ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

2 Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2012 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství.

3 OBSAH Použité zkratky... VI Vysvětlivky k použitým číselným údajům... XI Úvod... XII Souhrn ke Zprávě o stavu zemědělství za rok Obecné podmínky vývoje agrárního sektoru a venkova ČR Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru Vývoj národního hospodářství Pozice agrárního sektoru Povětrnostní podmínky a jejich vliv na agrární sektor Podnikatelské prostředí Důležitá rozhodnutí orgánů ČR a EU Nejvýznamnější legislativní opatření připravovaná MZe v roce Důležitá rozhodnutí a právní akty orgánů EU v roce Podpory agrárního sektoru a venkova Podpory v rámci politiky rozvoje venkova a rybářství Program rozvoje venkova ČR na období Operační program Rybářství Přímé platby Přímé platby ze zdrojů EU Národní doplňkové platby Ostatní přímé platby Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) Národní podpory a opatření Podpory tržních cen Zemědělství a rozvoj venkova Obyvatelstvo venkova a struktura venkovského osídlení Podnikatelská struktura venkova ve vztahu k podporám zemědělské politiky Občanská vybavenost venkova ve vztahu k podporám zemědělské politiky Zaměstnanost a ekonomické postavení venkovské populace Institucionální zázemí rozvoje venkova Organizační a institucionální zabezpečení Programové zabezpečení Zemědělství a životní prostředí, ochrana zvířat Vliv agrárního sektoru na jednotlivé složky životního prostředí Ochrana zvířat Ekologické zemědělství Zranitelné oblasti dusíkem III

4 4.5 Agrobiodiverzita a genetické zdroje významné pro výživu a zemědělství Spotřeba, bezpečnost a kvalita potravin Distribuce potravin Spotřeba potravin Výdaje za potraviny Spotřebitelské ceny potravin Kvalita potravin Bezpečnost potravin Strukturální vývoj agrárního sektoru Podnikatelská struktura zemědělství Podnikatelská struktura zpracovatelů agrárních surovin Dodavatelská odvětví Úvěry a zajišťovací služby Výzkum, vzdělávání a poradenství Organizace prvovýrobců, zpracovatelů a zájmové organizace na agrárním trhu Pracovní síly a trh práce v zemědělství Pracovní síly v zemědělství Trh práce a pozice zemědělců Půda a vlastnické vztahy k půdě Pozemkové úpravy Trh s půdou Pozemkový fond, privatizace a restituce majetku a půdy Využití a stav zemědělského půdního fondu Vývoj výměry zemědělského půdního fondu ČR a struktury jeho užití Stav zemědělské půdy a jeho dopady do konkurenceschopnosti českého zemědělství Agrární produkce a její bilance Rostlinná produkce celkem a podle rozhodujících komodit Obiloviny Cukrová řepa cukr Brambory a bramborový škrob Olejniny Chmel Ovoce Zelenina Réva vinná víno Živočišná produkce celkem a podle rozhodujících komodit Skot mléko, hovězí maso Prasata vepřové maso Drůbež drůbeží maso, vejce Ovce, kozy skopové maso IV

5 8.3 Produkce potravinářského odvětví celkem a podle rozhodujících oborů Obnovitelné zdroje energie Využití zemědělské produkce v energetice Využití zemědělské produkce v dopravě Rybářství Včelařství Okrasná produkce Geneticky modifikované plodiny Ceny a trhy agrárních produktů a vstupů do zemědělství Cenový vývoj na agrárním trhu ČR a EU Agrární zahraniční obchod Obecná charakteristika základních tendencí v agrárním zahraničním obchodě Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu Komoditní skladba agrárního zahraničního obchodu Cenový vývoj finančních a materiálových vstupů do zemědělství Ekonomické výsledky agrárního sektoru Celkový ekonomický výsledek zemědělství (Souhrnný zemědělský účet) Ekonomické výsledky zemědělských podniků Celkové hospodářské výsledky zemědělských podniků Ekonomické výsledky zemědělských podniků podle standardního výstupu EU Investiční rozvoj zemědělství Shrnutí ekonomických výsledků Ekonomické výsledky oborů zpracovávajících zemědělské suroviny Ekonomické výsledky potravinářského odvětví a rozhodujících oborů Práce a mzdy v potravinářském průmyslu Souhrnné hodnocení agrární politiky P1 Přehled legislativních opatření ve vztahu k agrárnímu sektoru Přehled legislativních opatření přijatých od do a publikovaných ve Sbírce zákonů Zákony Nařízení vlády Vyhlášky Připravované právní předpisy v roce P2 Oficiální výsledky šetření FADN zemí EU 27 za účetní rok P3 Tabulková příloha V

6 POUŽITÉ ZKRATKY a. s. akciová společnost AEO AMI AWU AZO b. c. běžné ceny BPEJ BTPM COCERAL CPV CZ-NACE CZV ČAP ČHMÚ ČIŽP ČNB ČSÚ ČÚZK agroenvironmentální opatření Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbh (Zemědělská tržní informační společnost) Annual Work Unit (roční pracovní jednotka) agrární zahraniční obchod bonitovaná půdně-ekologická jednotka bez tržní produkce mléka Comité du Commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d'olive, huiles et graisses et agrofournitures (Asociace obchodníků s obilovinami a olejninami v EU) ceny průmyslových výrobců Klasifikace ekonomických činností v ČR NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes (Klasifikace ekonomických činností) ceny zemědělských výrobců Česká asociace pojišťoven Český hydrometeorologický ústav Česká inspekce životního prostředí Česká národní banka Český statistický úřad č. ž. čisté živiny DDE DDT DG AGRI DPH EAFRD EFF EHS EK ES EU 15 Český úřad zeměměřický a katastrální dichlorodiphenyldichloroethylene dichlor-difenyl-trichlorethan (dichlor-difenyl-trichlormethyl-methan) Directorate General for Agriculture and Rural Development (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova) daň z přidané hodnoty European Agricultural Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) Evropský rybářský fond Evropské hospodářské společenství Evropská komise Evropské společenství Evropská unie po roce 1994 (vč. Rakouska, Finska, Švédska) EU 25 Evropská unie od VI

7 EU = EU 27 Evropská unie od (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko) euro = oficiální platidlo v 17 státech Evropské unie (tzv. eurozóně) a v šesti dalších zemích mimo EU, v devizové podobě platí od 1. ledna 1999, ve valutové podobě od 1. ledna 2002 Eurostat eurozóna FADN FAME FOB GAEC GJ GM GMO GWh HDP HPH HRDP HS CHKO ILO Intrastat IPPC ISTA Statistický úřad Evropské unie euro oblast, území Evropské unie, na kterém se užívá společná evropská měna euro (Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko) Farm Accountancy Data Network (Síť testovacích podniků) Fatty Acid Methyl Ester (skupina esterů mastných kyselin, dříve MEŘO) Free on Board (vyplaceně na palubu lodi), dodací doložka INCOTERMS 2010 Good Agricultural and Environmental Condition (Dobrý zemědělský a environmentální stav) gigajoule (jednotka energie) geneticky modifikované geneticky modifikované organizmy gigawatthodina hrubý domácí produkt hrubá přidaná hodnota Horizontal Rural Development Plan (Horizontální plán rozvoje venkova) Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží chráněná krajinná oblast International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce) statistický systém sběru a zpracování dat sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, tj. i mezi ČR a ostatními členskými státy EU Integrated Pollution Prevention and Control (Integrovaná prevence a omezování znečištění) International Seed Testing Association (Mezinárodní asociace pro zkoušení semen) j. hm. jatečná hmotnost kt kw KVS kilotuna kilowatt Krajská veterinární správa VII

8 LAU LEADER LFA LPIS MF MJ MK MMR MPO MPSV MWh MZe MZd MZCHÚ MŽP Natura 2000 NAZV Local Administrative Units (místní samosprávné jednotky; LAU 1 okres, LAU 2 obec) Liaison Entre Actions de Développement de l'economie Rurale (Vazba mezi akcemi hospodářského rozvoje venkova) název iniciativy EU a osy IV v PRV Less Favoured Areas (méně příznivé oblasti) Land Parcel Identification System (Systém pro identifikaci pozemků) Ministerstvo financí měrná jednotka Ministerstvo kultury Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí megawatthodina Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zdravotnictví Maloplošné zvláště chráněné území Ministerstvo životního prostředí Evropská ekologická síť chráněných území Národní agentura pro zemědělský výzkum NČZ nové členské země (země, které vstoupily do EU a ) NH NM NO 3 - NP NPK NUTS NV národní hospodářství normalizovaný moštoměr (množství cukru v kg/100 l moštu) dusičnany národní park dusík fosfor draslík Nomenclature des unités territoriales statistique (nomenklatura územních statistických jednotek; NUTS 0 stát, NUTS 1 území, NUTS 2 region, NUTS 3 kraj) nařízení vlády o. p. orná půda o. p. s. obecně prospěšná společnost OECD OP OP RVMZ OR OZE Organization for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) Operační program OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství) ochrana rostlin obnovitelné zdroje energie VIII

9 p. b. procentní bod PAH PCB PF ČR PFO PGRLF PHM PJ PPO polyaromatické uhlovodíky polychlorované bifenyly Pozemkový fond ČR podniky fyzických osob Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond pohonné hmoty a mazadla petajoule (= GJ) podniky právnických osob PRV Program rozvoje venkova ČR na období s. c. stálá cena s. r. o. společnost s ručením omezeným SAPS Sb. Single Area Payment Scheme (zjednodušená přímá platba na plochu) sbírka zákonů SEUROP Klasifikace jatečně upravených těl prasat a skotu (třídy S, E, U, R, O, P) SFŽP ČR SLDB SMR SNM30 SOT SPÚ SRS SVS ČR SZIF SZP SZPI SZÚ TIS ČR SZIF TJ TP TPM TTP ÚKOZ ÚKZÚZ USDA ÚSKVBL ÚZEI Státní fond životního prostředí ČR Sčítání lidu, domů a bytů Statutory Management Requirements (Povinné požadavky na hospodaření) směsná nafta motorová obsahující min. 30 % biosložky (FAME) společná organizace trhu Státní pozemkový úřad (zřízen k spojením PF ČR a pozemkových úřadů MZe) Státní rostlinolékařská správa Státní veterinární správa ČR Státní zemědělský intervenční fond Společná zemědělská politika Státní zemědělská a potravinářská inspekce Souhrnný zemědělský účet Tržní informační systém České republiky SZIF terajoule (= GJ) travní porosty (podle zákona o zemědělství; LPIS) tržní produkce mléka trvalé travní porosty (podle katastrálního zákona; ČÚZK) Ústřední komise pro ochranu zvířat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský United States Department of Agriculture (Ministerstvo zemědělství USA) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Ústav zemědělské ekonomiky a informací IX

10 VaV výzkum a vývoj VDJ velká dobytčí jednotka VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno VŠPS výběrové šetření pracovních sil VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÚZT Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. VÚŽV Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. VV a S vlastní výrobky a služby z. p. zemědělská půda ZCHÚ zvláště chráněné území ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH Bonn ZOD zranitelná oblast dusíkem ZPF zemědělský půdní fond ž. hm. živá hmotnost X

11 VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM ČÍSELNÝM ÚDAJŮM Údaje použité ve Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2012 (Zpráva 2012) pocházejí z různých zdrojů. Základním zdrojem jsou statistická data ČSÚ, dále údaje resortní statistiky MZe, výběrového šetření FADN, výročních zpráv některých institucí, např. PGRLF, SZIF, data mezinárodních organizací atd. Zdroje použitých údajů jsou u každé tabulky uvedeny. Ukazatele v tabulkách, u nichž to datové zdroje umožnily, jsou převážně prezentovány v časové řadě Uzávěrka všech dat pro Zprávu 2012 byla s ohledem na daný termín zpracování její konečné verze stanovena na Ve Zprávě 2012 jsou proto uvedeny pouze údaje, které byly dostupné k tomuto termínu. Většina údajů za marketingový rok 2012/13 i za kalendářní rok 2012 má charakter předběžných dat. Pokud jsou použity kvalifikované odhady ÚZEI, je na to upozorněno. Vzhledem k tomu, že i v předchozích Zprávách měly údaje za analyzovaný rok předběžný charakter, nemusí být vždy hodnota téhož ukazatele za určitý rok ve všech Zprávách stejná. Ve Zprávě 2012 se to týká především údajů za rok 2011, které jsou zde uváděny ve své zpřesněné podobě, zatímco ve Zprávě 2011 byly použity předběžné nebo odhadované hodnoty. Údaje z výběrového šetření FADN obsahují definitivní výsledky za rok Vzhledem k počítačovému zpracování (Microsoft Excel) obsahují tabulky zaokrouhlené ukazatele (součty, procenta apod.). Proto součtové ukazatele nemusí vždy přesně odpovídat součtům jednotlivých položek. V číselné části tabulek jsou kromě významových hodnot použity i následující symboly: - údaj se nevyskytuje;. údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý; x údaj není smysluplný; 0 nebo 0,0 údaj existuje, ale jeho výše je nevýznamná nebo nulová. XI

12 ÚVOD Zpráva o stavu zemědělství za rok 2012 pokračuje v dlouhodobé sérii těchto zpráv po vstupu ČR do EU. Jejím hlavním posláním je seznámit veřejnost s meziročním, komplexně hodnoceným vývojem českého zemědělství a potravinářství. V širším rámci jde i o hodnocení vlivu uplatňované zemědělské politiky na tato odvětví, resp. do jaké míry se daří naplňovat původní cíle této politiky ve vztahu k vynakládaným veřejným zdrojům. Také v této souvislosti dochází v základním uspořádání Zelené zprávy 2012 proti předchozí zprávě k jejímu rozšíření o hodnocení vztahu vývoje kvality zemědělské půdy a konkurenceschopnosti českého zemědělství (nová kapitola 7.4.2). Z celkového pohledu došlo v roce 2012 k dalšímu mírnému meziročnímu poklesu nominálního podílu zemědělství i potravinářství na HDP (1,32 %, resp. 2,29 %) i na zaměstnanosti (2,19 %, resp. 2,76 %). Také v důsledku zvýšení spotřebitelských cen potravin o 6,9 % vzrostl podíl výdajů domácností za potraviny a nealkoholické nápoje na 20 % (zvýšení zhruba o 1 p. b.). Průběh počasí negativně ovlivnil výnosy plodin, které byly nižší než v předcházejícím roce. Zejména se to týkalo jižní Moravy, která byla na jaře 2012 postižena výrazným suchem. Škody na plodinách způsobené ostatními nepříznivými projevy počasí, zejména krupobitím, ale i vyzimováním a jarními mrazy, byly v roce 2012 relativně vysoké. Celkový zisk (podnikatelský důchod) zemědělství podle 2. předběžného odhadu Souhrnného zemědělského účtu sice mírně (o 6 %) meziročně poklesl na 16,1 mld. Kč, avšak rozhodující ukazatel ekonomické situace zemědělských podniků důchod z faktorů na 1 přepočítaného pracovníka mírně stoupl o 0,8 %, a dosáhl 439,9 tis. Kč. To dokumentuje tendenci k výrazně lepším ekonomickým výsledkům odvětví po vstupu do EU, které jsou však dány především vyššími provozními podporami podniků. Hodnota produkce zemědělského odvětví v základních b. c. meziročně vzrostla o 2,5 % na 122 mld. Kč, a to i přes meziroční nárůst cen zemědělských výrobců o 4,1 %. V porovnání se špičkovými zeměmi EU je však tento výsledek doprovázen snižující se účinností využití vstupů (podíl mezispotřeby na celkové produkci se meziročně zvýšil ze 70,7 % na 74,3 %) a velmi vysokou vázaností ekonomiky podniků na provozní podpory (meziroční zvýšení podílu provozních podpor na důchodu z faktorů z 59,5 % na 62,8 %). Zvyšování konkurenceschopnosti českého zemědělství se tak neobejde bez dalšího zvyšování jeho efektivnosti, odrážející se v poklesu hodnot obou ukazatelů. Dále pokračuje trend snižování zaměstnanosti v zemědělství. Meziroční úbytek pracovníků v zemědělských podnicích činil 3,8 % při celkovém počtu pracovníků 105,4 tis. v roce Disparita mezd v zemědělství vůči průměru národního hospodářství se v roce 2012 mírně zlepšila a dosáhla 78,1 %, což převyšuje podobné ukazatele ve vyspělých zemích EU. XII

13 V agrárním zahraničním obchodu došlo k meziročnímu snížení jeho záporné bilance o 11,5 mld. Kč na 24,8 mld. Kč, avšak prohlubuje se tendence k vývozům zemědělské suroviny na úkor dovozů více zpracovaných výrobků. Na tomto nepříznivém vývoji se podílí i pokračující nižší efektivnost potravinářství, zejména v podnicích prvotního zpracování suroviny. XIII

14 SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2012 Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru V roce 2012 došlo v ČR k poklesu HDP, který meziročně ve stálých cenách činil 1,2 % a vystřídal mírný růst v roce V průběhu roku se pokles hospodářské výkonnosti postupně prohluboval. Pokles HDP byl v ČR hlubší, než vykázaly státy EU 27 jako celek, jakož i v porovnání s eurozónou (17 států). Obecná míra nezaměstnanosti se v roce 2012 zvýšila na 7,0 % a byla o 0,3 p. b. vyšší než v roce Nezaměstnanost mírně poklesla ve druhém čtvrtletí, ale v dalších čtvrtletích se zvyšovala. Průměrná míra nezaměstnanosti zůstává v ČR nižší než průměr všech členských států EU (10,5 %) i eurozóny (11,4 %), kde v roce 2012 došlo k nárůstu míry nezaměstnanosti o 0,8 p. b. (EU 27), resp. o 1,2 p. b. (eurozóna) proti roku Odvětví zemědělství se podílelo podle statistiky národních účtů v roce 2012 na celkové tvorbě HPH v základních b. c. 1,32 %, což představuje meziroční pokles o 0,09 p. b. V případě potravinářského průmyslu došlo rovněž k poklesu podílu na celkové tvorbě HPH o 0,09 p. b. na 2,29 %. 1) Odvětví zemědělství včetně nezemědělské činnosti zem. podniků, myslivosti a souvisejících činností Pramen: ČSÚ, MF Vývoj cen zemědělských výrobců v roce 2012 vykázal meziroční nárůst o 4,1 %, čímž však zaostal za růstem CZV v roce 2011, který činil 19,1 %. Podle údajů ČSÚ došlo v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství v roce 2012 k poklesu počtu zaměstnanců o 2,1 % proti roku Současně došlo i k poklesu podílu zaměstnanců 1

15 odvětví na celkovém počtu zaměstnanců o 0,03 p. b. na 2,60 %. Z toho podíl zaměstnanců v zemědělství samém (včetně myslivosti a souvisejících činností) poklesl pouze o 0,02 p. b. Zemědělství je nadále charakterizováno mzdovou disparitou a zaostává v úrovni průměrných mezd za průměrem ČR. V roce 2012 se toto zaostávání zmírnilo na úroveň 78 %. Růst nominální mzdy zaměstnanců v zemědělství na přepočtené osoby činil 5,0 % a byl o 2,3 p. b. vyšší než průměr celkového růstu mezd v ČR. Protože růst nominální mzdy v zemědělství byl vyšší než míra inflace, došlo zde k nárůstu reálné mzdy o 1,7 %. Podíl zemědělství na výdajích státního rozpočtu se v roce 2012 zvýšil o 0,3 p. b. na 4,0 %. Zatímco celkové výdaje státního rozpočtu se v roce 2012 meziročně snížily o 0,3 %, výdaje státu do odvětví zemědělství se zvýšily ve srovnání s rokem 2011 o téměř 7 %. Podpory agrárního sektoru a venkova Podpory v rámci politiky rozvoje venkova Program rozvoje venkova na období (PRV) umožňuje čerpání prostředků pro zemědělství a venkov z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Celková částka přidělených prostředků z EAFRD je přibližně 2,8 mld., což spolu s příspěvkem ze státního rozpočtu ČR představuje na celé sedmileté období částku 3,7 mld.. Cílem PRV je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů zemědělského hospodaření, ochrana přírody a rozvoj kvality života na venkově. K realizaci těchto cílů byla připravena opatření v rámci 4 os. V roce 2012 byly vypláceny podpory jak na základě žádostí zaregistrovaných v roce 2012, tak na základě žádostí o dotaci zaregistrovaných v předchozích letech. Mimo podpor v rámci opatření PRV byly v roce 2011 a 2012 hrazeny víceleté závazky z obdobných opatření předchozích programových dokumentů (HRDP). Celkové prostředky PRV zahrnují i spolufinancování ze státního rozpočtu. Operační program Rybářství Jednotlivá opatření OP Rybářství jsou zaměřena na posílení konkurenceschopnosti, na udržení stávající produkce ryb a zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví rybářství. Cílem tohoto programu je směrovat oblasti podpor v sektoru rybářství v ČR tak, aby opatření realizovaná podle nařízení o EFF přispěla k dosažení obecných cílů stanovených v čl. 33 Smlouvy o Evropském společenství a cílů definovaných jako součást Společné rybářské politiky (SRP). Pro celé programovací období byly České republice vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 36,1 mil., z toho 75 % z fondu EFF (tj. 27,1 mil. ) a 25 % z národních veřejných zdrojů. V roce 2012 byla v rámci OP Rybářství spuštěna další tři kola (tj. dvanácté až čtrnácté) žádostí o dotace z OP Rybářství. V únoru 2012 bylo vyhlášeno dvanácté kolo zaměřené na podporu při pořádání veletrhů a výstav a účast na nich (opatření 3.3. e). V červnu 2012 bylo spuštěno třinácté kolo v rámci prioritní osy 3 směrované na projekty podporujících ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin (opatření 3.2. b). V říjnu 2012 pak bylo 2

16 vyhlášeno čtrnácté kolo příjmu žádostí o dotace z OP Rybářství na projekty orientované na zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství (opatření 3.1. a), na podporu spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství (opatření 3.1. b) a na studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi (opatření 3.1. c), a také na opatření 3.4. Pilotní projekty zaměřené na testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích. Kontinuálně probíhal příjem žádostí o dotace na opatření 5.1. Technická pomoc. Celkem bylo v roce 2012 o dotaci z OP Rybářství v rámci prioritních os 2, 3 a 5 žadatelům vyplaceno 129,4 mil. Kč, z toho podíl prioritní osy 2 dosahoval 64,1 % a podíl prioritní osy 3 byl 31,3 %. Přímé platby Přímé platby patří k nejvýznamnější kategorii podpor, které jsou poskytovány českému zemědělství po vstupu ČR do EU. V naprosté většině jsou tyto platby poskytovány na hektar obhospodařované zemědělské půdy evidované v rámci LPIS a jsou vypláceny ze zdrojů EU v systému SAPS (tzv. jednotná platba na plochu). Podpora SAPS je současně hlavní přímou platbou, o kterou může žádat fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu. Souběžně se SAPS byla novým členským zemím vyjednána možnost dorovnávat přímé podpory z vlastních národních zdrojů (národní doplňkové platby k přímým platbám, tzv. Top-Up). Přístupová smlouva a nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění, umožňují dorovnávat přímé podpory z národních zdrojů o max. 30 % unijní sazby. Pro většinu podporovaných komodit v ČR bylo stanoveno pro roky 2010 a 2011 dorovnání do výše sazby přímých plateb zemí EU 15 následovně: v roce 2010 bylo možno v rámci plateb Top-Up dorovnávat do 30 % unijních sazeb a v roce 2011 do 20 %. V roce 2012 rámci postupného zvyšování přímých plateb mohly být v ČR dorovnány přímé platby formou Top-Up již jen do výše 10 %. Tím se příjemce plateb Top-Up dostal na úroveň 100 % původních členských států EU 15, v důsledku toho jeho celkový teoretický nárok na přímé platby podléhal tzv. modulaci. Prvních 5 tis. podpor modulaci nepodléhá, suma podpor nad 5 tis. do 300 tis. do celkového teoretického nároku byla krácena o 10 %, a každé další euro nad sumu 300 tis. podléhalo opět krácení ještě o další 4 %. Od roku 2006 je součástí přímých plateb oddělená platba za cukr a od roku 2008 také oddělená platba na rajčata. Na základě článku 68 nařízení Rady č. 73/2009 byla od roku 2010 poskytována zemědělským podnikům zvláštní podpora na krávy s tržní produkcí mléka s tím, že byla sazba rozlišena podle podílu tržeb za mléko na celkových zemědělských tržbách podniku. Na všechny tyto uvedené druhy plateb se však nevztahuje systém postupného zvyšování (phasing-in), a proto k nim nelze vyplácet národní doplňkové platby (Top-Up). Od roku 2012 byla zvláštní podpora podle čl. 68 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení vlády č. 61/2012 Sb. rozšířena i na další citlivé sektory (brambory pro výrobu škrobu, chmel, 3

17 telata masného typu a ovce, popřípadě kozy, pasené na travních porostech). Výše finančních prostředků pro tento typ podpory dosáhla v roce 2012 zhruba 790 mil. Kč. Podpory tržních cen Podpory tržních cen zahrnují jak podpory cen výrobců (formou subvencování vývozu, podpory soukromého skladování a jiných cenových podpor v rámci SOT a prostřednictvím celní ochrany), tak podpory cen spotřebitelů (např. formou subvencování školního mléka a ovoce). U celkového objemu vyplacených podpor na školní mléko došlo v roce 2012 k nepatrnému poklesu. Pokračoval program vyplácení podpor na ovoce do škol. V roce 2012 byly rovněž vypláceny podpory včelařům, určené na zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh. V roce 2011 dosáhly výše 61,2 mil. Kč (z toho 50 % bylo vyplaceno z rozpočtu EU), v roce 2012 se mírně zvýšily na 66,4 mil. Kč. Prostřednictvím SZIF v rámci SOT bylo v roce 2012 vyplaceno mnohem méně subvencí na vývoz zemědělských a potravinářských výrobků než v roce 2011 (3,6 mil. Kč oproti 20,0 mil. Kč), a to pouze na vývoz nezpracovaných výrobků. V roce 2012 byly vyplaceny vývozní subvence na 1 139,9 t hovězího masa a 2,8 mil. ks vajec. Byla ukončena podpora (ze zdrojů EU) soukromého skladování vepřového masa. Zemědělství a životní prostředí, ochrana zvířat Zemědělství a rozvoj venkova K bylo v ČR obcí s méně než obyvateli, což představovalo téměř 90 % všech obcí ČR a 73 % rozlohy ČR. Žilo zde 26,8 % obyvatel státu. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku počet venkovských obcí poklesl o 1. Zlepšení kvality života na venkově je podporováno formou Opatření III.2.1 a III.2.2. Žadateli Opatření III.2.1 (Obnova a rozvoj vesnice, občanské vybavení a služby) mohou být obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace. Projekty na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod mohou být realizovány v obcích do obyvatel, ostatní projekty v obcích do 500 obyvatel. V roce 2012 nebyla v tomto opatření přijata žádná žádost. Z žádostí přijatých v roce 2011 bylo v roce 2012 schváleno 438 projektů a vyplaceno mil. Kč. Podpora v rámci Opatření III.3.1 (Vzdělávání a informace) je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení na venkově v rámci aktivit podporovaných v Ose III. V tomto opatření nebyla v roce 2012 přijata ani schválena žádná žádost a vyplaceno bylo 5 mil. Kč. Vliv zemědělského hospodaření na krajinu a životní prostředí prezentují indikátory. Tyto indikátory jsou podle zaměření rozděleny do tří oblastí. Prvních 15 indikátorů se týká 4

18 především způsobu využití krajiny a hospodaření na zemědělské půdě, dalších 14 indikátorů postihuje vstupy do zemědělství a emise ze zemědělství a posledních 5 představuje výsledky monitoringu ekosystémů. Na životní prostředí měl v roce 2012 významný vliv Program rozvoje venkova, z kterého je možné využívat finanční prostředky z tzv. Agroenvironmentálních opatření. V roce 2012 bylo podáno v rámci AEO (PRV) žádostí na výměru 2 912,5 tis. ha z. p. Celkem bylo vyplaceno 4 396,4 mil. Kč z nárokovaných požadavků roku Ochrana zvířat Oblast ochrany zvířat proti týrání je upravena zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon OZT). Zákon OZT stanovuje jako hlavní orgány ochrany zvířat MZe a SVS ČR. V souladu s právními předpisy bylo v roce 2012 v rámci dozoru nad ochranou zvířat a péčí o jejich pohodu provedeno celkem kontrol (z toho u hospodářských zvířat kontrol), při 720 kontrolách byla zjištěna nevyhovující péče, která se týkala zvířat (z toho u hospodářských zvířat nevyhovující péče při 316 kontrolách u zvířat). Podle informací Ministerstva spravedlnosti bylo podle trestního zákona za týrání zvířat v roce 2012 stíháno 33 a odsouzeno 27 osob. Ekologické zemědělství Ke konci roku 2012 hospodařilo v ČR ekologických zemědělců, jedná se o nepatrný nárůst oproti předchozímu roku. Na konci roku 2011 bylo v ČR registrováno 422 výrobců biopotravin. V průběhu roku 2012 počet výrobců biopotravin mírně stoupl, a to o 2,3 % na celkových 432 výrobců. Počet výrobních provozoven však výrazně poklesl z 646 na K vzrostla výměra ekologických sadů na ha a výměra vinic byla navýšena na ha. Ekologicky obhospodařovaná plocha činí 11,5 % ze zemědělsky obhospodařované plochy celkem (ČÚZK). Základním dokumentem pro rozvoj ekologického zemědělství je akční plán. Hlavním cílem Akčního plánu České republiky na období v ekologickém zemědělství je do konce roku 2015 dosáhnout 15% podílu výměry zemědělské půdy při současném 3% navýšení podílu biopotravin. Akční plán si klade rovněž za cíl dosáhnout 60% domácí bioprodukce na českém trhu. 1 Úbytek počtu provozoven byl způsoben omezením činnosti společnosti BILLA, spol. s r.o., která ukončila v průběhu roku 2012 dopékání biopečiva ze zmražených polotovarů ve svých provozovnách. 5

19 Podnikatelská struktura zemědělství a zpracovatelů agrárních surovin Podnikatelská struktura zemědělství v letech 2011 a 2012 Koncem roku 2012 bylo v zemědělském registru ČSÚ evidováno téměř 48 tis. subjektů zemědělských jednotek. Pramen: ČSÚ Zemědělský registr Více než 1,9 tis. podniků (4 % z celkového počtu) hospodařilo bez zemědělské půdy a bylo zaměřeno výhradně na živočišnou výrobu. Převážnou část z nich (více než 86 %) tvoří PFO. Zbývající část podniků hospodařících bez půdy připadá na PPO, a to převážně na obchodní společnosti. Velikostní struktura zemědělských podniků v ČR daná výměrou obhospodařované zemědělské půdy je velmi různorodá a vykazuje významné rozdíly mezi PPO a PFO. Celkově téměř 65 % podniků obhospodařujících zemědělskou půdu mělo výměru do 10 ha a připadala na ně pouze 2,2 % celkové výměry z. p. Podniky s výměrou nad 500 ha představovaly necelá 4 % z celkového počtu podniků obhospodařujících zemědělskou půdu, avšak připadalo na ně 69,9 % její celkové výměry. V roce 2012 pokračoval trend z posledních let, znamenající růst počtu podnikatelských subjektů zařazených do potravinářské výroby a výroby nápojů, jak vyplývá z údajů registru ČSÚ. Celkový počet subjektů zmíněných výrob činil (meziročně je to více o 431 firem). Rozdíl oproti minulým rokům je v nižším přírůstku. Nejvíce se v roce 2012 rozrostl počet firem se zahraniční majetkovou účastí. 6

20 Věda, výzkum, vzdělávání a poradenství V roce 2012 se výzkumnou činností v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního a lesního hospodářství a problematiky rozvoje venkova, která spočívá především v řešení projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen projekty ) a výzkumných záměrů, zabývalo 7 veřejných výzkumných institucí a 2 státní příspěvkové organizace se statutem výzkumné organizace podle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, které byly zřízeny MZe. Na rezortním výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích se dále podílelo kromě uvedených organizací také na dvě desítky významných soukromých výzkumných ústavů, z nichž 11 se statutem výzkumné organizace dle výše uvedeného nařízení, dále veřejné výzkumné instituce zřízené jiným rezortem, výzkumná pracoviště univerzit a vysokých škol, řada dalších menších výzkumných ústavů, organizací a institucí a soukromých podnikatelských subjektů. V oblasti mezinárodní spolupráce pokračovalo v roce 2012 řešení projektů v rámci mezinárodních programů výzkumu a vývoje, jmenovitě v 6. a 7. rámcovém programu EU a dalších výzkumných programech. Na řešení 211 projektů výzkumu a vývoje byla v roce 2012 poskytnuta účelová podpora ve výši tis. Kč. Institucionální prostředky byly v roce 2012 poskytnuty na řešení 7 výzkumných záměrů, a to ve výši tis. Kč. Dále byla 15 výzkumným organizacím poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj ve výši tis. Kč. Celková výše poskytnuté institucionální podpory v roce 2012 pak činila tis. Kč. Prostřednictvím RVP bylo v roce 2012 realizováno 21 vzdělávacích akcí za celkem Kč. Většina akcí probíhá pravidelně každý rok a navazuje na akce (semináře, konference, školení včetně zajištění sborníků a studijních či výukových materiálů) z předchozích let. Tradičně měly velice vysokou úroveň akce environmentálního vzdělávání pro děti a mládež z oblasti lesního hospodářství, včelařství a rybářství a programy pro děti zaměřené na bezpečnost a zacházení s potravinami. Významný vzdělávací efekt měla rovněž vodohospodářská školení vodoprávních úřadů, kurzy odborné přípravy pro chov drůbeže a školení zemědělské veřejnosti v oblasti systému kontrol podmíněnosti (Cross Compliance). V rámci RVP byly finančně podpořeny soutěže odborných dovedností na středních školách rezortního zaměření. Na akce environmentálního vzdělávání připadla z celkového objemu finančních prostředků v roce 2012 částka ve výši Kč, což je přibližně 90 %. Pracovní síly a trh práce v zemědělství Trend snižování zaměstnanosti v zemědělství pokračoval i v roce Meziroční úbytek pracovníků v zemědělských podnicích činil 3,8 % a jejich počet se snížil na 105,4 tis. Podíl pracovníků v zemědělství na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství ČR činil 2,2 % a meziročně se nezměnil. K meziročnímu úbytku pracovníků došlo ve všech právních formách zemědělských podniků. V relativním vyjádření nastal nejvyšší úbytek pracovníků již tradičně v družstvech (o 5,5 %) 7

SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2012 Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru

SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2012 Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2012 Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru V roce 2012 došlo v ČR k poklesu HDP, který meziročně ve stálých cenách činil 1,2 % a vystřídal mírný

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Souhrnná zpráva 2009

Souhrnná zpráva 2009 Souhrnná zpráva 2009 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, email: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-935-4 Vyrobil: MS Polygrafie s.r.o. Souhrnná zpráva 2009 souhrnná zpráva

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 výsledky AZO ČR za leden až září 2016: stručný čtvrtletní komentář na web MZe + tabulky TÚ 59 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing.

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2013. Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru

SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2013. Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ZA ROK 2013 Národní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru V roce 2013 došlo v ČR k poklesu HDP, který meziročně ve stálých cenách činil 0,9 %, a pokračoval tak

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2010

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2010 ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2010 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz email: info@mze.cz ISBN: 978-80-7434-005-5 Fotografie na obálce doc. Ing. Radim

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 765/0. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 765/0. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 765/0 Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011 Předkladatel: ministr zemědělství Doručeno poslancům: 31. července 2012 v 9:35

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2013 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2014 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2014 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2014 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2014 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 595/0. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 595/0. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 595/0 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014 Předkladatel: ministr zemědělství Doručeno poslancům: 11. září 2015 v 14:05 Parlament České

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

Souhrn ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2009

Souhrn ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2009 Souhrn ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2009 árodní hospodářství ČR a pozice agrárního sektoru V roce 2009 postihla ČR hospodářská recese a tento rok byl z hlediska ekonomického růstu nejhorší od

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2015 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2015 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2015 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2015 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 27 213 (PRV) zajišťuje působení Evropského

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

České zemědělství po vstupu do EU

České zemědělství po vstupu do EU České zemědělství po vstupu do EU Rok poté Doc. Ing. D. Vaněk, Ph.D. a kolektiv pracovníků VÚZE Upravený text pro týdeník Zemědělec VÚZE, červen 2005 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 25. 4. 2003 březen/2003

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) 1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) Rok Zemědělství Lesnictví Rybolov Potravinářský průmysl Běžné ceny

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

2 ZEMĚDĚLSTVÍ 2006. Obsah

2 ZEMĚDĚLSTVÍ 2006. Obsah ZEMĚDĚLSTVÍ 2006 2 ZEMĚDĚLSTVÍ 2006 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství................................................. 3 Použité zkratky................................................................

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Stránka 1 z 10 Podíl venkova dle počtu obcí a počtu obyvatel

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 K 31. 12. 2014 činil stav drůbeže v Plzeňském kraji 2 612 123 ks, což znamená zásadní meziroční nárůst o 34,1 %. Plzeňský kraj se nacházel na třetím

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření Výrobní zaměření:

Více

Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1. pol a 2015 (v EUR/100 kg) měsíc

Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1. pol a 2015 (v EUR/100 kg) měsíc Tab 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1 pol a (v EUR/100 kg) Komodita Země Pramen Rok leden únor březen duben květen červen pšenice potr ječmen krmný Německo Rakousko Polsko

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 13. 5.

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 10. 4. 2012 ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 Na spotřebě jednotlivých druhů potravin např. masa, zeleniny, rýže, těstovin atd. se sice promítá změna stravovacích zvyklostí ovlivněná turistickým ruchem

Více

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Počet podniků v souboru 98 230 54 34 416 Počet

Více

MIMOŘÁDNÝ ÚKOL ÚZEI 32780/2010-14310

MIMOŘÁDNÝ ÚKOL ÚZEI 32780/2010-14310 Ústav zemědělské ekonomiky a informací MIMOŘÁDNÝ ÚKOL ÚZEI 32780/2010-14310 Předkládá: Odbor Agrární trh (1220) V Praze dne 17. 12. 2010 potravinova bezpecnost x OZE.DOC 9.2.2011 1 Obsah Použité zkratky...4

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2009

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2009 ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2009 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz email: info@mze.cz ISBN: 978-80-7084-940-8 Produkce a tisk: MS Polygrafie s.r.o.

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe:

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 12. 7. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více