Význam hraček a didaktických pomůcek v předškolním věku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam hraček a didaktických pomůcek v předškolním věku"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Význam hraček a didaktických pomůcek v předškolním věku Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Vypracovala: Eva Konečná

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům... podpis - 2 -

3 Děkuji PhDr. Jiřímu Němcovi, PhD. za užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Eva Konečná - 3 -

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE HRAČEK Pravěk Starověk Středověk Novověk století Panenka PEDAGOGOVÉ A JEJICH PŘÍNOS V OBLASTI HRAČEK Friedrich Wilhelm August Fröbel Marie Montessori KLASIFIKACE HRAČEK Metodika rozdělení Dle věku dítěte Dle materiálu hraček Dle funkce hračky VÝBĚR VHODNÉ HRAČKY Požadavky na hračku Vhodné hračky pro děti s postižením

5 5 VÝROBA VLASTNÍ HRAČKY VZTAH HRY A HRAČKY Klasifikace her Vhodné podmínky pro hru Množství hraček a jejich vliv na hru Rozdíly mezi hrou děvčat a chlapců VLIV HRY A HRAČKY NA DĚTSKOU OSOBNOST Rozvoj osobnosti hrou Charakteristika předškolního věku Model potřeb malého dítěte ORGANIZACE A AKCE ZABÝVAJÍCÍ SE HRAČKAMI Sdružení pro hračku a hru Salon hraček Soutěž Česká panenka VÝZKUMNÁ ČÁST DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Cíl výzkumu a formulace hypotéz Cílová skupina Výzkumná metoda a příprava dotazníku Realizace a distribuce dotazníků Způsob zpracování výsledků Prezentace výsledků

6 2 TYPOLOGIE Hlavní cíl Výzkumná metoda Prezentace výsledků ROZHOVORY S ODBORNÍKY Cíl výzkumu Výzkumná metoda Výzkumný soubor Způsob zpracování rozhovorů Prezentace výsledků ZÁVĚR RESUMÉ SUMMARY SEZNAM LITERATURY SOUPIS CITACÍ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH

7 ÚVOD Hrou si mají děti cvičit mysl k jemnosti, pohyby k obratnosti a tělo ku zdraví. J. A. Komenský Cílem této práce je shrnout informace o didaktických hračkách a poukázat na jejich význam při výchově dětí předškolního věku. Protože neexistuje jednotná typologie nabídky výrobců a distributorů hraček na českém trhu, záměrem je zmapovat na internetových stránkách dostupný sortiment a vytvořit vlastní typologii. Dalším úkolem, kterým se práce zabývá, je zjištění poptávky spotřebitelů a jejich povědomí o přínosu didaktických pomůcek pro děti. Tento průzkum se zaměřuje jak na rodinu, tak na instituce, tedy mateřské školy. Hra je nejtypičtějším projevem dětí. Největší význam nabývá didaktická hra mezi čtvrtým a šestým rokem, tedy v předškolním věku. Hračka je předmět, který je pro dítě nejbližší a nejoblíbenější, hračkou může být vše, s čím si děti hrají, tedy i předměty běžného užití. Didaktická hračka hravou formou rozvíjí poznávací funkce a celou osobnost dítěte. Tato práce se zaměřuje jen na didaktické hračky a pomůcky od profesionálních výrobců, určených dětem předškolního věku. Hlavním úkolem rodiny je správná výchova dětí. Aby bylo výchovné působení kvalitní, je zapotřebí mimo lásky a bezpečí také zajistit materiální a sociální podmínky. K vytváření podnětného prostředí pomáhají hračky, při nedostatku vývojových podnětů a nedostatečném uspokojování psychických potřeb vzniká tzv. psychická deprivace. Jelikož se v každé vývojové etapě liší struktura potřeb dítěte a způsob života, diferencují se i pomůcky a hračky jim určené. Práce obsahuje dvě hlavní části teoretickou a výzkumnou. První kapitola pojednává o historii hraček a popisuje jejich vývoj. Ve druhé kapitole jsou zmíněni dva významní pedagogové, kteří věnovali hračkám zvýšenou pozornost. Třetí kapitola představuje různé metodiky klasifikace hraček. Čtvrtá kapitola se věnuje požadavkům na hračku, pátá vyzdvihuje význam výroby vlastní hračky. V šesté a sedmé kapitole se vymezuje vztah mezi hrou a hračkou a její vliv na dětskou osobnost. Teoretickou část uzavírá kapitola o organizacích, které se hračkami zabývají. V teoretické části byly využity zejména starší publikace, protože novější knihy - 7 -

8 (vydané po roce 1989), zabývající se touto problematikou nejsou dostupné. Tento nedostatek částečně vynahrazují aktuální odborné články z internetu. Výzkumná část se dělí do tří kapitol podle provedených výzkumů. První kapitola seznamuje s metodikou, realizací a výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí předškolního věku. Druhá kapitola popisuje vytvořenou typologii didaktických hraček, která je doplněná ukázkami. Třetí kapitola je věnována rozhovorům s odborníky z praxe. Při výzkumech byl použit vlastní dotazník, který byl kvantitativně vyhodnocen a následně byly analyzovány souvislosti mezi jednotlivými otázkami. Typologie byla sestavena na základě průzkumu internetových stránek. Hračky byly zařazeny do skupin podle majoritní výchovné funkce. Při vyhodnocování rozhovorů s vedoucími mateřských škol bylo použito otevřené kódování. Téma bakalářské práce jsem si vybrala na základě mého dlouhodobého zájmu o didaktické hračky a o výchovu dětí. Částečně tak navazuji na praktickou část své maturitní práce, jejíž ukázka je použita v kapitole

9 TEORETICKÁ ČÁST 1 Historie hraček Nevíme kdy vznikla hračka, ale všude tam, kde žil člověk s dětmi, vznikaly i hračky. První člověk měl primitivní nástroje a také jeho děti si hrály s primitivními hračkami." (ELMANOVÁ, 1964, s. 10) Archeologie, etnografie a kulturní antropologie se zabývaly mimo jiné studiem hraček a dávají nám tudíž mnoho informací o typech, druzích a materiální charakteristice hraček nejen z historie. Z nich vyplývá, že se v podstatě do 19. století základní typy hraček nijak podstatně neměnily, kromě úrovně výtvarného provedení a použitých materiálů. O tom se můžeme přesvědčit v muzejních a etnografických sbírkách. (DUPLINSKÝ, 1993) 1.1 Pravěk První hračky se objevují již v pravěku. Z této doby, tj. asi před sedmi tisíci lety se ovšem zachovaly pouze hračky z pálené hlíny, které nepodléhaly tolik zkáze času. Ale zajisté tehdy existovaly hračky i z jiných materiálů, které pravěký člověk opracovával jako např. ze dřeva, jež se pro svou odolnost používá při výrobě hraček dodnes. Protože však dřevo jako živý materiál rychle odumírá, jsou ve vývojové linii hraček značné mezery, a to někdy v rozsahu historické epochy, pro niž nám pak chybějí věcné doklady. (TITĚRA, 1963) 1.2 Starověk Podle Boreckého nelze s jistotou říci, zda nalezené hračky při vykopávkách starých civilizací, sloužily opravdu jako hračky, či jako obřadní náboženské nástroje. Etnografické výzkumy tyto souvislosti připouštějí. Po vánočních svátcích se figurky a zvířátka z jesliček stávají běžnou dětskou hračkou. (BORECKÝ, 1982) Antická kultura vytvořila pro děti množství námětově i formou rozmanitých hraček, z nichž mnohé jsou předobrazem hraček nynějších. Známe je z vyobrazení na keramických vázách a z rukopisných, plastických a kresebných památek. Byly to většinou hračky z pálené hlíny, někdy také z olova nebo bronzu, loutky, zvířátka, bubínky a řehtačky z kosti. Panenky ze dřeva pro děvčata, které se nám však - 9 -

10 nezachovaly a vojáčci pro chlapce. (TITĚRA, 1963) V Egyptě se hračky ukládaly mrtvému do hrobu a zachovaly se u mumií. Jsou to např. figurky krokodýlů vyřezávané ze dřeva s pohyblivou čelistí nebo kované z bronzu, míče kožené, z rákosu, ale i z papyru, loutky zobrazující pána, který bije otroka nebo sluhu, který pracuje. Tyto hračky odráží společenské poměry historické doby, za nichž vznikly. (TITĚRA, 1963) 1.3 Středověk V této době znamenití mistři vytvářeli hračky s velkým uměleckým citem a pochopením jejich významu. Jsou to např. koníčci, panenky a nádobíčko z pálené hlíny, ale i z kosti vyřezané figurky zvířat, které jsou zároveň píšťalkami nebo pokladničkami na drobné mince. V době románské se objevuje také první hračka ze skla. Z pozdního středověku se zachovaly hračky již keramické jako např. panenky, rytíři na koni, psi, chrastítka v podobě ptáčků, trubky, hrnečky atd. (TITĚRA, 1963) Knápek uvádí, že přelom středověku a novověku je u hraček oproti obecně užívaným historickým časovým obdobím posunutý na druhou polovinu 18. a první polovinu 19. století. (KNÁPEK, 2002) Největší rozvoj výroby hraček nastal ke konci 16. století, kdy zájem o drobné věci upoutává všeobecně pozornost i k hračkám. Produktem této barokní doby je nejen houpací kůň, ale i loutkové divadlo. (TITĚRA, 1963) Malí princové, princezny, knížata a další potomci panovníků a vysoké šlechty si hráli s miniaturními hrady, výbavou pokojů a skvostně zdobenými figurkami. Chlapci měli k dispozici brnění na svou míru a k tomu i patřičné zbraně. Hračky měly i děti nižší šlechty a bohatších měšťanů, ale byly mnohem skromnější a nejčastěji byly zhotoveny z pálené hlíny, hadříků a dřeva. (KNÁPEK, 2002) 1.4 Novověk Na začátku tohoto období vzniká luxusní hračka tzv. Puppenhaus, což je kompletně zařízený loutkový dům, v průřezu s pohledy do zařízených místností, vybavený celým inventářem v miniaturním provedení. Tato hračka je ovšem jen pro děti vládnoucích společenských tříd. Těmto malým uměleckým dílům nelze upřít jejich kulturně historický význam, neboť zachovávají charakter i úroveň životního prostředí

11 vyšších společenských vrstev, zejména bohatého měšťanstva. Např. loutkový dům z Itálie je miniaturní kopií šlechtického paláce, anglický dům pro loutky je strohý a střízlivý, francouzský lehký a elegantní, německý je prostě měšťácký a snad proto nejvíce připomíná hračku. Tyto loutkové domy jsou vrcholem hračkářské dovednosti. V Německu dochází také k rozmachu výroby olověných vojáčků, jejichž původ sahá až do kultury římské. Případy loutkového domu a olověného vojáčka jasně dokazují, že hračka ztrácí svůj výchovný význam, jakmile dosáhla vrcholu své dokonalosti. (TITĚRA, 1963 s. 15) I Rousseau považoval loutkové domečky a podobné nesmyslné hračky za zbytečné a dokonce škodlivé. Dítě totiž netouží po tom, co je příliš dokonalé, složité a co má neměnnou pevnou skladbu, jejíž řád nemůže pochopit. Takové jsou např. i mechanické hračky z konce 19. století, které jsou spíše učebními pomůckami než dětskými hračkami a upoutávají více dospělého než dítě. Naproti tomu MIŠURCOVÁ (1989) uvádí, že byl kladen důraz na výrobu hraček s didaktickou funkci, které ovšem mají nejen poučovat, ale především poskytovat zábavu. Vznikaly tedy nové typy hraček zobrazující technický pokrok jako např. vláčky, parní stroje, loutková divadla, šavle, ručnice, obruče, míče, větrníky, papíroví draci, škrabošky, dřevěné kostky a špalíčky, ale i dětské housličky a bubínky. Výroba hraček panských dětí přechází od řemeslníků ke stále mohutnějšímu hračkářskému průmyslu. Vzniká také hračka lidová, jako důsledek třídní diferenciace společnosti, což dokazují bohaté sbírky v muzeích. Během technické revoluce 19. století se značně rozšiřuje sortiment hraček, ale základní tvary a prvky jsou již z velké části dány minulostí. (TITĚRA, 1963) Lidové hračky Nejvíce dokladů o lidových hračkách máme z 18. století. Byly vytvářeny ve všech evropských zemích jednak dětmi samými z hadříčků, listů, hlíny a kukuřičného šustí, nebo také dospělými pro vlastní děti a vnuky nebo na prodej. Pro českou lidovou tradici jsou charakteristické hračky dřevěné, pro moravskou hliněné, které byly dílem hrnčířů. Vyráběli nejčastěji dětské nádobíčko, které bylo přesnou kopií nádobí pro dospělé. Hliněným hračkám byly velmi blízké hračky z těsta, které se dělaly v 19. století podomácku. Těsto bylo vyrobeno z mouky a řídkého klihového roztoku. Nejvíce hraček se vyrábělo jako doplněk pro jesličky. Hračky hliněné i z těstové masy

12 byly zdobeny peřím, rozcupovanými provázky, kousky kožešiny apod. Dřevěné hračky byly původně vyřezávané, později soustružené. Stále oblíbené jsou hračky pohyblivé jako např. slepice klovající zrní, tahací kačenka nebo různá zvířátka na kolečkách. Tématicky i formou vyjadřovaly lidové hračky ve zkratce život a potřeby sociálně níže postavených vrstev obyvatelstva, rolníků a dělníků 18. a 19. století. Původně vznikaly jako užitkové předměty sloužící k výchově dětí, postupně se zvyšoval důraz na jejich estetickou funkci. Jsou poetické, půvabné a pro svou prostotu, výraznost formy a čistotu barev je děti mají rády dodnes, neboť jsou bohatým zdrojem inspirace pro současné tvůrce a výrobce hraček. (MIŠURCOVÁ, 1989) století Od počátku dvacátého století, které je nazýváno stoletím dítěte, se zájem o hru a hračku v celém kulturním světě zintenzivňuje. Je to podmíněno skutečností, že se mění životní prostředí a nároky na člověka. Zde pak stoupá význam hračky, jež se podílí na utváření osobnosti. Hračka má nejen všestranně podporovat dětskou aktivitu, ale i nahrazovat omezení styku s přírodou, jež s sebou přináší postupující civilizace. Prostřednictvím her a hraček ovlivňuje společnost výchovu mladé generace, proto je předmětem studia různých věd jako je psychologie, pedagogika, fyziologie, sociologie, kulturní antropologie a folkloristika. (MIŠURCOVÁ, 1989) Odborná literatura padesátých a šedesátých let se zabývá zejména hračkami ideovými (hračky, jež se zabývají tématikou života v pionýrských kroužcích, života v letních táborech, obytné domy panelákového typu atd.). Později existovaly instituty, které dokázaly výtvarníky přimět k tomu, aby v tvorbě hraček respektovali názory odborníků. Protože byl dostupný omezený počet typů hraček, lidé je kupovali, a tak se kvalitní hračky dostaly k dětem. Sloužily ke správnému poznávání světa, rozvoji fantazie a přispívaly k výuce sebeobsluhy, rodičovství a sociálnímu cítění. Do státních zařízení pro děti, tedy do školek, dětských domovů, družin a nemocnic, byly tyto hračky dodávány zdarma. V současnosti je trh s hračkami přesycený levným zbožím z Asie, které dítěti nejenže nepřinášejí potřebné informace a hodnoty, ale importují k nám určitou kulturu, která je myšlení Evropanů nepochopitelná a cizí. Jsou však líbivé a rodiče je nakupují ve víře, že dělají to nejlepší. (MEDKOVÁ, 2003)

13 1.6 Panenka Panenka je mezi děvčaty nejoblíbenější a nejuniverzálnější hračkou, a proto je věnována jejímu historickému vývoji zvláštní pozornost. Hliněné figurky, jež mohly sloužit jako panenky patří k prvním archeologickým nálezům pocházejícím ze starověkého Egypta. V dobách starého Řecka měla děvčata panenky zhotovené z textilu, dřeva, hlíny, ale i z drahých materiálů, jako ze slonoviny, jantaru, mramoru, stříbra a zlata, jež dokazovalo diferenciaci panenek pro bohaté a chudé. Jsou věrným obrazem doby a kulturního prostředí, v němž vznikly. (MIŠURCOVÁ, 1989) Ve své nové podobě vzniká panenka v Paříži v polovině 14. století. Kdysi sloužila jako hračka i pro hochy, ale později se stala výlučně předmětem dívčích her. Původně měla hlavičku ze dřeva, později z vosku, terakoty, alabastru, pak z papírové hmoty a v 19. století z porcelánu. Její výrobci se vždy snažili napodobovat živý model, a tak se panenka stala naturalistickým a módním projevem. Způsob její konstrukce se přitom změnil málo. Hlavička a ručičky se vyráběly vždy zvlášť a montovaly se do hmoty těla. Systém kloubů, který umožňuje panence určité pohyby, se uplatňuje až v 19. století. Tehdy dosahuje panenka jako hračka svého vrcholu. V poslední době se stává panenka i předmětem sběratelské vášně dospělých, jako např. krojované panenky, které reprezentují určité kulturní typy. (TITĚRA, 1963) Do hry s panenkou dítě převádí všechno, co vidí, slyší nebo co si přeje. Tato hra je napodobivá, ale i tvůrčí, prohlubuje lásku, rozvíjí city, fantazii, řeč, vkus i pečlivost, trpělivost a přesnost. (ELMANOVÁ, 1964)

14 2 Pedagogové a jejich přínos v oblasti hraček 2.1 Friedrich Wilhelm August Fröbel Německý pedagog Friedrich Fröbel ( ) založil v roce 1840 tzv. dětskou zahradu německy Kindergarten, která měla charakter výchovné a vzdělávací instituce pro nejmenší děti. V předškolní výchově vycházel z dětské hry, kterou zdůrazňoval jako hlavní činnost dětí. (KADAŇOVÁ, 1991) Fröbel zdůraznil důležitost hry v procesu učení. Sám prožil nešťastné dětství, což bylo příčinou jeho zájmu o malé děti. Uvědomil si, že oblíbených her a hraček, které jsou pro děti nejatraktivnější, je možno využít k připoutání jejich pozornosti a tak k rozvinutí jejich schopností a znalostí. (MILLAROVÁ, 1978) Fröbelovy dárky Pro děti v předškolním věku vytvořil Fröbel speciální soubor jednoduchých hraček, jenž měli prostřednictvím hry rozvíjet jejich vnímání, myšlení, duševní obzor, manuální zručnost a přispět tak k celkovému rozvoji dítěte. Tento soubor byl nazvaný podle svého tvůrce tzv. Fröbelovy dárky. Obsahoval různobarevné míče, koule, krychle, válce, hůlky, destičky a stavebnice, s nimiž děti zacházely podle přesného návodu dospělých. Tyto zvláštní hračky pronikly v minulém století do rodin a ovládly tehdy vznikající mateřské školy. Postupně však byly opouštěny, pro svou vyumělkovanost a přílišnou systematičnost, která zacházela až k pedantismu. (MIŠURCOVÁ, 1989)

15 2.2 Marie Montessori Italská lékařka a pedagožka Marie Montessori ( ) je zakladatelkou alternativního pedagogického směru, podle kterého se u nás vyučuje v mateřských i základních školách. Původně se Montessori věnovala mentálně postiženým dětem. V roce 1907 založila v Římě Dům dětí (Casa dei bambini), kde vytvořila originální edukační prostředí v duchu pedocentrismu a důvěry ve spontánní seberozvíjení dítěte. Vycházela zejména z vlastního pozorování dětí v různých situacích. (MONTESSORI OLOMOUC, 2005) Mateřské školy Montessori v Brně V Brně existují prozatím dvě soukromé mateřské školy a jedna mezinárodní mateřská škola, vycházející z principů pedagogiky Marie Montessori. Mateřské školy Sluníčko Montessori se nachází na ulici Brechtova 6 a Šrámkova 14. Zastřešuje je Občanské sdružení Sluníčko dětem, které sídlí také na Šrámkově ulici. Hlavním krédem těchto mateřských škol se stala prosba malého dítěte: Pomoz mi, abych to dokázalo samo. Tato metoda učí děti nezávislosti a samostatnosti dětí. (MŠ SLUNÍČKO, 2006) Základní rysy metody dětem vždy říkat pravdu vztah mezi dítětem, materiálem a učitelem vzájemné porozumění s dětmi zacházet opatrně, s láskou a obdivem děti jsou nejblíže pravdě, musíme si jich vážit důležitý je proces ne výsledek nesoutěžit neopravovat, nenapomínat žádný nátlak mladší děti se učí od starších, starší děti učí mladší lidé, kteří se zabývají dětmi mají obrovskou zodpovědnost (OS SLUNÍČKO DĚTEM, 2005)

16 2.2.3 Didaktické principy Respektování tzv. senzitivní fáze, což je období, v nichž je dítě zvlášť citlivé pro vnímání a chápání určitých jevů vnější reality. Jsou to např. senzitivní fáze pro rozvoj pohybových činností, řeči, čtení atd. Polarita pozornosti je maximální koncentrace na určitou práci, v této době nemá být dítě vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby práci samo dokončilo. Elipsa je cvičení pro rozvoj svalové koordinace chůze, držení těla a rovnováhy. Je vyznačena na zemi ve velikosti a šíři dětského chodidla. Po zvládnutí samotné chůze po elipse navazují obtížnější varianty, kdy děti při chůzi nosí rozličné předměty v obou rukách. Dítě se tak učí trpělivosti a zároveň respektu, když čeká, až na něho vyjde řada. Vše se dělá beze slov, je však dobré používat hudbu, která umocňuje emocionální zážitky z této činnosti. Dítě si svobodně volí práci, kterou bude dělat, s kým a jak dlouho. Aktivitu dítěte je třeba podporovat. Jediným omezujícím momentem je slušné chování a pořádek. Učení probíhá formou pokusů a omylů, od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k neznámému, od konkrétního k abstraktnímu. Prostředí má vyzývat k činnosti svou bohatou nabídkou pomůcek, které mají být uspořádány tak, aby povzbuzovaly aktivitu dítěte a podněcovaly jeho zájem a zvědavost. Dítě bere věci do rukou a začíná s nimi manipulovat. Aktivita musí vycházet od dítěte, jakmile je usměrňována dospělým, ztrácí dítě zájem

17 Charakteristické pro didaktickou koncepci Montessori je slučování dětí různého věku. V těchto smíšených skupinách má vznikat na základě harmonického soužití, spolupráce a vzájemné pomoci vědomí sociální jednoty, v níž je jedinec respektován ostatními. (OS SLUNÍČKO DĚTEM, 2005; ZELINKOVÁ, 1997) Didaktické pomůcky Speciální pomůcky hrají zásadní roli při výchově. Jsou klíčem k poznání světa, např. pomůcky ke cvičení smyslů, rozvoji řeči, k přípravě na čtení, psaní, počítání, provádění čtyř matematických operací ale i příprava na přírodovědu a vlastivědu. Pomůcky jsou přizpůsobeny fyzickým rozměrům dětí. Ti musí být schopni při zachování principu svobody a volnosti s hračkami, které si vybere, manipulovat a přenášet z místa na místo. Vzdělávací pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě samo mohlo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu. Prostředí má mít objevující a podněcující charakter, aby dítě mohlo objevovat nové poznatky a vztahy. Místo, na kterém dítě pracuje má být ohraničené omezené např. kusem koberce nebo stolkem, aby dítě nebylo při práci rušeno předměty, které nejsou nutné ke splnění úkolu. Pro jednotlivé etapy vývoje vytvořila Marie Montessori odpovídající cvičení a didaktický materiál, který by se dal rozdělit do tří skupin: 1. praktická cvičení (náměty jsou čerpány v běžném denním životě např. cvičení sebeobsluhy, cvičení zaměřená na jednání s lidmi a na péči o prostředí) 2. pohybová cvičení (např. cvičení nehybnosti a ticha, gymnastická cvičení, chůze po lince a cvičení čerpající náměty v běžném životě čistění bot, uklízení, zavírání dveří apod.) 3. cvičení smyslů prostřednictvím pomůcek (mnoho pedagogů se shodlo na tom, že smyslové vnímání musí předcházet poznání rozumovému. Marie Montessori tedy vytvořila smyslový materiál na nácvik barev, tvarů, hmotnosti, teploty a vlastností vnějších ploch.) Pro každou činnost dítěte je vyvinuto velké množství různých pomůcek a jim odpovídající systém cvičení. V této kapitole je uveden jeden příklad a několik dalších v příloze číslo

18 Růžová věž Materiál: věž je tvořena deseti růžovými krychlemi různé velikosti z nabarveného masivního dřeva. Nejmenší kostka má délku hrany 1 cm, největší 10 cm. Přímý cíl: utvoření pojmu: velký malý Nepřímé cíle: rozvíjení motoriky, koordinace pohybů, utváření uspořádaných struktur. Věk: od 3 let Postup při cvičení: Pracovním místem je koberec, na němž leží neuspořádané kostky, děti z nich dělají věž, přičemž největší krychle slouží jako základna a nejmenší jako vrchol. Vychovatel může stavbu nejprve předvést. Můžeme rukama přejet po délce věže zdola nahoru a shora dolů. Kontrola chyb: Není-li respektován řád stavby, lze chybu odhalit očima i rukama. Komentář: Koberec se musí barvou zřetelně odlišovat od materiálu. Teprve uložení materiálu na své místo znamená konec cvičení. Další cvičení: Variace na základní cvičení ve vertikálním a horizontálním směru. Kostky jsou pokládány na sebe tak, že nejbližší menší dosahuje ke středu kostky předcházející střed leží střídavě vpravo a vlevo. Mění se dané pořadí 10 1 s ohledem na pravidelnost ve vertikálním nebo horizontálním směru (př , apod.) Přerušíme řadu 10-1 tak, že vyjmeme jednu kostku z řady. Dítě ukazuje vzniklou disharmonii. Stavíme věž se zavřenýma očima. Slovní zásoba: velký malý velký větší největší malý menší nejmenší největší nejmenší větší než menší než (ZELINKOVÁ, 1997)

19 3 Klasifikace hraček 3.1 Metodika rozdělení Podle Boreckého hračky můžeme klasifikovat dle: výrobce obsahu tvaru doby a místa vzniku materiálu, z něhož je zhotovena estetické hodnoty pedagogického významu ceny, za niž je ji možno získat. Dále můžeme hračky rozlišovat podle původu: průmyslově vyrobené etnické amatérské lidové umělecké Jak uvádí Borecký, existují široké informační zdroje o hračkách, ale orientovat se v nich je velmi obtížné. (BORECKÝ, 1982) V současnosti se hračky často dělí podle pohlaví, pro něž je určena. V obchodech i na reklamních materiálech se nespisovně rozlišují na klučičí a holčičí. Fixl definuje rozdělení podle věku dětí na hračky: kojenců do 1. roku batolat od 1. do 3. roku mladšího předškolního věku od 3. do 4. roku staršího předškolního věku od 4. do 6. roku školního věku od 7. do 10. roku dětí nad 10 let. (TITĚRA, 1963) V této práci je použita klasifikace podle věku, přičemž je zaměřena pozornost pouze na hračky pro předškolní děti, a dále podle materiálu a podle funkce hračky

20 3.2 Dle věku dítěte Hračky mladšího předškolního věku Děti v mladším školním věku začínají pozorovat a chápat činnost dospělých a napodobují ji. K tomu potřebují mnoho různých hraček. Nejlépe vyhovují takové, které svou variabilitou umožňují neustálé proměny a dítě je svou fantazií a technickou dovedností zvládne. Nic mu nepomohou technicky náročné mechanické hračky, kterým nerozumí, zatlačují ho do pasivity nebo odkazují na pomoc dospělých. Patří sem všechny pohyblivé hračky jednoduše řešené ze dřeva i z plastických hmot, autíčka a vozíky, zvukové a hudební hračky, skládací kostky, pyramidy, panenky a figurky, míče, zvířátka apod. (TITĚRA, 1963) V tomto období se dítě hodně ptá, typická je otázka proč? Tyto otázky nám prozrazují, jaké má zájmy a jak jsou rozvinuty jeho rozumové schopnosti, proto bychom měli vždy odpovědět a uspokojit tak jeho touhu po poznání. Ze zvědavosti dítě může zničit hračku, aby se podívalo, co je uvnitř. Nečekejme tedy, až dítě hračku rozbije a včas mu vysvětleme, proč hračka vydává zvuk, otáčí se, jezdí (ELMANOVÁ, 1964) Hračky staršího předškolního věku Období staršího předškolního věku je doba nejintenzivnějšího hraní. V tomto období může dítě dostat hračky v dokonalejším a realističtějším provedení. Poznání okolního světa dětí je již tak bohaté, že si dovede pomocí vhodných hraček vytvořit zcela určité prostředí. Proto se mnoho pedagogů shoduje v tom, že charakterem her tohoto období je hra námětová, při které si osvojují chování představované osoby. (TITĚRA, 1963) Děti si hrají na učitele, lékaře, obchodníky, výpravčí, řidiče aut a také hlavně na rodiče, kdy malé maminky vaří, žehlí, nakupují, vysávají a zejména holčičky vozí kočárky a pečují o panenku. Hra je stále bohatší, tak např. panenku už dítě ve čtyřech letech nepřekládá jen z ruky do ruky, ale opatruje ji tak, jak to pozoruje u rodičů. Panenku vzbudí, obleče ji, nakrmí, dá na nočníček, uloží do postýlky, opatruje v nemoci, pere šatičky, koupe ji atd. (ELMANOVÁ, 1964) Autoři odborných publikací se shodují v tom, že tyto dětské hry mají podporovat správně volené a konstruované hračky, jako např. vlaky, lodě, letadla, auta (sportovní auta, angličáky, ale i popelářská a hasičská auta, sanitky apod.), dále náročnější stavebnice a skládanky, panenky různých velikostí a žánrů, oblékací

21 soupravy pro panenky na rozvoj sebeobsluhy, dětské kuchyňky s výbavou (nádobí, příbory, hrnce, sporák, popř. i myčka na nádobí) a také všechny druhy strojů (bagry, traktory, jeřáby, cisterny, atd.). (TITĚRA, 1963) Mezi těmito hračkami by neměly chybět didaktické pomůcky, se kterými si dítě nejen hraje, ale rozvíjí určité schopnosti (jemnou a hrubou motoriku, sebeobsluhu, smysly, matematické schopnosti, myšlení např. třídění, řazení, srovnávání, analýzu a syntézu, koordinaci zraku s pohybem ruky) a také procvičuje naslouchání, soustředění, pozorování a objevování. Pro každou věkovou skupinu můžeme určit několik kategorií hraček, které by mělo mít každé dítě, aby mu poskytli potřebné zkušenosti. Tato řada se s věkem dítěte rozšiřuje, obohacuje, mění ve velkostech i proporcích. (DOSTÁL, 1988) Mišurcová (1989, s. 84) uvádí soubor her a hraček pro předškolní dítě Panenka s vybavením (oblékací souprava, toaletní souprava, nádobíčko, postýlka, kočárek, pokojíček, zdravotnický kufříček, miniaturní panenka s cestovním vybavením) Panák, medvídek nebo jiné zvířátko z textilu Maňásky, případně loutkové divadlo Stavebnice konstruktivní (z dřevěných kostek, umělohmotných tvarů), námětové (města, vesnice), dopravní prostředky (skládací vláček, nákladní auto, autojeřáb, miniaturní autíčka) Stolní hry puzzle, domino, loto, obrázkové karty, mozaiky, vkládačky Pohybové hračky míč, obruč, švihadlo, kroužky k házení, kuželky, větrník, houpací kůň, trojkolka, koloběžka, dětské kolo; pro sezónní činnosti kolečkové brusle, sáně, brusle, boby, lyže, apod. Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky tabule, křídy, stojan na malování, temperové barvy, tužky, modelovací hlína, modurit, magnetická tabule, skládačky a vystřihovánky z papíru, navlékací korále a tvary, souprava na šití a vyšívání, pracovní nástroje: kladívko, kleště Nářadí k práci na zahradě: rýč, hrábě, lopata, konvička Hračky do písku: kbelíček, lopatka, tvořítka, vozík na písek

22 Hračky do vody: zvířátka z umělé hmoty a gumy, nafukovací hračky Zvukové hračky: bubínek, píšťalka, trubka, xylofon, triangl, atd. 3.3 Dle materiálu hraček Hračky z plastických hmot Plastické hmoty nahradily v mnoha případech dřevo a kov. Pro výrobu hraček se používají plastické hmoty, které lze poměrně lehce tvarovat, mají dobré fyzikální a mechanické vlastnosti a jsou cenově i materiálově dostupné. Hračky z umělé hmoty jsou vhodné zejména pro nejmladší děti, poněvadž jsou lehce umyvatelné. Hračky z kovů Kovové materiály umožňují všestranné tvarování a při relativně nízké váze dávají výrobku vysokou pevnost. Hlavním představitelem kovových hraček jsou mechanické hračky opatřené pohybovým zařízením. Hračky ze dřeva Průmyslově vyrobené dřevěné hračky vznikly ve druhé polovině 18. století, výroba se inspirovala ve tvarech a námětech lidové tvorby. Přirozená krása dřeva umocňuje vzhled hračky, takže je mnohem přitažlivější než její plastové nebo plechové varianty. Děti dávají přednost barevnosti, proto se i dřevěné hračky lakují nebo zdobí kresbou. Důležitá je rovněž mechanická povrchová úprava, která zajistí příjemný hmatový vjem. Hračky z textilu a kůže Hračky z textilu zahrnují širokou škálu plyšových a sametových zvířátek, hadrových panenek, oblečků, loutek, kašpárků a klaunů. Tyto hračky jsou u dětí velmi oblíbené a poskytují jim více radosti a rozptýlení než tvrdá hračka ze dřeva nebo z kovu. Na trhu je velký výběr textilních hraček rozmanitých barev, vzorů a vlastností i z protialergického materiálu. Z kůže se zpracovávají spíše doplňky k hračkám, jako jsou postroje na zvířátka a houpací koně, kabelky a soupravičky pro panenky apod

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR71 Věž dřevěná Postav si vysokou věž. Barevná skládačka dřevěné kroužky na tyči. Rozměr 10 x 10 x 22 cm, 9 ks. HR72 Puzzle dřevěné magnetické

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 1. Procvičování zručnost: HR2 Tři medvídci (zručnost manipulační hra) Dřevěné puzzle k rozvíjení zručnosti - manipulační hra. Obsahuje 16

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR14 Barevná písmena na provlékání Balení obsahuje 325 kostiček v 11 barvách a šňůrky na vytvoření jmen nebo různých slov. rozměr písmenkové

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK Služby osobní asistence v Centru FILIPOVKA 01 Puzzle písmena Puzzle s písmenky slouží k procvičování abecedy a skládání slov. Děti se tak učí formou hry. 02 Puzzle

Více

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec Škola Montessori Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec MARIE MONTESSORI ( 1870 1952 ) Všestranně nadaná pedagožka, lékařka, filozofka a vědkyně Věnuje se výchově mentálně postižených dětí (od

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Význam TV pokuste se na papír vypsat několik významů TV pro dítě a jeho vývoj 16.10.2014 Mgr.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/48.0033 Téma třídního vzdělávacího bloku Hádej, hádej, kdo to ví, co nám kniha napoví Videonahrávka zahrnuje několik činností

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR32 Kašpárek Kamil Textilní maňásek, výška 30 cm. HR53 Tabulka magická Grafo Výtvarná pomůcka, dětská hra a nástroj k nácviku koordinace

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-):

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): 1. IP TABLE pracovní podložka Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): Manipulační podložka. Pokládá se na dolní končetiny sedícího uživatele. Díky vaku se speciálním jemným sypkým materiálem

Více

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Název projektu : Čtenářské dílny pro jazykovou komunikaci Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/56.0054 Realizátor projektu : Střední

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 1., 3. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více