POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Diplomová práce"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce POZEMKOVÉ ÚPRAVY Michaela Dumbrovská 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Pozemkové úpravy zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny.

2 Děkuji JUDr. Janě Tkáčikové, Ph.D., za odborné vedení a za podněty a připomínky při zpracování této diplomové práce. 2

3 OBSAH 1. Úvod 5 2. Historický vývoj pozemkových úprav Historie pozemkových úprav v českých zemích Období od 12. do 17. Století Období od 18. století do druhé světové války Situace po druhé světové válce Období socializace zemědělské výroby Období od r současnost Pozemkové úpravy obecně Pojem pozemkových úprav Předmět a obvod pozemkových úprav Formy pozemkových úprav Řízení o pozemkových úpravách Účastníci řízení Příprava řízení Zahájení řízení Úvodní jednání Soupis a oceňování nároků vlastníků Návrh pozemkových úprav Podklady pro návrh Zjišťování hranic Plán společných zařízení Majetkoprávní otázky Přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků Rozhodování o pozemkových úpravách Schvalování návrhu pozemkových úprav Rozhodnutí o navazujících skutečnostech, (tzv. realizační rozhodnutí) Zápis pravomocného rozhodnutí do katastru nemovitostí Specifické situace týkající se pozemků mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav a navazujícího realizačního rozhodnutí Specifické instituty pozemkových úprav 49 3

4 5.1. Upřesnění a rekonstrukce přídělu a řešení tzv. duplicitního vlastnictví Pozemkové úpravy v území s nedokončeným scelováním Zátimní bezúplatné užívání pozemků a časově omezený nájem Náhradní užívání Projektování pozemkových úprav Provádění pozemkových úprav Souhrnné údaje o pozemkových úpravách v období r Ukázka katastrální mapy před a po pozemkových úpravách Pozemkové úpravy a ochrana přírody a krajiny Pozemkové úpravy a Natura Náklady na pozemkové úpravy Financování nákladů pozemkových úprav státem Financování nákladů pozemkových úprav z Pozemkového fondu ČR 9.3. Financování nákladů pozemkových úprav Evropskou unií Před vstupem do EU Období r Fondy EU od r Pozemkové úpravy v zemích EU Německo Rakousko Francie Nizozemí Praktická ukázka pozemkových úprav Jednoduchá pozemková úprava v katastrálním území Komorní Lhotka Reakce vlastníků, jejichž pozemky byly řešeny v rámci pozemkových úprav Závěr 87 Summary 91 Přehled použitých a citovaných pramenů 94 4

5 1. Úvod Málokdo si při cestě naší krajinou uvědomuje, že každý kousek pole, louky nebo třeba polní cesty někomu patří. Pro generace našich předků bylo vlastnictví půdy nejen zdrojem obživy, ale také výrazem bohatství a společenského postavení. V období totality byla sama podstata vlastnických vztahů k půdě naprosto potlačena. Násilnou kolektivizací byly malé pozemky sceleny do velkých lánů a evidence vlastnictví nebyla po celé dlouhé období řádně vedena. Způsobené proměny krajiny, v nemalé míře negativní, jsou na mnoha místech patrné pouhým okem. Chybějící voda, nástup větrné a vodní eroze, rozlehlé pozemky bez remízků a mezí. Krajina není průchozí. Negativní dopad do vztahů vlastnických na první pohled vidět sice není, ale všichni, kterých se to týká, jej velmi dobře znají. Po zahájení restitučních řízení mnozí vlastníci nejenže nenašli, které pozemky jim patří, ale mnozí z nich ani nebyli zapsáni v katastrálních operátech nebo se o jeden malý pozemek dělili úplně cizí lidé. V nemalém procentu případů sám vlastník, či jeho právní nástupce o svém vlastnictví vůbec nevěděl. Komplexní řešení těchto problémů nabízejí pozemkové úpravy, o kterých pojednávám ve své diplomové práci. Právě možnost komplexního řešení jednotlivých problémů pomocí pozemkových úprav bylo důvodem volby mého tématu. Hlavním cílem této práce je analýza platné právní úpravy v oblasti pozemkových úprav. Na vzniku institutu pozemkových úprav se zasloužila především historie, kterou jsem pro poznání souvislostí uvedla na začátku práce. Pozemkové úpravy po roce 1991, kdy nabyl účinnosti zákon 284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, řešily hlavně nevyjasněné vlastnické vztahy a umožňovaly samostatné hospodaření těm, kteří o to projevili po změně poměrů v roce 1989 zájem. Půda byla přidělena hospodařícím zemědělcům a dalším subjektům do zatímního užívání. Tím se celkem rychle umožnil vznik nových zemědělských podnikatelů a náprava minulých křivd. Shledala jsem jako vhodné zařadit do diplomové práce více o institutu zatímního užívání a dalších specifických institutech pozemkových úprav, protože k pozemkovým úpravám neodmyslitelně patří. Po uvedení historických souvislostí popisuji pozemkové úpravy obecně. Snažila jsem se o konkrétnější výklad pojmu pozemkové úpravy, protože tento pojem provází celou moji diplomovou práci. 5

6 Následující kapitola řízení o pozemkových úpravách je stěžejní a po právní stránce velice důležitá. Institut pozemkových úprav je ojedinělý zejména tím, že v sobě zahrnuje ve vzájemném kontextu soukromoprávní a veřejnoprávní prky. To se odráží v celém řízení. Velice zajímavé je potom sledovat, jak se s tímto vypořádává Nejvyšší správní soud. Ohledně tohoto problému, konkrétně soudního přezkumu rozhodnutí pozemkového úřadu je judikatura velice bohatá, proto ji také v diplomové práci uvádím. Celé řízení je poměrně složitý proces, který je pevně daný zákonem 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona také vycházím a rozebírám jednotlivá ustanovení. Pro realizaci pozemkových úprav existuje přímo na Ministerstvu zemědělství ČR samostatný odbor Ústřední pozemkový úřad, který metodicky řídí jednotlivé pozemkové úřady. Tato linie je hlavní páteří přípravy i provádění pozemkových úprav. Pozemkové úpravy mají i neopomenutelnou roli i v ochraně životního prostředí. Je to nástroj, který přináší kladné a dlouhodobé efekty. Je možno obnovit nebo vytvořit ekologicky hodnotné ekosystémy, udržet druhové rozmanitosti a ekologickou stabilitu krajiny, přičemž jsem se snažila uvést jednotlivé souvislosti mezi zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Je jasné, že celý tento nákladný proces pozemkových úprav musí někdo financovat. Se vstupem České republiky do Evropské unie se otevírají nové možnosti čerpání finančních prostředků z jejich fondů. Obzvláště důležitým zdrojem je v současné době Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), o kterém pojednáván v kapitole náklady na pozemkové úpravy. O Evropské unii se dále zmiňuji, v souvislosti s vybranými státy Evropské unie, přičemž jsem se snažila o menší komparaci Německa, Rakouska, Francie a Nizozemí při procesu pozemkových úprav. Závěrem své diplomové práce jsem si dovolila uvést praktickou ukázku pozemkových úprav a reakce vlastníků, jejichž pozemky byly řešeny v rámci pozemkových úprav. Tato kapitola je podle mě opravdu důležitá, protože ukáže, jak se snoubí teorie s praxí. Jak je vidět, pozemkové úpravy jsou opravdu zajímavým institutem, který obsahuje dohromady spoustu rozličných prvků, jak ze sféry soukromé, tak veřejné. Od 6

7 roku 1992 byly provedeny na 200 tis. hektarech půdy v téměř pěti stech katastrálních územích. Je to jen zatím malá část, ale práce pokračují nebo jsou naplánovány i v mnoha dalších místech. 7

8 2. Historický vývoj pozemkových úprav Zajištění základních prostředků obživy je jedním z rozhodujících činitelů ve vývoji lidské společnosti. Pozemkové úpravy v každé zemi a v každé době jsou vždy odrazem politických, hospodářských, ekonomických a právních poměrů v dotyčné zemi. Jsou nástrojem praktického uskutečňování zemědělské politiky. V každém období byly a jsou jiné důvody pro úpravu pozemkové držby a spolu s tím i jiné důsledky a způsoby provádění pozemkových úprav. Po technické stránce jsou všechna hospodářská a technická opatření, konaná v rámci pozemkových úprav, v podstatě organizací půdního fondu větších nebo menších územních celků, kterou si vynucují politické poměry a ekonomická úroveň společnosti 1. Jsou zajisté spojeny s rozvojem civilizace. Do provádění se vtiskuje úroveň vyspělosti jednotlivých států. Historické zmínky nalezneme už v pramenech starověkého Babylonu nebo Egypta, ale technické údaje a jednotné uspořádání jednotlivých pozemků však známe až ze starověkého Říma. V každém období byly a jsou jiné důvody pro úpravu pozemkové držby a spolu s tím i jiné důsledky a způsoby provádění pozemkových úprav. Pozemkové úpravy tedy nejsou rigidním institutem, ale podléhají od začátku své existence četným změnám Historie pozemkových úprav v českých zemích Období od 12. do 17. století Prvopočátek pozemkových úprav na českém území spadá do období, kdy se plánovitě zakládala zemědělská sídliště při osídlování a kolonizaci. Až do 12. století u nás probíhala tzv. vnitřní kolonizace. Veškerá půda patřila panovníkovi a ostatním feudálům, kteří ji pronajímali. Nájemní vztah upřednostňoval postavení feudálů, mohli ho kdykoli vypovědět, byl uzavírán ústně a nedědičný. Změna nastala až tzv. velkou kolonizací 2. Zakládání nových vesnic a organizace k nim patřícího půdního fondu byla svěřena tzv. lokátorovi. Většinou to byla osoba, která při svém povolání přicházela do styku s měřickými pracemi. Jeho úkolem bylo 1 Dumbrovský, M.: Pozemkové úpravy, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004, str Někdy též nazývanou německou, protože kolonisté byli většinou cizích národností, a to zejména národnosti německé. Domácí pracovní síly již nestačily. 8

9 určení místa a způsobu zastavění vsi, vyměření a rozvržení půdního fondu na jednotlivé lány, určení hranic mýcení lesa, rozmístění orné půdy, pastvin, zahrad a zpřístupnění pozemků sítí cest, vytyčení odvodňovací sítě příkopů apod. 3 Lokátor se také staral o rozdělování a vyměřování půdy mezi jednotlivé kolonisty. Zajímavostí je, že vzniká nový protáhlý tvar pozemků, protože kolonisté začínají užívat pluh. Velká změna nastala též ve statutu nájemce. Jeho postavení se oproti vnitřní kolonizaci posílilo tím, že nájem byl nevypověditelný, písemný a dědičný. Období velké kolonizace můžeme považovat z hlediska pozemkových úprav za nejvýznamnější od 12. do 17. století Období od 18. století do druhé světové války Roku 1775 Marie pověřuje Marie Terezie Františka Antonína Raaba z Korutan provedením jeho návrhu nové aboliční soustavy 4 na území Čech a Moravy. Tento návrh měl zahrnovat rozdělení půdy velkostatků, prodej hospodářských budov a dobytka poddaným. Poddaný se stával dědičným nájemcem. Dlouholetá robotní povinnost sice zanikla, ale místo ní nastoupily pravidelné odvody vycházející z objemu produkce dosažené novými držiteli na jejich pozemcích. Raabizace byla velmi rozsáhlým procesem a probíhala od r do r. 1785, kdy byla zastavena císařem Josefem II., který tak učinil pod tlakem ze strany feudálů. Na základě této reformy vzniklo v Čechách 128 a na Moravě asi 117 nových vesnic. Výsledné realizované pozemkové úpravy byly zobrazeny v raabizačních mapách a byly založeny písemné operáty tzv. geometrické tabely, což jsou první pozemkové knihy 5. Tento proces je významný také tím, že pozemkové úpravy byly shora řízeny ústředním orgánem a byly prováděny odborným personálem podle přesně stanovených instrukcí. Zásadním přelomem v pozemkovém vlastnictví bylo vydání patentu o zrušení poddanství a robot 6. Bývalý poddaný se stává vlastníkem jím obdělávaného pozemku za finanční úhradu. Mohlo by se zdát, že je to změna k lepšímu, ale bohužel to vedlo ke značné zadluženosti rolníků a finančním obtížím. Dochází k dělení a roztříštěnosti pozemků při odprodávání jednotlivých pozemků nebo jejich částí pro jejich zadluženost. Nemalý podíl na tříštění měla i výstavba technických děl, zvláště železnice 3 Dumbrovský, M.: Pozemkové úpravy, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004, str Velké pozemkové úpravy, resp. zásadní pozemkové reformy 5 Dumbrovský, M.: Pozemkové úpravy, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004, str Císařský patent vydaný v roce

10 a silnic. Tak se za několik generací změnil k nepoznání stav katastru. Všechny skutečnosti vedly k rozptýlenosti a rozdrobenosti pozemků (v českých zemích bylo v roce 1849 téměř 18 miliónů parcel), nevhodnému tvaru pozemků (nebyly zvláštností pozemky široké několik metrů s délkou několika kilometrů kvůli zvedení pluhu do zemědělství), nepřístupnosti pozemků (přístup pouze přes sousední pozemky) a nepravidelnému tvaru katastrálních hranic. Narůstala potřeba scelování pozemků, jelikož rozdrobenost a neupravenost je jedna z velkých brzd rozvoje zemědělství. V roce 1855 byl vypracován návrh 1. scelovacího zákona, který však nebyl realizován. Protože se potřeba scelování pozemků ukazovala stále naléhavější, docházelo ke scelovacím akcím dobrovolným. Prvním průkopníkem u nás a velkým propagátorem scelování byl starosta obce Záhlinice na Hané a říšský poslanec František Skopalík, který ve své obci provedl v letech první scelování. Úspěch scelování byl tak podnětem pro dobrovolné scelování v dalších 31 obcích na Moravě. 7 Takovéto pozemkové úpravy, realizované na základě dobrovolnosti se také označují jako tzv. konsolidace pozemků. K právní úpravě scelování pozemků dochází až roku 1883 říšským rámcovým zákonem o scelování hospodářských pozemků, který obsahoval účel a zásady scelování, organizaci scelovacích úřadů, scelovací řízení a způsob hrazení nákladů. Změnami politické situace se měnila i právní úprava pozemkových úprav a scelování. Roku 1884 byl přijat nový zemský zákon pro Moravu a 1887 pro Slezsko. V roce 1888 je zřízena Zemská komise pro agrární operace (v Brně), která řídila scelovací práce na Moravě. Na Moravě a ve Slezsku bylo od roku 1890 do roku 1940 provedeno scelení pozemků na území 323 obcí. V Čechách byla situace zcela odlišná. Na Čechy se říšský zákon nevztahoval, neboť český zemský sněm nepřijal z kompetenčních důvodů vládní předlohu zemského zákona a jeho přijetí se nepodařilo prosadit ani v roce Důsledkem bylo, že až do roku 1940 se nemohlo v Čechách provádět scelování na základě právních norem, ale jen na základě dobrovolnosti a za 100 % souhlasu všech účastníků. Proto se od roku 1890 do roku 1940 podařilo na území Čech provést scelovací práce jen na území dvou obcí. Teprve v roce 1940 byla okamžitě rozšířena působnost moravských zemských scelovacích zákonů i na Čechy. S pozemkovými úpravami úzce souvisejí pozemkové reformy a přídělová řízení, od nichž mnoho vlastníků odvozuje původ svých vlastnických práv k nemovitostem. 7 Dumbrovský, M.: Pozemkové úpravy, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004, str

11 První pozemková reforma se v naší zemi uskutečnila vydáním zákona záborového č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku 8, zákona přídělového č. 81/1920 Sb., o přídělu zabrané půdy a o úpravě právních poměrů k ní a zákona náhradového č. 329/1920 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový Situace po druhé světové válce Po druhé světové válce proběhly potřebné změny v mnoha právních odvětvích. Úprava pozemkových úprav nebyla výjimkou. Jde o složité poválečné období. Byly zahájeny práce na návrhu nového scelovacího zákona, který se snažil postihnout prvky moderního hospodářství a upravit vlastnické vztahy. Po přijetí zákona č. 142/1947 Sb. o revizi první pozemkové reformy, je přijat zákon o nové pozemkové reformě č.46/1948 Sb., a teprve potom je schválen zákon č. 47/1948 Sb. o některých technickohospodářských úpravách pozemků (zákon scelovací). Tato právní úprava konečně řešila problematiku pozemkových úprav z hlediska celé československé republiky 9, proto byl také zákon nazýván unifikační. Technickohospodářské úpravy zahrnovaly samotné scelování rozdrobených pozemků, správu i užívání pozemků, vyrovnávání hranic, kultivaci horských planin, meliorace apod. Na vrcholu organizace scelovacího procesu stálo ministerstvo zemědělství, které bylo nejvyšším dozorovým orgánem. Samotné scelování probíhalo prostřednictvím scelovacích družstev, kdy členové družstev byli přímými účastníky pozemkových úprav spolu se zástupcem obce, tzn., že veškerá iniciativa byla v rukou samostatných zemědělců. Vlastní prováděný technicko-hospodářských úprav bylo rozděleno na tři etapy: předběžné, hlavní a závěrečné řízení Záborový zákon, jak již vyplývá z jeho názvu, upravoval zábory půdy. Jednalo se v postatě o konfiskaci velkého množství majetku a jeho přerozdělení. Zabrány byly pozemky přesahující 150 hektarů zemědělské půdy u jednotlivého vlastníka, resp. 250 ha veškeré půdy. Tento zákon postihl obrovské množství zemědělské, ale i lesní půdy na území celého Československa. Jednalo se o miliony hektarů. 9 Pro Slovenskou republiku byly do té doby platné uherské zákony 10 Předběžné řízení zahrnovalo podrobné vyznačení scelovacího obvodu, odhad (zatřídění) pozemků, sestavení rejstříku držebností, vyložení odhadního plánu a rozhodnutí o námitkách podaných proti odhadu pozemků. V hlavním řízení šlo o vypracování, projednání a provedení projektu společných zařízení, vypracování scelovacího plánu, stanovení náhradních pozemků a peněžitých náhradních částek. Před tímto vypracováním plánu se účastníci mohli vyjádřit, kde by chtěli mít náhradní pozemky. Další etapou bylo odevzdání náhradních pozemků do zatímního užívání přímým účastníkům a konečně následovalo vyložení scelovacího plánu a rozhodnutí o námitkách proti němu. Konečné závěrečné řízení obsahovalo sestavení podkladů a pomůcek pro změnu a opravu nebo založení pozemkové knihy a pozemkového katastru a administrativní opatření týkající se ukončení prací. 11

12 Období socializace zemědělské výroby Od roku 1948 nastávají politické změny a s nimi i změna právní úpravy pozemkových úprav. Toto období je spojeno s potlačením soukromého pozemkového vlastnictví tím, že formálně vlastnický vztah k pozemkům zachován byl, ale bylo oslabováno vědomí existence tohoto vztahu jak u vlastníka, tak u jeho nástupců. Pozemky byly slučovány do velkých celků (uživatelských honů ) a vlastník dostal do užívání pozemky jiného vlastníka. Pozemkové úpravy této doby měly velmi negativní vliv na krajinu a ekologickou stabilitu. Bylo upřednostňováno intenzivní velkoplošné zemědělství před ochranou životního prostředí Období r V roce 1949 byl přijat zákon č. 69/1949 Sb. o jednotných zemědělských družstvech, který se snažil o co nejrychlejší zavedení tzv. socialistické zemědělské velkovýroby. Na počátku tohoto období se pozemkové úpravy stále ještě řídily scelovacím zákonem č. 47/1948 Sb., ale roku 1955 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 47/1955 Sb. o opatření v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků, které tento zákon nahradilo. Je zajímavé, že akt nižší právní síly zrušil akt vyšší právní síly. Toto nařízení existovalo až do roku 1991, kdy bylo zrušeno zákonem ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Pojem technicko-hospodářských úprav byl v roce 1955 nahrazen pojmem hospodářsko-technické úpravy. Smysl přejmenování je více než zřejmý. Upuštění od otázek technických a organizačních a řešení problémů politicko-hospodářských. Hospodaření na prvním místě vyjadřuje i 1 nař. vl. č. 47/1955: Hospodářsko-technickými úpravami pozemků podle tohoto nařízení (dále jen "pozemkové úpravy") se rozumějí scelování nesouvislých a rozptýlených zemědělských pozemků a s tím souvisící provádění terénních, vodohospodářských a jiných opaření sloužící ke zvýšení úrodnosti půdy a zlepšení hospodaření na ní. Účelem pozemkových úprav bylo především vytvoření podmínek pro zavedení socialistické velkovýroby a využití mechanizace zemědělských prací jako prostředku k rozvoji zemědělské výroby Viz 2 nařízení vlády č. 47/

13 Období r Dochází k prvnímu slučování malých družstev ve větší celky s výměrou do l000 ha. Souhrnný projekt hospodářsko-technických úprav pozemků uplatňovaný v tomto období řešil další scelování pozemků do větších celků, ale současně obsahoval i návrhy na reorganizaci sítě společných zařízení, na nové uspořádání dopravních, vodohospodářských, rekultivačních či půdoochranných opatření 12. Cílem bylo maximální využití půdního fondu pro zemědělskou výrobu. V průběhu této etapy byl v převážné míře vytvořen obraz krajiny, který existuje v současné době Období r Od roku 1974 se začínají dělat projekty souhrnných pozemkových úprav. Měly řešit nejen organizaci půdního fondu a ekonomiku provozu jednotných zemědělských družstev 13, ale i ochranu přírody a krajiny. Většinou však v projektech převládala snaha o maximalizaci zemědělské výroby. I přesto bychom mohli sledovat určitá zlepšení v souvislosti s úrovní projektů. V projektech byla totiž navrhována řada významných opatření směřující ke zlepšení životního prostředí. Bohužel mluvíme pouze o projektech. Realizační fáze pozemkových úprav už byla poněkud odlišná, protože navrhovaná zlepšení životního prostředí zůstávala pouze v návrhu. Souhrnné pozemkové úprav byly posledním druhem socialistických projektů, které se ve většině případů z hlediska ekologie a životního prostředí negativně podílely na vytvoření současné zemědělské krajiny Období r současnost Nový politický režim nová právní úprava, a to zákon č. 284/1991 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 14, který zrušil vládní nařízení č. 47/1955. Z hlediska vlastnických práv je nutno připomenout velmi významný zákon 229/1991 o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, který umožnil odstranit nejasnosti a křivdy týkající se 12 Dumbrovský, M.: Pozemkové úpravy, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004, str Toto období vyústilo v násilné slučování podniků do seskupení o výměře několika tisíc hektarů 14 Na základě zmocnění obsaženého v 19 odst. 3 zák. č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 13

14 pozemkového vlastnictví. Byla zahájena nová etapa ve vývoji pozemkových úprav, pro níž je v oblasti majetkoprávní zejména podstatné, že je na rozdíl od období 1955 až 1990, které vycházelo z principu výměny užívacích práv, založena (stejně jako v období před rokem 1955) na principu výměny vlastnických práv 15. Nová právní úprava také přinesla rozdělení pozemkových úprav na jednoduché a komplexní, byly ustaveny okresní pozemkové úřady, Ústřední pozemkový úřad a do definice pozemkových úprav byl nově zaveden prvek ochrany životního prostředí. Zákon č. 284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech byl dvakrát novelizován. První novela proběhla v roce 1993 zákonem č. 38/1993 Sb. a přinesla stanovení podmínek pro urychlené vytváření ucelených hospodářských jednotek z důvodu velkého zájmu provozování soukromého hospodářství. Pro tyty účely byly zavedeny instituty zatímního bezúplatného užívání a časově omezeného nájmu 16. Další novelizace proběhla za čtyři roky zákonem č. 217/1997 Sb. Byla upřesněna ustanovení navazující na předpisy v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřičství, dále byla do zákona zahrnuta pasáž týkající se udělování osvědčení k výkonu projektování pozemkových úprav. Významným přínosem byly ustanovení týkající se nedokončeného scelovacího řízení podle scelovacího zákona č. 47/1948 Sb. a předcházejícího vládního nařízení č. 171/1940 Sb. o scelování hospodářských pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby. I když byl zákon dvakrát novelizován, pořád se objevovala potřeba upravit tento specifický postup řízení o pozemkových úpravách ještě v několika dalších oblastech (např. doručování rozhodnutí, institut zatímního bezúplatného užívání se zdál už poněkud zbytečný, potřeba přesnější úpravy zpracování návrhu pozemkových úprav a mnoho dalších). Roku 2002 byl tedy zákon č. 284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů nahrazen zákonem 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemkových úpravách), který provádí vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 17. Tato nová úprava přinesla např. přesnější stanovení možnosti použití půdy na společná zařízení, kriteria pro posuzování přiměřenosti 15 Pekárek M., Průchová I., Pozemkové právo, nakladatelství Masarykova univerzita Brno, 2004, str O těchto institutech je více pojednáno v kapitole 9. Zatimní bezúplatné užívání a časově omezený nájem na str Na základě zmocnění obsaženého v 27 zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách 14

15 původních a nově přidělovaných pozemků (předtím byla součástí vládního nařízení), stanovení pravidel pro oceňování pozemků a kdo je oprávněn toto oceňování provádět. Dále byly do nového zákona zahrnuty podmínky manipulace s půdou církví, náboženských řádů a kongregací v rámci pozemkových úprav, která do té doby podléhala blokaci na základě ustanovení 29 zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 139/2002 o pozemkových úpravách sice vycházel z předešlé právní úpravy, ale změn bylo opravdu hodně. Už pro srovnání má účinný zákon o pozemkových úpravách o třináct paragrafů více než ten předešlý. 15

16 3. Pozemkové úpravy obecně 3.1. Pojem pozemkových úprav Definici pozemkových úprav obsahuje ust. 19 zákona č. 229/1991 o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vychází další definice, kterou nalezneme v ust. 2 zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách. Vycházím z ust. 2 zák. o pozemkových úpravách, který stanoví, že pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy řeší široký okruh problémů v oblasti majetkoprávních vztahů, zeměměřičské činnosti, územních systémů ekologické stability, ochrany zemědělského půdního fondu, krajiny a životního prostředí, dopravního a vodohospodářského systému, tvorby digitální katastrální mapy aj. Prováděním pozemkových úprav se tak sleduje několik právně významných cílů, a to jak v rovině majetkoprávní, tak v rovině krajinotvorné 18. a) Pozemkové úpravy a veřejný zájem Oproti předešlé právní úpravě je zde zakotven požadavek veřejného zájmu. Veřejný zájem patří mezi významné právní instituty a platné právo neobsahuje jeho definici. V tomto případě to znamená, že pozemkové úpravy jsou prováděny nejen na základě soukromých zájmů vlastníků, ale i ve veřejném zájmu. Nejčastějším případem zahájení pozemkových úprav je vyslovení vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území 19. Ale i zde je sledován veřejný zájem z hlediska ochrany a tvorby krajiny prostřednictvím plánu společných zařízení. Podle mého názoru je 18 Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, Masarykova univerzita, Brno, 2003, str Viz 6 odst. 3 zákona o pozemkových úpravách 16

17 veřejný zájem dán z velké většiny veřejnoprávní metodou právní regulace pozemkového práva a práva životního prostředí. b) Prostorové a funkční uspořádání pozemků, scelování pozemků a dělení pozemků, přístupnost a využití, vyrovnávání hranic pozemků Scelování pozemků je důležité zejména pro hospodařící zemědělce, kteří mají v obvodu pozemkových úprav více parcel. Pozemkovou úpravou jim vzniknou dvě nebo jedna parcela, což umožní lepší možnosti v hospodaření na dotyčných pozemcích. Každý pozemek musí být přístupný. To je především velkým přínosem pro vlastníka pozemku. Může se jednat o zajištění dopravní přístupnosti s novými polními cestami, ale také přístupem k závlahám atd. Návrh sítě polních cest působí pozitivně z hlediska zpřístupnění krajiny a zvyšuje také její rekreační potenciál. c) Racionální hospodaření vlastníků půdy Racionální využívání půdy je jedním z principů pozemkového práva. Rozumíme tím takový způsob přisvojování si jejích užitných hodnot, který je založen na exaktně podloženém poznání vlastností a funkcí půdy (včetně těch, které půda může plnit potencionálně) na straně jedné a potřeb (současných i vzdálenějších), jejichž uspokojení je závislé na půdě určitých vlastností na straně druhé 20. Úkolem je zachovávat půdu v co nejlepším stavu a snažit se o její kultivaci všemi dostupnými prostředky. d) Uspořádání vlastnických práv a s nimi souvisejících věcných břemen Řešení dosud nevyjasněných vlastnických vztahů, možnost rozdělení spoluvlastnictví, ukončení zatímního užívaní cizích pozemků aj. Uspořádání vlastnických práv je prospěšné jak pro orgány veřejné správy, tak pro vlastníka. Orgány veřejné správy mají k dispozici jasně definované právní vztahy ke konkrétním nemovitostem a v případě sporu je to určité ulehčení v rozhodování. Vlastnící zase mají evidovány v katastru nemovitostí uvedené konkrétní parcely, které mohou bez problémů prodávat, dědit, dělit. Každý ví, co je jeho vlastnictvím. Je nutné podotknout, že v řízení o pozemkových úpravách nejde o převod, ale o přechod vlastnictví, což je podstatné jak v pozemkových úpravách s tímto majetkem nakládat. 20 Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, Masarykova univerzita, Brno, 2003, str

18 e) Zlepšení životního prostředí, ochrana a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny Jedná se o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 21. Orgány ochrany přírody a krajiny získávají také jedinečnou možnost pro realizaci svých záměrů v krajině. Získává se přesná evidence druhů pozemků, charakteru pozemků z hlediska negativních vlivů, z nichž v poslední době je věnována velká pozornost eroznímu a povodňovému ohrožení. f) Obnova katastrálního operátu Obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav upravuje 15 a zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (dále katastrální zákon). Výsledkem pozemkových úprav je nová digitální katastrální mapa 22 a obnovený písemný operát, promítnuti skutečného stavu do katastru nemovitosti, výměra jednotlivých parcel vypočtených přesně ze souřadnic, odstranění parcel s nejasným vlastnictvím, dořešení doposud nedokončeného scelovacího řízení a přídělového řízení, vyřešení duplicitního vlastnictví aj. g) Podklad pro územní plánování Po pozemkových úpravách vzniká dokonalý podklad pro tvorbu územně plánovací dokumentace, a tím dochází k rychlejšímu rozvoji obcí a regionů bez dalších nároků na státní rozpočet Předmět a obvod pozemkových úprav Předmět a obvod pozemkových úprav upravuje ust. 3 zákona o pozemkových úpravách. Je specifikováno, které pozemky mohou být zařazeny do pozemkových úprav, jak je tvořen obvod a které pozemky mohou být řešeny v řízení o pozemkových úpravách. Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy 21 Viz 9 odst. 8 zákona o pozemkových úpravách 22 Jedná se o zcela přesnou mapu, kde hranice pozemků jsou geometricky zaměřeny a jednotlivé lomové body mají konkrétní souřadnice v počítačovém systému. U takto zmapovaného pozemku je přesně určena výměra a kdykoliv je bez problémů jeho konkrétní vyznačení v terénu. 18

19 k nim 23. Specificky je ošetřen vztah pozemkových úprav k pozemkům pro těžbu vyhrazených nerostů na základě stanoveného dobývacího prostoru, pozemkům pro obranu státu, pozemkům zastavěným stavbou ve vlastnictví státu, pozemkům vodních toků a pozemkům chráněných podle zvláštních předpisů (např. pozemky ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech). V těchto případech lze pozemkové úpravy provádět jen se souhlasem jejich vlastníka a příslušného správního úřadu. Smyslem tohoto ustanovení je nevylučovat určité pozemky z možnosti pozemkových úprav, ale ponechat volbu na vlastníkovi a příslušném správním úřadu zda by byly pozemkové úpravy účelné či nikoli. Se souhlasem vlastníka je nutno počítat také u pozemků zastavěné stavbou, která není vlastnictvím státu, u pozemků funkčně související s touto stavbou včetně přístupových cest, oplocených pozemků, pozemků v zastavěném území, pozemků v zastavitelných plochách a pozemků na nichž se nacházejí hřbitovy. S účinnosti zákona o pozemkových úpravách přišlo i určité vyjasnění ohledně pozemků ve vlastnictví církve, resp. nakládání s těmito pozemky v rámci pozemkových úprav. Na církevní půdu se vztahuje ust. 29 zák. č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské společnosti, řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiných osob do přijetí zákonů o tomto majetku. Neřešit církevní půdu v pozemkových úpravách by jistě přineslo značné komplikace a odporovalo smyslu pozemkových úprav. Církevní půdu tedy lze uspořádat za určitých podmínek. Řeší se odděleně od ostatní půdy a nelze ji použít na společná zařízení. Případné zablokování převodu církevních pozemků se bude vztahovat až na nově vzniklé pozemky podle schváleného návrhu pozemkových úprav a tato skutečnost se uvede v rozhodnutí vydaném podle ust. 11 odst. 8 zákona o pozemkových úpravách za účelem vyznačení v katastru nemovitostí 24. Obvod pozemkových úprav je území dotčené pozemkovými úpravami, které je tvořeno jedním nebo více celky v jednom katastrálním území 25. Do obvodu pozemkových úprav lze zahrnout i pozemky, které pozemkové úpravy z hlediska ust. 2 zákona o pozemkových úpravách nepotřebují, ale je u nich třeba obnovit soubor 23 Viz 3 odst. 1 zákona o pozemkových úpravách 24 Viz 3 odst. 5 zákona o pozemkových úpravách 25 Viz 3 odst. 2 zákona o pozemkových úpravách 19

20 geodetických informací. Možné je rovněž zahrnout i pozemky v navazujících částech sousedních katastrálních území Formy pozemkových úprav Zákon o pozemkových úpravách uvádí dvě formy pozemkových úprav komplexní a jednoduché 26. Na rozdíl od minulé právní úpravy je současná blíže konkretizuje. Po všech stránkách jsou komplexní pozemkové úpravy výhodnější, jelikož řeší uceleně, v obvodu pozemkových úprav, všechny oblasti uvedené v ust. 2 zákona o pozemkových úpravách. Jejich výsledkem jsou tvarově uspořádané pozemky s vyřešeným přístupem, obnova katastrálního operátu a v souvislosti s tím například i protierozní a protipovodňová ochrana. V rámci jednoduchých pozemkových úpravy se řeší některé specifické potřeby hospodaření v malé části katastrálního území (urychlené scelení pozemků, zpřístupnění pozemků), ekologické potřeby v krajině (lokální protierozní nebo protipovodňové opatření) nebo pokud se pozemkové úpravy týkají jen části katastrálního území 27. Oproti minulé právní úpravě je do ustanovení o formách pozemkových úprav též včleněna možnost, aby pozemkový úřad aktuálně a podle svých podmínek upravil pro jednoduché pozemkové úpravy náležitosti návrhu a provádění pozemkových úprav. Rovněž je možnost v rámci jednoduchých pozemkových úprav dořešení problémů s půdou, přidělenou ve smyslu dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. (dekret presidenta republiky ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa) a č. 28/1945 Sb. (dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy) a zákonů č. 142/1947 Sb. o revizi první pozemkové reformy a č. 46/1948 Sb. o nové pozemkové reformě. S ohledem na nastupující jiné politické poměry po roce 1948 stát již nestačil naplnit cíl vyplývající ze zákona č. 90/1947 Sb. o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek. Z tohoto důvodu jednoduché pozemkové úpravy slouží jako nástroj k odstranění nejasností v této oblasti. 26 Viz 4 odst. 1 zákona o pozemkových úpravách 27 Viz 4 odst. 1 zákona o pozemkových úpravách 20

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i. Květen

Více

Otázky ÚOZI obecná část

Otázky ÚOZI obecná část Otázky ÚOZI obecná část 1. Katastrální zákon, základní ustanovení, vymezení pojmu katastr nemovitostí. Předměty evidování, obsah katastru, základní znalosti prováděcí vyhlášky... 2 2. Povinnosti vlastníků

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav. I. Úvodní informace

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav. I. Úvodní informace Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také NKÚ

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol.

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. IEEP Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2004 Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková, a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská O územním plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby Vysoká škola ekonomická v Praze Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby Karel Zeman 2013 Určeno jako učební pomůcka pro výuku předmětů studijních oborů

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity obor Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Tzv. legální věcná břemena Marie Doležalová 2010/2011 Prohlašuji,

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH č. 254/2001 Sb., s komentářem OBSAH: Předmluva... str. 5 Úvod... str. 7 Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více

Evropská společnost v praxi

Evropská společnost v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Evropská společnost v praxi 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a jen s využitím

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více