Prùbìh funkce. d) f(x) = x sin x [rostoucí v R] d) f(x) =ln 1+x [nemá lokální extrém] x = 1 inexní body

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prùbìh funkce. d) f(x) = x sin x [rostoucí v R] d) f(x) =ln 1+x [nemá lokální extrém] x = 1 inexní body"

Transkript

1 Urèete, kde je unkce rostoucí a kde klesající: Prùbìh unkce a) () =ln 0; e klesající ; e ; + rostoucí b) () =+ [( ; 0) [ (0; ) klesající ; ( ; ) [ (; +) rostoucí] c) () =e jj [ ( ; 0) rostoucí ; (0; +) klesající] d) () = sin [rostoucí v R] Urèete lokální etrémy unkce: a) () = e [= 0 lokální minimum; = lokální maimum] = arctg + (k +); kzlokální minimum b) () =e cos = arctg + k ; k Zlokální maimum c) () = [= lokální minimum; = 0 lokální maimum] d) () =ln + [nemá lokální etrém] Urèete, ve kterých intervalech je unkce konvení a ve kterých jekonkávní a najdìte inení body: ; [ a) () = ++ 6 ; + konvení ; konkávní 75 = inení body b) () = ( ; ) konvení + ( ; +) konkávní ( j j ; 0) [ (0; ) [ (; +) konvení c) () = (; ) konkávní 5 =;= inení body 0; konvení d) () =ln( + ) ( ; 0) [ ; + konkávní5 =0;= inení body Urèete inení body unkce: a) () = arctg [nemá inení body] b) () =sin(ln ) =e =+k ;kz a) () = 8 +; h ;i [() = nejvìt¹í ; () = nejmen¹í] b) () =tg ; D E ; 6 " = nejmen¹í ; # = 6 nejvìt¹í 6 c) () = arccos ; h;+) [() = 0 nejmen¹í ; nejvìt¹í hodnoty nenabývá] d) () =ln ; (0; i (e )=e nejvìt¹í ; () = 0 nejmen¹í Urèete nejvìt¹í a nejmen¹í hodnotu unkce v uvedeném oboru: e) () =+e ; ( ; +) [(0) = nejmen¹í ; nejvìt¹í hodnoty nenabývá] Tyeset by AMS-T E X

2 Urèete asymtoty grau unkce : a) () = [svislé = ;=; vodorovná y =0] b) () = [svislé = ;= ; ¹ikmé y = v + y = v ] c) () = +ln [svislá =0] d) () =ln e+ svislá = e ; ¹ikmé y = +e v e) () =+ arctg h¹ikmé y =+ v +;y= i v ) ()=e [vodorovná y =0 v +] Urèete rùbìh unkce () =. D =( ; ) [ ( ; ) [ (; +) ; 0 () = + ( ) ; 00 () = ( +) ( ) & & & _ in.bod _ asym. y =0 = = y =0 Urèete rùbìh unkce () =ln D =(0;+); 0 ()=ln +ln; 00 () = (ln +) 0 e e + 0 e e % lok.ma. & lok.min. % _ in.bod asym. nemá Urèete rùbìh unkce () = arctg + D =( ; ) [ (; +) ; H ; ; 0 () = + ; 00 () = ( + ) 0 + = 0 = = = = 0 = = = & & _ in.bod asym. y = = y = =

3 Urèete rùbìh unkce () = e = D =( ; 0) [ (0; +) ; 0 () =e = ( ) ; 00 () =e + = 0 = e = & & lok.min. % asym. nemá =0 nemá Urèete rùbìh unkce () = arccos D = h ; i ; 0 () = arccos ; 00 () = = + 0 % 00 _ Urèete rùbìh unkce () =+e D =( ; +) ; 0 () = e ; 00 () =e & lok.min. % 00 + asym. nemá y = Urèete rùbìh unkce () = ln D =(0;) [ (; +) ; 0 () = ln ln ; 00 () = ln ln 0 e e e e = & & lok.min. % _ in.bod _ asym. = nemá Urèete rùbìh unkce () = arccos + D =( ; +) ; H (0;); 0 ()= jj( + ) ; 00 () = ( + ) ;>0; 00 () = ( + ) ;<0

4 & lok.min. % 00 asym. y = y = Pro které èíslo je souèet s jeho druhou mocninou minimální? [ =] Urèete rozmìry kvádru s ètvercovou základnou, který má øi daném objemu V nejmen¹í ovrch. hkrychle a = V;S=6 V i Na hyerbole dané rovnicí y = naleznìte bod, který je nejblí¾e bodu A = [; 0]. [B = [; ] ;B = [; ]] Urèete intervaly monotonie daných unkcí: a) () = [( ; ) rostoucí ; (; +) klesající] b) () = 6 [(; +) rostoucí ; ( ; ) klesající] c) () = + [( ;0) [ (; +) rostoucí ; ( ; ) [ (0; ) klesající] d) () = [( ; =) rostoucí ; (=; +) klesající] e) () = [( ;) rostoucí ; ( ; ) [ (; +) klesající] + ) ()= + [(=; ) [ (; +) rostoucí ; ( ; 0) [ (0; =) klesající] g) () = e [(0; ) rostoucí ; ( ; 0) [ (; +) klesající] h) () =ln+ [(; +) rostoucí ; (0; ) klesající] Urèete lokální etrémy unkce: " =+k ; maima a) () = cos sin 7 k Z# +k ; =6+k minima 6 b) () = arcsin [lokální maimum v =0] =+k ; maima c) () =je sin j k Z k ; minima d) () =ln + [lokální minimum v =0] lokální maimum v =e e) () =ln lokální minimum v = ) ()=+e [lokální minimum v = ln ] g) () = ln ( + e ) [ unkce nemá lokální etrémy] h) () = arccos + [lokální minimum v =0] Urèete intervaly, ve kterých je unkce konkávní, ve kterých jekonvení a inení body unkce: (; +) konvení a) () = ( ; ) konkávní = inení bod 5

5 b) () = + +e [konvení v R] (=; +) konvení c) () = +ln (0; =) konkávní 5 == inení bod d) () = ( ;) konvení ( ; ) [ (; +) konkávní ( ; =) [ ( =; +) konvení e) () =e ( =; =) konkávní 5 = = inení body ( ; 0) [ (8; +) konvení ) ()=e (0; 8) konkávní 5 =0a= 8 inení body Urèete inení body unkce: a) () =+ sin [ k = k ; k Z] b) () =e = [ = ] c) () =e ( +) [ = ; = ] d) () = ln =e 8= Urèete nejvìt¹í hodnotu (M ) a nejmen¹í hodnotu (m) unkce na daném intervalu: a) () = ; h0;i [M=() = ;m=(=) = =] b) () = +; ( ;) [M = (0) = ;m nenabývá] c) () = ; ( ;) [nenabývá M ani m] d) () = arctg + ; (; i [m = () = arctg ;M nenabývá] e) () = e = ; (0; +) m = (=)=e =;Mnenabývá ) ()=e ; (0; +) M = () = e ;mnenabývá g) () = arctg ; ( ;=i [m = (0)= 0;M nenabývá] h) () = e ; ( ; +) [m = (0)=0;M nenabývá] Urèete asymtoty grau unkce: a) () =e = [y = + v ; =0] b) () = [y= v ; =] c) () = arccos [y = = v ] d) () = ln [nemá asymtoty] e) () =lnr e [y=0 v +;=0] e ) ()=ln [= ; =] + g) () =e + [y= v ] h) () = ln ( + e ) [y =0 v +;y= v ] Urèete rùbìh unkce () = ln. D =(0;) ; 0 () = ( ) ; 00 () = ( ) 5

6 0 = = ln % _ in.bod asym. =0 = Urèete rùbìh unkce () = arccos. D =( ; i[h;+); 0 ()= jj ; 00 () = jj + = 0 = % % 00 + _ asym. y = = y = = Urèete rùbìh unkce () =ln +. D =( ;);; 0 ()= ; 00 () = ( + ) ( ) & min. % 00 + asym. = = Urèete rùbìh unkce () =lnr e e. D =(0;+); 0 e ()= e ; 00 () = ( e ) & 00 + asym. =0 y=0 Urèete rùbìh unkce () =ln +. D =( ;) ; 0 () = ; 00 () = ( ) 6

7 % _ in.bod asym. = = Urèete rùbìh unkce () =ln +. D =( ;+); 0 ()= + ; 00 () = ( ) ( + ) ln % _ in.bod in.bod _ asym. = Urèete rùbìh unkce () = + arcsin D = h0; i ; 0 () =r. ; 00 () = % 00 _ asym. nemá = Urèete rùbìh unkce () =e. D =( ; +) ; 0 () =( )e ; 00 () =( )e e e e % lok.ma. & _ in.bod asym. y =0 Urèete rùbìh unkce () = ln ( + e ). D =( ; +) ; 0 () = e +e ; 00 () = ( + e ) & 00 + asym. y = y =0 7

8 Urèete rùbìh unkce () = e +. D =( ; ) [ ( ; +) ; 0 () = e ( + ) ; 00 ( + ) () = e ( + ) & & lok.min. % 00 + _ asym. y =0 = Urèete rùbìh unkce () =+ ln. D =(0;+); 0 ()= + ln ; 00 () = ln 0 e = % _ in.bod asym. =0 y = Urèete rùbìh unkce () =ln+. D =(0;+); 0 ()= ; 00 () = = + & lok.min. % in.bod _ asym. =0 Urèete rùbìh unkce () = arctg. D =( ; +) ; 0 () = arctg + + ; 00 () = ( + ) & lok.min. % 00 + asym. y = y = Pro které kladné èíslo je jeho souèet s jeho øevrácenou hodnotou minimální? [ = ; s = ] Pro které kladné èíslo je jeho rozdíl s jeho druhou mocninou maimální? = ; r = Do kru¾nice o olomìru R vei¹te obdélník, který má nejvìt¹í obsah a tento obsah urèete. 8

9 ètverec o stranì a = R ;P=R Který obdélník vesaný do ùlkruhu o olomìru R má nejvìt¹í obsah a jaký? a = R ;b= R ;P=R Do koule o olomìru R vei¹te válec, který má nejvìt¹í objem, a který má nejvìt¹í lá¹». r = Rr ;h=r ;V= R 6 ro lá¹» bez odstav r = R ;h=r ;S=R 5+ ro lá¹» s odstavami r = Rr 5 5 ;h=rr5 ; S = R Do rotaèního ku¾ele s vý¹kou v a olomìrem odstavy R vei¹te válec s nejvìt¹ím objemem. r = R; h= v; V = vr 7 Který kvádr se ètvercovou odstavou má øi daném objemu V nejmen¹í ovrch? Který válec má øi daném objemu V minimální ovrch? i hkrychle a = V;v= V;S=6 V " r r V V # r = ;v= ;S= V 75 9

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

1. Definiční obor funkce dvou proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Řešené příklady 1. Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému (O, x, y) zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou

Více

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol.

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol. 4.. Funkce více proměnných, definice, vlastnosti Funkce více proměnných Funkce více proměnných se v matematice začal používat v rámci rozvoje analtické geometrie v prostoru s počátkem 8. stol. I v sami

Více

Návod k programu Graph, verze 4.3

Návod k programu Graph, verze 4.3 Návod k programu Graph, verze 4.3 Obsah 1 Úvod 2 2 Popis pracovní lišty a nápovědy 2 2.1 Nastavení os...................................... 2 2.2 Nápověda....................................... 3 3 Jak

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0 Příklad Určete obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: a) =0,=,= b) =4,=0 c) =,=,=3,=0 d) =+, =0 e) + )=,= f) = +4,+= g) =arcsin,=0,= h) =sin,=0, 0; i) =,=,=4,=0 j) =,= k) = 6,= +5 4 l) =4,+=5 m) = +

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují.

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. .. Funkce, definiční obor funkce Předpoklady: 03 Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. Uděláme si na tabuli jenom krátký seznam: S = a, y = x, s = vt, výška lidí v

Více

9.1. 2. Ze zadaných požadavkù navrhneme klasickou teorií pøenosovou funkci Ha (p) vzorového

9.1. 2. Ze zadaných požadavkù navrhneme klasickou teorií pøenosovou funkci Ha (p) vzorového 9.1 Základní vlastnosti IIR filtrù byly uvedeny v odst. 7.3. Je významné, že pøi jejich návrhu mùžeme vycházet z charakteristik vzorového analogového filtru požadovaných vlastností, jehož parametry transformujeme

Více

A 9. Počítejte v radiánech, ne ve stupních!

A 9. Počítejte v radiánech, ne ve stupních! A 9 Př.. Je dána rovnice sin + 2 = 0. Najděte interval délky, v němž leží kořen rovnice. Metodou půlení intervalů tento interval zužte až na interval délky 0,25. Pak kořen najděte s přesností ε = 0,00

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Příloha 1. 1. Jazyk Coach

Příloha 1. 1. Jazyk Coach Příloha 1 1. Jazyk Coach 1.1 Úvod Součástí integrovaného prostředí Coach jsou programy Modelování a Řídicí prostředí, ve kterých je možno navrhovat, zapisovat, ladit a provádět modelové výpočty a řídicí

Více

FYZIKA Galile v ivot v loh ch Pokus, jak o ivit v uku fyziky d jinami fyziky KATE INA BALCAROV Pedagogick fakulta UHK, Hradec Kr lov Obr. 1 Galileo Galilei [4] Galileo Galilei se narodil roku 1564 v Pise

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Obsahy a objemy. Pavel Leischner, leischne@pf.jcu,cz

Obsahy a objemy. Pavel Leischner, leischne@pf.jcu,cz Obsahy a objemy Pavel Leischner, leischne@pf.jcu,cz Soubor apletů a obrázků v Cabri je pomů ckou k výuce témat obsahy rovinný ch útvarůa objemy těles na ZŠ a SŠ. Text odstavců obsahuje metodickýnávod k

Více