Informační strategie hl. města Prahy do roku Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010. Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie"

Transkript

1 Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Cesta k e-praze Obsah Východiska informační strategie Hlavní poznatky se SWOT Hlavní problémy informatiky Klíčovém podněty k rozvoji informatiky Vize e-prahy Hlavní úkoly informatiky a priority při jejich plnění Základní principy informatiky Strategické cíle informatiky do roku 2010 Akční plán rozvoje informatiky do roku 2010

2 Východiska informační strategie Strategické materiály Strategie hlavního města Prahy. Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období Společně pro Prahu. Pražská deklarace k rozvoji informační společnosti. Informační strategie hl.m. Prahy zpracovaná na období do roku 2004 Strategické záměry Akční plán členských zemí eeurope 2005 zpracovaný Komisí EU. Státní informační a komunikační politika ečesko 2006 zpracovaná Vládou České republiky. Východiska informační strategie Právní rámec Zákon 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze; Statut hlavního města Prahy; Relevantními zákonné normy, zejména Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů č. 365/2000 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., Zákon o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů č. 148/1998 Sb.

3 Hlavní poznatky ze SWOT analýzy a zhodnocení stavu informatiky v hl. m. Praze Silné stránky Úroveň technické infrastruktury (MepNet, lokální sítě, vybavení výpočetní technikou). Zkušenosti (pozitivní i negativní) se vzájemným propojením a sdílením respektive, společným využíváním informačních systémů celopražského významu. Vysoká míra využití informačních a komunikačních technologií.

4 Slabé stránky Vysoká heterogenita aplikací, nejednotná datová základna, minimální interoperabilita. Obtížná koordinace rozvoje informatiky a malá schopnost prosadit celoměstské rozvojové záměry. Jednotlivými představiteli politického vedení města je vyžadováno širší zapojení informatiky do výkonu městské správy a využívání e-governmentu při ní. Nicméně kompetence za soustavnou péči o rozvoj informatiky a zajištění souladu s cíly a záměry politického vedení je stanovena podle statutu zejména řediteli Magistrátu. Nejsou vytvořeny vhodné institucionální nástroje, organizační struktury a nastaveny procesy pro efektivní řízení a rozvoj informatiky v celopražském rámci. Hrozby Informační systémy a informační a telekomunikační technologie nebudou poskytovat očekávané přínosy. Uživatelé nebudou schopni informační systémy efektivně využívat. Úřady a organizace městské správy nebudou disponovat pracovníky schopnými IS/ICT řídit a dále rozvíjet.

5 Příležitosti Podpora a rozvoj iniciativ e-governmentu. Nové možnosti financování rozvoje IS/ICT. Nové formy zajištění informačních služeb zejména formy outsourcingu a shared services. Využití vysoké penetrace Internetu do úřadů i domácností a využití dostatečné kapacity a propustnosti Internetu k poskytování služeb e- Govermentu. Hlavní problémy informatiky v hl. m. Praze Nízká úroveň interoperability IS/ICT v hl. m. Praze. Nedostatky ve spolupráci zainteresovaných subjektů při přípravě, plánování, řízení a realizaci rozvojových projektů celopražského významu. RHMP neschválila informační strategii z roku 2001, pouze vzala na vědomí postup prací. To mělo mj. za následek, že řada úkolů a cílů, stanovených ve strategii, nebyla realizována. Nejednotná koncepce informačních on-line služeb a nejednotné pojetí obsahu, struktury a formy webů organizací a orgánů HMP způsobuje problémy při práci odborných pracovníků, snižuje důvěru občanů v efektivní veřejné správy.

6 Hlavní problémy informatiky v hl. m. Praze Procesy strategického a manažerského řízení IS/ICT na úrovni HMP mají velmi malou efektivitu. Organizační složky, jež se účastní těchto procesů, mají omezenou kompetenci a nedaří se jim prosazovat plnění strategických plánů a vytvářet skutečně funkční rámec manažerského řízení IS/ICT. Nedostatky v procesech informačního managementu (v systému řízení informatiky) na celopražské úrovni mají za následek výše uvedené skutečnosti. Klíčové podněty k rozvoji informatiky v hl. m. Praze Využít podpory vlády ČR (finanční, legislativní), vyjádřené ve Statní informační a komunikační politice e-česko 2006, k dosažení některých cílů e-governmentu realizovaných v podmínkách hl. m. Prahy. Využít pozitivního vnímání přínosů e-governmetnu u politických představitelů a vedení města k získání podpory na realizaci významných technologických inovací a systémových změn, které povedou ke zkvalitnění a zefektivnění informačních služeb poskytovaných organizacemi a orgány hl. m. Prahy a ke zvýšení flexibility a zlepšení výkonu funkcí úřadů a organizací městské správy.

7 Klíčové podněty k rozvoji informatiky v hl. m. Praze Reagovat na očekávání politiků i občanů vyvolaná v souvislosti s iniciativami e-governmentu a zvýšit počet, spektrum a kvalitu informačních služeb poskytovaných on-line. Odstranit jednu klíčovou překážku realizace e- Governmentu současnosti, kterou je nízká úroveň interoperability. Proto je nutné zvýšit interoperabilitu významných IS/ICT systémů provozovaných organizacemi a orgány hl. m. Prahy. Klíčové podněty k rozvoji informatiky v hl. m. Praze Pokračovat v klíčových projektech celopražského významu, zahájených v minulém období. Jejich současné cíle i dosavadní a následující průběh však musí být posouzeny a případně zkorigovány, aby společně s dalšími plánovanými projekty a iniciativami přispěly k dosažení cílů vytyčených strategií do roku Zhodnotit zkušenosti s řešením krizových situací při povodních 2002 a realizovat požadavky vyplývající ze studie Vyhodnocení informačních toků při povodních 2002, zpracované společnosti EQUICA. Ze závěru studie vyplývá požadavek na zajištění informační podpory pro všechny složky krizového řízení HMP a to zejména zajištěním stanovených informačních okruhů a toků.

8 Vize e-prahy e-praha (2010) V hlavním městě Praze je vytvořeno vysoce produktivní a ekonomické informační a komunikační prostředí. To významně přispívá k fungování otevřené informační společnosti. Široké využívání informačních a komunikačních technologií a také efektivní využívání městských informací významně přispívá k trvalému zlepšování výkonu a zvyšování kvality služeb úřadů a organizací městské správy. Za uplynulé období se zvýšil počet, spektrum a kvalita informačních služeb v hl. m.praze poskytovaných on-line.

9 e-praha (2010) Je zajištěna maximální ekonomicky odůvodněná bezpečnost všech zpracovávaných informací, zejména osobních údajů a obchodního tajemství. Pomocí využití informačních a komunikačních technologií jsme významně zjednodušili styk občanů a dalších subjektů s orgány města, neboť kontakt a vyřízení záležitostí jsou možné z libovolného místa, kde je dostupná informační síť Internet a v jakoukoliv denní dobu, kterýkoliv den v týdnu. Úředníci na úřadech a v organizacích městské správy i volení zastupitelé mají takové znalosti a dovednosti, že jsou schopni efektivně využívat informační systémy ke své práci a k provádění rychlých, kvalifikovaných a odborných rozhodnutí. Hlavní úkoly informatiky v hl. městě Praze 1. Zajistit všestranný přístup k městským informacím. 2. Zajistit moderní veřejné služby poskytované on-line prostřednictvím ICT. 3. Efektivně a účinně využívat veřejné i privátní zdroje kdalšímu financování rozvoje informatiky v hl. m. Praze a k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu informačních systémů celopražského významu. 4. Efektivně a účinně řídit informační zdroje a koordinovat rozvoj IS/ICT hl. m. Prahy. 5. Podporovat využití městských informací k dalšímu zlepšování funkcí úřadů a organizací městské správy a k ekonomickému rozvoji subjektů ve městě. 6. Podporovat připravenost a dovednosti uživatelů (úředníků, volených zastupitelů i občanů), využít informační a komunikační technologie pro jejich práci a dosažení jejich cílů a záměrů. Pozn.: Rozpracováno do Cílů - podrobně viz dále

10 Priority při plnění hlavních úkolů informatiky Bezpečnost a spolehlivost IS/ICT v hl. m. Praze. Trvalý rozvoj a zlepšování IS/ICT v hl. m. Praze. Dosahování maximální efektivity IS/ICT v hl. m. Praze. Orientace na dosažení přínosů (splnění cílů) z užití IS/ICT v hl. m. Praze. Základní principy informatiky hl. m. Prahy

11 Hlavní principy informatiky hl. města Prahy Informační zdroje a veškeré městské informace v digitální podobě jsou jedním z nejcennějších aktiv hl. m. Prahy, které musí být řízeno strategicky a zodpovědně spravováno. Informační a komunikační technologie musí být vždy použity tak, aby to mělo nějaký měřitelný přínos pro hl. m. Prahu, aby se zlepšila městská správa, a aby se zlepšil výkon a kvalita funkcí úřadů. Informační management je úkolem všech úřadů a organizací městské správy. Všechny úřady a organizace městské správy se účastní na rozhodování, které ovlivňuje formulování a dosahování strategických cílů informatiky hl. m. Prahy. Hlavní principy informatiky hl. města Prahy Ve všech úřadech a organizacích městské správy musí být určeni pracovníci, případně ustaveny organizační jednotky (odbory, oddělení, referáty informatiky), kteří budou zodpovědní za vlastnictví a implementaci procesů informatiky a za užívanou infrastrukturu. Současně zajistí, aby navrhovaná, implementovaná a provozovaná řešení odpovídala klíčovým uživatelským požadavkům na funkcionalitu, na úroveň poskytovaných služeb a na rychlost zpracování. Dále zajistí, že řešení byla dodána a jsou provozována za stanovených obchodních podmínek a že jsou řízeny náklady na jejich provoz. Pří řízení a správě technologií by se měla věnovat nejvyšší priorita ochraně informačních aktiv v průběhu celého jejich životního cyklu. Musí být zajištěno, že hlavní činnosti úřadů a organizací městské správy budou prováděny náhradním způsobem i v případech, kdy dojde k selhání případně poškození IS/ICT.

12 Hlavní principy informatiky hl. města Prahy Všechny městské informace v digitální podobě patří hl. m. Praze a ne úřadům a organizacím městské správy, kde informace vznikají a kde jsou shromažďovány. Informace by měly být, raději než v jiných formách, primárně drženy v elektronické podobě. Všechny městské informace musí být veřejně dostupné s výjimkou, kdy jsou předmětem ochrany dat nebo tomu brání nějaká legislativa a to jsou případy, kdy se jedná o obchodní tajemství, osobní údaje nebo to jsou právně citlivé informace. V hl. m. Praze by měla být data držena jen jednou. Hlavní principy informatiky hl. města Prahy Správa městských informací musí být v vedena tak, že je v souladu s veškerou relevantní legislativou, a tak, že se při ní používají nejlepší poznané praktiky a postupy. Dlouhodobě drženy by měly být pouze takové informace, které jsou využívány v procesech rozhodování prováděných v úřadech a organizacích městské správy. Hl. m. Praha by mělo držet jen nezbytné nutné minimum informací o svých obyvatelích, návštěvnících a podnicích. Pokud je potřeba používat ve všech úřadech a organizacích městské správy jeden typ programového vybavení, který je však třeba vyvinout, pak je preferován koordinovaný vývoj takových aplikací namísto vývoje alternativních nebo duplicitních aplikací v každém z úřadů.

13 Architektonické principy informatiky hl. města Prahy Datové principy, kdy mezi nejdůležitější pro formulování strategie patří principy: Data musí být sdílena. Data musí být dostupná. Data mají svého původce, vlastníka a správce. Architektonické principy informatiky hl. města Prahy Aplikační principy Nezávislost na technologiích Snadné používání aplikací Změny pouze na základě požadavků Včasné řízení změn Řízení technické rozmanitosti

14 Architektonické principy informatiky hl. města Prahy Principy interoperability a spolupráce, kde nejzásadnější význam mají principy: Federativní způsob spolupráce Standardy interoperability Strategické cíle informatiky hl. m. Prahy do roku oblastí podle hlavních úkolů

15 1. Zajistit všestranný přístup k městským informacím C1-1 Pro pracovníky úřadů a organizací městské správy, volené zastupitele, občany, návštěvníky, ekonomické subjekty Prahy a spolupracující organizace zajistit zkvalitnění stávajících a rozvoj nových forem pořizování, spravování a zveřejňování městských informací v digitální (elektronické) podobě. C1-2 Pro pracovníky úřadů a organizací městské správy, volené zastupitele, občany, návštěvníky, ekonomické subjekty Prahy a spolupracující organizace zajistit kvalitní a zabezpečený přístup k městským informacím v digitální (elektronické) podobě. 1. Zajistit všestranný přístup k městským informacím C1-3 Zajistit kvalitní a zabezpečený přístup k městským informacím pro všechny složky krizového řízení hl. m. Prahy. C1-4 Dále zkvalitňovat a provozovat spolehlivé a bezpečné propojení subjektů v hl. m. Praze (Magistrátu, městských částí, organizací zřízených hl. městem Prahou) vysoce propustnou datovou sítí. C1-5 Zajistit ve všech úřadech a organizacích městské správy trvalou, systematickou a vysoce odbornou péči o městské informace v digitální podobě.

16 1. Zajistit všestranný přístup k městským informacím C1-6 Vytvořit, udržovat a publikovat seznam dostupných veřejných městských informací a on-line služeb poskytovaných úřady a organizacemi městské správy. 2. Zajistit moderní veřejné služby poskytované on-line prostřednictvím ICT C2-1 Rozvíjet a rozšířit množství informačních on-line služeb pro občany, právní subjekty a návštěvníky Prahy. C2-2 Eliminovat na nejnižší možnou míru povinnost občanů, návštěvníků a ekonomických subjektů Prahy předkládat úřadům a organizacím městské správy dokumenty v listinné podobě, pokud si je mohou tyto subjekty mezi sebou poskytovat elektronicky. C2-3 Umožnit občanům elektronický přístup k autorizovaným výpisům z registrů a rejstříků veřejné správy (těch, jež jsou součástí městských informací), které občané potřebují pro vyřizování agend, jež vedou úřady a organizace městské správy.

17 2. Zajistit moderní veřejné služby poskytované on-line prostřednictvím ICT C2-4 Umožnit občanům elektronický přístup k autorizovaným výpisům o stavu a výsledku jejich podání, učiněných na kontaktních místech veřejné správy provozovaných na úřadech a organizacích městské správy. C2-5 Využít jednotný bezvýznamový národní identifikátor pro jednoznačnou, důvěryhodnou a bezpečnou identifikaci účastníků veřejných on-line služeb, poskytovaných úřady a organizacemi městské správy. 3. Efektivně a účinně využívat veřejné i privátní zdroje k dalšímu financování rozvoje informatiky v hl. m. Praze a zajištění spolehlivého a bezpečného provozu informačních systémů celopražského významu C3-1 Aktivně podporovat a prosazovat využívání ověřených modelů svěřené správy (outsourcingu) a sdílených služeb (shared services) při poskytování vybraných informačních služeb a zajištění provozu vybraných IS/ICT celopražského významu. C3-2 Aktivně podporovat a prosazovat získávání finančních zdrojů na rozvoj informatiky z fondů EU a rozvíjet možnosti financování vhodných informatických projektů v hl. m. Praze formou Public-Private-Partnership. C3-3 Zajistit efektivní financování provozu, údržby, nutné obnovy a rozvoje a také řízení bezpečnosti IS/ICT celoměstského významu (v nichž jsou spravovány a pomocí nichž jsou poskytovány městské informace).

18 4. Efektivně a účinně řídit informační zdroje a koordinovat rozvoj IS/ICT hl. m. Prahy C4-1 Důsledně prosazovat a provádět management portfolia IS/ICT celoměstského významu. C4-2 Zajistit základní úroveň interoperability všech IS/ICT celoměstského významu (v nichž jsou spravovány a pomocí nichž jsou poskytovány městské informace) praktickým aplikováním standardů, nastavením rozhraní, zprovozněním přenosů dat a sdílením popisných informací metadat. C4-3 Zajistit vysokou kvalitu městských informací (správnost, aktuálnost), odpovídající úroveň jejich dostupnosti, zabezpečení a jejich efektivní správu. 4. Efektivně a účinně řídit informační zdroje a koordinovat rozvoj IS/ICT hl. m. Prahy C4-4 Systematicky a nepřetržitě zlepšovat systém řízení IS/ICT v hl. m. Praze. C4-5 Zajistit optimální organizační uspořádání a vymezení kompetencí umožňující efektivní a účinné řízení IS/ICT celoměstského významu.

19 5. Podporovat využití městských informací k dalšímu zlepšování funkcí úřadů a organizací městské správy a k ekonomickému rozvoji subjektů ve městě C5-1 Pokračovat v elektronizaci klíčových správních agend vedených úřady a organizacemi městské správy a dokončit ji. C5-2 Zvýšit využívání městských informací zejména tam, kde to povede ke zlepšení funkcí úřadů a organizací městské správy a kde to podpoří provádění správných rozhodnutí a zkvalitní řízení. 5. Podporovat využití městských informací k dalšímu zlepšování funkcí úřadů a organizací městské správy a k ekonomickému rozvoji subjektů ve městě C5-3 IS/ICT musí poskytovat efektivní informační podporu veškerým iniciativám zlepšování procesů a programům zlepšování systému řízení v úřadech a organizacích městské správy, které vyžadují koordinaci a řízení na úrovni celé Prahy. C5-4 Podporovat a motivovat aktivity výměny zkušeností a získávání know-how na národní i mezinárodní úrovni v oblasti informatiky a využití IS/ICT ve veřejném sektoru.

20 6. Podporovat připravenost a dovednosti uživatelů využít informační a komunikační technologie pro jejich práci a dosažení jejich cílů a záměrů C6-1 Podpořit vytváření programů na rozvíjení všech složek informační gramotnosti. Podporovat programy e-learningu. C6-2 Systematicky vytvářet podmínky a motivační faktory pro dosažení základní certifikace počítačové gramotnosti u vybraných vedoucích a odborných pracovníků. Akční plán rozvoje informatiky do roku 2010

21 Akční plán rozvoje informatiky do roku 2010 Program nepřetržitého zlepšování informačního managementu Projekt nastavení organizačního uspořádání řízení informatiky v hl. m. Praze Projekt zpracování základních standardů, směrnic pro řízení procesů informatiky a architektonických principů Projekt zavedení řízení portfolia IS/ICT Akční plán rozvoje informatiky do roku 2010 Program bezpečnosti IS/ICT hl. m. Prahy Projekt zavedení systému řízení bezpečnosti informací Projekt zavedení zajištění kontinuity činností úřadů a organizací městské správy a plánování obnovy IS/ICT po havárii.

22 Akční plán rozvoje informatiky do roku 2010 Program zajištění provozu a rozvoje IS/ICT Dílčí projekty úřadů a organizací městské správy na zajištění provozu a obměnu ICT Subprojekty na budování centrální infrastruktury používané jako technologické prostředí pro aplikační platformy a aplikace dodané v rámci rozvojových projektů celopražského významu (např. pro projekt IS pro správu a evidence majetku, Čipová karta Pražana nebo Portál hlavního města) Akční plán rozvoje informatiky do roku 2010 Program systematického využívání IS/ICT k dalšímu zlepšování funkcí úřadů a organizací městské správy Projekt IS pro správu a evidenci majetku Projekt zavedení interoperabilní spisové služby ve všech úřadech a organizacích městské správy Projekt zavedení interoperabilní správy dokumentu ve všech úřadech a organizacích městské správy Projekty elektronizace dalších správních agend

23 Akční plán rozvoje informatiky do roku 2010 Program zavádění a rozšiřování moderních veřejných služeb poskytovaných on-line pomocí ICT Projekt Call Centrum Projekt Čipová karta Pražana Projekt Portál hlavního města Projekt jednotná podatelna hlavního města Prahy Projekt zajištění dostupnosti registrů Projekt sledování průběhu a stavu podání Projekt implementace bezvýznamového identifikátoru do IS/ICT hl. města Prahy Akční plán rozvoje informatiky do roku 2010 Program školení, vzdělávání a zvyšování počítačové gramotnosti Program udržování a rozšiřování spolupráce a výměny zkušeností

24 Akční plán rozvoje informatiky do roku 2010 Program podpory využití outsourcingu a shared services Projekt analýza a návrh přechodu na modely outsourcingu a shared services u vybraných služeb IS/ICT Dílčí projekty realizující pro konkrétní vybrané služby přechod na modely outsourcingu a shared services Program rozvoje tvorby, správy a využívání městských informací v digitální podobě. Projekt vytvoření a údržby metainformačního systému Způsoby financování programů a projektů akčního plánu rozvoje informatiky do roku 2010 Čtyři zdroje: 1. rozpočet hl. m. Prahy, ze kterého by měly být financovány (a) celopražské programy a projekty, (b) zajištění strategického řízení informatiky hl. m. Prahy, 2. rozpočty městských částí a organizací městské správy, ze kterých by se měly realizovat části programů a projektů, které rozvíjejí a implementují informační strategii Cesta k e-praze v podmínkách konkrétního úřadu a organizace městské správy, 3. prostředky získané na konkrétní programy a projekty od partnerů zapojených do projektů formou PPP, 4. prostředky získané na konkrétní projekty z fondů EU, příp. jiných zdrojů.

25 Závěrečné shrnutí Shrnutí Cesta k e-praze je informační strategie, která předkládá ambiciózní vizi e-prahy. Strategie formuluje jasný rámcový akční plán na její naplnění. Strategie se opírá o hlubokou analýzu současného stavu, poznání trendů a o analýzu požadavků. Pro uskutečnění vize stanovuje celý soubor strategických cílů, které jsou dále rozpracovány v akčním plánu. Součástí strategie je i časový rámec a odhad finanční náročnosti realizace akčního plánu. Realizace Cesty k e-praze si vyžádá aktivní zapojení všech složek města. Věříme, že přínosy vize e-prahy jsou pro všechny zainteresované strany tak atraktivní, že je neodradí vysoké nároky a nasazení, které si provedení akčního plánu vyžádá a že v roce 2010 se vize e-prahy stane skutečnosti. Rámcový akční plán je navržen tak, aby první výsledky přinesl již v průběhu roku 2005.

26 Přílohy Definice některých pojmů, přehled zkratek Samostatné dokumenty Podrobná SWOT analýza Benchmarking klíčových ukazatelů Principy IS/ICT Detailní rozbor cílů (vč. indikátorů) Návrh akčního plánu (struktura) Návrh organizačních opatření (HMP) Šťastnou cestu k e-praze!

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Cesta k e-praze prezentace na KOI 1. prosince 2004 Obsah Jak číst strategii, shrnutí jejího obsahu Jak se budou řešit připomínky Průchodnost nastavených

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková 12.5.2004, INF MHMP + informatici

Více

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy epraha Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy Ivan Seyček MHMP, odbor informatiky Seminář epraha, 28.3.2007 1 Praha a egovernment egovernment podle EU: Jde o (1) využití informačních a komunikačních

Více

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 31/01 ze dne 20. 10. 2005 Hlavní město Praha Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010 Cesta ke -Praze Magistrát hlavního města Prahy, odbor informatiky duben

Více

egovernment a Praha OBSAH Informatika v hl. m. Praze egovernment podle EU

egovernment a Praha OBSAH Informatika v hl. m. Praze egovernment podle EU B2C OBSAH Ivan Seyček Jaroslav Šolc Magistrát hl. m. Prahy, odbor informatiky egovernment a Praha Inf. strategie Cesta k epraze Odbor informatiky MHMP Spolupráce a příklady dobré praxe Výbor informatiky

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz Ing. Pavel Eliáš Vysoká škola sociálně správní, Havířov email: elias.isis@seznam.cz PŘEDNÁŠKAČ.5 Státní informační politika Klíčová slova státní informační politika, informační společnost, elektronické

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009

Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009 Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009 Projektový záměr Magistrátu hlavního města Prahy Účel dokumentu: Rekapitulace činností 2008, plán činností 2009 předkládá Odbor informatiku MHMP, ing. Petr Kolbek, 31.12.2008

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Informační společnost: to není jen egovernment. Jiří Peterka, 11.5.2010

Informační společnost: to není jen egovernment. Jiří Peterka, 11.5.2010 Informační společnost: to není jen egovernment Jiří Peterka, 11.5.2010 Motto: Když řešíte věci vytrženě z kontextu, koledujete si o problém.. Také informační společnost je řadou vzájemně provázaných oblastí,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 III. STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 navazuje na Bezpečnostní strategii

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Zapojení OVTI do rozvojových projektů města

Zapojení OVTI do rozvojových projektů města Statutární město KLADNO Zapojení OVTI do rozvojových projektů města Ing. Simona Rákosová a Ing. Pavel Rous 06/13/11 1 Vše začalo vizí 06/13/11 2 Vše začalo vizí Zlepšit komunikaci s veřejností 06/13/11

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Jaroslav Šolc, INF MHMP Jiří Slabý, Deloitte epraha 2015, 18.3.2015 1 Vznik záměru Důvody Problémy identifikované

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

Vytvoření dokumentu informační strategie

Vytvoření dokumentu informační strategie Vytvoření dokumentu informační strategie M ě s t o Uh e r s ké H r adi š t ě M ě s t s ký ú ř a d M as ar y ko v o n ám. 1 9 68 6 70 Uh. H r adi š t ě I Č 00 2 9 14 7 1 Smysl informační strategie Důraz

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj Projekty Plzeňského kraje Václav Koudele, Plzeňský kraj Struktura odboru IT Správy serverů a sítě 5zaměstnanců GIS 4 zaměstnanci Aplikací a databází 5zaměstnanců Projektů v egovernmentu 6 zaměstnanců Financování

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás čeká stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás limituje na vteřinách záleží auta rychleji jezdit nebudou postižení

Více

V datové schránce dokument nekončí

V datové schránce dokument nekončí V datové schránce dokument nekončí Co potřebuje každá obec a organizace ke komunikaci s Datovými schránkami??? Spisovou službu a důvěryhodnou spisovnu To co obci, organizaci ukládá zákon. Základní prvky

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR?

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam 11. 10. 2012 Lékařský dům Daniel Krsička 1 Agenda Aktuální cíle a požadavky na elektronické

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY A JEHO VZTAH K OSTATNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMŮM

INFORMAČNÍ SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY A JEHO VZTAH K OSTATNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMŮM INFORMAČNÍ SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY A JEHO VZTAH K OSTATNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMŮM Vladimír Šmíd Masarykova univerzita v Brně, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, ČR e-mail: smid@rect.muni.cz Abstrakt V roce 2000

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Martin Jakubička Ústav výpočetní techniky MU, Fakulta Informatiky MU Osnova Ohlédnutí za minulým rokem Úvod do problematiky Správa aktiv Ohlédnutí za minulým rokem loňský příspěvek zaměřen na specifikaci,

Více

VÝZVY EGOVERNMENTU V ČR

VÝZVY EGOVERNMENTU V ČR VÝZVY EGOVERNMENTU V ČR prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Konference ČSSI, 8.11.2013 Výzvy egovernmentu 1. Ohlédnutí za uplynulými 2 roky 2. Využívání dat stávajících IS VS pro efektivní řízení státu 3. Koncepční

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více