Návod na montáž a údržbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na montáž a údržbu"

Transkript

1 Návod na montáž a údržbu Zásobník na ohrev vody Logalux S120 Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si pozorne prečítajte (11/2001) SK

2 UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEľA Pri montáži a prevádzke zariadenia dodržujte špecifické miestne normy a smernice! Technické zmeny vyhradené! V dôsledku neustáleho ďalšieho vývoja sa môžu obrázky, funkčné postupy a technické údaje nepatrne odlišovať. Aktualizácia dokumentácie Ak máte návrhy na zlepšenie alebo ak ste objavili nezrovnalosti, tak sa s nami prosím skontaktujte. 2 Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

3 Obsah 1 Všeobecné informácie Stav zariadenia pri dodávke Umiestnenie zariadenia Preprava Rozmery a prípojky Montáž a uvedenie do prevádzky Hranice istenia Inštalácia a vybavenie vodovodných potrubí Montáž snímača teploty Uvedenie do prevádzky Údržba Kontrola horčíkovej anódy Čistenie Opätovné uvedenie zariadenia do prevádzky po jeho vyčistení Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 3

4 1 Všeobecné informácie 1 Všeobecné informácie 1.1 Stav zariadenia pri dodávke Zásobník na ohrev vody Logalux S120 sa dodáva kompletne zmontovaný. 1.2 Umiestnenie zariadenia Zariadenie je nutné umiestniť v suchej miestnosti, ktorá je zabezpečená proti mrazu. Pri odstavení z prevádzky nesmie zásobník zamrznúť a je nutné ho príslušne chrániť alebo vypustiť. Podlaha musí byť rovná a musí mať potrebnú nosnosť. 500 Zásobník na ohrev vody Logalux S120 je možné nainštalovať buď priamo pod vykurovací kotol alebo po jeho boku (obr. 1). Údaj o rozmere A je možno nájsť v montážnom návode súpravy potrubí. 400 min. 100 Obr. 1 Možnosti inštalácie 4 Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

5 Preprava 2 2 Preprava Zásobník sa dá prepravovať buď zabalený alebo rozbalený pomocou vozíka na prepravu kotlov uderus* (obr. 2). * Príslušenstvo na objednávku. Prineste zásobník na miesto jeho inštalácie. Snímte plastovú fóliu. Demontujte izoláciu poklopu (polystyrén) a 4 drevené lišty. Položte zásobník cez hranu palety na predtým demontovanú izoláciu poklopu (obr. 3, [1]). Odstráňte izoláciu dna (polystyrén) s paletou. Namontujte pätkové skrutky M10 x 30 (obr. 3, [3]). Obr. 2 Vozík na prepravu kotlov uderus (schematické znázornenie) cca.20 Obr. 3 Zásobník na izolácii poklopu (schematické znázornenie, rozmer v mm) 1 Izolácia poklopu (polystyrén) 2 Zásobník 3 Pätkové skrutky Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 5

6 3 Rozmery a prípojky 3 Rozmery a prípojky 1 Obr. 4 Rozmery a prípojky (rozmery v mm) 1 Horčíková anóda A: EK: VS: RS: M: EL: Vývod TÚV Prívod studenej vody Výstup zo zásobníka Spiatočka zásobníka Miesto merania TÚV Vypúšťanie Typ VS RS EK/A Anóda Hmotnosť* kg 120 R ¾ R ¾ R ¾ G 1 72 Tab. 1 Rozmery a prípojky *bez náplne. 6 Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

7 Montáž a uvedenie do prevádzky 4 4 Montáž a uvedenie do prevádzky Zásobník na ohrev TÚV vyrovnajte v zvislej rovine nastavením pätkových skrutiek (obr. 5). Obr. 5 Nastavenie pätkových skrutiek (schematické znázornenie) 4.1 Hranice istenia POŠKODENIE ZÁSONÍKA v dôsledku prekročenia hraničných hodnôt. Z bezpečnostno-technických dôvodov dodržujte nasledovné hraničné hodnoty. Hraničné hodnoty Teplota: Vykurovacia voda (vykurovací kotol) 110 C TÚV (zásobník) 95 C Prevádzkový pretlak: Vykurovacia voda (vykurovací kotol)* TÚV (zásobník) 6 barov 10 barov * V závislosti od začlenenia do vykurovacieho zariadenia je potrebné jednotlivé istenie (poistný ventil, expanzná nádoba s membránou). Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 7

8 4 Montáž a uvedenie do prevádzky 4.2 Inštalácia a vybavenie vodovodných potrubí Inštalácia a vybavenie vodovodných potrubí v súlade s normami a smernicami platnými v danej krajine (obr. 6). Všetky pripojovacie vedenia na zásobníku zrealizujte ako skrutkové spoje (prípadne s uzatváracím ventilom). Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil (obr. 6, [2]) vo vodovodnom potrubí namontujte pred uzatvárací ventil (obr. 6, [3]). Na poistný ventil (obr. 6, [4]) je treba umiestniť štítok s nasledovným upozornením: "Neuzatvárajte výfukové potrubie. Počas rozkurovania môže z bezpečnostných dôvodov dochádzať k úniku vody." Prierez vypúšťacieho potrubia musí zodpovedať minimálne prierezu výstupu poistného ventilu. Občas je nutné skontrolovať prevádzkovú pohotovosť poistného ventilu prostredníctvom odvzdušnenia. Všetky potrubia a prípojky musia byť namontované bez pnutia. Preskúšajte tesnosť všetkých prípojok! Ohybné hadice nelámte ani nepretáčajte. Poistný ventil* Obr. 6 Inštalácia (schematické znázornenie) 1 Nádoba zásobníka 2 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil 3 Uzatvárací ventil s vypúšťacím ventilom 4 Poistný ventil 5 Spätná klapka 6 Uzatvárací ventil 7 Cirkulačné čerpadlo 8 Redukčný ventil (v prípade potreby) 9 Skúšobný ventil 10 Obmedzovač spätného toku 11 Hrdlo pre pripojenie tlakomera 12 Vypúšťanie A: Vývod TÚV EK: Prívod studenej vody EZ: Vstup - cirkulácia EL: Vypúšťanie Priemer prípojky min. Menovitý objem priestoru s vodou Max. výkon pri rozkúrení l kw DN *Podľa DIN Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

9 Montáž a uvedenie do prevádzky Montáž snímača teploty Za účelom merania a kontroly teploty TÚV je treba do zásobníka na ohrev vody nainštalovať snímač teploty. Snímač teploty (obr. 7, [2]) so zvieracou pružinou (obr. 7, [1]) zasuňte do ponorného puzdra (obr. 7, [3]). Upozornenie pre užívateľa ezpodmienečne dajte pozor nato, aby bol zabezpečený kontakt medzi plochou ponorného puzdra a snímačom po celej jeho dĺžke Obr. 7 Montáž snímača teploty 1 Zvieracia pružina 2 Snímač teploty 3 Ponorné puzdro 4.4 Uvedenie do prevádzky Je treba skontrolovať, či je zásobník na ohrev vody naplnený a či je do zásobníka zabezpečený prívod studenej vody. Je nutné skontrolovať utesnenie všetkých prípojok a potrubí. Informácie potrebné pre obsluhu zariadenia sa môžete dočítať v návode na obsluhu regulátora príp. vykurovacieho kotla (rozsah dodávky regulátor príp. vykurovací kotol). Zariadenie musí prvýkrát uviesť do prevádzky jeho zhotoviteľ alebo ním poverený odborný pracovník v prítomnosti vlastníka zariadenia. Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 9

10 5 Údržba 5 Údržba Ak nie je písomne dohodnuté inak, do zásobníka na ohrev vody sa smie napĺňať iba pitná voda. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby servisný technik vykonával kontrolu a čistenie zásobníka na ohrev vody v intervaloch max. 2 rokov. Pri nevhodných podmienkach vody (tvrdá až veľmi tvrdá voda) v spojení s vysokým teplotným zaťažením je potrebné zvoliť kratšie intervaly čistenia. 5.1 Kontrola horčíkovej anódy Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom. Pred začiatkom čistenia zásobníka vypnite el. napájanie zariadenia. Zatvorte prívod studenej vody (EK), otvorte vypúšťací ventil zásobníka. Aby ste zavzdušnili zásobník, otvorte vyššie položený odberový kohút. Vytiahnite plastový uzáver (obr. 8, [1]) z horčíkovej anódy a revízneho otvoru. Vyskrutkujte horčíkovú anódu (obr. 8, [2]) UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA Povrch horčíkovej tyče nesmie prísť do kontaktu s olejom ani mazivom. Dbajte na čistotu. 3 Skontrolujte opotrebovanie horčíkovej anódy. V prípade opotrebovania cca mm Ø sa odporúča výmena (inštrukcie viď "Návod na opravu, skúšku a výmenu horčíkových anód"). Obr. 8 Vyskrutkovanie horčíkovej anódy 1 Plastový uzáver 2 Horčíková anóda (kľúč s rozmerom 27 mm) 3 Revízny otvor 10 Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

11 Údržba Čistenie Vyskrutkujte uzáver (obr. 9, [1]) z revízneho otvoru. Skontrolujte a vyčistite vnútorný priestor nádoby zásobníka. POŠKODENIE ZÁSONÍKA rozbíjaním usadenín predmetmi s ostrými hranami. Vrstvy usadenín nikdy nerozbíjajte tvrdým predmetom s ostrými hranami, pretože môže dôjsť k poškodeniu povrchovej vrstvy vnútorných stien. 1 2 Obr. 9 Vyskrutkovanie uzáveru 1 Uzáver (vnútorný šesťhran 24 mm) 2 Revízny otvor 5.3 Opätovné uvedenie zariadenia do prevádzky po jeho vyčistení Vložte nové tesnenie horčíkovej anódy (obr. 8, [2]). Znova utesnite uzáver (obr. 9, [1]) v revíznom otvore. Znova uveďte zariadenie do prevádzky. Skontrolujte utesnenie všetkých skrutkových spojov. Nasaďte plastový uzáver (obr. 8, [1]) na horčíkovú anódu a revízny otvor. Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 11

12

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Firma BAXI S.p.A.

Více

Elektrické objemové ohřívače vody ----------------------------------- Elektrické objemové ohrievače vody

Elektrické objemové ohřívače vody ----------------------------------- Elektrické objemové ohrievače vody ELEKTRICKÉ OBJEMOVÉ OHŘÍVAČE VODY Elektrické objemové ohřívače vody ----------------------------------- Elektrické objemové ohrievače vody ODRA, NIL KONGO, KONGO fit, KONGO mini TARA NORD 2000 NORD 2400

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H)

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Návod na montáž a provoz Návod na montáž a prevádzku CZ SK (kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov PRIME HT

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov PRIME HT Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK PRIME HT Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Firma BAXI S.p.A. jako jeden

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Tlakové myčky Tlakové čističky

Tlakové myčky Tlakové čističky Tlakové myčky Tlakové čističky 1 ČIŠTĚNÍ SE VÁM STANE ZÁBAVOU Použitím špičkových komponentů i v nejnižší třídě Michelin mění svět tlakových myček k lepšímu. Nová úžasná řada tlakových myček je důkazem

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM B XXX X provedení: MS stacionární zásobník (design litinových kotlů MEDVĚD) S stacionární zásobník válcový Z závěsný zásobník

Více

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 NÁVOD Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

(vakuový kolektor SVB26) (vákuový kolektor SVB26)

(vakuový kolektor SVB26) (vákuový kolektor SVB26) Návod na montáž a provoz Návod na montáž a prevádzku CZ SK (vakuový kolektor SVB26) (vákuový kolektor SVB26) Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

MK 092 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA NÁVOD NA OBSLUHU

MK 092 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA NÁVOD NA OBSLUHU MK 092 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Malé průtokové ohřívače NÁVOD K OBSLUZE 4-10. Malé prietokové ohrievače NÁVOD NA OBSLUHU 11-17

Malé průtokové ohřívače NÁVOD K OBSLUZE 4-10. Malé prietokové ohrievače NÁVOD NA OBSLUHU 11-17 NÁVOD K OBSLUZE Malé průtokové ohřívače NÁVOD K OBSLUZE 4-10 Malé prietokové ohrievače NÁVOD NA OBSLUHU 11-17 1 2 2 3 4 5 6 3 Malé průtokové ohřívače PTO 0733 PTO 1733 NÁVOD K OBSLUZE Elektrický beztlakový

Více

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy CGG-2-18/24 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 2 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 5 3 Konstrukce kotle 4 Konstrukce kotle manostat vzduchu spalinový ventilátor s reguláciou otáčok zberač spalín

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

electrolux Vitajte vo svete Electrolux

electrolux Vitajte vo svete Electrolux 28 electrolux Vitajte vo svete Electrolux Ďakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku spoločnosti Electrolux, ktorý vám prinesie veľa radosti v budúcnosti. Cieľom našej spoločnosti je ponuka širokej palety

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348

Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348 Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK) PLASTOVÝ

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8 8 13 14 14 17 16 11 18 15 B C 7 12 D E 10 1 10 12 9 A F 7 G 2 3

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása NF 1 (8865041) NF 2 (8865042)

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása NF 1 (8865041) NF 2 (8865042) Improve your day! NF 1 (8865041) NF 2 (8865042) Hřebíkovačka / Klincovačka / Szegező gép / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Záruční list. IČ: DIČ: Adresa firmy: Tel.: Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována záruční lhůta v délce trvání 36 měsíců.

Záruční list. IČ: DIČ: Adresa firmy: Tel.: Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována záruční lhůta v délce trvání 36 měsíců. LC 66BA530 Záruční list firmy BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Dovozce: BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Pekařská 10a 155 00 Praha 5 tel.: +420 251 095 555 Výrobek: Údaje o prodejci: Obchodní jméno (jméno a

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ČERPADLA Čerpadlo se uvádí do provozu zasunutím vidlice pohyblivého přívodu do zásuvky pevného rozvodu a vypíná jejím vytažením.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ČERPADLA Čerpadlo se uvádí do provozu zasunutím vidlice pohyblivého přívodu do zásuvky pevného rozvodu a vypíná jejím vytažením. PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBEK: Ponorné čerpadlo RUCHE 1NG Ponorné čerpadlo RUCHE 1NG slouží k čerpání čisté a mírně zkalené vody do maximální teploty 35 stupňů Celsia bez obsahu mechanických nečistot

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Vestavná elektrická topná jednotka přírubová

Vestavná elektrická topná jednotka přírubová Návod k obsluze a instalaci Vestavná elektrická topná jednotka přírubová REU 18-2,5 RDU 18-2,5 RDU 18-3 RDU 18-3,8 RDU 18-5 RDU 18-6 RDW/RDU 18-7,5 RDW/RDU 18-10 RSW 18-12 RSW 18-15 SE 377 SE 378 Prodejce:

Více

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické zariadenie na čapovanie piva NÁVOD NA OBSLUHU 5-16 17-29 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 8 g 16 g 300 g 16 17 4 Elektrické výčepní zařízení

Více

TC 80 E; TC 100 E; TC 120 E

TC 80 E; TC 100 E; TC 120 E NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TEPELNÉ ČERPADLO NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY TC 80 E; TC 100 E; TC 120 E Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911, 326

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Systém geotherm kaskáda

Systém geotherm kaskáda Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě Systém geotherm kaskáda Dvojitá kaskáda tepelných čerpadel VWS/VWW CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Uschování podkladů... 3 1.2 Použité

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Produktovou řadu OVK tvoří zásobníkové nástěnné kombinované ohřívače vody ve válcovém provedení. Vnitřní nádrž ohřívače je

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY termo Q-termo: OBSAH Malé elektrické zásobníkové ohřívače vody...4 Elektrické zásobníkové ohřívače vody vertikální...5 Elektrické zásobníkové ohřívače vody horizontální...5 Kombinované

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více