ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

2 Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2012 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství.

3 OBSAH Použité zkratky... VI Vysvětlivky k použitým číselným údajům... XI Úvod... XII Souhrn ke Zprávě o stavu zemědělství za rok Obecné podmínky vývoje agrárního sektoru a venkova ČR Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru Vývoj národního hospodářství Pozice agrárního sektoru Povětrnostní podmínky a jejich vliv na agrární sektor Podnikatelské prostředí Důležitá rozhodnutí orgánů ČR a EU Nejvýznamnější legislativní opatření připravovaná MZe v roce Důležitá rozhodnutí a právní akty orgánů EU v roce Podpory agrárního sektoru a venkova Podpory v rámci politiky rozvoje venkova a rybářství Program rozvoje venkova ČR na období Operační program Rybářství Přímé platby Přímé platby ze zdrojů EU Národní doplňkové platby Ostatní přímé platby Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) Národní podpory a opatření Podpory tržních cen Zemědělství a rozvoj venkova Obyvatelstvo venkova a struktura venkovského osídlení Podnikatelská struktura venkova ve vztahu k podporám zemědělské politiky Občanská vybavenost venkova ve vztahu k podporám zemědělské politiky Zaměstnanost a ekonomické postavení venkovské populace Institucionální zázemí rozvoje venkova Organizační a institucionální zabezpečení Programové zabezpečení Zemědělství a životní prostředí, ochrana zvířat Vliv agrárního sektoru na jednotlivé složky životního prostředí Ochrana zvířat Ekologické zemědělství Zranitelné oblasti dusíkem III

4 4.5 Agrobiodiverzita a genetické zdroje významné pro výživu a zemědělství Spotřeba, bezpečnost a kvalita potravin Distribuce potravin Spotřeba potravin Výdaje za potraviny Spotřebitelské ceny potravin Kvalita potravin Bezpečnost potravin Strukturální vývoj agrárního sektoru Podnikatelská struktura zemědělství Podnikatelská struktura zpracovatelů agrárních surovin Dodavatelská odvětví Úvěry a zajišťovací služby Výzkum, vzdělávání a poradenství Organizace prvovýrobců, zpracovatelů a zájmové organizace na agrárním trhu Pracovní síly a trh práce v zemědělství Pracovní síly v zemědělství Trh práce a pozice zemědělců Půda a vlastnické vztahy k půdě Pozemkové úpravy Trh s půdou Pozemkový fond, privatizace a restituce majetku a půdy Využití a stav zemědělského půdního fondu Vývoj výměry zemědělského půdního fondu ČR a struktury jeho užití Stav zemědělské půdy a jeho dopady do konkurenceschopnosti českého zemědělství Agrární produkce a její bilance Rostlinná produkce celkem a podle rozhodujících komodit Obiloviny Cukrová řepa cukr Brambory a bramborový škrob Olejniny Chmel Ovoce Zelenina Réva vinná víno Živočišná produkce celkem a podle rozhodujících komodit Skot mléko, hovězí maso Prasata vepřové maso Drůbež drůbeží maso, vejce Ovce, kozy skopové maso IV

5 8.3 Produkce potravinářského odvětví celkem a podle rozhodujících oborů Obnovitelné zdroje energie Využití zemědělské produkce v energetice Využití zemědělské produkce v dopravě Rybářství Včelařství Okrasná produkce Geneticky modifikované plodiny Ceny a trhy agrárních produktů a vstupů do zemědělství Cenový vývoj na agrárním trhu ČR a EU Agrární zahraniční obchod Obecná charakteristika základních tendencí v agrárním zahraničním obchodě Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu Komoditní skladba agrárního zahraničního obchodu Cenový vývoj finančních a materiálových vstupů do zemědělství Ekonomické výsledky agrárního sektoru Celkový ekonomický výsledek zemědělství (Souhrnný zemědělský účet) Ekonomické výsledky zemědělských podniků Celkové hospodářské výsledky zemědělských podniků Ekonomické výsledky zemědělských podniků podle standardního výstupu EU Investiční rozvoj zemědělství Shrnutí ekonomických výsledků Ekonomické výsledky oborů zpracovávajících zemědělské suroviny Ekonomické výsledky potravinářského odvětví a rozhodujících oborů Práce a mzdy v potravinářském průmyslu Souhrnné hodnocení agrární politiky P1 Přehled legislativních opatření ve vztahu k agrárnímu sektoru Přehled legislativních opatření přijatých od do a publikovaných ve Sbírce zákonů Zákony Nařízení vlády Vyhlášky Připravované právní předpisy v roce P2 Oficiální výsledky šetření FADN zemí EU 27 za účetní rok P3 Tabulková příloha V

6 POUŽITÉ ZKRATKY a. s. akciová společnost AEO AMI AWU AZO b. c. běžné ceny BPEJ BTPM COCERAL CPV CZ-NACE CZV ČAP ČHMÚ ČIŽP ČNB ČSÚ ČÚZK agroenvironmentální opatření Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbh (Zemědělská tržní informační společnost) Annual Work Unit (roční pracovní jednotka) agrární zahraniční obchod bonitovaná půdně-ekologická jednotka bez tržní produkce mléka Comité du Commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d'olive, huiles et graisses et agrofournitures (Asociace obchodníků s obilovinami a olejninami v EU) ceny průmyslových výrobců Klasifikace ekonomických činností v ČR NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes (Klasifikace ekonomických činností) ceny zemědělských výrobců Česká asociace pojišťoven Český hydrometeorologický ústav Česká inspekce životního prostředí Česká národní banka Český statistický úřad č. ž. čisté živiny DDE DDT DG AGRI DPH EAFRD EFF EHS EK ES EU 15 Český úřad zeměměřický a katastrální dichlorodiphenyldichloroethylene dichlor-difenyl-trichlorethan (dichlor-difenyl-trichlormethyl-methan) Directorate General for Agriculture and Rural Development (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova) daň z přidané hodnoty European Agricultural Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) Evropský rybářský fond Evropské hospodářské společenství Evropská komise Evropské společenství Evropská unie po roce 1994 (vč. Rakouska, Finska, Švédska) EU 25 Evropská unie od VI

7 EU = EU 27 Evropská unie od (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko) euro = oficiální platidlo v 17 státech Evropské unie (tzv. eurozóně) a v šesti dalších zemích mimo EU, v devizové podobě platí od 1. ledna 1999, ve valutové podobě od 1. ledna 2002 Eurostat eurozóna FADN FAME FOB GAEC GJ GM GMO GWh HDP HPH HRDP HS CHKO ILO Intrastat IPPC ISTA Statistický úřad Evropské unie euro oblast, území Evropské unie, na kterém se užívá společná evropská měna euro (Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko) Farm Accountancy Data Network (Síť testovacích podniků) Fatty Acid Methyl Ester (skupina esterů mastných kyselin, dříve MEŘO) Free on Board (vyplaceně na palubu lodi), dodací doložka INCOTERMS 2010 Good Agricultural and Environmental Condition (Dobrý zemědělský a environmentální stav) gigajoule (jednotka energie) geneticky modifikované geneticky modifikované organizmy gigawatthodina hrubý domácí produkt hrubá přidaná hodnota Horizontal Rural Development Plan (Horizontální plán rozvoje venkova) Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží chráněná krajinná oblast International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce) statistický systém sběru a zpracování dat sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, tj. i mezi ČR a ostatními členskými státy EU Integrated Pollution Prevention and Control (Integrovaná prevence a omezování znečištění) International Seed Testing Association (Mezinárodní asociace pro zkoušení semen) j. hm. jatečná hmotnost kt kw KVS kilotuna kilowatt Krajská veterinární správa VII

8 LAU LEADER LFA LPIS MF MJ MK MMR MPO MPSV MWh MZe MZd MZCHÚ MŽP Natura 2000 NAZV Local Administrative Units (místní samosprávné jednotky; LAU 1 okres, LAU 2 obec) Liaison Entre Actions de Développement de l'economie Rurale (Vazba mezi akcemi hospodářského rozvoje venkova) název iniciativy EU a osy IV v PRV Less Favoured Areas (méně příznivé oblasti) Land Parcel Identification System (Systém pro identifikaci pozemků) Ministerstvo financí měrná jednotka Ministerstvo kultury Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí megawatthodina Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zdravotnictví Maloplošné zvláště chráněné území Ministerstvo životního prostředí Evropská ekologická síť chráněných území Národní agentura pro zemědělský výzkum NČZ nové členské země (země, které vstoupily do EU a ) NH NM NO 3 - NP NPK NUTS NV národní hospodářství normalizovaný moštoměr (množství cukru v kg/100 l moštu) dusičnany národní park dusík fosfor draslík Nomenclature des unités territoriales statistique (nomenklatura územních statistických jednotek; NUTS 0 stát, NUTS 1 území, NUTS 2 region, NUTS 3 kraj) nařízení vlády o. p. orná půda o. p. s. obecně prospěšná společnost OECD OP OP RVMZ OR OZE Organization for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) Operační program OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství) ochrana rostlin obnovitelné zdroje energie VIII

9 p. b. procentní bod PAH PCB PF ČR PFO PGRLF PHM PJ PPO polyaromatické uhlovodíky polychlorované bifenyly Pozemkový fond ČR podniky fyzických osob Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond pohonné hmoty a mazadla petajoule (= GJ) podniky právnických osob PRV Program rozvoje venkova ČR na období s. c. stálá cena s. r. o. společnost s ručením omezeným SAPS Sb. Single Area Payment Scheme (zjednodušená přímá platba na plochu) sbírka zákonů SEUROP Klasifikace jatečně upravených těl prasat a skotu (třídy S, E, U, R, O, P) SFŽP ČR SLDB SMR SNM30 SOT SPÚ SRS SVS ČR SZIF SZP SZPI SZÚ TIS ČR SZIF TJ TP TPM TTP ÚKOZ ÚKZÚZ USDA ÚSKVBL ÚZEI Státní fond životního prostředí ČR Sčítání lidu, domů a bytů Statutory Management Requirements (Povinné požadavky na hospodaření) směsná nafta motorová obsahující min. 30 % biosložky (FAME) společná organizace trhu Státní pozemkový úřad (zřízen k spojením PF ČR a pozemkových úřadů MZe) Státní rostlinolékařská správa Státní veterinární správa ČR Státní zemědělský intervenční fond Společná zemědělská politika Státní zemědělská a potravinářská inspekce Souhrnný zemědělský účet Tržní informační systém České republiky SZIF terajoule (= GJ) travní porosty (podle zákona o zemědělství; LPIS) tržní produkce mléka trvalé travní porosty (podle katastrálního zákona; ČÚZK) Ústřední komise pro ochranu zvířat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský United States Department of Agriculture (Ministerstvo zemědělství USA) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Ústav zemědělské ekonomiky a informací IX

10 VaV výzkum a vývoj VDJ velká dobytčí jednotka VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno VŠPS výběrové šetření pracovních sil VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÚZT Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. VÚŽV Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. VV a S vlastní výrobky a služby z. p. zemědělská půda ZCHÚ zvláště chráněné území ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH Bonn ZOD zranitelná oblast dusíkem ZPF zemědělský půdní fond ž. hm. živá hmotnost X

11 VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM ČÍSELNÝM ÚDAJŮM Údaje použité ve Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2012 (Zpráva 2012) pocházejí z různých zdrojů. Základním zdrojem jsou statistická data ČSÚ, dále údaje resortní statistiky MZe, výběrového šetření FADN, výročních zpráv některých institucí, např. PGRLF, SZIF, data mezinárodních organizací atd. Zdroje použitých údajů jsou u každé tabulky uvedeny. Ukazatele v tabulkách, u nichž to datové zdroje umožnily, jsou převážně prezentovány v časové řadě Uzávěrka všech dat pro Zprávu 2012 byla s ohledem na daný termín zpracování její konečné verze stanovena na Ve Zprávě 2012 jsou proto uvedeny pouze údaje, které byly dostupné k tomuto termínu. Většina údajů za marketingový rok 2012/13 i za kalendářní rok 2012 má charakter předběžných dat. Pokud jsou použity kvalifikované odhady ÚZEI, je na to upozorněno. Vzhledem k tomu, že i v předchozích Zprávách měly údaje za analyzovaný rok předběžný charakter, nemusí být vždy hodnota téhož ukazatele za určitý rok ve všech Zprávách stejná. Ve Zprávě 2012 se to týká především údajů za rok 2011, které jsou zde uváděny ve své zpřesněné podobě, zatímco ve Zprávě 2011 byly použity předběžné nebo odhadované hodnoty. Údaje z výběrového šetření FADN obsahují definitivní výsledky za rok Vzhledem k počítačovému zpracování (Microsoft Excel) obsahují tabulky zaokrouhlené ukazatele (součty, procenta apod.). Proto součtové ukazatele nemusí vždy přesně odpovídat součtům jednotlivých položek. V číselné části tabulek jsou kromě významových hodnot použity i následující symboly: - údaj se nevyskytuje;. údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý; x údaj není smysluplný; 0 nebo 0,0 údaj existuje, ale jeho výše je nevýznamná nebo nulová. XI

12 ÚVOD Zpráva o stavu zemědělství za rok 2012 pokračuje v dlouhodobé sérii těchto zpráv po vstupu ČR do EU. Jejím hlavním posláním je seznámit veřejnost s meziročním, komplexně hodnoceným vývojem českého zemědělství a potravinářství. V širším rámci jde i o hodnocení vlivu uplatňované zemědělské politiky na tato odvětví, resp. do jaké míry se daří naplňovat původní cíle této politiky ve vztahu k vynakládaným veřejným zdrojům. Také v této souvislosti dochází v základním uspořádání Zelené zprávy 2012 proti předchozí zprávě k jejímu rozšíření o hodnocení vztahu vývoje kvality zemědělské půdy a konkurenceschopnosti českého zemědělství (nová kapitola 7.4.2). Z celkového pohledu došlo v roce 2012 k dalšímu mírnému meziročnímu poklesu nominálního podílu zemědělství i potravinářství na HDP (1,32 %, resp. 2,29 %) i na zaměstnanosti (2,19 %, resp. 2,76 %). Také v důsledku zvýšení spotřebitelských cen potravin o 6,9 % vzrostl podíl výdajů domácností za potraviny a nealkoholické nápoje na 20 % (zvýšení zhruba o 1 p. b.). Průběh počasí negativně ovlivnil výnosy plodin, které byly nižší než v předcházejícím roce. Zejména se to týkalo jižní Moravy, která byla na jaře 2012 postižena výrazným suchem. Škody na plodinách způsobené ostatními nepříznivými projevy počasí, zejména krupobitím, ale i vyzimováním a jarními mrazy, byly v roce 2012 relativně vysoké. Celkový zisk (podnikatelský důchod) zemědělství podle 2. předběžného odhadu Souhrnného zemědělského účtu sice mírně (o 6 %) meziročně poklesl na 16,1 mld. Kč, avšak rozhodující ukazatel ekonomické situace zemědělských podniků důchod z faktorů na 1 přepočítaného pracovníka mírně stoupl o 0,8 %, a dosáhl 439,9 tis. Kč. To dokumentuje tendenci k výrazně lepším ekonomickým výsledkům odvětví po vstupu do EU, které jsou však dány především vyššími provozními podporami podniků. Hodnota produkce zemědělského odvětví v základních b. c. meziročně vzrostla o 2,5 % na 122 mld. Kč, a to i přes meziroční nárůst cen zemědělských výrobců o 4,1 %. V porovnání se špičkovými zeměmi EU je však tento výsledek doprovázen snižující se účinností využití vstupů (podíl mezispotřeby na celkové produkci se meziročně zvýšil ze 70,7 % na 74,3 %) a velmi vysokou vázaností ekonomiky podniků na provozní podpory (meziroční zvýšení podílu provozních podpor na důchodu z faktorů z 59,5 % na 62,8 %). Zvyšování konkurenceschopnosti českého zemědělství se tak neobejde bez dalšího zvyšování jeho efektivnosti, odrážející se v poklesu hodnot obou ukazatelů. Dále pokračuje trend snižování zaměstnanosti v zemědělství. Meziroční úbytek pracovníků v zemědělských podnicích činil 3,8 % při celkovém počtu pracovníků 105,4 tis. v roce Disparita mezd v zemědělství vůči průměru národního hospodářství se v roce 2012 mírně zlepšila a dosáhla 78,1 %, což převyšuje podobné ukazatele ve vyspělých zemích EU. XII

13 V agrárním zahraničním obchodu došlo k meziročnímu snížení jeho záporné bilance o 11,5 mld. Kč na 24,8 mld. Kč, avšak prohlubuje se tendence k vývozům zemědělské suroviny na úkor dovozů více zpracovaných výrobků. Na tomto nepříznivém vývoji se podílí i pokračující nižší efektivnost potravinářství, zejména v podnicích prvotního zpracování suroviny. XIII

14 SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2012 Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru V roce 2012 došlo v ČR k poklesu HDP, který meziročně ve stálých cenách činil 1,2 % a vystřídal mírný růst v roce V průběhu roku se pokles hospodářské výkonnosti postupně prohluboval. Pokles HDP byl v ČR hlubší, než vykázaly státy EU 27 jako celek, jakož i v porovnání s eurozónou (17 států). Obecná míra nezaměstnanosti se v roce 2012 zvýšila na 7,0 % a byla o 0,3 p. b. vyšší než v roce Nezaměstnanost mírně poklesla ve druhém čtvrtletí, ale v dalších čtvrtletích se zvyšovala. Průměrná míra nezaměstnanosti zůstává v ČR nižší než průměr všech členských států EU (10,5 %) i eurozóny (11,4 %), kde v roce 2012 došlo k nárůstu míry nezaměstnanosti o 0,8 p. b. (EU 27), resp. o 1,2 p. b. (eurozóna) proti roku Odvětví zemědělství se podílelo podle statistiky národních účtů v roce 2012 na celkové tvorbě HPH v základních b. c. 1,32 %, což představuje meziroční pokles o 0,09 p. b. V případě potravinářského průmyslu došlo rovněž k poklesu podílu na celkové tvorbě HPH o 0,09 p. b. na 2,29 %. 1) Odvětví zemědělství včetně nezemědělské činnosti zem. podniků, myslivosti a souvisejících činností Pramen: ČSÚ, MF Vývoj cen zemědělských výrobců v roce 2012 vykázal meziroční nárůst o 4,1 %, čímž však zaostal za růstem CZV v roce 2011, který činil 19,1 %. Podle údajů ČSÚ došlo v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství v roce 2012 k poklesu počtu zaměstnanců o 2,1 % proti roku Současně došlo i k poklesu podílu zaměstnanců 1

15 odvětví na celkovém počtu zaměstnanců o 0,03 p. b. na 2,60 %. Z toho podíl zaměstnanců v zemědělství samém (včetně myslivosti a souvisejících činností) poklesl pouze o 0,02 p. b. Zemědělství je nadále charakterizováno mzdovou disparitou a zaostává v úrovni průměrných mezd za průměrem ČR. V roce 2012 se toto zaostávání zmírnilo na úroveň 78 %. Růst nominální mzdy zaměstnanců v zemědělství na přepočtené osoby činil 5,0 % a byl o 2,3 p. b. vyšší než průměr celkového růstu mezd v ČR. Protože růst nominální mzdy v zemědělství byl vyšší než míra inflace, došlo zde k nárůstu reálné mzdy o 1,7 %. Podíl zemědělství na výdajích státního rozpočtu se v roce 2012 zvýšil o 0,3 p. b. na 4,0 %. Zatímco celkové výdaje státního rozpočtu se v roce 2012 meziročně snížily o 0,3 %, výdaje státu do odvětví zemědělství se zvýšily ve srovnání s rokem 2011 o téměř 7 %. Podpory agrárního sektoru a venkova Podpory v rámci politiky rozvoje venkova Program rozvoje venkova na období (PRV) umožňuje čerpání prostředků pro zemědělství a venkov z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Celková částka přidělených prostředků z EAFRD je přibližně 2,8 mld., což spolu s příspěvkem ze státního rozpočtu ČR představuje na celé sedmileté období částku 3,7 mld.. Cílem PRV je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů zemědělského hospodaření, ochrana přírody a rozvoj kvality života na venkově. K realizaci těchto cílů byla připravena opatření v rámci 4 os. V roce 2012 byly vypláceny podpory jak na základě žádostí zaregistrovaných v roce 2012, tak na základě žádostí o dotaci zaregistrovaných v předchozích letech. Mimo podpor v rámci opatření PRV byly v roce 2011 a 2012 hrazeny víceleté závazky z obdobných opatření předchozích programových dokumentů (HRDP). Celkové prostředky PRV zahrnují i spolufinancování ze státního rozpočtu. Operační program Rybářství Jednotlivá opatření OP Rybářství jsou zaměřena na posílení konkurenceschopnosti, na udržení stávající produkce ryb a zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví rybářství. Cílem tohoto programu je směrovat oblasti podpor v sektoru rybářství v ČR tak, aby opatření realizovaná podle nařízení o EFF přispěla k dosažení obecných cílů stanovených v čl. 33 Smlouvy o Evropském společenství a cílů definovaných jako součást Společné rybářské politiky (SRP). Pro celé programovací období byly České republice vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 36,1 mil., z toho 75 % z fondu EFF (tj. 27,1 mil. ) a 25 % z národních veřejných zdrojů. V roce 2012 byla v rámci OP Rybářství spuštěna další tři kola (tj. dvanácté až čtrnácté) žádostí o dotace z OP Rybářství. V únoru 2012 bylo vyhlášeno dvanácté kolo zaměřené na podporu při pořádání veletrhů a výstav a účast na nich (opatření 3.3. e). V červnu 2012 bylo spuštěno třinácté kolo v rámci prioritní osy 3 směrované na projekty podporujících ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin (opatření 3.2. b). V říjnu 2012 pak bylo 2

16 vyhlášeno čtrnácté kolo příjmu žádostí o dotace z OP Rybářství na projekty orientované na zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství (opatření 3.1. a), na podporu spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství (opatření 3.1. b) a na studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi (opatření 3.1. c), a také na opatření 3.4. Pilotní projekty zaměřené na testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích. Kontinuálně probíhal příjem žádostí o dotace na opatření 5.1. Technická pomoc. Celkem bylo v roce 2012 o dotaci z OP Rybářství v rámci prioritních os 2, 3 a 5 žadatelům vyplaceno 129,4 mil. Kč, z toho podíl prioritní osy 2 dosahoval 64,1 % a podíl prioritní osy 3 byl 31,3 %. Přímé platby Přímé platby patří k nejvýznamnější kategorii podpor, které jsou poskytovány českému zemědělství po vstupu ČR do EU. V naprosté většině jsou tyto platby poskytovány na hektar obhospodařované zemědělské půdy evidované v rámci LPIS a jsou vypláceny ze zdrojů EU v systému SAPS (tzv. jednotná platba na plochu). Podpora SAPS je současně hlavní přímou platbou, o kterou může žádat fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu. Souběžně se SAPS byla novým členským zemím vyjednána možnost dorovnávat přímé podpory z vlastních národních zdrojů (národní doplňkové platby k přímým platbám, tzv. Top-Up). Přístupová smlouva a nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění, umožňují dorovnávat přímé podpory z národních zdrojů o max. 30 % unijní sazby. Pro většinu podporovaných komodit v ČR bylo stanoveno pro roky 2010 a 2011 dorovnání do výše sazby přímých plateb zemí EU 15 následovně: v roce 2010 bylo možno v rámci plateb Top-Up dorovnávat do 30 % unijních sazeb a v roce 2011 do 20 %. V roce 2012 rámci postupného zvyšování přímých plateb mohly být v ČR dorovnány přímé platby formou Top-Up již jen do výše 10 %. Tím se příjemce plateb Top-Up dostal na úroveň 100 % původních členských států EU 15, v důsledku toho jeho celkový teoretický nárok na přímé platby podléhal tzv. modulaci. Prvních 5 tis. podpor modulaci nepodléhá, suma podpor nad 5 tis. do 300 tis. do celkového teoretického nároku byla krácena o 10 %, a každé další euro nad sumu 300 tis. podléhalo opět krácení ještě o další 4 %. Od roku 2006 je součástí přímých plateb oddělená platba za cukr a od roku 2008 také oddělená platba na rajčata. Na základě článku 68 nařízení Rady č. 73/2009 byla od roku 2010 poskytována zemědělským podnikům zvláštní podpora na krávy s tržní produkcí mléka s tím, že byla sazba rozlišena podle podílu tržeb za mléko na celkových zemědělských tržbách podniku. Na všechny tyto uvedené druhy plateb se však nevztahuje systém postupného zvyšování (phasing-in), a proto k nim nelze vyplácet národní doplňkové platby (Top-Up). Od roku 2012 byla zvláštní podpora podle čl. 68 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení vlády č. 61/2012 Sb. rozšířena i na další citlivé sektory (brambory pro výrobu škrobu, chmel, 3

17 telata masného typu a ovce, popřípadě kozy, pasené na travních porostech). Výše finančních prostředků pro tento typ podpory dosáhla v roce 2012 zhruba 790 mil. Kč. Podpory tržních cen Podpory tržních cen zahrnují jak podpory cen výrobců (formou subvencování vývozu, podpory soukromého skladování a jiných cenových podpor v rámci SOT a prostřednictvím celní ochrany), tak podpory cen spotřebitelů (např. formou subvencování školního mléka a ovoce). U celkového objemu vyplacených podpor na školní mléko došlo v roce 2012 k nepatrnému poklesu. Pokračoval program vyplácení podpor na ovoce do škol. V roce 2012 byly rovněž vypláceny podpory včelařům, určené na zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh. V roce 2011 dosáhly výše 61,2 mil. Kč (z toho 50 % bylo vyplaceno z rozpočtu EU), v roce 2012 se mírně zvýšily na 66,4 mil. Kč. Prostřednictvím SZIF v rámci SOT bylo v roce 2012 vyplaceno mnohem méně subvencí na vývoz zemědělských a potravinářských výrobků než v roce 2011 (3,6 mil. Kč oproti 20,0 mil. Kč), a to pouze na vývoz nezpracovaných výrobků. V roce 2012 byly vyplaceny vývozní subvence na 1 139,9 t hovězího masa a 2,8 mil. ks vajec. Byla ukončena podpora (ze zdrojů EU) soukromého skladování vepřového masa. Zemědělství a životní prostředí, ochrana zvířat Zemědělství a rozvoj venkova K bylo v ČR obcí s méně než obyvateli, což představovalo téměř 90 % všech obcí ČR a 73 % rozlohy ČR. Žilo zde 26,8 % obyvatel státu. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku počet venkovských obcí poklesl o 1. Zlepšení kvality života na venkově je podporováno formou Opatření III.2.1 a III.2.2. Žadateli Opatření III.2.1 (Obnova a rozvoj vesnice, občanské vybavení a služby) mohou být obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace. Projekty na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod mohou být realizovány v obcích do obyvatel, ostatní projekty v obcích do 500 obyvatel. V roce 2012 nebyla v tomto opatření přijata žádná žádost. Z žádostí přijatých v roce 2011 bylo v roce 2012 schváleno 438 projektů a vyplaceno mil. Kč. Podpora v rámci Opatření III.3.1 (Vzdělávání a informace) je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení na venkově v rámci aktivit podporovaných v Ose III. V tomto opatření nebyla v roce 2012 přijata ani schválena žádná žádost a vyplaceno bylo 5 mil. Kč. Vliv zemědělského hospodaření na krajinu a životní prostředí prezentují indikátory. Tyto indikátory jsou podle zaměření rozděleny do tří oblastí. Prvních 15 indikátorů se týká 4

18 především způsobu využití krajiny a hospodaření na zemědělské půdě, dalších 14 indikátorů postihuje vstupy do zemědělství a emise ze zemědělství a posledních 5 představuje výsledky monitoringu ekosystémů. Na životní prostředí měl v roce 2012 významný vliv Program rozvoje venkova, z kterého je možné využívat finanční prostředky z tzv. Agroenvironmentálních opatření. V roce 2012 bylo podáno v rámci AEO (PRV) žádostí na výměru 2 912,5 tis. ha z. p. Celkem bylo vyplaceno 4 396,4 mil. Kč z nárokovaných požadavků roku Ochrana zvířat Oblast ochrany zvířat proti týrání je upravena zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon OZT). Zákon OZT stanovuje jako hlavní orgány ochrany zvířat MZe a SVS ČR. V souladu s právními předpisy bylo v roce 2012 v rámci dozoru nad ochranou zvířat a péčí o jejich pohodu provedeno celkem kontrol (z toho u hospodářských zvířat kontrol), při 720 kontrolách byla zjištěna nevyhovující péče, která se týkala zvířat (z toho u hospodářských zvířat nevyhovující péče při 316 kontrolách u zvířat). Podle informací Ministerstva spravedlnosti bylo podle trestního zákona za týrání zvířat v roce 2012 stíháno 33 a odsouzeno 27 osob. Ekologické zemědělství Ke konci roku 2012 hospodařilo v ČR ekologických zemědělců, jedná se o nepatrný nárůst oproti předchozímu roku. Na konci roku 2011 bylo v ČR registrováno 422 výrobců biopotravin. V průběhu roku 2012 počet výrobců biopotravin mírně stoupl, a to o 2,3 % na celkových 432 výrobců. Počet výrobních provozoven však výrazně poklesl z 646 na K vzrostla výměra ekologických sadů na ha a výměra vinic byla navýšena na ha. Ekologicky obhospodařovaná plocha činí 11,5 % ze zemědělsky obhospodařované plochy celkem (ČÚZK). Základním dokumentem pro rozvoj ekologického zemědělství je akční plán. Hlavním cílem Akčního plánu České republiky na období v ekologickém zemědělství je do konce roku 2015 dosáhnout 15% podílu výměry zemědělské půdy při současném 3% navýšení podílu biopotravin. Akční plán si klade rovněž za cíl dosáhnout 60% domácí bioprodukce na českém trhu. 1 Úbytek počtu provozoven byl způsoben omezením činnosti společnosti BILLA, spol. s r.o., která ukončila v průběhu roku 2012 dopékání biopečiva ze zmražených polotovarů ve svých provozovnách. 5

19 Podnikatelská struktura zemědělství a zpracovatelů agrárních surovin Podnikatelská struktura zemědělství v letech 2011 a 2012 Koncem roku 2012 bylo v zemědělském registru ČSÚ evidováno téměř 48 tis. subjektů zemědělských jednotek. Pramen: ČSÚ Zemědělský registr Více než 1,9 tis. podniků (4 % z celkového počtu) hospodařilo bez zemědělské půdy a bylo zaměřeno výhradně na živočišnou výrobu. Převážnou část z nich (více než 86 %) tvoří PFO. Zbývající část podniků hospodařících bez půdy připadá na PPO, a to převážně na obchodní společnosti. Velikostní struktura zemědělských podniků v ČR daná výměrou obhospodařované zemědělské půdy je velmi různorodá a vykazuje významné rozdíly mezi PPO a PFO. Celkově téměř 65 % podniků obhospodařujících zemědělskou půdu mělo výměru do 10 ha a připadala na ně pouze 2,2 % celkové výměry z. p. Podniky s výměrou nad 500 ha představovaly necelá 4 % z celkového počtu podniků obhospodařujících zemědělskou půdu, avšak připadalo na ně 69,9 % její celkové výměry. V roce 2012 pokračoval trend z posledních let, znamenající růst počtu podnikatelských subjektů zařazených do potravinářské výroby a výroby nápojů, jak vyplývá z údajů registru ČSÚ. Celkový počet subjektů zmíněných výrob činil (meziročně je to více o 431 firem). Rozdíl oproti minulým rokům je v nižším přírůstku. Nejvíce se v roce 2012 rozrostl počet firem se zahraniční majetkovou účastí. 6

20 Věda, výzkum, vzdělávání a poradenství V roce 2012 se výzkumnou činností v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního a lesního hospodářství a problematiky rozvoje venkova, která spočívá především v řešení projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen projekty ) a výzkumných záměrů, zabývalo 7 veřejných výzkumných institucí a 2 státní příspěvkové organizace se statutem výzkumné organizace podle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, které byly zřízeny MZe. Na rezortním výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích se dále podílelo kromě uvedených organizací také na dvě desítky významných soukromých výzkumných ústavů, z nichž 11 se statutem výzkumné organizace dle výše uvedeného nařízení, dále veřejné výzkumné instituce zřízené jiným rezortem, výzkumná pracoviště univerzit a vysokých škol, řada dalších menších výzkumných ústavů, organizací a institucí a soukromých podnikatelských subjektů. V oblasti mezinárodní spolupráce pokračovalo v roce 2012 řešení projektů v rámci mezinárodních programů výzkumu a vývoje, jmenovitě v 6. a 7. rámcovém programu EU a dalších výzkumných programech. Na řešení 211 projektů výzkumu a vývoje byla v roce 2012 poskytnuta účelová podpora ve výši tis. Kč. Institucionální prostředky byly v roce 2012 poskytnuty na řešení 7 výzkumných záměrů, a to ve výši tis. Kč. Dále byla 15 výzkumným organizacím poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj ve výši tis. Kč. Celková výše poskytnuté institucionální podpory v roce 2012 pak činila tis. Kč. Prostřednictvím RVP bylo v roce 2012 realizováno 21 vzdělávacích akcí za celkem Kč. Většina akcí probíhá pravidelně každý rok a navazuje na akce (semináře, konference, školení včetně zajištění sborníků a studijních či výukových materiálů) z předchozích let. Tradičně měly velice vysokou úroveň akce environmentálního vzdělávání pro děti a mládež z oblasti lesního hospodářství, včelařství a rybářství a programy pro děti zaměřené na bezpečnost a zacházení s potravinami. Významný vzdělávací efekt měla rovněž vodohospodářská školení vodoprávních úřadů, kurzy odborné přípravy pro chov drůbeže a školení zemědělské veřejnosti v oblasti systému kontrol podmíněnosti (Cross Compliance). V rámci RVP byly finančně podpořeny soutěže odborných dovedností na středních školách rezortního zaměření. Na akce environmentálního vzdělávání připadla z celkového objemu finančních prostředků v roce 2012 částka ve výši Kč, což je přibližně 90 %. Pracovní síly a trh práce v zemědělství Trend snižování zaměstnanosti v zemědělství pokračoval i v roce Meziroční úbytek pracovníků v zemědělských podnicích činil 3,8 % a jejich počet se snížil na 105,4 tis. Podíl pracovníků v zemědělství na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství ČR činil 2,2 % a meziročně se nezměnil. K meziročnímu úbytku pracovníků došlo ve všech právních formách zemědělských podniků. V relativním vyjádření nastal nejvyšší úbytek pracovníků již tradičně v družstvech (o 5,5 %) 7

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 DRAFT ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ: NÁVRHU NAŘÍZENÍ EP A RADY O PODPOŘE ROZVOJE VENKOVA Z EZFRV PRACOVNÍHO DOKUMENTU EVROPSKÉ KOMISE ELEMENTS OF STRATEGIC

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Ing. Olga Štiková Ing. Helena Sekavová Ing. Ilona Mrhálková č. 95 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ing.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 214 Vícetématické informace Praha, 23. 3. 215 Kód publikace: 32193-14 Č. j.: 57 / 215-1 Pořadové číslo v roce: 4 Zpracoval: Odbor Kancelář předsedkyně Ředitel odboru:

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více