Význam hraček a didaktických pomůcek v předškolním věku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam hraček a didaktických pomůcek v předškolním věku"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Význam hraček a didaktických pomůcek v předškolním věku Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Vypracovala: Eva Konečná

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům... podpis - 2 -

3 Děkuji PhDr. Jiřímu Němcovi, PhD. za užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Eva Konečná - 3 -

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE HRAČEK Pravěk Starověk Středověk Novověk století Panenka PEDAGOGOVÉ A JEJICH PŘÍNOS V OBLASTI HRAČEK Friedrich Wilhelm August Fröbel Marie Montessori KLASIFIKACE HRAČEK Metodika rozdělení Dle věku dítěte Dle materiálu hraček Dle funkce hračky VÝBĚR VHODNÉ HRAČKY Požadavky na hračku Vhodné hračky pro děti s postižením

5 5 VÝROBA VLASTNÍ HRAČKY VZTAH HRY A HRAČKY Klasifikace her Vhodné podmínky pro hru Množství hraček a jejich vliv na hru Rozdíly mezi hrou děvčat a chlapců VLIV HRY A HRAČKY NA DĚTSKOU OSOBNOST Rozvoj osobnosti hrou Charakteristika předškolního věku Model potřeb malého dítěte ORGANIZACE A AKCE ZABÝVAJÍCÍ SE HRAČKAMI Sdružení pro hračku a hru Salon hraček Soutěž Česká panenka VÝZKUMNÁ ČÁST DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Cíl výzkumu a formulace hypotéz Cílová skupina Výzkumná metoda a příprava dotazníku Realizace a distribuce dotazníků Způsob zpracování výsledků Prezentace výsledků

6 2 TYPOLOGIE Hlavní cíl Výzkumná metoda Prezentace výsledků ROZHOVORY S ODBORNÍKY Cíl výzkumu Výzkumná metoda Výzkumný soubor Způsob zpracování rozhovorů Prezentace výsledků ZÁVĚR RESUMÉ SUMMARY SEZNAM LITERATURY SOUPIS CITACÍ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH

7 ÚVOD Hrou si mají děti cvičit mysl k jemnosti, pohyby k obratnosti a tělo ku zdraví. J. A. Komenský Cílem této práce je shrnout informace o didaktických hračkách a poukázat na jejich význam při výchově dětí předškolního věku. Protože neexistuje jednotná typologie nabídky výrobců a distributorů hraček na českém trhu, záměrem je zmapovat na internetových stránkách dostupný sortiment a vytvořit vlastní typologii. Dalším úkolem, kterým se práce zabývá, je zjištění poptávky spotřebitelů a jejich povědomí o přínosu didaktických pomůcek pro děti. Tento průzkum se zaměřuje jak na rodinu, tak na instituce, tedy mateřské školy. Hra je nejtypičtějším projevem dětí. Největší význam nabývá didaktická hra mezi čtvrtým a šestým rokem, tedy v předškolním věku. Hračka je předmět, který je pro dítě nejbližší a nejoblíbenější, hračkou může být vše, s čím si děti hrají, tedy i předměty běžného užití. Didaktická hračka hravou formou rozvíjí poznávací funkce a celou osobnost dítěte. Tato práce se zaměřuje jen na didaktické hračky a pomůcky od profesionálních výrobců, určených dětem předškolního věku. Hlavním úkolem rodiny je správná výchova dětí. Aby bylo výchovné působení kvalitní, je zapotřebí mimo lásky a bezpečí také zajistit materiální a sociální podmínky. K vytváření podnětného prostředí pomáhají hračky, při nedostatku vývojových podnětů a nedostatečném uspokojování psychických potřeb vzniká tzv. psychická deprivace. Jelikož se v každé vývojové etapě liší struktura potřeb dítěte a způsob života, diferencují se i pomůcky a hračky jim určené. Práce obsahuje dvě hlavní části teoretickou a výzkumnou. První kapitola pojednává o historii hraček a popisuje jejich vývoj. Ve druhé kapitole jsou zmíněni dva významní pedagogové, kteří věnovali hračkám zvýšenou pozornost. Třetí kapitola představuje různé metodiky klasifikace hraček. Čtvrtá kapitola se věnuje požadavkům na hračku, pátá vyzdvihuje význam výroby vlastní hračky. V šesté a sedmé kapitole se vymezuje vztah mezi hrou a hračkou a její vliv na dětskou osobnost. Teoretickou část uzavírá kapitola o organizacích, které se hračkami zabývají. V teoretické části byly využity zejména starší publikace, protože novější knihy - 7 -

8 (vydané po roce 1989), zabývající se touto problematikou nejsou dostupné. Tento nedostatek částečně vynahrazují aktuální odborné články z internetu. Výzkumná část se dělí do tří kapitol podle provedených výzkumů. První kapitola seznamuje s metodikou, realizací a výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí předškolního věku. Druhá kapitola popisuje vytvořenou typologii didaktických hraček, která je doplněná ukázkami. Třetí kapitola je věnována rozhovorům s odborníky z praxe. Při výzkumech byl použit vlastní dotazník, který byl kvantitativně vyhodnocen a následně byly analyzovány souvislosti mezi jednotlivými otázkami. Typologie byla sestavena na základě průzkumu internetových stránek. Hračky byly zařazeny do skupin podle majoritní výchovné funkce. Při vyhodnocování rozhovorů s vedoucími mateřských škol bylo použito otevřené kódování. Téma bakalářské práce jsem si vybrala na základě mého dlouhodobého zájmu o didaktické hračky a o výchovu dětí. Částečně tak navazuji na praktickou část své maturitní práce, jejíž ukázka je použita v kapitole

9 TEORETICKÁ ČÁST 1 Historie hraček Nevíme kdy vznikla hračka, ale všude tam, kde žil člověk s dětmi, vznikaly i hračky. První člověk měl primitivní nástroje a také jeho děti si hrály s primitivními hračkami." (ELMANOVÁ, 1964, s. 10) Archeologie, etnografie a kulturní antropologie se zabývaly mimo jiné studiem hraček a dávají nám tudíž mnoho informací o typech, druzích a materiální charakteristice hraček nejen z historie. Z nich vyplývá, že se v podstatě do 19. století základní typy hraček nijak podstatně neměnily, kromě úrovně výtvarného provedení a použitých materiálů. O tom se můžeme přesvědčit v muzejních a etnografických sbírkách. (DUPLINSKÝ, 1993) 1.1 Pravěk První hračky se objevují již v pravěku. Z této doby, tj. asi před sedmi tisíci lety se ovšem zachovaly pouze hračky z pálené hlíny, které nepodléhaly tolik zkáze času. Ale zajisté tehdy existovaly hračky i z jiných materiálů, které pravěký člověk opracovával jako např. ze dřeva, jež se pro svou odolnost používá při výrobě hraček dodnes. Protože však dřevo jako živý materiál rychle odumírá, jsou ve vývojové linii hraček značné mezery, a to někdy v rozsahu historické epochy, pro niž nám pak chybějí věcné doklady. (TITĚRA, 1963) 1.2 Starověk Podle Boreckého nelze s jistotou říci, zda nalezené hračky při vykopávkách starých civilizací, sloužily opravdu jako hračky, či jako obřadní náboženské nástroje. Etnografické výzkumy tyto souvislosti připouštějí. Po vánočních svátcích se figurky a zvířátka z jesliček stávají běžnou dětskou hračkou. (BORECKÝ, 1982) Antická kultura vytvořila pro děti množství námětově i formou rozmanitých hraček, z nichž mnohé jsou předobrazem hraček nynějších. Známe je z vyobrazení na keramických vázách a z rukopisných, plastických a kresebných památek. Byly to většinou hračky z pálené hlíny, někdy také z olova nebo bronzu, loutky, zvířátka, bubínky a řehtačky z kosti. Panenky ze dřeva pro děvčata, které se nám však - 9 -

10 nezachovaly a vojáčci pro chlapce. (TITĚRA, 1963) V Egyptě se hračky ukládaly mrtvému do hrobu a zachovaly se u mumií. Jsou to např. figurky krokodýlů vyřezávané ze dřeva s pohyblivou čelistí nebo kované z bronzu, míče kožené, z rákosu, ale i z papyru, loutky zobrazující pána, který bije otroka nebo sluhu, který pracuje. Tyto hračky odráží společenské poměry historické doby, za nichž vznikly. (TITĚRA, 1963) 1.3 Středověk V této době znamenití mistři vytvářeli hračky s velkým uměleckým citem a pochopením jejich významu. Jsou to např. koníčci, panenky a nádobíčko z pálené hlíny, ale i z kosti vyřezané figurky zvířat, které jsou zároveň píšťalkami nebo pokladničkami na drobné mince. V době románské se objevuje také první hračka ze skla. Z pozdního středověku se zachovaly hračky již keramické jako např. panenky, rytíři na koni, psi, chrastítka v podobě ptáčků, trubky, hrnečky atd. (TITĚRA, 1963) Knápek uvádí, že přelom středověku a novověku je u hraček oproti obecně užívaným historickým časovým obdobím posunutý na druhou polovinu 18. a první polovinu 19. století. (KNÁPEK, 2002) Největší rozvoj výroby hraček nastal ke konci 16. století, kdy zájem o drobné věci upoutává všeobecně pozornost i k hračkám. Produktem této barokní doby je nejen houpací kůň, ale i loutkové divadlo. (TITĚRA, 1963) Malí princové, princezny, knížata a další potomci panovníků a vysoké šlechty si hráli s miniaturními hrady, výbavou pokojů a skvostně zdobenými figurkami. Chlapci měli k dispozici brnění na svou míru a k tomu i patřičné zbraně. Hračky měly i děti nižší šlechty a bohatších měšťanů, ale byly mnohem skromnější a nejčastěji byly zhotoveny z pálené hlíny, hadříků a dřeva. (KNÁPEK, 2002) 1.4 Novověk Na začátku tohoto období vzniká luxusní hračka tzv. Puppenhaus, což je kompletně zařízený loutkový dům, v průřezu s pohledy do zařízených místností, vybavený celým inventářem v miniaturním provedení. Tato hračka je ovšem jen pro děti vládnoucích společenských tříd. Těmto malým uměleckým dílům nelze upřít jejich kulturně historický význam, neboť zachovávají charakter i úroveň životního prostředí

11 vyšších společenských vrstev, zejména bohatého měšťanstva. Např. loutkový dům z Itálie je miniaturní kopií šlechtického paláce, anglický dům pro loutky je strohý a střízlivý, francouzský lehký a elegantní, německý je prostě měšťácký a snad proto nejvíce připomíná hračku. Tyto loutkové domy jsou vrcholem hračkářské dovednosti. V Německu dochází také k rozmachu výroby olověných vojáčků, jejichž původ sahá až do kultury římské. Případy loutkového domu a olověného vojáčka jasně dokazují, že hračka ztrácí svůj výchovný význam, jakmile dosáhla vrcholu své dokonalosti. (TITĚRA, 1963 s. 15) I Rousseau považoval loutkové domečky a podobné nesmyslné hračky za zbytečné a dokonce škodlivé. Dítě totiž netouží po tom, co je příliš dokonalé, složité a co má neměnnou pevnou skladbu, jejíž řád nemůže pochopit. Takové jsou např. i mechanické hračky z konce 19. století, které jsou spíše učebními pomůckami než dětskými hračkami a upoutávají více dospělého než dítě. Naproti tomu MIŠURCOVÁ (1989) uvádí, že byl kladen důraz na výrobu hraček s didaktickou funkci, které ovšem mají nejen poučovat, ale především poskytovat zábavu. Vznikaly tedy nové typy hraček zobrazující technický pokrok jako např. vláčky, parní stroje, loutková divadla, šavle, ručnice, obruče, míče, větrníky, papíroví draci, škrabošky, dřevěné kostky a špalíčky, ale i dětské housličky a bubínky. Výroba hraček panských dětí přechází od řemeslníků ke stále mohutnějšímu hračkářskému průmyslu. Vzniká také hračka lidová, jako důsledek třídní diferenciace společnosti, což dokazují bohaté sbírky v muzeích. Během technické revoluce 19. století se značně rozšiřuje sortiment hraček, ale základní tvary a prvky jsou již z velké části dány minulostí. (TITĚRA, 1963) Lidové hračky Nejvíce dokladů o lidových hračkách máme z 18. století. Byly vytvářeny ve všech evropských zemích jednak dětmi samými z hadříčků, listů, hlíny a kukuřičného šustí, nebo také dospělými pro vlastní děti a vnuky nebo na prodej. Pro českou lidovou tradici jsou charakteristické hračky dřevěné, pro moravskou hliněné, které byly dílem hrnčířů. Vyráběli nejčastěji dětské nádobíčko, které bylo přesnou kopií nádobí pro dospělé. Hliněným hračkám byly velmi blízké hračky z těsta, které se dělaly v 19. století podomácku. Těsto bylo vyrobeno z mouky a řídkého klihového roztoku. Nejvíce hraček se vyrábělo jako doplněk pro jesličky. Hračky hliněné i z těstové masy

12 byly zdobeny peřím, rozcupovanými provázky, kousky kožešiny apod. Dřevěné hračky byly původně vyřezávané, později soustružené. Stále oblíbené jsou hračky pohyblivé jako např. slepice klovající zrní, tahací kačenka nebo různá zvířátka na kolečkách. Tématicky i formou vyjadřovaly lidové hračky ve zkratce život a potřeby sociálně níže postavených vrstev obyvatelstva, rolníků a dělníků 18. a 19. století. Původně vznikaly jako užitkové předměty sloužící k výchově dětí, postupně se zvyšoval důraz na jejich estetickou funkci. Jsou poetické, půvabné a pro svou prostotu, výraznost formy a čistotu barev je děti mají rády dodnes, neboť jsou bohatým zdrojem inspirace pro současné tvůrce a výrobce hraček. (MIŠURCOVÁ, 1989) století Od počátku dvacátého století, které je nazýváno stoletím dítěte, se zájem o hru a hračku v celém kulturním světě zintenzivňuje. Je to podmíněno skutečností, že se mění životní prostředí a nároky na člověka. Zde pak stoupá význam hračky, jež se podílí na utváření osobnosti. Hračka má nejen všestranně podporovat dětskou aktivitu, ale i nahrazovat omezení styku s přírodou, jež s sebou přináší postupující civilizace. Prostřednictvím her a hraček ovlivňuje společnost výchovu mladé generace, proto je předmětem studia různých věd jako je psychologie, pedagogika, fyziologie, sociologie, kulturní antropologie a folkloristika. (MIŠURCOVÁ, 1989) Odborná literatura padesátých a šedesátých let se zabývá zejména hračkami ideovými (hračky, jež se zabývají tématikou života v pionýrských kroužcích, života v letních táborech, obytné domy panelákového typu atd.). Později existovaly instituty, které dokázaly výtvarníky přimět k tomu, aby v tvorbě hraček respektovali názory odborníků. Protože byl dostupný omezený počet typů hraček, lidé je kupovali, a tak se kvalitní hračky dostaly k dětem. Sloužily ke správnému poznávání světa, rozvoji fantazie a přispívaly k výuce sebeobsluhy, rodičovství a sociálnímu cítění. Do státních zařízení pro děti, tedy do školek, dětských domovů, družin a nemocnic, byly tyto hračky dodávány zdarma. V současnosti je trh s hračkami přesycený levným zbožím z Asie, které dítěti nejenže nepřinášejí potřebné informace a hodnoty, ale importují k nám určitou kulturu, která je myšlení Evropanů nepochopitelná a cizí. Jsou však líbivé a rodiče je nakupují ve víře, že dělají to nejlepší. (MEDKOVÁ, 2003)

13 1.6 Panenka Panenka je mezi děvčaty nejoblíbenější a nejuniverzálnější hračkou, a proto je věnována jejímu historickému vývoji zvláštní pozornost. Hliněné figurky, jež mohly sloužit jako panenky patří k prvním archeologickým nálezům pocházejícím ze starověkého Egypta. V dobách starého Řecka měla děvčata panenky zhotovené z textilu, dřeva, hlíny, ale i z drahých materiálů, jako ze slonoviny, jantaru, mramoru, stříbra a zlata, jež dokazovalo diferenciaci panenek pro bohaté a chudé. Jsou věrným obrazem doby a kulturního prostředí, v němž vznikly. (MIŠURCOVÁ, 1989) Ve své nové podobě vzniká panenka v Paříži v polovině 14. století. Kdysi sloužila jako hračka i pro hochy, ale později se stala výlučně předmětem dívčích her. Původně měla hlavičku ze dřeva, později z vosku, terakoty, alabastru, pak z papírové hmoty a v 19. století z porcelánu. Její výrobci se vždy snažili napodobovat živý model, a tak se panenka stala naturalistickým a módním projevem. Způsob její konstrukce se přitom změnil málo. Hlavička a ručičky se vyráběly vždy zvlášť a montovaly se do hmoty těla. Systém kloubů, který umožňuje panence určité pohyby, se uplatňuje až v 19. století. Tehdy dosahuje panenka jako hračka svého vrcholu. V poslední době se stává panenka i předmětem sběratelské vášně dospělých, jako např. krojované panenky, které reprezentují určité kulturní typy. (TITĚRA, 1963) Do hry s panenkou dítě převádí všechno, co vidí, slyší nebo co si přeje. Tato hra je napodobivá, ale i tvůrčí, prohlubuje lásku, rozvíjí city, fantazii, řeč, vkus i pečlivost, trpělivost a přesnost. (ELMANOVÁ, 1964)

14 2 Pedagogové a jejich přínos v oblasti hraček 2.1 Friedrich Wilhelm August Fröbel Německý pedagog Friedrich Fröbel ( ) založil v roce 1840 tzv. dětskou zahradu německy Kindergarten, která měla charakter výchovné a vzdělávací instituce pro nejmenší děti. V předškolní výchově vycházel z dětské hry, kterou zdůrazňoval jako hlavní činnost dětí. (KADAŇOVÁ, 1991) Fröbel zdůraznil důležitost hry v procesu učení. Sám prožil nešťastné dětství, což bylo příčinou jeho zájmu o malé děti. Uvědomil si, že oblíbených her a hraček, které jsou pro děti nejatraktivnější, je možno využít k připoutání jejich pozornosti a tak k rozvinutí jejich schopností a znalostí. (MILLAROVÁ, 1978) Fröbelovy dárky Pro děti v předškolním věku vytvořil Fröbel speciální soubor jednoduchých hraček, jenž měli prostřednictvím hry rozvíjet jejich vnímání, myšlení, duševní obzor, manuální zručnost a přispět tak k celkovému rozvoji dítěte. Tento soubor byl nazvaný podle svého tvůrce tzv. Fröbelovy dárky. Obsahoval různobarevné míče, koule, krychle, válce, hůlky, destičky a stavebnice, s nimiž děti zacházely podle přesného návodu dospělých. Tyto zvláštní hračky pronikly v minulém století do rodin a ovládly tehdy vznikající mateřské školy. Postupně však byly opouštěny, pro svou vyumělkovanost a přílišnou systematičnost, která zacházela až k pedantismu. (MIŠURCOVÁ, 1989)

15 2.2 Marie Montessori Italská lékařka a pedagožka Marie Montessori ( ) je zakladatelkou alternativního pedagogického směru, podle kterého se u nás vyučuje v mateřských i základních školách. Původně se Montessori věnovala mentálně postiženým dětem. V roce 1907 založila v Římě Dům dětí (Casa dei bambini), kde vytvořila originální edukační prostředí v duchu pedocentrismu a důvěry ve spontánní seberozvíjení dítěte. Vycházela zejména z vlastního pozorování dětí v různých situacích. (MONTESSORI OLOMOUC, 2005) Mateřské školy Montessori v Brně V Brně existují prozatím dvě soukromé mateřské školy a jedna mezinárodní mateřská škola, vycházející z principů pedagogiky Marie Montessori. Mateřské školy Sluníčko Montessori se nachází na ulici Brechtova 6 a Šrámkova 14. Zastřešuje je Občanské sdružení Sluníčko dětem, které sídlí také na Šrámkově ulici. Hlavním krédem těchto mateřských škol se stala prosba malého dítěte: Pomoz mi, abych to dokázalo samo. Tato metoda učí děti nezávislosti a samostatnosti dětí. (MŠ SLUNÍČKO, 2006) Základní rysy metody dětem vždy říkat pravdu vztah mezi dítětem, materiálem a učitelem vzájemné porozumění s dětmi zacházet opatrně, s láskou a obdivem děti jsou nejblíže pravdě, musíme si jich vážit důležitý je proces ne výsledek nesoutěžit neopravovat, nenapomínat žádný nátlak mladší děti se učí od starších, starší děti učí mladší lidé, kteří se zabývají dětmi mají obrovskou zodpovědnost (OS SLUNÍČKO DĚTEM, 2005)

16 2.2.3 Didaktické principy Respektování tzv. senzitivní fáze, což je období, v nichž je dítě zvlášť citlivé pro vnímání a chápání určitých jevů vnější reality. Jsou to např. senzitivní fáze pro rozvoj pohybových činností, řeči, čtení atd. Polarita pozornosti je maximální koncentrace na určitou práci, v této době nemá být dítě vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby práci samo dokončilo. Elipsa je cvičení pro rozvoj svalové koordinace chůze, držení těla a rovnováhy. Je vyznačena na zemi ve velikosti a šíři dětského chodidla. Po zvládnutí samotné chůze po elipse navazují obtížnější varianty, kdy děti při chůzi nosí rozličné předměty v obou rukách. Dítě se tak učí trpělivosti a zároveň respektu, když čeká, až na něho vyjde řada. Vše se dělá beze slov, je však dobré používat hudbu, která umocňuje emocionální zážitky z této činnosti. Dítě si svobodně volí práci, kterou bude dělat, s kým a jak dlouho. Aktivitu dítěte je třeba podporovat. Jediným omezujícím momentem je slušné chování a pořádek. Učení probíhá formou pokusů a omylů, od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k neznámému, od konkrétního k abstraktnímu. Prostředí má vyzývat k činnosti svou bohatou nabídkou pomůcek, které mají být uspořádány tak, aby povzbuzovaly aktivitu dítěte a podněcovaly jeho zájem a zvědavost. Dítě bere věci do rukou a začíná s nimi manipulovat. Aktivita musí vycházet od dítěte, jakmile je usměrňována dospělým, ztrácí dítě zájem

17 Charakteristické pro didaktickou koncepci Montessori je slučování dětí různého věku. V těchto smíšených skupinách má vznikat na základě harmonického soužití, spolupráce a vzájemné pomoci vědomí sociální jednoty, v níž je jedinec respektován ostatními. (OS SLUNÍČKO DĚTEM, 2005; ZELINKOVÁ, 1997) Didaktické pomůcky Speciální pomůcky hrají zásadní roli při výchově. Jsou klíčem k poznání světa, např. pomůcky ke cvičení smyslů, rozvoji řeči, k přípravě na čtení, psaní, počítání, provádění čtyř matematických operací ale i příprava na přírodovědu a vlastivědu. Pomůcky jsou přizpůsobeny fyzickým rozměrům dětí. Ti musí být schopni při zachování principu svobody a volnosti s hračkami, které si vybere, manipulovat a přenášet z místa na místo. Vzdělávací pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě samo mohlo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu. Prostředí má mít objevující a podněcující charakter, aby dítě mohlo objevovat nové poznatky a vztahy. Místo, na kterém dítě pracuje má být ohraničené omezené např. kusem koberce nebo stolkem, aby dítě nebylo při práci rušeno předměty, které nejsou nutné ke splnění úkolu. Pro jednotlivé etapy vývoje vytvořila Marie Montessori odpovídající cvičení a didaktický materiál, který by se dal rozdělit do tří skupin: 1. praktická cvičení (náměty jsou čerpány v běžném denním životě např. cvičení sebeobsluhy, cvičení zaměřená na jednání s lidmi a na péči o prostředí) 2. pohybová cvičení (např. cvičení nehybnosti a ticha, gymnastická cvičení, chůze po lince a cvičení čerpající náměty v běžném životě čistění bot, uklízení, zavírání dveří apod.) 3. cvičení smyslů prostřednictvím pomůcek (mnoho pedagogů se shodlo na tom, že smyslové vnímání musí předcházet poznání rozumovému. Marie Montessori tedy vytvořila smyslový materiál na nácvik barev, tvarů, hmotnosti, teploty a vlastností vnějších ploch.) Pro každou činnost dítěte je vyvinuto velké množství různých pomůcek a jim odpovídající systém cvičení. V této kapitole je uveden jeden příklad a několik dalších v příloze číslo

18 Růžová věž Materiál: věž je tvořena deseti růžovými krychlemi různé velikosti z nabarveného masivního dřeva. Nejmenší kostka má délku hrany 1 cm, největší 10 cm. Přímý cíl: utvoření pojmu: velký malý Nepřímé cíle: rozvíjení motoriky, koordinace pohybů, utváření uspořádaných struktur. Věk: od 3 let Postup při cvičení: Pracovním místem je koberec, na němž leží neuspořádané kostky, děti z nich dělají věž, přičemž největší krychle slouží jako základna a nejmenší jako vrchol. Vychovatel může stavbu nejprve předvést. Můžeme rukama přejet po délce věže zdola nahoru a shora dolů. Kontrola chyb: Není-li respektován řád stavby, lze chybu odhalit očima i rukama. Komentář: Koberec se musí barvou zřetelně odlišovat od materiálu. Teprve uložení materiálu na své místo znamená konec cvičení. Další cvičení: Variace na základní cvičení ve vertikálním a horizontálním směru. Kostky jsou pokládány na sebe tak, že nejbližší menší dosahuje ke středu kostky předcházející střed leží střídavě vpravo a vlevo. Mění se dané pořadí 10 1 s ohledem na pravidelnost ve vertikálním nebo horizontálním směru (př , apod.) Přerušíme řadu 10-1 tak, že vyjmeme jednu kostku z řady. Dítě ukazuje vzniklou disharmonii. Stavíme věž se zavřenýma očima. Slovní zásoba: velký malý velký větší největší malý menší nejmenší největší nejmenší větší než menší než (ZELINKOVÁ, 1997)

19 3 Klasifikace hraček 3.1 Metodika rozdělení Podle Boreckého hračky můžeme klasifikovat dle: výrobce obsahu tvaru doby a místa vzniku materiálu, z něhož je zhotovena estetické hodnoty pedagogického významu ceny, za niž je ji možno získat. Dále můžeme hračky rozlišovat podle původu: průmyslově vyrobené etnické amatérské lidové umělecké Jak uvádí Borecký, existují široké informační zdroje o hračkách, ale orientovat se v nich je velmi obtížné. (BORECKÝ, 1982) V současnosti se hračky často dělí podle pohlaví, pro něž je určena. V obchodech i na reklamních materiálech se nespisovně rozlišují na klučičí a holčičí. Fixl definuje rozdělení podle věku dětí na hračky: kojenců do 1. roku batolat od 1. do 3. roku mladšího předškolního věku od 3. do 4. roku staršího předškolního věku od 4. do 6. roku školního věku od 7. do 10. roku dětí nad 10 let. (TITĚRA, 1963) V této práci je použita klasifikace podle věku, přičemž je zaměřena pozornost pouze na hračky pro předškolní děti, a dále podle materiálu a podle funkce hračky

20 3.2 Dle věku dítěte Hračky mladšího předškolního věku Děti v mladším školním věku začínají pozorovat a chápat činnost dospělých a napodobují ji. K tomu potřebují mnoho různých hraček. Nejlépe vyhovují takové, které svou variabilitou umožňují neustálé proměny a dítě je svou fantazií a technickou dovedností zvládne. Nic mu nepomohou technicky náročné mechanické hračky, kterým nerozumí, zatlačují ho do pasivity nebo odkazují na pomoc dospělých. Patří sem všechny pohyblivé hračky jednoduše řešené ze dřeva i z plastických hmot, autíčka a vozíky, zvukové a hudební hračky, skládací kostky, pyramidy, panenky a figurky, míče, zvířátka apod. (TITĚRA, 1963) V tomto období se dítě hodně ptá, typická je otázka proč? Tyto otázky nám prozrazují, jaké má zájmy a jak jsou rozvinuty jeho rozumové schopnosti, proto bychom měli vždy odpovědět a uspokojit tak jeho touhu po poznání. Ze zvědavosti dítě může zničit hračku, aby se podívalo, co je uvnitř. Nečekejme tedy, až dítě hračku rozbije a včas mu vysvětleme, proč hračka vydává zvuk, otáčí se, jezdí (ELMANOVÁ, 1964) Hračky staršího předškolního věku Období staršího předškolního věku je doba nejintenzivnějšího hraní. V tomto období může dítě dostat hračky v dokonalejším a realističtějším provedení. Poznání okolního světa dětí je již tak bohaté, že si dovede pomocí vhodných hraček vytvořit zcela určité prostředí. Proto se mnoho pedagogů shoduje v tom, že charakterem her tohoto období je hra námětová, při které si osvojují chování představované osoby. (TITĚRA, 1963) Děti si hrají na učitele, lékaře, obchodníky, výpravčí, řidiče aut a také hlavně na rodiče, kdy malé maminky vaří, žehlí, nakupují, vysávají a zejména holčičky vozí kočárky a pečují o panenku. Hra je stále bohatší, tak např. panenku už dítě ve čtyřech letech nepřekládá jen z ruky do ruky, ale opatruje ji tak, jak to pozoruje u rodičů. Panenku vzbudí, obleče ji, nakrmí, dá na nočníček, uloží do postýlky, opatruje v nemoci, pere šatičky, koupe ji atd. (ELMANOVÁ, 1964) Autoři odborných publikací se shodují v tom, že tyto dětské hry mají podporovat správně volené a konstruované hračky, jako např. vlaky, lodě, letadla, auta (sportovní auta, angličáky, ale i popelářská a hasičská auta, sanitky apod.), dále náročnější stavebnice a skládanky, panenky různých velikostí a žánrů, oblékací

21 soupravy pro panenky na rozvoj sebeobsluhy, dětské kuchyňky s výbavou (nádobí, příbory, hrnce, sporák, popř. i myčka na nádobí) a také všechny druhy strojů (bagry, traktory, jeřáby, cisterny, atd.). (TITĚRA, 1963) Mezi těmito hračkami by neměly chybět didaktické pomůcky, se kterými si dítě nejen hraje, ale rozvíjí určité schopnosti (jemnou a hrubou motoriku, sebeobsluhu, smysly, matematické schopnosti, myšlení např. třídění, řazení, srovnávání, analýzu a syntézu, koordinaci zraku s pohybem ruky) a také procvičuje naslouchání, soustředění, pozorování a objevování. Pro každou věkovou skupinu můžeme určit několik kategorií hraček, které by mělo mít každé dítě, aby mu poskytli potřebné zkušenosti. Tato řada se s věkem dítěte rozšiřuje, obohacuje, mění ve velkostech i proporcích. (DOSTÁL, 1988) Mišurcová (1989, s. 84) uvádí soubor her a hraček pro předškolní dítě Panenka s vybavením (oblékací souprava, toaletní souprava, nádobíčko, postýlka, kočárek, pokojíček, zdravotnický kufříček, miniaturní panenka s cestovním vybavením) Panák, medvídek nebo jiné zvířátko z textilu Maňásky, případně loutkové divadlo Stavebnice konstruktivní (z dřevěných kostek, umělohmotných tvarů), námětové (města, vesnice), dopravní prostředky (skládací vláček, nákladní auto, autojeřáb, miniaturní autíčka) Stolní hry puzzle, domino, loto, obrázkové karty, mozaiky, vkládačky Pohybové hračky míč, obruč, švihadlo, kroužky k házení, kuželky, větrník, houpací kůň, trojkolka, koloběžka, dětské kolo; pro sezónní činnosti kolečkové brusle, sáně, brusle, boby, lyže, apod. Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky tabule, křídy, stojan na malování, temperové barvy, tužky, modelovací hlína, modurit, magnetická tabule, skládačky a vystřihovánky z papíru, navlékací korále a tvary, souprava na šití a vyšívání, pracovní nástroje: kladívko, kleště Nářadí k práci na zahradě: rýč, hrábě, lopata, konvička Hračky do písku: kbelíček, lopatka, tvořítka, vozík na písek

22 Hračky do vody: zvířátka z umělé hmoty a gumy, nafukovací hračky Zvukové hračky: bubínek, píšťalka, trubka, xylofon, triangl, atd. 3.3 Dle materiálu hraček Hračky z plastických hmot Plastické hmoty nahradily v mnoha případech dřevo a kov. Pro výrobu hraček se používají plastické hmoty, které lze poměrně lehce tvarovat, mají dobré fyzikální a mechanické vlastnosti a jsou cenově i materiálově dostupné. Hračky z umělé hmoty jsou vhodné zejména pro nejmladší děti, poněvadž jsou lehce umyvatelné. Hračky z kovů Kovové materiály umožňují všestranné tvarování a při relativně nízké váze dávají výrobku vysokou pevnost. Hlavním představitelem kovových hraček jsou mechanické hračky opatřené pohybovým zařízením. Hračky ze dřeva Průmyslově vyrobené dřevěné hračky vznikly ve druhé polovině 18. století, výroba se inspirovala ve tvarech a námětech lidové tvorby. Přirozená krása dřeva umocňuje vzhled hračky, takže je mnohem přitažlivější než její plastové nebo plechové varianty. Děti dávají přednost barevnosti, proto se i dřevěné hračky lakují nebo zdobí kresbou. Důležitá je rovněž mechanická povrchová úprava, která zajistí příjemný hmatový vjem. Hračky z textilu a kůže Hračky z textilu zahrnují širokou škálu plyšových a sametových zvířátek, hadrových panenek, oblečků, loutek, kašpárků a klaunů. Tyto hračky jsou u dětí velmi oblíbené a poskytují jim více radosti a rozptýlení než tvrdá hračka ze dřeva nebo z kovu. Na trhu je velký výběr textilních hraček rozmanitých barev, vzorů a vlastností i z protialergického materiálu. Z kůže se zpracovávají spíše doplňky k hračkám, jako jsou postroje na zvířátka a houpací koně, kabelky a soupravičky pro panenky apod

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky JARMILA SOBOTKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství prvního stupně základní školy ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková Volnočasové aktivity dětí školního u Bc. Renata Kulíšková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje volnému času a volnočasových aktivitám dětí školního u. V praktické části je u dětí

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna 1 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna od povinné školní docházky osvobozovány. Vzhledem k

Více