Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník"

Transkript

1 SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: ôsmy Počet hodín: 2 hodina týždenne/66hodín ročne/ Triedy: VIII.A, VIII.B M Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 1. Opakovanie učiva 7. ročníka 1. Úvod do vyučovania, Poučenie o BOZP 2. Zmesi a chemicky čisté látky chemicky čistá látky, zmes rovnorodá zmes rôznorodá zmes metódy oddeľovania zložiek zmesí 3. Chemické reakcie chemická reakcia reaktant, produkt schéma chemickej reakcie zákon zachovanie hmotnosti pri chemických reakciách chemické zlučovanie, chemický rozklad poznať a dodržiavať zásady bezpečnej práca v chemickom laboratóriu rozpoznať chemicky čisté látky a zmesi (rôznorodé a rovnorodé) uviesť príklady základných metód oddeľovania zložiek zmesí (usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia, kryštalizácia) a využitia metód v praktickom živote chápať chemickú reakciu ako chemický dej uviesť príklady chemických reakcií z bežného života rozlíšiť reaktanty a produkty slovne zapísať schému chemickej reakcie poznať zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách OSR plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť - zmyslové vnímanie ENV vzťah medzi človekom a životným prostredím - zmesi a roztoky používané v domácnosti OŽZ bezpečnosť pri práci - separovanie odpadu, recyklácia 1

2 4. Zmeny pri chemických reakciách energetické zmeny pri chemických reakciách rýchlosť chemických reakcií faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického zlučovania a chemického rozkladu poznať príklady chemického zlučovania a chemického rozkladu v bežnom živote slovne zapísať schému chemického zlučovania a chemického rozkladu poznať reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje s dôrazom na bežný život jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu a katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií s dôrazom na bežný život 5. Opakovanie 1 systematizácia poznatkov prezentovať získané vedomosti s využívaním odbornej terminológie predmetu chémia 2. Zloženie látok 6. Atómy, ich zloženie a štruktúra 7. Názvy a značky chemických prvkov častice látok, atóm elektrónový obal, jadro atómu protón, neutrón, elektrón protónové číslo názvy prvkov značky prvkov 8. Chemické prvky a zlúčeniny chemický prvok chemická zlúčenina opísať stavbu atómu poznať označenie elektrického náboja protónov, elektrónov, neutrónov napísať protónové čísla atómov určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty protónového čísla poznať význam chemických značiek prvkov poznať slovenské názvy a značky prvkov: Ag, Al, Au, C, Ca, Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Mg, N, Na, O, P, S, Se, Si, Zn rozlíšiť prvky a zlúčeniny MEV práca s internetom a odbornou literatúrou MUV výroba v minulosti a dnes OSR hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení OSR práca v skupinách - deliť si úlohy -niesť zodpovednosť 2

3 R OKTÓBER 9. Molekuly a chemické zlúčeniny 10. Chemické vzorce a oxidačné číslo molekula chemická zlúčenina vysvetliť vznik molekuly rozlíšiť dvojatómové a viacatómové molekuly rozlíšiť molekuly prvkov a zlúčenín poznať rozdiel medzi prvkom a zlúčeninou poznať rozdiel medzi atómom a molekulou chemický vzorec vysvetliť použitie značiek a vzorcov pri zápise prvkov a zlúčenín 11. Chemické vzorce a oxidačné oxidačné číslo poznať zápis oxidačného čísla číslo 12. Ióny ión - katión a anión vznik katiónu a aniónu vedieť napísať schému vzniku iónov poznať zápis náboja iónu 13. Chemická väzba, vznik chemickej väzby chemická väzba spoločný elektrónový pár väzbový pár 14. Typy chemickej väzby iónová väzba kovalentná väzba chápať chemickú väzbu ako súdržné pôsobenie medzi atómami poznať funkciu elektrónov pri vzniku chemickej väzby vysvetliť na príkladoch látok NaCl vznik iónovej väzby a na príklade H2 vznik kovalentnej väzby OSR - práca v skupinách, vzájomná pomoc OSR - zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti ENV využitie učiva v ekológii OŽZ bezpečnosť pri práci MEV práca s internetom a odbornou literatúrou OSR práca v skupinách 15. Opakovanie 2 pojmy a zručnosti utriediť pojmy a zručnosti OSR - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti - deliť si úlohy, niesť zodpovednosť 3. Chemické prvky 16. PTP periodická tabuľka prvkov skupiny, periódy poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov a meno autora (D. I. Mendelejev) určiť počet periód (radov) MEV práca s internetom a odbornou literatúrou OŽZ bezpečná práca 3

4 a skupín (stĺpcov) v periodickej tabuľke prvkov vedieť určiť umiestnenie (perióda a skupina) konkrétneho prvku na základe hodnoty protónového čísla 17. PTP 2 zaujímavosti o chemických prvkov poznať vlastnosti niektorých prvkov poznať pôvod prvkov 18. Kovy, polokovy a nekovy kovy, polokovy, nekovy poznať vlastnosti kovov, polokovov a nekovov dôležitých v bežnom živote 19. Význam niektorých kovov pre ľudský organizmus 20. Vodík vodík zlúčeniny vodíka 21. Zlúčeniny vodíka, príprava vodíka a jeho dôkaz 22. Kyslík kyslík zlúčeniny kyslíka uviesť význam katiónov železa, horčíka a vápnika pre ľudský organizmus a ich potravinové zdroje vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) a použitie vodíka poznať vodík ako biogénny prvok vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) a použitie kyslíka poznať kyslík ako biogénny prvok 23. Zlúčeniny kyslíka, príprava kyslíka a jeho dôkaz 24. LABORATÓRNA PRÁCA Č. 1 príprava vodíka a kyslíka vykonať prácu podľa návodu v chemickom laboratóriu - používať ochranné pomôcky - bezpečné zaobchádzanie s vodíkom - ochrana pred účinkami ozónu ENV výroba niektorých významných kovov a životné prostredie OSR - práca v skupinách, vzájomná pomoc - požívať ochranné pomôcky 4

5 JANUAR DECEMBER 25. Železo železo magnetické vlastnosti a reakcia železa s roztokom CuCl 2 oceľ 26. Alkalické kovy alkalické kovy (Na, K) zlúčeniny alkalických kovov 27. Vlastnosti kovov vplyv modrej skalice na vlastnosti kovov poznať význam železa v priemysle poznať železo ako biogénny prvok poznať vlastnosti alkalických kovov poznať sodík a draslík ako biogénne prvky poznať reaktivitu alkalických kovov porovnať vplyv modrej skalice na rôzne kovové predmety OSR práca v skupinách ENV ekologická likvidácia chemikálií OŽZ bezpečná práca v chemickom laboratóriu OŽZ bezpečná práca v chemickom laboratóriu 28. Halogény halogény (F, Cl, Br, I) poznať vlastnosti halogénov a ich význam pre organizmus človeka OZZ význam halogénov pre organizmus človeka - využitie učiva v zdravotníctve 29. Opakovanie 3 pojmy a zručnosti upevniť pojmy a zručnosti 30. Projekt Biogénne vlastnosti chemických prvkov 31. Projekt Biogénne vlastnosti chemických prvkov 32. Prezentácia projektov biogénne vlastnosti prvkov kyslík, vodík, železo, sodík, draslík, vápnik, halogény... poznať ich potravinové zdroje vedieť vyhľadať informácie v literatúre a na internete, spracovať ich a prezentovať v primeranej forme MEV práca s internetom a odbornou literatúrou PPZ využívať IKT pri získavaní a spracúvaní informácií a pri prezentácii svojej práce -vyjadriť sa ústne aj písomne 4. Chemické zlúčeniny 33. Voda, význam a druhy vôd voda pitná, úžitková, odpadová voda minerálna a destilovaná voda poznať rozdiely medzi tvrdou a mäkkou vodou poznať význam vody ENV - základné environmentálne a ekologické súvislosti 5

6 FEBRUÁR 34. Tvrdosť vody tvrdosť vody 35. Oxidy, tvorba vzorcov a názvov 36. Precvičovanie tvorby názvov a vzorcov oxidov 37. Významné oxidy a ich vlastnosti oxidy významné oxidy a ich vlastnosti 38. LABORATÓRNA PRÁCA Č. 2 vlastnosti oxidu uhličitého výroba a dôkaz 39. Halogenidy, tvorba názvov a vzorcov 40. Významné halogenidy a ich vlastnosti určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov vedieť názvy a vzorce CO, CO 2. N 2 O 5, SO 2, SO 3, CaO poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou spôsobujú kyslé dažde poznať vplyv kyslých dažďov na životné prostredie a možnosti obmedzenia ich vzniku vykonať prácu podľa návodu halogenidy poznať a vedieť napísať vzorce a názvy halogenidov určiť oxidačné čísla atómov prvkov v halogenidoch významné halogenidy a ich vlastnosti Poznať halogenidy (vlastnosti a použitie NaCl) - prevencie dôsledkov, účinkov oxidov, kyslý dážď OZZ využitie učiva v zdravotníctve 41. Bezkyslíkaté kyseliny kyseliny bezkyslíkaté kyseliny kyslíkaté kyseliny 42. Kyslíkaté kyseliny kyslosť roztokov ph stupnica indikátor poznať zloženie kyselín poznať rozdelenie kyselín pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl s vodou poznať výskyt a funkciu kyseliny chlorovodíkovej v ľudskom organizme OSR - práca v skupinách, vzájomná pomoc OZZ bezpečná práca so žieravinami 6

7 APRÍL MAREC 43. Precvičovanie tvorby vzorcov kyselín 44. Významné kyseliny zaujímavosti kyselín poznať použitie kyseliny chlorovodíkovej, dusičnej a sírovej vedieť, na čo slúži ph vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými papierikmi 45. LABORATÓRNA PRÁCA Č. 3 vlastnosti kyseliny sírovej vykonať prácu podľa návodu poznať pravidlá bezpečnej práce so žieravinami - používať ochranné pomôcky MEV práca s internetom a odbornou literatúrou - požívať ochranné pomôcky 46. Opakovanie 4 pojmy a zručnosti utriediť pojmy a zručnosti OSR práca v skupinách - deliť si úlohy a niesť zodpovednosť 47. Hydroxidy, tvorba vzorcov 48. Hydroxidy, tvorba názvov 49. Významné hydroxidy hydroxidy zásaditosť hydroxidov 50. LABORATÓRNA PRÁCA C.4 meranie ph kyselín a hydroxidov pomocou indikátorov určovanie ph potravín poznať zloženie hydroxidov pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou NaOH s vodou určiť pomocou indikátorového papierika ph rôznych roztokov vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov hydroxidov vedieť názvy a vzorce NaOH, KOH, Ca(OH) 2 vykonať prácu podľa návodu poznať pravidlá bezpečnej práce so žieravinami 51. Soli Soli poznať zloženie solí OZZ bezpečná práca s kyselinami a hydroxidmi MEV práca s internetom a odbornou literatúrou 7

8 MÁJ 52. Významné soli vlastnosti a použitie významných solí poznať významné soli 53. Opakovanie 5 pojmy a zručnosti utriediť pojmy a zručnosti OSR práca v skupinách - deliť si úlohy a niesť zodpovednosť 5. Chemické reakcie 54. Chemické reakcie, chemické rovnice 55. Precvičovanie písania chemických rovníc chemické reakcie zákon zachovania hmotnosti chemické rovnice chápať chemickú reakciu ako dej, pri ktorom sa látky menia poznať zápis chemickej reakcie chemickú rovnicu, ako dôsledok platnosti zákona zachovania hmotnosti vedieť zapísať jednoduché reakcie chemickými rovnicami 56. Neutralizácia neutralizácia opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny 57. Neutralizácia, precvičovanie písania rovníc chlorovodíkovej s hydroxidom sodným a zapísať ju chemickou rovnicou chápať podstatu neutralizácie 58. LABORATÓRNA PRÁCA Č. 5 neutralizácia poznať pomôcky používané pri laboratórnej práci vykonať prácu podľa návodu 59. Redukcia a oxidácia oxidácia 60. Redoxné reakcie, precvičovanie písania rovníc 61. Redoxné reakcie a elektrolýza redukcia redoxné reakcie pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu zvyšuje pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómov znižuje poznať príklady redoxných reakcií z bežného života - používať ochranné pomôcky - používať ochranné pomôcky 8

9 JÚN 62. Opakovanie 5 pojmy a zručnosti utriediť pojmy a zručnosti OSR práca v skupinách - deliť si úlohy a niesť zodpovednosť 63. Projekt Chemické reakcie v bežnom živote 64. Prezentácie projektov 65. Prezentácie projektov 66. Hodnotenie a klasifikácia žiakov za II.polrok používanie správnej terminológie vedieť vyhľadať informácie v literatúre a na internete, spracovať ich a prezentovať v primeranej forme uviesť príklady priebehu redoxných reakcií v bežnom živote poznať princípy výroby chemických látok vo svojom okolí MEV práca s internetom a odbornou literatúrou PPZ využívať IKT -vyjadriť sa ústne aj písomne Legenda: OSR Osobnostný a sociálny rozvoj ENV Environmentálna výchova MEV Mediálna výchova MUV Multikultúrna výchova OŽZ Ochrana života a zdravia PPZ Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 9

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah 10 CHEMIE 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - určí společné a rozdílné vlastnosti - pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.9.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Chemie ROČNÍK: 8. Výstupy Učivo Průřezová témata zná pojem chemie a její vývoj pozná skupenství a jejich přeměny

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6. Člověk a příroda Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu chemie (8. a 9. ročník), fyzika, přírodopis, zeměpis (6. až 9. ročník). Charakteristika výuky: Žáci poznávají

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U)

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Chemie - tercie Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) určí společné a rozdílné vlastnosti látek pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami a hodnotí jejich

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH04

DUM VY_52_INOVACE_12CH04 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH04 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Směsi, atom, molekula opakování Smart Board

Směsi, atom, molekula opakování Smart Board Směsi, atom, molekula opakování Smart Board VY_52_Inovace_224 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH05

DUM VY_52_INOVACE_12CH05 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH05 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Název: Beketovova řada kovů

Název: Beketovova řada kovů Název: Beketovova řada kovů Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH11

DUM VY_52_INOVACE_12CH11 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH11 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy Voda - seminární práce by Chemie -?tvrtek, Prosinec 19, 2013 http://biologie-chemie.cz/voda-seminarni-prace/ Otázka: Voda - seminární práce P?edm?t: Chemie P?idal(a): MrLuciprd VODA základní podmínka života

Více

CHEMIE (8. a 9. ročník)

CHEMIE (8. a 9. ročník) CHEMIE (8. a 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí jejich každodenního života a biologických procesů. Při výuce

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Téma Zásady a jejich neutralizace, amoniak Ročník 9. Anotace Aktivita slouží

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

Kovy, nekovy opakování Smart Board

Kovy, nekovy opakování Smart Board Kovy, nekovy opakování Smart Board VY_52_Inovace_218 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Obecná chemie, anorganická chemie

Obecná chemie, anorganická chemie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor,

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ PRVKY: Název prvku tvoří 1 aža 2 písmenovp smenová zkratka, 2. písmeno p je malé. Názvy jsou v PSP (periodické soustavě prvků). Př.: kobalt je Co, ne CO Pozn.: PSP je nejdůle ležitější

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.6 Author David Kollert Datum vytvoření vzdělávacího materiálu

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Obecná chemie, anorganická chemie

Obecná chemie, anorganická chemie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Sekunda 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor,

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová Vyučovací předmět chemie je dotován 2 hodinami týdně v 8.- 9. ročníku ZŠ. Výuka je zaměřena na

Více

Tematická oblast: Obecná chemie (VY_32_INOVACE_03_3)

Tematická oblast: Obecná chemie (VY_32_INOVACE_03_3) Tematická oblast: Obecná chemie (VY_32_INOVACE_03_3) Autor: Mgr. Jaroslava Vrbková, Mgr. Petra Drápelová Vytvořeno: únor 2013 až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení a procvičení

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 25. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8 Žák charakterizuje předmět chemie rozliší fyzikální a chemický děj pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) popíše vlastnosti

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9.

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Chemie 8. 9. ročník 2 hodiny týdně odborná učebna chemie rozdělení třídy na dvě skupiny při

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Anorganická

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Obecná a anorganická chemie

Obecná a anorganická chemie Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy Ročník 9. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma oxidy,

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_355_S-prvky a jejich sloučeniny Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná

Více

Člověk a příroda - chemie volitelný předmět

Člověk a příroda - chemie volitelný předmět Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Člověk a příroda - chemie volitelný předmět 3. období 9. ročník Pro manuál pokusů byly vybrány pokusy z publikací: Seminář a praktikum z chemie (SPN Praha;

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Úvod do chemie vymezení předmětu chemie látka a těleso chemické děje chemická výroba

Úvod do chemie vymezení předmětu chemie látka a těleso chemické děje chemická výroba PŘEDMĚT: CHEMIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Žák: zařadí chemii mezi přírodní vědy, vysvětlí, čím se chemie zabývá rozliší fyzikální tělesa a látky uvede příklady chemických dějů rozpozná u běžně

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Obecná chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Látkové množství, molární hmotnost VY_32_INOVACE_01.pdf

Více

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Chemické látky (R, S věty) Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost Určí společné a rozdílné vlastnosti látek,

Více

zařazujeme skupinovou práci, umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor v diskusi i při sebehodnocení (KK komunikativní, KK sociální a personální)

zařazujeme skupinovou práci, umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor v diskusi i při sebehodnocení (KK komunikativní, KK sociální a personální) CHEMIE A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie vede

Více