Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r."

Transkript

1 Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM Rančířov 2012 Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.o

2 Jaký materiál potrubí vnitřního vodovodu zvolit? Přetrvává představa, že ocelové pozinkované potrubí přetrvá snad věky Mimo profesi ZTI občané věří, že u nich doma jsou pozinkované trubky odjakživa, bohužel řada projektantů si to myslí také Proto se budu hlavně zabývat ocelovým potrubím. Existuje nebezpečí Legionelly, chceme přehřívat vodu - neekonomický provoz a velmi špatná logistika - pomalu se soustava TV ohřeje na 70 o C a pomalu se nechá vychladnout Bakterie se stačí zapouzdřit a po poklesu teploty se začnou zase rozmnožovat. Správný postup by byl takový, že po dosažení teploty 70 o C se vypouští voda postupně ze všech výtoků vody

3 Co máme k dispozici za materiál? -ocelové pozinkované potrubí -nerezové potrubí -měděné potrubí (-litinové potrubí) -polypropylenové potrubí -potrubí ze síťovaného polyetylenu -polybutenové potrubí -potrubí z chlorovaného PVC (-polyetylen jen studená voda)

4 Rozhodující kriteria pro volbu materiálu potrubí: - kvalita vody (velmi důležité při návrhu rozvodů zásobovaných z individuálních zdrojů vody, znalost místních zkušeností s trvanlivostí vnitřních vodovodů) (např. nevhodné složení (zejména ph) vody může změnit barvu vody protékající měděným potrubím modrá voda) - předpokládaný způsob provozu objektu (doba odstávky odběru vody, doba pobytu osob) - příklad: universitní kampus s omezením provozu během zkouškového období nebo dlouhodobým výzkumem mimo areál - teplota okolí vnitřního vodovodu - způsob hygienického zabezpečení vody - způsob ohřívání vody - požární odolnost materiálu - počet zařizovacích předmětů s nízkou četností odběru (takové by se měly vyloučit) Nové studie, uskutečněné Holandským institutem pro výzkum kvality pitné vody KIWA, ukazují, že použití měděných trubek snižuje růst a rozmnožování bakterií.

5

6 AŽ TAKOVÁ BARVA VODY

7 Normy ČSN EN Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě Část 2: Navrhování Materiály, součásti a zařízení používané ve vnitřních vodovodech musí odpovídat příslušným evropským normám výrobků nebo Evropským technickým schválením (ETA) NP2), pokud jsou použitelné. Pokud nejsou tyto předpisy k dispozici, použijí se národní nebo místní předpisy. Při návrhu a výběru materiálů se berou v úvahu provozní podmínky a jakost vody.při výběru kovových trubních materiálů, u kterých se předpokládá pravděpodobnost koroze, musí být dodržena příslušná norma ze souboru EN až 5. Všechny součásti systému musí z hlediska pevnosti odpovídat požadavkům národních a místních předpisů pro tlakové zkoušky. Zkušební přetlak musí být nejméně 1,5 násobek přípustného provozního přetlaku (PMA). Životnost trubek a jejich spojů ve vnitřním vodovodu se navrhuje na dobu 50 let při dodržování údržby a provozních podmínek. Pokud není v evropských normách stanoveno jinak, musí materiály, součásti a zařízení ve vnitřním vodovodu teplé vody odolávat při poruchách teplotě vody až do 95 C.

8 Systémy, které splňují podmínky uvedené v tabulce 2, musí být vhodné také pro rozvod studené vody po dobu 50 let při teplotě 20 ºC a návrhovém přetlaku 1 MPa (10 bar).

9 Přípustné materiály Při volbě materiálů použitých pro vnitřní vodovod se musí vzít v úvahu následující faktory: a) vliv na kvalitu vody; b) vibrace, napětí nebo sedání; c) vnitřní tlak vody; d) vnitřní a vnější teplota; e) vnitřní a vnější koroze; f) kompatibilita různých materiálů; g) stárnutí, únava, stálost a jiné mechanické faktory; h) difúzní propustnost. Olověné trubky a tvarovky nejsou přípustné. (v tab. 3-5 ČSN EN je uvedeno podrobněji)

10 Seznam vybraných přípustných materiálů (podle informativní přílohy A ČSN EN 806-2) A.1 Měď a slitiny mědi Smí být použity níže uvedené komponenty: a) měděné trubky; b) tvarovky z mědi a slitin mědi pro kapilární pájení na měkko nebo na tvrdo; c) tvarovky se spoji pro lisování a sevření, průchozí armatury a výtokové armatury ze slitin mědi; d) měděné oblouky k připojení svarem; e) prefabrikované sestavy z mědi nebo slitin mědi svařované, pájené na měkko nebo na tvrdo; f) tvarovky z mědi nebo slitin mědi pro pájení na tvrdo. Pokud dodávaná voda může způsobovat odzinkování, nebo o tom existuje podezření, nesmí být, kromě výtokových armatur, používány komponenty ze slitin podléhajících odzinkování.

11 A.2 Železné materiály Smí být použity níže uvedené komponenty: a) trubky ocelové pozinkované a, pokud je to vhodné, s venkovní nekovovou ochrannou vrstvou proti korozi; b) trubky z nerezavějící oceli; c) dodatečně pozinkované svařované a pájené prefabrikované sestavy a zařízení konstruované z různých součástí, např. trubek, tvarovek a přírub; d) pozinkované fitinky z temperované litiny používané jako spojky pro ocelové závitové pozinkované trubky; e) spojky pro ocelové trubky s hladkými konci, pokud při zabudování není poškozena vnitřní ochrana proti korozi; f) mechanické spojky z nerezavějící oceli pro trubky z nerezavějící oceli. Při dostatečné ochraně smí být použity také pro ocelové pozinkované trubky. V návrhu ČSN se objevuje zákaz použití ocel. pozink. potrubí pro TV

12 Pozinkovaná ocel a temperovaná litina Ocelové pozinkované trubky musí být spojovány pokud možno závitovými pozinkovanými fitinky z temperované litiny. Jen ve zvláštních případech smí být tyto trubky spojovány svařováním nebo pájením, protože to může poškodit zinkovou ochrannou povrchovou vrstvu. Poškození zinkové ochranné vrstvy může být také důsledkem ohýbání, a proto se v místech, kde je nutné provést změnu směru, musí použít fitinky z temperované litiny. Velmi důležitý vliv pro rozvoj důlkové koroze je poměr mezi koncentrací chloridů, dusičnanů, síranů a hydrouhličitany S 1. Je-li S 1 ~ 1,0 prokorodování trubky za 5-6 let provozu Je-li S 1 ~ 2-3 prokorodování trubky za 2-3 roky provozu (navíc: pokud má voda vysoký obsah dusičnanů, redukuje zinek dusičnany na zdraví velmi škodlivé dusitany)

13 Dalším ukazatelem charakteru pitné vody je Langelierův saturační index l s. Index porovnává aktuální hodnotu ph vody s teoretickou hodnotou ph při které je voda v rovnováze s uhličitanem vápenatým. Pokud je l s > 2 je vysoká pravděpodobnost tvorby úsad, což příznivě ovlivňuje korozní napadení potrubí. Kromě toho je základním předpokladem přímého ovlivnění korozních dějů vytvoření vazby mikroorganismů s povrchem potrubí. Důsledkem aktivity mikroorganismů v biofilmu na povrchu kovů je koroze kovu ovlivněná jednak chemickými změnami prostředí a jednak koroze v důsledku fyzikálních změn na rozhraní kov - prostředí. V prvém případě stimulují mikroorganismy korozní proces tím, že ke své látkové výměně využívají produkty korozních reakcí, jako je schopnost baktérií redukujicích sírany využívat molekulární, event. atomární vodík, schopnost baktérií železitých oxidovat Fe 2+ na Fe 3+, a tím neustále podporovat průběh korozních reakcí, nebo tím, že vylučují pro kovy agresivní látky (vylučování sulfanu baktériemi redukujícími sírany, tvorba kyseliny sírové bakteriemi oxidujícími síru, organických kyselin aj.). Za fyzikální změnu na rozhraní kov - roztok je nutné považovat již pouhý vznik biofilmu, který umožňuje vznik koncentračních korozních článků. Vytvoření ložisek biofilmu je pravděpodobný důvod koroze v potrubí studené i teplé vody. Během dlouhé stagnace vody v potrubí se ložiska biofilmu stávají stimulantem důlkové koroze potrubí.

14 SCHÉMA VZNIKU A PRŮBĚHU KOROZE IONTY Cu situace se zhorší při snížení rychlosti vody dochází k usazování zoxidovaného Fe na dně potrubní trasy. Dalším podílem korozních zplodin je nepochybně množství již nerozpuštěného Fe, které se do systému dostává při změnách cirkulace v páteřním rozvodu dodavatele vody, nebo při opravách, úpravách nebo rozšiřování páteřní soustavy veřejného vodovodu. Během opravy se vypouští voda z opravované části veřejného vodovodu. Po jeho opětovném zprovoznění nedojde ze strany dodavatele vody k dostatečnému odkalení. Pod takto vzniklou vrstvou dochází následně k výměně iontů a k další skryté korozi

15

16 TESCO KROMĚŘÍŽ, POTRUBÍ PO 2 LETECH TERMODEZINFEKCE

17 Dodatečné osazení odkalovacích ventilů Stoupací potrubí v hotelu Marriot Praha

18 Deskové výměníky jsou pájené čistou mědí Uvolňují se ionty Cu do systému nejhorší možná kombinace Fe(Zn)xCu

19 A.3 Tvárná litina Smí být použity níže uvedené komponenty: a) trubky z tvárné litiny s hrdlem nebo bez hrdla; b) tvarovky z tvárné litiny s ochranným povlakem. Mají být dodrženy požadavky dodavatele vody (provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu) na ochranný povlak nebo výstelku podle příslušné evropské normy. A.4 Plasty Plastové potrubí nesmí být umístěno blízko zdrojů tepla, protože by mohlo docházet ke zhoršení jeho pevnostních vlastností. PLASTOVÉ POTRUBÍ MÁ RŮZNORODÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ ZÁKLADNÍ SUROVINY

20 A.4.2 Plastové materiály pro studenou pitnou vodu A Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) Použití a instalace potrubí z tvrdého PVC pro rozvod pitné vody má odpovídat EN EN specifikuje požadavky na trubky a EN specifikuje požadavky na tvarovky a příslušná lepidla. Trubky z PVC-U mohou být spojovány pomocí: - tvarovek z PVC-U se spoji k lepení vyrobených vstřikováním nebo z trubky; - hrdel k lepení; - tvarovek z PVC-U s těsnícím kroužkem vyrobených vstřikováním nebo z trubky; - mechanických spojek vyrobených z odpovídajících kovových materiálů. A Polyetylén (PE-HD, PE-MD) Trubky z PE-HD a PE-MD mohou být spojovány pomocí: - tvarovek z PE-HD s hrdly ke svařování; - tvarovek z PE-HD pro svařování na tupo; - tvarovek z PE-MD pro svařování na tupo; - elektrotvarovek z PE-HD; - mechanických spojek vyrobených z plastových nebo odpovídajících kovových materiálů. A Polyoxymetylen (POM) Pro rozvody studené pitné vody mohou být použity tvarovky vyrobené z polyacetalu.

21 A.4.3 Plastové materiály pro rozvody teplé a studené vody A Síťovaný polyetylén (PE-X) Trubky z PE-X mohou být spojovány tvarovkami se spoji sevřením vyrobenými z odpovídajících kovových nebo plastových materiálů. A Polybutylen (PB) Polybutylenové trubky mohou být spojovány pomocí: - tvarovek z PB s hrdly ke svařování; - elektrotvarovek z PB; - mechanických spojek vyrobených z odpovídajících kovových nebo plastových materiálů. A Kopolymer propylenu (PP-H, PP-R) Trubky z PP mohou být spojovány pomocí: - tvarovek z PP s hrdly ke svařování; - elektrotvarovek z PP; - mechanických spojek vyrobených z odpovídajících kovových nebo plastových materiálů. A Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) Jsou použitelné spoje šroubením a hrdly. Trubky z PVC-C mohou být spojovány pomocí: - tvarovek z PVC-C pro lepení; - mechanických spojek vyrobených z odpovídajících kovových nebo plastových materálů. A Vícevrstvé kovové materiály (např. PE-HD AI PE-X a jiné) Vícevrstvé kovové materiály mohou být spojovány pomocí: - tvarovek se spoji lisováním vyrobených z odpovídajících kovových nebo plastových materálů; - tvarovek se spoji sevřením vyrobených z odpovídajících kovových nebo plastových materálů; - závitových tvarovek vyrobených z odpovídajících kovových materálů.

22 Ochrana před poškozením kovových potrubí korozí Cílem je předejít nebo minimalizovat nebezpečí poškození vnitřních vodovodů korozí, projektant má mít informace o: - korozních vlastnostech používaných kovových materiálů; - vlastnostech vody; - návrhu, montáži a provozních podmínkách vnitřního vodovodu. Koroze ve vnitřních vodovodech je důsledkem vzájemného působení kovového materiálu a vody, ovlivněného výše uvedenými parametry. Koroze často způsobuje tvorbu ochranných vrstev a nevede nutně ke korozním škodám. Výběr materiálů Projektant musí využít všechny praktické zkušenosti s konkrétní přiváděnou vodou. Pokud nemá k dispozici žádné údaje, musí se za účelem získání údajů o rozboru vody obrátit na dodavatele vody (provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu). Potřebné údaje z rozboru vody a metody vyhodnocení jsou uvedeny v EN S dodavatelem vody mají být konzultovány jeho zkušenosti s používáním určitých materiálů a případné očekávané změny v podmínkách dodávky nebo složení vody. Projektant musí uvést podmínky provozu vnitřního vodovodu pole ČSN EN 806-5!

23 Výrobce ocelových pozinkovaných trub uvádí (cit.): Životnost Zn povlaku závisí na korozní agresivitě prostředí. Zn povlak se nemá používat pro rozvody horké vody! V horké vodě nefunguje katodická ochrana zinku - velice krátká životnost povlaku - bodová koroze. Na nevhodnost použití pozinkovaných výrobků pro distribuci a skladování horké vody z hlediska rizika vzniku bodové koroze upozorňují normy EN [5] a EN ISO [6] pro projektování korozní ochrany výrobků (včetně potrubí pro rozvody TV) Příklady nesprávného použití trubek Příčinou problému někdy bývá nesprávné použití výrobku - buď z důvodu neznalosti nebo ignorování technických specifikací, podle kterých byl výrobek objednán, nebo podle kterých má být provozován:.zákazník použije pozinkované trubky na rozvody teplé užitkové vody a cca po 2 letech se diví, že došlo k prorezavění pozinkovaných trubek vlivem bodové koroze J. Sláma, Výroba, zkoušení a příklady použití podélně svařovaných, za tepla redukovaných trubek, verze 05/2010, ArcerolMittal Tubular Produkts, Karviná a.s.

24 Bezpečné používání ocelového pozinkovaného potrubí závisí na složení vody. Pokud voda výjimečně vytváří uhličitanové ochranné vrstvy na stěnách potrubí, může se životnost potrubí prodloužit, nesmí však být překračována rychlost vody 1 m/s. Při překročení rychlosti může docházet k důlkové korozi potrubí. Koroze v distribučních systémech pitné vody souvisí s chemickými, fyzikálněchemickými a biologickými procesy, které probíhají v potrubí. Jejím průvodním znakem jsou změny jakosti pitné vody v celé řadě ukazatelů. K nejvýznamnějším patří obsah Fe, Zn, Cu, ph, konduktivita, zákal barva, obsah suspendovaných látek, DOC, CHSK, AOC, BDOC a řada mikrobiologických ukazatelů. Charakteristickým znakem korozních procesů je pokles koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě.

25 Vytratila se historická paměť - zkušenosti s používáním pozinkovaných trub byly zapomenuty (proč se s tím zase začíná?): - životnost (nepřesahovala 12 let) - dimenzování - úprava vody (např. termodezinfekce, dezinfekce) - použití Cu v teplosměnných plochách - tepelná izolace Neexistuje historická paměť - zkušenosti s používáním plastových materiálů se nestačily vytvořit: - životnost (je extrapolována z krátkodobých zkoušek) - dimenzování (přeceňuje se hladkost potrubí a podceňuje se inkrustace) - úprava vody (chemická dezinfekce) - teplota a tlakové řady - upevňování potrubí, tepelná roztažnost materiálu - tepelná izolace

26 Měď -Měď jako poloušlechtilý kov je odolná proti korozi. -Měď vykazuje baktericidní vlastnosti. -Měď je materiál s dosti velkou pevností. -Měď je nehořlavá. -Měď je difúzně bezpečná. -Měď lze recyklovat -Měď nemá přijít do kontaktu se stavebními materiály. Nevýhody: - nevhodná kombinace použití méně ušlechtilých kovů v soustavě - překročení rychlosti 1,2 m.s -1 - použití mědi v soustavách s přerušovaným provozem. - nelze použít pro rozvody vody, která má ph 6, obsah železa nad 0,1 mg.l -1, mangan nad hodnotu 0,05 mg.l -1

27 Měď nemá přijít do kontaktu se stavebními materiály

28 Takhle vypadá praxe (úspory energie!!!) Uložení potrubí LIDOVÁ TVOŘIVOST INSTALATÉRŮ..

29 PLASTY nejčastější chyby: - špatné uložení potrubí - přechod na kov plastovým závitem - nesprávné spojování - nesprávně provedená tepelná izolace - špatný výběr tlakové řady - nevhodně navržená ochrana pro snížení mikrobiologického rizika

30 PP stabi neumožní 10

31 PPR mosten PPR stabi polybuten PPR fiber

32 cpvc (Friatec)

33 Brno Bohunice - posouzení reklamace předávací protokol:...bylo provedeno podle smlouvy.

34 Svazkové rozvody bez izolace v korytě - v 8.NP netekla studená voda ani po 5 min. vypouštění

35

36 PP stabi (Ekoplastik Wavin) - průběh montáže před izolací, koupaliště Kraví Hora, Brno

37 Lisované nerezové potrubí před zaizolováním

38 Bohuňovice, areál zdraví PPR 20 Oddělení požárního vodovodu

39

40 Ocelové pozinkované potrubí po čištění kyselinou!! Inkrustace v plastovém potrubí Foto: Dr. Ing. Z. Pospíchal

41 Plasty prý nezarůstají Foto Dr. Ing. Z. Pospíchal

42 cpvc - bazén Kuřim REKONSTRUKCI NAVRHLA AUTORIZOVANÁ OSOBA - STAVAŘ. VE VŠECH PROFESÍCH, VČETNĚ ELEKTRO I V KOLONCE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT!!

43 Nafouklo se před očima

44 Destrukce PP chlordioxidem Vzorky zpracoval Ing.Dr. Z. Pospíchal

45

46 PPR stabi (vadný výrobek)

47

48 Oprava důlkové koroze Ocelové pozink. potrubí Polyetylenové potrubí

49 KOMPENZAČNÍ SMYČKY MAJÍ VYROVNAT DÉLKOVOU ROZTAŽNOST POTRUBÍ.!!!

50 Bytový dům 12-podlaží, Brno, Horácké nám.

51 To není jen náhoda

52 Rozmáčknuto uložením, které se řešilo přitažením původní pásoviny. Plast tlakem povoluje - kruhový průřez se mění na elipsu. Pokřivení způsobeno poklesem stoupacího potrubí

53 Původní uchycení ocelového potrubí. Plasty nesnáší bodový tlak - změní průřez - poklesne potrubí Je v tom systém, provedeno 126x

54 DŘEVĚNÉ PŮLENÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA, Brno, Dřevařská 28 Taky něco dobře včetně utěsnění protipožárního prostupu a ochranného pospojování

55 MEPLA Fitinky z temperované litiny Natočení uzávěrů

56

57 cpvc NEREZ DN 600 HDPE DÉLKA 40m - ROZTAŽENÍ TEPLEM AŽ 20 cm

58 A že to jde i pořádně udělat: Brno, Pod Kaštany, 140 b.j.

59 Potrubí v objektu PP stabi, v detailech neudržitelné, do objektu se projektant dostane většinou až po dokončení

60 20 Podmínky pro zajištění kvalitní dodávky pitné vody (PWC i PWH) - OMEZENÍ STAGNACE VODY V POTRUBÍ (KHS, AUTOMATICKÉ ODPOUŠTĚNÍ VODY, ZAMEZENÍ MRTVÝCH RAMEN) - ZAJIŠTĚNÍ DOKONALÉ TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ (jak PWH TAK I PWC) - ODSTRANĚNÍ USADITELNÝCH LÁTEK (ODKALENÍ ZÁSOBNÍKŮ, ZAJIŠTĚNÍ CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ)

61 Zajištění průtoku studené vody ke všem výtokovým armaturám

62 DOPLNĚNÍM O AUTOMATICKÉ ODPOUŠTĚNÍ VODY PŘI STAGNACI SPLŇUJE SYSTÉM TÉMĚŘ DOKONALÉ ŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Rozvod teplé vody - systém trubka v trubce

63 PŘÍKLADEM NESPRÁVNÉHO ŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU JE rozsáhlý AREÁL V NEJMENOVANÉM MÍSTĚ Areál je zřejmě z požárních důvodů napojen ze dvou přípojek DN 80 a rozvod z nerezového potrubí je zokruhován DN 125 (objem vody v okruhu je cca 7m 3 ). Do chodby, ve které je hlavní rozvod umístěn je zaústěna řada výfukových potrubí chladicího systému VZT. V době minimálních odběrů je naměřený odběr 3m 3 /den (0,03 l/s při rychlosti blížící se 0 m/s) a teplota SV (PWC) 27 o C. Rychlost vody v potrubí nad 0,5 m/s je při průtoku nad 5 l/s (18 m3/h). Jak asi vypadá průřez potrubím? Potrubí v jednotlivých objektech je provedeno z ocelových pozinkovaných trub - už je napadeno korozí. V noci probíhá termodezinfekce

64 Projektant by pro rozhodnutí o materiálu vnitřního vodovodu měl m.j. zjistit již před zahájením prací: - hydrostatický a hydrodynamický tlak vody v místě napojení - rozbor vody - způsob využití objektu (např. přestávky v provozu, nárazový způsob využití objektu apod.) - teplotu v okolí vnitřního vodovodu - velmi pečlivě dohodnout se zpracovatelem ÚT způsob ohřívání vody (obvyklá chyba je nechat rozhodnutí pouze na něm) - úpravu povrchu nad potrubím Boule na potrubí bez možnosti odkalení

65 ZÁVĚR Projektant by vždy měl zvážit, zda výhodná vlastnost zvoleného materiálu v jedné oblasti je dostatečně vyvážena nevýhodou v oblasti jiné. Nakonec vždy při realizaci stavby rozhoduje v první řadě cena. Později investor obviňuje dodavatele nebo projektanta (většinou oba), měl být informován o nevhodnosti zvoleného řešení většinou má pravdu. Jak dodavatel tak projektant nechce o zakázku přijít a proto bez připomínek na požadované řešení přistoupí. Jednoznačná odpověď na otázku: Jaký materiál a systém zvolit? neexistuje. Projektant by měl navrhnout nejlepší možný pro řešenou stavbu a pokud investor trvá na jiném, musí být upozorněn na úskalí s tím spojená.

66 VSAKOVÁNÍ - PODLE VYHLÁŠKY 501/2006 Sb. VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY 269/2009 Sb. ZÁKLADNÍ ZPŮSOB ODVÁDĚNÍ SRÁŽKOVÉ VODY odvádění srážkových vod musí být řešeno 1. přednostně jejich vsakováním, 2. jejich zadržováním a regulovaným odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, 3. není-li možné odděleným odváděním do vod povrchových, pak jejich regulovaným vypouštění do jednotné kanalizace. ROZHODOVACÍ SCHÉMA

67

68 Říjen 2012 Převládající provedení terénních úprav, architekti mluví o ekologických řešeních - skutek utek.

69 Vsakovací deprese Vsakování na strmém pozemku

70 prosakování

71 Tabulka A.1 Návrhové úhrny krátkodobých srážek Číslo stanice Místo Nadmořská výška [m n. m.] 1 Brno Bruntál Polička 593 Periodicita p [rok -1 ] Doba trvání srážek T p [min] Návrhové úhrny srážek h d [mm] Tabulka A.2 Návrhové úhrny srážek s délkou tvání 0,5 dne až 3 dny Číslo stanice Místo Zeměpisná délka šířka Nadmořská výška [m n. m.] 1 Brno 16 35' 49 12' Bruntál 17 28' 49 59' Polička 16 16' 49 43' 593 Periodicita p [rok -1 ] Doba trvání srážek T p [min] dne 1 den 2 dny 3 dny Návrhové úhrny srážek h d [mm] Návrhová intenzita 15 min. deště se používá pro dimenzování stokové sítě!!!

72 Bilance odtoku dešťových vod jílovitá zemina písek odtok ze střechy - plocha 6660 m2 180 l/s 180 l/s odtok ze zpevněných ploch - plocha 4000 m2 108 l/s 108 l/s odtok z nezpevněných ploch - plocha 6000 m2 19 l/s 19 l/s celkový max. odtok dešťové vody 307 l/s 307 l/s objem denní srážky (24hod) 1166 m m3 objem 5min. srážky 92 m3 92 m3 objem 15min. srážky 210 m3 210 m3 roční odtok dešťové vody 5526 m m3 koeficient filtrace 0, *) 0,01 *) objemová rychlost vsakování 0, **) 0,0001 **) plocha vsakování 300 m2 300 m2 objem vsaku za 5min. 0,09 m3 9,00 m3 objem vsaku za 15min. 0,27 m3 27,00 m3 objem vsaku za 24hod. 25,92 m3 2592,00 m3 objem přiteklé dešťové vody za 5min. 92 m3 92 m3 objem přiteklé dešťové vody za 15min. 210 m3 210 m3 objem přiteklé dešťové vody za 24hod m m3 akumulace pro 5min. déšť 91,91 m3 83,00 m3 akumulace pro 15min. déšť 209,73 m3 183,00 m3 akumulace pro 24hod. déšť 1140,08 m3-1426,00 m3 *) cm/s **) m3/m2/s m/s

73 Příklad určení objemu terénní deprese Trvání deště (min.) Intenzita deště (l/s.ha) Celkový objem srážky (l/m2) 6,6 9,78 18,27 13,68 26,64 Rychlost vsakování vody (l/min.m2) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Celkový objem průsaku za dobu trvání deště (l/m2) Potřebný objem deprese (l/m2) 5,6 7,78 15,27 7,68 14,64 POZOR! PRO OCHRANU STŘECHY (ZEJMÉNA PLOCHÉ) PŘED PŘETÍŽENÍM JE VÝPOČTOVÁ INTENZITA DEŠTĚ PODLE ČSN l/s.ha

74 Tabulka D.1 Orientační rozdělení horninového prostředí (zeminy) pro návrh rozsahu geologického průzkumu Skupina Charakteristika z hlediska vsakování Popis podle ČSN EN ISO a) Zatřídění podle ČSN EN ISO b) Popis podle ČSN a) Zatřídění dle ČSN b) Odhad k v [m.s - 1 ] V.1 Vhodné Velký balvan Balvan Valoun Štěrk hrubozrnný Štěrk středně zrnný, Štěrk jemnozrnný Písek hrubozrnný Písek středně zrnný Navážka c) Bo, Co, Gr, Sa, cogr, cosagr, sagr, grsa, sasigr, Mg Štěrk Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy Písek Písek s příměsí jemnozrnné zeminy G1 GW, G2 GP, G3 G-F, S1 SW, S2 SP, S3 S-F > 10-5 V.2 Podmínečně vhodné Písek jemnozrnný Prach hrubozrnný Písek jílovitý Písek hlinitý Navážka c) Si, clsa, sasi, sagrsi, sisa, grsisa, sigr, orsa, saclgr, Mg Štěrk hlinitý Písek hlinitý Štěrk jílovitý Písek jílovitý Štěrkovitá hlína Písčitá hlína G4 GM, S4 SM, S5 SC, G5 GC, F1 MG, F3 MS V.3 Nevhodné Prach středně zrnný Prach jemnozrnný Jíl Písčitý jíl Jílovitý prach Organická zemina c) Navážka c) Cl, Or, sagrcl, sicl, clsi, saclsi, clsi, saor, sior, clor, orcl, orsi Štěrkovitý jíl Písčitý jíl Hlína Jíl F2 CG, F4 CS, F5 (MI, ML), F6 (CL, CI), F7 (MH, MV, ME), F8 (CH, CV, CE) < 10-7

75 Cesta v parku Okrasné jezírko Vsakovací jezírko Vsakovací jezírko

76 Jezírko u rodinného domu - Hradčany

77 HRADČANY

78

79

80

81 dešťová voda

82 VSAKOVACÍ ŠACHTA (STUDNA) hloubka 15 m odvodnění střechy 850 m2

83 vztlak Max. hladina

84 Plošné vsakování na vodorovné ploše

85 AKUMULACE POMOCÍ VOŠTINOVÝCH BLOKŮ

86 VOŠTINOVÉ BLOKY

87 20 m 65 m

88 VOŠTINOVÉ BLOKY POD PODLAHOU HALY

89

90 Původní terén

91

92

93

94 30 PORUCHA STAVBY PRŮSAKEM POVRCHOVÝCH VOD Řešení stavební části objektů musí reagovat na změny hladiny podpovrchové vody v důsledku požadavků podmínek stavebního povolení. Jestliže je základní podmínkou pro odvodnění stavby zadržení dešťové vody na pozemku nemovitosti, měl by na to reagovat projektant stavební části. Nejjistější řešení je vyloučení výstavby podzemních prostor v tomto území. Tak zůstanou ve styku s podpovrchovou vodou pouze základy stavby. Když se staví na objemově nestálých horninách, tak se musí vyloučit změny vlhkosti horniny v úrovni základové spáry. Proto je v takových zeminách nutno vsakovací prvky umístit tak hluboko, aby změna hladiny vody nedosahovala k základové spáře. Přitom je nutno počítat nejen s vlastním vsakovacím objektem ale i s vodou, která se bude shromažďovat v rozrušených zásypech rýh inženýrských sítí. Při návrhu vsakování srážkových vod by se měl také zohlednit vliv zvýšení hladiny podzemní vody na stávající zástavbu. Zatím se tím stavební úřady nezabývají a při stavebním řízení se jen málokterý soused ohradí proti možnému ovlivnění jeho stavby. POPIS STAVBY: ŘADOVÁ ZÁSTAVBA NA SVAHU, SVAH TVOŘÍ PROSEDAVÉ SPRAŠE, Z VYŠŠÍ ÚROVNĚ JE VJEZD DO GARÁŽE, PODÉL ŘADY DOMŮ Z HORNÍ STRANY JE VEDENA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (HLOUBKA KOLEM 1,8m), VODOVOD (HLOUBKA CCA 1,5m), PLYNOVOD (HLOUBKA CCA 1m)

95 Průsak vody do garáže

96

97

98 Vodoměrná šachta

99 Hladina vody Průnik vody

100 Stupadla zasahují do volného průřezu

101

102 Součástí vsakovacích zařízení je vytvoření akumulačního prostoru. Vsakovací zařízení by se měla navrhnout tak, aby doba prázdnění vody v povrchových zařízeních nepřekročila 72 hodin. V lokalitách, kde srážková voda obsahuje velké množství splavenin, je vhodné zajistit jejich zachytávání, aby bylo možno splaveniny snadno odebírat. 6.2 Povrchové vsakovací zařízení musí být navrženo tak, aby se mohlo snadno udržovat. Povrchové vsakovací zařízení musí umožnit únik živočichů. 6.3 Podzemní vsakovací zařízení by mělo být navrženo s lapačem splavenin. V místech s očekávaným přítokem jemných usaditelných částic se musí navrhnout zařízení pro jejich odstranění (např. povrchová filtrace, usazovací nádrž). 6.4 Při návrhu vsakování srážkových vod z komunikací se doporučuje zejména: - navrhovat omezení odtoku srážkových vod propustným zpevněním povrchu (např. dlažbou bez zalitých spár, mřížkou, dlažbou ze zatravňovacích tvárnic apod.) u málo znečištěných dopravních ploch (např. komunikací uprostřed obytné zóny, nádvoří, málo používaných parkovišť a odstavných ploch, příjezdů k pozemkům); - zřizovat vsakovací pásy zeleně, vegetační plochy s terénními depresemi podél komunikací, cest nebo veřejných prostranství, jejichž niveleta by měla být minimálně 100 mm pod úrovní komunikací. 6.5 Při návrhu a postupu výstavby vsakovacího zařízení je třeba respektovat požadavky výrobce zařízení nebo jeho částí. Při provádění zemních prací nesmí dojít k udusání vsakovací plochy vsakovacího zařízení.

103 7.1 Pro každé vybudované vsakovací zařízení srážkových vod musí být stanoven jeho vlastník, který bude po dokončení díla odpovědný za provoz, údržbu a následnou obnovu všech částí vsakovacího zařízení a který bude povinen vypracovat provozní řád vsakovacího zařízení (viz přílohu G). 7.2 Vsakovací zařízení vyžadují pravidelnou kontrolu ve smyslu provozního řádu. Kontrolu se doporučuje provádět nejméně dvakrát ročně, nejlépe před začátkem období mrazů a po skončení zimního období, tedy na podzim a na jaře. 7.3 Průběžně prováděnou údržbou vsakovacích zařízení musí být zajištěna jejich nepřetržitá provozuschopnost. NEZBYTNÉ MINIMÁLNÍ PODMÍNKY PRO NÁVRH ŘEŠENÍ HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU: - GEOLOGICKÝ PRŮZKUM NEBO REŠERŠE - MÍSTNÍ ŠETŘENÍ (ZJIŠTĚNÍ STUDNÍ, SKLEPŮ V OKOLÍ STAVBY A POD.) Návrh hospodaření se srážkovými vodami zpracovává řešitel odvodnění nemovitosti a/nebo území na základě geologického posouzení nebo průzkumu.

104

105

106

107 10 cm! D=0,8m

108

109

110

111

112 PORUCHA STAVBY PRŮSAKEM POVRCHOVÝCH VOD POPIS STAVBY: PŘÍSTAVBA CHATY S NOVOU PODSKLEPENOU ČÁSTÍ OBJEKT SE NACHÁZÍ NA MÍRNÉM SVAHU KE STÁVAJÍCÍ NEPODSKLEPENÉ CHATĚ SE PROVEDLA NOVÁ PŘÍSTAVBA VÝKOP PRO SKLEP PROVÁDĚN V LÉTĚ, NAPROSTO SUCHÝ, ZEMINA TVRDÁ! POPIS PORUCHY: SKLEP SE PRVNÍ ZIMU ZAPLAVIL DO VÝŠKY 1m PODPOVRCHOVOU VODOU PŘÍČINY PORUCHY: 1. - NEVHODNĚ NAVRŽENÁ HYDROIZOLACE 2. - ŠPATNĚ PROVEDENÁ HYDROIZOLACE 3. - NESPRÁVNÉ ŘEŠENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ STAVBY 4. - PŘÍTOK POVRCHOVÉ SRÁŽKOVÉ VODY Z OKOLÍ POZEMKU K OBJEKTU

113

114 prosakování

115 PORUCHA STAVBY PRŮSAKEM POVRCHOVÝCH VOD POPIS STAVBY: OSAZENÍ POLYPROPYLÉNOVÉHO BAZÉNU DO ZEMĚ OBJEKT SE NACHÁZÍ NA MÍRNÉM SVAHU HORNINA: PROSEDAVÉ SPRAŠE POPIS PORUCHY: BAZÉN SE PŘI JARNÍM ČIŠTĚNÍ ZVEDL DO VÝŠKY 40 cm NAD OKOLNÍ TERÉN A STĚNA PRASKLA PŘÍČINY PORUCHY: 1. - NEVHODNĚ NAVRŽENÁ ÚPRAVA ZÁSYPŮ KOLEM BAZÉNU 2. - NESPRÁVNÉ ŘEŠENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ OBJEKTU 3. - PŘÍTOK POVRCHOVÉ SRÁŽKOVÉ VODY Z POZEMKU K OBJEKTU

116 Prasklina Bazén se vyzvedl 400 mm nad terén

117

118

119

120

121 Skladový areál m 2 Pozor na unášené NL!

122 Vtok do bloků Požární nádrž Studna, zakryto mříží Vjezd pro čištění

123

124

125 Děkuji vám za pozornost

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více