KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V STOLETÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Bc. Jana KOKEŠOVÁ KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V STOLETÍ Diplomová práce Vedoucí práce: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. Brno 2007

2 Jméno a příjmení autora: Bc. Jana Kokešová Název diplomové práce: Komplexní hydrometeorologická analýza největších povodní na Moravě a ve Slezsku v století Název v angličtině: Complex hydrometeorological analysis of the largest floods in the Moravia and Silesia during the 19 th 20 th century Studijní obor (směr): fyzická geografie Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. Rok obhajoby: 2007 Anotace Diplomová práce se věnuje rozboru největších povodní na Moravě a ve Slezsku v století. V úvodních kapitolách je řešena obecná problematika povodní a jsou zde popsány základní fyzickogeografické podmínky sledovaných povodí. Na základě předem zvolených kritérií bylo k analýze vybráno 13 případů velkých povodní. Povodně v předpřístrojovém období jsou popsány především z pohledu jejich následků, k povodním v období přístrojovém jsou mimo to ještě přidány meteorologické a hydrologické charakteristiky. Cílem práce je především shrnutí a ucelení dosavadních poznatků. Annotation The thesis deals with the analysis of the largest floods in Moravia and Silesia during the 19 th 20 th century. Common problems of the floods and basic physicgeographical conditions of the analysed river basis are solved in the introductury chapters. Thirteen cases of large floods were selected according to the beforehand defined standards. Floods in the preinstrumental period are described primarily from the point of view of their impacts. For floods in the instrumental period meteorological and hydrological characteristics are also added. The main aim of the work is to summarize and integrate the existing information. Klíčová slova: povodeň Morava a Slezsko předpřístrojové a přístrojové období hydrometeorologická analýza následky povodní Key words: flood Moravia and Silesia preinstrumental and instrumental period hydrometeorological analysis impacts of floods

3 Vysoká škola: Masarykova univerzita Fakulta: Přírodovědecká Katedra: Geografický ústav Školní rok: 2004/2005 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE pro obor Bc. Janu Kokešovou fyzická geografie Název tématu: Komplexní hydrometeorologická analýza největších povodní na Moravě a ve Slezsku v století Zásady pro vypracování: 1. Definujte základní terminologii týkající se problematiky povodní. 2. Proveďte rešerši problematiky povodní v ČR a ve střední Evropě se zvláštním zřetelem na Moravu a Slezsko. 3. Charakterizujte fyzickogeografické podmínky základních povodí Moravy a Slezska se zvláštním zřetelem na utváření odtokového procesu. 4. Definujte kritéria pro výběr největších povodní v období přístrojových měření a v období předpřístrojovém. 5. Na základě údajů z období systematických hydrologických pozorování a dokumentárních pramenů vyberte největší povodně na Moravě a ve Slezsku pro období století. 6. Proveďte komplexní analýzu vybraných největších povodní na Moravě a ve Slezsku z století s uvedením meteorologických podmínek vzniku, průběhu povodně a hydrologických charakteristik, dopadů povodně, příp. jejích specifik, percepce a dosavadních prací věnovaných jejímu rozboru. 7. Proveďte syntézu poznatků o největších povodních na Moravě a ve Slezsku v období století. 8. Práci doplňte přílohou na CD-ROM, která bude obsahovat soubor analyzovaných povodní, včetně všech podkladových materiálů (meteorologické a hydrologické údaje, popisy impaktů, atd.).

4 Rozsah grafických prací: podle potřeby Rozsah průvodní zprávy: cca stran Seznam odborné literatury: Brázdil, R., Valášek, H., Sviták, Z. (2003): Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters. Geografický časopis, roč. 55, č. 4, s Bukáček, M.(1999): Historické a současné povodně v povodí řeky Moravy. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Brno, 121 s. Müller, M., Kakos, V. (2003): Hydrometeorologické srovnání povodní v srpnu 2002 s vybranými historickými případy dešťových povodní na Vltavě v Praze. Meteorologické zprávy, roč. 56, č. 5, s Moravské a slezské noviny a časopisy. Archivní materiály ze zemských a okresních archivů a z archivů ČHMÚ, pobočky Brno a Ostrava. Vedoucí diplomové práce: Konzultant: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. PhDr. Hubert Valášek, CSc. (MZA Brno) RNDr. Ladislav Juránek (ČHMÚ Brno) Datum zadání diplomové práce: září 2004 Termín odevzdání diplomové práce: leden garant programu. vedoucí Geografického ústavu V Brně dne

5 Prohlašuji tímto, že jsem zadanou diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením Prof. RNDr. Rudolfa Brázdila, DrSc. a uvedla v seznamu literatury veškerou použitou literaturu a další zdroje. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

6 V souvislosti se zpracováním této diplomové práce si dovoluji srdečně poděkovat prof. RNDr. Rudolfu Brázdilovi, DrSc., vedoucímu diplomové práce, za odborné vedení při zpracování, rady a připomínky ke zpracovávanému tématu. Doc. RNDr. Petru Dobrovolnému, CSc., děkuji za poskytnutí zpráv o počasí z databáze Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Rovněž děkuji Mgr. Jarmile Mackové, Ph.D., za přínosné rady při zpracování diplomové práce a Lukáši Kalivodovi za pomoc při zpracování diplomové práce.

7 OBSAH 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Charakteristiky povodní Meteorologické příčiny povodní Typy povodní Letní typ povodní z krátkodobých přívalových dešťů Letní typ povodní z regionálních dešťů Zimní a jarní typ povodní z tání sněhu Zimní a jarní typ povodní způsobený chodem ledu Povodně ze specifických příčin REŠERŠE PROBLEMATIKY POVODNÍ V ČR A VE STŘEDNÍ EVROPĚ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA MORAVU A SLEZSKO FYZICKOGEOGRAFICKÉ PODMÍNKY ZÁKLADNÍCH POVODÍ MORAVY A SLEZSKA Povodí řeky Moravy Základní údaje Geologické poměry Srážkové poměry Říční síť Vodní a odtokový režim Vodní nádrže Charakteristika vybraných toků Morava Bečva Dyje Svratka Svitava Povodně v povodí řeky Moravy Správa povodí řeky Moravy Povodí řeky Odry.. 33

8 4.2.1 Základní údaje Geologické poměry Srážkové poměry Říční síť Vodní a odtokový režim Vodní nádrže Charakteristika vybraných toků Odra Opava Olše Ostravice Okrajové přítoky Odry Povodně v povodí řeky Odry Správa povodí řeky Odry HISTORIE POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU KRITÉRIA PRO VÝBĚR NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ Kritéria pro výběr největších povodní v předpřístrojovém období Problémy spojené s výběrem největších povodní v předpřístrojovém období Kritéria pro výběr největších povodní v přístrojovém období VÝBĚR NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ 47 8 KOMPLEXNÍ ANALÝZA VYBRANÝCH NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ Povodně v předpřístrojovém období Povodeň v březnu Povodeň v září Povodeň v březnu Povodeň v srpnu Povodeň v červnu Povodeň v srpnu Povodeň v březnu Povodeň v červenci / srpnu Povodně v přístrojovém období. 65

9 8.2.1 Povodeň v červenci Meteorologické příčiny povodně Srážková situace Vznik a průběh povodně, hydrologické charakteristiky Následky povodně Povodeň v srpnu / září Meteorologické příčiny povodně Srážková situace Vznik a průběh povodně, hydrologické charakteristiky Následky povodně Povodeň v březnu Meteorologické příčiny povodně Srážková situace Vznik a průběh povodně, hydrologické charakteristiky Následky povodně Povodeň v březnu Meteorologické příčiny povodně Srážková situace Vznik a průběh povodně, hydrologické charakteristiky Následky povodně Povodeň v červenci Meteorologické příčiny povodně Srážková situace Povodňový odtok Vznik a průběh povodně, hydrologické charakteristiky Následky povodně SYNTÉZA POZNATKŮ O NEJVĚTŠÍCH POVODNÍCH NA MORAVĚ A VE SLEZSKU Povodně v předpřístrojovém období Povodně v přístrojovém období ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA

10 Lid obecný se téhle náhlé povodně nenadál. Málokdo na ni pomyslil, tím méně, aby byl sobě něco odstranil nebo vynesl, jakožto letošního roku, v kterémž se zprávy v novinách nebo od počestných lidí vypravovaly, že množství sněhu napadlo - přece žádný ve velkou povodeň nedůvěřoval. Proto je záslužno, aby Čech svou vlast a její příběhy minulé dokonale znal a do budoucnosti bedlivě nahlídal, moudře a opatrně si počínal, aby to, co si za léta dlouhodobá klopotně vydobyl, nastřádal a uložil, suchou hubou náhle o to nepřišel, jako se to již tolikrát stalo. (Václav Krolmus k povodním z let 1784 a 1845)

11 1 ÚVOD Povodně doprovázely lidskou společnost od jejích civilizačních počátků a nejinak je tomu i dnes. Každoročně se z médií dozvídáme o katastrofálních záplavách pravidelně se opakujících na území mnoha států světa a jejich následné vyčíslení nás ohromuje svými nemalými materiálními i lidskými obětmi. Není tomu tak dávno, co jsme podobným katastrofám byli nuceni čelit také my a mnoho našich spoluobčanů na vlastní kůži poznalo nezdolatelnou a nezastavitelnou sílu vodního živlu. Tyto roky 1997 a 2002 posunuly fenomén povodní do popředí zájmu společnosti, který se projevil ve zvýšeném počtu odborných studií, plánování i praktické politiky na všech úrovních. Nelze se však vědecky zaměřovat pouze na tyto poslední povodně, které nás doposud svým rozsahem po právu děsí, ale nezbytné je alespoň letmo se seznámit s jejich předchůdkyněmi na našem území. Záznamy o povodních pro období první poloviny 19. století jsou často značně problematické a ne vždy jednotné a důvěryhodné. Jejich poměrně hustý výskyt svědčí o časté existenci velkých povodní na moravských i českých řekách. Jde především o letopisy, kroniky a jiné písemné dokumenty, které nám zachovaly mnohé zprávy o záplavách. Dosažené maximální hladiny historických povodní docela věrně zachycují i staré vodočty či rysky na domech. V tomto vyniká svou komplexností zpráv město Praha, kde roli vodočtu plnil od 15. století tzv. Bradáč vytesaná hlava vousatého muže na nábřežní zdi pod Křížovnickým náměstím. Zprávy historiků a kronikářů nemají jen význam historický, ale i odborný. Mohou poskytnout mimořádně důležité údaje při odhadu povodňových průtoků, kulminací povodní, maximálních povodňových hladin, rozsahu zátop, zpřesnění průběhu povodní, počtu případných obětí a povodňových škod (Koutný, 2003). Od 2. poloviny 19. století existují pro území České republiky souvislá a použitelná přesná měření a pozorování. Popis meteorologických podmínek vzniku povodní, jejich průběhu, hydrologických charakteristik a dopadů je tak do značné míry jednodušší a jednotlivé povodně lze mezi sebou celkem snadno porovnávat. V poslední době se podařilo po mnohaleté a usilovné práci v archivech Kotyzovi a kol. (Kotyza et al., 1995) sestavit alespoň přibližné pořadí největších historických povodní na Vltavě v Praze a na Labi v Děčíně za několik posledních století. Podobná práce pro území Moravy a Slezska však není zatím známa (Kakos, 1997). Tato práce se snaží alespoň přibližně o něco podobného.

12 2 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE 2.1 Charakteristiky povodní Povodeň je přechodné zvýšení hladiny toku nad úroveň břehů, způsobené náhlým zvětšením průtoků nebo zmenšením průtočnosti koryta (např. ledovou zácpou, ucpáním mostních otvorů). Po výrazném vzestupu průtoků následuje po určité době (v závislosti na typu povodně) jejich pokles. Vytváří se tak povodňová vlna, kterou v daném příčném profilu na toku charakterizuje její tvar, vrchol a objem. Na tvar povodňové vlny má vliv: plocha povodí, jeho geologický podklad, výšková členitost, geomorfologické charakteristiky říčního koryta a srážky, které na toto povodí spadly. Velikost objemu i kulminačního průtoku je ovlivněna velikostí, intenzitou, dobou trvání a rozložením srážek na povodí, velikostí zasažené plochy a nasyceností povodí. Četnost výskytu kulminačních průtoků se statisticky zpracovává jako n-leté vody. Maximální průtok n-leté povodně je hodnota, která je překročena nebo dosažena v průměru jednou za n let, tj. v některých letech může být překročena několikrát a v jiných letech k jejímu překročení nedojde (Červený, 1984). Na průběh povodní působí celá řada přírodních i antropogenních vlivů. Povodí se chová jinak v různých ročních obdobích i při stejných srážkových úhrnech (v závislosti na výparu, vegetačním krytu). Velký vliv na intenzitu povodní má i podloží. Rychlost odtoku vody závisí též na sklonových poměrech. Také tvar povodí významně ovlivňuje vývoj povodní, jejich postup, střetávání a kulminaci povodňových průtoků. Toků s přirozeným režimem neustále ubývá a zvyšuje se počet toků ovlivněných technickými zásahy. Úpravou koryta toku dochází ke koncentraci odtoků z povodí a často také ke zvýšení postupové rychlosti povodňové vlny. Může také dojít ke střetávání kulminací na hlavním toku s přítokem nebo ke vzájemnému zvyšování průtoků urychlením pohybu vody buď na hlavním toku nebo na přítoku. Změnu průtoků mohou ovlivnit také jezové zdrže s větším objemem, i když ve velké většině jejich objem nemá podstatný vliv na snížení kulminace povodně, ale může ovlivnit postupovou rychlost povodňové vlny, a tím střetávání průtoků na hlavním toku a přítocích. Značný vliv na změnu kulminačních průtoků mají vodní nádrže. Čím větší mají objemy, tím více mohou zplošťovat kulminační průtok povodní řidčeji se vyskytujících. Na druhé straně však mohou někdy způsobit i zvyšování průtoků povodní častějšího výskytu (Čermák et al., 1970).

13 Velikost a průběh povodní ovlivňuje také velkoplošné odvodnění pozemků. Odvodněním polí, luk a lesů se zrychlil rozklad organických látek v půdě a tím se snížila schopnost půdy vázat vodu. Zahloubení a vybetonování malých struh a potoků zrychlilo odtok vody z velkých ploch v horních částech povodí a zamezilo rozlití vody do niv, kde většinou ještě nezpůsobovala škody (Pokorný, 1998). Také odlesněním se zvyšuje odtok vody z povodí. Zpomalení a snížení odtoku vody závisí na velikosti infiltrace a propustnosti půdy pro vodu. Hlavním faktorem ovlivňujícím infiltraci srážkových vod je tvorba pokryvného humusu. Pod smíšenými a listnatými porosty se vytvářejí hydrologicky příznivější formy humusu než pod jehličnatými, zejména smrkovými. Kapacita zachycení deště lesem je však limitována. Příznivý vliv lesů na snížení nebo zpomalení odtoku se projevuje zejména u krátkodobých intenzivních dešťů (Krešl, 1997; Ambros, 1998). I zemědělská půda v povodí se může značnou měrou podílet kladně i záporně na vzniku lokálních povodní z krátkodobých intenzivních dešťů. Vliv zemědělské činnosti na vznik velkých regionálních povodní je menší. Z hlediska tvorby povrchových odtoků jsou nejnebezpečnější holé půdy, čerstvě připravené k setí (jaro, počátek léta). Jsou nejčastěji příčinou vzniku lokálních povodní s ničivými následky (Kasprzak, Hejduk, 1997). 2.2 Meteorologické příčiny povodní Z meteorologického hlediska je vznik povodní v podstatě vždy spojen se srážkami. Pro vznik povodní na území České republiky je rozhodující nástup určitých povětrnostních situací, při kterých vypadávají intenzivní nebo dlouhotrvající srážky, které jsou v zimním období při existenci sněhové pokrývky doprovázeny při kladných teplotách ještě jejím táním. Na tocích se chodem ledu někdy vytvářejí ledové zácpy, které jsou rovněž příčinou vzniku povodňových stavů vlivem vzdutí (Kakos, 1978). Sledováním synoptických situací, které přinášejí vydatné srážky, zjistili Habersberger a Štekl (1977), že pro střední Evropu mají základní význam klasické dráhy V b (podle Köppena, van Bebbera, Rikačeva a Weickmanna). Tato třída byla rozdělena dál do tří skupin, přičemž dělícím kritériem je poloha středu řídící tlakové výše nad evropským kontinentem. Dráha V b, po které se pohybují tlakové níže nejčastěji na jaře a v létě, je jedna z větví dráhy V a táhnoucí se z Biskajského do Janovského zálivu v severozápadním Středomoří. V některých případech uzavřené jádro tlakové níže vzniká

14 teprve v oblasti severozápadního Středomoří a odsud postupuje k severnímu Jadranu, kde se dráha rozděluje na dráhy V b, V c a V d (obr. 1). Obr. 1. Postup tlakových níží po dráze V, které obvykle přinášejí významné úhrny srážek do střední Evropy podle Köppena, van Bebbera, Rikačeva a Weickmanna (<http://www.chmi.cz/hydro/pov02/index.html>) Na tocích České republiky se povodně mohou vyskytnout i několikrát za rok, a to v kterémkoliv ročním období. Poloha území v oblasti mírného klimatického pásu a jeho orografické zvláštnosti ovlivňují značnou měrou povodňový režim toků. Na většině toků se povodně vyskytují nejčastěji v době odtávání sněhových zásob, zpravidla od prosince do dubna (tzv. zimní povodňový režim). Na některých tocích pramenících v horských oblastech převažují povodně letní (tzv. letní povodňový režim) Kakos (1978). 2.3 Typy povodní Matějíček a Hladný (1999) rozlišují pět typů povodní, a to podle příčin vzniku, doby vzniku a velikosti zasaženého území: - letní typ povodní z krátkodobých přívalových dešťů - letní typ povodní z regionálních dešťů - zimní a jarní typ povodní z tání sněhu - zimní a jarní typ povodní způsobený chodem ledu - povodně ze specifických příčin

15 2.3.1 Letní typ povodní z krátkodobých přívalových dešťů Povodním, které jsou způsobeny přívalovými lijáky, se často i v České republice v poslední době přisuzuje podle amerického označení název blesková povodeň. Důvodem je typická krátkost doby, která uplyne mezi spadem hlavního objemu dešťového přívalu a vyvrcholením intenzivně se vytvářejícího povrchového odtoku ze zasažené plochy povodí. Povodňová situace se vyznačuje poměrně rychlými vzestupy vodních stavů, někdy až o několik metrů, do okamžiku dosažení kulminace. V horských sevřených údolích nemají povodňové vlny možnost se transformovat, takže se přesouvají do údolí spíše s narůstající, anebo aspoň stejnou extremitou kulminačního průtoku. V rovinném terénu je intenzita odtokové odezvy na přívalový déšť pozvolnější. Na urbanizovaných plochých územích může docházet k záplavám i bez rozlivů z vodních toků, a to prudkým nahromaděním povrchového odtoku z dešťového přívalu, který odvodňovací systém sídelních aglomerací z různých příčin nemůže v dané chvíli pojmout. Bleskové povodně se vyskytují ponejvíce od druhé poloviny dubna do konce září. Jsou způsobeny typicky bouřkovými, konvekčními dešťovými srážkami velmi silné intenzity (v extrémních případech více než 100 mm za hodinu, tzn. 100 l/m 2 za hodinu), s krátkým trváním (jednotky hodin), které zasahují svými plošně izolovanými jádry území o menší rozloze (zpravidla několik desítek km 2 ). Tyto lijáky jsou buď vázány na zvlněné studené fronty nebo mohou vznikat silné bouřky v oblastech velmi labilního teplotního zvrstvení bez existence fronty. To znamená, že mohou vyvolat povodeň povětšinou na povodích malých toků, a to v kterékoliv oblasti České republiky. Představují nejpočetnější případy povodňového ohrožení (Matějíček, Hladný, 1999) Letní typ povodní z regionálních dešťů Povodně vzniklé z regionálních dešťů se vyskytují většinou jen v letním období. Spadlé dešťové srážky lze obecně charakterizovat třemi rozměry, a to průměrnou výškou, zasaženou plochou a trváním. Tyto tři veličiny jsou ve vzájemném vztahu, podle něhož platí, že deště dlouhého trvání vypadávají na rozlehlé oblasti a vyznačují se menší intenzitou, zatímco krátkodobé lijáky prudké intenzity zasahují malé plochy území. Trvalé regionální srážky (zasahující území o velikosti tisíců až stovek tisíců km 2 ) vznikají většinou ve spojitosti s atmosférickými frontami. Průvodní srážky se obvykle vyznačují mírnějšími intenzitami, jsou rovnoměrněji rozloženy po celou dobu jejich trvání a zasahují

16 území o velkých plochách. Několikadenní deštivé počasí v regionálních rozměrech tedy podmiňuje za těchto podmínek rozvodnění velkých toků. Pokud množství spadlých srážek za 24 hodin překročí určitý limit, narůstá nebezpečí vzniku povodně. Tato prahová hodnota srážek pro povodňové zatížení krajiny je však proměnlivá a záleží na tom, zda příčinný déšť padá do povodí nasyceného předcházejícími srážkami, anebo zda velká část jeho objemu připadne na doplňování podpovrchového prostředí povodí nenasyceného. Prahovou povodňovou hodnotu srážek významně ovlivňuje i nadmořská výška povodí. Délky doby trvání dešťů, které způsobují regionální povodně v České republice, se v průměru pohybují mezi jedním až třemi dny, v krajních extrémních případech mohou být však i delší, jak prokazuje pětidenní trvání srážek u povodně z července U situací s delší dobou trvání příčinného deště, než je doba doběhu vody z nejzazšího okraje povodí k vodočtu, přispívá pak k vývoji povodně odtokově celá plocha rozsáhlého povodí. Navíc za těchto podmínek dochází vlivem návětrných efektů v horských a podhorských oblastech k výraznému orografickému zesilování srážek. Prší-li vytrvale a vydatně na celé ploše rozsáhlého povodí, vytvářejí se průtokové vlny především v oblastech s kratší dobou koncentrace odtoku. Po vyplnění objemu koryt říční sítě a při pokračujícím dešti průtoky nabývají poměrně rychle povodňového charakteru a vývoj hydrologické situace se mění na stav ohrožení ve vztahu k osídlení či k jiným hospodářským objektům nacházejícím se v údolních zónách podél toků. Průtokové vlny z rozvodněných přítoků se s vlnou na hlavním toku mohou časově minout anebo střetnout. Ve druhém případu dochází k postupné skladbě jejich průtoků neboli k tzv. interferenci průtokových vln, při níž voda z přítoku okamžitě zvětšuje objem průtoku a přispívá ke zvýšení kulminačního stavu v trati hlavního toku. Relativně nejnepříznivější vývoj nastává, když kulminační průtoky obou vln dospějí do profilu soutoku ve stejnou dobu. Složením vln se může stát průměrná povodeň povodní extrémní. Dorazí-li tyto průtoky v krátkém časovém odstupu, vyznačuje se výsledná vlna buď protáhlou kulminací, anebo při delším časovém rozdílu dvěma oddělenými, již ne tak extrémními vrcholy. Členitost struktury říčního systému se může při regionálních srážkách projevit i vícevrcholovou vlnou na hlavním toku. Regionální povodně doprovázejí zpravidla rozsáhlé záplavy. Vzhledem k výškové členitosti České republiky jsou zaplavená území podél horních tratí toků méně rozsáhlá než v jejich středních a dolních úsecích. Plošně největší záplavy, které mohou dosáhnout

17 až několikakilometrové šíře, se vyskytují v přilehlých oblastech středního Labe, dolní Ohře, střední a dolní Moravy a dolní Dyje. Pokud jsou inundační území osídlena nebo hospodářsky využívána, bývají škody způsobené povodněmi v těchto oblastech poměrně vysoké, často bývá ochromeno zásobování a zvláště trýznivě se projevuje nedostatek pitné vody v důsledku zaplavených vodárenských zdrojů atp. Déletrvající srážky mohou být rovněž příčinou sesuvů půdy, a to i po povodni (Matějíček, Hladný, 1999) Zimní a jarní typ povodní z tání sněhu Povodně způsobené táním sněhové pokrývky vznikají v zimním nebo jarním období. Tyto povodně jsou doprovázeny dešťovými srážkami. Tání sněhu samo o sobě většinou nepůsobí na našich tocích větší rozvodnění. Rychlé tání sněhové pokrývky způsobují povětrnostní situace zonálního typu, které jsou charakterizovány přechodem frontálních systémů z Atlantského oceánu nebo Severního moře přes střední Evropu (Bukáček, 1999). K tání sněhové pokrývky je nutné, aby její teplota stoupla nad 0 o C. Potřebné dávky tepelné energie může dodávat sluneční záření, teplota vzduchu, vítr a dešťové srážky. Dojde-li nástupem meteorologické situace k dominantnímu anebo kombinovanému působení některého z těchto faktorů, jehož následkem je tání, záleží pak především na výšce sněhové vrstvy, vodní hodnotě sněhu, stavu zámrzu půdy, nadmořské výšce a expozici povodí, zda nastane povodňová situace. Při náhlých vpádech teplého vzduchu doprovázených vydatným deštěm delšího trvání, když se do procesu tání zapojí postupně všechny výškové polohy horských oblastí se sněhovými zásobami, se může vytvářet poměrně intenzivnější odtok. Pro tuto povodňovou situaci je typické rychlé stoupání vodních stavů v úsecích toků v podhorských oblastech a zvětšená extremita zejména objemu povodňové vlny. Objem vody akumulované ve sněhové pokrývce je závislý na jejím fyzikálním stavu. Například, jednomu centimetru čerstvého prachového sněhu odpovídá jeden milimetr vody, tzn. jeden litr vody na jeden metr čtvereční. Postupným táním, promrzáním a tlakem vlastní váhy se krystalická struktura tohoto sněhu zbavuje dutin a zhutňuje se, takže 1 cm již slehlého starého sněhu obsahuje v průměru až 4 mm vody. Povodňové vlny způsobené jarním táním dosahují zpravidla největšího objemu v roce, vyznačují se plochým vrcholem a dlouhou dobou trvání. Rovněž vzestup průtoku bývá pozvolnější než u povodní z letních srážek, protože i velmi rychlé tání se podobá pouze

18 účinku intenzity mírného deště. Výjimky tvoří povodně vyvolané prouděním teplého vzduchu se současným výskytem deště (Matějíček, Hladný, 1999) Zimní a jarní typ povodní způsobený chodem ledu Charakteristickým rysem pro povodně vzniklé účinkem ledových jevů na tocích je vždy zmenšená průtočnost koryta a tím způsobené stoupnutí hladiny do povodňové úrovně. Ledové jevy na tocích se začínají vyskytovat většinou až tehdy, když i maximální denní teplota klesne pod 0 C. Vzniklé ledové krystalky ve vodě se za těchto podmínek spojují do větších struktur, což vede při dlouhotrvajících mrazech i v tekoucích vodách ke vzniku uzavřené ledové celiny, vytvářející se postupně směrem od břehů k proudnici. K jejímu porušení, případně k pohybu v korytě toku (chod ledu), či k definitivnímu uvolnění koryta od ledových jevů dochází pak při oblevách, zvláště pokud jsou doprovázeny vydatným deštěm. Ledová pokrývka se začne lámat nejdříve v úsecích toků, kde je v důsledku prudšího proudu či teplejší vody nejslabší. Plynulému odchodu vzniklých ledových tabulí či desek (ledových ker) brání především úseky s nenarušeným ledovým příkrovem. Na jejich horních okrajích, avšak také na mělkých místech, v zákrutech, v zúžených místech koryta atp. se mohou kry na sebe nasouvat, kupit, ucpávat průtočný profil, vzdouvat vodu a vytvářet tak ledové zácpy, které postupně narůstají jak do výšky, tak i do délky. Jejich prolomením vznikají nové, zpravidla větší bariéry a proces se opakuje až do poslední fáze, tzn. nakupení ker v dolní trati toku. Výsledně uvolněný proud s ledovou hmotou je obvykle příznačný svou ničivou dynamickou silou. Ledové zácpy jsou zákeřné zejména tím, že poměrně menší průtok, který je za normálních průtočných poměrů zcela neškodný, se po vytvoření ledových bariér náhle stává za určitých podmínek nebezpečným svou schopností vyvolat záplavy rovnající se účinku vysoce extrémních průtoků nezřídka i větších, než je hodnota průtoku, jenž se opakuje v průměru jednou za sto let. Z historie je známo, že jedny z nejvyšších povodňových hladin byly dosaženy právě v průběhu ledových povodní tohoto typu (Matějíček, Hladný, 1999) Povodně ze specifických příčin Zmenšenou průtočnost koryta, a tím vyvolané často i rychlé stoupnutí hladiny do povodňové úrovně anebo přímou záplavu, způsobují také:

19 - náhlá přehrazení toku sesuvem půdy (způsobeného podemletím patky svahu boční erozí vodního proudu nebo nasycením přilehlých svahů trvalými srážkami) anebo také spadlou lavinou uvolněné horniny či masy sněhu a stržených materiálů ( povodně lavinové ) - záplavy vyvolané vzdutím vody v dolních tratích přítoků v důsledku vyšší hladiny na hlavním toku ( záplavy ze zpětného vzdutí ) - splaveninové přívaly vzniklé spadem intenzivních srážek či táním sněhu na nezalesněných svazích horských oblastí, kdy pohybová energie odtokového ronu zesílí natolik, že začne strhávat do proudu postupně čím dál větší částice zvětralé horniny vytvořená směs vody, bahna, štěrku a kamení pak na své cestě do údolí ničí vše, co jí stojí v cestě ( povodně splaveninové ) - záplavy způsobené extrémně silným větrem (vichřice aj.), při němž vytvořené vysoké vlny jsou vehnány na pobřežní pásma větších jezer či nádrží ( záplavy větrných vln ) - povodně způsobené porušením nebo protržením hráze vodní nádrže nebo rybníku (Matějíček, Hladný, 1999)

20 3 REŠERŠE PROBLEMATIKY POVODNÍ V ČR A VE STŘEDNÍ EVROPĚ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA MORAVU A SLEZSKO Většina dosavadních prací o povodních se zabývala rozborem povodní na Vltavě a Labi. Řada z nich vycházela z publikace Novotného (1963), která obsahuje chronologický přehled kulminačních průtoků nad 500 m 3 /s v Praze na Vltavě za období a jejich stručnou analýzu. Obdobně zpracoval kulminační průtoky Labe v Děčíně s průtokem nad 1000 m 3 /s za období Hydrometeorologickou analýzou povodní na Vltavě a Labi se zabýval zejména Kakos (1978, 1983, 1985, 1996). Analýzu vltavských povodní v Praze provedl Kakos (1978) pro období Na Vltavě převažovaly povodně v březnu (27,1 %) a únoru (22,0 %), přičemž na prosinec až březen připadalo 62,7 % všech pozorovaných povodní. Na Labi v Děčíně vymezil Kakos (1996) v období celkem 66 povodní, jejichž kulminační průtok překročil hodnotu dvouletého průtoku (1830 m 3 /s). Téměř třetina povodní se vyskytla v březnu (30,3 %) následovaném únorem (16,7 %), přičemž na prosinec až březen připadly téměř dvě třetiny všech pozorovaných povodní (63,6 %). Řada dalších prací byla věnována analýze velkých historických povodní. Z hlediska povodňové aktivity byl velmi významný rok 1598, kdy se na území Čech, Moravy a Slezska vyskytlo několik povodní (Munzar, 1998). Také březnová povodeň v roce 1845 zasáhla téměř celé území našeho státu a byla jednou z největších jarních povodní z tání sněhu v historii. Jejím studiem v povodí Labe se zabývali např. Kakos a Kulasová (1995), Kremsa a Šámalová (1995). Také koncem 19. století bylo zaznamenáno několik velkých povodní. Kakos a Kulasová (1990) se zabývali studiem povodně v září 1890 na Vltavě v Praze. Hydrometeorologickou analýzou povodně v roce 1897 ve vztahu ke katastrofálním záplavám v Čechách na začátku září 1890 a na Moravě v červenci 1997 se zabýval Kakos (1997). Také analýze povodní, které byly zaznamenány v povodí Labe ve 20. století, byly věnovány četné práce. Např. povodní v srpnu 1925 v Čechách se zabývali Kocourek et al. (1926), povodeň na Jizeře v srpnu 1978 studovali Balatka a Sládek (1980), povodeň v červenci 1981 analyzovali Kakos a Vrabec (1981). Povodně v Poohří studovali Kotyza

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

BEČVA PRO ŽIVOT. Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví. - ideová studie - Ing. Václav Čermák. Unie pro řeku Moravu

BEČVA PRO ŽIVOT. Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví. - ideová studie - Ing. Václav Čermák. Unie pro řeku Moravu BEČVA PRO ŽIVOT Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví - ideová studie - Ing. Václav Čermák Unie pro řeku Moravu červen 2010 BEČVA PRO ŽIVOT Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Výstup společného

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 7 2.1. Správní uspořádání sídla 7 2.2. Geomorfologie zájmového území 7 2.3. Charakteristika říční sítě a odtokové poměry 8 2.4.

Více

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Autoři: Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 1 Ing. Tomáš Khel 1 Ing. Taťána Vrabcová, MSc. 1 Bc. Lucie Havelková

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY Petr Skřehot 1 Obsah 1. Synoptické mapy... 3 2. Vzduchové hmoty poslové z dalekých krajů... 4 3. Fronty a čáry instability... 5 4. Cyklogeneze... 8 5. Regenerace cyklóny...

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Geografie pro veřejnou správu Jan Pekař Historickogeografické aspekty

Více

Vymezení typů vodních toků

Vymezení typů vodních toků Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Vymezení typů vodních toků RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. a kol. Praha, 2009 Vymezení typů vodních toků Autorský tým: RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., PřF

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více