Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň"

Transkript

1 Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších elektrnických prvcích. Na sálvých pčítačích se pzději aplikval vzdělávací sftware, který byl zalžen na terii prgramvanéh učení. Hlavní důvdy maléh rzšíření d praxe byly pdbné jak dnes eknmická nákladnst a malá připravenst dstatečnéh pčtu tvůrců kvalitníh didaktickéh sftware. Vzdělávání na persnálních pčítačích (PC) se začal rzvíjet v bdbí 1984 až E-learning zapčal teprve s rzvjem Internetu a webu p r Je zajímavé, že d rku 1999 nebyl pjem e-learning zaveden. Zprvu se více pužíval pjem nline learning (cž je výuka nejen pmcí webu, ale i dalších internetvých technlgií). 1.2 Základní představy e-learningu Pjetí e-learningu není dsud ustálené a v praxi se setkáváme s různým výkladem i těch nejzákladnějších pjmů (tak například pjem "elektrnické vzdělávání" někteří autři chápu šířeji než "e-learning", jiní ba pjmy zttžňují). Ve spjení "e-learning" klademe bsahvý důraz na slvní základ "learning" (učení), nikliv na předpnu "e-" (elektrnické). Pedaggické, technlgické a síťvé pjetí představuje tři základní varianty z mnha existujících vymezení e-learningu (nejde tedy přesné definice). Dmnívám se, že e-learning je úplněji charakterizván spjením všech tří uvedených pjetí, než puze jedním z nich. Pedaggické pjetí: e-learning je vzdělávací prces, ve kterém pužíváme multimediální technlgie, Internet a další elektrnická média pr zlepšení kvality vzdělávání. (Multimedia umžňují pužívání brazvých, zvukvých a textvých infrmací k bhacení bsahu výuky. Internet pskytuje lepší přístup ke studijním materiálům a službám, k výměně infrmací a ke splupráci vzdělávací kmunity.) Technlgické pjetí: E-learning je spektrum aplikací a prcesů jak je Web-based training (WBT), Cmputer-based training (CBT), virtuální třídy neb digitální splupráce. Zahrnuje přens bsahu kurzů prstřednictvím elektrnických médií, např. Internetu neb Intranetu, satelitníh vysílání, interaktivních televizních přadů a výukvých CD-ROMů, čast s pdpru učitele. Síťvé pjetí: E-learning spčívá v užití pčítačvých sítí pr přens dvednstí a znalstí. (T je úzké vymezení e-learningu, nezahrnuje např. výuku pmcí CD-ROMu.) E-learning je tedy vzdělávací prces se slžitu strukturu. Je prblémem především pedaggickým, pté technickým. Většina autrů se dnes shduje, že nejperspektivnější frmu e-learningu je Webbased training (WBT). Tét frmě se zde budeme věnvat nejvíce.

2 1.3 Vize e-learningu Vizí rzumíme představu cílvéh či žáducíh stavu. V praxi se vyskytuje ptřeba vzdělávat různé skupiny studujících v různých disciplínách. Pdmínky pr realizaci e-learningu nejsu stejné a není překvapivé, že i vize e-learningu jsu různé a diskutabilní. Základní vizí e-learningu rzumím takvu integraci e-learningu d vzdělávání, která zvýší přístup ke vzdělání a zajistí vyhvující kvalitu vzdělávání za přijatelnu cenu. Ve vyspělých zemích se pužívá e- learning hlavně pr zvýšení přístupu ke vzdělávání, zejména pr zvýšení pčtu celživtně se vzdělávajících dspělých studujících. Prezenční studium je frma studia, při které se vyžaduje fyzická účast studentů při výuce ve třídě. P dbu výuky jsu učitel a studující v přímém kntaktu (při studiu dma t neplatí). Distanční vzdělávání (DiV) je vzdělávací prces, který umžňuje ddělit vyučujícíh a studujícíh v čase neb místě, ppřípadě v bjím. Kmunikace mezi učitelem a studujícím prbíhá v mderních distančních kurzech hlavně elektrnicky (pmcí u, chatu, audia, videa, teleknference, nejčastěji v prstředí webu). Výukvé materiály, jak knihy, audi a vide kazety, CD-ROM může být někdy účelné zasílat pštu, nikliv p síti pté mluvíme krespndenčním (klasickém) DiV. Blended learning. V praktické výuce se nevyskytují bvykle "čisté" frmy, například čistá prezenční, elektrnická neb distanční frma. V praxi se prsazuje kncepce smíšenéh vzdělávání (blended learning), cž je kmbinace prvků prezenčníh i e-learningvéh vzdělávání, která má největší perspektivu pužití na středních a především vyských šklách. E-learning na univerzitách. Na univerzitách se stále více využívá e-learningu jak dplňku k prezenční frmě studia (blended learning). Při vzdělávání vyskšklské mládeže se student bez učitele nebejde. Prezenční výuka převažuje dsud i v USA. (V rce 2002 nabízel distanční vzdělávání asi 2/3 amerických univerzit, ale jen asi 10% kurzů byl distančních). 1.4 E-kurz Studijní kurz a jeh slžky. Základním prvkem e-learningu, pdbně jak v prezenčním vzdělávání, je studijní kurz. Kurz bsahuje blky z různých předmětů, uspřádané tak, aby byl dsažen pžadvaných cílů vzdělávání. Elektrnický studijní kurz (zkráceně e-kurz) charakterizují zejména tyt slžky: vzdělávací bsah studijních materiálů elektrnická distribuce vzdělávacíh bsahu elektrnická správa e-kurzů. Vzdělávací bsah studijních materiálů. Pr vzdělávací bsah e-kurzů jsu určující jejich vzdělávací charakteristiky, tj. didaktické naprgramvání (didaktická transfrmace) bsahu učiva d frmy interaktivníh pčítačvéh sftware specificky určenéh pr samstudium. Prt didaktický sftware pr e-kurzy bsahuje (pdle J. Nikla) prgramvané vstupní infrmace učební úlhy zpětnvazební kntrlní infrmace nezbytné řídící instrukce. E-kurzy bsahují nejčastěji multimediální studijní materiály. Tvrba bsahu studijních multimediálních materiálů pr e-kurzy je prfesinální úlha, která vyžaduje mj. znalsti autrských nástrjů pr tvrbu kurzů. Dnes se klade důraz na dělení bsahu d znvupužitelných vzdělávacích bjektů (reusable learning bjects) a na pužívání standardů.

3 Znvupužitelné vzdělávací bjekty. Příklady vzdělávacích bjektů jsu: jedntlivé digitální brázky, části textů a jednduché animace, ale i celé webvé stránky, které bsahují text, brázky, další média či aplikace a které mhu přenášet relativně malý, ale kmplexní výukvý blk. Základní výhdu vzdělávacích bjektů je, že mhu být navrženy jak znvupužitelné (reusable) kmpnenty, které lze mnhnásbně aplikvat v různých vzdělávacích situacích (kurzech). Vzdělávací bjekt je nejen jedntka s bsahem výuky, ale zahrnuje rvněž svůj vlastní ppis, jak jsu infrmace typu: druh bsahu, učební cíl, autr, jazyk a verze. Standardy jsu nrmy, garantující (při jejich respektvání) vzájemnu přensitelnst a pužitelnst sftwarvých prduktů vyvinutých různými firmami. Standardy napmáhají zabezpečit interperabilitu v blasti tvrby kurzů i v blasti kmunikace mezi kurzy a řídícím systémem vzdělávání. Výsledkem dsavadních standardizačních snah je subr dpručení SCORM (Sharable Cntent Object Reference Mdel). SCORM je jedntný suhrn klíčvých specifikací a standardů pr bsah, technlgie a služby, spjené s e-learningem. Aplikace standardů může pdstatně zlevnit dsavadní drahé e-kurzy, prtže mezí pakvané vytváření pdbných studijních materiálů a umžní přens již htvých e-kurzů d různých systémů pr řízení studia. Elektrnická distribuce vzdělávacíh bsahu. V mderních distančních a e-learningvých kurzech se pr distribuci bsahu využívá především Internetu, zejména služby WWW (webu). Přens bsahu e-kurzů se může dít i prstřednictvím satelitníh vysílání, interaktivních televizních přadů a dalších technlgií, které mají své výhdy a nevýhdy. Jedním z hlavních předpkladů pr úspěšné e- learningvé vzdělávání je kmbinace ptimálních technlgií (jak z pedaggickéh, tak i z technickéh a eknmickéh hlediska). Řízení studia. Řízení studia v prstředí webu zabezpečují SW systémy pr řízení studia (Learning Management Systems [LMS], někdy též Curse Management System). LMS usnadňují tvrbu, pužívání a správu e-kurzů především tím, že pskytují minimálně: subr vzdělávacích nástrjů, usnadňujících učení, kmunikaci a splupráci, např.: kmunikační nástrje, umžňující diskuse, výměnu subrů, interní vu krespndenci, chatvání, přens videa, atd. nástrje pr pdpru prduktivity vzdělávání, umžňující např. práci ffline, vkládání vlastních pznámek, pužití kalendáře, help, atd. nástrje pr pdpru splupráce studujících, např. pdpru práce na prjektech. subr pdpůrných nástrjů, pmáhajících v prcesu správy a vedení kurzu, např.: nástrje pr administraci, např. pr vedení studijních evidencí, adresářů kntaktů nástrje pr řízení, např. nástrje pr management a sledvání práce studujících nástrje pr návrh kurikula. Jak nárčná je tvrba e-kurzů? Tvrba studijních materiálů pr e-kurzy je vysce prfesinální úlha. Nelze ji zadat pedaggům bez specifické dbrné přípravy. Vyžaduje znalst technlgie didaktickéh zpracvání učiva i znalst autrských nástrjů pr tvrbu kurzů. Sftwarví specialisté vycházejí z věcnéh bsahu výukvéh materiálu, který musí být didakticky transfrmván. Vývj a následná ptimalizace studijních materiálů pr e-kurzy je bvykle nesrvnatelně nárčnější, než vývj učebních materiálů analgických klasických vzdělávacích kurzů. Klade též vyšší nárky na týmvu splupráci. Tvrba e-kurzů je prt bvykle nárčná na finanční i lidské zdrje. Vzniká tedy právněná tázka: Je elektrnické vzdělávání efektivní? Odpvěď může být an, jestliže jsu splněny nejméně tyt předpklady: elektrnické vzdělávání je aplikván ve spjení s prezenční výuku tak, aby v dané knkrétní situaci převládly výhdy smíšenéh vzdělávání nad jeh nevýhdami metdy a pužité technlgie jsu vhdné pr cíle výuky

4 prbíhá interakce studujících a aktuální zpětná vazba d učitele ke studujícím vzdělávací instituce vytvří studujícím i učitelům pdmínky pr úspěšnu práci vzdělávací instituce zabezpečí realizaci e-kurzů prfesinálním způsbem.

5 1.5 Tým realizátrů e-kurzů Realizátry e-kurzů jsu specialisté, jejichž prfese jsu e-manažer, e-vývjář a e-tutr (viz Předpny "e" u uvedených prfesí pužíváme pr zdůraznění, že práce příslušnéh specialisty se dehrává v e- learningvém prstředí. Tabulka 1. 5 Příklady úklů jedntlivých prfesí při vývji e-kurzu Prfese Úkl Specialista e-manažer e-vývjář e-tutr Návrh a krdinace prjektu Celkvá strategie Analýza a evaluace výuky Zabezpečení servisu Marketing Prjekt výuky Vytvření dbrnéh bsahu Didaktická transfrmace bsahu Psuzení bsahu Tvrba multimedií Převd bsahu d LMS Tvrba pčítačvé grafiky Prgramátrské práce Piltní věření e-kurzu Aplikace LMS v e-kurzu Vedení výuky Rady ke studiu, knzultace Pdpra a usnadnění studia Administrace výuky Prjektant e-kurzu Znalec e-learningu Pedagg didaktik výuky Techničtí pracvníci Marketingvý pracvník Prjektant výuky Autr bsahu Expert na pedaggiku Expert na bsah Specialista na multimedia Znalec LMS Pčítačvý grafik Prgramátr Hdntitelé (učitelé a studující) Aktivní uživatel LMS Veducí výuky Knzultant, pradce Pdprvatel, usnadňvatel Administrátr Minimální velikst týmu pr vývj e-kurzů. Jeden pracvník může prvádět (má-li příslušnu kvalifikaci) více úklů, v tabulce uvedených. Prfesi e-vývjáře však bvykle nezastává jedna sba, ale tým e-vývjářů, který je slžen z minimálně 3 pracvníků: prjektanta výuky (Instructinal Designer), tedy experta na pedaggiku, který vytvří prjekt kurzu a zárveň rzumí dbrnému bsahu kurzu autra bsahu, který je expertem na dbrný bsah, resp. disciplinu (Subject matter expert, SME) pčítačvéh dbrníka, který je specialistu na grafiku, web a systémy řízení studia LMS (Graphics, Web Designer and LMS Specialist). 1.6 Přehled technlgií pr e-learning Druhy technlgií pr e-learning a DiV. Technlgie, užívané pr distribuci vzdělávacíh bsahu v e-learningu a v DiV, lze rzdělit d čtyř základních kategrií pdle druhu média, které infrmace přenáší: tisk auditechnlgie videtechnlgie pčítačvé technlgie. Každá z těcht kategrií se dále dělí, avšak některé technlgie uvedené kategrie přesahují. Například audi a videknference se mhu uskutečnit za pužití pčítače a Internetu.

6 Tab. 1.6 Přehled technlgií, jejich výhdy a nevýhdy Tisk Hlasvá pšta Audi kazeta Audi knference Videkazeta Satelitní videknference Videknference přenášená mikrvlnami Televize Online Chat Webvé vzdělávání Výhdy Levný materiál Přensitelnst Phdlné studium Širce dstupné Snadné užití Mžná interaktivita Levná a dstupná Snadn se kpíruje Levná Snadn se realizuje Nevýhdy Neinteraktivní Omezené zapjení smyslů Vyžaduje čtenářské schpnsti Těžk se aktualizuje Omezená délka záznamu Bez vizuálních prvků Neinteraktivní Bez vizuálních prvků Neinteraktivní Bez vizuálních prvků Vyžaduje hardware Levná Slžité nahrávání Snadn dstupná Neinteraktivní Snadn se kpíruje Vyžaduje hardware Audi a vizuální prvky Těžk se aktualizuje Realistická Může být interaktivní Realistická Může být interaktivní Relativně levná Drahý hardware Vyžaduje časvý rzvrh Obvykle jen jednsměrné vysílání Vyžaduje časvý rzvrh Limitvaný dsah Přens jen v přímé viditelnsti Snadn pužitelná Vyské prdukční náklady Snadn dstupná Vyžaduje hardware Prgram lze nahrát Neinteraktivní Audi a vizuální prvky Vyžaduje časvý rzvrh Flexibilní Interaktivní Sučasná interaktivita Přímá zpětná vazba Vyžaduje hardware Sftware se liší Vyžaduje pdbný sftware Vyžaduje časvý rzvrh Vyžaduje hardware Může zahrnut Vyžaduje pčítač multimedia Sftware může být drahý Celsvětvý přístup Vyžaduje přístup k Interaktivní Internetu Snadn se aktualizuje Občas technické prblémy

7 2. Účastníci e-learningu 2.1 e-studující K minimálním pžadavkům na účast studujícíh v nline kurzu patří přístup k pčítači a k Internetu a mtivace studenta uspět v netradiční frmě výuky. Student musí umět splupracvat s učitelem i s statními studenty s pužitím infrmačních technlgií, věnvat připjení d kurzu ptřebný čas, aktivně kmunikvat a plnit průběžně zadané úkly. Studující si musí být jist, že učitel i vzdělávací instituce pr ně zajistí dstatečnu pdpru při dstraňvání případných studijních i technických btíží. Úspěšné studium v e-learningvém prstředí vyžaduje především pdpru vedení firmy i rdiny studujícíh, přístup k ptřebnému technickému vybavení, pravidelné aktivní studium, častý elektrnický kntakt s tutrem a se splužáky a aplikaci nabytých znalstí v zaměstnání. Před zápisem d kurzu by měl mít studující jasn, jaké jsu cíle jeh studia a věřit si, zda sylabus kurzu je v suladu s ptřebami a mžnstmi studujícíh. Jak studující pzná, že nabízený e-kurz je kvalitní? Dtažte se abslventů e-kurzu, který hdláte studvat, zda v kurzu významně převažují výhdy elektrnickéh vzdělávání nad nevýhdami. Zjistěte si, jaké jsu prfesinální kvality rganizátrů, autrů a tutrů e-learningvých kurzů, zejména, jaku mají publikační činnst a jak jsu jejich práce citvány. 2.2 e-učitel e-učitel jak tutr. Vedení výuky v nline kurzu je záležitstí speciálně vyšklenéh učitele - tutra. Základem práce tutra je pdpra vlastníh učení se studujících, ke které patří pdnětné náměty k přemýšlení a k diskuzi, pmc při překnávání studijních btíží a hdncení výsledků studujících. Tutr zajišťuje zpětnu vazbu směrem k vzdělávací instituci, k návrháři kurzu a k autrvi dbrnéh textu a dává jim pdněty ke zlepšení práce. Čast vede i administrativní agendu studujících v kurzu. Základní kmpetence tutra v elektrnické výuce zahrnují především: Odpvídající pedaggicku kvalifikaci, k jejímuž dsažení je třeba tutry vyšklit. Umění dbré kmunikace. V e-learningvém prstředí je základním způsbem kmunikačníh prcesu kmunikace písemná. Otevřenst, zaujetí pr věc, přístupnst ke změnám. Vnímavst, tevřenst a flexibilita tutra jsu nezbytnstí. Pkud tutr nedkáže v kurzu vytvřit přátelské prstředí, může se stát, že se studující ve skupině dcizí jemu i navzájem. Praktické zkušensti. e-learning vyžaduje tutry, kteří umí aplikvat látku na praktické úlhy. Nestačí puze dbré teretické znalsti předmětu. Ve vztahu ke studentům by tutr měl především: Včasně a vhdně pskytvat zpětnu vazbu. Pvzbuzvat a pdprvat dezvu studujících p celu dbu výuky. Reagvat na příspěvky studujících d diskusí, na dmácí práce a výsledky v testech. Rle učitele jak e-autra. Někteří učitelé prezenční výuky se pdílejí i na vývji tradičních kurzů, například vytvářejí učebnice (skripta) pr přednášky, labratrní cvičení neb píší sbírky příkladů pr seminární cvičení. Pr zvládnutí rle autra v klasické výuce musí být učitel především dbrým znalcem bsahu, musí mít příslušné znalsti tvrbě učebních textů a dbré pedaggické schpnsti a zkušensti. V e-kurzu ptřebuje mít učitel v rli e-autra (dále jen autra) další dplňující znalsti, schpnsti a zkušensti. Především by měl umět: psudit vhdnst existujících studijních materiálů pr aplikaci v e-kurzu a umět didakticky transfrmvat vzdělávací bsah kmbinvat vhdně prvky tradiční a elektrnické výuky a vhdná multimedia

8 mít úspěšnu praxi jak tutr e-learningu. 2.3 e-vývjář Úlhy e-vývjáře se týkají etap tvrby e-kurzů. Mezi základní vývjvé etapy patří zejména: Návrh výukvých cílů. Předpkládá stanvení ptřebnsti výuky a prvedení analýzy studijní skupiny. Pté lze přistupit ke knkretizaci výukvých cílů. Vlba výukvé strategie. Zahrnuje strategii pr aktivizaci studujícíh v distančním vzdělávání, strategii tvrby bsahu výukvých a pdpůrných materiálů a následný výběr metdy distribuce učebních materiálů. Psuzení vhdnsti učebních materiálů. Běžné učebnice nemusí být v distanční výuce vždy pužitelné. Více než v prezenční výuce je třeba ddržvat pravidla pr strukturu tištěnéh studijníh textu, pravidla pr pstup a styl psaní textů a pravidla pr prezentaci infrmací v nline materiálech. Návrh pužití multimedií ve výuce předpkládá, že návrhář kurzu i učitel zná výhdy a nevýhdy klasických technlgií pr záznam a přens infrmací a že má základní znalsti metdách distribuce multimediálních výukvých materiálů. Evaluace a revize kurzu zahrnuje základní evaluační metdy a vyžaduje sběr a analýzu údajů pr evaluaci a následnu revizi kurzu. Obecné zásady pr práci vývjáře v prstředí e-learningu zahrnují mj. tyt teze: e-kurzy je třeba vytvářet jak krátké, 5-15 min. trvající lekce se zpětnu vazbu krátké lekce by měly být uknčeny testy d kurzu je nutné zařazvat jen nezbytné infrmace kurz musí být stále k dispzici kurzy by měly respektvat různé styly učení rientace v kurzu by měla být intuitivní výukvé materiály by měly být vícenásbně pužitelné slžitá řešení a nárčné technlgie se nedpručují aktualizace, pravy a změny v kurzu by měly být snadn prveditelné vytvářejte nástrje pr efektivní učící se kmunitu, které umžní splupráci studujících navzájem i jejich splupráci se členy e-týmu. Metdlgie tvrby vzdělávacích kurzů pskytuje etapvý přístup k analýze ptřeb studujících, k návrhu, vývji, realizaci a evaluaci vzdělávacíh prcesu. Analýza zahrnuje tyt krky: Definice cílů. Vymezení skupiny studujících. Rzbr zdrjů pr realizaci prjektu. Očekávané překážky. Ppis bsahu. Prezentace bsahu. Návrh prjektu má etapy: Uspřádání bsahu výuky. Ověření zásad pr návrh prjektu. Interaktivita. Rámcvý plán, vývjvé diagramy a scénáře. Vytvření a test prttypu. Prvedení návrhu prjektu zahrnuje vytváření vlastníh výukvéh prduktu: Výběr vývjvých nástrjů a standardů. Shrmáždění a digitalizace existujících učebních materiálů. Vytvření nvéh bsahu. Dknčení dkumentace pr plánvání. Vývj prduktu. Hdncení a testvání. Opravy.

9 Marketing a implementace mají hlavní pdíl na trvalsti úspěchu. Samzřejmě je nejlepší, máte-li špičkvé prdukty a zárveň je skvěle prdáváte. Patří sem: Publicita, prpagace, pmcné materiály i balení prduktů. Rzšíření: Pšlete svůj prdukt d světa. Evaluace začíná self-evaluací, tedy kntrlu jedntlivých prvků kurzu (charakteristiky studujících, cíle studia, výukvé strategie, rzbr bsahu, atd.) Frmativní (průběžná) evaluace se pužívá v prcesu vývje a implementace kurzu. Zahrnuje názry studujících na výuku p dknčení každé kapitly. Suhrnná evaluace se prvádí na závěr práce. Údržba. Úkly údržby by mhly zahrnut například následující plžky: Technická pdpra. Odstranění chyb. Aktualizace infrmací. Vývj nvých verzí. 2.4 e-manažer Jeh práce velmi úzce suvisí s úkly vzdělávací instituce v distančním a elektrnickém vzdělávání. Manažer e-learningu by měl mim jiné umět: aplikvat strategii tvrby studijních materiálů frmulvat tázky pr rzbr vzdělávacích ptřeb analyzvat studijní skupinu navrhnut výukvé cíle aplikvat základní evaluační metdy kntrlvat kvalitu elektrnickéh vzdělávání vypčítat náklady na zavedení a prvz e-learningu zhdntit efektivitu e-learningu. Kntrla kvality elektrnickéh vzdělávání spčívá v věření kvality všech jejích kmpnent. Manažeři vzdělávání by měli prsadit c nejvyšší kvalitu institucinální pdpry a dbát kvalitní návrh, výuku a studium v kurzu. Důležitá je i kvalita pdpry studujících a učitelů. Celkvá kvalita kurzu se věřuje evaluačními pstupy. Náklady na zavedení a prvz e-learningu jsu bvykle vyské a mhu řádvě převýšit náklady na kurzy klasické. Úspry nákladů na tisk a distribuci materiálů, na služební cesty d šklicích středisek a na řízení kurzů mhu celkvé náklady na šklení ve firmách výrazně snížit; na univerzitách se prjeví mál. Příns e-learningu na šklách nevidíme ve finančních úsprách, ale ve zvýšení přístupu studentů ke vzdělání a kvality abslventů. 2.5 Vzdělávací instituce v e-learningu Základní úlhy vzdělávací instituce v e-learningu. Realizace e-learningu ve vzdělávací instituci se musí pírat dluhdbu strategii (kncepci) rganizace, která musí zahrnut i dluhdbé zajištění finančních prstředků. Vzdělávací instituce musí zabezpečit servisní služby pr přípravu, pdpru a vyváženu funkci všech hlavních prvků e-learningu. T vyžaduje řízení distančníh a elektrnickéh vzdělávání členem nejvyššíh vedení (např. prrektrem pr pedaggiku). Hlavní prblémy při začleňvání e-learningu d vzdělávacíh systému instituce jsu: Malá pdpra pedaggických invací. Zatímc úspěšné plnění vědeckých úklů je dměňván kariérním pstupem i jinak, pedaggické invace nejsu v průměru dstatečně ceňvány ani pdprvány. Nedstatečná pdpra učitelů, kteří musí překnávat tyt překážky: nedstatek času, nedstatečné šklení učitelů, mál zkušenstí, prblematika vlastnických práv, vyské ceny, prblém důvěry, nevyhvující technlgická infrastruktura, nedstatečná pdpra veducích pracvníků, malý zájem nvé metdy. Centrum distančníh vzdělávání buď vůbec neexistuje neb je nedstatečně persnálně, kvalifikačně a finančně zabezpečené a špatně zařazené d struktury instituce. S CDV musí splupracvat učitelé, kteří jsu členy kateder či ústavů. Je věřen, že tým specialistů v Centru distančníh vzdělávání může pskytvat jen nezbytnu pdpru katedrám, ale nemůže bez spluúčasti pracvníků kateder vytvářet kurzy.

10

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

1. Dotazník pro pedagogické pracovníky a management školy. 1) Pro validitu zjišťovaných dat, uveďte vaši pozici ve škole (váhu má vyšší funkce )

1. Dotazník pro pedagogické pracovníky a management školy. 1) Pro validitu zjišťovaných dat, uveďte vaši pozici ve škole (váhu má vyšší funkce ) Přílha 1: 1. Dtazník pr pedaggické pracvníky a management škly 1) Pr validitu zjišťvaných dat, uveďte vaši pzici ve škle (váhu má vyšší funkce ) Ředitel Zástupce ředitele Veducí předmětvé kmise Krdinátr

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení Standardy a kariérní systémy v učitelské prfesi: zahraniční přístupy a česká cesta Pedaggická fakulta Masarykva univerzita 27.11.2014 Standardy pr učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: klnsti

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY 22. základní škla Plzeň, Na Dluhých 49, příspěvkvá rganizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 22. základní škla Plzeň www.22zsplzen.cz OBSAH 1. CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE...

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Software process (improvement)

Software process (improvement) Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Sftware prcess (imprvement) Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Základní pjmy Sftwarvý

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Aktuální výsledky výzkumu ZČU v Plzni v oblasti podtitulkování pořadů pro neslyšící

Aktuální výsledky výzkumu ZČU v Plzni v oblasti podtitulkování pořadů pro neslyšící Aktuální výsledky výzkumu ZČU v Plzni v blasti pdtitulkvání přadů pr neslyšící Aktuální výsledky výzkumu ZČU v Plzni v blasti pdtitulkvání přadů pr neslyšící Obsah: 1. Řešené prjekty na pdpru diváků ČT

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více