Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volere Šablona pro specifikaci požadavk"

Transkript

1 Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Copyright Atlantic Systems Guild Tento dokument lze mnit, upravovat nebo kopírovat pouze pro interní úely v souladu s autorskými právy. Cílem tohoto dokladu je vytvoit základ pro stanovení vašich požadavk. Bez pedchozího písemného souhlasu jej nelze prodávat i používat pro vytváení obchodního zisku nebo jiné úely. Aktualizace tohoto vzoru se nachází na našich webových stránkách a Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o. Strana 1 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

2 ... Systém Specifikace požadavk Verze... PROJEKTOVÉ STIMULY (PROJECT DRIVERS) 1. Úel produktu 2. Klient, zákazník a další zúastnné osoby 3. Uživatelé produktu PROJEKTOVÁ OMEZENÍ (PROJECT CONSTRAINTS) 4. Nezbytná omezení 5. Jmenné konvence a definice 6. Relevantní skutenosti a pedpoklady FUNKNÍ POŽADAVKY (FUNCTIONAL REQUIREMENTS) 7. Rozsah prací 8. Rozsah produktu 9. Funkní a datové požadavky NEFUNKNÍ POŽADAVKY (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS) 10. Požadavky na vzhled a dojem 11. Požadavky na uživatelnost 12. Požadavky na výkonnost 13. Požadavky na provoz 14. Požadavky na údržbu a penositelnost 15. Požadavky na bezpenost 16. Kulturní a politické požadavky 17. Právní požadavky PROJEKTOVÉ OTÁZKY (PROJECT ISSUES) 18. Otevené otázky 19. Hotová (standardní, již použitá) ešení 20. Nové problémy 21. Úkoly 22. Pepnutí systému 23. Rizika 24. Náklady 25. Uživatelská dokumentace a školení 26. Další požadavky pro další vývoj produktu, který není souástí stanoveného rozsahu prací 27. Nápady na ešení Specifikaci zpracoval... Dne... Strana 2 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

3 Preambule Toto je šablona (vzor) pro stanovení požadavk. Vyplte ásti, které se vztahují k vašemu projektu a jednotlivé položky nahrate vaším textem. Smažte veškeré ásti, které se na vás nevztahují. Do dokumentu pipojte jakékoliv další ásti a skutenosti, které se vztahují na váš projekt. Volere Volere je výsledkem dlouholeté praxe, poradenské innosti a výzkumu v oblasti ízení požadavk. Naše zkušenosti jsme zpístupnili prostednictvím balíku ve form všeobecného procesu ízení požadavk, školení v oblasti požadavk, poradenství v oblasti požadavk, audit požadavk a této šablony pro požadavky. Proces specifikace požadavk, Volere je popsán v knize: Mastering the Requirements Process autor Suzanne a Jamese Robertsonových, Addison-Wesley, Londýn, ISBN Veejné semináe o Volere se konají pravideln v Evrop, Spojených státech a Austrálii. Interní semináe a poradenskou innost v oblasti Volere si lze objednat. Další informace naleznete: Atlantic Systems Guild, 11 St Mary s Terrace, Londýn, W2 1SU, Spojené království. webová stránka: Strana 3 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

4 Druhy požadavk Funkní požadavky pedstavují základní pedmt systému a jsou meny konkrétními prostedky jako jsou napíklad hodnoty dat, logika a algoritmy rozhodování. Funkní požadavky specifikují, co má produkt dlat. Nefunkní požadavky pedstavují vlastnosti v oblasti chování, které musí mít stanovené funkce jako napíklad výkonnost, uživatelnost atd. Nefunkním požadavkm lze piadit konkrétní metodu mení. Tento vzor uvádí píklady kvantifikace nefunkních požadavk. Nefunkní požadavky specifikují, jaké vlastnosti má produkt mít. Projektová omezení urují, jak lze konený produkt aplikovat v reálném svt. Napíklad produkt musí využívat urité rozhraní nebo využívat stávající hardware, software nebo vyhovovat obchodním zvyklostem, musí se vejít do stanoveného rozpotu i být pipraven k pedem stanovenému termínu. Projektové stimuly pedstavují síly související s obchodní inností. Napíklad úel produktu pedstavuje projektový stimul, stejn tak jako všechny zúastnné osoby na projektu z nichž se ovšem každá projektu úastní z rzných dvod. Projektové otázky urují podmínky, na jejichž základ bude projekt vypracován. Tyto požadavky zahrnujeme do stanovení požadavk tak, abychom vám pedložili celkový obrázek všech hledisek, které pispívají k úspchu nebo neúspchu projektu. Testování požadavk Své požadavky zanete pravdpodobn testovat již v okamžiku, kdy je napíšete na papír. Váš první test bude smovat k tomu, zda jste schopni kvantifikovat požadavek na základ stanovení kritéria jeho zpsobilosti. Toto kritérium zpsobilosti pedstavuje objektivní nástroj mení významu požadavku; je hodnotícím kritériem, zda i nikoliv zvolené ešení odpovídá požadavku. V pípad, že toto kritérium nelze pimen stanovit, pak je požadavek nejasný nebo byl nesprávn pochopen. Neexistuje-li žádné kritérium zpsobilosti, nelze zjistit, zda ešení odpovídá požadavku. Strana 4 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

5 Formulá požadavk Použijte tento formulá jako návod pro sepsání jednotlivých požadavk. Obr. Požadavek. - nezamnitelné íslo Druh požadavku (uvedený v šablon) Událost /pípad užití (seznam událostí/pípad užití, které potebují tento požadavek) Popis: v jedné vt vyjádete cíle požadavku Zdvodnní: zdvodnní požadavku Zdroj: kdo tento požadavek vznesl Kritérium zpsobilosti: mení požadavku, napíklad je-li možné zmit, zda ešení odpovídá pvodnímu požadavku Strana 5 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

6 Spokojenost zákazníka: 1-5 Nespokojenost zákazníka: 1-5 Závislosti: seznam dalších požadavk, které souvisejí s tímto požadavkem Konflikty: další požadavky, které nelze implementovat souasn s tímto požadavkem Podklady: odkaz na dokumentaci, která objasuje a vysvtluje tento požadavek Historie: vytvoení, zmny íslování požadavk Jednotlivým požadavkm piate specifické identifikaní oznaení tak, aby jej bylo možno kdykoliv v procesu vývoje nalézt. íselné schéma navrhované ve formulái je následující: Požadavek. (Requirement #) je další specifické íslo požadavku Druh požadavku (Requirement Type) je íslo kapitoly šablony pro tento druh požadavku Uvedení ísla kapitoly není nezbytn nutné, nebo máme k dispozici specifické identifikaní oznaení požadavku. Nicmén slouží jako odkaz na to, k emu se požadavek vztahuje a upozoruje nás na to, pro je tento požadavek dležitý. Rovnž schopnost porovnávat jednotlivé požadavky stejného druhu usnaduje nacházení vzájemných rozpor a dvojího výskytu stejného požadavku. Napíklad: Funkní požadavek v kapitole 9, piemž další specifické íslo je 128. Požadavek #: 128 Druh požadavku: 9 Zaznamenat as oznámení poruchy kamionu Výkonnostní požadavek vychází z kapitoly 12, piemž další specifické íslo je 129. Požadavek #: 129 Druh požadavku: 12 Strana 6 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

7 idie kamionu je nutno informovat o jejich asovém plánu 30 minut ped odjezdem z garáží. íslo události (event)/pípadu užití (use case) je identifikaním oznaením obchodní události nebo pípadu užití, jejichž souástí je daný požadavek. S jedním požadavkem mže být spojeno nkolik událostí/pípad užití, protože stejný požadavek se mže vztahovat k ad událostí. Užívání termín událost a pípad užití je v oblasti vývoje systém velmi rozšíené. Termín obchodní událost používáme v souvislosti s událostí, která se vztahuje k obchodní innosti a která zpsobí odezvu na událost v rámci sledované pracovní innosti. Termín pípad užití spuštný událostí (nebo pípad užití produktu) používáme v souvislosti s uživatelem definovanou (nebo initelem definovanou) ástí innosti v kontextu produktu. Obchodní události a pípady užití umožují zpsob pro tídní požadavk souvisejících s obchodní inností a jejich vyhledávání pi jejich implementaci ; používají se v rámci celého procesu vývoje Volere. Hodnota pro zákazníka (Customer Value) Hodnota pro zákazníka pedstavuje míru, do jaké zákazníkovi záleží na jednotlivých požadavcích. Požádejte zúastnné osoby, aby ohodnotily každý požadavek spokojenosti zákazníka známkou na stupnici od jedné do pti, kde 1 znamená nepatrný zájem na úspšné realizaci tohoto požadavku a 5 velkou spokojenost pi úspšné realizaci tohoto požadavku. Zúastnné osoby rovnž každý požadavek ohodnotí v souvislosti s nespokojeností zákazníka známkou na stupnici od jedné do pti, kde 1 znamená neutrální hodnocení a 5 extrémní nespokojenost, pokud požadavek nebude úspšn realizován. Smyslem žebíku spokojenosti a nespokojenosti je mít k dispozici nástroj, který zákazníky pinutí o požadavku pemýšlet ze dvou hledisek, a pomže jim odkrýt ty skutenosti, na kterých jim nejvíce záleží. Závislosti (Dependencies) Závislosti umožují sledovat jiné požadavky, které mají vliv na pvodní požadavek. V pípad, že k závislosti dochází pouze proto, že požadavky využívají stejné informace, pak pro implementaci této závislosti použijte jmenné Strana 7 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

8 konvence a definice (viz. Oddíl 5). K dalším závislostem dochází proto, že ešení tohoto požadavku má pozitivní nebo negativní dopad na ešení dalších požadavk. Naleznte tyto druhy závislostí pomocí kížových odkaz mezi požadavky. Nkteré požadavky, zvlášt projektové stimuly a projektová omezení, mají vliv na všechny ostatní požadavky. Konflikty (Conflicts) Konflikty umožují sledovat další požadavky, které jsou v rozporu s pvodním požadavkem. Konflikty, které jsou zpsobeny chybou, lze snadno vyešit tím, že je vyneseme na svtlo a nalezneme jejich ešení. K dalším konfliktm dochází v dsledku skutených rozpor v názoru/zámru. To jsou konflikty, kterým je teba se v koneném dsledku vnovat na základ technik jednání nebo zprostedkování. Pokud o konfliktech víte, není teba se znepokojovat, když mezi požadavky nastanou. Jste schopni tyto konflikty vyešit. Historie (History) Sledujeme požadavek ode dne jeho vytvoení pes jeho veškeré zmny. Minimalizujeme možné budoucí nejasnosti prostednictvím zaznamenávání dvod pro významné zmny. V okamžiku vymazání požadavku, zaznamenáme okamžik výmazu a jeho dvod. Datum, kdy požadavek projde kontrolou kvality, i jméno kontrolora se rovnž zaznamená. Definice používané v této šablon Kontext produktu (Context of the Product) Hranice mezi produktem, který chceme vytvoit a lidmi, organizacemi, dalšími produkty a technologiemi, které mají pímou vazbu na produkt. Pracovní kontext (Context of the Work) Pedmt, lidé a organizace, kteí mají vliv na požadavky na produkt. Kontext studie vymezuje styné body všech oblastí zájmu. Klient (Client) Osoba nebo organizace, pro níž se produkt vytváí, a která obvykle platí vývoj produktu. Zákazník (Customer) Osoba nebo organizace, která produkt koupí (všimnte si, že stejná osoba/organizace mže být souasn klient, zákazník i uživatel). Strana 8 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

9 Návrh nebo systémový návrh (Design or Systems Design) Tvorba ešení, které odpovídá požadavkm. Vývojái (Developers) Lidé, kteí navrhnou ešení a vytvoí produkt. Oblast zájmu (Domain of Interest) Pedmtná oblast, která má v kontextu studie jistou míru závažnosti. Nefunkní požadavek (Non-Functional Requirement) Vlastnost, kterou konený produkt musí mít. Událost (Event) Pojem obchodní událost používáme ve významu obchodní innosti spojené s událostí v rámci systému spojeného s pracovní inností, kterou studujeme. V dsledku této události pracovní innost vyvolá odezvu na událost. Kritérium zpsobilosti (Fit Criterion) Objektivní opatení pro stanovení významu požadavku a konen i testování, zda dané ešení vyhovuje pvodnímu požadavku. Funkní požadavek (Functional Requirement) innost, kterou produkt musí být schopen vykonávat, tedy nco, co produkt musí vykonávat. Globální omezení (Global Constraint) Omezení, která se vztahují na systém jako celek. Produkt (Product) To, co máme dodat. Mže to být software, instalace balíku, ada postup, hardware, strojní zaízení, nová organizace, zkrátka cokoliv. Požadavek (Requirement) Zmitelné vyjádení zámru v souvislosti s funkcí, kterou produkt musí vykonávat, nebo vlastnost, kterou musí mít i omezení v systému. Zúastnná osoba (Stakeholder) Zúastnná osoba je osoba, která mže ovlivnit výsledek/úspch projektu a/nebo je ovlivnna výsledkem/úspchem. Systém (System) Obchodní systém, jehož požadavky studujeme. Systémová analýza (Systems Analysis) Podrobná studie požadavk, jejíž cílem je prokázat jejich funknost pi Strana 9 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

10 vstupu do systémového návrhu. Pípad užití (Use case) Pojem událost spuštná pípadem užití (nebo pípadem užití produktu) ve smyslu uživatelsky definované (nebo initelem definované) innosti v kontextu produktu. Uživatel nebo koncový uživatel (User or End User) Ten, kdo má njakou pímou vazbu na produkt. Strana 10 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

11 1 Úel produktu (The Purpose of the Product) 1a. Problém uživatele nebo pozadí práce na projektu (The user problem or background to the project effort). Krátký popis pracovního kontextu a situace, která spouští práci na vývoji. Rovnž by mla popsat pracovní funkci, kterou uživatel od dodaného produktu oekává. Bez tohoto vyjádení projekt postrádá své oprávnní i smr. Mli byste zvážit, zda je i není problém uživatele závažný a zda je teba ho ešit. 1b. Cíle projektu (Goals of the project) Cíle v podstat znamenají jednu nebo více vt s podobným významem: K emu tento produkt chceme? Jinými slovy, skutený dvod, pro je produkt vyvíjen. Existuje reálné nebezpeí, že se tento úel na cest vývoje produktu vytratí. Jak se vývojové úsilí stále stupuje a zákazník i vývojái objevují další možnosti produktu, mže se stát, že se systém ve výstavb odchýlí od pvodních cíl. V pípad, že ze strany zákazníka zámrn nedojde ke zmn cíl, jedná se vždy o negativum. Mže být i nezbytné nkoho urit tzv. strážcem cíl, ale pravdpodobn pln postaí zveejnní cíl a periodické pipomínání tchto cíl vývojám. Povinností by pak mlo být cíle znovu potvrzovat na každé kontrolní porad. Chceme dát okamžitou a úplnou odpov zákazníkm, kteí si objednávají naše zboží po telefonu. Chceme být schopni pedpovídat poasí. Kritérium zpsobilosti Objektivní mítko, které umožní testování za úelem zjištní, zda cíl Strana 11 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

12 byl produktem dosažen. Nkolik poznámek, jak lze cíle zmit: - Stanovte pesný význam píslovcí a pídavných jmen tak, aby všechny osoby zainteresované na projektu chápaly jejich význam stejn. - Nahrate zájmena vlastními jmény konkrétních lidí a organizací. - Zajistte, aby význam každého podstatného jména byl ve specifikaci definován na jednom míst. Kupíkladu, výše uvedený píklad lze analyzovat a zpesnit následujícím zpsobem: My zamstnanci spolenosti XYZ chceme dát okamžitou v prbhu telefonického hovoru a úplnou - dostupnost produktu a ceny odpov ústní informaci komu zákazníkm osobám, které se zajímají o naše produkty našeho dodávané spoleností XYZ zboží produkty, které vyrábíme po telefonu Na základ této analýzy lze cíl peformulovat následujícím zpsobem: Zamstnanci spolenosti XYZ chtjí v prbhu telefonického hovoru informovat osoby, které se zajímají o produkty XYZ, o dostupnosti a cen produkt, které spolenost XYZ vyrábí. Kdykoliv analyzujete prostednictvím této techniky uritý cíl, budete provádt nkolik operací. Závazná pravidla pro stanovení zmitelného cíle vás vedou k tomu, abyste si položili relevantní otázky ohledn jeho významu. Ke zmení vašich cíl mžete použít techniku kladení otázek Volere v oblasti Úelu, výhody a mení. Strana 12 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

13 2 Klient, zákazník a další zúastnné osoby (Client, Customer and other Stakeholders) 2a. Klient je osoba (osoby), která platí za vývoj a která je vlastníkem dodávaného systému. Tato položka musí obsahovat jméno klienta. Mžete uvést i více jmen, ale pi uvedení více než tí jmen se vytrácí úel tohoto bodu. Klient v koneném dsledku pebírá systém, a proto musí být pi jeho dodání spokojen. Tam, kde je systém vyvíjen pro interní úely, lze roli klienta a zákazníka nahradit stejnou osobou. Pokud nemžete urit jméno klienta, pak byste se do vývoje produktu nemli vbec pouštt. V nkterých pípadech pi vývoji balíku produkt nebo produktu pro externího uživatele je klientem marketingové oddlení. V tomto pípad je nutno jako klienta uvést jméno osoby z marketingového oddlení. 2b. Zákazník je osoba (osoby), která od klienta produkt koupí. Jméno osoby, která v souvislosti s produktem vystupuje v roli zákazníka. V pípad interního vývoje v rolích klienta a zákazníka asto vystupuje stejná osoba. V pípad vývoje produktu pro masový trh mže v roli zákazníka vystupovat nkolik osob. V pípad vývoje produktu pro mezinárodní trh, mže být v každé zemi rzný zákazník (nebo profil zákazník). Zákazník se ve své roli v koneném dsledku rozhoduje, zda od klienta produkt koupí. Produkt musí být navržen tak, aby uspokojil cíle zákazníka a pitom se pizpsobil omezením klienta. I v pípadech, kdy jsou zákazníky osoby, které pracují pro jinou ást organizace klienta, mohou mít i pesto pravomoc se rozhodnout, zda chtjí nebo nechtjí svj rozpoet investovat do nového produktu. Strana 13 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

14 2c. Další zúastnné osoby (Other stakeholders) Úlohy a (pípadn) jména dalších osob a organizací, které mají na produkt vliv nebo jejichž vklad je pro vývoj produktu nezbytný. Mezi zúastnné osoby napíklad patí: Uživatelé (Users), viz. lánek 3 Sponzor (Sponsor) Testei (Testers) Obchodní analytici (Business Analysts) Odborníci v oblasti technologií (Technology Experts) Systémoví návrhái (System Designers) Odborníci v oblasti marketingu (Marketing Experts) Právníci (Legal Experts) Odborníci na danou oblast (Domain Experts) Odborníci v oblasti uživatelnosti (Usability Experts) Zástupci externích sdružení (Representatives of external associations) U každého druhu zúastnné osoby uvete: Údaje o zúastnné osob (úloha, povolání, jméno osoby, jméno organizace ), Poznatky nezbytné pro projekt, Nezbytnou míru úasti dané zúastnné osoby / kombinace poznatk, Míru vlivu dané zúastnné osoby / kombinaci poznatk, Dohodu, která eší spory mezi zúastnnými osobami, jež mají zájem na stejných poznatcích. Nejste-li schopni identifikovat zúastnné osoby, chybí vám pak jednotlivé požadavky. Strana 14 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

15 3 Uživatelé produktu (Users of the Product) 3a. Uživatelé produktu Seznam potenciálních uživatel produktu. U každé kategorie uživatele uvete následující informace: Jméno uživatele s nejvtší pravdpodobností to bude jméno skupiny uživatel jako napíklad: školáci, technici správy silnic, projektoví manažei. Role uživatele zahrnuje povinnosti uživatele. Pedmtná zkušenost (Subject matter experience) zahrnuje vdomosti uživatele o odvtví. Škála hodnocení, jako napíklad nováek, zkušený uživatel nebo mistr. Zkušenost s technologií ta popisuje zkušenost uživatele s píslušnou technologií. Škála hodnocení jako nováek, zkušený uživatel nebo mistr. Další charakteristika uživatele uvete jakoukoliv charakteristiku uživatele, která má vliv na požadavky a konenou podobu produktu. Uvete skutenosti jako: Fyzické pedpoklady /nedostatky Intelektuální pedpoklady /nedostatky Pístup k práci Pístup k technologii Vzdlání Jazyková vybavenost Vková skupina Pohlaví Uživatelé jsou lidé, kteí s produktem njakým zpsobem picházejí do styku. Úlohou klienta je zaplatit za vývoj produktu a úlohou zákazníka je produkt koupit. Úlohou uživatele je produkt užívat k práci. Charakteristiku uživatele potebujete ke stanovení požadavk uživatelnosti produktu. Strana 15 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

16 Zdroje uživatel jsou rozsáhlé a nkdy i neekané. Zvažte možnost, že vašimi uživateli budou administrativní pracovníci, prodavai, manažei, vyškolení operátoi, široká veejnost, bžní uživatelé, náhodní uživatelé, negramotné osoby, obchodní zástupci, studenti, testovací inženýi, cizinci, dti, právníci, vzdálení uživatelé, lidé, kteí systém používají prostednictvím telefonu nebo internetu, havarijní technici atd. 3b. Priorita piazená jednotlivým uživatelm (The priorities assigned to users) Ke každé kategorii uživatel piate její prioritu. To vám poskytne dležitost a prioritu jednotlivých uživatel. Rozdlte uživatele podle priority na: Klíoví uživatelé (Key users). Tato kategorie je zásadní pro trvalý úspch produktu. Pikládejte vtší význam požadavkm pedkládaným touto kategorií uživatel. Druhotní uživatelé (Secondary users). Ti budou produkt používat, ale jejich názor nemá žádný vliv na dlouhodobý úspch produktu. Pokud dochází k rozporu mezi požadavky druhotných uživatel a klíových uživatel, prioritu mají klíoví uživatelé. Nevýznamní uživatelé (Unimportant users). Tato kategorie uživatel má nejnižší prioritu. Zahrnuje obasné, neoprávnné uživatele bez zvláštních dovedností a osoby, které produkt zneužívají. Procento tohoto druhu uživatel cílem je posoudit míru významu pisuzovaného této kategorii uživatel. Pokud nkteré uživatele ve vztahu k produktu nebo organizaci považujete za dležitjší, pak je tuto skutenost nutno uvést, nebo by mohla ovlivnit zpsob vývoje produktu. Potebujete napíklad vdt, jestli existuje velký zákazník, který vznesl konkrétní požadavek na produkt a pokud nedostane to, o co stojí, mže vám vzniknout významná ztráta obchodu. Nkteré uživatele lze na seznam uvést jako uživatele bez žádného vlivu na produkt. To znamená, že tito uživatelé budou produkt užívat, ale nebudou na nm mít žádný zájem. Jinými slovy, uživatelé si nebudou ani stžovat, ani k produktu nijak nepispjí. Jakékoliv zvláštní požadavky této skupiny uživatel budou mít pi vývoji menší prioritu. Strana 16 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

17 3c. Úast uživatele (User participation) Tam, kde je to vhodné, piate ke kategorii uživatele, vyjádení jeho úasti, která je podle vašeho názoru nezbytná pro stanovení požadavk. Popište pedpokládanou formu úasti uživatele obchodní znalosti, prototypování uživatelského rozhraní, požadavky na uživatelnost, atd. Pokud je to možné, odhadnte minimální as, který vám uživatel musí vnovat, abyste byli schopni urit všechny jeho požadavky. ada projekt selže v dsledku nedostatené úasti uživatel; nkdy i proto, že požadovaná míra úasti nebyla jasn stanovena. Když si lidé mají zvolit mezi dokonením své každodenní práce a prací na novém projektu, dávají pednost své každodenní práci. Tento požadavek již od poátku jasn stanoví, jaké zdroje uživatele mají být pro projekt vylenny. 4 Nezbytná omezení (Mandated Constraints) Tato ást se vnuje omezením požadavk a konené podob produktu. 4a. Omezení v oblasti ešení (Solution constraints) Uvádjí se zde omezení na cest pi ešení problému. Mžete je považovat za nezbytná ešení. Peliv popište nezbytnou technologii vetn píslušných ísel verzí a zpsob mení pi testování plnní požadavk. Pokud je to možné, rovnž uvete dvody pro použití dané technologie. Zjistit omezení, která jsou souástí koneného produktu. Váš klient, zákazník nebo uživatel mohou upednostovat uritý design. Pokud tyto požadavky nesplníte, pak je ešení nepijatelné. Produkt musí používat souasný dvousmrný vysílací systém pro komunikaci mezi idii kamion. Produkt musí používat operaní systém Windows NT. Strana 17 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

18 Produkt musí být píruní zaízení. Chceme urit hranice, v nichž mžeme problém vyešit. Bume opatrní, protože každý, kdo má zkušenosti / znalosti v oblasti urité technologie, má sklon vidt požadavky z hlediska této technologie. V dsledku této tendence lidé zavádjí omezení v oblasti ešení z nesprávného dvodu a tato mylná omezení se pak snadno stanou souástí specifikace. Pokud zavedete mylné omezení, existuje nebezpeí, že nebudete mít tvrí volnost pi nacházení nejlepšího ešení problému. Omezení v oblasti ešení by mla pedstavovat pouze ta omezení, o nichž nelze pochybovat. Jinými slovy, a tento problém vyešíte jakkoliv, musíte použít tuto konkrétní technologii. Jakékoliv jiné ešení by bylo nepijatelné. 4b. Implementaní prostedí souasného systému (Implementation environment of the current system) Popisuje technologické a fyzické prostedí, v nmž bude produkt instalován. To zahrnuje automatická, mechanická, organizaní a další zaízení. Mezi n patí vedlejší systémy s vylouením lidského faktoru. Popsat technologické prostedí, pro njž musí být produkt zpsobilý. Prostedí vytváí omezení v oblasti vývoje produktu. Tato ást specifikace poskytuje dostatek informací o prostedí tak, aby projektanti navrhli produkt s úspšnou interakcí s okolní technologií. Z toho se odvíjejí provozní požadavky. To si lze ukázat na diagramu. Ikonka bude zastupovat samostatné zaízení nebo osobu (procesor). Nakreslete šipky, které urí interakci mezi procesory a oznate je jejich formou a obsahem. Veškeré souásti souasného systému bez ohledu na jejich druh, by mly být v popisu implementaního prostedí uvedeny. Pokud bude produkt mít na souasnou organizaci vliv, nebo pro ni bude dležitý, uvete rovnž organizaní schéma. Strana 18 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

19 4c. Partnerské aplikace (Partner applications) Popisuje aplikace, které nejsou souástí produktu, ale s nimiž produkt spolupracuje. To mohou být externí aplikace, komerní produkty nebo stávající interní aplikace. Poskytnout informace o konstrukních omezeních, které jsou zpsobeny využíváním partnerských aplikací. Na základ popisu nebo modelování tchto partnerských aplikací zjistíte a uríte potenciální problémy pi integraci. Tuto ást lze vyplnit na základ písemných údaj, model nebo odkaz na další specifikace. Údaje musí zahrnovat úplnou specifikaci všech rozhraní, které mají na produkt vliv. Posute pracovní kontextový model a zjistte, zda lze nkteré vedlejší systémy považovat za partnerské aplikace. Pro zjištní píslušných partnerských aplikací mže být rovnž nutné posoudit nkteré náležitosti celého kontextu produktu (= celé oblasti organizace, kde produkt, který popisujeme, je souástí této oblasti). 4d. Hotový software (Off-the-shelf software) Popisuje aplikace, které je nutno použít pro implementaci nkterých požadavk na produkt. Slouží ke zjištní a popsání stávajících komerních, svobodných, open source a dalších produkt, které je nutno do koneného produktu zalenit. Charakteristické chování a rozhraní balíku pedstavují konstrukní omezení. Tuto ást lze vyplnit na základ písemných údaj, model nebo odkaz na specifikaci dodavatele. Použití konkrétního balíku ešení je nezbytné. Pi shromažování požadavk mžete zjistit, že tyto požadavky jsou ve vážném rozporu s chováním a charakteristickými znaky balíku. Pamatujte, že použití Strana 19 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

20 balíku bylo nezbytné již ped zjištním celého rozsahu požadavk. Ve svtle tchto zjištní musíte zvážit, zda je po zjištní všech požadavk použití tohoto balíku životaschopné. Pokud se použití balíku nelze vyhnout, je teba vyadit rozporné požadavky. Mli byste rovnž zvážit, zda pro vás z užívání softwaru neplynou njaká právní omezení. To lze rovnž pokrýt v ásti 17 právní požadavky. 4e. Pedpokládané pracovní prostedí (Anticipated workplace environment) Popisuje prostedí, v nmž uživatelé budou používat a pracovat s produktem. Tato ást by mla popsat jakékoliv prvky pracovišt, které by mohly ovlivnit podobu produktu. Zjistit charakteristické znaky konkrétního místa, kde bude produkt používán, aby tak byly vyloueny jakékoliv obtíže pi užívání tohoto produktu. Tiskárna se nachází ve znané vzdálenosti od pracovního stolu uživatele. Toto omezení naznauje, že na tištný výstup by neml být brán velký zetel. Pracovišt je hluné, zvukové signály proto nemusejí fungovat. Pracovišt se nachází venku, proto musí být produkt vodotsný, mít displeje, které jsou viditelné na pímém slunením svtle a musí zohledovat vliv vtru pi tištném výstupu. Uživatel bude pracovat ve stoje nebo v pozici, v níž bude produkt držet. To sice naznauje možnost píruního produktu, nicmén pouze dkladná studie práce uživatele a pracovišt poskytne nezbytné údaje pro stanovení provozních požadavk. Konkrétní pracovní prostedí omezuje zpsob výkonu práce. Pestože by produkt ml pekonat jakékoliv pekážky, alternativn lze zvážit úpravu pracovišt. Strana 20 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

21 4f. Jak dlouhou dobu mají vývojái na vývoj systému? (How long do the developers have to build the system?) Zde je teba uvést jakékoliv známé termíny nebo možnosti jejich posunutí. Zjistit zásadní lhty a termíny, které mají vliv na požadavky na produkt. V pípad krátkého termínu je nutno požadavky omezit na cokoliv, co lze v této dob vyvinout. Stihnout plánované vydání softwarové verze. Mohou existovat další ásti obchodní innosti nebo softwarové produkty, které na produktu závisejí. Marketingové píležitosti. Plánované zmny obchodní innosti, které budou produkt využívat. Organizace mže napíklad otevírat nový závod a váš produkt je nezbytný pro zahájení výroby. Uvete stávající termínová omezení na základ uvedení datumu a stanovte dvody, pro jsou významná. Rovnž stanovte pedchozí data, ke kterým musí být souásti vašeho produktu k dispozici pro úely testování. Rovnž byste si mli položit otázky o dsledcích nesplnní termínu, jako napíklad: Co se stane, když systém nepostavím do...? Jaký je finanní dsledek nepostavení systému do? 4g. Jaký je finanní rozpoet systému? (What is the financial budget for the system?) Rozpoet systému vyjádený v penzích nebo dostupných zdrojích. Požadavky nesmí pekroit rozpoet. To mže omezovat poet požadavk, které lze zahrnout do produktu. Úelem této otázky je zjistit, zda je o produkt skuten zájem. Strana 21 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

22 Je reálné vyvinout produkt v rámci tohoto rozpotu? Pokud odpov na tuto otázku zní ne, klient není pevn rozhodnut pro vývoj produktu nebo produktu nepikládá dostatený význam. V každém pípad byste mli zvážit, zda má smysl ve vývoji pokraovat. 5 Jmenné konvence a definice (Naming Conventions and Definitions) Tato ást uvádí definice všech pojm a názv vetn zkratek používaných v tomto projektu. Slovníek obsahující význam všech pojm používaných pi specifikaci požadavk. Volte jména peliv, a to tak, abyste se vyvarovali rzných, nechtných význam. Tento slovníek by ml vycházet ze standardních pojm, která vaše organizace, odvtví používá. Pojmy by rovnž mly odrážet souasn používanou terminologii v pracovní oblasti. Slovníek obsahuje veškeré významné pojmy, které projekt používá. U každého pojmu uvete jeho strunou definici. Tato definice musí být odsouhlasena píslušnými zúastnnými osobami. Pojmy jsou velmi dležité. Vyvolávají význam, který vám, je-li peliv definován, ušetí hodiny vysvtlování. Pozornost vnovaná pojmm v této fázi projektu pomáhá zjistit možné oblasti nedorozumní. Slovníek sestavený v prbhu stanovování požadavk se používá a navazuje se na nj v prbhu celého projektu. Posypový vz vz používaný pro látky bránící námraze na silnicích v zimním období. Využijte stávající odkazové a datové slovníky. Pokud pojmy nejsou píliš zavádjící, vyvarujte se pejmenovávání již existujících výraz. Od poátku projektu klate draz na potebu vyvarovat se homonym a synonym a vysvtlete, jak zvyšují náklady na projekt. Strana 22 (celkem 64) Translation 2003 Eurotel Praha, spol s r. o.

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

X36SIN: Softwarové inženýrstv. enýrství í? Co to je. Píklad definice SI (SEI, CMU) Historie SI. Pro se SI na FEL uí? u.

X36SIN: Softwarové inženýrstv. enýrství í? Co to je. Píklad definice SI (SEI, CMU) Historie SI. Pro se SI na FEL uí? u. X36SIN: Softwarové inženýrstv enýrství Co to je softwarové inženýrstv enýrství í? Struneeno: Souhrn znalostí, metod, postup a praktik používaných pi vytváení a využívání softwarových produkt. Úvod Píklad

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID ESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT Brno, Okružní 31, PS 638 00 IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID Ing. Jindich Pošvá Brno, 2003 1. ÚVOD Zásadní význam pro realizaci právní úpravy metrologie v R bude

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

! " #!! $%! & '( &! & )% *! * "# $%&

!  #!! $%! & '( &! & )% *! * # $%& !! " #!! $%! & '( &! & )% *! * "# $%& '( )!!+),# *--- )*%+ 1) Abstrakt Tento dokument je referenní pírukou definující datový model MICHAEL. Datový model pedstavuje XML popis digitálních sbírek a souvisejících

Více