Nástroj vlastního kapitálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroj vlastního kapitálu"

Transkript

1 IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní prostředky, - smluvní nárok na získaní peněžních prostředků nebo jiného finančního aktiva jiné entity, - smluvní nárok na výměnu finančního nástroje s jinou jednotkou za potenciálně výhodných podmínek - nástroj vlastního kapitálu jiné jednotky. Finanční závazek - smluvní závazek předat peněžní prostředky nebo jiné finanční aktivum jiné jednotce, - smluvní závazek vyměnit finanční nástroj s jinou jednotkou za potenciálně nevýhodných podmínek. Nástroj vlastního kapitálu - smlouva dokládající zbytkový podíl na aktivech jednotky po odečtení všech jejích závazků

2 Finanční aktivum a) peníze, b) nástroj vlastního kapitálu jiné jednotky, c) smluvní právo i) dostat peníze nebo jiné finanční aktivum od jiné jednotky nebo ii) směnit finanční aktivum nebo finanční závazek s jinou jednotkou za podmínek, které jsou potenciálně výhodné pro jednotku, nebo d) smlouva, která bude nebo může být uhrazena nástrojem vlastního kapitálu jednotky: i) a není derivátem, jímž jednotka je nebo může být zavázána přijmout variabilní počet nástrojů vlastního kapitálu, nebo ii) je derivátem, který bude nebo může být hrazen jinak než směnou pevné částky peněz nebo jiného finančního aktiva za pevný počet nástrojů vlastního kapitálu jednotky. (Pro tento účel nástroje vlastního kapitálu jednotky nezahrnují nástroje, které jsou samy o sobě smlouvami o budoucím přijetí nebo dodání nástrojů vlastního kapitálu jednotky.)

3 Finanční závazek a) smluvní závazek i) dodat peníze nebo jiné finanční aktivum jiné jednotce nebo ii) směnit finanční aktivum nebo finanční závazek s jinou jednotkou za podmínek, které jsou potenciálně nevýhodné pro jednotku, nebo b) smlouva, která bude nebo může být uhrazena nástrojem vlastního kapitálu jednotky: i) a není derivátem, jímž jednotka je nebo může být zavázána dodat variabilní počet nástrojů vlastního kapitálu, nebo ii) je derivátem, který bude nebo může být hrazen jinak než směnou pevné částky peněz nebo jiného finančního aktiva za pevný počet nástrojů vlastního kapitálu jednotky. (Pro tento účel nástroje vlastního kapitálu jednotky nezahrnují nástroje, které jsou samy o sobě smlouvami o budoucím přijetí nebo dodání nástrojů vlastního kapitálu jednotky.)

4 Nástroj vlastního kapitálu - jakákoli smlouva, která prokazuje zbytkový podíl na aktivech jednotky po odečtení všech jejích závazků. Nástroj je nástrojem vlastního kapitálu tehdy a jen tehdy, když jsou současně splněny obě následující podmínky a) a b): a) nástroj neobsahuje žádný smluvní závazek i) dodat peníze nebo jiné finanční aktivum jiné jednotce nebo ii) směnit finanční aktivum nebo finanční závazek s jinou jednotkou za podmínek, které jsou potenciálně nevýhodné pro emitenta; b) jestliže nástroj bude nebo může být hrazen emitentovými nástroji vlastního kapitálu, tj: i) nederivát, který neobsahuje pro emitenta žádný smluvní závazek dodat variabilní počet jeho nástrojů vlastního kapitálu, nebo ii) derivát, který bude hrazen pouze emitentovou směnou peněz nebo jiného finančního aktiva za pevný počet svých nástrojů vlastního kapitálu (Pro tento účel vlastní kapitálové nástroje emitenta nezahrnují nástroje, které jsou samy o sobě smlouvami o budoucím přijetí nebo dodání vlastních kapitálových nástrojů emitenta.)

5 IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Komoditní smlouvy - opravňují-li jednu ze smluvních stran vypořádat penězi nebo jiným finančním aktivem, vykazují se ú účtují se jako finanční nástroje. výjimka: - smlouva byla uzavřena pro účely koupě, prodeje nebo užívání komodity, - byla od samého počátku k tomuto účelu určena a - předpokládá se, že bude vypořádána dodáním komodity.

6 IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční aktiva - finanční aktiva (FA) vykazovaná ve fair value, přeceňovaná proti výsledku hospodaření a) FA k obchodování (held for trading) b) ostatní FA zařazená do této kategorie při prvotním uznání (volba omezena novelou IAS 39 v roce 2005) - investice držené do splatnosti (held to maturity) - úvěry a pohledávky - realizovatelná finanční aktiva (available for sale) Finanční závazky - finanční závazky (FZ) vykazované ve fair value, přeceňované proti výsledku hospodaření a. FZ k obchodování b. ostatní FZ zařazené do této kategorie při prvotním uznání (volba omezena novelou IAS 39 v roce 2005) - ostatní finanční závazky

7 IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Derivát Finanční nástroj: - jehož hodnota se mění v závislosti na změně určité proměnné veličiny (úroková sazba, cena komodity, kurs cenného papíru, směnný kurs aj.), tzv. pokladové položky, - ve srovnání s ostatními typy smluv, v nichž je zakotvena obdobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje minimální nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici a - bude vypořádán v budoucnosti.

8 IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Oceňování finančních aktiv 1) Prvotní zachycení - pořizovací náklady (včetně transakčních nákladů), tzn. fair value poskytnuté protihodnoty za finanční aktivum (plus transakční náklady 2) Změny ocenění k rozvahovým dnům a) úvěry a pohledávky, které nejsou určeny k obchodování pořizovací náklady resp. amortizované náklady b) investice držené do splatnosti amortizované náklady c) realizovatelná finanční aktiva fair value (s výjimkou e)) d) finanční aktiva ve fair value přeceňovaná proti výsledku hospodaření fair value e) finanční aktiva, u nichž není možné spolehlivě stanovit fair value, tj. taková, která jsou investicí do kapitálového nástroje nebo se váží na kapitálový nástroj, který nemá cenu kótovanou na trhu, - pořizovací náklady resp. amortizované náklady. U kategorií a), b), c), e)) se navíc v případě potřeby aplikuje vykázání ztráty z poklesu hodnoty.

9 IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Oceňování finančních závazků 1) Prvotní zachycení - pořizovací náklady (včetně transakčních nákladů), tzn. fair value přijaté protihodnoty za finanční závazek (plus transakční náklady 2) Změny ocenění k rozvahovým dnům a) veškeré finanční závazky kromě b) a c) - amortizované náklady b) závazky ve fair value přeceňované proti výsledku hospodaření fair value c) finanční závazky, u nichž není možné spolehlivě stanovit fair valu, např. deriváty, které souvisí s nekótovaným kapitálovým nástrojem pořizovací náklady.

10 IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Dopady změn v oceňování finančních aktiv a závazků na fair value: a) finanční aktiva a závazky ve fair value přeceňované proti výsledku hospodaření - proti výsledku hospodaření za dané účetní období b) realizovatelná finanční aktiva - proti ostatnímu vlastnímu kapitálu na aktuální amortizovanou hodnotu: c) finanční aktiva a závazky vedené v amortizovaných nákladech - proti výsledku hospodaření za dané účetní období.

11 IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Investice držené do splatnosti - úmysl, - schopnost Entita nezahrne FA do této kategorie, je-li splněna alespoň jedna podmínka: a) hodlá držet FA po dobu neurčitou, b) hodlá prodat FA jako reakci na změny tržní úrokové sazby, tržních rizik, z důvodu likvidity, kvůli změnám v dostupnosti nebo výnosech alternativních investic, z důvodu změn kursových rizik apod., c) emitent má právo vypořádat FA částkou, která je výrazně nižší než jeho amortizovaná hodnota. Žádné FA jako držené do splatnosti, jestliže entita prodala, převedla nebo uplatnila prodejní opci na investici drženou do splatnosti před datem splatnosti a jestliže se jednalo o větší než nevýznamný objem. Toto nemusí platit, pokud k prodeji došlo: - těsně před datem splatnosti, - poté, co podnik inkasoval prakticky celou původní jistinu, - kvůli ojedinělé události mimo kontrolu entity. Neschopnost držet do splatnosti: a) entita nemá finanční zdroje, aby investici dále financovala, b) entita podléhá právnímu nebo jinému omezení.

12 IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE - zhoršení (znehodnocení) - ostatní pokles hodnoty Pokles hodnoty aktiv Účetní řešení zhoršení aktiva FA oceněna amortizovanými náklady: - ztráta ze zhoršení = účetní hodnota čistá současná hodnota CF z FA (založená na původní úrokové sazbě); - vykazuje se proti výsledku hospodaření; - zvrat zhoršení se řeší proti výsledku hospodaření. FA oceněna pořizovacími náklady: - ztráta ze zhoršení = účetní hodnota čistá současná hodnota CF z FA (založená na aktuální úrokové sazbě obdobného aktiva); - vykazuje se proti výsledku hospodaření; - nesmí se vykázat zvrat zhoršení. Realizovatelná FA: - ztráta ze zhoršení = pořizovací cena aktuální fair value (mimo již dříve uznaných zhoršení); - celá kumulativní ztráta ze zhoršení, která byla zúčtována ve vlastním kapitálu, se z vlastního kapitálu převede do výsledku hospodaření; - zvrat zhoršení investic do kapitálových nástrojů se nesmí vykázat; - zvrat zhoršení dluhových nástrojů se vykazuje proti výsledku hospodaření. FA ve fair value přeceňovaná proti výsledku hospodaření: - ztráta ze zhoršení se nevykazuje.

13 IAS 32 Finanční nástroje: zveřejňování a prezentace Klasifikace derivátů indexovaných podle hodnoty vlastních akcií Forward (kupující) Forward (prodávající) Koupená call opce Vydaná call opce Koupená put opce Vydaná put opce Total revenue swap Úhrada na hrubé bázi Úhrada na čisté bázi Emitentova volba (zavedená praxe hrubých úhrad) Emitentova volba (není zavedena praxe hrubých úhrad) Volba protější stranou Z D Z D Z K D K D D K D K D D K D K D D K D K D D Z D Z D Z - D D K Z derivát vykazovaný v aktivech nebo závazcích vlastní kapitál závazek z odkoupení vlastních akcií (hrubá báze)

14 Kapitálové nástroje vs. finanční závazky Vypořádání penězi povinné nebo závisí na rozhodnutí držitele ano Závazek ne Kapitál ne Vypořádání proměnlivým množstvím akcií emitenta ano Emitent má reálnou možnost vyhnout se peněžní platbě ano ne Závazek Vypořádání závisí na výsledku budoucích nejistých událostí nebo na okolnostech, které jsou mimo kontrolu emitenta ne Závazek ano Pravděpodobnost, že vyrovnání bude po emitentovi požadováno penězi nebo jiným finančním aktivem je mizivá ne Závazek ano Kapitál

15 IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Zajištění (hedging) - úměrná vzájemná kompenzace změn ve fair values zajišťovacího nástroje a zajištěné položky nebo - kompenzace změn peněžních toků plynoucích ze zajiťovacích nástroje a zajištěné položky (transakce). Zajišťovací nástroje: - deriváty, - jiné FA nebo FZ pouze pro zajištění rizik ze směnných kursů, - zajišťovacími nástroji nikdy nejsou vlastní akcie, většinou ani vydané opce, dále pak FA a FZ, jehož fair value nelze spolehlivě stanovit. Zajištěné položky: - aktivum nebo závazek, - mimoúčetní pevný příslib, - očekávaná budoucí transakce, která není nasmlouvaná, ale je vysoce pravděpodobná, - nefinanční aktivum nebo závazek pouze pro zajištění kursových rizik Podmínky pro aplikaci zajišťovacího účetnictví: - formální dokumentace (zajišťovací nástroj, zajištěná položka nebo transakce, zajišťované riziko, způsob posuzování účinnosti atd.), - vysoká účinnost zajištění ( %), - u zajištění peněžních toků vysoká pravděpodobnost očekávané transakce a existence zajištěného rizika, - spolehlivá měřitelnost účinnosti zajištění, - průběžné posuzování účinnosti zajištění.

16 IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Zajištění fair value a) zajišťovací nástroj - zisk/ztráta z přecenění na FV do výsledku; b) zajištěná položka - zisk/ztráta z přecenění na FV okamžitě do výsledku Zajištění peněžních toků a) zajišťovací nástroj - zisk/ztráta z přecenění na FV ve výši účinného zajištění do ostatního vlastního kapitálu, - zisk/ztráta z přecenění na FV ve výši neúčinného zajištění přímo do výsledku, pokud jde o derivát (výjimečně do výsledku nebo do ostatního vlastního kapitálu, pokud nejde o derivát); b) zajištěná položka (transakce) - zisk/ztráta z přecenění na současnou hodnotu budoucích peněžních toků z budoucí transakce se nevykazuje.

17 IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejnění Rozvaha a) finanční aktiva ve fair value prostřednictvím zisku a ztráty, a to odděleně ta, která jsou: i) označena takto při původním uznání ii) držená k obchodování b) investice držené do splatnosti c) úvěry a pohledávky d) realizovatelná finanční aktiva e) finanční závazky ve fair value prostřednictvím zisku a ztráty, a to odděleně ta, která jsou: i) označena takto při původním uznání ii) držená k obchodování f) finanční závazky v amortizované hodnotě (amortised cost)

18 IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejnění Finanční aktiva a závazky ve fair value prostřednictvím zisku a ztráty úvěry a pohledávky - maximální vystavení se úvěrovému riziku k datu vykázání - částku, jíž jakýkoli úvěrový derivát nebo podobný nástroj zmírní max. vystavení se úvěrovému riziku - výši změny fair value úvěrů a pohledávek za období a kumulativně, které jsou připsány úvěrovému riziku finanční závazky - výši změny fair value závazků za období a kumulativně, které jsou připsány úvěrovému riziku - rozdíl mezi účetní hodnotou finančních závazků a částkou, kterou má účetní jednotka na základě smlouvy zaplatit k datu splatnosti další - použité metody pro vysvětlení změn fair value úvěrů a pohledávek a závazků - pokud zveřejnění věrně nereprezentuje změny ve fair value z důvodu úvěrového rizika, uvedou se důvody a relevantní faktory

19 IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejnění Reklasifikace: a) z pořiz. nákladů a amortizované hodnoty na fair value b) z fair value na pořizovací náklady a amortizovanou hodnotu - částka do každé a z každé kategorie - důvod Převedená aktiva, která buď celá, nebo jejich část, nejsou vyňata z rozvahy: - povaha aktiva - povaha rizik a odměn, jimž zůstává účetní jednotka vystavena - pokud je nadále uznáváno aktivum celé, zveřejní se účetní hodnota aktiv a s nimi spjatých závazků - pokud jsou nadále uznávána aktiva v rozsahu pokračující angažovanosti, zveřejní se celková účetní hodnota původních aktiv, částka aktiv, která účetní jednotka i nadále uznává, a účetní hodnota spjatých závazků

20 Kolaterál: IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejnění - účetní hodnota finančních aktiv, kterou má účetní jednotka zastavenu jako kolaterál za závazky nebo podmíněné závazky - podmínky týkající se této zástavy - pokud účetní jednotka, která drží kolaterál, má povoleno jej prodat nebo dále zastavit, zveřejní: a) fair value drženého kolaterálu; b) fair value každého takového kolaterálu, který byl prodán nebo dále zastaven, a dále skutečnost, zda má povinnost jej vrátit; c) podmínky spojené s používáním kolaterálu. Účet opravných položek k pohledávkám a úvěrům: - odsouhlasení změn na účtech opravných položek pro každou třídu finančních aktiv Úvěry v prodlení a jiná porušení podmínek a) podrobnosti každého prodlení během období b) účetní hodnota úvěrů v prodlení k datu vykázání c) zda prodlení bylo vyřešeno nebo byly dohodnuty podmínky termíny splácení d) porušení dalších podmínek

21 IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejnění Výsledovka a) čisté zisky nebo čisté ztráty z: i) fin. aktiv nebo závazků ve fair value prostřednictvím zisku a ztráty, a to odděleně ty, které jsou označeny takto při původním uznání, a ty, které jsou držené k obchodování ii) u realizovatelných aktiv odděleně částku přínosu či újmy uznanou přímo proti vlastnímu kapitálu a částku, která byla převedena z vlastního kapitálu do výsledku hospodaření během období iii) z investic do splatnosti iv) z úvěrů a pohledávek v) z finančních závazků oceňovaných amortizovanou hodnotou b) celkové úrokové výnosy a celkové úrokové náklady (počítané EIR) u fin. aktiv a závazků, které nejsou ve fair value pomocí výsledku

22 c) výnosy a náklady z poplatků z i) finančních aktiv nebo závazků, které nejsou ve fair value prostřednictvím výsledku ii) svěřeneckých aktivit, které plynou v držení a investování finančních aktiv jménem jednotlivce nebo instituce d) úrok ze zhoršeného fin. aktiva (viz AG93 IAS 39) e) částka každé ztráty ze snížení hodnoty pro každou třídu fin. aktiv

23 IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejnění Hedging - popis každého typu hedgingu - popis každého zajišťovacího nástroje a jeho fair value k datu vykázání - podstata zajišťovaných rizik u zajištění peněžní toků - předpokládaná období, kdy dojde k peněžním tokům a kdy tyto peněžní toky ovlivní výsledek - popis jakékoli očekávané transakce, kvůli níž bylo užito zajišťovací účetnictví, ale u níž se již nepředpokládá, že k něčemu dojde - částka uznaná ve vlastním kapitálu během období - částka převedená z vlastního kapitálu do výsledku podle položek výsledovky za období - částka převedená z vlastního kapitálu do ocenění nefinančních aktiv odděleně: - u fair value hedge zisky a ztráty ze zajišťovacího nástroje a zajištěné položky - neefektivnost vykazovaná ve výsledovce ze zajištění peněžních toků - neefektivnost vykazovaná jako zisk nebo ztráta vzniklá ze zajištění čisté investice do zahraničních operací.

24 IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejnění Fair value - pro každou třídu fin. aktiv a závazků se zveřejní fair value tak, aby bylo možné ji srovnat s účetní hodnotou, - informace ke zveřejnění: a) metody stanovení, a pokud je použita oceňovací technika, předpoklady u každé třídy fin. položek b) zda je FV stanovena na základě kótovaných veřejných cen na aktivním trhu, nebo na základě oceňovacích technik c) zda je FV stanovena použitím oceňovacích technik, které nejsou založeny na cenách téhož nástroje z aktivního trhu; změny předpokladů vyjádřit dopad d) pokud c), pak celkový dopad změn FV na základě oceňovacích technik na výsledek období e) dopady rozdílu mezi FV k původnímu datu uznání (tj. cena transakce) a oceňovací technikou pro každou třídu aa) účetní pravidla pro uznávání rozdílu ve výsledku bb) agregovaný rozdíl k počátku a konci období a rekonciliace zůstatku

25 IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejnění Nepožaduje se zveřejnění: Fair value - pokud je účetní hodnota racionální aproximací FV (např. krátkodobé obchodní pohledávky a závazky) - u investic do nástrojů vlastního kapitálu, které nejsou kótovány na aktivním trhu, resp. u derivátů spjatých s těmito nástroji, které jsou oceňovány pořizovacími náklady - smlouva s rysem účasti na volném zvážení, pokud pro tento rys není možné FV spolehlivě stanovit - u posledních dvou zveřejnit rozsah možných rozdílů mezi účetní hodnotou a FV: a) skutečnost, že FV nelze spolehlivě stanovit, b) popis fin. nástroje, jeho účetní hodnoty a vysvětlení proč nelze spolehlivě stanovit FV c) informace o trhu pro daný nástroj d) informace o tom kdy a jak účetní jednotka hodlá pozbýt fin. nástroj e) u fin. nástroje, kde nebylo možno spolehlivě stanovit FV skutečnost, že došlo k jeho vynětí z rozvahy, účetní hodnotu k tomu datu a částku uznaných zisků a ztrát z pozbytí

26 IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejnění Povaha a rozsah rizik z finančních nástrojů - kvalitativní zveřejnění - kvantitativní zveřejnění a) úvěrové riziko b) riziko likvidity c) tržní riziko

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí:

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí: IAS 18 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 18 Výnosy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, mění se odstavec 32 a vkládá se nový odstavec

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory IAS 20 Mezinárodní účetní standard 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory [Novelizace standardu - v odstavcích 14 a 15 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský výsledek", v odstavci

Více

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 14 14.1 Definice vlastního kapitálu Úpravě vlastního kapitálu není věnován samostatný standard, požadavky IFRS na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

1. Tento standard se používá pro účtování smluv o zhotovení v účetních výkazech dodavatelů.

1. Tento standard se používá pro účtování smluv o zhotovení v účetních výkazech dodavatelů. IAS 11 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 11 Smlouvy o zhotovení [Novelizace standardu viz. Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 18 viz. Nařízení

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

Podrobnější vymezení požadavků na jednotlivé přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku

Podrobnější vymezení požadavků na jednotlivé přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku Příloha č. 22 Podrobnější vymezení požadavků na jednotlivé přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku I. Přístup základního ukazatele a) Kapitálový požadavek k operačnímu riziku podle

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více