Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň"

Transkript

1 Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších elektrnických prvcích. Na sálvých pčítačích se pzději aplikval vzdělávací sftware, který byl zalžen na terii prgramvanéh učení. Hlavní důvdy maléh rzšíření d praxe byly pdbné jak dnes eknmická nákladnst a malá připravenst dstatečnéh pčtu tvůrců kvalitníh didaktickéh sftware. Vzdělávání na persnálních pčítačích (PC) se začal rzvíjet v bdbí 1984 až E-learning zapčal teprve s rzvjem Internetu a webu p r Je zajímavé, že d rku 1999 nebyl pjem e-learning zaveden. Zprvu se více pužíval pjem nline learning (cž je výuka nejen pmcí webu, ale i dalších internetvých technlgií). 1.2 Základní představy e-learningu Pjetí e-learningu není dsud ustálené a v praxi se setkáváme s různým výkladem i těch nejzákladnějších pjmů (tak například pjem "elektrnické vzdělávání" někteří autři chápu šířeji než "e-learning", jiní ba pjmy zttžňují). Ve spjení "e-learning" klademe bsahvý důraz na slvní základ "learning" (učení), nikliv na předpnu "e-" (elektrnické). Pedaggické, technlgické a síťvé pjetí představuje tři základní varianty z mnha existujících vymezení e-learningu (nejde tedy přesné definice). Dmnívám se, že e-learning je úplněji charakterizván spjením všech tří uvedených pjetí, než puze jedním z nich. Pedaggické pjetí: e-learning je vzdělávací prces, ve kterém pužíváme multimediální technlgie, Internet a další elektrnická média pr zlepšení kvality vzdělávání. (Multimedia umžňují pužívání brazvých, zvukvých a textvých infrmací k bhacení bsahu výuky. Internet pskytuje lepší přístup ke studijním materiálům a službám, k výměně infrmací a ke splupráci vzdělávací kmunity.) Technlgické pjetí: E-learning je spektrum aplikací a prcesů jak je Web-based training (WBT), Cmputer-based training (CBT), virtuální třídy neb digitální splupráce. Zahrnuje přens bsahu kurzů prstřednictvím elektrnických médií, např. Internetu neb Intranetu, satelitníh vysílání, interaktivních televizních přadů a výukvých CD-ROMů, čast s pdpru učitele. Síťvé pjetí: E-learning spčívá v užití pčítačvých sítí pr přens dvednstí a znalstí. (T je úzké vymezení e-learningu, nezahrnuje např. výuku pmcí CD-ROMu.) E-learning je tedy vzdělávací prces se slžitu strukturu. Je prblémem především pedaggickým, pté technickým. Většina autrů se dnes shduje, že nejperspektivnější frmu e-learningu je Webbased training (WBT). Tét frmě se zde budeme věnvat nejvíce.

2 1.3 Vize e-learningu Vizí rzumíme představu cílvéh či žáducíh stavu. V praxi se vyskytuje ptřeba vzdělávat různé skupiny studujících v různých disciplínách. Pdmínky pr realizaci e-learningu nejsu stejné a není překvapivé, že i vize e-learningu jsu různé a diskutabilní. Základní vizí e-learningu rzumím takvu integraci e-learningu d vzdělávání, která zvýší přístup ke vzdělání a zajistí vyhvující kvalitu vzdělávání za přijatelnu cenu. Ve vyspělých zemích se pužívá e- learning hlavně pr zvýšení přístupu ke vzdělávání, zejména pr zvýšení pčtu celživtně se vzdělávajících dspělých studujících. Prezenční studium je frma studia, při které se vyžaduje fyzická účast studentů při výuce ve třídě. P dbu výuky jsu učitel a studující v přímém kntaktu (při studiu dma t neplatí). Distanční vzdělávání (DiV) je vzdělávací prces, který umžňuje ddělit vyučujícíh a studujícíh v čase neb místě, ppřípadě v bjím. Kmunikace mezi učitelem a studujícím prbíhá v mderních distančních kurzech hlavně elektrnicky (pmcí u, chatu, audia, videa, teleknference, nejčastěji v prstředí webu). Výukvé materiály, jak knihy, audi a vide kazety, CD-ROM může být někdy účelné zasílat pštu, nikliv p síti pté mluvíme krespndenčním (klasickém) DiV. Blended learning. V praktické výuce se nevyskytují bvykle "čisté" frmy, například čistá prezenční, elektrnická neb distanční frma. V praxi se prsazuje kncepce smíšenéh vzdělávání (blended learning), cž je kmbinace prvků prezenčníh i e-learningvéh vzdělávání, která má největší perspektivu pužití na středních a především vyských šklách. E-learning na univerzitách. Na univerzitách se stále více využívá e-learningu jak dplňku k prezenční frmě studia (blended learning). Při vzdělávání vyskšklské mládeže se student bez učitele nebejde. Prezenční výuka převažuje dsud i v USA. (V rce 2002 nabízel distanční vzdělávání asi 2/3 amerických univerzit, ale jen asi 10% kurzů byl distančních). 1.4 E-kurz Studijní kurz a jeh slžky. Základním prvkem e-learningu, pdbně jak v prezenčním vzdělávání, je studijní kurz. Kurz bsahuje blky z různých předmětů, uspřádané tak, aby byl dsažen pžadvaných cílů vzdělávání. Elektrnický studijní kurz (zkráceně e-kurz) charakterizují zejména tyt slžky: vzdělávací bsah studijních materiálů elektrnická distribuce vzdělávacíh bsahu elektrnická správa e-kurzů. Vzdělávací bsah studijních materiálů. Pr vzdělávací bsah e-kurzů jsu určující jejich vzdělávací charakteristiky, tj. didaktické naprgramvání (didaktická transfrmace) bsahu učiva d frmy interaktivníh pčítačvéh sftware specificky určenéh pr samstudium. Prt didaktický sftware pr e-kurzy bsahuje (pdle J. Nikla) prgramvané vstupní infrmace učební úlhy zpětnvazební kntrlní infrmace nezbytné řídící instrukce. E-kurzy bsahují nejčastěji multimediální studijní materiály. Tvrba bsahu studijních multimediálních materiálů pr e-kurzy je prfesinální úlha, která vyžaduje mj. znalsti autrských nástrjů pr tvrbu kurzů. Dnes se klade důraz na dělení bsahu d znvupužitelných vzdělávacích bjektů (reusable learning bjects) a na pužívání standardů.

3 Znvupužitelné vzdělávací bjekty. Příklady vzdělávacích bjektů jsu: jedntlivé digitální brázky, části textů a jednduché animace, ale i celé webvé stránky, které bsahují text, brázky, další média či aplikace a které mhu přenášet relativně malý, ale kmplexní výukvý blk. Základní výhdu vzdělávacích bjektů je, že mhu být navrženy jak znvupužitelné (reusable) kmpnenty, které lze mnhnásbně aplikvat v různých vzdělávacích situacích (kurzech). Vzdělávací bjekt je nejen jedntka s bsahem výuky, ale zahrnuje rvněž svůj vlastní ppis, jak jsu infrmace typu: druh bsahu, učební cíl, autr, jazyk a verze. Standardy jsu nrmy, garantující (při jejich respektvání) vzájemnu přensitelnst a pužitelnst sftwarvých prduktů vyvinutých různými firmami. Standardy napmáhají zabezpečit interperabilitu v blasti tvrby kurzů i v blasti kmunikace mezi kurzy a řídícím systémem vzdělávání. Výsledkem dsavadních standardizačních snah je subr dpručení SCORM (Sharable Cntent Object Reference Mdel). SCORM je jedntný suhrn klíčvých specifikací a standardů pr bsah, technlgie a služby, spjené s e-learningem. Aplikace standardů může pdstatně zlevnit dsavadní drahé e-kurzy, prtže mezí pakvané vytváření pdbných studijních materiálů a umžní přens již htvých e-kurzů d různých systémů pr řízení studia. Elektrnická distribuce vzdělávacíh bsahu. V mderních distančních a e-learningvých kurzech se pr distribuci bsahu využívá především Internetu, zejména služby WWW (webu). Přens bsahu e-kurzů se může dít i prstřednictvím satelitníh vysílání, interaktivních televizních přadů a dalších technlgií, které mají své výhdy a nevýhdy. Jedním z hlavních předpkladů pr úspěšné e- learningvé vzdělávání je kmbinace ptimálních technlgií (jak z pedaggickéh, tak i z technickéh a eknmickéh hlediska). Řízení studia. Řízení studia v prstředí webu zabezpečují SW systémy pr řízení studia (Learning Management Systems [LMS], někdy též Curse Management System). LMS usnadňují tvrbu, pužívání a správu e-kurzů především tím, že pskytují minimálně: subr vzdělávacích nástrjů, usnadňujících učení, kmunikaci a splupráci, např.: kmunikační nástrje, umžňující diskuse, výměnu subrů, interní vu krespndenci, chatvání, přens videa, atd. nástrje pr pdpru prduktivity vzdělávání, umžňující např. práci ffline, vkládání vlastních pznámek, pužití kalendáře, help, atd. nástrje pr pdpru splupráce studujících, např. pdpru práce na prjektech. subr pdpůrných nástrjů, pmáhajících v prcesu správy a vedení kurzu, např.: nástrje pr administraci, např. pr vedení studijních evidencí, adresářů kntaktů nástrje pr řízení, např. nástrje pr management a sledvání práce studujících nástrje pr návrh kurikula. Jak nárčná je tvrba e-kurzů? Tvrba studijních materiálů pr e-kurzy je vysce prfesinální úlha. Nelze ji zadat pedaggům bez specifické dbrné přípravy. Vyžaduje znalst technlgie didaktickéh zpracvání učiva i znalst autrských nástrjů pr tvrbu kurzů. Sftwarví specialisté vycházejí z věcnéh bsahu výukvéh materiálu, který musí být didakticky transfrmván. Vývj a následná ptimalizace studijních materiálů pr e-kurzy je bvykle nesrvnatelně nárčnější, než vývj učebních materiálů analgických klasických vzdělávacích kurzů. Klade též vyšší nárky na týmvu splupráci. Tvrba e-kurzů je prt bvykle nárčná na finanční i lidské zdrje. Vzniká tedy právněná tázka: Je elektrnické vzdělávání efektivní? Odpvěď může být an, jestliže jsu splněny nejméně tyt předpklady: elektrnické vzdělávání je aplikván ve spjení s prezenční výuku tak, aby v dané knkrétní situaci převládly výhdy smíšenéh vzdělávání nad jeh nevýhdami metdy a pužité technlgie jsu vhdné pr cíle výuky

4 prbíhá interakce studujících a aktuální zpětná vazba d učitele ke studujícím vzdělávací instituce vytvří studujícím i učitelům pdmínky pr úspěšnu práci vzdělávací instituce zabezpečí realizaci e-kurzů prfesinálním způsbem.

5 1.5 Tým realizátrů e-kurzů Realizátry e-kurzů jsu specialisté, jejichž prfese jsu e-manažer, e-vývjář a e-tutr (viz Předpny "e" u uvedených prfesí pužíváme pr zdůraznění, že práce příslušnéh specialisty se dehrává v e- learningvém prstředí. Tabulka 1. 5 Příklady úklů jedntlivých prfesí při vývji e-kurzu Prfese Úkl Specialista e-manažer e-vývjář e-tutr Návrh a krdinace prjektu Celkvá strategie Analýza a evaluace výuky Zabezpečení servisu Marketing Prjekt výuky Vytvření dbrnéh bsahu Didaktická transfrmace bsahu Psuzení bsahu Tvrba multimedií Převd bsahu d LMS Tvrba pčítačvé grafiky Prgramátrské práce Piltní věření e-kurzu Aplikace LMS v e-kurzu Vedení výuky Rady ke studiu, knzultace Pdpra a usnadnění studia Administrace výuky Prjektant e-kurzu Znalec e-learningu Pedagg didaktik výuky Techničtí pracvníci Marketingvý pracvník Prjektant výuky Autr bsahu Expert na pedaggiku Expert na bsah Specialista na multimedia Znalec LMS Pčítačvý grafik Prgramátr Hdntitelé (učitelé a studující) Aktivní uživatel LMS Veducí výuky Knzultant, pradce Pdprvatel, usnadňvatel Administrátr Minimální velikst týmu pr vývj e-kurzů. Jeden pracvník může prvádět (má-li příslušnu kvalifikaci) více úklů, v tabulce uvedených. Prfesi e-vývjáře však bvykle nezastává jedna sba, ale tým e-vývjářů, který je slžen z minimálně 3 pracvníků: prjektanta výuky (Instructinal Designer), tedy experta na pedaggiku, který vytvří prjekt kurzu a zárveň rzumí dbrnému bsahu kurzu autra bsahu, který je expertem na dbrný bsah, resp. disciplinu (Subject matter expert, SME) pčítačvéh dbrníka, který je specialistu na grafiku, web a systémy řízení studia LMS (Graphics, Web Designer and LMS Specialist). 1.6 Přehled technlgií pr e-learning Druhy technlgií pr e-learning a DiV. Technlgie, užívané pr distribuci vzdělávacíh bsahu v e-learningu a v DiV, lze rzdělit d čtyř základních kategrií pdle druhu média, které infrmace přenáší: tisk auditechnlgie videtechnlgie pčítačvé technlgie. Každá z těcht kategrií se dále dělí, avšak některé technlgie uvedené kategrie přesahují. Například audi a videknference se mhu uskutečnit za pužití pčítače a Internetu.

6 Tab. 1.6 Přehled technlgií, jejich výhdy a nevýhdy Tisk Hlasvá pšta Audi kazeta Audi knference Videkazeta Satelitní videknference Videknference přenášená mikrvlnami Televize Online Chat Webvé vzdělávání Výhdy Levný materiál Přensitelnst Phdlné studium Širce dstupné Snadné užití Mžná interaktivita Levná a dstupná Snadn se kpíruje Levná Snadn se realizuje Nevýhdy Neinteraktivní Omezené zapjení smyslů Vyžaduje čtenářské schpnsti Těžk se aktualizuje Omezená délka záznamu Bez vizuálních prvků Neinteraktivní Bez vizuálních prvků Neinteraktivní Bez vizuálních prvků Vyžaduje hardware Levná Slžité nahrávání Snadn dstupná Neinteraktivní Snadn se kpíruje Vyžaduje hardware Audi a vizuální prvky Těžk se aktualizuje Realistická Může být interaktivní Realistická Může být interaktivní Relativně levná Drahý hardware Vyžaduje časvý rzvrh Obvykle jen jednsměrné vysílání Vyžaduje časvý rzvrh Limitvaný dsah Přens jen v přímé viditelnsti Snadn pužitelná Vyské prdukční náklady Snadn dstupná Vyžaduje hardware Prgram lze nahrát Neinteraktivní Audi a vizuální prvky Vyžaduje časvý rzvrh Flexibilní Interaktivní Sučasná interaktivita Přímá zpětná vazba Vyžaduje hardware Sftware se liší Vyžaduje pdbný sftware Vyžaduje časvý rzvrh Vyžaduje hardware Může zahrnut Vyžaduje pčítač multimedia Sftware může být drahý Celsvětvý přístup Vyžaduje přístup k Interaktivní Internetu Snadn se aktualizuje Občas technické prblémy

7 2. Účastníci e-learningu 2.1 e-studující K minimálním pžadavkům na účast studujícíh v nline kurzu patří přístup k pčítači a k Internetu a mtivace studenta uspět v netradiční frmě výuky. Student musí umět splupracvat s učitelem i s statními studenty s pužitím infrmačních technlgií, věnvat připjení d kurzu ptřebný čas, aktivně kmunikvat a plnit průběžně zadané úkly. Studující si musí být jist, že učitel i vzdělávací instituce pr ně zajistí dstatečnu pdpru při dstraňvání případných studijních i technických btíží. Úspěšné studium v e-learningvém prstředí vyžaduje především pdpru vedení firmy i rdiny studujícíh, přístup k ptřebnému technickému vybavení, pravidelné aktivní studium, častý elektrnický kntakt s tutrem a se splužáky a aplikaci nabytých znalstí v zaměstnání. Před zápisem d kurzu by měl mít studující jasn, jaké jsu cíle jeh studia a věřit si, zda sylabus kurzu je v suladu s ptřebami a mžnstmi studujícíh. Jak studující pzná, že nabízený e-kurz je kvalitní? Dtažte se abslventů e-kurzu, který hdláte studvat, zda v kurzu významně převažují výhdy elektrnickéh vzdělávání nad nevýhdami. Zjistěte si, jaké jsu prfesinální kvality rganizátrů, autrů a tutrů e-learningvých kurzů, zejména, jaku mají publikační činnst a jak jsu jejich práce citvány. 2.2 e-učitel e-učitel jak tutr. Vedení výuky v nline kurzu je záležitstí speciálně vyšklenéh učitele - tutra. Základem práce tutra je pdpra vlastníh učení se studujících, ke které patří pdnětné náměty k přemýšlení a k diskuzi, pmc při překnávání studijních btíží a hdncení výsledků studujících. Tutr zajišťuje zpětnu vazbu směrem k vzdělávací instituci, k návrháři kurzu a k autrvi dbrnéh textu a dává jim pdněty ke zlepšení práce. Čast vede i administrativní agendu studujících v kurzu. Základní kmpetence tutra v elektrnické výuce zahrnují především: Odpvídající pedaggicku kvalifikaci, k jejímuž dsažení je třeba tutry vyšklit. Umění dbré kmunikace. V e-learningvém prstředí je základním způsbem kmunikačníh prcesu kmunikace písemná. Otevřenst, zaujetí pr věc, přístupnst ke změnám. Vnímavst, tevřenst a flexibilita tutra jsu nezbytnstí. Pkud tutr nedkáže v kurzu vytvřit přátelské prstředí, může se stát, že se studující ve skupině dcizí jemu i navzájem. Praktické zkušensti. e-learning vyžaduje tutry, kteří umí aplikvat látku na praktické úlhy. Nestačí puze dbré teretické znalsti předmětu. Ve vztahu ke studentům by tutr měl především: Včasně a vhdně pskytvat zpětnu vazbu. Pvzbuzvat a pdprvat dezvu studujících p celu dbu výuky. Reagvat na příspěvky studujících d diskusí, na dmácí práce a výsledky v testech. Rle učitele jak e-autra. Někteří učitelé prezenční výuky se pdílejí i na vývji tradičních kurzů, například vytvářejí učebnice (skripta) pr přednášky, labratrní cvičení neb píší sbírky příkladů pr seminární cvičení. Pr zvládnutí rle autra v klasické výuce musí být učitel především dbrým znalcem bsahu, musí mít příslušné znalsti tvrbě učebních textů a dbré pedaggické schpnsti a zkušensti. V e-kurzu ptřebuje mít učitel v rli e-autra (dále jen autra) další dplňující znalsti, schpnsti a zkušensti. Především by měl umět: psudit vhdnst existujících studijních materiálů pr aplikaci v e-kurzu a umět didakticky transfrmvat vzdělávací bsah kmbinvat vhdně prvky tradiční a elektrnické výuky a vhdná multimedia

8 mít úspěšnu praxi jak tutr e-learningu. 2.3 e-vývjář Úlhy e-vývjáře se týkají etap tvrby e-kurzů. Mezi základní vývjvé etapy patří zejména: Návrh výukvých cílů. Předpkládá stanvení ptřebnsti výuky a prvedení analýzy studijní skupiny. Pté lze přistupit ke knkretizaci výukvých cílů. Vlba výukvé strategie. Zahrnuje strategii pr aktivizaci studujícíh v distančním vzdělávání, strategii tvrby bsahu výukvých a pdpůrných materiálů a následný výběr metdy distribuce učebních materiálů. Psuzení vhdnsti učebních materiálů. Běžné učebnice nemusí být v distanční výuce vždy pužitelné. Více než v prezenční výuce je třeba ddržvat pravidla pr strukturu tištěnéh studijníh textu, pravidla pr pstup a styl psaní textů a pravidla pr prezentaci infrmací v nline materiálech. Návrh pužití multimedií ve výuce předpkládá, že návrhář kurzu i učitel zná výhdy a nevýhdy klasických technlgií pr záznam a přens infrmací a že má základní znalsti metdách distribuce multimediálních výukvých materiálů. Evaluace a revize kurzu zahrnuje základní evaluační metdy a vyžaduje sběr a analýzu údajů pr evaluaci a následnu revizi kurzu. Obecné zásady pr práci vývjáře v prstředí e-learningu zahrnují mj. tyt teze: e-kurzy je třeba vytvářet jak krátké, 5-15 min. trvající lekce se zpětnu vazbu krátké lekce by měly být uknčeny testy d kurzu je nutné zařazvat jen nezbytné infrmace kurz musí být stále k dispzici kurzy by měly respektvat různé styly učení rientace v kurzu by měla být intuitivní výukvé materiály by měly být vícenásbně pužitelné slžitá řešení a nárčné technlgie se nedpručují aktualizace, pravy a změny v kurzu by měly být snadn prveditelné vytvářejte nástrje pr efektivní učící se kmunitu, které umžní splupráci studujících navzájem i jejich splupráci se členy e-týmu. Metdlgie tvrby vzdělávacích kurzů pskytuje etapvý přístup k analýze ptřeb studujících, k návrhu, vývji, realizaci a evaluaci vzdělávacíh prcesu. Analýza zahrnuje tyt krky: Definice cílů. Vymezení skupiny studujících. Rzbr zdrjů pr realizaci prjektu. Očekávané překážky. Ppis bsahu. Prezentace bsahu. Návrh prjektu má etapy: Uspřádání bsahu výuky. Ověření zásad pr návrh prjektu. Interaktivita. Rámcvý plán, vývjvé diagramy a scénáře. Vytvření a test prttypu. Prvedení návrhu prjektu zahrnuje vytváření vlastníh výukvéh prduktu: Výběr vývjvých nástrjů a standardů. Shrmáždění a digitalizace existujících učebních materiálů. Vytvření nvéh bsahu. Dknčení dkumentace pr plánvání. Vývj prduktu. Hdncení a testvání. Opravy.

9 Marketing a implementace mají hlavní pdíl na trvalsti úspěchu. Samzřejmě je nejlepší, máte-li špičkvé prdukty a zárveň je skvěle prdáváte. Patří sem: Publicita, prpagace, pmcné materiály i balení prduktů. Rzšíření: Pšlete svůj prdukt d světa. Evaluace začíná self-evaluací, tedy kntrlu jedntlivých prvků kurzu (charakteristiky studujících, cíle studia, výukvé strategie, rzbr bsahu, atd.) Frmativní (průběžná) evaluace se pužívá v prcesu vývje a implementace kurzu. Zahrnuje názry studujících na výuku p dknčení každé kapitly. Suhrnná evaluace se prvádí na závěr práce. Údržba. Úkly údržby by mhly zahrnut například následující plžky: Technická pdpra. Odstranění chyb. Aktualizace infrmací. Vývj nvých verzí. 2.4 e-manažer Jeh práce velmi úzce suvisí s úkly vzdělávací instituce v distančním a elektrnickém vzdělávání. Manažer e-learningu by měl mim jiné umět: aplikvat strategii tvrby studijních materiálů frmulvat tázky pr rzbr vzdělávacích ptřeb analyzvat studijní skupinu navrhnut výukvé cíle aplikvat základní evaluační metdy kntrlvat kvalitu elektrnickéh vzdělávání vypčítat náklady na zavedení a prvz e-learningu zhdntit efektivitu e-learningu. Kntrla kvality elektrnickéh vzdělávání spčívá v věření kvality všech jejích kmpnent. Manažeři vzdělávání by měli prsadit c nejvyšší kvalitu institucinální pdpry a dbát kvalitní návrh, výuku a studium v kurzu. Důležitá je i kvalita pdpry studujících a učitelů. Celkvá kvalita kurzu se věřuje evaluačními pstupy. Náklady na zavedení a prvz e-learningu jsu bvykle vyské a mhu řádvě převýšit náklady na kurzy klasické. Úspry nákladů na tisk a distribuci materiálů, na služební cesty d šklicích středisek a na řízení kurzů mhu celkvé náklady na šklení ve firmách výrazně snížit; na univerzitách se prjeví mál. Příns e-learningu na šklách nevidíme ve finančních úsprách, ale ve zvýšení přístupu studentů ke vzdělání a kvality abslventů. 2.5 Vzdělávací instituce v e-learningu Základní úlhy vzdělávací instituce v e-learningu. Realizace e-learningu ve vzdělávací instituci se musí pírat dluhdbu strategii (kncepci) rganizace, která musí zahrnut i dluhdbé zajištění finančních prstředků. Vzdělávací instituce musí zabezpečit servisní služby pr přípravu, pdpru a vyváženu funkci všech hlavních prvků e-learningu. T vyžaduje řízení distančníh a elektrnickéh vzdělávání členem nejvyššíh vedení (např. prrektrem pr pedaggiku). Hlavní prblémy při začleňvání e-learningu d vzdělávacíh systému instituce jsu: Malá pdpra pedaggických invací. Zatímc úspěšné plnění vědeckých úklů je dměňván kariérním pstupem i jinak, pedaggické invace nejsu v průměru dstatečně ceňvány ani pdprvány. Nedstatečná pdpra učitelů, kteří musí překnávat tyt překážky: nedstatek času, nedstatečné šklení učitelů, mál zkušenstí, prblematika vlastnických práv, vyské ceny, prblém důvěry, nevyhvující technlgická infrastruktura, nedstatečná pdpra veducích pracvníků, malý zájem nvé metdy. Centrum distančníh vzdělávání buď vůbec neexistuje neb je nedstatečně persnálně, kvalifikačně a finančně zabezpečené a špatně zařazené d struktury instituce. S CDV musí splupracvat učitelé, kteří jsu členy kateder či ústavů. Je věřen, že tým specialistů v Centru distančníh vzdělávání může pskytvat jen nezbytnu pdpru katedrám, ale nemůže bez spluúčasti pracvníků kateder vytvářet kurzy.

10

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den)

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den) Vymezení předmětu zakázky Kurzy musí být prakticky zaměřeny - např. zpracvání případvé studie pmcí knkrétníh využití v praxi, pskytnutí praktickéh příkladu, na kterém se budu prbírat funkcinality a pdbně.

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více