Dívej se, tvoř a povídej

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dívej se, tvoř a povídej"

Transkript

1 Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/ /2011 Č. j. 131/2008 Inovovaná verze k datu 1. září 2010 s platností do Vydala ředitelka mateřské školy: Martina Hošťálková Zpracovala vedoucí učitelka Bc. Alena Laníková a pedagogický sbor

2 O B S A H 1. Identifikační údaje o mateřské škole 3 2. Hlavní cíle školního vzdělávacího programu, principy vzdělávání 4 3. Obecná charakteristika mateřské školy 5 4. Podmínky vzdělávání 6 5. Organizace vzdělávání 8 6. Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika jednotlivých tříd Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu Otevírám školku klíčem Co pan Podzim podává, prodává a přináší Klíč k vánočním zastavením Dívej se, tvoř a povídej Jak se jezdí do jara Domku, domečku, kdo v tobě bydlí Putování letem světem Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Zásady pro práci s integrovanými bloky vzdělávání Autoevaluace mateřské školy Schválení školního vzdělávacího programu 53 2

3 Identifikační údaje o mateřské škole Prostějov, Květná 4 Název právního subjektu: MŠ Prostějov, Partyzánská 34 Subjekt sdružuje tato pracoviště: MŠ Prostějov, Partyzánská 34 (ředitelství MŠ) MŠ Prostějov, A. Krále 16 MŠ Hanačka MŠ Prostějov, Květná 4 Zřizovatel subjektu: Město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 12-14, Prostějov Ředitelka subjektu: Martina Hošťálková Vedoucí zaměstnanec pracoviště: Bc. Alena Laníková telefon, mail, www MŠ Květná Prostějov: , Účel a předmět činnost mateřské školy je vymezen 33 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školského zákona) a prováděcími předpisy. Podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, podílení se na jeho zdravém citovém, rozumovém, tělesním rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů Vytváření základních předpokladů pro pokračování vzdělávání Napomáhání vyrovnávání nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání Účel a předmět činnosti zařízení školního stravování (školní jídelna) je vymezen 119 školského zákona a prováděcími předpisy. Školní vzdělávací program MŠ Prostějov, Květná 4 vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (čj / ), který stanovuje zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, podmínky průběhu vzdělávání včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Stanoví popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání ve škole uskutečňuje. Škola vypracovala školní vzdělávací program jako klíčový dokument, který vyjadřuje identitu školy, její hodnotovou orientaci a obsahové, formální i metodické priority její práce. Má dlouhodobější charakter v perspektivě tří let proto, aby škola našla svůj 3

4 specifický pedagogický i managerský styl, pracovala cílevědomě a plánovitě, aby představovala integrovaný celek, který spolu s dětmi, rodiči, vnějším prostředím a zaměstnanci vytváří společenství a ze skupiny pedagogů spolupracující tým. Hlavní cíle školy a vzdělávání 1. Vytvářet elementární základy všech klíčových kompetencí - k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské a vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná, a to prostřednictvím naplnění motivačního názvu programu Dívej se, tvoř a povídej vhodnými estetickými činnostmi, standardními i nadstandardními aktivitami, které záměry programu aktivně podporují. 2. Vzhledem k tomu, že ŠVP MŠ Květná 4 byl prvotně postaven na kurikulu MŠ podporující zdraví, paralelně bude probíhat výchova ke zdraví a témata zdraví a zdravého životního stylu budou zapracovávána již do tématických celků. 3. Vzhledem k příznivým podmínkám a poloze mateřské školy v koridoru Hloučela vytvářet elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí (environmentální výchova). 4. Specificky zaměřená příprava na ZŠ u dětí, které absolvují poslední ročník docházky do mateřské školy (propedeutika psaní, čtení, logopedie) a ty vědomosti, dovednosti, které jsou vhodné pro úspěšné zahájení školní docházky 5. Postupně vytvořit moderní školu s příznivým klima, spoluprácí s rodinou, regionem, postupně nastavit kulturu školy s hodnotami a normami aktivně sdílenými uvnitř naší organizace. Principy, na kterých je vzdělávání založeno o MŠ je institucí pro dítě a jeho prospěch o Vzdělávání probíhá v modelu osobnostně orientované výchovy, kde je dán dětem dostatečný prostor pro jejich aktivity, zájmy, rozhodování a aktivní zapojení se do procesu učení a života školy o Cíle vzdělávání jsou orientovány k dítěti, směřují k získávání očekávaných kompetencí o Obsah vzdělávání vychází ze života dětí a nejbližšího prostředí, v němž žijí, je zaměřen na aktivity estetické (výtvarné, hudební, slovesné dramatické, dramaterapii) o Vzdělávání je realizováno v podnětném prostředí, prostředí pohody a bezpečí fyzickém i psychickém o Děti se učí prostřednictvím prožitkového a činnostního učení pozorováním, tvořením a povídáním o prožitém 4

5 o Vzdělávání probíhá na základě přirozených činností, učení je spontánní i řízené (didakticky zacílené činnosti, zdravotní cvičení), s důrazem na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitu o Každé dítě je vnímáno jako jedinečná osobnost, což se odráží i v přístupu ke každému dítěti a respektování jeho osobních možností a potřeb, prioritní je přínos pro dítě, jeho osobní pokrok o Důraz je kladen na specifickou přípravu dětí před nástupem do základní školy (propedeutika psaní, čtení, rozvoj fonematického sluchu) a rozvoj všech kompetencí umožňujících získávat dovednosti potřebné k zahájení školní docházky o Vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte, tzn. je zdůrazňován celostní, komplexní přístup Obecná charakteristika mateřské školy Odloučené pracoviště MŠ Květná 4, Prostějov 6 učitelek, všechny pracují na úvazek celý úvazek. O děti se starají 3 provozní pracovnice. Součástí školy je školní jídelna, která zaměstnává 2 pracovnice, jídlo vaří jen pro MŠ Květná 4. Kapacita pracoviště (75 dětí) je zcela naplněna. Děti jsou rozděleny do tří tříd s celodenním provozem. Věkově smíšené třídy od 3 do 6 ti let, včetně dětí s odkladem školní docházky, vytváří velmi dobré podmínky pro přirozenou socializaci dítěte v první velké skupině, se kterou se dítě setkává. Vzájemná spolupráce v rámci subjektu je více v oblasti řízení školy, v oblasti vzdělávání, organizace, podmínek a výsledků je škola samostatná, za provoz a kvalitu vzdělávání je odpovědná vedoucí učitelka (vedoucí zaměstnanec). Mateřská škola leží v zástavbě starších panelových domů i rodinných domků, v blízkosti lesoparku Hloučela. Má ideální podmínky na vzdělávání v rámci ekologické a environmentální výchovy dětí. Tato oblast tedy bude východiskem pro naše vzdělávací záměry a realizaci činnostního a požitkového vzdělávání spolu s výchovou ke zdravému životnímu stylu. V blízkosti mateřské školy je Základní škola E. Valenty, kam odchází většina našich děti zahajujících školní docházku. V rámci spolupráce budeme postupně seznamovat předškolní děti s prostředím základní školy, aby se mohly lépe adaptovat v roli školáka. Cílem vzdělávání pak bude kvalitní realizace školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) v rámci přirozeného naplňování kompetencí dětí předškolního věku. Vzdělávání v mateřské škole vychází z podmínek, které je třeba při vzdělávání dodržovat a jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami (Jsou to materiální, personální a pedagogické podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace zajištění chodu školy, řízení školy, spoluúčast rodičů, přístup ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných), z potřeb dětí, invence učitelek, místních podmínek, z finančních podmínek. 5

6 V mateřské škole děti mohou realizovat v rámci programu i své dovednosti v kroužku anglického jazyka, grafomotoriky, Cvičení s netradičním náčiním, projekt sexuální výchovy, dramaterapie, těsná spolupráce s ekologickým sdružením IRIS, spolupráce s PPP v rámci osvětové činnosti pro rodiče. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Objekt mateřské školy je typizovaná budova, která se nachází v rozlehlé, vhodně upravené zahradě. Nevyhovující jsou však kovové skluzavky. Vybavení pracoviště je na velmi dobré úrovni, děti mají samostatný přístup k hračkám, pomůckám a materiálu. Ve všech třídách je dostatek moderních pomůcek a hraček. Postupně jsou vyvářeny herní kouty pro námětové hry a činnosti. Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které vyhovují frontálním činnostem a individuálním hrám, méně však podporují svým vybavením socializaci dětí či skupinových hrám. Dětský nábytek je standardní. Tělovýchovné nářadí je uloženo v kabinetech, což snižuje možnost aktivní manipulace s ním v rámci aktuálních změn programu či potřeb dětí. Dětské sezení je velikostí židlí a stolků dle antropometrických požadavků. Hraček, pomůcek a náčiní je dostatek, různorodého charakteru a jsou neustále doplňovány. Všechny prostory splňují hygienické a bezpečnostní normy a platné předpisy. V jednotlivých třídách se budou každoročně realizovat projekty zlepšování vnitřního prostředí třídy (vytvoření jednotlivých center aktivit). Učitelky připravují projekty těchto center s finanční rozvahou a časovým horizontem realizace. Výhled: Rekonstrukce střechy výměna oken, revitalizace školní zahrady Životospráva Velkou výhodou školy je vlastní kuchyně. Za plnohodnotnou a vyváženou stravu odpovídají pracovnice školní jídelny. Děti mají během dne dostatek tekutin, v rámci zdravé životosprávy jsou dětem nabízeny dva druhy tekutin, z nichž jedna je neslazená. Je zajišťován pravidelný denní rytmus s flexibilním řádem, učitelky odpovídají za to, že jsou naplňovány individuální potřeby dítěte Děti jsou dopoledne nejméně 2 hodiny venku, pokud to dovolí počasí. Zodpovídá učitelka. Individuální potřeba odpočinku je zajištěna jak odpočinkem, spánkem, tak i klidovou herní činností dětí. Pedagogové jsou ve škole dětem přirozeným vzorem zdravého životního stylu. V oblasti stravy spolupracuje vedení MŠ se školní jídelnou při zavádění racionální stravy při vytváření zdravých stravovacích návyků dětí a seznamování s novými potravinami, které vhodně působí na organizmus (celozrnné pečivo apod.) Výhled: Nabízet dětem neslazené tekutiny, které děti povedou k návyku příjmu tekutin bez potřeby cukru. 6

7 Psychosociální podmínky Sociální prostředí mateřské školy je bezpečné, děti postupně se seznamují s pravidly, kterými se řídí i dospělí, a učí se je dodržovat. Nově příchozí děti mají zajištěn adaptační režim (příloha PPŠ ) Oblast pedagogického působení na děti v oblasti psychosociálních podmínek se řídí plně zásadami určenými Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Výhled: Nastavit všechna pravidla v pozitivní poloze, vést děti k pozitivnímu chování ke svým vrstevníkům Organizace chodu mateřské školy Organizace mateřské školy se řídí denním řádem, který upravuje chod mateřské školy a je součástí aktuálního Pracovního plánu školy. Děti jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd. Provoz školy je od 6:30 do 16:30 hod. Přijímání dětí do tříd pracoviště je dáno vnitřní předpisem MŠ Partyzánská 34, Prostějov. Vzdělávání ve všech třídách pracoviště je realizováno v rámci plnění Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Ze ŠVP vychází třídní vzdělávací programy, které připravují učitelky společně v každé třídě. Zaměření tříd je realizováno až na základě vyhodnocení vstupní diagnostiky skupiny dětí v jednotlivých třídách a na základě projeveného zájmu rodičů. Pracoviště mateřské školy řídí vedoucí učitelka (vedoucí zaměstnanec). Všichni pracovníci se řídí danými zákony a předpisy, povinnosti, pravomoci a úkoly pracovníků jsou vymezeny v Zákoníku práce, v Pracovním řádu školy, v organizaci provozu a vnitřním režimu pracoviště Květná 4, dále pokyny vedoucí učitelky. Za organizační chod a vzdělávání odpovídá ředitelce vedoucí učitelka pracoviště. Všechny pedagogické pracovnice splňují podmínky odborné kvalifikace, vzdělávají se v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, samostudiem Služby pedagogů jsou nastaveny tak, aby byla při všech činnostech zajištěna dětem bezpečnost, zdravý osobnostní rozvoj při naplňování jejich individuálních potřeb a přání a při plnění cílů stanovených tímto ŠVP. Všechny pedagogické pracovnice se řídí principy a zásadami vzdělávání předškolních dětí dle RVP PV a dohodnutými pravidly v pracovním týmu (uvedeny v PPŠ). Uvnitř MŠ je vytvořen funkční informační systém, vzhledem k ředitelce školy je realizován prostřednictvím vedoucí učitelky. Vedoucí učitelka podporuje a motivuje spoluúčast všech pracovnic na rozhodování o zásadních otázkách školního programu (obsah jednání pedagogických rad), jeho plánování, realizace i vyhodnocování, metodicky učitelky vede, zvláštní důraz klade na zaškolení začínající učitelek. 7

8 Mateřská škola zve rodiče ke spolupráci, jejich potřeby a přání zjišťuje formou dotazníkového šetření, besed, třídních schůzek, individuálně. Mateřská škola spolupracuje s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních vzdělávacích problémů dětí a před zahájením povinné školní docházky (logoped, PPP, SPC, ZŠ) Rámcový režim dne v mateřské škole Provoz MŠ je od 6,30 hod. do 16,30 hod. Pevně stanovená doba je v režimu dne stanovena pouze pro dobu jídla, pohybu venku a odpoledního odpočinku. Ostatní doba je věnována plnění vzdělávacího programu ve třídách v rámci integrovaného vzdělávání s důrazem na prioritní význam spontánních her. Doba jídla: průběžná přesnídávka hod. oběd hod. svačinka hod. Pobyt venku: hod. Odpolední odpočinek dětí: hod. (spánek nebo klidové činnosti, individuální práce s dětmi). Měsíc září je pro adaptaci nově příchozích dětí, je tedy nutné dbát na to, aby děti postupně přijímaly dospělé i ostatní děti, sžívaly se s novým prostředím a nenásilně vstupovaly do nových sociálních vztahů. O uspořádání dne ve třídě rozhoduje učitelka a respektuje tyto zásady: - sladit vyváženou potřebu svobody a řádu pro zdravý rozvoj dítěte - založit uspořádání dne na potřebách zdravé životosprávy dítěte - při uspořádání dne vycházet z konkrétní situace dětí a školy Organizace vzdělávání Organizace vzdělávání v mateřské škole je nastavena tak, aby vyhovovala jak školskému zákonu (RVP PV), tak i podmínkám školy, dětem. Pedagogické pracovnice jsou povinny dodržovat pravidla, která jsou níže uvedena: Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole se maximálně bude přizpůsobovat vývojovým fyziologickým poznávacím, sociální a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny, bude dbát, aby tato vývojová specifika byla plně respektována při vzdělávání dětí. 8

9 Naše mateřská škola bude nabízet pro děti vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné a podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Naší snahou bude, aby se každé dítě u nás cítilo dobře, bezpečně, radostně a spokojeně. Naším úkolem bude zajišťovat takové podmínky, aby se děti mohly projevovat, bavit a zaměstnávat svým přirozeným dětským způsobem Vzdělávání bude v našich třídách důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně specifických vzdělávacích potřeb. Učitelky školy mají povinnost každému dítěti poskytovat pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje a v kvalitě, která mu vyhovuje. V mateřské škole jsou respektovány rozvojové předpoklady a možnosti dětí uplatňováním odpovídajících metod a forem vzdělávání. Realizované vzdělávání ve třech věkově smíšených třídách (děti od 3 do 6ti let) nese významnou hodnotu pro sociální oblast rozvoje každého dítěte, je založené na principu přirozené nápodoby. Dospělí jsou povinni poskytovat dětem vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. Děti před zahájením školní docházky budou vzdělávány s cílem individuálního dosažení takových poznatků, dovedností, hodnot a osobností samostatnosti, aby co nejlépe mohly převzít roli školáka. Metoda prožitkového učení a kooperativního učení hrou a činností, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, bude s cílem podpory dětské zvídavosti, potřeby objevovat, prožívat radost z učení, ovládat další dovednosti. Učení cíleně plánovat s cílem vytváření a využívání situací, které poskytují dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. Didaktický styl vzdělávání bude v mateřské škole založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě dítěte v rámci této nabídky a jeho aktivní účasti. Hlavní úloha učitelek ve třídách je provázet děti při vzdělávání, iniciovat vhodné činnosti, připravovat podnětně bohaté a bezpečné prostředí, nabízet dětem příležitosti jak poznávat, přemýšlet, chápat a rozumět sobě a všemu kolem sebe. Uplatňování integrovaného přístupu k předškolnímu vzdělávání bude stále našim hlavním úkolem v období kurikulární reformy při vzdělávání dětí předškolního věku i pro období platnosti ŠVP. Vzdělávání probíhá v rámci integrovaných bloků, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků prioritně vychází ze života dítěte, musí být smysluplný, zajímavý a užitečný. Vzdělávání v integrovaných blocích povede dítě ke získávání skutečných činnostních výstupů kompetencí. Učitelky jsou při tvorbě třídních vzdělávacích programů povinny vycházet a respektovat následující podmínky: o konkrétní podmínky mateřské školy (přírodní, materiální), třídy (invence učitelek, složení dětských skupin, vybavení třídy) o individuální předpoklady každého dítěte o tok času roční období, svátky, příležitosti v čase a daném prostoru o témata školního vzdělávacího programu vychází: - ze vztahu k vlastnímu tělu: (porozumět svému tělu, chápat zdraví jako hodnotu) 9

10 - ze vztahu k vlastní osobnosti: identita, (jméno, dívka nebo chlapec, stáří, kde bydlí, s kým bydlí, příbuzenské vztahy), situační role dítěte (modely chování, sebepoznávání typu temperamentu, moje reakce), sklonů (co se mi líbí), a vloh (co se mi daří, co umím), sebeovládání (ovládat impulsy dávat si pokyny), zdravé sebevědomí a sebedůvěra - ze sociálních vztahů: otec, matka, rodiče, sourozenci, prarodiče, svatba, manželství, rodina, soužití, destruktivní chování, rozvod, kamarád, známý, cizinec, nepřítel, mateřská škola, učitelka, kuchařka, školník, spolužáci, obec, sousedé, listonoš, prodavač, lékař, ošetřovatelka, povolání rodičů - ze vztahu ke světu: okolní příroda, krajina, Země, vesmír, neživá a živá příroda, život, smrt, zdraví, nemoc, vzduch, voda, oheň, Slunce, počasí, rostliny, zvířata, člověk, národ, rasa Výhled: Využívat metody a formy vzdělávání, které umožní, zejména nejstarším dětem, poznávat nové prostředí, zajímavá místa ve městě tak, aby se děti postupně získávaly povědomí i v jiném prostředí (příprava na ZŠ) Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovnic jsou jasně vymezeny (RVP PV, PPŠ) Je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř mateřské školy (pedagogický sbor, provozní zaměstnanci, zaměstnanci kuchyně, vedení školy ve vazbě k ředitelce školy, tak i navenek (prostřednictvím ředitelky ke zřizovateli, k organizacím knihovna, divadlo, Policie, ekologická organizace Iris, sponzorské firmy, Mateřské centrum, základní škola, místní tisk apod.) Při vedení zaměstnanců vedoucí zaměstnanec (vedoucí učitelka) vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje ostatní zaměstnance do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomocí a prostoru pro diskusi ( pedagogické rady) a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje celý tým na rozhodování o zásadních otázkách školního vzdělávacího programu. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci zaměstnanců, pozitivně je motivuje a podepluje jejich vzájemnou spolupráci zvláště ve třídách. Učitelky pracují zvláště ve třídách jako tým, domlouvají se na společných postupech, vystupují jednotně vzhledem k rodičům dětí, pokud je to vhodné a žádoucí, zvou ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o analýzu aktuálního stavu, využívá zpětné vazby hlavně prostřednictví pedagogické rady, dotazníkového šetření, anket, rozhovorů, hospitační a kontrolní činnosti apod.), významným zdrojem informací pro rok 2008/2009 bude vlastní hodnocení školy v oblasti podmínek, průběhu, výsledků vzdělávání, spolupráce a využitelnosti finančních zdrojů pro naplňování ŠVP. Výsledky vzdělávání jsou kontrolovány kontrolními (hodnotní a hospitační činnost vedoucí učitelky) a evaluačními nástroji, jsou smysluplné a funkční, slouží ke zvyšování kvality vzdělávání a jsou podkladem pro hodnocení práce školy v dokumentu Vlastní hodnocení školy (to škola provádí jednou za dva roky). MŠ spolupracuje s ředitelkou školy (subjektu), se ZŠ Valenty při řešení zápisu do ZŠ, odborníky (PPP, SPC, logopedem ), Výhled: Přenášet kompetence na pracovnice školy tak, aby pracovní tým byl motivován ke spolupráci. 10

11 Personální a pedagogické zajištění mateřské školy Všechny pedagogické pracovnice jsou učitelky, mají předepsanou odbornou kvalifikaci, tři učitelky mají vysokoškolské vzdělání. Učitelský sbor pracuje na základě jasně vymezených kompetencí, společně vytvořených pravidel, činnost směřuje k průběžnému zkvalitňování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Pedagogické pracovnice se průběžně vzdělávají v rámci systému DVPP, samostudiem, vzájemnými metodickými návštěvami mezi sebou navzájem. K DVPP přistupují aktivně a odpovědně, uvědomují si, že výsledky DVPP musí využívat ve vlastní pedagogické práci (aplikace poznatků do vzdělávání hodnotí vedoucí učitelka při své hospitační činnosti). Vedoucí učitelka provádí personální audit pro přijímání nových pracovnic má jasně stanovená kriteria (odbornost, lidské vlastnosti, invenci a estetické zaměření uchazečky). Pedagogické pracovnice mají povinnost se chovat, pracovat a jednat profesionálně s lidským přístupem k dětem, rodičům, kolegyním, vedení školy. Specializované služby (logopedie, péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami ty, ke kterým nemají učitelky dostatečné odborné kompetence, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky prostřednictvím rodičů či jejich zákonných zástupců). Výhled: Udržet velmi dobrou spolupráci s logopedkou. Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi učitelkami a rodiči je vytvářeno prostředí oboustranné vzájemné důvěry a otevřenosti, vstřícnost, porozumění a ochota aktivně spolupracovat při vzdělávání dětí předškolního věku. Učitelky sledují konkrétní potřeby dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět (pokud to jde). Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů vždy ale s aktivním přístupem a zapojením se do aktivit spolu se svým dítětem. Rodiče jsou dostatečně a průběžně informováni o všem, co se v mateřské škole děje prostřednictvím schůzek, nástěnek, letáčků i ústních informací. O prospívání a výsledcích vzdělávání jsou rodiče informováni, pokud mají zájem, či pokud se děje něco mimořádného. V těchto případech si učitelky sjednávají schůzku s rodiči mimo dobu jejich přímé vzdělávací práce. Rodičům je nabízena konzultační hodina vedoucí učitelky pro rodiče ve středu hod., nejlépe dle předchozí domluvy. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost ve sdělovaných skutečnostech. Provozní pracovnice k těmto údajům nemají přístup. 11

12 Učitelky respektují názory a přání rodičů, varují se přílišné horlivosti v poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola si je vědoma, že rodiče mají zákonnou primární povinnost péče o dítě, že pouze doplňuje rodinnou výchovu a profesionálně rodičům pomáhá při vzdělávání dětí. Nabízí rodičům poradenský servis i osvětové aktivity. Jsme si vědomi toho, že dnešní mateřská škola zdravému vývoji dítěte prospívá a je otevřena rodině. Cílem naší spolupráce bude partnerství a vzájemný respekt. Znamená to možnost přímé aktivní účasti ve vzdělávání, od krátké návštěvy až po celodenní pobyt. Úkolem školy bude vytvořit společně dohodnutá pravidla takového pobytu (nabídka, přání, dohoda, dodržení dohody), vstřícnou komunikací tak navazovat na výchovu v rodině. Mateřská škola chce při spolupráci s rodiči: - poznávat výchovný styl rodiny, prohloubit poznatky o dítěti zkvalitňovat tak vlastní výchovné působení - obohatit život v MŠ chce prostřednictvím rodičů, jejich profesí, životních zkušeností, otevřít tak úzké sociální prostředí školy - seznamovat rodiče s výchovnými záměry školy, které mohou aplikovat ve vedení dítěte doma - dávat rodičům představu o zvláštnostech předškolního věku, poznatky zdravotnické, hygienické, psychologické, pedagogické - zvát rodiče do programu dne, rodiče tak mohou pozorovat dítě ve skupině vrstevníků Spolupráci postavit na právech rodiče, že mohou výchovu dítěte v mateřské škole ovlivňovat, mohou domlouvat výchovné strategie jednotného působení školy a rodiny. Škola v rámci spolupráce chce povzbudit rodiče, aby si ujasnili výchovné priority, jaká je jejich úloha na této cestě a co mohou od mateřské školy požadovat. Výhled: Motivovat ke spolupráci rodiče dětí, kteří mohou škole nabídnout zajímavou činnost, akci, exkurzi, poučení. Úzce spolupracovat s rodiči při řešení problémů dětí (zejména vzdělávacích, výchovných, specifických) a jednotně postupovat při pomoci dítěti. 12

13 Charakteristika jednotlivých tříd Mateřská škola má tři třídy pro děti ve věku od 3 do 6 let. V každé třídě je zapsáno 25 dětí, v každé třídě s dětmi pracují dvě kvalifikované pedagogické pracovnice. Děti jsou do tříd rozdělovány podle přání rodičů, pokud jsou sourozenci, pokud ve třídě probíhá v daném školním roce aktivita, kterou by chtěly děti (či jejich rodiče) aby absolvovaly. Děti, které jsou v posledním ročníku mateřské školy jsou specificky vzdělávány ve specifických dovednostech (s dosahem na klíčové kompetence pro předškolní věk), které jsou právě aktuální v daném věku a jsou žádoucí pro bezproblémové zahájení školní docházky. Nabídka doplňkových aktivit jednotlivých tříd: 1. třída se nachází v přízemí budovy - je v ní zapsáno 25 dětí ve věku od 3 do 6 let, aktivity třídy jsou zaměřeny na celkový rozvoj dítěte s důrazem na aktivity výtvarné, pracovní a hudební. Tyto aktivity jsou prováděny v rámci běžného vzdělávání ve třídě. Cvičení s netradičním náčiním, projekt rodinná výchova, ekologické aktivity v rámci ekocentra Iris. Další nabízenou aktivitou ve třídě je 2x týdně angličtina vedená certifikovaným odborníkem na AJ. Taneční škola Hubený nabízí rodičům možnost každý pátek získávat základy pohybové kultury. Angličtina a taneční škola je prováděna za úplatu). 2. třída se nachází v patře budovy v její pravé části ve třídě je zapsáno 25 dětí, děti jsou ve věku od 3 do 6 let, aktivity ve třídě jsou zaměřeny na celkový rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na rozvoj hudebních dovedností, projekt Písmenka (propedeutika čtení), logopedickou prevenci a dramaterapii v rámci rozvoje tvořivosti a prožitku dítěte. AJ a taneční škola Hubený, ekocentrum Iris. 3. třída se nachází v patře nalevo - je v ní zapsáno 25 dětí ve věku od 3 do 6 let, aktivity jsou zaměřené na tvořivost, tvoření s netradičním materiálem, netradiční metody ve výtvarce, prožitek činnostní učení v rámci dramatické výchovy tak, aby se děti nejen dovídaly nové, ale získávaly i dovednosti a postoje v rámci svého osobnostního rozvoje. Ve třídě je nabízena grafomotorika jako propedeutika psaní, dále rozvoj fonematického sluchu pro přípravu na čtení, AJ, environmentální výchova ve spolupráci s ekocentrem Iris. Společné aktivity jsou na škole prováděny formou spolupráce mezi jednotlivými třídami (společná setkávání, výlety, návštěvy hvězdárny, knihovny, vycházky, návštěva dopravního hřiště, muzeum, divadlo a další). Každý školní rok je ukončen Zahradní slavností loučení se školáky (karneval, táborák, soutěže, stezka odvahy na Hloučeli, Noc odvahy ve školce apod.) 13

14 Charakteristika Školního vzdělávacího programu MŠ Prostějov, Květná 4 Dívej se kolem sebe, citlivě vnímej a poznávej vše, co tě zaujme, tvoř sám nebo s ostatními a povídej si s nimi o tom, co jsi při tvůrčí hře prožil, co tě při ní napadlo a vedlo k zamyšlení ( Slavíková ) 14

15 Motto: Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy Prostřednictvím naplňování vize chceme v naší mateřské škole: otevírat cesty k poznání i sebepoznání, k rozvíjení osobnosti, k rozvoji komunikačních a sociálních dovedností, trvalému zájmu o kulturu, hledání odpovědí na otázky související s učením, hodnotami a osobní samostatností každého dítěte, které bude schopno zvládat takové nároky života, jež jsou na ně kladeny v prostředí jemu blízkém a zároveň i ty, které ho čekají v budoucnu Každý integrovaný blok vzdělávání je otevírán samostatným klíčem s hodnotou, na niž je vzdělávání v bloku zaměřeno: klíč k přátelství klíč k tajemství klíč k radosti klíč k lásce náležet někomu klíč k porozumění klíč k učení klíč k poznávání 15

16 Vzdělávací obsah školního programu Sedm integrovaných bloků vzdělávání, prostřednictvím kterých naše mateřská škola realizuje předškolní vzdělávání vychází z cílů vzdělávání v oblastech dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět probíhá prostřednictvím tématických částí vztahujících se k danému tématu uvádí, co dítě postupně v dané oblasti ve svém individuálním rozvoji zvládá informuje, ke kterým kompetencím tím vývoj dítěte směřuje (kompetenci k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních, občanských a činnostních) evaluace a hodnocení dosažených výsledků vzdělávání probíhá na úrovni rozvoje individuální osobnosti dítěte i celé skupiny v rámci socializace 16

17 1. Otevírám školku klíčem Tento měsíc otevřeme klíčem k přátelství Pro některé děti je září příchod po prázdninách a pro některé je to úplně nová životní situace Úvodní tematický celek je spojen v měsíci září s problematikou adaptačního prostředí dětí nově přicházejících do mateřské školy. Pro některé děti jde i o příchod po dlouhých prázdninách, potřebující čas na přizpůsobení se nově vzniklé situace. Nabízíme činnosti a vytváříme takové podmínky, které celý adaptační proces dětem usnadní a zpříjemní. Prvotním očekávaným výstupem tohoto celku je nejen aby se dítě dobře adaptovalo v prostředí třídy a komunikovalo s prostředím, ale aby poznalo i samo sebe - poznávat druhé učitelka, kamarádi - naučí sebeobslužným dovednostem a zdravým návykům životosprávy - uvědomovat duševní pohodu, rozvíjet řeč, sebevyjádření, poznávání, učení - bude získávat relativní citovou samostatnost - seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému, podílet se na jejich vytváření Bude se seznamovat s různorodými činnostmi v oblasti výtvarné, hudební, pohybové, jazykové Součástí tohoto ocelku bude monitoring toho, co dítě už zná a umí (pro potřeby individuální diagnostiky dítěte) Tématické části: 1. Ahoj školko, tady jsem já 2. Já a moje zrcadlo 3. Kdo jsem já a kdo jsi ty? 17

18 Obsah vzdělávání: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika (jazyk a řeč) (poznávací fce, předst., fantazie) dílčí cíle očekávané výstupy směr ke klíčovým kompetencím Co učitelka u dítěte podporuje: Co dítě postupně zvládne: Rozvíjení pohybových schopností, zdokonalování Pohybovat se bezpečně v prostoru i skupině dětí, dovedností v oblasti hrubé motoriky a nastavování v oblasti JMR koordinovat lokomoci, vědomě napodobit dovedností jemné motoriky jednoduchý pohyb Učit se pořádku, dodržování čistoty Dbát na pořádek, čistotu, postupně vnímá řád k ku Osvojení si poznatků o bezpečí Vnímat, že některé situace mohou být nebezpečné kkřp Osvojení si věku přiměřených praktických Zvládnout sebeobsluhu, (hygiena, postarat se o sebe a dovedností své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat) Rozvoj fyzické zdatnosti, otužování Zvládat překážky, házet,chytat míč, zvládat pohybové Rozvíjení vnímání, naslouchání, porozumění Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování) Podpora zájmu o nové poznatky, dovednosti hry Rozvoj schopností citové vztahy vytvářet, rozvíjet, prožívat Pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, poznávat kamarády jménem Vstupní diagnostika jazykových projevů dítěte, individualizovaná péče dětem s vadami řeči Zaměřovat se na to, co je z hlediska poznávacího důležité podstatné znaky předmětů, vlastnosti, podoba, rozdíl, společné znaky, souvislosti) Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k dalšímu učení (sebepojetí,c Získávání relativní citové samostatnosti Odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez ksap ity, vůle) jejich opory Poznávání sebe sama, uvědomování si vlastní Uvědomovat si svoji samostatnost, přijímat pozitivní identity, získávání sebedůvěry hodnocení Dítě a ten Seznamování s pravidly chovní ve vztahu k Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, ksap ksao ksao kk kk kkřp 18

19 druhý druhému respektovat práva druhých Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovedností Porozumění běžným projevům, vyjádření emocí a nálad, verbální i neverbální přirozeně bez zábran komunikovat Rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet ke skupině dětí ve třídě Dítě a společnost Dítě a svět Rozvíjet schopnosti vytvářet citové vztahy s učitelkou, vrstevníky Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného prostředí třídy Diagnostika schopnosti žít ve společenství Vytváření pozitivního vztahu ke kultuře, poznávat, že ho lze vyjadřovat a projevovat Seznamování s prostředím, ve kterém dítě žije, poznávat možná nebezpečí a postupně se učit jim předcházet Osvojování si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého bezpečného prostředí (třídění odpadu) Adaptovat se na život ve škole, chápat, že každý má své místo ve skupině, chovat se zdvořile, utvořit si postupně představu o pravidlech chování i ve společenských situacích, dodržovat pravidla her Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (sympatie, soucítění, radost, spokojenost, strach, smutek, odmítnutí) Vytvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách v MŠ, na veřejnosti Rozvoj schopností žít autenticky, chovat se přirozeně, prosociálně, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností (zazpívat píseň, zacházet s DHN, sledovat a rozlišovat rytmus) Orientovat se bezpečně v prostředí školy, postupně v blízkém okolí, zvládat opakující se požadavky, orientovat se na školní zahradě Mít některé elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké pro ně smysluplné, zajímavé environmentální výchova, ekologická KK ksap kkřp kčao kkřp kčao kčao Vzdělávací nabídka: (co učitelka dítěti nabízí) Aktivity vhodné pro přímou adaptaci dítěte Lokomoční, nelokomoční a jiné činnosti (chodit se správným držením těla, střídat stoj a stoj na špičkách, chodit s předmětem na hlavě, překračovat překážky), střídat běh, chůzi, zastavit se na signál, najít domluvené místo, poskakovat snožmo na místě, z místa, procvičovat koulení míčem a reakci na koulející se míč, střídat běh a chůzi, zastavit na signál, najít domluvené místo, lehy, převaly, rytmizovat chůzi Zdravotně zaměřené činnosti vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení 19

20 Smyslové hry, hry důvěry, hry v roli (skupinové a individuální) Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti (hygiena, úklid, úpravy prostředí, oblékání) Příležitosti a činnosti zaměřené k poznávání lidského těla Aktivity směřující k prevenci úrazů Relaxační, odpočinkové činnosti, zdravotně zaměřené činnosti Sluchové a rytmické činnosti Poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů, prohlížení a čtení knížek Běžné verbální aktivity (i nonverbální) Jazykové chvilky jako propedeutika správné výslovnosti Jazykové hry pro rozvoj slovní zásoby Spontánní, volná hra, činnosti zaměřené na pravidla vzájemné soužití, interaktivní, sociální, napodobování zvuků, improvizace Naslouchat zvukům v přírodě, řeči lidí, zkoušet napodobovat Přednes říkadla, zpěv s oporou o hlas učitelky, zpěv s doprovodem hudebního nástroje, hra na ozvěnu, ukolébavky před odpoledním odpočinkem Činnosti zaměřené na vzájemné soužití, půjčit hračku Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí v němž dítě žije rodina, škola Hry s námětem různých sociálních rolí Aktivity poučující o možných nebezpečných situacích dopravní situace, zvířata Konstruktivní tvoření, skládačky, labyrinty, pexeso, doplňovačky, pracovní listy, tvoření a kombinace neobvyklých materiálů Experimentování s výtvarným materiálem, vytvářet skvrny, čmáranice, hledat v nich tvary, dokreslovat Zkoušet kreslit lidskou postavu Tvořit stavby z písku Komunitní kruh pro podporu sociální adaptace dítěte Aktivity podporující péči o životní prostředí, ekohry Vycházky do biokoridoru Hloučela Sběr přírodnin a jeho využití ke hrám, skládat mozaiky, modelovat s hlíny i z písku Záměrné pozorování objektů, předmětů, pojmenování a poznávání jejich vlastností Třídění materiálů Spolupráce s ekologickým sdružením IRIS (realizace projektu výchovy k ochraně přírody) Rizika: (co může ohrozit úspěch vzdělávacích záměrů) Denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám ZŽS Neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte Dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků a činností, nevhodné oblečení při pohybových činnostech 20

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více