kategorie. Toto řešení je ideální především proto, že v každém časovém okamžiku umožňuje stanovit, co je trestné a co není trestné. Poskytuje tak obyvatelům NSR právní jistotu, vymezuje mantinely, co je zakázané a co není, umožňuje policii účinněji zakročovat a nedopouštět se excesů. V neposlední řadě systém zákonné a podzákonné normy podstatným způsobem zrychluje a zlevňuje trestní řízení. Odpadá totiž nutnost vypracování odborného, resp. znaleckého posudku z oboru politologie nebo historie, který se obvykle vypracovává za účelem stanovení, zda daný symbol projev lze považovat za závadový ve smyslu 260, 261, 261a. Stejným způsobem, stanovením zakázaných symbolů, je určen i seznam CD, jejichž prodej je nelegální a soupis White power kapel, jejichž vystoupení jsou zakázána. Lze pouze doporučit, aby Česká republika změnila svůj trestní zákon obdobným způsobem. Symbol je nošen veřejně, je-li nošen před nejméně dvěma lidmi. Z tohoto hlediska se jeví jako nepřípustná zcela běžná praktika Policie ČR, shrnování rukávů triček rasistických skinheads za účelem odhalení závadového tetování nebo zabavování sice závadových, ale v tašce nesených věcí s neonacistickými symboly. Symbol by měl splňovat podmínku dostatečné veřejné známosti, jistě nelze z podpory a propagace obvinit sportovce s číslem dresu 88. Vždy musí být zkoumána otázka nebezpečnosti činu pro společnost. Nošení daných symbolů lze považovat za společensky méně nebezpečné než další chování (např.financování), které je možné subsumovat pod 260, 261, 261a.

6 Monitoring akcí za duben a květen 2008: Shrnutí: V měsíci dubnu se uskutečnily dvě demonstrace (Praha, Olomouc) a čtyři koncerty nebo akce s reprodukovanou hudbou. Jeden koncert byl kvůli textům, které zněly ze sálu, předčasně ukončen. Čeští neonacisté v dubnu uspořádali výjezd na koncert pořádaný neonacistickou organizací Blood and honour Flandry. V květnu uspořádali pravicoví extremisté čtyři demonstrace, jedna demonstrace ohlášená lidmi z prostředí Národního odporu byla zakázána. Kromě toho se konaly dva pietní akty a dvě hudební akce spojené s neonacistickou scénou. Demonstrace: (úterý) - Praha Národní strana demonstrace s názvem Den boje proti cikánské kriminalitě uspořádaná u příležitosti Mezinárodního dne Romů, demonstrace byla rozpuštěna Zhruba 20 nacionalistů z Národní strany protestovalo před Domem národnostních menšin v Praze. Demonstrace byla ohlášena jako shromáždění ke Dni odboje proti pozitivní diskriminaci. Na svých webových stránkách akci označili jako protest proti zvýhodňování minorit a zároveň jako připomenutí diskriminace bílé většiny pseudohumanistickými spolky a aktivisty. Celá akce však byla zamýšlena jako provokace vůči spolkům a sdružením, které sídlí v Domě národnostních menšin. Na 8.dubna totiž připadá Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Magistrátní úředník shromáždění rozpustil, vzhledem k tomu, že výkřiky demonstrantů jednoznačně diskriminovaly menšiny. Nacionalisté začali pískat, křičet, ale nakonec se poté vydali na Palackého náměstí, kde se mohou konat shromáždění i bez ohlašovací povinnosti na Magistrátu hl.města Prahy. Zde zástupci Národní strany pronesli připravené projevy a jak sdělili přítomným novinářům si zároveň tímto pietním aktem připomněli všechny zabité Čechy, kteří trpěli či zahynuli rukou příslušníků národnostních menšin (sobota) - Olomouc Organizátor nezjištěn, lidé kolem místního Národního odporu Olomouc Akce se zúčastnilo okolo 20 osob a trvala velmi krátkou dobu. Demonstrace byla ohlášena jako Oslava narozenin, jedné z kamarádek místních aktivistů neonacistické scény. Na tento víkend si neonacisté z celé Evropy připomínají narozeniny Adolfa Hitlera, který se narodil 20.dubna Večer pak proběhla soukromá party s reprodukovanou hudbou (sobota) - Praha Národní strana demonstrace na Výstavišti u příležitosti Dne boje proti neomarxismu a bolševismu (sobota) - Praha Dělnická strana Demonstraci podpořili Národní odpor, Národní korporativisté, Resistence woman unity, Slovenská pospolitost, Slovenský (středa) - Praha měla proběhnout demonstrace Národního odporu, byla však zakázána (středa) - Praha spontánní demonstrace k 60. výročí okupace Palestiny před palestinskou ambasádou (sobota) -Litvínov Pochod městem, vzpomínková akce za zesnulého kamaráda Miloše Reha (pátek) - Karlovy Vary Drahovice Národní strana Národní garda spanilá jízda Národní gardy Pietní setkání: (sobota) - Praha Klub generála Gajdy (Národní čest), Vlastenecká fronta uctění úmrtí generála Radola Gajdy (sobota) - Flandry Memorial for fallen Heroes organizátor Blood and Honour Flandry We remember those who gave their lives for their freedom and ours, promítání dokumentárního filmu o Waffen SS, projevy Stefana Wijkamp (Holandsko) a - Swiney (BaH UK) (pátek) - Brno Brno, nazihooligans, JKG pietní akt za zemřelého Sumce (sobota) - Most vzpomínková akce za zesnulého kamaráda Miloše Reha

7 Koncerty, reprodukovaná hudba: (sobota) - Plzeň hudební produkce, pouštěná reprodukovaná hudba (sobota) - Ostrava koncert kapel Silesian Divison a Adler (sobota) okolí Prahy koncert, kapely nezjištěny (sobota) - Flandry Koncert Blood and honour - Return to Glory Vystoupily kapely: Die Liebenfels kapelle (Německo), Lions Pride (Vlámsko), Fight tonight (Německo), P.W.A (Estonsko), Laste Chance (Velká Británie), Sence of pride (Německo) a Agonia (ČR). Koncert navazoval na akci Blood and honour Flandry Memorial for fallen Heroes (sobota) - Vysočina Vysočina Na koncertu vystoupily kapely: Devils Guard, Uličníci 88 a L&M Cover Band. Koncert byl předčasně ukončen (pátek) - Náchodsko Koncert americké hate core kapely Empie Falls, německé kapely Last Pride a slovenských kapel Before the War a Projekt Vandal (sobota) - Kolín Koncert, kapely nezjištěny Přednáška: (sobota) - Praha Vlastenecká fronta přednáška Jana Kašpara na téma Jindřich Šimon Baar a střední Čechy. Několik poznámek k Baarovu pobytu v Klobukách u Slaného a ke genezi jeho románu Jan Cimbura (sobota) - Praha přednáška, před ní byli sympatizanti z okruhu Autonomních nacionalistů napadeni skupinou anarchistů BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Tento materiál vznikl v rámci informační kampaně NEOnácek Chcete ho?, kterou vede společnost Člověk v tísni. Kampaň je financována z prostředků Evropské komise. K vytvoření tohoto díla byly užity materiály z archivu občanského sdružení Tolerance a občanská společnost projekt MONITORING.

Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí

Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Z toho, co bylo v pfiedchozích kapitolách fieãeno je zfiejmé, Ïe symbolice je v extrémistick ch hnutí a zejména v hnutí SKINHEADS, pfiikládán pfiímo mystick

Více

Extremismus jako riziko

Extremismus jako riziko Extremismus jako riziko LEDEN 18. 1. 1941 první transport plzeňských Židů do koncentračního tábora. Možnosti antisemitských demonstrací.1 27. 1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 3 květen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Změny v image českých neonacistů Čeští rasističtí skinheads a neonacisté si vytvářejí svou svébytnou

Více

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Pøíruèka pro pedagogy DAVID LEBEDA Úvod do problematiky extremismu font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-varia

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

U S N E S E N Í. 5) Zuzany F, nyní C, Michaely R, nar. t a k t o :

U S N E S E N Í. 5) Zuzany F, nyní C, Michaely R, nar. t a k t o : Doručeno dne: 13. 10. 2016 číslo jednací: 6T 107/2013-3658 U S N E S E N Í Senát Obvodního soudu pro Prahu 2 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. 09. 2016 v Praze, ve věci obviněných: Martiny

Více

Extremistická symbolika a její postih

Extremistická symbolika a její postih Extremistická symbolika a její postih Autor: Petr Černý Email: The article describes the concept of democratic state s protection in relation to the sanctions against the persons who use the extremist

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice číslo 2 duben 2008 Téma bulletinu Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty Za neonacistické sdružení označujeme takové subjekty, které

Více

Neonacismus v Èeské republice

Neonacismus v Èeské republice Neonacistické organizace Neonacistická větev skinheadského hnutí se v České republice vyprofilovala nedlouho po sametové revoluci. Již za totality zde existovalo několik desítek skinheadů, ti však byli

Více

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Od pradávna lidé využívají symbolů pro vyjádření názorů, postojů, nálady, jako symbol příslušnosti ke skupině, projev přátelství nebo nepřátelství.

Více

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Jan Dočkal, David Lebeda 2011 1988 vznik skupiny Orlík (po koncertech docházelo k násilnostiem 1992

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 24. ledna Počet listů: 7

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 24. ledna Počet listů: 7 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 24. ledna 2017 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2016 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4.

Více

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Jan Dočkal, David Lebeda 2013 1988 vznik skupiny Orlík (po koncertech docházelo k násilnostiem 1992

Více

Okresní státní zastupitelství Brno-venkov Polní 41, 608 03 Brno

Okresní státní zastupitelství Brno-venkov Polní 41, 608 03 Brno Doručeno dne: 27. 11. 2012 Okresní státní zastupitelství Brno-venkov Polní 41, 608 03 Brno Okresní soud ZT 280/2009-1511 Brno-venkov O B Ž A L O B A Státní zástupce Okresního státního zastupitelství Brno-venkov

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Doručeno dne: 16. 6. 2015 Číslo jednací 2T 43/2012-10 146 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud Brno-venkov rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Lenky Nekudové a přísedících

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA. ALŽBĚTA CENKOVÁ VI. ročník DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA. ALŽBĚTA CENKOVÁ VI. ročník DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA ALŽBĚTA CENKOVÁ VI. ročník DIPLOMOVÁ PRÁCE KONTROVERZNÍ SYMBOLY Vnímání a chápání symbolů mladými lidmi Vedoucí práce: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. PRAHA

Více

HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ V OBLASTI EXTREMISMU

HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ V OBLASTI EXTREMISMU Jan FUKA, Ondřej SVOBODA HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ V OBLASTI EXTREMISMU Abstract: The primary instrument for strategic management of sustainable development in the region is

Více

T 795. K subjektivní stránce trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka,

T 795. K subjektivní stránce trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, Nejvyšší soud, 3 Tdo 1174/2004, [T 795] T 795. K subjektivní stránce trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, spáchaného vydáním knihy, která obsahuje ideje

Více

Symbolika kategorie B

Symbolika kategorie B Symbolika kategorie B Tato kategorie zástupn ch znakû je typická pro svûj latentní rasov motiv. Zpravidla jsou vyuïívány historické motivy keltské kultury, symbolika uïívaná Kelty, nebo rûzn ch podob runového

Více

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY Strategie boje proti extremismu PRAHA 2009 OBSAH I. Problematika extremismu na území České republiky v roce 2008 1 1. Úvod 1 2. Extremismus na území ČR v roce 2008 1 2.1

Více

Výroční zpráva za rok 2010. www.imperativ.cz

Výroční zpráva za rok 2010. www.imperativ.cz Výroční zpráva za rok 2010 Úvodem Když se provádí shrnutí nějaké činnosti nebo události, je vhodné uvést i nějaké úvodní prohlášení. Nejsem spisovatel ani dobrý publicista, ale přeci jen bych rád uvedl

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU

Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU Úvod Jedná se o projekt občanského sdružení Imperativ, o. s. ve spolupráci s MHMP (Krajský grant prevence kriminality) a MV ČR (Státní účelová dotace). Hlavním cílem

Více

Altermedia český zpravodajský server přinášející informace ultrapravicového charakteru.

Altermedia český zpravodajský server přinášející informace ultrapravicového charakteru. Slovníček pojmů Ahnenerbe (něm. Dědictví předků) neonacistická organizace působící v ČR od roku 1999. Ideové zázemí českého neonacismu budovala s využitím germánské mytologie. V současnosti se zabývá hlavně

Více

Nejvyšší státní zastupitelství. Metodický materiál EXTREMISMUS SL 54/2006

Nejvyšší státní zastupitelství. Metodický materiál EXTREMISMUS SL 54/2006 Nejvyšší státní zastupitelství Metodický materiál EXTREMISMUS SL 54/2006 Brno říjen 2009 O B SA H Část první: Mezinárodní a vnitrostátní souvislosti extremismu a úloha trestního práva, Základní pojmy 3

Více

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Z7/NM/9 Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Přítomni: Bc. Martin Freund, Ljubov Vondroušková,

Více

KRPU-91174/TČ-2014-040971-KP

KRPU-91174/TČ-2014-040971-KP Policie České republiky Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Služba kriminální policie a vyšetřování Územní odbor Teplice 1. oddělení obecné kriminality Masarykova tř. 1363 415 96 Teplice Sp. zn.:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra veřejné správy

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra veřejné správy Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní a sociální aspekty současného extremismu v ČR Předkládá: Zuzana Krásná Vedoucí diplomové práce: PhDr. Jaroslava

Více

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Jan Dočkal 2015 Extremismus Jakákoli ideologie či politické uskupení nepřátelské demokracii a ústavě.

Více

České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy)

České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy) České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy) Miroslav Mareš a kol. Analýza pro Ministerstvo vnitra České republiky Odbor bezpečnostní politiky Brno 2011 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Sociální a politické

Více

Strategie Policie ČR v boji proti extremismu. Bc. Michal Žárský, DiS.

Strategie Policie ČR v boji proti extremismu. Bc. Michal Žárský, DiS. Strategie Policie ČR v boji proti extremismu Bc. Michal Žárský, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o problematice extremismu z pohledu příslušníků policie. V teoretické části

Více

Námitky obžalovaného vůči osobě znalce a vůči položeným otázkám podané podle ustanovení 105 odst. 3 trestního řádu (dále jen TrŘ )

Námitky obžalovaného vůči osobě znalce a vůči položeným otázkám podané podle ustanovení 105 odst. 3 trestního řádu (dále jen TrŘ ) Kancelář: Bolzanova 461/5, 618 00 Brno, Česká republika Tel./fax: +420-548538896 Mobil: +420-608967423 E-mail: robert@cholensky.cz Internet: www.cholensky.cz Datová schránka: 764rs4p Advokát je plátcem

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 20. října Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 20. října Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 20. října 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 3.čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 3.

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 14. července 2015 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v

Více

INFORMACE O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006

INFORMACE O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006 INFORMACE O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006 Praha 2007 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2006 byla předložena vládě ČR jako samostatná příloha

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Vliv rasistické hudby na současnou českou mládež BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš Ph.D. Vypracoval:

Více

ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ ZPRÁVA

ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ ZPRÁVA EDITOVÁNO _ LENKA ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ vlna 1, 2.0. - 0.09. 01 před kampaní vlna 2,.09. - 1.09. 01 začátek kampaně vlna, 2.09. - 01.. 01 kampaň vlna, 0.. - 1.. 01 kampaň vlna, 22.. - 29.. 01 po kampani

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

Extremismus v české společnosti

Extremismus v české společnosti Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Extremismus v české společnosti Barbora Klustová Bakalářská práce 2008 Poděkování Zde bych chtěla poděkovat doc. PhDr. Jadwize Šanderové, CSc. za odborné vedení,

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 15. října 2014. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 15. října 2014. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. října 2014 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 3. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 3. čtvrtletí roku 2014...

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1088/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1088/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1088/0 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2012, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2012 a Koncepce

Více

Subkultury ve veřejné pedagogice

Subkultury ve veřejné pedagogice Obhajoba disertační práce: Subkultury ve veřejné pedagogice Vypracovala: Mgr. Kateřina Lojdová Školitelka: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. Datum obhajoby: 22. 10. 2013 Současná edukační realita Oproti tradičním

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Extremistická scéna v ČR

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Extremistická scéna v ČR UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Extremistická scéna v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Vypracoval:

Více

KULTURNI PROJEVY EXTREMISMU V ČESKÉ REPUBLICE

KULTURNI PROJEVY EXTREMISMU V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ F AKUL TA KATEDRA TEORIE KULTURY (KULTUROLOGIE) STUDIJNÍ OBOR: KULTUROLOGIE Aleš Ptáček, KULTURNI PROJEVY EXTREMISMU V ČESKÉ REPUBLICE DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce:

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 15. července 2014. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 15. července 2014. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. července 2014 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 2. čtvrtletí roku 2014...

Více

Projekt Společně za práva a bezpečí

Projekt Společně za práva a bezpečí Projekt Společně za práva a bezpečí Za finanční podporu projektu, bez které bychom nebyli schopni projekt realizovat, děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti Posláním Vzájemné soužití o.p.s. terénního

Více

U S N E S E N Í. Číslo Jednací: 6T 107/

U S N E S E N Í. Číslo Jednací: 6T 107/ Doručeno dne: 16. 4. 2015 Číslo Jednací: 6T 107/2013-3501 U S N E S E N Í Senát Obvodního soudu pro Prahu 2 rozhodl v neveřejnému zasedání konaném dne 27. března 2015 v Praze, ve věci obžalovaných: t a

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Zpráva o mezinárodní náboženské svobodě za rok 2009

Zpráva o mezinárodní náboženské svobodě za rok 2009 Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničních věcí USA Zpráva o mezinárodní náboženské svobodě za rok 2009 26. října 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Svobodu náboženství zaručuje

Více

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb. o amnestii. účinné od 2.1.2013. prezident republiky promíjí:

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb. o amnestii. účinné od 2.1.2013. prezident republiky promíjí: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013

Více

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku - dlouhodobé pronásledování jiného - tím, že pachatel vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou oběti nebo oběti osobám blízkým

Více

TOTALITNÍ IDEOLOGIE KOMUNISMUS A FAŠISMUS

TOTALITNÍ IDEOLOGIE KOMUNISMUS A FAŠISMUS http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600x338/may2009/507213.jpg?13eb TOTALITNÍ IDEOLOGIE KOMUNISMUS A FAŠISMUS http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/national_fascist_party_logo.svg/1

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

TRESTNĚPRÁVNÍ A KRIMINOLOGICKÁ HLEDISKA EXTREMISMU Criminal and criminological aspects of extremism

TRESTNĚPRÁVNÍ A KRIMINOLOGICKÁ HLEDISKA EXTREMISMU Criminal and criminological aspects of extremism TRESTNĚPRÁVNÍ A KRIMINOLOGICKÁ HLEDISKA EXTREMISMU Criminal and criminological aspects of extremism Roman Bláha 1, 2, Milan Kučera ml. 1,3, Milan Kučera st. 1, 4 IX: 1-211, 2007 ISSN 1212-4117 ¹Jihočeská

Více

Právní klasifikace online kriminality a prevence. Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Mgr. et Mgr. Kateřina Lukášová

Právní klasifikace online kriminality a prevence. Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Mgr. et Mgr. Kateřina Lukášová Právní klasifikace online kriminality a prevence Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Mgr. et Mgr. Kateřina Lukášová 1 Convention on Cybercrime Nejvýznamnějším dokumentem Convention on Cybercrime (používaný

Více

Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím

Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím 1. Faktický stav věci Dne 18.11.2010 bylo úřadům v Brně oznámeno konání shromáždění na 1.

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A EXTREMISTICKÁ SYMBOLIKA KONTEXT A KONSEKVENCE ARMY OF THE CZECH REPUBLIC AND EXTREMISTS SYMBOLS CONTEXT AND CONSEQUENCE

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A EXTREMISTICKÁ SYMBOLIKA KONTEXT A KONSEKVENCE ARMY OF THE CZECH REPUBLIC AND EXTREMISTS SYMBOLS CONTEXT AND CONSEQUENCE Received: 15 March 2010 Accepted: 9 April 2010 Published online: 15 June 2010 Available on WWW: www.defenceandstrategy.eu DOI: doi:10.3849/1802-7199.10.2010.01.101-107 ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A EXTREMISTICKÁ

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

INFORMACE O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007

INFORMACE O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007 INFORMACE O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007 Praha 2008 INFORMACE O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007 Informace o problematice extremismu na území

Více

EXTREMISMUS V ČESKÉ REPUBLICE EXTREMISM IN THE CZECH REPUBLIC

EXTREMISMUS V ČESKÉ REPUBLICE EXTREMISM IN THE CZECH REPUBLIC Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Penitenciární

Více

Stanovy ČLÁNEK I. Poslání a cíle asociace

Stanovy ČLÁNEK I. Poslání a cíle asociace Stanovy Českomoravské asociace dětských country tanečních skupin (dále jen asociace), která je nevýdělečným občanským sdružením dětí a mládeže, pracujícím podle platných právních předpisů, s vlastní právní

Více

ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK

ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2011 A KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2012 Praha

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus Nacismus www.moderni-dejiny.cz Nástup nacismu v Německu následky světové hospodářské krize 1932 na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena o 41 % situace vhodná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU. Chceme měnit Litvínov tak,aby se nám v něm lépe žilo.

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU. Chceme měnit Litvínov tak,aby se nám v něm lépe žilo. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘEDSTAVENÍ SPOLKU Jsme skupina Litvínováků, kterým není lhostejný osud našeho města. Nechceme jen nadávat u piva, jak se nám naše město rozpadá pod rukama a nic se zde neděje, ale

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Pst 1/2009-348 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Pøíruèka pro pedagogy DAVID LEBEDA Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Příručka pro pedagogy DAVID LEBEDA Vzor citace: LEBEDA, D. Úvod do problematiky

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Holandští domácí nacisté NACISTÉ V ZAHRANIČÍ

Holandští domácí nacisté NACISTÉ V ZAHRANIČÍ NACISTÉ V ZAHRANIČÍ Nahoře: Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche Heimatfront) byla založena v říjnu 1933 Konrádem Henleinem. V roce 1935 byla přejmenována na Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeutsche

Více

VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE V EVROPĚ

VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE V EVROPĚ VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE V EVROPĚ Mgr. Jan Charvát Ph.D. et M.A. IPS FSV UK Krajní pravice Nejasná definice Kombinace: - Nacionalismus - Autoritářství Lze kombinovat s: - Populismus (Populistická krajní

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

problematice extremismu věnovat. Bc. David Lebeda předseda Imperativ,o.s. www.imperativ.cz Bc. David Lebeda Tel.: 724 705 492 nebo 773 838 673,

problematice extremismu věnovat. Bc. David Lebeda předseda Imperativ,o.s. www.imperativ.cz Bc. David Lebeda Tel.: 724 705 492 nebo 773 838 673, Dobrý den, právě Vám byla elektronickou cestou doručena brožůra s nabídkou naší lektorské činnosti. V této elektronické písemnosti naleznete nabídku lektorů Imperativ,o.s. a externích lektorů s kterými

Více

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku.

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku. 1. Úvod Zprávu o problematice extremismu na území České republiky (dále jen Zpráva ) připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Na její přípravě se dále podíleli zástupci

Více

Ochrana svobody projevu v ČR a USA Mgr. Peter Gabaľ

Ochrana svobody projevu v ČR a USA Mgr. Peter Gabaľ Ochrana svobody projevu v ČR a USA Mgr. Peter Gabaľ Jestli svoboda slova něco znamená, pak je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. George Orwell Svoboda projevu Pojem svoboda projevu se obvykle

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2006 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Extremismus jako hrozba současné společnosti. Vladimír Svoboda

Extremismus jako hrozba současné společnosti. Vladimír Svoboda Extremismus jako hrozba současné společnosti Vladimír Svoboda Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku extremismu a trestné činnosti s extremistickým

Více

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 201 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více