POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Diplomová práce"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce POZEMKOVÉ ÚPRAVY Michaela Dumbrovská 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Pozemkové úpravy zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny.

2 Děkuji JUDr. Janě Tkáčikové, Ph.D., za odborné vedení a za podněty a připomínky při zpracování této diplomové práce. 2

3 OBSAH 1. Úvod 5 2. Historický vývoj pozemkových úprav Historie pozemkových úprav v českých zemích Období od 12. do 17. Století Období od 18. století do druhé světové války Situace po druhé světové válce Období socializace zemědělské výroby Období od r současnost Pozemkové úpravy obecně Pojem pozemkových úprav Předmět a obvod pozemkových úprav Formy pozemkových úprav Řízení o pozemkových úpravách Účastníci řízení Příprava řízení Zahájení řízení Úvodní jednání Soupis a oceňování nároků vlastníků Návrh pozemkových úprav Podklady pro návrh Zjišťování hranic Plán společných zařízení Majetkoprávní otázky Přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků Rozhodování o pozemkových úpravách Schvalování návrhu pozemkových úprav Rozhodnutí o navazujících skutečnostech, (tzv. realizační rozhodnutí) Zápis pravomocného rozhodnutí do katastru nemovitostí Specifické situace týkající se pozemků mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav a navazujícího realizačního rozhodnutí Specifické instituty pozemkových úprav 49 3

4 5.1. Upřesnění a rekonstrukce přídělu a řešení tzv. duplicitního vlastnictví Pozemkové úpravy v území s nedokončeným scelováním Zátimní bezúplatné užívání pozemků a časově omezený nájem Náhradní užívání Projektování pozemkových úprav Provádění pozemkových úprav Souhrnné údaje o pozemkových úpravách v období r Ukázka katastrální mapy před a po pozemkových úpravách Pozemkové úpravy a ochrana přírody a krajiny Pozemkové úpravy a Natura Náklady na pozemkové úpravy Financování nákladů pozemkových úprav státem Financování nákladů pozemkových úprav z Pozemkového fondu ČR 9.3. Financování nákladů pozemkových úprav Evropskou unií Před vstupem do EU Období r Fondy EU od r Pozemkové úpravy v zemích EU Německo Rakousko Francie Nizozemí Praktická ukázka pozemkových úprav Jednoduchá pozemková úprava v katastrálním území Komorní Lhotka Reakce vlastníků, jejichž pozemky byly řešeny v rámci pozemkových úprav Závěr 87 Summary 91 Přehled použitých a citovaných pramenů 94 4

5 1. Úvod Málokdo si při cestě naší krajinou uvědomuje, že každý kousek pole, louky nebo třeba polní cesty někomu patří. Pro generace našich předků bylo vlastnictví půdy nejen zdrojem obživy, ale také výrazem bohatství a společenského postavení. V období totality byla sama podstata vlastnických vztahů k půdě naprosto potlačena. Násilnou kolektivizací byly malé pozemky sceleny do velkých lánů a evidence vlastnictví nebyla po celé dlouhé období řádně vedena. Způsobené proměny krajiny, v nemalé míře negativní, jsou na mnoha místech patrné pouhým okem. Chybějící voda, nástup větrné a vodní eroze, rozlehlé pozemky bez remízků a mezí. Krajina není průchozí. Negativní dopad do vztahů vlastnických na první pohled vidět sice není, ale všichni, kterých se to týká, jej velmi dobře znají. Po zahájení restitučních řízení mnozí vlastníci nejenže nenašli, které pozemky jim patří, ale mnozí z nich ani nebyli zapsáni v katastrálních operátech nebo se o jeden malý pozemek dělili úplně cizí lidé. V nemalém procentu případů sám vlastník, či jeho právní nástupce o svém vlastnictví vůbec nevěděl. Komplexní řešení těchto problémů nabízejí pozemkové úpravy, o kterých pojednávám ve své diplomové práci. Právě možnost komplexního řešení jednotlivých problémů pomocí pozemkových úprav bylo důvodem volby mého tématu. Hlavním cílem této práce je analýza platné právní úpravy v oblasti pozemkových úprav. Na vzniku institutu pozemkových úprav se zasloužila především historie, kterou jsem pro poznání souvislostí uvedla na začátku práce. Pozemkové úpravy po roce 1991, kdy nabyl účinnosti zákon 284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, řešily hlavně nevyjasněné vlastnické vztahy a umožňovaly samostatné hospodaření těm, kteří o to projevili po změně poměrů v roce 1989 zájem. Půda byla přidělena hospodařícím zemědělcům a dalším subjektům do zatímního užívání. Tím se celkem rychle umožnil vznik nových zemědělských podnikatelů a náprava minulých křivd. Shledala jsem jako vhodné zařadit do diplomové práce více o institutu zatímního užívání a dalších specifických institutech pozemkových úprav, protože k pozemkovým úpravám neodmyslitelně patří. Po uvedení historických souvislostí popisuji pozemkové úpravy obecně. Snažila jsem se o konkrétnější výklad pojmu pozemkové úpravy, protože tento pojem provází celou moji diplomovou práci. 5

6 Následující kapitola řízení o pozemkových úpravách je stěžejní a po právní stránce velice důležitá. Institut pozemkových úprav je ojedinělý zejména tím, že v sobě zahrnuje ve vzájemném kontextu soukromoprávní a veřejnoprávní prky. To se odráží v celém řízení. Velice zajímavé je potom sledovat, jak se s tímto vypořádává Nejvyšší správní soud. Ohledně tohoto problému, konkrétně soudního přezkumu rozhodnutí pozemkového úřadu je judikatura velice bohatá, proto ji také v diplomové práci uvádím. Celé řízení je poměrně složitý proces, který je pevně daný zákonem 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona také vycházím a rozebírám jednotlivá ustanovení. Pro realizaci pozemkových úprav existuje přímo na Ministerstvu zemědělství ČR samostatný odbor Ústřední pozemkový úřad, který metodicky řídí jednotlivé pozemkové úřady. Tato linie je hlavní páteří přípravy i provádění pozemkových úprav. Pozemkové úpravy mají i neopomenutelnou roli i v ochraně životního prostředí. Je to nástroj, který přináší kladné a dlouhodobé efekty. Je možno obnovit nebo vytvořit ekologicky hodnotné ekosystémy, udržet druhové rozmanitosti a ekologickou stabilitu krajiny, přičemž jsem se snažila uvést jednotlivé souvislosti mezi zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Je jasné, že celý tento nákladný proces pozemkových úprav musí někdo financovat. Se vstupem České republiky do Evropské unie se otevírají nové možnosti čerpání finančních prostředků z jejich fondů. Obzvláště důležitým zdrojem je v současné době Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), o kterém pojednáván v kapitole náklady na pozemkové úpravy. O Evropské unii se dále zmiňuji, v souvislosti s vybranými státy Evropské unie, přičemž jsem se snažila o menší komparaci Německa, Rakouska, Francie a Nizozemí při procesu pozemkových úprav. Závěrem své diplomové práce jsem si dovolila uvést praktickou ukázku pozemkových úprav a reakce vlastníků, jejichž pozemky byly řešeny v rámci pozemkových úprav. Tato kapitola je podle mě opravdu důležitá, protože ukáže, jak se snoubí teorie s praxí. Jak je vidět, pozemkové úpravy jsou opravdu zajímavým institutem, který obsahuje dohromady spoustu rozličných prvků, jak ze sféry soukromé, tak veřejné. Od 6

7 roku 1992 byly provedeny na 200 tis. hektarech půdy v téměř pěti stech katastrálních územích. Je to jen zatím malá část, ale práce pokračují nebo jsou naplánovány i v mnoha dalších místech. 7

8 2. Historický vývoj pozemkových úprav Zajištění základních prostředků obživy je jedním z rozhodujících činitelů ve vývoji lidské společnosti. Pozemkové úpravy v každé zemi a v každé době jsou vždy odrazem politických, hospodářských, ekonomických a právních poměrů v dotyčné zemi. Jsou nástrojem praktického uskutečňování zemědělské politiky. V každém období byly a jsou jiné důvody pro úpravu pozemkové držby a spolu s tím i jiné důsledky a způsoby provádění pozemkových úprav. Po technické stránce jsou všechna hospodářská a technická opatření, konaná v rámci pozemkových úprav, v podstatě organizací půdního fondu větších nebo menších územních celků, kterou si vynucují politické poměry a ekonomická úroveň společnosti 1. Jsou zajisté spojeny s rozvojem civilizace. Do provádění se vtiskuje úroveň vyspělosti jednotlivých států. Historické zmínky nalezneme už v pramenech starověkého Babylonu nebo Egypta, ale technické údaje a jednotné uspořádání jednotlivých pozemků však známe až ze starověkého Říma. V každém období byly a jsou jiné důvody pro úpravu pozemkové držby a spolu s tím i jiné důsledky a způsoby provádění pozemkových úprav. Pozemkové úpravy tedy nejsou rigidním institutem, ale podléhají od začátku své existence četným změnám Historie pozemkových úprav v českých zemích Období od 12. do 17. století Prvopočátek pozemkových úprav na českém území spadá do období, kdy se plánovitě zakládala zemědělská sídliště při osídlování a kolonizaci. Až do 12. století u nás probíhala tzv. vnitřní kolonizace. Veškerá půda patřila panovníkovi a ostatním feudálům, kteří ji pronajímali. Nájemní vztah upřednostňoval postavení feudálů, mohli ho kdykoli vypovědět, byl uzavírán ústně a nedědičný. Změna nastala až tzv. velkou kolonizací 2. Zakládání nových vesnic a organizace k nim patřícího půdního fondu byla svěřena tzv. lokátorovi. Většinou to byla osoba, která při svém povolání přicházela do styku s měřickými pracemi. Jeho úkolem bylo 1 Dumbrovský, M.: Pozemkové úpravy, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004, str Někdy též nazývanou německou, protože kolonisté byli většinou cizích národností, a to zejména národnosti německé. Domácí pracovní síly již nestačily. 8

9 určení místa a způsobu zastavění vsi, vyměření a rozvržení půdního fondu na jednotlivé lány, určení hranic mýcení lesa, rozmístění orné půdy, pastvin, zahrad a zpřístupnění pozemků sítí cest, vytyčení odvodňovací sítě příkopů apod. 3 Lokátor se také staral o rozdělování a vyměřování půdy mezi jednotlivé kolonisty. Zajímavostí je, že vzniká nový protáhlý tvar pozemků, protože kolonisté začínají užívat pluh. Velká změna nastala též ve statutu nájemce. Jeho postavení se oproti vnitřní kolonizaci posílilo tím, že nájem byl nevypověditelný, písemný a dědičný. Období velké kolonizace můžeme považovat z hlediska pozemkových úprav za nejvýznamnější od 12. do 17. století Období od 18. století do druhé světové války Roku 1775 Marie pověřuje Marie Terezie Františka Antonína Raaba z Korutan provedením jeho návrhu nové aboliční soustavy 4 na území Čech a Moravy. Tento návrh měl zahrnovat rozdělení půdy velkostatků, prodej hospodářských budov a dobytka poddaným. Poddaný se stával dědičným nájemcem. Dlouholetá robotní povinnost sice zanikla, ale místo ní nastoupily pravidelné odvody vycházející z objemu produkce dosažené novými držiteli na jejich pozemcích. Raabizace byla velmi rozsáhlým procesem a probíhala od r do r. 1785, kdy byla zastavena císařem Josefem II., který tak učinil pod tlakem ze strany feudálů. Na základě této reformy vzniklo v Čechách 128 a na Moravě asi 117 nových vesnic. Výsledné realizované pozemkové úpravy byly zobrazeny v raabizačních mapách a byly založeny písemné operáty tzv. geometrické tabely, což jsou první pozemkové knihy 5. Tento proces je významný také tím, že pozemkové úpravy byly shora řízeny ústředním orgánem a byly prováděny odborným personálem podle přesně stanovených instrukcí. Zásadním přelomem v pozemkovém vlastnictví bylo vydání patentu o zrušení poddanství a robot 6. Bývalý poddaný se stává vlastníkem jím obdělávaného pozemku za finanční úhradu. Mohlo by se zdát, že je to změna k lepšímu, ale bohužel to vedlo ke značné zadluženosti rolníků a finančním obtížím. Dochází k dělení a roztříštěnosti pozemků při odprodávání jednotlivých pozemků nebo jejich částí pro jejich zadluženost. Nemalý podíl na tříštění měla i výstavba technických děl, zvláště železnice 3 Dumbrovský, M.: Pozemkové úpravy, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004, str Velké pozemkové úpravy, resp. zásadní pozemkové reformy 5 Dumbrovský, M.: Pozemkové úpravy, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004, str Císařský patent vydaný v roce

10 a silnic. Tak se za několik generací změnil k nepoznání stav katastru. Všechny skutečnosti vedly k rozptýlenosti a rozdrobenosti pozemků (v českých zemích bylo v roce 1849 téměř 18 miliónů parcel), nevhodnému tvaru pozemků (nebyly zvláštností pozemky široké několik metrů s délkou několika kilometrů kvůli zvedení pluhu do zemědělství), nepřístupnosti pozemků (přístup pouze přes sousední pozemky) a nepravidelnému tvaru katastrálních hranic. Narůstala potřeba scelování pozemků, jelikož rozdrobenost a neupravenost je jedna z velkých brzd rozvoje zemědělství. V roce 1855 byl vypracován návrh 1. scelovacího zákona, který však nebyl realizován. Protože se potřeba scelování pozemků ukazovala stále naléhavější, docházelo ke scelovacím akcím dobrovolným. Prvním průkopníkem u nás a velkým propagátorem scelování byl starosta obce Záhlinice na Hané a říšský poslanec František Skopalík, který ve své obci provedl v letech první scelování. Úspěch scelování byl tak podnětem pro dobrovolné scelování v dalších 31 obcích na Moravě. 7 Takovéto pozemkové úpravy, realizované na základě dobrovolnosti se také označují jako tzv. konsolidace pozemků. K právní úpravě scelování pozemků dochází až roku 1883 říšským rámcovým zákonem o scelování hospodářských pozemků, který obsahoval účel a zásady scelování, organizaci scelovacích úřadů, scelovací řízení a způsob hrazení nákladů. Změnami politické situace se měnila i právní úprava pozemkových úprav a scelování. Roku 1884 byl přijat nový zemský zákon pro Moravu a 1887 pro Slezsko. V roce 1888 je zřízena Zemská komise pro agrární operace (v Brně), která řídila scelovací práce na Moravě. Na Moravě a ve Slezsku bylo od roku 1890 do roku 1940 provedeno scelení pozemků na území 323 obcí. V Čechách byla situace zcela odlišná. Na Čechy se říšský zákon nevztahoval, neboť český zemský sněm nepřijal z kompetenčních důvodů vládní předlohu zemského zákona a jeho přijetí se nepodařilo prosadit ani v roce Důsledkem bylo, že až do roku 1940 se nemohlo v Čechách provádět scelování na základě právních norem, ale jen na základě dobrovolnosti a za 100 % souhlasu všech účastníků. Proto se od roku 1890 do roku 1940 podařilo na území Čech provést scelovací práce jen na území dvou obcí. Teprve v roce 1940 byla okamžitě rozšířena působnost moravských zemských scelovacích zákonů i na Čechy. S pozemkovými úpravami úzce souvisejí pozemkové reformy a přídělová řízení, od nichž mnoho vlastníků odvozuje původ svých vlastnických práv k nemovitostem. 7 Dumbrovský, M.: Pozemkové úpravy, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004, str

11 První pozemková reforma se v naší zemi uskutečnila vydáním zákona záborového č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku 8, zákona přídělového č. 81/1920 Sb., o přídělu zabrané půdy a o úpravě právních poměrů k ní a zákona náhradového č. 329/1920 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový Situace po druhé světové válce Po druhé světové válce proběhly potřebné změny v mnoha právních odvětvích. Úprava pozemkových úprav nebyla výjimkou. Jde o složité poválečné období. Byly zahájeny práce na návrhu nového scelovacího zákona, který se snažil postihnout prvky moderního hospodářství a upravit vlastnické vztahy. Po přijetí zákona č. 142/1947 Sb. o revizi první pozemkové reformy, je přijat zákon o nové pozemkové reformě č.46/1948 Sb., a teprve potom je schválen zákon č. 47/1948 Sb. o některých technickohospodářských úpravách pozemků (zákon scelovací). Tato právní úprava konečně řešila problematiku pozemkových úprav z hlediska celé československé republiky 9, proto byl také zákon nazýván unifikační. Technickohospodářské úpravy zahrnovaly samotné scelování rozdrobených pozemků, správu i užívání pozemků, vyrovnávání hranic, kultivaci horských planin, meliorace apod. Na vrcholu organizace scelovacího procesu stálo ministerstvo zemědělství, které bylo nejvyšším dozorovým orgánem. Samotné scelování probíhalo prostřednictvím scelovacích družstev, kdy členové družstev byli přímými účastníky pozemkových úprav spolu se zástupcem obce, tzn., že veškerá iniciativa byla v rukou samostatných zemědělců. Vlastní prováděný technicko-hospodářských úprav bylo rozděleno na tři etapy: předběžné, hlavní a závěrečné řízení Záborový zákon, jak již vyplývá z jeho názvu, upravoval zábory půdy. Jednalo se v postatě o konfiskaci velkého množství majetku a jeho přerozdělení. Zabrány byly pozemky přesahující 150 hektarů zemědělské půdy u jednotlivého vlastníka, resp. 250 ha veškeré půdy. Tento zákon postihl obrovské množství zemědělské, ale i lesní půdy na území celého Československa. Jednalo se o miliony hektarů. 9 Pro Slovenskou republiku byly do té doby platné uherské zákony 10 Předběžné řízení zahrnovalo podrobné vyznačení scelovacího obvodu, odhad (zatřídění) pozemků, sestavení rejstříku držebností, vyložení odhadního plánu a rozhodnutí o námitkách podaných proti odhadu pozemků. V hlavním řízení šlo o vypracování, projednání a provedení projektu společných zařízení, vypracování scelovacího plánu, stanovení náhradních pozemků a peněžitých náhradních částek. Před tímto vypracováním plánu se účastníci mohli vyjádřit, kde by chtěli mít náhradní pozemky. Další etapou bylo odevzdání náhradních pozemků do zatímního užívání přímým účastníkům a konečně následovalo vyložení scelovacího plánu a rozhodnutí o námitkách proti němu. Konečné závěrečné řízení obsahovalo sestavení podkladů a pomůcek pro změnu a opravu nebo založení pozemkové knihy a pozemkového katastru a administrativní opatření týkající se ukončení prací. 11

12 Období socializace zemědělské výroby Od roku 1948 nastávají politické změny a s nimi i změna právní úpravy pozemkových úprav. Toto období je spojeno s potlačením soukromého pozemkového vlastnictví tím, že formálně vlastnický vztah k pozemkům zachován byl, ale bylo oslabováno vědomí existence tohoto vztahu jak u vlastníka, tak u jeho nástupců. Pozemky byly slučovány do velkých celků (uživatelských honů ) a vlastník dostal do užívání pozemky jiného vlastníka. Pozemkové úpravy této doby měly velmi negativní vliv na krajinu a ekologickou stabilitu. Bylo upřednostňováno intenzivní velkoplošné zemědělství před ochranou životního prostředí Období r V roce 1949 byl přijat zákon č. 69/1949 Sb. o jednotných zemědělských družstvech, který se snažil o co nejrychlejší zavedení tzv. socialistické zemědělské velkovýroby. Na počátku tohoto období se pozemkové úpravy stále ještě řídily scelovacím zákonem č. 47/1948 Sb., ale roku 1955 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 47/1955 Sb. o opatření v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků, které tento zákon nahradilo. Je zajímavé, že akt nižší právní síly zrušil akt vyšší právní síly. Toto nařízení existovalo až do roku 1991, kdy bylo zrušeno zákonem ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Pojem technicko-hospodářských úprav byl v roce 1955 nahrazen pojmem hospodářsko-technické úpravy. Smysl přejmenování je více než zřejmý. Upuštění od otázek technických a organizačních a řešení problémů politicko-hospodářských. Hospodaření na prvním místě vyjadřuje i 1 nař. vl. č. 47/1955: Hospodářsko-technickými úpravami pozemků podle tohoto nařízení (dále jen "pozemkové úpravy") se rozumějí scelování nesouvislých a rozptýlených zemědělských pozemků a s tím souvisící provádění terénních, vodohospodářských a jiných opaření sloužící ke zvýšení úrodnosti půdy a zlepšení hospodaření na ní. Účelem pozemkových úprav bylo především vytvoření podmínek pro zavedení socialistické velkovýroby a využití mechanizace zemědělských prací jako prostředku k rozvoji zemědělské výroby Viz 2 nařízení vlády č. 47/

13 Období r Dochází k prvnímu slučování malých družstev ve větší celky s výměrou do l000 ha. Souhrnný projekt hospodářsko-technických úprav pozemků uplatňovaný v tomto období řešil další scelování pozemků do větších celků, ale současně obsahoval i návrhy na reorganizaci sítě společných zařízení, na nové uspořádání dopravních, vodohospodářských, rekultivačních či půdoochranných opatření 12. Cílem bylo maximální využití půdního fondu pro zemědělskou výrobu. V průběhu této etapy byl v převážné míře vytvořen obraz krajiny, který existuje v současné době Období r Od roku 1974 se začínají dělat projekty souhrnných pozemkových úprav. Měly řešit nejen organizaci půdního fondu a ekonomiku provozu jednotných zemědělských družstev 13, ale i ochranu přírody a krajiny. Většinou však v projektech převládala snaha o maximalizaci zemědělské výroby. I přesto bychom mohli sledovat určitá zlepšení v souvislosti s úrovní projektů. V projektech byla totiž navrhována řada významných opatření směřující ke zlepšení životního prostředí. Bohužel mluvíme pouze o projektech. Realizační fáze pozemkových úprav už byla poněkud odlišná, protože navrhovaná zlepšení životního prostředí zůstávala pouze v návrhu. Souhrnné pozemkové úprav byly posledním druhem socialistických projektů, které se ve většině případů z hlediska ekologie a životního prostředí negativně podílely na vytvoření současné zemědělské krajiny Období r současnost Nový politický režim nová právní úprava, a to zákon č. 284/1991 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 14, který zrušil vládní nařízení č. 47/1955. Z hlediska vlastnických práv je nutno připomenout velmi významný zákon 229/1991 o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, který umožnil odstranit nejasnosti a křivdy týkající se 12 Dumbrovský, M.: Pozemkové úpravy, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004, str Toto období vyústilo v násilné slučování podniků do seskupení o výměře několika tisíc hektarů 14 Na základě zmocnění obsaženého v 19 odst. 3 zák. č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 13

14 pozemkového vlastnictví. Byla zahájena nová etapa ve vývoji pozemkových úprav, pro níž je v oblasti majetkoprávní zejména podstatné, že je na rozdíl od období 1955 až 1990, které vycházelo z principu výměny užívacích práv, založena (stejně jako v období před rokem 1955) na principu výměny vlastnických práv 15. Nová právní úprava také přinesla rozdělení pozemkových úprav na jednoduché a komplexní, byly ustaveny okresní pozemkové úřady, Ústřední pozemkový úřad a do definice pozemkových úprav byl nově zaveden prvek ochrany životního prostředí. Zákon č. 284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech byl dvakrát novelizován. První novela proběhla v roce 1993 zákonem č. 38/1993 Sb. a přinesla stanovení podmínek pro urychlené vytváření ucelených hospodářských jednotek z důvodu velkého zájmu provozování soukromého hospodářství. Pro tyty účely byly zavedeny instituty zatímního bezúplatného užívání a časově omezeného nájmu 16. Další novelizace proběhla za čtyři roky zákonem č. 217/1997 Sb. Byla upřesněna ustanovení navazující na předpisy v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřičství, dále byla do zákona zahrnuta pasáž týkající se udělování osvědčení k výkonu projektování pozemkových úprav. Významným přínosem byly ustanovení týkající se nedokončeného scelovacího řízení podle scelovacího zákona č. 47/1948 Sb. a předcházejícího vládního nařízení č. 171/1940 Sb. o scelování hospodářských pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby. I když byl zákon dvakrát novelizován, pořád se objevovala potřeba upravit tento specifický postup řízení o pozemkových úpravách ještě v několika dalších oblastech (např. doručování rozhodnutí, institut zatímního bezúplatného užívání se zdál už poněkud zbytečný, potřeba přesnější úpravy zpracování návrhu pozemkových úprav a mnoho dalších). Roku 2002 byl tedy zákon č. 284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů nahrazen zákonem 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemkových úpravách), který provádí vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 17. Tato nová úprava přinesla např. přesnější stanovení možnosti použití půdy na společná zařízení, kriteria pro posuzování přiměřenosti 15 Pekárek M., Průchová I., Pozemkové právo, nakladatelství Masarykova univerzita Brno, 2004, str O těchto institutech je více pojednáno v kapitole 9. Zatimní bezúplatné užívání a časově omezený nájem na str Na základě zmocnění obsaženého v 27 zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách 14

15 původních a nově přidělovaných pozemků (předtím byla součástí vládního nařízení), stanovení pravidel pro oceňování pozemků a kdo je oprávněn toto oceňování provádět. Dále byly do nového zákona zahrnuty podmínky manipulace s půdou církví, náboženských řádů a kongregací v rámci pozemkových úprav, která do té doby podléhala blokaci na základě ustanovení 29 zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 139/2002 o pozemkových úpravách sice vycházel z předešlé právní úpravy, ale změn bylo opravdu hodně. Už pro srovnání má účinný zákon o pozemkových úpravách o třináct paragrafů více než ten předešlý. 15

16 3. Pozemkové úpravy obecně 3.1. Pojem pozemkových úprav Definici pozemkových úprav obsahuje ust. 19 zákona č. 229/1991 o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vychází další definice, kterou nalezneme v ust. 2 zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách. Vycházím z ust. 2 zák. o pozemkových úpravách, který stanoví, že pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy řeší široký okruh problémů v oblasti majetkoprávních vztahů, zeměměřičské činnosti, územních systémů ekologické stability, ochrany zemědělského půdního fondu, krajiny a životního prostředí, dopravního a vodohospodářského systému, tvorby digitální katastrální mapy aj. Prováděním pozemkových úprav se tak sleduje několik právně významných cílů, a to jak v rovině majetkoprávní, tak v rovině krajinotvorné 18. a) Pozemkové úpravy a veřejný zájem Oproti předešlé právní úpravě je zde zakotven požadavek veřejného zájmu. Veřejný zájem patří mezi významné právní instituty a platné právo neobsahuje jeho definici. V tomto případě to znamená, že pozemkové úpravy jsou prováděny nejen na základě soukromých zájmů vlastníků, ale i ve veřejném zájmu. Nejčastějším případem zahájení pozemkových úprav je vyslovení vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území 19. Ale i zde je sledován veřejný zájem z hlediska ochrany a tvorby krajiny prostřednictvím plánu společných zařízení. Podle mého názoru je 18 Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, Masarykova univerzita, Brno, 2003, str Viz 6 odst. 3 zákona o pozemkových úpravách 16

17 veřejný zájem dán z velké většiny veřejnoprávní metodou právní regulace pozemkového práva a práva životního prostředí. b) Prostorové a funkční uspořádání pozemků, scelování pozemků a dělení pozemků, přístupnost a využití, vyrovnávání hranic pozemků Scelování pozemků je důležité zejména pro hospodařící zemědělce, kteří mají v obvodu pozemkových úprav více parcel. Pozemkovou úpravou jim vzniknou dvě nebo jedna parcela, což umožní lepší možnosti v hospodaření na dotyčných pozemcích. Každý pozemek musí být přístupný. To je především velkým přínosem pro vlastníka pozemku. Může se jednat o zajištění dopravní přístupnosti s novými polními cestami, ale také přístupem k závlahám atd. Návrh sítě polních cest působí pozitivně z hlediska zpřístupnění krajiny a zvyšuje také její rekreační potenciál. c) Racionální hospodaření vlastníků půdy Racionální využívání půdy je jedním z principů pozemkového práva. Rozumíme tím takový způsob přisvojování si jejích užitných hodnot, který je založen na exaktně podloženém poznání vlastností a funkcí půdy (včetně těch, které půda může plnit potencionálně) na straně jedné a potřeb (současných i vzdálenějších), jejichž uspokojení je závislé na půdě určitých vlastností na straně druhé 20. Úkolem je zachovávat půdu v co nejlepším stavu a snažit se o její kultivaci všemi dostupnými prostředky. d) Uspořádání vlastnických práv a s nimi souvisejících věcných břemen Řešení dosud nevyjasněných vlastnických vztahů, možnost rozdělení spoluvlastnictví, ukončení zatímního užívaní cizích pozemků aj. Uspořádání vlastnických práv je prospěšné jak pro orgány veřejné správy, tak pro vlastníka. Orgány veřejné správy mají k dispozici jasně definované právní vztahy ke konkrétním nemovitostem a v případě sporu je to určité ulehčení v rozhodování. Vlastnící zase mají evidovány v katastru nemovitostí uvedené konkrétní parcely, které mohou bez problémů prodávat, dědit, dělit. Každý ví, co je jeho vlastnictvím. Je nutné podotknout, že v řízení o pozemkových úpravách nejde o převod, ale o přechod vlastnictví, což je podstatné jak v pozemkových úpravách s tímto majetkem nakládat. 20 Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, Masarykova univerzita, Brno, 2003, str

18 e) Zlepšení životního prostředí, ochrana a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny Jedná se o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 21. Orgány ochrany přírody a krajiny získávají také jedinečnou možnost pro realizaci svých záměrů v krajině. Získává se přesná evidence druhů pozemků, charakteru pozemků z hlediska negativních vlivů, z nichž v poslední době je věnována velká pozornost eroznímu a povodňovému ohrožení. f) Obnova katastrálního operátu Obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav upravuje 15 a zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (dále katastrální zákon). Výsledkem pozemkových úprav je nová digitální katastrální mapa 22 a obnovený písemný operát, promítnuti skutečného stavu do katastru nemovitosti, výměra jednotlivých parcel vypočtených přesně ze souřadnic, odstranění parcel s nejasným vlastnictvím, dořešení doposud nedokončeného scelovacího řízení a přídělového řízení, vyřešení duplicitního vlastnictví aj. g) Podklad pro územní plánování Po pozemkových úpravách vzniká dokonalý podklad pro tvorbu územně plánovací dokumentace, a tím dochází k rychlejšímu rozvoji obcí a regionů bez dalších nároků na státní rozpočet Předmět a obvod pozemkových úprav Předmět a obvod pozemkových úprav upravuje ust. 3 zákona o pozemkových úpravách. Je specifikováno, které pozemky mohou být zařazeny do pozemkových úprav, jak je tvořen obvod a které pozemky mohou být řešeny v řízení o pozemkových úpravách. Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy 21 Viz 9 odst. 8 zákona o pozemkových úpravách 22 Jedná se o zcela přesnou mapu, kde hranice pozemků jsou geometricky zaměřeny a jednotlivé lomové body mají konkrétní souřadnice v počítačovém systému. U takto zmapovaného pozemku je přesně určena výměra a kdykoliv je bez problémů jeho konkrétní vyznačení v terénu. 18

19 k nim 23. Specificky je ošetřen vztah pozemkových úprav k pozemkům pro těžbu vyhrazených nerostů na základě stanoveného dobývacího prostoru, pozemkům pro obranu státu, pozemkům zastavěným stavbou ve vlastnictví státu, pozemkům vodních toků a pozemkům chráněných podle zvláštních předpisů (např. pozemky ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech). V těchto případech lze pozemkové úpravy provádět jen se souhlasem jejich vlastníka a příslušného správního úřadu. Smyslem tohoto ustanovení je nevylučovat určité pozemky z možnosti pozemkových úprav, ale ponechat volbu na vlastníkovi a příslušném správním úřadu zda by byly pozemkové úpravy účelné či nikoli. Se souhlasem vlastníka je nutno počítat také u pozemků zastavěné stavbou, která není vlastnictvím státu, u pozemků funkčně související s touto stavbou včetně přístupových cest, oplocených pozemků, pozemků v zastavěném území, pozemků v zastavitelných plochách a pozemků na nichž se nacházejí hřbitovy. S účinnosti zákona o pozemkových úpravách přišlo i určité vyjasnění ohledně pozemků ve vlastnictví církve, resp. nakládání s těmito pozemky v rámci pozemkových úprav. Na církevní půdu se vztahuje ust. 29 zák. č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské společnosti, řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiných osob do přijetí zákonů o tomto majetku. Neřešit církevní půdu v pozemkových úpravách by jistě přineslo značné komplikace a odporovalo smyslu pozemkových úprav. Církevní půdu tedy lze uspořádat za určitých podmínek. Řeší se odděleně od ostatní půdy a nelze ji použít na společná zařízení. Případné zablokování převodu církevních pozemků se bude vztahovat až na nově vzniklé pozemky podle schváleného návrhu pozemkových úprav a tato skutečnost se uvede v rozhodnutí vydaném podle ust. 11 odst. 8 zákona o pozemkových úpravách za účelem vyznačení v katastru nemovitostí 24. Obvod pozemkových úprav je území dotčené pozemkovými úpravami, které je tvořeno jedním nebo více celky v jednom katastrálním území 25. Do obvodu pozemkových úprav lze zahrnout i pozemky, které pozemkové úpravy z hlediska ust. 2 zákona o pozemkových úpravách nepotřebují, ale je u nich třeba obnovit soubor 23 Viz 3 odst. 1 zákona o pozemkových úpravách 24 Viz 3 odst. 5 zákona o pozemkových úpravách 25 Viz 3 odst. 2 zákona o pozemkových úpravách 19

20 geodetických informací. Možné je rovněž zahrnout i pozemky v navazujících částech sousedních katastrálních území Formy pozemkových úprav Zákon o pozemkových úpravách uvádí dvě formy pozemkových úprav komplexní a jednoduché 26. Na rozdíl od minulé právní úpravy je současná blíže konkretizuje. Po všech stránkách jsou komplexní pozemkové úpravy výhodnější, jelikož řeší uceleně, v obvodu pozemkových úprav, všechny oblasti uvedené v ust. 2 zákona o pozemkových úpravách. Jejich výsledkem jsou tvarově uspořádané pozemky s vyřešeným přístupem, obnova katastrálního operátu a v souvislosti s tím například i protierozní a protipovodňová ochrana. V rámci jednoduchých pozemkových úpravy se řeší některé specifické potřeby hospodaření v malé části katastrálního území (urychlené scelení pozemků, zpřístupnění pozemků), ekologické potřeby v krajině (lokální protierozní nebo protipovodňové opatření) nebo pokud se pozemkové úpravy týkají jen části katastrálního území 27. Oproti minulé právní úpravě je do ustanovení o formách pozemkových úprav též včleněna možnost, aby pozemkový úřad aktuálně a podle svých podmínek upravil pro jednoduché pozemkové úpravy náležitosti návrhu a provádění pozemkových úprav. Rovněž je možnost v rámci jednoduchých pozemkových úprav dořešení problémů s půdou, přidělenou ve smyslu dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. (dekret presidenta republiky ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa) a č. 28/1945 Sb. (dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy) a zákonů č. 142/1947 Sb. o revizi první pozemkové reformy a č. 46/1948 Sb. o nové pozemkové reformě. S ohledem na nastupující jiné politické poměry po roce 1948 stát již nestačil naplnit cíl vyplývající ze zákona č. 90/1947 Sb. o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek. Z tohoto důvodu jednoduché pozemkové úpravy slouží jako nástroj k odstranění nejasností v této oblasti. 26 Viz 4 odst. 1 zákona o pozemkových úpravách 27 Viz 4 odst. 1 zákona o pozemkových úpravách 20

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace: Historie pozemkových úprav od roku

Více

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Výukový materiál Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Prostředek pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci pozemků

Více

Pozemkové úpravy. Vypracoval: Ing. David Mišík, ředitel PÚ Tábor a PÚ Písek Místo konání: Smilovy Hory,

Pozemkové úpravy. Vypracoval: Ing. David Mišík, ředitel PÚ Tábor a PÚ Písek Místo konání: Smilovy Hory, Pozemkové úpravy Vypracoval: Ing. David Mišík, ředitel PÚ Tábor a PÚ Písek Místo konání: Smilovy Hory, 6. 3. 2010 Pozemkové úpravy - Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kotopeky Úvodní jednání 5.6.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Tmaň a v katastrálním území Lounín Úvodní jednání 22.5.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový

Více

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Objednatel: Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Uherské Hradiště Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Pověřený referent

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Kněžice 2015 Ing. Michal Pochop Jednotlivé kroky v pozemkových upravách

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Milín 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

Krajinotvorba a pozemkové úpravy

Krajinotvorba a pozemkové úpravy Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Krajinotvorba a pozemkové úpravy Holasovice 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo Spisová značka.: 2RP18200/2015-523206 Č.j.: SPU 503147/2015/Ta Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Palackého náměstí 1090, Strakonice I, 386 01 Strakonice Spisová značka.: 2RP12257/2015-505206 Č.j.: SPU 277338/2015 Vyřizuje:

Více

1133/94-11 POKYN. ze dne

1133/94-11 POKYN. ze dne 1133/94-11 POKYN Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Pozemkového fondu ČR o společném postupu při uplatňování 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 229/1991 Sb. ve znění

Více

ZÁZNAM. z úvodního jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území. Dolní Nerestce,

ZÁZNAM. z úvodního jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území. Dolní Nerestce, STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek Adresa: Nádražní 1988, Budějovické Předměstí, 397

Více

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701 Obec Žernov Žernov 112 55203 Česká Skalice Číslo jednací: OO-18/2013-605 Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje:

Více

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Pozemkové úpravy Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Zemědělsky využívána více než polovina celkové výměry ČR (53,8 %). Zemědělství - jeden

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY S odkazem na publikaci Pozemkové úpravy lze konstatovat, že zvyšující se význam udržitelného rozvoje venkova a péče o krajinu vyžadují posílení angažovaného

Více

Pozemkové úpravy přínos pro obce, spolupráce samosprávy, vlastníků a hospodářů při pozemkových úpravách

Pozemkové úpravy přínos pro obce, spolupráce samosprávy, vlastníků a hospodářů při pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy přínos pro obce, spolupráce samosprávy, vlastníků a hospodářů při pozemkových úpravách

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 Spisová značka.: 2RP22357/2012-130776/04/03 Č.j.: SPU 331269/2013 Vyřizuje:

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 R O Z H O D N U T Í

Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 Spisová zn. S 3302/54603/06-202.2 Čj. 3302/55919/06-54603/06-2/cib/0-RI Vyřizuje: Ing. Hana Cibulková

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy Spisová značka.: 2RP56083/2012-130750 Č.j.: SPU 591236/2016 Vyřizuje:

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Bystřice nad Pernštejnem 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy

Více

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17 Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/2017-22 a Ministerstva životního prostředí č.j. 21853/ENV/17, 1248/610/17 ze dne 24. března 2017 pro spolupráci katastrálních

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Adresa: Horská 5, Střední Předměstí,

Více

Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí

Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí Krajské setkání Svazu měst a obcí ve Zlínském kraji dne 7. dubna 2016 Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí Ing. Lubomír Holubec Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Státní pozemkový

Více

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova POZEMKOVÝ ÚŘAD PELHŘIMOV U STÍNADEL 1317 393 01 PELHŘIMOV Č. ÚTVARU: 130717 ČJ.: 190/2003 Spis.zn.: Kámen VYŘIZUJE: ING. HADRAVOVÁ LINKA: 565 303 522 TELEFAX: 565 332 527 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz -

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy Spisová značka.: 2RP396/2010-130725 Č.j.: SPU 514458/2015 Vyřizuje: Ing. Andrea Bulínová

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-12990/2013-22 Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22 pro zápis změn v katastru

Více

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Uherské Hradiště Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště 1 Spisová značka: 2RP12518/2011-130762 Č.j.: 56592/2011-MZE-130762 Vyřizuje: Ing. Petr

Více

Pozemková úprava v katastrálním území Loučky u Verneřic

Pozemková úprava v katastrálním území Loučky u Verneřic Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 28.října 979/19, Děčín I vedoucí Ing. Jitka Blehová pověřena vedením KoPÚ : Havlíková Anna - tel.727956725 a.havlikova@spucr.cz

Více

Obec Řídeč. Řídeč 276. OO-9/ / Novotný Milan Bc./

Obec Řídeč. Řídeč 276. OO-9/ / Novotný Milan Bc./ Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc Vejdovského 1148/2a, 772 00 Olomouc-Hodolany tel.: 585552111, fax: 585552219, e-mail: kp.olomouc@cuzk.cz, Obec Řídeč Řídeč 276 783 95

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171 Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Vládní dislokační komise a regionální

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.04.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.04.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 172 V Y H L Á Š K A Českého báňského

Více

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Účel úpravy. Pozemkové úpravy

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Účel úpravy. Pozemkové úpravy 139/2002 Sb. ZÁKON ze dne 21. března 2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších

Více

Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 139/2002 Sb.

Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 139/2002 Sb. 1 Účel úpravy Zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách, soustavu a působnost pozemkových úřadů.1) 1) Například 9 a 19 odst. 2 a 3 zákona

Více

Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín

Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun Vypracoval: Ing. Pavel Jakubův Místo a termín konání: kulturní dům obce

Více

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana.

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov Úzká 6, 656 77 Brno tel.: 542532211,, e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz, ID dat. schránky:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

.s.; ,.,' ",',~ : ~"",,!:.- "'~,-.' ~I~III~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIII. Informace k vydanému rozhodnutí

.s.; ,.,' ,',~ : ~,,!:.- '~,-.' ~I~III~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIII. Informace k vydanému rozhodnutí ,.,' ",',~ : ~"",,!:.- "'~,-.',., I. 104423/2011-MZE-130750 11I11111111111111 ~I~III~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIII 000036840192 ~INISTERSTVO ZEMEDELSTVI ÚTVAR: Pozemkový úřad Svitavy ČÍSLO ÚTVARU: 130750 SPISOVÁ

Více

Obec Suchomasty. Suchomasty 31. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-10/ / Vojtíšková Marie Ing./

Obec Suchomasty. Suchomasty 31. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-10/ / Vojtíšková Marie Ing./ Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Suchomasty Suchomasty 31 267

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne ,

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne , NÁMITKA č. 14 14-1 Námitka č. 14 14-2 14-3 K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, 746 01 Opava - Zlatníky, ze dne 10.3.2014, kterou se požaduje, aby byl pozemek parcel.

Více

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec Aktuální legislativa 1

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec Aktuální legislativa 1 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Aktuáln lní legislativa OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271 * zákon z č.. 265/1992 Sb., o zápisech z vlastnických a jiných práv

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI Petra Zuzaňáková 1 Abstrakt Při oceňování nemovitostí pro potřeby banky se prověřuje mimo jiné řádný přístup a příjezd k nemovitostem. V případě, že přístup není vyhodnocen

Více

Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu

Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu Sluňákov 2016 Ing.

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

pro převody nemovitostí (1)

pro převody nemovitostí (1) pro převody nemovitostí (1) Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Digitalizace SPI 1994-1998 Digitalizace SGI 2008-2017 Způsoby obnovy KO 40 zákona 256/2013 Sb. novým mapováním, přepracováním SGI, na podkladě výsledků PÚ Úkol na digitalizaci

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Pavla Štěpánková, Jana Uhrová, Karel Drbal Medlov, 9. 6. 2015 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Platné znění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ

Více

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568

Více

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI Přílohy: Příloha č. 1: Formulář na žádost o územně plánovací informaci Příloha č. 2: Formulář na námět na změnu Územního plánu města Pardubic Příloha č. 3: Formulář na žádost o vydání rozhodnutí o umístění

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodické doporučení OBSAH I. Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu 1. Úvodní informace pořizovatele 2. Vysvětlení

Více

ZÁKON Č. 256/2013 SB., OKATASTRU NEMOVITOSTÍ (KATASTRÁLNÍ ZÁKON) KMA/TOKN

ZÁKON Č. 256/2013 SB., OKATASTRU NEMOVITOSTÍ (KATASTRÁLNÍ ZÁKON) KMA/TOKN ZÁKON Č. 256/2013 SB., OKATASTRU NEMOVITOSTÍ (KATASTRÁLNÍ ZÁKON) KMA/TOKN Zákon stanoví, že katastr nemovitostí je veřejný seznam. Vymezuje, že předmětem evidence katastru jsou pozemky v podobě parcel,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Nové Hrady Stavební úřad Ulice: nám. Republiky 46 PSČ, obec: 373 33 Nové Hrady Tel./GSM.: 386 101 017 / 606 644 521 E-mail:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán Geometrický plán (1) GEOMETRICKÝ PLÁN Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti

Více

POZEMKOVÉ ÚPRAVY POTŘEBNÉ K ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI

POZEMKOVÉ ÚPRAVY POTŘEBNÉ K ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI POZEMKOVÉ ÚPRAVY POTŘEBNÉ K ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI VII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Turnov 15. února 2011 Ing. Jana Pivcová vedoucí odd. kontroly a rozpočtu Sekce Ústřední

Více

Parlament České republiky. Senát. 7. funkční období. N á v r h. senátního návrhu zákona

Parlament České republiky. Senát. 7. funkční období. N á v r h. senátního návrhu zákona Parlament České republiky Senát 7. funkční období 2010 N á v r h senátního návrhu zákona senátorů Jana Hajdy, Jiřího Bise, Petra Pakosty, Igora Petrova a Karla Korytáře, kterým se mění zákon č. 229/1991

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b)

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) o obvyklé ceně nemovitostí pozemků parcelní číslo 432 a 437 v katastrálním území

Více

REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu

REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu Praha 22. 1. 2013 Mgr. Jana Machačková PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Břeclav

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Břeclav Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 14 Břeclav 2 Spisová značka.: 2RP42445/2011-130756 Č.j.: 203005/2011-MZE-130756 Vyřizuje: Ing. Lenka Tučková Telefon:

Více

Územní plány - aktuální problémy

Územní plány - aktuální problémy Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Aktivní zóny záplavového území 62 odst. 2 zák. 254/2001 Sb., o vodách - v zastavěných územích

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Za Poříčskou bránou 256/6, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 86 Spisová značka.: 2RP1862/2010-130710 Č.j.: 188294/2011-MZE-130710 Vyřizuje: Ing. René Polanková

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Čl. 1 Předmět (1) Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod (dále jen pravidla a města

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Adresa: Benešova 97, Hlouška, 284

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA OBEC JAKO ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve

Více

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 96 zákona č.

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 12.5.2007 Věc: OZNÁMENÍ O

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1 Spisová značka.: 2RP11037/2011-130715 Č.j.: 61079/2012-MZE-130715 Vyřizuje: Ing. Tomáš Holas Telefon:

Více

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 139/2002 Sb. ZÁKON ze dne 21. března 2002 o pozemkových

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy Spisová značka.: 2RP21910/2011-130725/NP Č.j.: SPU 540349/2015 Vyřizuje: Ing. Václav

Více

OBNOVA OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM A REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ. Porada úřadů územního plánování v Kraji Vysočina

OBNOVA OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM A REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ. Porada úřadů územního plánování v Kraji Vysočina OBNOVA OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM A REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Porada úřadů územního plánování v Kraji Vysočina Údaje v katastru Katastr nemovitostí (KN) je zdrojem informací, které slouží vedle ochrany

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 950 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 950 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 142 9. funkční období 142 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/018419/2012 ST2/Vos MMHK/138266/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více