STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB STŘEDNĚDOBÝCH DLUHOPISŮ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB STŘEDNĚDOBÝCH DLUHOPISŮ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND"

Transkript

1 STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB STŘEDNĚDOBÝCH DLUHOPISŮ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

2 OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ INFORMACE O FONDU AUDITOR UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ ZPŮSOBEM UMOŽŇUJÍCÍM DÁLKOVÝ PŘÍSTUP HISTORICKÉ ÚDAJE O FONDU SHROMÁŽDĚNÍ PODÍLNÍKŮ ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI OBHOSPODAŘOVATEL FONDU ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ K ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI SEZNAM VEDOUCÍCH OSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A JEJICH FUNKCE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI KONSOLIDAČNÍ CELEK ADMINISTRÁTOR SEZNAM FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A SROVNATELNÝCH ZAHRANIČNÍCH FONDŮ, KTERÉ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OBHOSPODAŘUJE A PROVÁDÍ JEJICH ADMINISTRACI INVESTIČNÍ STRATEGIE A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ SKLADBA MAJETKU INVESTIČNÍ LIMITY JINÁ HLEDISKA INFORMACE O ZÁKAZECH PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ ÚVĚRŮ A ZÁPŮJČEK CHARAKTERISTIKA TYPICKÉHO INVESTORA RIZIKOVÝ PROFIL VŠEOBECNĚ O RIZIKU A RIZIKOVÝ PROFIL FONDU DRUHY RIZIK KONTROLA RIZIK INFORMACE O HISTORICKÉ VÝKONNOSTI SKUTEČNOSTI ROZHODNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ INFORMACE VÝKONNOST FONDU UPOZORNĚNÍ INVESTORŮM ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ FONDU PRAVIDLA JEDNÁNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU strana 2

3 6.2 ÚČETNÍ OBDOBÍ SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY FONDU OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A DLUHŮ FONDU POUŽITÍ ZISKU Z VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM FONDU ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH VYDÁVANÝCH FONDEM PODÍLOVÝ FOND MŮŽE VYTVÁŘET TŘÍDY PODÍLOVÝCH LISTŮ, KTERÉ SE OD SEBE LIŠÍ ZVLÁŠTNÍMI PRÁVY SPOJENÝMI S PODÍLOVÝMI LISTY DANÉ TŘÍDY PODÍLOVÉ LISTY FONDU PODLE TŘÍD OSOBA VEDOUCÍ SAMOSTATNOU EVIDENCI PRÁVA SPOJENÁ S PODÍLOVÝM LISTEM FONDU, ZPŮSOB A LHŮTY K JEJICH UPLATNĚNÍ ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA K PODÍLOVÉMU LISTU FONDU ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH FONDU STRUKTURA POPLATKŮ A NÁKLADŮ FONDU ZPŮSOB URČENÍ A STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI ZPŮSOB URČENÍ A STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY DEPOZITÁŘI ÚDAJE O DEPOZITÁŘI OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DEPOZITÁŘE POPIS ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK ČINNOSTI DEPOZITÁŘE A VYMEZENÍ JEHO ODPOVĚDNOSTI POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI ADMINISTRÁTORA DALŠÍ INFORMACE INFORMACE O STATUTU FONDU ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA FONDU KONTAKTNÍ MÍSTO K POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O DAŇOVÉM REŽIMU, KTERÝ SE VZTAHUJE NA FOND, DRŽBU A PŘEVOD PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDU ZPŮSOB A ČETNOST UVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, VÝROČNÍ ZPRÁVY FONDU A POLOLETNÍ ZPRÁVY FONDU ÚDAJE O ORGÁNU DOHLEDU FONDU VYDÁVÁNÍ NEBO ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDU UPOZORNĚNÍ INVESTORŮM INFORMACE O VYDÁVÁNÍ NEBO ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ strana 3

4 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU 1.1 Název podílového fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (dále jen Fond ). 1.2 Zkrácený název Fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů 1.3 Rozhodnutí o povolení Fond byl založen ke dni na základě povolení Federálního ministerstva financí ke vzniku podílového fondu s názvem Investiční rozvojový fond První Investiční a.s. otevřený podílový fond, které bylo potvrzeno dopisem Ministerstva financí ČR č.j.: 101/66376/1995 ze dne Informace o Fondu 1.5 Auditor Fond je otevřeným podílovým fondem, který není právnickou osobou a je založen na dobu neurčitou. Fond je standardním fondem. Nejedná se o řídící ani podřízený standardní fond. Fond může vytvářet třídy podílových listů, které se od sebe liší právy spojenými s podílovými listy dané třídy. Obchodní firma: IČ: Ernst & Young Audit, s.r.o. Sídlo: Na Florenci 2116/15 PSČ: Praha 1 Nové Město zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka (dále jen auditor ) 1.6 Uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup Uveřejněním informací (viz především čl a statutu Fondu) způsobem umožňujícím dálkový přístup se rozumí uveřejnění informací investiční společností na následující internetové adrese (URL adresa): Tato internetová adresa bude veřejnosti přístupná bezplatně a bez omezení prostřednictvím datové sítě internet. O zaslání dokumentů podle čl v elektronické podobě může podílník požádat na adrese: 1.7 Historické údaje o Fondu a) Fond byl založen ke dni na základě povolení Federálního ministerstva financí ke vzniku podílového fondu Investiční rozvojový fond První Investiční a.s. otevřený podílový fond, které bylo potvrzeno dopisem Ministerstva financí ČR č.j.: 101/66376/1995 ze dne b) Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 111/8386/1/1998 ze dne byla schválena změna statutu Fondu včetně změny názvu Fondu na První investiční a.s., IPB výnosový otevřený podílový fond. c) Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 211/14 370/1999 ze dne o povolení sloučení podílových fondů, které nabylo právní moci dne , došlo ke sloučení dvou uzavřených podílových fondů : První Investiční a.s., Český fond uzavřený podílový fond a První Investiční a.s., Moravskoslezský fond uzavřený podílový fond, s Fondem jako přejímajícím fondem. d) Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/130/2001/3 ze dne , které nabylo právní moci dne , došlo ke změně názvu Fondu na 1. IN Výnosový fond, otevřený podílový fond První investiční společnosti, a.s. e) Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/24/2003/1 ze dne , které nabylo právní moci dne , došlo po uplynutí tří měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ke sloučení podílových fondů: ČSOB český peněžní trh, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond, ČSOB český dluhopisový, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond, 1. IN Fond peněžního trhu, otevřený podílový fond První investiční společnosti, a.s., a 1. IN Dluhopisový fond, otevřený podílový fond První investiční společnosti, a.s., s Fondem jako přejímajícím fondem. Ode dne sloučení se změnil název Fondu na ČSOB bond mix, otevřený podílový fond První investiční společnosti, a.s. strana 4

5 f) Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/14/2/2004/2 ze dne , které nabylo právní moci dne , byla schválena změna statutu Fondu včetně změny názvu Fondu na ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond. g) Rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j.: 41/N/116/2004/4 ze dne , které nabylo právní moci dne , byla schválena změna statutu Fondu a přeměna fondu na standardní podílový fond. Rozhodnutím byly dále schváleny smluvní podmínky pro koupi a odkup podílových listů Fondu. h) Rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j.: 41/N/116/2005/4 ze dne , které nabylo právní moci dne , byla schválena změna statutu Fondu. Rozhodnutím byly dále schváleny smluvní podmínky pro koupi a odkup podílových listů Fondu. i) Rozhodnutím České národní banky č.j.: 41/N/58/2006/2 ze dne , které nabylo právní moci dne , byla schválena změna statutu Fondu. j) Rozhodnutím České národní banky č.j. Sp/541/102/2007/2 ze dne , které nabylo právní moci dne , byla schválena změna statutu Fondu. k) Rozhodnutím České národní banky č.j. 2008/10932/570 ze dne , které nabylo právní moci dne , byla schválena změna statutu Fondu. l) Rozhodnutím České národní banky č.j. 2009/6385/570 ze dne , které nabylo právní moci dne , byly schváleny změny statutu Fondu. m) Rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/1825/570 ze dne , které nabylo právní moci dne , byly schváleny změny statutu Fondu. n) Rozhodnutím České národní banky č.j. 2011/2679/570 ze dne , které nabylo právní moci dne , byly schváleny změny statutu Fondu. o) Rozhodnutím České národní banky č.j. 2012/5027/570 ze dne , které nabylo právní moci dne , bylo schváleno nové úplné znění statutu Fondu. p) Rozhodnutím České národní banky č.j.: 2013/8164/570 ze dne , které nabylo právní moci dne bylo schváleno nové úplné znění statutu Fondu. q) Rozhodnutím České národní banky č.j.: 2014/076129/570 ze dne , které nabylo právní moci dne bylo schváleno nové úplné znění statutu Fondu. r) Na základě rozhodnutí České národní banky č.j. 2015/091745/CNB/570 ze dne , které nabylo právní moci dne , došlo k rozhodnému dni ke sloučení podílového fondu ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond, do fondu ČSOB bond mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond. K rozhodnému dni sloučení došlo ke změně názvu Fondu na ČSOB Střednědobých dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond. 1.8 Shromáždění podílníků Shromáždění podílníků není zřízeno. 2 ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 2.1 Obhospodařovatel Fondu Obchodní firma: IČ: Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5 ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost PSČ: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Výše základního kapitálu: , - Kč, splaceno: 100 % Datum zápisu do obchodního rejstříku: (dále jen investiční společnost ) 2.2 Rozhodnutí o povolení k činnosti investiční společnosti Vydáno: Českou národní bankou Datum vydání: Číslo jednací rozhodnutí: 2011/13303/570 strana 5

6 Datum nabytí právní moci rozhodnutí: Toto povolení ruší a nahrazuje povolení ze dne vydané pod č.j. 105/689/B/1998 Komisí pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne Seznam vedoucích osob investiční společnosti a jejich funkce Představenstvo Jaroslav Mužík, předseda představenstva nar.: vzdělání: praxe: Jan Barta, člen představenstva MBA - The Nottingham Trent University 3 roky praxe na kapitálovém trhu nar.: vzdělání: Universita Karlova Praha, Graduate School of Banking Dallas praxe: 22 let na kapitálovém trhu Aleš Zíb, člen představenstva nar.: vzdělání: praxe: VŠE Praha, FJFI ČVUT 10 let praxe na kapitálovém trhu Nicole Krajčovičová, člen představenstva nar.: vzdělání: praxe: VŠE Praha, MBA - Masarykův ústav vyšších studií při ČVUT, ve spolupráci se Sheffield Hallam University, Velká Británie 16 let praxe na kapitálovém trhu Komise pro cenné papíry (od Česká národní banka) schválila osoby uvedené v čl jako způsobilé pro zajištění odpovídajících odborných činností spojených s provozem Fondu v rozsahu požadovaném zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, (dále jen ZISIF ). Požadované doklady a čestná prohlášení o jejich dosaženém vzdělání, o odborné praxi, o jejich důvěryhodnosti a odborné kvalifikaci jsou uloženy v České národní bance Uvedené vedoucí osoby splňují podmínku neslučitelnosti funkcí podle ZISIF a řádnému výkonu jejich funkce nebrání žádná jiná jejich činnost. Mimo investiční společnost tyto osoby nevykonávají žádné činnosti mající vztah k činnosti investiční společnosti nebo k Fondu. 2.4 Předmět podnikání investiční společnosti Předmětem podnikání investiční společnosti je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a provádění administrace investičních fondů, a to jak fondů kolektivního investování, tak fondů kvalifikovaných investorů. Investiční společnost může dále obhospodařovat majetek zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management) podle 11 odst. 1 písm. c) ZISIF a dále může poskytovat investiční poradenství týkající se investičního nástroje podle 11 odst. 1 písm. f) ZISIF. Investiční společnost je obhospodařovatelem, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit uvedený v 16 ZISIF Investiční společnost je zapsána v seznamu investičních společností, který vede Česká národní banka. Investiční společnost není zapsána v seznamu investičních společností nebo obhospodařovatelů se sídlem v cizím státě, kteří jsou oprávněni obhospodařovat investiční fondy ani v seznamu hlavních administrátorů nebo administrátorů se sídlem v cizím státě, kteří jsou oprávněni provádět administraci investičních fondů. 2.5 Konsolidační celek Investiční společnost je součástí konsolidačního celku KBC Asset Management NV, se sídlem Havenlaan 2, B-1080 Brussel, Belgické království. Společnost KBC Asset Management NV je součástí skupiny KBC Group NV. Konsolidovaná účetní závěrka KBC Group NV zahrnuje všechny dceřiné společnosti, které jsou skupinou kontrolovány. Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena v souladu s mezinárodními účetními standardy. strana 6

7 2.6 Administrátor Administraci fondu vykonává obhospodařovatel V rámci administrace vykonává investiční společnost pro Fond následující činnosti: a) vedení účetnictví, b) zajišťování právních služeb, c) compliance, d) vyřizování stížností a reklamací investorů, e) oceňování jeho majetku a dluhů, f) výpočet aktuální hodnoty cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru vydávaného Fondem, g) zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním, h) vedení seznamu vlastníků zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem, i) rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondu, j) zajišťování vydávání a odkupování zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem, k) vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy, l) vyhotovení a aktualizace sdělení klíčových informací Fondu a provádění jeho změn, m) vyhotovení propagačního sdělení Fondu n) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů podílníkům, obmyšleným nebo společníkům tohoto fondu a jiným osobám, o) oznamování údajů a poskytování dokumentů České národní bance nebo orgánu dohledu jiného členského státu, p) výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu, např. výkon poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, q) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu, r) vedení evidence o vydávání a odkupování a zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem Investiční společnost může výkonem jednotlivé výše uvedené činnosti pověřit jiného při splnění podmínek ZISIF. 2.7 Seznam fondů kolektivního investování a srovnatelných zahraničních fondů, které investiční společnost obhospodařuje a provádí jejich administraci Standardní fondy: ČSOB Akciový střední a východní Evropa, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond ČSOB Střednědobých dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond ČSOB Akciový realitní, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond Speciální fondy shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti: ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond ČSOB středoevropský, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond ČSOB institucionální - nadační, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond ČSOB Vyvážený dividendový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond strana 7

8 ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond Fondy kvalifikovaných investorů nabízené v České republice: Securities Holdings Fund, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond PROFIT, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond Premium 3, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. Zahraniční fondy srovnatelné se standardním fondem nabízené ve Slovenské republice: ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Privátny o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Vyvážený o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Rastový o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB EURO KONTO o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Svetový akciový o.p.f. 3 INVESTIČNÍ STRATEGIE A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ 3.1 Způsob investování Fond investuje peněžní prostředky shromážděné vydáváním podílových listů převážně do dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu denominovaných v CZK nebo v jiné měně, a to v EUR nebo v USD, včetně zahraničních cenných papírů, nebo je ukládá na účty u bank vedené pro Fond Cílem investiční strategie Fondu je vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat trvalého růstu hodnoty podílového listu Fondu při řízeném omezení rizik. Zisk z výsledků hospodaření s majetkem Fondu je buď v plném rozsahu ponecháván v majetku Fondu, nebo je vyplacen ve formě dividendy. Bližší informace o použití zisku jsou uvedeny v čl Fond je podle klasifikace AKAT dluhopisovým fondem Fond investuje zejména do dluhopisů denominovaných v CZK nebo v jiné měně, a to v EUR nebo v USD, či do jiných úročených investic přinášejících pevný výnos. Modifikovaná durace Fondu se bude pohybovat v rozmezí 1,5 až 4,5 roku Žádné záruky třetích stran nejsou při investicích Fondu poskytovány Fond nezamýšlí kopírovat žádný určitý index Fond nezamýšlí sledovat určitý index nebo ukazatel (benchmark) Investice ve fondu jsou obecně určovány globální investiční strategií společnosti ČSOB Asset Management. Tato strategie je aktualizovaná měsíčně v rámci investičního procesu probíhajícího v celé skupině KBC Asset Management NV a je založena na taktickém umisťování aktiv. Fond tak přizpůsobuje své portfolio aktuální situaci na trhu a výhledu na další období. Portfoliomanažer má pravomoc se od uvedené strategie odchylovat v rámci rozpětí povoleného Investičním výborem investiční společnosti. 3.2 Skladba majetku Pravidla pro skladbu majetku fondu vycházejí z nařízení vlády č. 243/2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení o technikách ) Fond zejména investuje do těchto aktiv: a) tuzemské dluhové cenné papíry a obdobné investiční nástroje b) zahraniční dluhové cenné papíry a obdobné investiční nástroje c) nástroje peněžního trhu strana 8

9 d) cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním fondem pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně finanční měnové deriváty v podobě derivátů přijatých k obchodování na regulovaném trhu i nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu Fond může investovat do doplňkového likvidního majetku, kterým jsou pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně s dobou do splatnosti nejdéle 1 rok (zejména běžné a termínované účty u bank) za některou z následujících osob: i. Česká národní banky nebo centrální banka jiného státu, ii. banka se sídlem v České republice, iii. zahraniční banka, která má pobočku umístěnou v České republice, iv. zahraniční banka, která má sídlo v jiném členském státě a která nemá pobočku umístěnou v České republice, nebo v. zahraniční banka nebo obdobná osoba, která má sídlo ve třetí zemi vyžadující dodržování pravidel obezřetnosti, která jsou srovnatelná s pravidly obezřetnosti podle práva Evropské unie Fond rozkládá riziko spojené s investováním a nakládá s majetkem v souladu se ZISIF Investice Fondu se skládají z: a) investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen členský stát ) (dále jen regulovaný trh ),, b) investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které byly přijaty k obchodování na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, s nímž obchoduje na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, vedeném Českou národní bankou c) nově emitovaných investičních cenných papírů, vyplývá-li z emisních podmínek, že bude podána žádost o přijetí k obchodování na některém z výše uvedených trhů a to tak, aby cenné papíry byly přijaty k obchodování do 1 roku ode dne, ke kterému bylo ukončeno jejich vydávání. d) Fond do svého portfolia nakupuje státní, komunální i obchodními společnostmi emitované likvidní dluhové cenné papíry za předpokladu, že jejich bonita odpovídá požadavkům tohoto statutu vyjmenovaným v čl a tohoto statutu. e) Fond může nabýt investiční cenný papír bez ohledu na to, zda byl zcela splacen Do jmění Fondu lze nabýt cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydaný standardním fondem nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem, který, podle svého statutu nebo srovnatelného dokumentu, investuje nejvýše 10 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy Do jmění Fondu lze nabýt cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydaný speciálním fondem nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem, jestliže a) podle statutu nebo srovnatelného dokumentu fondu, který tento cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydal, investuje tento fond nejvýše 10 % hodnoty svého majetku do cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy, b) podle statutu nebo srovnatelného dokumentu fondu, který tento cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydal, je jedinou činností nebo jediným účelem tohoto fondu shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti vydáváním cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů a společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, a další správa tohoto majetku, c) podle statutu nebo srovnatelného dokumentu fondu, který tento cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydal, nelze do jmění tohoto fondu nabýt jiné majetkové hodnoty než ty, které lze podle tohoto nařízení nabýt do jmění standardního fondu, strana 9

10 d) jsou tyto cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry odkupovány ve lhůtách kratších než 1 rok nebo se zajišťuje, že se kurz nebo cena těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů na evropském regulovaném trhu, nebo na trhu uvedeném v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, vedeném Českou národní bankou, významně neodchyluje od jejich aktuální hodnoty, e) obhospodařovatel fondu, který tyto cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydal, má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo, podléhá dohledu tohoto orgánu dohledu a tento orgán dohledu a Česká národní banka se dohodly na výměně informací nezbytných k výkonu dohledu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, f) obhospodařovatel fondu, který tyto cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydal, dodržuje pravidla obezřetnosti srovnatelná s pravidly obezřetnosti podle práva Evropské unie, g) podle svého statutu nebo srovnatelného dokumentu investuje tak, aby bylo zajištěno rozložení rizika, a h) za fond, který tento cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydal, je vyhotovována a uveřejňována pololetní zpráva a výroční zpráva, které umožňují posouzení situace tohoto fondu z hlediska majetku, výnosů a nakládání s majetkem tohoto fondu v účetním období, k němuž se vztahují Do jmění Fondu lze nabýt cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydaný fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem bez ohledu na to, zda byl zcela splacen Technikami, které může Fond používat k obhospodařování majetku Fondu, jsou pouze repo obchody a finanční deriváty, a to jen tehdy, jestliže: a) se vztahují k investičním cenným papírům a k nástrojům peněžního trhu, b) jsou použity výhradně za účelem efektivního obhospodařování Fondu a za účelem 1. snížení rizika souvisejícího s investováním na účet Fondu, 2. snížení nákladů souvisejících s investováním na účet Fondu, nebo 3. získání dodatečného kapitálu nebo dosažení dodatečných výnosů, jestliže je podstupované riziko v souladu s rizikovým profilem Fondu, c) použitím těchto technik nejsou obcházena pravidla stanovená tímto nařízením a určená statutem Fondu ani investiční strategie Fondu a d) dluhy Fondu vyplývající z použití těchto technik jsou vždy plně kryty majetkem Fondu Pojmem repo, aniž se jedná o pojem repo obchod, se rozumí prodej nebo jiný převod majetkové hodnoty se současně sjednanou zpětnou koupí nebo jiným zpětným převodem. Pojmem reverzní repo, se rozumí koupě nebo jiný převod majetkové hodnoty se současně sjednaným zpětným prodejem nebo jiným zpětným převodem Repo obchody a reverzní repo obchody mohou být používány za těchto podmínek: a) protistranou je instituce podle 6 odst. 3 nařízení vlády č. 243/2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen nařízení o technikách ), která podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo. b) repo lze sjednat jen tehdy, lze-li závazek z něj vypovědět bez výpovědní doby nebo s výpovědní dobou kratší než 7 dní. c) majetkové hodnoty, které jsou v rámci repo obchodu předmětem prodeje, nákupu nebo jiného převodu, musí byt dostatečně diverzifikovány. Platí, že hodnoty jsou diverzifikovány z hlediska emitentů, netvoří-li cenné papíry a zaknihované cenné papíry vydané jedním emitentem více než 20% hodnoty majetku Fondu d) peněžní prostředky získané z repo obchodu Fond investuje pouze do pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně, cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydaných krátkodobým fondem peněžního trhu nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem, je-li tento fond krátkodobým fondem peněžního trhu, dluhopisů vydaných státem s ratingem v investičním stupni nebo je lze využít ke sjednání reverzního repa, jehož jinou smluvní stranou je osoba uvedená v 72 odst. 2 ZISIF e) reverzní repo lze sjednat jen tehdy, lze-li závazek z něj vypovědět bez výpovědní doby nebo s výpovědní dobou kratší než 7 dní nebo lze-li peněžní prostředky, které jsou předmětem reverzního repa, kdykoli strana 10

11 získat zpět, a to včetně výnosů, popřípadě v tržní hodnotě (mark-to-market), je-li pro oceňování tohoto reverzního repa používána tržní hodnota f) předmětem reverzních repo obchodů mohou být pouze majetkové hodnoty splňující následující podmínky: i. musí být vysoce likvidní a musí být přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členského státu (dále jen regulovaný trh ) Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen členský stát ), ii. musí být oceňovány každý pracovní den a nesmí být vysoce volatilní, ledaže je jejich hodnota při oceňování přiměřeně snížena (haircut), iii. nesmí být vydány osobou, která není nezávislá na jiné smluvní straně, ani emitentem, kterému byl udělen úvěrový rating v jiném než investičním stupni, a iv. musí být v majetku standardního fondu nebo v opatrování osoby, která je nezávislá na jiné smluvní straně. g) majetkové hodnoty, které jsou předmětem reverzního repa, nelze po dobu trvání reverzního repa zatížit absolutním majetkovým právem nebo převést na jinou osobu, nejde-li o zpětný prodej nebo jiný zpětný převod na jinou smluvní stranu Na účet Fondu lze sjednat finanční derivát přijatý k obchodování na regulovaném trhu členského státu, je-li hodnotou, k níž se vztahuje hodnota tohoto derivátu, pouze a) majetková hodnota uvedená v 3 až 15 nařízení o technikách, kterou lze podle investiční strategie tohoto fondu uvedené ve statutu tohoto fondu nabýt do jmění tohoto fondu, b) úroková míra, měnový kurz nebo měna, nebo c) finanční index, který je dostatečně diverzifikován, dostatečně reprezentativní a veřejně přístupný Fond může za účelem řízení měnového či úrokového rizika obchodovat též s finančními deriváty nepřijatými k obchodování na regulovaném trhu členského státu. Fond může investovat do finančních derivátů nepřijatých k obchodování na regulovaných trzích předpokladu, že: a) se hodnota tohoto derivátu vztahuje pouze k hodnotám uvedeným v 12 písm. a) až c) nařízení o technikách, b) se tento derivát oceňuje spolehlivě a ověřitelně každý pracovní den, c) může obhospodařovatel Fondu tento derivát z vlastního podnětu kdykoliv postoupit nebo vypovědět anebo jinak ukončit za částku, které lze dosáhnout mezi smluvními stranami za podmínek, které nejsou pro žádnou ze stran významně nerovnovážné, nebo může za tuto částku uzavřít nový derivát, kterým kompenzuje podkladová aktiva tohoto derivátu postupem stanoveným v 37 nařízení o technikách, a d) je tento derivát sjednán s přípustnou protistranou, která podléhá dohledu České národní banky, orgánu dohledu jiného členského státu nebo orgánu dohledu jiného státu Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nepřesáhnou fondový kapitál Fondu (NAV). Ekonomická charakteristika nejčastěji používaných typů derivátů je následující: a) FX forward nákup jedné měny a prodej druhé měny s vypořádáním v budoucnu za předem dohodnutý kurz. b) FX swap - nákup jedné měny a prodej druhé měny s vypořádáním ve spotové valutě (tj. s vypořádání max. do 2 dnů) a zároveň zpětný nákup druhé měny a prodej první měny s vypořádáním ve forwardové valutě (tj. v budoucnu za předem dohodnutý kurz). Obě transakce se uzavírají ve stejném okamžiku a objemu. c) Úrokový swap (IRS) - smluvní strany se dohodnou na jistině a období, ve kterých se budou platit dohodnuté úroky, kdy jedna strana po celé období úrokového swapu platí úroky na základě úrokové sazby stanovené jedním způsobem a druhá strana platí úrokovou sazbu stanovenou jiným způsobem, kdy způsob odvození úrokových sazeb je stanoven už při uzavření IRS. d) Cross Currency swap (CCS) - smluvní strany se dohodnou na jistině a období, na jejichž počátku si vymění jistiny v dohodnutých měnách za dohodnutý kurz, následně si platí dohodnuté úroky v příslušných měnách a na závěr si opět vymění (vrátí) jistiny v dohodnutých měnách. Způsob odvození úrokových sazeb a směnné kurzy jsou stanoveny už při uzavření CCS. Rizika spojená s těmito deriváty budou posuzována komplexně, tj. bude posuzováno jak riziko vlastního nástroje, tak riziko protistran a podkladového aktiva nebo nástroje. strana 11

12 Vzhledem k tomu, že uvedené deriváty budou používány zejména k zajištění rizik, spočívá největší riziko s nimi spojené v tom, že vývoj úrokových sazeb, kurzů měny apod. bude mít opačný než očekávaný vývoj a Fond tak přijde o možnost vytvořit dodatečný výnos Fond může rovněž operovat i s výslovně neuvedenými typy finančních derivátů, pokud jsou v souladu s jeho investičními cíli Jednotlivá rizika spojená s investicemi podle čl až statutu jsou uvedena v části 4 statutu Informace o rizicích Limit vůči jedné smluvní straně při investování do investičních cenných papírů a do nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem a vkladu u tohoto emitenta nesmí překročit 20 % hodnoty majetku Fondu. Riziko protistrany vůči smluvní straně při využití finančních derivátů nesmí překročit 5 %, respektive 10 % hodnoty majetku Fondu, je-li smluvní stranou osoba uvedená v čl statutu. Při výpočtu rizika protistrany se postupuje podle ustanovení 65 odst. 2 až 4 nařízení o technikách Fond nevyužívá pákový efekt Fond nehodlá koncentrovat své investice v určitém průmyslovém odvětví, státě či regionu ani v jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv s výjimkou uvedenou v čl statutu. 3.3 Investiční limity Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané jedním emitentem mohou tvořit nejvýše 5 % hodnoty majetku Fondu, pokud tento statut nestanoví jinak Fond může investovat až 10% hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem a až 20 % hodnoty majetku Fondu do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných emitenty v rámci celku, za který se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka; součet těchto investic však nesmí překročit 40 % hodnoty majetku Fondu Fond může investovat až 100 % hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát (dluhopisy, které vydala nebo za ně převzala záruku Česká republika), územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států. V majetku Fondu musí být v každém okamžiku cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry nejméně z 6 různých emisí, přičemž cenné papíry zaknihované cenné papíry z jedné emise nesmí tvořit více než 30 % hodnoty majetku Fondu Fond může investovat až 25 % hodnoty svého majetku do dluhopisů vydaných jednou bankou, jedním spořitelním a úvěrním družstvem nebo jednou zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě a podléhá dohledu tohoto státu chránícímu zájmy vlastníků dluhopisů, jsou-li peněžní prostředky získané emisí těchto dluhopisů investovány do takových druhů majetku, které do dne splatnosti dluhopisů kryjí závazky emitenta z těchto dluhopisů a které mohou být v případě platební neschopnosti emitenta přednostně použity ke splacení dluhopisu a k vyplacení výnosů; součet těchto investic však nesmí překročit 80 % hodnoty majetku Fondu Pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za jednou z osob uvedených v čl tohoto statutu nesmí tvořit více než 20 % hodnoty majetku Fondu Do jmění Fondu nelze nabýt více než a) 10 % z celkové jmenovité hodnoty nebo z celkového počtu akcií, které vydal jeden emitent a s nimiž nejsou spojena hlasovací práva, b) 10 % z celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, které vydal jeden emitent, a c) 10 % z celkové jmenovité hodnoty nebo celkového počtu nástrojů peněžního trhu, které vydal jeden emitent, nejde-li o cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát nebo územní samosprávný celek členského státu, nebo které vydala mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských stát Do jmění Fondu lze nabýt cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem až do výše 10 % hodnoty majetku Fondu Do jmění Fondu nelze nabýt více než 25 % z hodnoty fondového kapitálu jednoho investičního fondu nebo srovnatelné veličiny zahraničního investičního fondu. strana 12

13 3.3.9 Riziko protistrany plynoucí z finančních derivátů přijatých i nepřijatých k obchodování regulovaných trzích odpovídající součtu kladných reálných hodnot těchto derivátů a z technik obhospodařování Fondu nesmí u jedné smluvní strany překročit a) 10 % hodnoty majetku Fondu, je-li touto smluvní stranou osoba uvedená v čl tohoto statutu, nebo b) 5 % hodnoty majetku Fondu, je-li touto smluvní stranou jiná osoba než osoba uvedená v čl tohoto statutu Při výpočtu rizika protistrany podle čl se postupuje podle 22 odst. 2 až 4 Nařízení o technikách Součet hodnoty investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, hodnot pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtů v české nebo cizí měně za jedním emitentem a hodnot expozice vůči riziku protistrany plynoucího z finančních derivátů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu spojeného s tímto emitentem nesmí překročit 20 % hodnoty majetku Fondu; tím nejsou dotčena ustanovení čl a tohoto statutu Do investičních cenných papírů uvedených níže lze investovat více než 10 % hodnoty majetku Fondu: 1. investiční cenný papír, a) který je přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě, nebo b) který je přijat k obchodování na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, nebo s nímž se obchoduje na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, jsou-li tyto trhy uvedeny v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, vedeném Českou národní bankou, 2. investiční cenný papír z nové emise, a) vyplývá-li z jeho emisních podmínek závazek emitenta, že bude podána žádost o přijetí k obchodování na některém z trhů uvedených v písmeni a), a b) je-li žádost o jeho přijetí k obchodování na některém z trhů uvedených v písmeni a) podána tak, aby byl tento investiční cenný papír přijat k obchodování do 1 roku ode dne, ke kterému bylo ukončeno jeho vydávání, 3. investiční cenný papír vydaný fondem kolektivního investování, který neodkupuje jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem, dodržuje-li obhospodařovatel takového fondu některý z kodexů řízení a správy společnosti a podléhá-li dohledu České národní banky, orgánu dohledu jiného členského státu nebo orgánu dohledu jiného státu, který při výkonu dohledu přispívá k ochraně investorů, 4. investiční cenný papír, jehož hodnota se vztahuje k majetkovým hodnotám, kterými mohou být i jiné majetkové hodnoty než majetkové hodnoty uvedené v 3 až 15 nařízení o technikách, 5. dluhopis vydaný státem, centrální bankou státu, bankou nebo zahraniční bankou anebo za který převzal záruku stát, není-li investičním cenným papírem uvedeným výše Do níže uvedených nástrojů peněžního trhu lze investovat maximálně 10 % hodnoty majetku Fondu: nástroj peněžního trhu, který není přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě, jestliže a) byl vydán územním samosprávným celkem členského státu, centrální bankou členského státu, Evropskou centrální bankou, Evropskou unií, Evropskou investiční bankou, státem nebo členem federace, nebo mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je jeden nebo více členských států, nebo za něj tyto subjekty převzaly záruku, b) byl vydán emitentem, jímž vydané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo který je přijat k obchodování na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, nebo s nímž se obchoduje na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, jsou-li tyto trhy uvedeny v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, vedeném Českou národní bankou c) byl vydán osobou, nebo za něj převzala záruku osoba, i. která podléhá dohledu České národní banky nebo orgánu dohledu jiného členského státu, ii. která má sídlo v členském státě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj náležícím k signatářům mezinárodní smlouvy General Arrangements to Borrow (členskému státu skupiny G10), iii. která je hodnocena alespoň investičním stupněm ratingu vydaným ratingovou agenturou registrovanou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury, nebo strana 13

14 iv. jejíž hloubková analýza prokazuje, že pravidla pro dohled, kterým podléhá, jsou srovnatelná s pravidly pro dohled plynoucími z práva Evropské unie Investiční limity stanovené v čl tohoto statutu, limity pro cenné papíry a nástroje peněžního trhu, limity pro finanční deriváty a limity pro pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně nelze sčítat a součet hodnot investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, hodnot pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtů v české nebo cizí měně za tímto emitentem a hodnot expozice vůči riziku protistrany plynoucího z finančních derivátů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu spojeného s tímto emitentem nesmí překročit 35 % hodnoty majetku ve Fondu. 3.4 Jiná hlediska Rating (hodnocení kredibility): Nastavení limitů Ratingu vychází ze stupnic ratingových agentur Standard and Poor s, Fitch Ratings a Moody s. Pro posouzení konkrétního nástroje v případě nepodřízených dluhopisů je nutný rating alespoň jedné z uvedených agentur. Jsou-li k dispozici ratingy dvou nebo tří agentur, je rozhodující nejhorší z udělených hodnocení. Ve statutu Fondu je požadovaná úroveň ratingu vyjádřena podle stupnice Standard and Poor's (S&P). Pro hodnocení dluhopisů se používají ratingy v uvedeném pořadí: 1. rating emise; 2. rating dlouhodobých závazků emitenta v měně emise; 3. rating dlouhodobých závazků emitenta; 4. rating dlouhodobých závazků ručitele v měně emise; 5. rating dlouhodobých závazků ručitele. Platí, že pokud není k dispozici rating první v pořadí, použije se rating následující v pořadí. V případě podřízených dluhopisů se při stanovení Ratingu postupuje obdobně s tím, že pořadí ratingů je následující: 1. rating emise; 2. rating podřízených závazků emitenta; 3. rating dlouhodobých závazků ručitele nebo rating podřízených závazků ručitele podle charakteru ručení (nepodřízené nebo podřízené ručení). Zdroje jednotlivých ratingů pro stanovení výsledné hodnoty Ratingu volí investiční společnost podle své úvahy tak, aby byla zajištěna co možná nejvyšší vypovídací schopnost výsledného hodnocení. Omezení Ratingu uvedená ve statutu Fondu se nevztahují na investice Fondu uskutečňované prostřednictvím nákupu podílových listů standardních či speciálních fondů do majetku Fondu Fond do svého portfolia nakupuje investiční cenné papíry s Ratingem minimálně na úrovni investičního stupně, tj. v současné době BBB- a vyšší, přičemž cenné papíry s nejnižším povoleným Ratingem, tj. BBB-, mohou tvořit max. 10% majetku Fondu. Podmínka minimálního Ratingu na úrovni investičního stupně se pro účely limitu uvedeného v předchozí větě uplatňuje v okamžiku pořízení investičního cenného papíru do majetku Fondu. 3.5 Informace o zákazech Majetek Fondu nesmí být použit k poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, které nesouvisí s jeho obhospodařováním Majetek Fondu nelze použít k poskytnutí daru, k zajištění dluhu jiné osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s obhospodařováním majetku Fondu Fond nesmí uzavírat smlouvy o prodeji investičních nástrojů, které Fond nemá ve svém majetku nebo které má na čas přenechány Fond nesmí investovat do drahých kovů ve smyslu nařízení vlády, ani do certifikátu, který zastupuje drahý kov. 3.6 Podmínky pro přijímání úvěrů a zápůjček Úvěr nebo zápůjčku lze na účet Fondu přijmout jen, jestliže a) splatnost tohoto úvěru nebo této zápůjčky není delší než 6 měsíců a b) součet hodnoty všech takto přijatých úvěrů a zápůjček nepřekročí 10 % hodnoty majetku Fondu Limit expozice Fondu vztahující se k finančním derivátům není dotčen ustanovením čl Charakteristika typického investora Typickým investorem Fondu je investor s průměrnou zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, který chce dosáhnout definovaných investičních cílů, a to ve střednědobém investičním horizontu. Riziko Fondu spočívá zejména v koncentračním, úvěrovém a tržním riziku. Fond není vystaven měnovému riziku. Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do dluhopisů, s obvyklou kolísavostí (volatilitou) cen na dluhopisových trzích, měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice a měl by být ochoten odložit investovaný kapitál na dobu nejméně 3 let. strana 14

15 3.7.2 Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat riziko koncentrace vyplývající z investic do stejného druhu investičních nástrojů a stejné geografické oblasti. 4 RIZIKOVÝ PROFIL 4.1 Všeobecně o riziku a rizikový profil Fondu Kurzy cenných papírů na kapitálových trzích mohou klesat i stoupat a jejich vývoj nelze předvídat. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou pro dosažení stejných výnosů v budoucnosti. Investiční společnost se snaží minimalizovat rizika spojená s investováním do cenných papírů a zvyšovat pravděpodobnost dosažení výnosu. Úspěch ani návratnost investice však nelze zaručit Aktuální hodnota podílového listu Fondu může v porovnání s jeho pořizovací cenou klesat nebo stoupat. Prodá-li investor podílové listy Fondu v okamžiku, kdy kurzy cenných papírů v majetku Fondu klesly oproti kurzu v době jejich nabytí, má to za následek, že prostředky, které na nákup těchto podílových listů vynaložil, nedostane v plné výši zpět Rizikový profil Fondu vycházející z poměru rizika a výnosů je vyjádřen především syntetickým ukazatelem (tzv. synthetic risk and reward indicator - SRRI): Fond byl zařazen do rizikové skupiny 3. Tento údaj označuje jak potenciální výnos investice, tak související rizikovost fondu. Čím vyšší toto číslo je, tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný, a můžete tedy utrpět i ztrátu. Ani nejnižší číslo neznamená, že je investice zcela bez rizika, naznačuje však, že v porovnání s vyššími čísly tato investice nabízí sice nižší, ale předvídatelnější výnos. Toto číslo je vypočteno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil fondu do budoucna. Ukazatel rizika a výnosu se pravidelně přehodnocuje a může se proto zvyšovat i snižovat. Údaj se vypočítává pro investora investujícího v CZK. Zařazení fondu do rizikové skupiny 3 odpovídá historické proměnlivosti hodnoty podílových listů způsobené umístěním aktiv do státních nebo podnikových dluhopisů nebo dluhopisů finančních institucí. Nejaktuálnější informaci o výši syntetického ukazatele lze zjistit ve sdělení klíčových informací Fondu a na internetové adrese podle čl statutu Fondu. 4.2 Druhy rizik Tržní riziko riziko spojené s nepříznivým pohybem ceny nebo hodnoty jednotlivých majetkových hodnot v majetku ve Fondu včetně hodnoty zajišťovacích operací a aktiv obecně (především kurzů cenných papírů, měn nebo úrokových sazeb). Tento nepříznivý vývoj může souviset s makroekonomickou situací, ekonomickou situací jednotlivých emitentů nebo i s událostmi, které vývoj na trzích ovlivňují nepřímo, např. politická situace Úrokové riziko - je riziko změny úrokových sazeb. Jedná se o speciální součást tržního rizika. Změny tržních úrokových sazeb mohou mimo jiné vyplývat ze změny hospodářské situace a na ní reagující politiky příslušné centrální banky. Pokud tržní úrokové sazby vzrostou, klesnou zpravidla kurzy pevně úročených cenných papírů a naopak. Výkyvy kurzu, způsobené změnami tržních úrokových sazeb, jsou různé v závislosti na době do splatnosti pevně úročeného cenného papíru. Pevně úročené cenné papíry s kratší dobou do splatnosti tak mají nižší kurzové riziko než stejné cenné papíry s delší dobou do splatnosti. Pevně úročené cenné papíry s kratší dobou do splatnosti však mají zpravidla nižší výnosy než pevně úročené cenné papíry s delší dobou do splatnosti Měnové riziko jedná se rovněž o součást tržního rizika. Měnové riziko souvisí s pohybem kurzů měn, ve kterých jsou denominovány investice Fondu, oproti měně, ve které jsou denominovány podílové listy Fondu, tj. oproti CZK. Pokud tyto měny oproti měně podílových listů Fondu oslabují, klesá hodnota podílových listů Fondu i v případě, že kurzy příslušných cenných papírů na kapitálovém trhu jsou stabilní, a naopak. Toto riziko je omezeno tím, že Fond se proti němu může zajistit uzavřením měnových derivátů, nejčastěji FX forwardů a FX swapů. strana 15

16 4.2.4 Úvěrové (kreditní) riziko riziko, že emitent či protistrana - nejčastěji emitent dluhopisu - nesplní svůj závazek vyplatit smluvený úrok nebo jistinu. I přes nejpečlivější výběr cenných papírů nelze vyloučit, že dojde ke ztrátě zapříčiněné tímto nesplněním závazků emitentů cenných papírů. Toto riziko je ale ve Fondu velmi omezeno možností investovat pouze do bonitních dluhopisů s investičním stupněm kreditu Riziko vypořádání je riziko, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě. Vzhledem k tomu, že obchody Fondu probíhají s výjimkou obchodů, které to předem svou povahou vylučují (např. primární úpis cenných papírů), a s výjimkou derivátových operací (měnové, úrokové a podobné deriváty) - zásadně proti penězům (delivery versus payment), je riziko přímé ztráty malé Riziko pákového efektu - i malý pohyb ceny podkladového aktiva může mít za následek nepoměrně větší změnu v hodnotě derivátu, tzn., že při nízké investici lze dosáhnout velkého zisku, ale i ztráty Rizika spojená s používáním technik k obhospodařování Fondu - Fond bude investovat především do derivátů sloužících k zajištění měnových kurzů, úrokových sazeb, kurzů cenných papírů, atd. Z tohoto důvodu bude riziko spojené s použitím těchto derivátů velmi omezené. Jedná se následující typy rizik vztahující se k jednotlivým finančním derivátům: - FX forward/swapy nástroje, kterými se fixuje měnový kurz investice v cizí měně k měně, ve které je denominován Fond. Tímto způsobem se Fond zajistí nejen proti nepříznivému vývoji měnového kurzu (oslabování cizí měny), ale i proti posilování cizí měny, tj. Fond přijme riziko, že nebude profitovat při posilování cizí měny, - Úrokové/měnové swapy (IRS a CCS swapy obdobné riziko jako v případě měnových forwardů, tj. riziko opačného vývoje úroků nebo měnových kurzů, než který Fond očekával, - futures riziko budoucího nepříznivého vývoje ceny podkladového aktiva Operační riziko spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí a rizika ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním či úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydávané Fondem Riziko zrušení Fondu z důvodů stanovených ZISIF, například z důvodu odnětí povolení, např. pokud Fond nemá po dobu delší než tři měsíce depozitáře, zrušení investiční společnosti s likvidací, rozhodnutí soudu, případně nebo uvedených v odst statutu může dojít ke zrušení Fondu. S ohledem na tuto možnost nemá podílník zaručeno, že bude moci být podílníkem Fondu po celou dobu trvání jeho investičního horizontu, což může mít negativní dopad na předpokládaný výnos investice Riziko zpětných odkupů - velké objemy zpětných odkupů podílových listů Fondu mohou způsobit, že Fond bude nucen prodat aktiva v čase a za cenu, za kterou by za normálních okolností tato aktiva neprodával. Bude se nicméně s ohledem na dodržení povinnosti odborné péče snažit zpeněžit tato aktiva za cenu nejvýše dosažitelnou v daném čase Riziko nedostatečné likvidity toto riziko spočívá v nemožnosti prodat aktivum v požadovaném okamžiku, popřípadě v požadovaném okamžiku získat za aktivum přiměřenou cenu, což by v krajním případě mohlo vést k pozastavení odkupování podílových listů podle čl statutu Fondu. Riziko likvidity je vyšší zejména u aktiv obchodovaných na menších trzích, tzv. rozvíjejících se trzích, u společností s menší tržní kapitalizací, u nestandardních aktiv apod Koncentrační riziko - toto riziko se vztahuje k vysoké koncentrací investic do omezené skupiny aktiv nebo na vybrané trhy. Znamená to, že výkonnost těchto aktiv nebo trhů bude mít významný dopad na hodnotu celého portfolia Fondu. Čím je větší diverzifikace investic Fondu, tím je menší koncentrační riziko, kterému je Fond vystaven. Toto riziko tedy bude větší ve fondu, který se specializuje na určité trhy, regiony nebo témata než ve fondu, který investuje napříč celým světem Další rizika - rizika zde uvedená nelze použít jako vyčerpávající seznam rizik a potenciální investoři by si měli být vědomi, že investice do Fondu může být čas od času vystavena rizikům neočekávané povahy. tržní riziko úrokové riziko měnové riziko Přehled rizik Střední Střední Nízké strana 16

STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ FOND STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ FOND STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ FOND STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB VYVÁŽENÝ DIVIDENDOVÝ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB VYVÁŽENÝ DIVIDENDOVÝ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB VYVÁŽENÝ DIVIDENDOVÝ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Částka 95 Sbírka zákonů č. 243 / 2013 Strana 2509 243 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Vláda nařizuje podle 215 odst. 2 a

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Raiffeisen fond akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Statut. ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Obsah. Vymezení pojmů... 2

Statut. ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Obsah. Vymezení pojmů... 2 Statut ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Obsah Vymezení pojmů... 2 Článek I. Údaje o fondu kolektivního investování... 5 Článek II. Obhospodařovatel

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond STATUT J&T MONEY CZK otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

STATUT. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a.s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a.s. Kontaktní informace pro investory: Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

- 1 - NAŘÍZENÍ VLÁDY o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

- 1 - NAŘÍZENÍ VLÁDY o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování - 1 - III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Vláda nařizuje podle 215 odst. 2 a 284 odst. 2 zákona č..../2013 Sb., o investičních společnostech

Více

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. PROSPERITA investiční společnost a.s., otevřený podílový fond globální

STATUT. PROSPERITA investiční společnost a.s., otevřený podílový fond globální STATUT PROSPERITA investiční společnost a.s., otevřený podílový fond globální V Ostravě dne 31.3.2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., IČO: 26857791, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. březen 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut 5.ZajF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H : 242. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení

Více

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

STATUT J&T FVE. uzavřený podílový fond

STATUT J&T FVE. uzavřený podílový fond STATUT J&T FVE uzavřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže uvedené

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

STATUT. Smíšený otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Smíšený otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email:

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. otevřený podílový fond

STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. otevřený podílový fond STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní

Více

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

STATUT. KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

STATUT. KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. STATUT KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 1 Vymezení některých pojmů Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají k nim přiřazené

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond )

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FKD Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 3002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s.,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU

Více

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti. Částka 70 Sbírka zákonů č. 193 / 2011 Strana 2035 193 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2006 o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti Česká národní

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. STATUT IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 1 Vymezení některých pojmů Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají k

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

STATUT. Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 21) Služby investorům:

STATUT. Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 21) Služby investorům: STATUT Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je II.Zajištěný otevřený podílový fond

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ,

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více