Návod na montáž a údržbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na montáž a údržbu"

Transkript

1 Návod na montáž a údržbu Zásobník na ohrev vody Logalux S120 Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si pozorne prečítajte (11/2001) SK

2 UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEľA Pri montáži a prevádzke zariadenia dodržujte špecifické miestne normy a smernice! Technické zmeny vyhradené! V dôsledku neustáleho ďalšieho vývoja sa môžu obrázky, funkčné postupy a technické údaje nepatrne odlišovať. Aktualizácia dokumentácie Ak máte návrhy na zlepšenie alebo ak ste objavili nezrovnalosti, tak sa s nami prosím skontaktujte. 2 Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

3 Obsah 1 Všeobecné informácie Stav zariadenia pri dodávke Umiestnenie zariadenia Preprava Rozmery a prípojky Montáž a uvedenie do prevádzky Hranice istenia Inštalácia a vybavenie vodovodných potrubí Montáž snímača teploty Uvedenie do prevádzky Údržba Kontrola horčíkovej anódy Čistenie Opätovné uvedenie zariadenia do prevádzky po jeho vyčistení Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 3

4 1 Všeobecné informácie 1 Všeobecné informácie 1.1 Stav zariadenia pri dodávke Zásobník na ohrev vody Logalux S120 sa dodáva kompletne zmontovaný. 1.2 Umiestnenie zariadenia Zariadenie je nutné umiestniť v suchej miestnosti, ktorá je zabezpečená proti mrazu. Pri odstavení z prevádzky nesmie zásobník zamrznúť a je nutné ho príslušne chrániť alebo vypustiť. Podlaha musí byť rovná a musí mať potrebnú nosnosť. 500 Zásobník na ohrev vody Logalux S120 je možné nainštalovať buď priamo pod vykurovací kotol alebo po jeho boku (obr. 1). Údaj o rozmere A je možno nájsť v montážnom návode súpravy potrubí. 400 min. 100 Obr. 1 Možnosti inštalácie 4 Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

5 Preprava 2 2 Preprava Zásobník sa dá prepravovať buď zabalený alebo rozbalený pomocou vozíka na prepravu kotlov uderus* (obr. 2). * Príslušenstvo na objednávku. Prineste zásobník na miesto jeho inštalácie. Snímte plastovú fóliu. Demontujte izoláciu poklopu (polystyrén) a 4 drevené lišty. Položte zásobník cez hranu palety na predtým demontovanú izoláciu poklopu (obr. 3, [1]). Odstráňte izoláciu dna (polystyrén) s paletou. Namontujte pätkové skrutky M10 x 30 (obr. 3, [3]). Obr. 2 Vozík na prepravu kotlov uderus (schematické znázornenie) cca.20 Obr. 3 Zásobník na izolácii poklopu (schematické znázornenie, rozmer v mm) 1 Izolácia poklopu (polystyrén) 2 Zásobník 3 Pätkové skrutky Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 5

6 3 Rozmery a prípojky 3 Rozmery a prípojky 1 Obr. 4 Rozmery a prípojky (rozmery v mm) 1 Horčíková anóda A: EK: VS: RS: M: EL: Vývod TÚV Prívod studenej vody Výstup zo zásobníka Spiatočka zásobníka Miesto merania TÚV Vypúšťanie Typ VS RS EK/A Anóda Hmotnosť* kg 120 R ¾ R ¾ R ¾ G 1 72 Tab. 1 Rozmery a prípojky *bez náplne. 6 Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

7 Montáž a uvedenie do prevádzky 4 4 Montáž a uvedenie do prevádzky Zásobník na ohrev TÚV vyrovnajte v zvislej rovine nastavením pätkových skrutiek (obr. 5). Obr. 5 Nastavenie pätkových skrutiek (schematické znázornenie) 4.1 Hranice istenia POŠKODENIE ZÁSONÍKA v dôsledku prekročenia hraničných hodnôt. Z bezpečnostno-technických dôvodov dodržujte nasledovné hraničné hodnoty. Hraničné hodnoty Teplota: Vykurovacia voda (vykurovací kotol) 110 C TÚV (zásobník) 95 C Prevádzkový pretlak: Vykurovacia voda (vykurovací kotol)* TÚV (zásobník) 6 barov 10 barov * V závislosti od začlenenia do vykurovacieho zariadenia je potrebné jednotlivé istenie (poistný ventil, expanzná nádoba s membránou). Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 7

8 4 Montáž a uvedenie do prevádzky 4.2 Inštalácia a vybavenie vodovodných potrubí Inštalácia a vybavenie vodovodných potrubí v súlade s normami a smernicami platnými v danej krajine (obr. 6). Všetky pripojovacie vedenia na zásobníku zrealizujte ako skrutkové spoje (prípadne s uzatváracím ventilom). Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil (obr. 6, [2]) vo vodovodnom potrubí namontujte pred uzatvárací ventil (obr. 6, [3]). Na poistný ventil (obr. 6, [4]) je treba umiestniť štítok s nasledovným upozornením: "Neuzatvárajte výfukové potrubie. Počas rozkurovania môže z bezpečnostných dôvodov dochádzať k úniku vody." Prierez vypúšťacieho potrubia musí zodpovedať minimálne prierezu výstupu poistného ventilu. Občas je nutné skontrolovať prevádzkovú pohotovosť poistného ventilu prostredníctvom odvzdušnenia. Všetky potrubia a prípojky musia byť namontované bez pnutia. Preskúšajte tesnosť všetkých prípojok! Ohybné hadice nelámte ani nepretáčajte. Poistný ventil* Obr. 6 Inštalácia (schematické znázornenie) 1 Nádoba zásobníka 2 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil 3 Uzatvárací ventil s vypúšťacím ventilom 4 Poistný ventil 5 Spätná klapka 6 Uzatvárací ventil 7 Cirkulačné čerpadlo 8 Redukčný ventil (v prípade potreby) 9 Skúšobný ventil 10 Obmedzovač spätného toku 11 Hrdlo pre pripojenie tlakomera 12 Vypúšťanie A: Vývod TÚV EK: Prívod studenej vody EZ: Vstup - cirkulácia EL: Vypúšťanie Priemer prípojky min. Menovitý objem priestoru s vodou Max. výkon pri rozkúrení l kw DN *Podľa DIN Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

9 Montáž a uvedenie do prevádzky Montáž snímača teploty Za účelom merania a kontroly teploty TÚV je treba do zásobníka na ohrev vody nainštalovať snímač teploty. Snímač teploty (obr. 7, [2]) so zvieracou pružinou (obr. 7, [1]) zasuňte do ponorného puzdra (obr. 7, [3]). Upozornenie pre užívateľa ezpodmienečne dajte pozor nato, aby bol zabezpečený kontakt medzi plochou ponorného puzdra a snímačom po celej jeho dĺžke Obr. 7 Montáž snímača teploty 1 Zvieracia pružina 2 Snímač teploty 3 Ponorné puzdro 4.4 Uvedenie do prevádzky Je treba skontrolovať, či je zásobník na ohrev vody naplnený a či je do zásobníka zabezpečený prívod studenej vody. Je nutné skontrolovať utesnenie všetkých prípojok a potrubí. Informácie potrebné pre obsluhu zariadenia sa môžete dočítať v návode na obsluhu regulátora príp. vykurovacieho kotla (rozsah dodávky regulátor príp. vykurovací kotol). Zariadenie musí prvýkrát uviesť do prevádzky jeho zhotoviteľ alebo ním poverený odborný pracovník v prítomnosti vlastníka zariadenia. Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 9

10 5 Údržba 5 Údržba Ak nie je písomne dohodnuté inak, do zásobníka na ohrev vody sa smie napĺňať iba pitná voda. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby servisný technik vykonával kontrolu a čistenie zásobníka na ohrev vody v intervaloch max. 2 rokov. Pri nevhodných podmienkach vody (tvrdá až veľmi tvrdá voda) v spojení s vysokým teplotným zaťažením je potrebné zvoliť kratšie intervaly čistenia. 5.1 Kontrola horčíkovej anódy Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom. Pred začiatkom čistenia zásobníka vypnite el. napájanie zariadenia. Zatvorte prívod studenej vody (EK), otvorte vypúšťací ventil zásobníka. Aby ste zavzdušnili zásobník, otvorte vyššie položený odberový kohút. Vytiahnite plastový uzáver (obr. 8, [1]) z horčíkovej anódy a revízneho otvoru. Vyskrutkujte horčíkovú anódu (obr. 8, [2]) UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA Povrch horčíkovej tyče nesmie prísť do kontaktu s olejom ani mazivom. Dbajte na čistotu. 3 Skontrolujte opotrebovanie horčíkovej anódy. V prípade opotrebovania cca mm Ø sa odporúča výmena (inštrukcie viď "Návod na opravu, skúšku a výmenu horčíkových anód"). Obr. 8 Vyskrutkovanie horčíkovej anódy 1 Plastový uzáver 2 Horčíková anóda (kľúč s rozmerom 27 mm) 3 Revízny otvor 10 Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

11 Údržba Čistenie Vyskrutkujte uzáver (obr. 9, [1]) z revízneho otvoru. Skontrolujte a vyčistite vnútorný priestor nádoby zásobníka. POŠKODENIE ZÁSONÍKA rozbíjaním usadenín predmetmi s ostrými hranami. Vrstvy usadenín nikdy nerozbíjajte tvrdým predmetom s ostrými hranami, pretože môže dôjsť k poškodeniu povrchovej vrstvy vnútorných stien. 1 2 Obr. 9 Vyskrutkovanie uzáveru 1 Uzáver (vnútorný šesťhran 24 mm) 2 Revízny otvor 5.3 Opätovné uvedenie zariadenia do prevádzky po jeho vyčistení Vložte nové tesnenie horčíkovej anódy (obr. 8, [2]). Znova utesnite uzáver (obr. 9, [1]) v revíznom otvore. Znova uveďte zariadenie do prevádzky. Skontrolujte utesnenie všetkých skrutkových spojov. Nasaďte plastový uzáver (obr. 8, [1]) na horčíkovú anódu a revízny otvor. Zásobník na ohrev vody Logalux S120 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 11

12

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou Montážní návod Montážny návod CZ SK ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou ZáSoBníky S dvojitou SpIrálou ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 6301 9385 11/2001 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé užitkové vody Logalux SF 300/3 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte Obsah 1 Všeobecně.................................................

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

2 Rozměry a připojení...3. 4 Montáž...4. 5 Uvádění do provozu...7

2 Rozměry a připojení...3. 4 Montáž...4. 5 Uvádění do provozu...7 6300 3008-04/99 CZ Návod k montáži a údr držbě Zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody SM 400 a SM 500 Pečlivě uschovejte Obsah 1 Všeobecně.........................................................3 2

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny FREEDOM MICRO Montážní návod / Montážne pokyny Určeno pouze pro vytápění. Pro chlazení prosíme kontaktujte firmu JAGA. Určené len pre vykurovanie. Pre chladenie prosíme kontaktujte firmu JAGA. Před instalací

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PONORNÉ ČERPADLO NA VODU 130010. PONORNÉ ČERPADLO NA VODU NÁVOD NA POUŽITIE str. 6 8

NÁVOD K POUŽITÍ PONORNÉ ČERPADLO NA VODU 130010. PONORNÉ ČERPADLO NA VODU NÁVOD NA POUŽITIE str. 6 8 CZ PONORNÉ ČERPADLO NA VODU 130010 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární systém vyhřívání pro nadzemní bazény Solárny systém vyhrievanie pre nadzemné bazény Návod k montáži a provozu Návod na montáž

Více

Závěsný zásobník pro výrobu teplé užitkové vody Závesný zásobník pre výrobu teplej úžitkovej vody

Závěsný zásobník pro výrobu teplé užitkové vody Závesný zásobník pre výrobu teplej úžitkovej vody Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný zásobník pro výrobu teplé užitkové vody Závesný zásobník pre výrobu teplej úžitkovej vody Firma

Více

VODÁRENSKÝ SET NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod Montážne a prevádzkové predpisy CZ SK

VODÁRENSKÝ SET NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod Montážne a prevádzkové predpisy CZ SK Naším krédem je odpovědnost Toto krédo naplňujeme myšlením dopředu Podstatou myšlení dopředu jsou inovace NÁVODY GRUNDFOS VODÁRENSKÝ SET CZ SK Montážní a provozní návod Montážne a prevádzkové predpisy

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux SL 300-1/300- až 500- Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte 6 70 643 18 (09/000) CZ Úvodem Důležité všeobecné informace k použití

Více

Návod k použití. Návod na použitie 7084 731-00. Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312

Návod k použití. Návod na použitie 7084 731-00. Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312 Návod k použití Chladnička pro komerční použití Návod na použitie Chladnička na komerčné použitie 7084 731-00 BCDv 4302 / BCDv 4312 Upozornění k likvidaci Obalový materiál není hračkou pro děti nebezpečí

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny

QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny Před instalací si prosím pečlivě prostudujte montážní návod. Pred inštaláciou si prosím dôkladne preštudujte montážne pokyny. Všeobecné informace /

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Kombinovaný zásobník Logalux P750 S Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 648 506 (03/2001) CZ 1 Všeobecné informace........................................

Více

Technická dokumentace Technická dokumentácia

Technická dokumentace Technická dokumentácia Technická dokumentace Technická dokumentácia Skive CZ SK 0434715501400b CZ Úvod Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku! Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 SOLÁRNÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY SOLÁRNY SYSTÉM NA VYHRIEVANIE NADZEMNÝCH BAZÉNOV NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU 8.3.2012

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Všechny expanzní a tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vyrobeny firmou AQUAPRESS s.r.l a vyhovují bezpečnostním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Návod k instalaci Návod k inštalácii AVS75. Elektronická jednotka

Návod k instalaci Návod k inštalácii AVS75. Elektronická jednotka Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK AVS75 Elektronická jednotka pro řízení směšovaných topných zón (je určena pro plynové kondenzační kotle s řídící klimatizační jednotkou AVS77) Elektronická jednotka

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Kolébková pila na palivové dříví. str. 1-13. Kolísková píla na drevo. str. 14-26. Sw50. Návod k použití Návod na použitie 06-2009

Kolébková pila na palivové dříví. str. 1-13. Kolísková píla na drevo. str. 14-26. Sw50. Návod k použití Návod na použitie 06-2009 CZ SK Kolébková pila na palivové dříví str. 1-13 Kolísková píla na drevo str. 14-26 Sw50 Návod k použití Návod na použitie 06-2009 WOODSTER Kolébková pila na palivové dříví Sw50 Výrobce: Woodster GmbH

Více

Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze CZ SK. Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu. Č. pol. 93220563. Č. výr.

Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze CZ SK. Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu. Č. pol. 93220563. Č. výr. Č. výr. 7512 0901 Č. pol. 7512 0901 CZ SK Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu Č. výr. 93220563 Č. pol. 93220563 Česky Jen pro státy EU

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Kombinovaný zásobník Logalux PL750/ S a PL000/ S Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 70 643 83 (03/00) CZ Úvodem Při montáži a provozu zařízení

Více

Regulátor vstupného tlaku Typ 4708

Regulátor vstupného tlaku Typ 4708 Regulátor vstupného tlaku Typ 4708 Použitie Regulátor vstupného tlaku sa používa k zaisteniu konštantného tlaku vzduchu na vstupe do meracieho a regulačného zariadenia. Rozsah nastavenia od 0.5 do 6 bar

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK i - in Plynové stacionární kotle litinové, s automatickým zapalováním a elektronickou modulací plamene

Více

UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE

UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TV LD 1332 F NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: M9219 Rozměr: Rozmer: 900 900 2100 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Akumulační zásobník Logalux PL750/1000/1500 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 184 (03/2001) CZ Obsah 1 Všeobecné informace........................................

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY ---------------------------------------------- NEPRIAMOVÝHREVNÉ OHRIEVAČE TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY

NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY ---------------------------------------------- NEPRIAMOVÝHREVNÉ OHRIEVAČE TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY ---------------------------------------------- NEPRIAMOVÝHREVNÉ OHRIEVAČE TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY VYM-S-Q s vrchním připojením / s vrchným pripojením NÁVOD PRO MONTÁŽ

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Rozměr: Rozmer: ARES NEO DIJON 800 800 2 050 mm 900 900 2 050 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

Montážní a instalační návod pro odborníky Installing instructions for the professional. E-Kompaktní průtokový ohřívač vody CDX 7-U / CDX 11-U

Montážní a instalační návod pro odborníky Installing instructions for the professional. E-Kompaktní průtokový ohřívač vody CDX 7-U / CDX 11-U Montážní a instalační návod pro odborníky Installing instructions for the professional E-Kompaktní průtokový ohřívač vody CDX 7-U / CDX 11-U E-compact instant water heater CDX 7-U / CDX 11-U de > 2 en

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody Logalux SMH400 E(W) SMH500 E(W) Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 640 045-03/2009 CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Strana 1 (celkem 20) Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NORIA_1005 Výrobek Výrobce název: ponorné objemové čerpadlo typ: ADA název: NORIA s.r.o.

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY FAGOR INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY CB I CZ. - 1 - VŠEOBECNÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Instalaci a uvedení do provozu provede kvalifikovaný odborník podle těchto pokynů. (Viz část

Více

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

VIESMANN VITOCELL 100-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 390 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 390 litrů VIESMANN VITOCELL 1-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 39 litrů List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOCELL 1-V typ CVW Vertikální zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

VIH CK 70, unistor VIH R 120 až 200, VIH CQ 120/150, VIH Q 120 až 200, VIH 300 až 500 885-990 445-555. Označení jednotky VIH CK 70

VIH CK 70, unistor VIH R 120 až 200, VIH CQ 120/150, VIH Q 120 až 200, VIH 300 až 500 885-990 445-555. Označení jednotky VIH CK 70 verze VIH CK 70, unistor VIH R 0 až 00, VIH CQ 0/0, VIH Q 0 až 00, VIH 00 až 00 0-O Zásobník VIH CK 70 Charakteristika výrobku určený pro závěsné kotle stejné barevné provedení a design jako závěsné kotle

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

MINI CANAL DBE. Montážní pokyny / Montážne pokyny

MINI CANAL DBE. Montážní pokyny / Montážne pokyny MINI CANAL DBE Montážní pokyny / Montážne pokyny Před instalací si prosím pečlivě prostudujte montážní návod. Pred inštaláciou si prosím dôkladne preštudujte montážne pokyny. DŮLEŽITÉ / DOLEŽITÉ Upozornění:

Více

Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné

Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou.

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. ÚVOD Tento přístroj je vhodný k plnění pneumatik automobilů,

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500)

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval SolarCompact (300-500) pro solární ohřev a ohřev kotlem Ohřívač ocelový ohřívač s vnitřním smaltováním 2 pevně vestavěné

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vysokotlaká myčka PPW 200. obj. číslo / product No.: 8315. Vysokotlakový čistič PPW 200. Záručný list.

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vysokotlaká myčka PPW 200. obj. číslo / product No.: 8315. Vysokotlakový čistič PPW 200. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ / Serie Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 Návod k použití Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produktu k

Více

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S 12/20 TUN Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S &6 I &t -:! / &5-t &4 &J :St- 7-52 -47 Díl č. Popis ks Díl č. Popis ks 1 čerpadlo pumpy 1 39 0-kroužek 1 2 Y- těsnění 1 40 pojistná pružina

Více

VIESMANN VITOCELL 100 B. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 B

VIESMANN VITOCELL 100 B. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 B VIESMANN VITOCELL 100 B Zásobníkový ohřívač vody se 2 topnými spirálami objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 17 VITOCELL

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY CZ SK DELPO

ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY CZ SK DELPO ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY CZ SK DELPO Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajištující dlouhodobou a nezávad nou funkci.

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Proudové zahradní čerpadlo Professor P800W

NÁVOD K OBSLUZE. Proudové zahradní čerpadlo Professor P800W CZ NÁVOD K OBSLUZE Proudové zahradní čerpadlo Professor P800W Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY CZ TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9 Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Z zájmu vyhnutí se úrazům elektrickým proudem zařízení

Více

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

outlet.roltechnik.cz

outlet.roltechnik.cz Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: NEXA INTEGRO VERA typ výrobku / type of product: masážní panel masážny panel massage panel outlet.roltechnik.cz ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160

Více

Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK. Montážní návod Montážny návod

Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK. Montážní návod Montážny návod Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK Montážní návod Montážní návod Šablona (obr. pro levé dveře) Šablóna (obr. pre ľavé dvere) Šablona s upínákem Šablóna s upínačom Obj. č.: T16A0001 Šablona bez upínáku Šablóna

Více

Zásobníky teplé vody. Zásobník teplé vody HUEBS-PU. Popis produktu HUEBS-PU 300 HUEBS-PU 150 HUEBS-PU 120 HUEBS-PU 200 HUEBS-PU 400

Zásobníky teplé vody. Zásobník teplé vody HUEBS-PU. Popis produktu HUEBS-PU 300 HUEBS-PU 150 HUEBS-PU 120 HUEBS-PU 200 HUEBS-PU 400 Zásobníky teplé vody Zásobník teplé vody stacionární zásobník z oceli S235JR s velkoplošným tepelným výměníkem z hladkých trubek hořčíková ochranná anoda 1¼ pro doplnění katodické ochrany proti korozi

Více

LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU

LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY FAGOR NÁVOD K POUŽITÍ A VYUŽITÍ ZÁRUKY ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY OCHRANNÁ OCELOVÁ NÁDOBA M ECO BLAHOPŘEJME. Rozhodli jste se zakoupit elektrický ohřívač vody od prestižní značky FAGOR. Pro nás skutečně

Více