Dívej se, tvoř a povídej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dívej se, tvoř a povídej"

Transkript

1 Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/ /2011 Č. j. 131/2008 Inovovaná verze k datu 1. září 2010 s platností do Vydala ředitelka mateřské školy: Martina Hošťálková Zpracovala vedoucí učitelka Bc. Alena Laníková a pedagogický sbor

2 O B S A H 1. Identifikační údaje o mateřské škole 3 2. Hlavní cíle školního vzdělávacího programu, principy vzdělávání 4 3. Obecná charakteristika mateřské školy 5 4. Podmínky vzdělávání 6 5. Organizace vzdělávání 8 6. Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika jednotlivých tříd Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu Otevírám školku klíčem Co pan Podzim podává, prodává a přináší Klíč k vánočním zastavením Dívej se, tvoř a povídej Jak se jezdí do jara Domku, domečku, kdo v tobě bydlí Putování letem světem Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Zásady pro práci s integrovanými bloky vzdělávání Autoevaluace mateřské školy Schválení školního vzdělávacího programu 53 2

3 Identifikační údaje o mateřské škole Prostějov, Květná 4 Název právního subjektu: MŠ Prostějov, Partyzánská 34 Subjekt sdružuje tato pracoviště: MŠ Prostějov, Partyzánská 34 (ředitelství MŠ) MŠ Prostějov, A. Krále 16 MŠ Hanačka MŠ Prostějov, Květná 4 Zřizovatel subjektu: Město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 12-14, Prostějov Ředitelka subjektu: Martina Hošťálková Vedoucí zaměstnanec pracoviště: Bc. Alena Laníková telefon, mail, www MŠ Květná Prostějov: , Účel a předmět činnost mateřské školy je vymezen 33 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školského zákona) a prováděcími předpisy. Podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, podílení se na jeho zdravém citovém, rozumovém, tělesním rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů Vytváření základních předpokladů pro pokračování vzdělávání Napomáhání vyrovnávání nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání Účel a předmět činnosti zařízení školního stravování (školní jídelna) je vymezen 119 školského zákona a prováděcími předpisy. Školní vzdělávací program MŠ Prostějov, Květná 4 vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (čj / ), který stanovuje zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, podmínky průběhu vzdělávání včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Stanoví popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání ve škole uskutečňuje. Škola vypracovala školní vzdělávací program jako klíčový dokument, který vyjadřuje identitu školy, její hodnotovou orientaci a obsahové, formální i metodické priority její práce. Má dlouhodobější charakter v perspektivě tří let proto, aby škola našla svůj 3

4 specifický pedagogický i managerský styl, pracovala cílevědomě a plánovitě, aby představovala integrovaný celek, který spolu s dětmi, rodiči, vnějším prostředím a zaměstnanci vytváří společenství a ze skupiny pedagogů spolupracující tým. Hlavní cíle školy a vzdělávání 1. Vytvářet elementární základy všech klíčových kompetencí - k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské a vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná, a to prostřednictvím naplnění motivačního názvu programu Dívej se, tvoř a povídej vhodnými estetickými činnostmi, standardními i nadstandardními aktivitami, které záměry programu aktivně podporují. 2. Vzhledem k tomu, že ŠVP MŠ Květná 4 byl prvotně postaven na kurikulu MŠ podporující zdraví, paralelně bude probíhat výchova ke zdraví a témata zdraví a zdravého životního stylu budou zapracovávána již do tématických celků. 3. Vzhledem k příznivým podmínkám a poloze mateřské školy v koridoru Hloučela vytvářet elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí (environmentální výchova). 4. Specificky zaměřená příprava na ZŠ u dětí, které absolvují poslední ročník docházky do mateřské školy (propedeutika psaní, čtení, logopedie) a ty vědomosti, dovednosti, které jsou vhodné pro úspěšné zahájení školní docházky 5. Postupně vytvořit moderní školu s příznivým klima, spoluprácí s rodinou, regionem, postupně nastavit kulturu školy s hodnotami a normami aktivně sdílenými uvnitř naší organizace. Principy, na kterých je vzdělávání založeno o MŠ je institucí pro dítě a jeho prospěch o Vzdělávání probíhá v modelu osobnostně orientované výchovy, kde je dán dětem dostatečný prostor pro jejich aktivity, zájmy, rozhodování a aktivní zapojení se do procesu učení a života školy o Cíle vzdělávání jsou orientovány k dítěti, směřují k získávání očekávaných kompetencí o Obsah vzdělávání vychází ze života dětí a nejbližšího prostředí, v němž žijí, je zaměřen na aktivity estetické (výtvarné, hudební, slovesné dramatické, dramaterapii) o Vzdělávání je realizováno v podnětném prostředí, prostředí pohody a bezpečí fyzickém i psychickém o Děti se učí prostřednictvím prožitkového a činnostního učení pozorováním, tvořením a povídáním o prožitém 4

5 o Vzdělávání probíhá na základě přirozených činností, učení je spontánní i řízené (didakticky zacílené činnosti, zdravotní cvičení), s důrazem na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitu o Každé dítě je vnímáno jako jedinečná osobnost, což se odráží i v přístupu ke každému dítěti a respektování jeho osobních možností a potřeb, prioritní je přínos pro dítě, jeho osobní pokrok o Důraz je kladen na specifickou přípravu dětí před nástupem do základní školy (propedeutika psaní, čtení, rozvoj fonematického sluchu) a rozvoj všech kompetencí umožňujících získávat dovednosti potřebné k zahájení školní docházky o Vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte, tzn. je zdůrazňován celostní, komplexní přístup Obecná charakteristika mateřské školy Odloučené pracoviště MŠ Květná 4, Prostějov 6 učitelek, všechny pracují na úvazek celý úvazek. O děti se starají 3 provozní pracovnice. Součástí školy je školní jídelna, která zaměstnává 2 pracovnice, jídlo vaří jen pro MŠ Květná 4. Kapacita pracoviště (75 dětí) je zcela naplněna. Děti jsou rozděleny do tří tříd s celodenním provozem. Věkově smíšené třídy od 3 do 6 ti let, včetně dětí s odkladem školní docházky, vytváří velmi dobré podmínky pro přirozenou socializaci dítěte v první velké skupině, se kterou se dítě setkává. Vzájemná spolupráce v rámci subjektu je více v oblasti řízení školy, v oblasti vzdělávání, organizace, podmínek a výsledků je škola samostatná, za provoz a kvalitu vzdělávání je odpovědná vedoucí učitelka (vedoucí zaměstnanec). Mateřská škola leží v zástavbě starších panelových domů i rodinných domků, v blízkosti lesoparku Hloučela. Má ideální podmínky na vzdělávání v rámci ekologické a environmentální výchovy dětí. Tato oblast tedy bude východiskem pro naše vzdělávací záměry a realizaci činnostního a požitkového vzdělávání spolu s výchovou ke zdravému životnímu stylu. V blízkosti mateřské školy je Základní škola E. Valenty, kam odchází většina našich děti zahajujících školní docházku. V rámci spolupráce budeme postupně seznamovat předškolní děti s prostředím základní školy, aby se mohly lépe adaptovat v roli školáka. Cílem vzdělávání pak bude kvalitní realizace školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) v rámci přirozeného naplňování kompetencí dětí předškolního věku. Vzdělávání v mateřské škole vychází z podmínek, které je třeba při vzdělávání dodržovat a jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami (Jsou to materiální, personální a pedagogické podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace zajištění chodu školy, řízení školy, spoluúčast rodičů, přístup ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných), z potřeb dětí, invence učitelek, místních podmínek, z finančních podmínek. 5

6 V mateřské škole děti mohou realizovat v rámci programu i své dovednosti v kroužku anglického jazyka, grafomotoriky, Cvičení s netradičním náčiním, projekt sexuální výchovy, dramaterapie, těsná spolupráce s ekologickým sdružením IRIS, spolupráce s PPP v rámci osvětové činnosti pro rodiče. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Objekt mateřské školy je typizovaná budova, která se nachází v rozlehlé, vhodně upravené zahradě. Nevyhovující jsou však kovové skluzavky. Vybavení pracoviště je na velmi dobré úrovni, děti mají samostatný přístup k hračkám, pomůckám a materiálu. Ve všech třídách je dostatek moderních pomůcek a hraček. Postupně jsou vyvářeny herní kouty pro námětové hry a činnosti. Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které vyhovují frontálním činnostem a individuálním hrám, méně však podporují svým vybavením socializaci dětí či skupinových hrám. Dětský nábytek je standardní. Tělovýchovné nářadí je uloženo v kabinetech, což snižuje možnost aktivní manipulace s ním v rámci aktuálních změn programu či potřeb dětí. Dětské sezení je velikostí židlí a stolků dle antropometrických požadavků. Hraček, pomůcek a náčiní je dostatek, různorodého charakteru a jsou neustále doplňovány. Všechny prostory splňují hygienické a bezpečnostní normy a platné předpisy. V jednotlivých třídách se budou každoročně realizovat projekty zlepšování vnitřního prostředí třídy (vytvoření jednotlivých center aktivit). Učitelky připravují projekty těchto center s finanční rozvahou a časovým horizontem realizace. Výhled: Rekonstrukce střechy výměna oken, revitalizace školní zahrady Životospráva Velkou výhodou školy je vlastní kuchyně. Za plnohodnotnou a vyváženou stravu odpovídají pracovnice školní jídelny. Děti mají během dne dostatek tekutin, v rámci zdravé životosprávy jsou dětem nabízeny dva druhy tekutin, z nichž jedna je neslazená. Je zajišťován pravidelný denní rytmus s flexibilním řádem, učitelky odpovídají za to, že jsou naplňovány individuální potřeby dítěte Děti jsou dopoledne nejméně 2 hodiny venku, pokud to dovolí počasí. Zodpovídá učitelka. Individuální potřeba odpočinku je zajištěna jak odpočinkem, spánkem, tak i klidovou herní činností dětí. Pedagogové jsou ve škole dětem přirozeným vzorem zdravého životního stylu. V oblasti stravy spolupracuje vedení MŠ se školní jídelnou při zavádění racionální stravy při vytváření zdravých stravovacích návyků dětí a seznamování s novými potravinami, které vhodně působí na organizmus (celozrnné pečivo apod.) Výhled: Nabízet dětem neslazené tekutiny, které děti povedou k návyku příjmu tekutin bez potřeby cukru. 6

7 Psychosociální podmínky Sociální prostředí mateřské školy je bezpečné, děti postupně se seznamují s pravidly, kterými se řídí i dospělí, a učí se je dodržovat. Nově příchozí děti mají zajištěn adaptační režim (příloha PPŠ ) Oblast pedagogického působení na děti v oblasti psychosociálních podmínek se řídí plně zásadami určenými Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Výhled: Nastavit všechna pravidla v pozitivní poloze, vést děti k pozitivnímu chování ke svým vrstevníkům Organizace chodu mateřské školy Organizace mateřské školy se řídí denním řádem, který upravuje chod mateřské školy a je součástí aktuálního Pracovního plánu školy. Děti jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd. Provoz školy je od 6:30 do 16:30 hod. Přijímání dětí do tříd pracoviště je dáno vnitřní předpisem MŠ Partyzánská 34, Prostějov. Vzdělávání ve všech třídách pracoviště je realizováno v rámci plnění Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Ze ŠVP vychází třídní vzdělávací programy, které připravují učitelky společně v každé třídě. Zaměření tříd je realizováno až na základě vyhodnocení vstupní diagnostiky skupiny dětí v jednotlivých třídách a na základě projeveného zájmu rodičů. Pracoviště mateřské školy řídí vedoucí učitelka (vedoucí zaměstnanec). Všichni pracovníci se řídí danými zákony a předpisy, povinnosti, pravomoci a úkoly pracovníků jsou vymezeny v Zákoníku práce, v Pracovním řádu školy, v organizaci provozu a vnitřním režimu pracoviště Květná 4, dále pokyny vedoucí učitelky. Za organizační chod a vzdělávání odpovídá ředitelce vedoucí učitelka pracoviště. Všechny pedagogické pracovnice splňují podmínky odborné kvalifikace, vzdělávají se v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, samostudiem Služby pedagogů jsou nastaveny tak, aby byla při všech činnostech zajištěna dětem bezpečnost, zdravý osobnostní rozvoj při naplňování jejich individuálních potřeb a přání a při plnění cílů stanovených tímto ŠVP. Všechny pedagogické pracovnice se řídí principy a zásadami vzdělávání předškolních dětí dle RVP PV a dohodnutými pravidly v pracovním týmu (uvedeny v PPŠ). Uvnitř MŠ je vytvořen funkční informační systém, vzhledem k ředitelce školy je realizován prostřednictvím vedoucí učitelky. Vedoucí učitelka podporuje a motivuje spoluúčast všech pracovnic na rozhodování o zásadních otázkách školního programu (obsah jednání pedagogických rad), jeho plánování, realizace i vyhodnocování, metodicky učitelky vede, zvláštní důraz klade na zaškolení začínající učitelek. 7

8 Mateřská škola zve rodiče ke spolupráci, jejich potřeby a přání zjišťuje formou dotazníkového šetření, besed, třídních schůzek, individuálně. Mateřská škola spolupracuje s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních vzdělávacích problémů dětí a před zahájením povinné školní docházky (logoped, PPP, SPC, ZŠ) Rámcový režim dne v mateřské škole Provoz MŠ je od 6,30 hod. do 16,30 hod. Pevně stanovená doba je v režimu dne stanovena pouze pro dobu jídla, pohybu venku a odpoledního odpočinku. Ostatní doba je věnována plnění vzdělávacího programu ve třídách v rámci integrovaného vzdělávání s důrazem na prioritní význam spontánních her. Doba jídla: průběžná přesnídávka hod. oběd hod. svačinka hod. Pobyt venku: hod. Odpolední odpočinek dětí: hod. (spánek nebo klidové činnosti, individuální práce s dětmi). Měsíc září je pro adaptaci nově příchozích dětí, je tedy nutné dbát na to, aby děti postupně přijímaly dospělé i ostatní děti, sžívaly se s novým prostředím a nenásilně vstupovaly do nových sociálních vztahů. O uspořádání dne ve třídě rozhoduje učitelka a respektuje tyto zásady: - sladit vyváženou potřebu svobody a řádu pro zdravý rozvoj dítěte - založit uspořádání dne na potřebách zdravé životosprávy dítěte - při uspořádání dne vycházet z konkrétní situace dětí a školy Organizace vzdělávání Organizace vzdělávání v mateřské škole je nastavena tak, aby vyhovovala jak školskému zákonu (RVP PV), tak i podmínkám školy, dětem. Pedagogické pracovnice jsou povinny dodržovat pravidla, která jsou níže uvedena: Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole se maximálně bude přizpůsobovat vývojovým fyziologickým poznávacím, sociální a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny, bude dbát, aby tato vývojová specifika byla plně respektována při vzdělávání dětí. 8

9 Naše mateřská škola bude nabízet pro děti vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné a podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Naší snahou bude, aby se každé dítě u nás cítilo dobře, bezpečně, radostně a spokojeně. Naším úkolem bude zajišťovat takové podmínky, aby se děti mohly projevovat, bavit a zaměstnávat svým přirozeným dětským způsobem Vzdělávání bude v našich třídách důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně specifických vzdělávacích potřeb. Učitelky školy mají povinnost každému dítěti poskytovat pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje a v kvalitě, která mu vyhovuje. V mateřské škole jsou respektovány rozvojové předpoklady a možnosti dětí uplatňováním odpovídajících metod a forem vzdělávání. Realizované vzdělávání ve třech věkově smíšených třídách (děti od 3 do 6ti let) nese významnou hodnotu pro sociální oblast rozvoje každého dítěte, je založené na principu přirozené nápodoby. Dospělí jsou povinni poskytovat dětem vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. Děti před zahájením školní docházky budou vzdělávány s cílem individuálního dosažení takových poznatků, dovedností, hodnot a osobností samostatnosti, aby co nejlépe mohly převzít roli školáka. Metoda prožitkového učení a kooperativního učení hrou a činností, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, bude s cílem podpory dětské zvídavosti, potřeby objevovat, prožívat radost z učení, ovládat další dovednosti. Učení cíleně plánovat s cílem vytváření a využívání situací, které poskytují dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. Didaktický styl vzdělávání bude v mateřské škole založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě dítěte v rámci této nabídky a jeho aktivní účasti. Hlavní úloha učitelek ve třídách je provázet děti při vzdělávání, iniciovat vhodné činnosti, připravovat podnětně bohaté a bezpečné prostředí, nabízet dětem příležitosti jak poznávat, přemýšlet, chápat a rozumět sobě a všemu kolem sebe. Uplatňování integrovaného přístupu k předškolnímu vzdělávání bude stále našim hlavním úkolem v období kurikulární reformy při vzdělávání dětí předškolního věku i pro období platnosti ŠVP. Vzdělávání probíhá v rámci integrovaných bloků, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků prioritně vychází ze života dítěte, musí být smysluplný, zajímavý a užitečný. Vzdělávání v integrovaných blocích povede dítě ke získávání skutečných činnostních výstupů kompetencí. Učitelky jsou při tvorbě třídních vzdělávacích programů povinny vycházet a respektovat následující podmínky: o konkrétní podmínky mateřské školy (přírodní, materiální), třídy (invence učitelek, složení dětských skupin, vybavení třídy) o individuální předpoklady každého dítěte o tok času roční období, svátky, příležitosti v čase a daném prostoru o témata školního vzdělávacího programu vychází: - ze vztahu k vlastnímu tělu: (porozumět svému tělu, chápat zdraví jako hodnotu) 9

10 - ze vztahu k vlastní osobnosti: identita, (jméno, dívka nebo chlapec, stáří, kde bydlí, s kým bydlí, příbuzenské vztahy), situační role dítěte (modely chování, sebepoznávání typu temperamentu, moje reakce), sklonů (co se mi líbí), a vloh (co se mi daří, co umím), sebeovládání (ovládat impulsy dávat si pokyny), zdravé sebevědomí a sebedůvěra - ze sociálních vztahů: otec, matka, rodiče, sourozenci, prarodiče, svatba, manželství, rodina, soužití, destruktivní chování, rozvod, kamarád, známý, cizinec, nepřítel, mateřská škola, učitelka, kuchařka, školník, spolužáci, obec, sousedé, listonoš, prodavač, lékař, ošetřovatelka, povolání rodičů - ze vztahu ke světu: okolní příroda, krajina, Země, vesmír, neživá a živá příroda, život, smrt, zdraví, nemoc, vzduch, voda, oheň, Slunce, počasí, rostliny, zvířata, člověk, národ, rasa Výhled: Využívat metody a formy vzdělávání, které umožní, zejména nejstarším dětem, poznávat nové prostředí, zajímavá místa ve městě tak, aby se děti postupně získávaly povědomí i v jiném prostředí (příprava na ZŠ) Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovnic jsou jasně vymezeny (RVP PV, PPŠ) Je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř mateřské školy (pedagogický sbor, provozní zaměstnanci, zaměstnanci kuchyně, vedení školy ve vazbě k ředitelce školy, tak i navenek (prostřednictvím ředitelky ke zřizovateli, k organizacím knihovna, divadlo, Policie, ekologická organizace Iris, sponzorské firmy, Mateřské centrum, základní škola, místní tisk apod.) Při vedení zaměstnanců vedoucí zaměstnanec (vedoucí učitelka) vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje ostatní zaměstnance do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomocí a prostoru pro diskusi ( pedagogické rady) a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje celý tým na rozhodování o zásadních otázkách školního vzdělávacího programu. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci zaměstnanců, pozitivně je motivuje a podepluje jejich vzájemnou spolupráci zvláště ve třídách. Učitelky pracují zvláště ve třídách jako tým, domlouvají se na společných postupech, vystupují jednotně vzhledem k rodičům dětí, pokud je to vhodné a žádoucí, zvou ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o analýzu aktuálního stavu, využívá zpětné vazby hlavně prostřednictví pedagogické rady, dotazníkového šetření, anket, rozhovorů, hospitační a kontrolní činnosti apod.), významným zdrojem informací pro rok 2008/2009 bude vlastní hodnocení školy v oblasti podmínek, průběhu, výsledků vzdělávání, spolupráce a využitelnosti finančních zdrojů pro naplňování ŠVP. Výsledky vzdělávání jsou kontrolovány kontrolními (hodnotní a hospitační činnost vedoucí učitelky) a evaluačními nástroji, jsou smysluplné a funkční, slouží ke zvyšování kvality vzdělávání a jsou podkladem pro hodnocení práce školy v dokumentu Vlastní hodnocení školy (to škola provádí jednou za dva roky). MŠ spolupracuje s ředitelkou školy (subjektu), se ZŠ Valenty při řešení zápisu do ZŠ, odborníky (PPP, SPC, logopedem ), Výhled: Přenášet kompetence na pracovnice školy tak, aby pracovní tým byl motivován ke spolupráci. 10

11 Personální a pedagogické zajištění mateřské školy Všechny pedagogické pracovnice jsou učitelky, mají předepsanou odbornou kvalifikaci, tři učitelky mají vysokoškolské vzdělání. Učitelský sbor pracuje na základě jasně vymezených kompetencí, společně vytvořených pravidel, činnost směřuje k průběžnému zkvalitňování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Pedagogické pracovnice se průběžně vzdělávají v rámci systému DVPP, samostudiem, vzájemnými metodickými návštěvami mezi sebou navzájem. K DVPP přistupují aktivně a odpovědně, uvědomují si, že výsledky DVPP musí využívat ve vlastní pedagogické práci (aplikace poznatků do vzdělávání hodnotí vedoucí učitelka při své hospitační činnosti). Vedoucí učitelka provádí personální audit pro přijímání nových pracovnic má jasně stanovená kriteria (odbornost, lidské vlastnosti, invenci a estetické zaměření uchazečky). Pedagogické pracovnice mají povinnost se chovat, pracovat a jednat profesionálně s lidským přístupem k dětem, rodičům, kolegyním, vedení školy. Specializované služby (logopedie, péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami ty, ke kterým nemají učitelky dostatečné odborné kompetence, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky prostřednictvím rodičů či jejich zákonných zástupců). Výhled: Udržet velmi dobrou spolupráci s logopedkou. Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi učitelkami a rodiči je vytvářeno prostředí oboustranné vzájemné důvěry a otevřenosti, vstřícnost, porozumění a ochota aktivně spolupracovat při vzdělávání dětí předškolního věku. Učitelky sledují konkrétní potřeby dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět (pokud to jde). Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů vždy ale s aktivním přístupem a zapojením se do aktivit spolu se svým dítětem. Rodiče jsou dostatečně a průběžně informováni o všem, co se v mateřské škole děje prostřednictvím schůzek, nástěnek, letáčků i ústních informací. O prospívání a výsledcích vzdělávání jsou rodiče informováni, pokud mají zájem, či pokud se děje něco mimořádného. V těchto případech si učitelky sjednávají schůzku s rodiči mimo dobu jejich přímé vzdělávací práce. Rodičům je nabízena konzultační hodina vedoucí učitelky pro rodiče ve středu hod., nejlépe dle předchozí domluvy. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost ve sdělovaných skutečnostech. Provozní pracovnice k těmto údajům nemají přístup. 11

12 Učitelky respektují názory a přání rodičů, varují se přílišné horlivosti v poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola si je vědoma, že rodiče mají zákonnou primární povinnost péče o dítě, že pouze doplňuje rodinnou výchovu a profesionálně rodičům pomáhá při vzdělávání dětí. Nabízí rodičům poradenský servis i osvětové aktivity. Jsme si vědomi toho, že dnešní mateřská škola zdravému vývoji dítěte prospívá a je otevřena rodině. Cílem naší spolupráce bude partnerství a vzájemný respekt. Znamená to možnost přímé aktivní účasti ve vzdělávání, od krátké návštěvy až po celodenní pobyt. Úkolem školy bude vytvořit společně dohodnutá pravidla takového pobytu (nabídka, přání, dohoda, dodržení dohody), vstřícnou komunikací tak navazovat na výchovu v rodině. Mateřská škola chce při spolupráci s rodiči: - poznávat výchovný styl rodiny, prohloubit poznatky o dítěti zkvalitňovat tak vlastní výchovné působení - obohatit život v MŠ chce prostřednictvím rodičů, jejich profesí, životních zkušeností, otevřít tak úzké sociální prostředí školy - seznamovat rodiče s výchovnými záměry školy, které mohou aplikovat ve vedení dítěte doma - dávat rodičům představu o zvláštnostech předškolního věku, poznatky zdravotnické, hygienické, psychologické, pedagogické - zvát rodiče do programu dne, rodiče tak mohou pozorovat dítě ve skupině vrstevníků Spolupráci postavit na právech rodiče, že mohou výchovu dítěte v mateřské škole ovlivňovat, mohou domlouvat výchovné strategie jednotného působení školy a rodiny. Škola v rámci spolupráce chce povzbudit rodiče, aby si ujasnili výchovné priority, jaká je jejich úloha na této cestě a co mohou od mateřské školy požadovat. Výhled: Motivovat ke spolupráci rodiče dětí, kteří mohou škole nabídnout zajímavou činnost, akci, exkurzi, poučení. Úzce spolupracovat s rodiči při řešení problémů dětí (zejména vzdělávacích, výchovných, specifických) a jednotně postupovat při pomoci dítěti. 12

13 Charakteristika jednotlivých tříd Mateřská škola má tři třídy pro děti ve věku od 3 do 6 let. V každé třídě je zapsáno 25 dětí, v každé třídě s dětmi pracují dvě kvalifikované pedagogické pracovnice. Děti jsou do tříd rozdělovány podle přání rodičů, pokud jsou sourozenci, pokud ve třídě probíhá v daném školním roce aktivita, kterou by chtěly děti (či jejich rodiče) aby absolvovaly. Děti, které jsou v posledním ročníku mateřské školy jsou specificky vzdělávány ve specifických dovednostech (s dosahem na klíčové kompetence pro předškolní věk), které jsou právě aktuální v daném věku a jsou žádoucí pro bezproblémové zahájení školní docházky. Nabídka doplňkových aktivit jednotlivých tříd: 1. třída se nachází v přízemí budovy - je v ní zapsáno 25 dětí ve věku od 3 do 6 let, aktivity třídy jsou zaměřeny na celkový rozvoj dítěte s důrazem na aktivity výtvarné, pracovní a hudební. Tyto aktivity jsou prováděny v rámci běžného vzdělávání ve třídě. Cvičení s netradičním náčiním, projekt rodinná výchova, ekologické aktivity v rámci ekocentra Iris. Další nabízenou aktivitou ve třídě je 2x týdně angličtina vedená certifikovaným odborníkem na AJ. Taneční škola Hubený nabízí rodičům možnost každý pátek získávat základy pohybové kultury. Angličtina a taneční škola je prováděna za úplatu). 2. třída se nachází v patře budovy v její pravé části ve třídě je zapsáno 25 dětí, děti jsou ve věku od 3 do 6 let, aktivity ve třídě jsou zaměřeny na celkový rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na rozvoj hudebních dovedností, projekt Písmenka (propedeutika čtení), logopedickou prevenci a dramaterapii v rámci rozvoje tvořivosti a prožitku dítěte. AJ a taneční škola Hubený, ekocentrum Iris. 3. třída se nachází v patře nalevo - je v ní zapsáno 25 dětí ve věku od 3 do 6 let, aktivity jsou zaměřené na tvořivost, tvoření s netradičním materiálem, netradiční metody ve výtvarce, prožitek činnostní učení v rámci dramatické výchovy tak, aby se děti nejen dovídaly nové, ale získávaly i dovednosti a postoje v rámci svého osobnostního rozvoje. Ve třídě je nabízena grafomotorika jako propedeutika psaní, dále rozvoj fonematického sluchu pro přípravu na čtení, AJ, environmentální výchova ve spolupráci s ekocentrem Iris. Společné aktivity jsou na škole prováděny formou spolupráce mezi jednotlivými třídami (společná setkávání, výlety, návštěvy hvězdárny, knihovny, vycházky, návštěva dopravního hřiště, muzeum, divadlo a další). Každý školní rok je ukončen Zahradní slavností loučení se školáky (karneval, táborák, soutěže, stezka odvahy na Hloučeli, Noc odvahy ve školce apod.) 13

14 Charakteristika Školního vzdělávacího programu MŠ Prostějov, Květná 4 Dívej se kolem sebe, citlivě vnímej a poznávej vše, co tě zaujme, tvoř sám nebo s ostatními a povídej si s nimi o tom, co jsi při tvůrčí hře prožil, co tě při ní napadlo a vedlo k zamyšlení ( Slavíková ) 14

15 Motto: Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy Prostřednictvím naplňování vize chceme v naší mateřské škole: otevírat cesty k poznání i sebepoznání, k rozvíjení osobnosti, k rozvoji komunikačních a sociálních dovedností, trvalému zájmu o kulturu, hledání odpovědí na otázky související s učením, hodnotami a osobní samostatností každého dítěte, které bude schopno zvládat takové nároky života, jež jsou na ně kladeny v prostředí jemu blízkém a zároveň i ty, které ho čekají v budoucnu Každý integrovaný blok vzdělávání je otevírán samostatným klíčem s hodnotou, na niž je vzdělávání v bloku zaměřeno: klíč k přátelství klíč k tajemství klíč k radosti klíč k lásce náležet někomu klíč k porozumění klíč k učení klíč k poznávání 15

16 Vzdělávací obsah školního programu Sedm integrovaných bloků vzdělávání, prostřednictvím kterých naše mateřská škola realizuje předškolní vzdělávání vychází z cílů vzdělávání v oblastech dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět probíhá prostřednictvím tématických částí vztahujících se k danému tématu uvádí, co dítě postupně v dané oblasti ve svém individuálním rozvoji zvládá informuje, ke kterým kompetencím tím vývoj dítěte směřuje (kompetenci k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních, občanských a činnostních) evaluace a hodnocení dosažených výsledků vzdělávání probíhá na úrovni rozvoje individuální osobnosti dítěte i celé skupiny v rámci socializace 16

17 1. Otevírám školku klíčem Tento měsíc otevřeme klíčem k přátelství Pro některé děti je září příchod po prázdninách a pro některé je to úplně nová životní situace Úvodní tematický celek je spojen v měsíci září s problematikou adaptačního prostředí dětí nově přicházejících do mateřské školy. Pro některé děti jde i o příchod po dlouhých prázdninách, potřebující čas na přizpůsobení se nově vzniklé situace. Nabízíme činnosti a vytváříme takové podmínky, které celý adaptační proces dětem usnadní a zpříjemní. Prvotním očekávaným výstupem tohoto celku je nejen aby se dítě dobře adaptovalo v prostředí třídy a komunikovalo s prostředím, ale aby poznalo i samo sebe - poznávat druhé učitelka, kamarádi - naučí sebeobslužným dovednostem a zdravým návykům životosprávy - uvědomovat duševní pohodu, rozvíjet řeč, sebevyjádření, poznávání, učení - bude získávat relativní citovou samostatnost - seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému, podílet se na jejich vytváření Bude se seznamovat s různorodými činnostmi v oblasti výtvarné, hudební, pohybové, jazykové Součástí tohoto ocelku bude monitoring toho, co dítě už zná a umí (pro potřeby individuální diagnostiky dítěte) Tématické části: 1. Ahoj školko, tady jsem já 2. Já a moje zrcadlo 3. Kdo jsem já a kdo jsi ty? 17

18 Obsah vzdělávání: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika (jazyk a řeč) (poznávací fce, předst., fantazie) dílčí cíle očekávané výstupy směr ke klíčovým kompetencím Co učitelka u dítěte podporuje: Co dítě postupně zvládne: Rozvíjení pohybových schopností, zdokonalování Pohybovat se bezpečně v prostoru i skupině dětí, dovedností v oblasti hrubé motoriky a nastavování v oblasti JMR koordinovat lokomoci, vědomě napodobit dovedností jemné motoriky jednoduchý pohyb Učit se pořádku, dodržování čistoty Dbát na pořádek, čistotu, postupně vnímá řád k ku Osvojení si poznatků o bezpečí Vnímat, že některé situace mohou být nebezpečné kkřp Osvojení si věku přiměřených praktických Zvládnout sebeobsluhu, (hygiena, postarat se o sebe a dovedností své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat) Rozvoj fyzické zdatnosti, otužování Zvládat překážky, házet,chytat míč, zvládat pohybové Rozvíjení vnímání, naslouchání, porozumění Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování) Podpora zájmu o nové poznatky, dovednosti hry Rozvoj schopností citové vztahy vytvářet, rozvíjet, prožívat Pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, poznávat kamarády jménem Vstupní diagnostika jazykových projevů dítěte, individualizovaná péče dětem s vadami řeči Zaměřovat se na to, co je z hlediska poznávacího důležité podstatné znaky předmětů, vlastnosti, podoba, rozdíl, společné znaky, souvislosti) Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k dalšímu učení (sebepojetí,c Získávání relativní citové samostatnosti Odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez ksap ity, vůle) jejich opory Poznávání sebe sama, uvědomování si vlastní Uvědomovat si svoji samostatnost, přijímat pozitivní identity, získávání sebedůvěry hodnocení Dítě a ten Seznamování s pravidly chovní ve vztahu k Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, ksap ksao ksao kk kk kkřp 18

19 druhý druhému respektovat práva druhých Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovedností Porozumění běžným projevům, vyjádření emocí a nálad, verbální i neverbální přirozeně bez zábran komunikovat Rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet ke skupině dětí ve třídě Dítě a společnost Dítě a svět Rozvíjet schopnosti vytvářet citové vztahy s učitelkou, vrstevníky Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného prostředí třídy Diagnostika schopnosti žít ve společenství Vytváření pozitivního vztahu ke kultuře, poznávat, že ho lze vyjadřovat a projevovat Seznamování s prostředím, ve kterém dítě žije, poznávat možná nebezpečí a postupně se učit jim předcházet Osvojování si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého bezpečného prostředí (třídění odpadu) Adaptovat se na život ve škole, chápat, že každý má své místo ve skupině, chovat se zdvořile, utvořit si postupně představu o pravidlech chování i ve společenských situacích, dodržovat pravidla her Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (sympatie, soucítění, radost, spokojenost, strach, smutek, odmítnutí) Vytvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách v MŠ, na veřejnosti Rozvoj schopností žít autenticky, chovat se přirozeně, prosociálně, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností (zazpívat píseň, zacházet s DHN, sledovat a rozlišovat rytmus) Orientovat se bezpečně v prostředí školy, postupně v blízkém okolí, zvládat opakující se požadavky, orientovat se na školní zahradě Mít některé elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké pro ně smysluplné, zajímavé environmentální výchova, ekologická KK ksap kkřp kčao kkřp kčao kčao Vzdělávací nabídka: (co učitelka dítěti nabízí) Aktivity vhodné pro přímou adaptaci dítěte Lokomoční, nelokomoční a jiné činnosti (chodit se správným držením těla, střídat stoj a stoj na špičkách, chodit s předmětem na hlavě, překračovat překážky), střídat běh, chůzi, zastavit se na signál, najít domluvené místo, poskakovat snožmo na místě, z místa, procvičovat koulení míčem a reakci na koulející se míč, střídat běh a chůzi, zastavit na signál, najít domluvené místo, lehy, převaly, rytmizovat chůzi Zdravotně zaměřené činnosti vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení 19

20 Smyslové hry, hry důvěry, hry v roli (skupinové a individuální) Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti (hygiena, úklid, úpravy prostředí, oblékání) Příležitosti a činnosti zaměřené k poznávání lidského těla Aktivity směřující k prevenci úrazů Relaxační, odpočinkové činnosti, zdravotně zaměřené činnosti Sluchové a rytmické činnosti Poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů, prohlížení a čtení knížek Běžné verbální aktivity (i nonverbální) Jazykové chvilky jako propedeutika správné výslovnosti Jazykové hry pro rozvoj slovní zásoby Spontánní, volná hra, činnosti zaměřené na pravidla vzájemné soužití, interaktivní, sociální, napodobování zvuků, improvizace Naslouchat zvukům v přírodě, řeči lidí, zkoušet napodobovat Přednes říkadla, zpěv s oporou o hlas učitelky, zpěv s doprovodem hudebního nástroje, hra na ozvěnu, ukolébavky před odpoledním odpočinkem Činnosti zaměřené na vzájemné soužití, půjčit hračku Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí v němž dítě žije rodina, škola Hry s námětem různých sociálních rolí Aktivity poučující o možných nebezpečných situacích dopravní situace, zvířata Konstruktivní tvoření, skládačky, labyrinty, pexeso, doplňovačky, pracovní listy, tvoření a kombinace neobvyklých materiálů Experimentování s výtvarným materiálem, vytvářet skvrny, čmáranice, hledat v nich tvary, dokreslovat Zkoušet kreslit lidskou postavu Tvořit stavby z písku Komunitní kruh pro podporu sociální adaptace dítěte Aktivity podporující péči o životní prostředí, ekohry Vycházky do biokoridoru Hloučela Sběr přírodnin a jeho využití ke hrám, skládat mozaiky, modelovat s hlíny i z písku Záměrné pozorování objektů, předmětů, pojmenování a poznávání jejich vlastností Třídění materiálů Spolupráce s ekologickým sdružením IRIS (realizace projektu výchovy k ochraně přírody) Rizika: (co může ohrozit úspěch vzdělávacích záměrů) Denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám ZŽS Neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte Dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků a činností, nevhodné oblečení při pohybových činnostech 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více