Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva."

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce POZEMKOVÉ ÚPRAVY Kristina Šilarová 2009/2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Pozemkové úpravy zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury....

3 Děkuji vedoucí mé bakalářské práce doc. JUDr. Ivaně Průchové, CSc., za podnětné rady, připomínky a odborné vedení, které mi při psaní mé bakalářské práce poskytla. Děkuji také Ing. Vladimíru Luksovi, projektantovi pozemkových úprav, za jeho cenné připomínky z praxe.

4 OBSAH: 1. ÚVOD OBECNÁ CHARAKTERISTIKA POZEMKOVÝCH ÚPRAV Cíle pozemkových úprav Stručná historie pozemkových úprav SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMKOVÝCH ÚPRAV Definice pozemkových úprav Předmět pozemkových úprav Formy pozemkových úprav ŘÍZENÍ O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH Subjekty řízení o pozemkových úpravách Účastníci řízení Orgány státní správy Ostatní subjekty Průběh řízení Zahájení řízení Úvodní jednání Soupis a ocenění nároků vlastníků Návrh pozemkových úprav Rozhodnutí o pozemkových úpravách Provádění pozemkových úprav Specifická ustanovení zákona o pozemkových úpravách Náklady na pozemkové úpravy Odborná způsobilost k projektování pozemkových úprav NESROVNALOSTI V LEGISLATIVNÍM RÁMCI INSTITUTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV ZÁVĚR RESUMÉ PRAMENY

5 1. ÚVOD Pozemkové úpravy jsou právním institutem, jehož význam v mnohém výrazně předčí povědomost obyvatel o jeho existenci. V rozporu s rozšířeným názorem pozemkové úpravy neřeší pouze nápravu majetkových vztahů pokřivených snahou kolektivizovat zemědělství, kterou naše země prošla ve druhé polovině dvacátého století, ale zajišťují celou řadu primárních i sekundárních cílů, které jsou více či méně podstatné pro celou naši společnost. Po téměř půlstoletí trvající netečnosti k potřebám krajiny, která byla spjatá se socialistickým zřízením naší země, se v posledních letech stále častěji a to i v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie prosazují snahy tento lhostejný přístup změnit a zvrátit tak degradační tendence životního prostředí. Pozemkové úpravy umožňují obnovit poničenou a zanedbanou krajinu, zpřístupnit pozemky jejich vlastníkům, zlepšit vztah obyvatel k půdě, a tuto půdu chránit. Jsou jedním z legislativních nástrojů, bez kterého by nebylo možné realizovat řadu opatření, která jsou nutná pro znovunastolení ekologických funkcí přírody a krajiny. Z hlediska projektování a provádění jsou pozemkové úpravy dlouhodobým a složitým mezioborovým procesem. Z jiného pohledu lze na ně pohlížet jako na dlouhodobou investici, na níž se podílí nejen český stát, ale prostřednictvím svých programů i Evropská unie, a v řadě případů i další neveřejné subjekty. Právě proto, že jde o proces tak složitý a nákladný, jehož výsledky budou sloužit nejen současným, ale především příštím generacím, by legislativní rámec pozemkových úprav měl co nejpřesněji stanovovat práva a povinnosti jednotlivých na pozemkových úpravách zúčastněných stran. Ve své práci se budu snažit poukázat na některé nesrovnalosti v legislativním rámci pozemkových úprav, které by v případě jejich odstranění vedly k snazšímu uvádění pozemkových úprav v život. Úvodní kapitola mé práce se bude věnovat obecné charakteristice pozemkových úprav. Kromě výčtu jednotlivých cílů pozemkových úprav zde pokusím stručně popsat také historii pozemkových úprav na území České republiky a ukázat tak na jejich předcházející koncepce. Následující kapitola bude vycházet z platné právní úpravy pozemkových úprav a na jejím základě pojem pozemkových úprav definovat. S touto definicí úzce souvisí také vysvětlení předmětu pozemkových úprav a jejich forem. 2

6 Další část mé práce bude věnována podrobnému rozboru řízení o pozemkových úpravách tak, jak jsou jednotlivé jeho etapy popsány v zákoně. 1 Ustanovení tohoto zákona zde budou uvedena proto, aby byla patrná jeho koncepce a posloupnost kroků, které od zahájení řízení o pozemkových úpravách vedou k jejich provádění. Kromě toho bude tato kapitola obsahovat také pojednání o finančním zajištění pozemkových úprav. Shrnutí poznatků a eventuálních nedostatků platné právní úpravy obsahuje poslední, pátá kapitola. Identifikace těchto nedostatků a jejich následné případné odstranění by přispělo ke zjednodušení a zefektivnění celého procesu navrhování a provádění pozemkových úprav, který, jak už bylo uvedeno, má svůj význam pro všechny obyvatele naší země. 1 Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 3

7 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA POZEMKOVÝCH ÚPRAV Pro zavedení pojmu pozemkových úprav je nutné seznámit se blíže jak s jejich jednotlivými cíly, tak s historickým vývojem jejich provádění na našem území Cíle pozemkových úprav Cílem pozemkových úprav je vytvořit podmínky pro racionální hospodaření, pro ochranu a zúrodnění půdního fondu, pro zvelebení krajiny a pro zvýšení její ekologické stability. 2 Výše uvedená definice odráží cíle pozemkových úprav ve smyslu jejich právního vymezení, resp. zakotvení v současné právní úpravě (viz. kapitola 3). Pozemkové úpravy dle výše uvedeného sledují cíle jak v rovině majetkoprávní, tak i v rovině krajinotvorné. Aby však mohly být pozemkové úpravy pochopeny a přijímány i neodbornou veřejností, o jejíž přístup jde především, je nutné jejich cíle formulovat dostatečně srozumitelně. Pak teprve pojem pozemkových úprav vejde do povědomí občanů, kteří budou schopni lépe porozumět významu daného institutu a následně se, v ideálním případě, i daleko snáze zapojovat do jeho realizace. K hlavním cílům pozemkových úprav v obecném slova smyslu tedy patří především: Scelení a zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům tedy sloučení rozdrobených pozemků v majetku jednoho vlastníka, resp. hospodáře, do větších celků, které pak umožňují efektivnější využití daného pozemku. V případě zemědělských pozemků přichází v úvahu i otázka možnosti použití mechanizace určené k obdělávání půdy. Zároveň se zde jedná o vytvoření cestní sítě, která umožní snadný a rychlý přesun jak mechanizaci, tak samotnému hospodáři. Ve smyslu právní úpravy jde tedy o vytvoření racionálního prostorového uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území, tj. o vytvoření podmínek pro racionální hospodaření. Obnovení zanedbané a poničené krajiny až na čestné výjimky se zásahy do krajiny uskutečněné v letech vyznačovaly neadekvátním, naddimenzovaným měřítkem i četností. 3 Znárodňování půdy, nedobrovolné 2 3 Pekárek, M., Průchová, I. Pozemkové právo. Brno : Masarykova univerzita,1996. s. 239 Hájek, P. Jde pevně kupředu naše zem Krajina českých zemí v období socialismu Praha : Nakladatelství Malá Skála,2008. s

8 scelování pozemků a kolektivizace zemědělství tento proces po roce 1948 zahájily. Krajina tak byla v období socialismu systematicky ničena a uzpůsobována přehnaným záměrům, které měly především v oblasti zemědělské výroby kořeny ve snaze přiblížit způsob hospodaření v ČSSR povaze zemědělství v Sovětském svazu. Zde je však na místě poznamenat, že masová kolektivizace v SSSR neměla jako hlavní úkol řešit agrární otázku, ale byla především prostředkem, který měl pomoci udržet sovětskou vládu. 4 Tak i v naší zemi byly tyto násilné zásahy do zemědělských pozemků a scelovací akce organizovány spíše jako propagandistické stranické manifestace, než do důsledku promyšlené pozemkové úpravy. 5 Ačkoli i během období socialismu v 70. letech minulého století začali odborníci volat po respektování potřeb krajiny a životního prostředí a zpracovali Metodiku souhrnných pozemkových úprav (SPÚ), do které byly tyto ekologické aspekty výrazně zapracovány, jejich snaha se do krajinných zásahů plošně nepromítla. Polnosti a zemědělské podniky byly spojovány do nepřirozených gigantů o výměrách až ha, při jejich prudkém slučování se již nová metodika SPÚ uplatnit nemohla. 6 Likvidována byla cestní síť i přirozené remízky, násilně regulovány byly mnohé vodní toky. Hlavním posláním pozemkových úprav je tedy navrátit krajině její původní podobu a zajistit, aby znovuobnovení soukromého vlastnictví nebylo zřejmé jen z úředních dokumentů, ale také z celkového vzhledu krajiny. Ochrana půdy, vody a bioty půda, voda, fauna a flóra v dané lokalitě patří k nejvýznamnějším a nenahraditelným kulturním hodnotám. Pro jejich zachování je nutné pečovat o ekologickou stabilitu, tedy schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce 7, resp. schopnost ekosystému přetrvávat i za působení rušivého vlivu a spontánně se, po jeho odeznění, navrátit do výchozího stavu. Necitlivé scelování pozemků z ekologického hlediska ovlivnilo především právě Burešová, Jana. Prosazování sovětského modelu do československého zemědělství. - In: Sborník Vojenské akademie v Brně. - Řada C. Mimořádné číslo. Brno : Vojenská akademie v Brně, s. 398 Hájek, P. Jde pevně kupředu naše zem Krajina českých zemí v období socialismu Praha : Nakladatelství Malá Skála,2008. s. 18 Dumbrovský, M., Mezera, J., Skřítecký, L. Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav. ČMKPÚ, s. 34 Viz. 4 zákona č. 17/1992 Sb. 5

9 kvalitu půdy. Rozoráním mezí vznikaly rozlehlé plochy, pro využití strojů nesrovnatelně výhodnější než původní pozemky, avšak mnohem méně odolné vůči povětrnostním vlivům i nejrůznějším škůdcům. 8 Pozemkové úpravy zásadním způsobem napomáhají vrátit krajině její původní stabilizační vlastnosti především tím, že v jejich rámci vznikají biokoridory, obnovují se vodní toky a nádrže, zřizují se protipovodňová a protierozní opatření, vytvářejí se podmínky pro obnovu remízků nezbytných pro život drobné zvěře, apod. Zásadní je vazba na schválené územní systémy ekologické stability a zejména fakt, že mnohá opatření týkající se ochrany přírody vznikají na obecních či státních pozemcích. Znamená to, že ochrana půdy, vody a bioty je prokazatelně realizována ve veřejném zájmu. Zlepšení vztahu lidí k půdě a krajině zrušením soukromého vlastnictví a zavedením kolektivního zemědělství byl zásadně porušen vztah mezi člověkem a přírodou. Osobní zodpovědnost za chování k přírodě a krajině zejména ve druhé polovině 20. století zmizela a byla ve většině případů nahrazena lhostejností. Je tedy naprosto nutné postupně tento odnepaměti přirozený svazek v maximální možné míře obnovit. Pozemkové úpravy opětovnému vybudování vztahu primárně napomáhají scelováním pozemků jednotlivých vlastníků a vytvářením podmínek pro zvelebování krajiny, což s sebou v dalším plánu nese možnosti ji využít pro rekreační účely a zpřístupnit ji tak i městskému obyvatelstvu. Obnovení a digitalizace katastru nemovitostí při rozboru cílů pozemkových úprav nelze zapomenout na součinnost zpracovatelů pozemkových úprav s katastrálními úřady při obnově a digitalizaci souboru geodetických informací (SGI), který tvoří mapovou část katastrálního operátu. Při obnově katastrálního operátu se využijí výsledky komplexních, resp. jednoduchých pozemkových úprav 9, katastrální úřady jsou pak zodpovědné za domapování částí území z pozemkových úprav vyloučených. Vytvoření podkladu pro územní plánování výsledky pozemkových úprav slouží jako závazný podklad pro územní plánování. V této souvislosti je také možné opět zmínit prvky územních systémů ekologické stability (biocentra, 8 9 Hájek, P. Jde pevně kupředu naše zem Krajina českých zemí v období socialismu Praha : Nakladatelství Malá Skála,2008. s. 27 Viz. 15a zákona č.344/1992 Sb. 6

10 biokoridory, interakční prvky), jejichž opatření je jak povinnou částí územně plánovací dokumentace, tak povinnou částí komplexních pozemkových úprav. Dořešení vlastnických vztahů pozemkové úpravy pomáhají napravit majetkoprávní vztahy mezi jednotlivými subjekty (Pozemkový fond ČR, církev, obecní úřady atd.) a přispívají také k vyřešení řady rozporů v této oblasti (nedořešená dědictví, duplicitní vlastnictví, příděly náhradních pozemků za pozemky nevydané v restitucích atd.) 2.2. Stručná historie pozemkových úprav V každém období byly a jsou jiné důvody pro úpravu pozemkové držby a spolu s tím i jiné důsledky a způsoby provádění pozemkových úprav. Po technické stránce jsou však všechna hospodářská a technická opatření, konaná v rámci pozemkových úprav, v podstatě organizací půdního fondu větších nebo menších územních celků, kterou si vynucují politické poměry a ekonomická úroveň společnosti. 10 Ačkoli kořeny pozemkových úprav lze na našem území vysledovat již ve 12. století, kdy byly osídlovány okrajové části našich historických zemí, za pozemkové úpravy v pravém slova smyslu bývá považována až aktivita směřující k efektivnějšímu hospodaření, která probíhala od poloviny 19. století především na Moravě. Po zrušení roboty v roce 1848 se totiž v podmínkách osobní volnosti rolníků neustále zvětšovala roztříštěnost pozemků, která následně vedla ke snižování hospodářských výsledků zemědělství. 11 V letech tak došlo k prvnímu dobrovolnému scelování pozemků v obci Záhnilice. Popud dal k tomu velký propagátor scelování a pozdější starosta obce František Skopalík, jeho motivem byla především snaha využít území pro úspěšnější zemědělskou činnost. Nutnou podmínkou byl však souhlas všech vlastníků půdy ve scelovaném obvodu, a i když podle vzoru Záhnilic byly pozemky dobrovolně sceleny ještě v dalších sedmnácti moravských obcích 12, scelování v dalších lokalitách později zabránila nemožnost získat 100%ní souhlasné stanovisko všech vlastníků. Pro další pokračování scelování bylo proto nutné vypracovat scelovací zákon. Tím byl říšský rámcový scelovací zákon z roku 1883, který pro scelování zavedl princip majority a stanovil minimální počet vlastníků, kteří o scelení mohou požádat a to jak Dumbrovský, M. Pozemkové úpravy. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s. 6. Maršíková M., Maršík Z. Dějiny zeměměřičství a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. Praha : Nakladatelství Libri, s. 168 Dumbrovský, M., Mezera, J., Skřítecký, L. Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav. ČMKPÚ, s. 34 7

11 absolutní, tak relativní vzhledem k velikosti jejich podílu na čistém katastrálním výnosu ve scelovaném obvodu. Protože však již bylo nutné, aby říšské zákony přijaly i zemské sněmy, zákon byl přijat pouze na Moravě (r. 1884) a ve Slezsku (r. 1887). Český sněm přijetí zákona odmítl jako diktaturu Vídně, a proto v Čechách proběhla do roku 1940 pouze dvě scelení na dobrovolném principu. V roce 1918 byl právní řád platný za Rakouska-Uherska převzat do právního řádu nově vzniklé Československé republiky. Až v roce 1939 byly moravské zemské právní předpisy týkající se scelování násilně rozšířeny na celý zřízený protektorát. Stalo se tak vládním nařízením 171/1940 Sb. z. a nař., o scelování hospodářských pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby. Dosavadní právní předpisy platící pro Slezsko byly zrušeny. Právní úprava s novelizací z r platila až do roku 1948, kdy byl vydán zákon č. 47/1948 Sb., o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon), tzv. zákon Unifikační, který poprvé zavádí samotný pojem pozemkových úprav. Tímto pojmem se rozumělo jak scelování (komasace) rozdrobených a rozptýlených pozemků, tak dělení a úprava správy i užívání pozemků společenských, zaokrouhlování (arondace) pozemků a lesů, odstraňování cizích pozemků (enkláv) a vyrovnávání hranic, jakož i kultivace horských planin, se všemi s tím organicky souvisícími technickými úpravami (meliorace, komunikace atd.), pokud je jich třeba k řádnému provedení těchto pozemkových úprav a pokud se výsledky těchto pozemkových úprav zvýší životní úroveň zemědělského lidu a lépe zajistí výživa veškerého obyvatelstva. 13 V roce 1955 byla dosavadní právní úprava nahrazena nařízením vlády č. 47/1955 Sb. (tedy podzákonnou normou), o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků, přičemž hospodářsko-technickými úpravami se ve smyslu tohoto nařízení rozumí scelování nesouvislých a rozptýlených zemědělských pozemků a s tím souvisící provádění terénních, vodohospodářských a jiných opaření sloužící ke zvýšení úrodnosti půdy a zlepšení hospodaření na ní. 14 Účelem pozemkových úprav bylo pak vytvoření podmínek pro zavedení socialistické velkovýroby a s ní spojeného nejširšího využití mechanizace zemědělských prací jako prostředku k rozvoji zemědělské výroby a tím i ke zvýšení životní úrovně pracujícího lidu. 15 Hlavním cílem tedy bylo předvedení Viz 1 zákona č. 47/1948 Sb. Viz 1 odst.2 nařízení vlády č. 47/1955 Sb. Viz 1 odst.1 nařízení vlády č. 47/1955 Sb. 8

12 pozemků do státního či družstevního sektoru, o zavedení velkoplošného zemědělství. V praxi se tedy jednalo zejména o vytváření co největších honů. 16 Provádění klasických pozemkových úpravy na podkladě vlastnictví zcela skončilo, rozhodující bylo pouze užívání pozemků. Ačkoli v roce 1958 byla vydána metodika komplexních pozemkových úprav, jež požadovala přihlížet ke krajině, bránit zvyšování eroze a zlepšit dopravu, prakticky nedocházelo k jejich realizaci. 17 Pozemky byly po roce 1960 spojovány do stále větších výměr. Meze, louky a pastviny byly zorávány, rušeny byly sítě cest i vodotečí, následovaly i velkoplošné meliorační zásahy. Ekologické funkce krajiny byly soustavně omezovány, výrazně se zvyšovala eroze půdy, docházelo ke znečišťování povrchových a spodních vod, k likvidaci rozptýlené zeleně. Ačkoli v roce 1975 byly v reakci na nepříznivé působení výše uvedeného scelování pozemků na krajinu přijaty Pokyny pro přípravu a schvalování pozemkových úprav z hlediska jejich vlivu na krajinné prostředí a následně v roce 1976 na základě těchto pokynů vešla v platnost i Metodika souhrnných pozemkových úprav, jež měla umožnit, aby se pozemkové úpravy řešily s přihlédnutím nejen k ekonomickým ukazatelům, ale také k potřebám životního prostředí, v dalších letech byly tyto předpisy v realizační etapě ve většině případů opomíjeny a na většině území byla primárním cílem násilná koncentrace a specializace zemědělské výroby. Pokud se někde podařilo souhrnné pozemkové úpravy realizovat, byly tyto přínosem pro životní prostředí, pro ochranu půdy a čistotu vod. 18 Až na tyto čestné výjimky byla však krajina systematicky likvidována za účelem snadnějšího využívání zemědělské mechanizace. Z hlediska majetkoprávního je však zásadní zejména fakt, že od roku 1955 byl při výměně pozemkovými úpravami dotčených pozemků uplatňován princip výměny užívacích práv, namísto dříve a také později, po roce 1991 uplatňovaného principu výměny práv vlastnických. Vlastníkům, kteří provedením pozemkových úprav pozbyli užívání svých pozemků, se bezplatně přidělily do užívání náhradní pozemky (náhradní užívání). Náhradní užívání opravňovalo náhradního uživatele k užívání pozemku ve stejném rozsahu, v jakém by náleželo vlastníku tohoto náhradního pozemku, a bylo Pekárek, M., Průchová, I. Pozemkové právo. Brno : Masarykova univerzita, s. 237 Dumbrovský, M., Mezera, J., Skřítecký, L. Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav. ČMKPÚ, s. 34 Dumbrovský, M., Mezera, J., Skřítecký, L. Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav. ČMKPÚ, s. 34 9

13 trvale spojeno s vlastnictvím pozemku, za nějž byl přidělen pozemek do náhradního užívání. Náhradní uživatel měl proto právo na výnos pozemku, mohl měnit jeho podstatu a provádět na něm stavby; nemohl však pozemek zatížit ani zcizit. 19 Změnu přinesl až zákon ČNR č. 284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, na jehož základě byly ustanoveny okresní pozemkové úřady a pozemkový úřad ústřední (ministerstvo). Vydáním tohoto zákona začala nová etapa pozemkových úprav, kdy základem jejich provádění je respektování principu vlastnictví. V roce 2002 byl vydán nový zákon č.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a také prováděcí vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu. Obsah této právní úpravy je podrobně rozebrán v následujících dvou kapitolách. 19 Viz 9 nařízení vlády č. 47/1955 Sb. 10

14 3. SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMKOVÝCH ÚPRAV Jak už bylo uvedeno, pozemkové úpravy a jejich provádění řeší v současnosti dva základní právní předpisy. Jedná se o zákon č.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a o prováděcí vyhlášku č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu. V této kapitole bude na základě těchto předpisů definován pojem pozemkových úprav. Pro zaručení úplnosti definice zde bude uveden také předmět pozemkových úprav a jejich formy Definice pozemkových úprav Pojem pozemkových úprav je definován v zákoně č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Pozemkovými úpravami jsou dle ustanovení 19 odstavce 1 tohoto zákona změny v uspořádání pozemků v určitém území provedené za účelem vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek podle potřeb jednotlivých vlastníků půdy a s jejich souhlasem a podle celospolečenských požadavků na tvorbu krajiny, životního prostředí a na investiční výstavbu. Z této definice pak vychází i ustanovení 2 zákona č.139/2002 Sb., které definuje pozemkové úpravy jako institut, jímž se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování Předmět pozemkových úprav Ustanovení týkající se předmětu pozemkových úprav se v průběhu novodobé historie pozemkových úprav (tj. od roku 1991) postupně vyvíjelo. Např. dle 3 zákona ČNR č. 284/1991 Sb. ve znění zákona ČNR 38/1993 byly předmětem pozemkových úprav všechny pozemky v určitém území bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim, pokud nebyly z pozemkových úprav 11

15 zákonem výslovně vyloučeny. Následující odstavec téhož ustanovení pak z pozemkových úprav vyjímal: a) pozemky určené pro obranu státu b) pozemky určené pro těžbu vyhrazených nerostů c) hřbitovy d) pozemky zastavěné e) pozemky určené k zastavění f) pozemky chráněné podle zvláštních předpisů 20 Po změně zákona v roce 2002 se však předmět pozemkových úprav definuje jako všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. 21 Obvod pozemkových úprav je v zákoně o pozemkových úpravách následně charakterizován jako území dotčené pozemkovými úpravami, které je tvořeno jedním nebo více celky v jednom katastrálním území. Do obvodu pozemkových úprav lze v případě, že je to vhodné pro obnovu katastrálního operátu, zahrnout i pozemky, které nevyžadují řešení ve smyslu pozemkových úprav, ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací. Zároveň lze, pokud je to potřebné pro dosažení cílů pozemkových úprav, za jistých podmínek do jejich obvodu zahrnout i sousedící pozemky patřící do jiného katastrálního území. V praxi jsou do pozemkových úprav většinou zahrnovány zemědělské pozemky, méně již pozemky lesní, neboť jejich nové funkční a prostorové uspořádání není tak potřebné. 22 Podstatné je, že mnohé pozemky lze do obvodu pozemkových úprav zahrnout jen se souhlasem jejich vlastníka, popř. i příslušného správního úřadu. 23 Tyto pozemky se pak pro účely pozemkových úprav v případě jejich směn oceňují podle druhu původních pozemků příp. dle druhu nejbližšího zemědělského pozemku, s tím, že nesměňované pozemky není třeba oceňovat. Uvedené charakteristice odpovídá následující výčet pozemků: a) pozemky určené pro těžbu vyhrazených nerostů na základě stanoveného dobývacího prostoru Viz. 3 odst. 2 zákona ČNR č. 284/1991 Sb. ve znění zákona ČNR 38/1993 Sb. Viz. 3 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. Drobník, J. Základy pozemkového práva. Praha : IFEC, s. 104 Viz. 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. 12

16 b) pozemky určené pro obranu státu c) pozemky zastavěné stavbou ve vlastnictví státu d) pozemky vodních toků e) pozemky chráněné podle zvláštních předpisů (např. zákon o státní památkové péči či ochraně přírody a krajiny) f) pozemky zastavěné stavbou, která není ve vlastnictví státu g) pozemek funkčně související se stavbou včetně přístupové cesty h) oplocené pozemky, zejména zahrady i) pozemky v současně zastavěném území obce j) pozemky v zastavitelném území obce k) pozemky, na nichž se nacházejí hřbitovy 24 Odděleně se od ostatní půdy ve vlastnictví státu vedou a řeší pozemky ve státním vlastnictví, které jsou ve správě Pozemkového fondu ČR a jejichž původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace. Do obvodu pozemkových úprav zahrnuty být mohou a je s nimi v tom smyslu nakládáno, nicméně nemohou být použity pro společná zařízení Formy pozemkových úprav Dle ustanovení 4 zákona č. 139/2002 Sb. se pozemkové úpravy realizují ve dvou formách. Může jít jednak o pozemkové úpravy jednoduché, či o pozemkové úpravy komplexní. V návaznosti na v předchozí kapitole uvedený výčet cílů pozemkových úprav lze konstatovat, že forma odpovídá počtu cílů, jejichž naplnění pozemkové úpravy sledují. V případě, že se jedná pouze o naplnění konkrétního požadavku, resp. o splnění jednoho z cílů, např. o vyřešení některé z hospodářských potřeb soukromě hospodařících vlastníků, jakou může být urychlené scelení či zpřístupnění pozemků, popř. o naplnění ekologické potřeby, které může odpovídat lokální protierozní nebo protipovodňové opatření, použijí se pozemkové úpravy jednoduché. Stejně je tomu v případě, pokud se pozemkové úpravy mají týkat pouze části katastrálního území. Jednoduchými pozemkovými úpravami lze provést i upřesnění nebo rekonstrukci přídělů půdy přidělené ve smyslu dekretů prezidenta republiky č.12/1945 Sb. a 24 Viz. 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. 13

17 č.28/1945 Sb. a zákonů č. 142/1947 Sb. a č.46/1948 Sb. 25 Pojmy upřesnění a rekonstrukce přídělů jsou blíže charakterizovány v 13 zákona o pozemkových úpravách. Dle ustanovení 4 tohoto zákona může v případě jednoduchých pozemkových úprav pozemkový úřad upravit řízení o pozemkových úpravách odlišně, než jak stanoví příslušná prováděcí vyhláška 545/2002 Sb. Podstatné je, že provedení jednoduchých komplexních úprav nevylučuje pozdější úpravy komplexní. 26 Naplnění všech výše uvedených a charakterizovaných cílů odpovídá formě pozemkových úprav komplexních. Komplexními pozemkovými úpravami se celkově řeší majetkoprávní, krajinotvorné, ekologické a další vztahy. V zákoně je výslovně uvedeno, že tato forma pozemkových úprav je používána zpravidla. Je to zejména z toho důvodu, že komplexní pozemkové úpravy uspořádávají a řeší vztahy na celém území, čímž je u tohoto nově vzniklého uspořádání zaručena větší stabilita Viz. 4 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. Drobník, J. Základy pozemkového práva. Praha : IFEC, s

18 4. ŘÍZENÍ O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH Řízení o pozemkových úpravách je speciálním správním řízením, pro něž platí, že se při něm subsidiárně použije správní řád. 27 V následujícím textu budou definovány jeho subjekty a charakterizovány jeho jednotlivé etapy Subjekty řízení o pozemkových úpravách Ačkoli zákon o pozemkových úpravách pojem subjekt řízení nezná, z metodického hlediska je vhodné jej zavést a v jeho rámci charakterizovat jak samotné účastníky řízení, tak participující či zainteresované orgány státní správy, a také subjekty ostatní Účastníci řízení Obecně je účastník jakéhokoli správního řízení definován v 27 zákona č. 500/2004 Sb., tj. ve správním řádu. Speciální úprava, zákon č. 139/2002 Sb., definuje účastníky řízení o pozemkových úpravách v 5 odst. 1. Jsou jimi: a) vlastníci pozemků, které jsou dotčeny řešením v pozemkových úpravách podle 2 zákona o pozemkových úpravách. Zákon pro ně stanovuje legislativní zkratku vlastníci pozemků b) fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům mohou být řešením pozemkových úprav přímo dotčena. Podstatné je, že účastníci řízení nejsou vlastníci, kterým se pozemkovými úpravami pouze obnovuje soubor geodetických informací. c) stavebník, je-li provedení pozemkových úprav vyvoláno v důsledku stavební činnosti, tj. např. stavbou dopravní liniové stavby, která prochází katastrálním územím d) obce, v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav e) obce, s jejichž územím pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav sousedí, pokud do 30 dnů od výzvy příslušného pozemkového úřadu přistoupí jako účastníci k řízení o pozemkových úpravách 27 Pekárek, M., Průchová, I. Pozemkové právo. Brno : Masarykova univerzita, s

19 Orgány státní správy Z legální definice pojmu pozemkových úprav na základě 2 zákona č. 139/2002 Sb. přímo vyplývá, že pozemkové úpravy se provádějí ve veřejném zájmu. Právě proto je řada orgánů státní správy pověřena právem, resp. povinností se obsáhlého procesu provádění pozemkových úprav v jeho různých fázích účastnit. Toto pověření vyplývá z nejrůznějších legislativních předpisů, které lze s jistou mírou zjednodušení rozdělit do těchto skupin: a) předpisy výslovně se zabývající pozemkovými úpravami b) předpisy z oblasti geodézie a katastru nemovitostí c) předpisy z oblasti životního prostředí, vodního a lesního hospodářství, pozemních komunikací a územního plánování 28 Výčet státních orgánů, které na procesu provádění pozemkových úprav participují, je tedy následující: a) Pozemkové úřady soustava pozemkových úřadů ministerstva jako organizační složky státu je ustanovena v 19 zákona č. 139/2002 Sb. Soustavu tvoří 77 pozemkových úřadů fungujících jako prvoinstanční správní úřady s územní působností vymezenou okresy a Ústřední pozemkový úřad, který je odvolacím orgánem. Pozemkové úřady v České republice jsou podobně jako v řadě ostatních zemích EU součástí Ministerstva zemědělství. V současnosti převažuje v činnosti pozemkových úřadů řízení, organizace a realizace zejména komplexních pozemkových úprav s důrazem na výstavbu a rekonstrukci polních cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů a jiných krajinných prvků. 29 Jak vyplývá z ustanovení 20 odst. 1, je pozemkovým úřadům výslovně dána např. povinnost rozhodovat o pozemkových úpravách a organizovat jejich provádění, popř. i provádět jejich nezbytnou projektovou část, i povinnost koordinovat v součinnosti s orgány územního plánování návaznost návrhů pozemkových úprav na sídelní struktury a územní plány atd. (viz. kapitola č.4). b) Dotčené orgány státní správy, které můžeme dále rozdělit na: Švehla, F., Vaňous, M. Pozemkové úpravy. Praha : ČVUT, s. 28. Ministerstvo zemědělství : pozemkové úřady [online] [cit ]. Dostupné z: <http://eagri.cz/public/eagri/pozemkove-urady/>. 16

20 I. Katastrální úřady jak vyplývá především z ustanovení 2 zákona č. 139/2002 Sb., tj. z definice pojmu pozemkových úprav, kde je jako jeden z jejich cílů zmíněna obnova katastrálního operátu, resp. z ustanovení o obnově katastrálního operátu v rámci zákona č. 344/1992 Sb. a vyhlášky č. 26/2007 Sb. (viz. kapitola č. 5). Katastrální úřady nicméně vstupují do pozemkových úprav vždy, tedy i tam, kde by tyto k obnově katastrálního operátu nesloužily (např. v souvislosti s jednoduchými pozemkovými úpravami, které plní pouze dílčí cíle), a to např. na základě 6 odst. 6 a 11 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb. II. Ostatní dotčené orgány státní správy tj. orgány územního plánování, stavební úřad a orgány ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody, vodohospodářské a státní správy lesů, popř. další dotčené správní úřady, jak vyplývá např. z ustanovení 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. Uvedené instituce se vyrozumí o zahájení pozemkových úprav, protože právě v této fázi se jedná o stanovení zásadních problémů, které pro dané orgány vyplývá z příslušných právních předpisů. 30 V této souvislosti je vhodné zmínit, že v zákoně o pozemkových úpravách je celkem ve třech ustanoveních dána správnímu orgánu možnost se k průběhu pozemkových úprav vyjádřit. Je tomu tak v ustanovení 3 odst. 3, kdy lze určité pozemky řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem jejich vlastníka a příslušného správního úřadu; v ustanovení 6 odst. 6, kdy musí být o zahájení řízení o pozemkových úpravách za určitých podmínek vyrozuměny dotčené správní úřady; a konečně v ustanovení 9 odst. 10, kdy je orgánům státní správy předložen k vyjádření plán společných zařízení. Otázkou zůstává, zda se v těchto případech jedná o vydání závazného stanoviska správního úřadu dle 149 zákona č. 500/2004 Sb., tj. správního řádu, či o úkon mající charakter vyjádření dle 154 správního řádu, 31 kde závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou Dumbrovský, M. Pozemkové úpravy. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s. 46. Knotek, J. K formě úkonů dotčených orgánů v řízení o pozemkových úpravách. Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, roč. 15, č. 2, s

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace: Historie pozemkových úprav od roku

Více

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Výukový materiál Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Prostředek pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci pozemků

Více

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Pozemkové úpravy Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Zemědělsky využívána více než polovina celkové výměry ČR (53,8 %). Zemědělství - jeden

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Kněžice 2015 Ing. Michal Pochop Jednotlivé kroky v pozemkových upravách

Více

Krajinotvorba a pozemkové úpravy

Krajinotvorba a pozemkové úpravy Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Krajinotvorba a pozemkové úpravy Holasovice 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Milín 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Objednatel: Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Uherské Hradiště Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Pověřený referent

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kotopeky Úvodní jednání 5.6.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Více

POZEMKOVÉ ÚPRAVY POTŘEBNÉ K ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI

POZEMKOVÉ ÚPRAVY POTŘEBNÉ K ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI POZEMKOVÉ ÚPRAVY POTŘEBNÉ K ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI VII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Turnov 15. února 2011 Ing. Jana Pivcová vedoucí odd. kontroly a rozpočtu Sekce Ústřední

Více

Pozemkové úpravy přínos pro obce, spolupráce samosprávy, vlastníků a hospodářů při pozemkových úpravách

Pozemkové úpravy přínos pro obce, spolupráce samosprávy, vlastníků a hospodářů při pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy přínos pro obce, spolupráce samosprávy, vlastníků a hospodářů při pozemkových úpravách

Více

ZÁZNAM. z úvodního jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území. Dolní Nerestce,

ZÁZNAM. z úvodního jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území. Dolní Nerestce, STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek Adresa: Nádražní 1988, Budějovické Předměstí, 397

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Tmaň a v katastrálním území Lounín Úvodní jednání 22.5.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Bystřice nad Pernštejnem 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy

Více

Pozemková úprava v katastrálním území Loučky u Verneřic

Pozemková úprava v katastrálním území Loučky u Verneřic Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 28.října 979/19, Děčín I vedoucí Ing. Jitka Blehová pověřena vedením KoPÚ : Havlíková Anna - tel.727956725 a.havlikova@spucr.cz

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo Spisová značka.: 2RP18200/2015-523206 Č.j.: SPU 503147/2015/Ta Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY S odkazem na publikaci Pozemkové úpravy lze konstatovat, že zvyšující se význam udržitelného rozvoje venkova a péče o krajinu vyžadují posílení angažovaného

Více

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Účel úpravy. Pozemkové úpravy

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Účel úpravy. Pozemkové úpravy 139/2002 Sb. ZÁKON ze dne 21. března 2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších

Více

Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 139/2002 Sb.

Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 139/2002 Sb. 1 Účel úpravy Zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách, soustavu a působnost pozemkových úřadů.1) 1) Například 9 a 19 odst. 2 a 3 zákona

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Palackého náměstí 1090, Strakonice I, 386 01 Strakonice Spisová značka.: 2RP12257/2015-505206 Č.j.: SPU 277338/2015 Vyřizuje:

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu

Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu Sluňákov 2016 Ing.

Více

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. LHOTA U LIPNÍKA NAD BEČVOU ÚVODNÍ JEDNÁNÍ

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. LHOTA U LIPNÍKA NAD BEČVOU ÚVODNÍ JEDNÁNÍ KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. LHOTA U LIPNÍKA NAD BEČVOU ÚVODNÍ JEDNÁNÍ 6. 11. 2013 PROGRAM ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ zahájení, představení pozemkového úřadu a projektanta informace o správním řízení o komplexní

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy Spisová značka.: 2RP56083/2012-130750 Č.j.: SPU 591236/2016 Vyřizuje:

Více

Pozemkové úpravy. Vypracoval: Ing. David Mišík, ředitel PÚ Tábor a PÚ Písek Místo konání: Smilovy Hory,

Pozemkové úpravy. Vypracoval: Ing. David Mišík, ředitel PÚ Tábor a PÚ Písek Místo konání: Smilovy Hory, Pozemkové úpravy Vypracoval: Ing. David Mišík, ředitel PÚ Tábor a PÚ Písek Místo konání: Smilovy Hory, 6. 3. 2010 Pozemkové úpravy - Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají

Více

Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 R O Z H O D N U T Í

Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 Spisová zn. S 3302/54603/06-202.2 Čj. 3302/55919/06-54603/06-2/cib/0-RI Vyřizuje: Ing. Hana Cibulková

Více

Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí

Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí Krajské setkání Svazu měst a obcí ve Zlínském kraji dne 7. dubna 2016 Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí Ing. Lubomír Holubec Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Státní pozemkový

Více

POZEMKOVÉ ÚPRAVY JAKO NÁSTROJ PRO BUDOVÁNÍ ÚSES V KRAJINĚ

POZEMKOVÉ ÚPRAVY JAKO NÁSTROJ PRO BUDOVÁNÍ ÚSES V KRAJINĚ POZEMKOVÉ ÚPRAVY JAKO NÁSTROJ PRO BUDOVÁNÍ ÚSES V KRAJINĚ Ing. Jana PIVCOVÁ Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 pivcova@mze.cz ÚVOD Podle 4, odst. 1) zákona č.

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

1133/94-11 POKYN. ze dne

1133/94-11 POKYN. ze dne 1133/94-11 POKYN Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Pozemkového fondu ČR o společném postupu při uplatňování 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 229/1991 Sb. ve znění

Více

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568

Více

ZÁKON. ze dne 21. března 2002

ZÁKON. ze dne 21. března 2002 Platné znění zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 Spisová značka.: 2RP22357/2012-130776/04/03 Č.j.: SPU 331269/2013 Vyřizuje:

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1 Spisová značka.: 2RP11037/2011-130715 Č.j.: 61079/2012-MZE-130715 Vyřizuje: Ing. Tomáš Holas Telefon:

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Uherské Hradiště Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště 1 Spisová značka: 2RP12518/2011-130762 Č.j.: 56592/2011-MZE-130762 Vyřizuje: Ing. Petr

Více

REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu

REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu Praha 22. 1. 2013 Mgr. Jana Machačková PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-12990/2013-22 Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22 pro zápis změn v katastru

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy Spisová značka.: 2RP396/2010-130725 Č.j.: SPU 514458/2015 Vyřizuje: Ing. Andrea Bulínová

Více

R o z h o d n u t í. s c h v a l u j e

R o z h o d n u t í. s c h v a l u j e ÚTVAR: Pozemkový úřad Plzeň-jih ČÍSLO ÚTVARU: 7124 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: DLE ROZDĚLOVNÍKU SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: 2327/2007/PÚ-pú-3/07 VYŘIZUJE: Kellnerová TELEFON: * 377 221 252, 377 320 914 FAX: 377

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Za Poříčskou bránou 256/6, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 86 Spisová značka.: 2RP1862/2010-130710 Č.j.: 188294/2011-MZE-130710 Vyřizuje: Ing. René Polanková

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA OBEC JAKO ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve

Více

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Rozhodování o území územně plánovací informace územní rozhodnutí územní souhlas veřejnoprávní smlouva

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 139/2002 Sb. ZÁKON ze dne 21. března 2002 o pozemkových

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové 2 Spisová značka.: 2RP5734/2013-514201 Č.j.:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk Soudní 17/3, 288 02 Nymburk Spisová značka.: 2RP9082/2011-130709 Č.j.: SPU 604810/2015 Vyřizuje: Martin Houfek Telefon:

Více

POZEMKOVÉ ÚPRAVY A ŘEŠENÍ STŘETŮ ZÁJMŮ V ÚZEMÍ

POZEMKOVÉ ÚPRAVY A ŘEŠENÍ STŘETŮ ZÁJMŮ V ÚZEMÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY A ŘEŠENÍ STŘETŮ ZÁJMŮ V ÚZEMÍ JAROSLAV KNOTEK Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta Abstract in original language Příspěvek se zaměřuje na právní problematiku řešení střetů

Více

Územní plány - aktuální problémy

Územní plány - aktuální problémy Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Aktivní zóny záplavového území 62 odst. 2 zák. 254/2001 Sb., o vodách - v zastavěných územích

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Adresa: Benešova 97, Hlouška, 284

Více

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Merboltice zápis z úvodního jednání

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Merboltice zápis z úvodního jednání STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín Adresa: 28. října 979/19, Děčín I-Děčín,

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Pavla Štěpánková, Jana Uhrová, Karel Drbal Medlov, 9. 6. 2015 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00

Více

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17 Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/2017-22 a Ministerstva životního prostředí č.j. 21853/ENV/17, 1248/610/17 ze dne 24. března 2017 pro spolupráci katastrálních

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne ,

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne , NÁMITKA č. 14 14-1 Námitka č. 14 14-2 14-3 K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, 746 01 Opava - Zlatníky, ze dne 10.3.2014, kterou se požaduje, aby byl pozemek parcel.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1 Spisová značka: 2RP1107/2011-130715 Č.j.: 109229/2012-MZE-130715 Vyřizuje: Bc. Stanislav Jakubec Telefon:

Více

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Čl. 1 Předmět (1) Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod (dále jen pravidla a města

Více

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Mgr.

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Mgr. ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Mgr. Jana MACHAČKOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Problematika územního rozhodování

Problematika územního rozhodování Problematika územního rozhodování vodoprávní úřady Medlov 15. a 16. 10. 2013 Mgr. Jana Machačková ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ diferenciace rozhodování v zastavěném a nezastavěném území využití zjednodušujících

Více

Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín

Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun Vypracoval: Ing. Pavel Jakubův Místo a termín konání: kulturní dům obce

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo

Více

Pozemkový úřad Kroměříž. Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž, Kroměříž 1 ROZHODNUTÍ

Pozemkový úřad Kroměříž. Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž, Kroměříž 1 ROZHODNUTÍ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Kroměříž Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1 Spisová značka.: 2RP43046/2012-130759 Č.j.: 150403/2012-MZE-130759 Vyřizuje: Telefon: E-mail: m ns:

Více

Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad

Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad 2 3 Protierozní opatření: = současně vodohospodářská opatření, zpomalující odtok vody z území = často přímo protipovodňová opatření, ochraňující obce, majetek

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Srbská Kamenice zápis z úvodního jednání

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Srbská Kamenice zápis z úvodního jednání STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín Adresa: 28. října 979/19, Děčín I-Děčín,

Více

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV POLNÍ DEN ÚKZUZ 2015 OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV Státní pozemkový úřad Ing. Svatava Maradová, MBA Ústřední ředitelka 18.6. 2015, Havlíčkův Brod OSNOVA I. Proces KoPÚ projektování v krajině

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy Spisová značka.: 2RP14827/2014-544202 Č.j.: SPU 329766/2014 Vyřizuje:

Více

OBNOVA OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM A REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ. Porada úřadů územního plánování v Kraji Vysočina

OBNOVA OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM A REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ. Porada úřadů územního plánování v Kraji Vysočina OBNOVA OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM A REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Porada úřadů územního plánování v Kraji Vysočina Údaje v katastru Katastr nemovitostí (KN) je zdrojem informací, které slouží vedle ochrany

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který vymezení zastavěného území vydal: Rada města Suchdol nad Lužnicí číslo jednací: RM 78/14/1422

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice Vodňanská 329, Prachatice II, Prachatice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice Vodňanská 329, Prachatice II, Prachatice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice Vodňanská 329, Prachatice II, 383 01 Prachatice Spisová značka.: 2RP19119/2012-130719/04/03 Č.j.: SPU 456762/2015 Vyřizuje:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Chomutov Vikové-Kunětické 1968, Chomutov

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Chomutov Vikové-Kunětické 1968, Chomutov Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Chomutov Vikové-Kunětické 1968,430 01 Chomutov SPISOVÁ ZN.: 5.1.2. NAŠE ČJ.: PÚ/43/2011/Če/KPÚ Všehrdy/44 VYŘIZUJE: Bc. Černá Lucie TELEFON: 474 331 554-106 FAX:

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí Č.j. 1. ÚPO -2009 V Ústí 5.2. 2009 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Ústí v souladu s ustanovením * 6 odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování jiné postavení než obce a města, která dělená nejsou. Obecně platí, že městské části,

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD. Metodické doporučení odboru územního plánování MMR

Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD. Metodické doporučení odboru územního plánování MMR Strana 1 (celkem 5) Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD Metodické doporučení odboru územního plánování MMR OBSAH: ÚVOD...1 ÚČEL A OBSAH METODICKÉHO

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.04.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.04.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 172 V Y H L Á Š K A Českého báňského

Více

USNESENÍ zemědělského výboru z 57. schůze dne 18. ledna 2002

USNESENÍ zemědělského výboru z 57. schůze dne 18. ledna 2002 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 3. volební období 169. USNESENÍ zemědělského výboru z 57. schůze dne 18. ledna 2002 k návrhu poslanců Zdeňky Stránské a dalších na vydání zákona o pozemkových

Více

Základními nástroji územního plánování jsou podle stavebního zákona územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí.

Základními nástroji územního plánování jsou podle stavebního zákona územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí. Název: Základní pojmy Kapitola: 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 1. Územní plánování Pořadí v kapitole: 1 Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava Krnovská 2861/69, Předměstí, 746 01 Opava Spisová značka.: 2RP16229/2011-130773 Č. j.: SPU 378896/2015 Vyřizuje: Vlastimil

Více