Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti"

Transkript

1 Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Být partnerem poskytujícím komplexní informační podporu, informační systémy a infrastrukturu s cílem zajistit realizaci strategických cílů Ostravské univerzity. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Centra informačních technologií (dále jen CIT) upravuje v návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Statut Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen "Statut") a další vnitřní předpisy Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen OU v Ostravě) výkon působnosti CIT, jeho poslání, organizaci, organizační strukturu a řízení. 2. Organizační řád CIT je závazný pro všechny zaměstnance CIT a ustanovení tohoto organizačního řádu jsou závazná pro další tvorbu vnitřních norem v působnosti CIT. 3. CIT je, podle článku 1 odst. 1 písm. c) Statutu, součástí OU v Ostravě. Článek 2 Základní ustanovení 1. Organizační strukturu CIT stanovuje rektor. Změny organizačního řádu CIT jsou prováděny dodatkem, který vydává rektor. 2. Posláním CIT je tvorba koncepce a zajištění provozu a rozvoje technické základny OU v Ostravě v oblastech informačních a komunikačních technologií a koordinace a poskytování informačních služeb. 3. CIT nemá právní subjektivitu. 4. Pro označení CIT se používá název "Ostravská univerzita v Ostravě - Centrum informačních technologií" (zkratka CIT). Toto označení se používá na hranatém razítku a úředních listinách. Anglické označení zní Information Technology Center of University of Ostrava. Článek 3 Náplň činnosti 1. CIT zejména: a. provádí analýzu informačních toků, struktur a správních činností a na základě potřeb OU v Ostravě koordinuje, vypracovává projekty informačního systému OU a jeho složek a podílí se na jeho realizaci, b. navrhuje koncepci rozvoje Informačních technologií (IT) na OU, c. po technické a systémové stránce zabezpečuje provoz informačních systémů OU,

2 d. vytváří páteřní počítačovou síť OU v Ostravě, zabezpečuje její provoz a spojení na vyšší (národní a mezinárodní) sítě, zajišťuje provoz nižších (fakultních) sítí, e. zajišťuje provoz celouniverzitních počítačových serverů a dalších počítačů poskytujících síťové a informační služby na OU v Ostravě, f. po systémové stránce koordinuje provoz a rozvoj informačního systému OU v Ostravě, udržuje a rozvíjí jeho integrační nástroje a z funkčního a datového hlediska koordinuje zavádění jednotlivých komponent a úloh informačního systému do provozu, g. provozuje a rozvíjí vlastní úlohy informačního systému OU v Ostravě a poskytuje projektovou a provozní podporu uživatelům informačních systémů na rektorátě, fakultách a dalších součástech OU v Ostravě, h. řeší vybrané výzkumné a vývojové problémy v oblasti výpočetní techniky a jejích aplikací a spolupracuje na řešení projektů v oblasti aplikací informačních a komunikačních technologií, i. poskytuje konzultace a vykonává poradenskou činnost, j. ve spolupráci s Univerzitní knihovnou OU v Ostravě rozvíjí automatizaci knihovnických a dalších informačních činností, k. zajišťuje provoz centrálních počítačových studoven l. zajišťuje nepřetržitý provoz telekomunikačního systému a služeb m. zajišťuje školící činnost. 2. Ve smyslu 20 odst. 2 zákona o vysokých školách se CIT v souvislosti s plněním svých hlavních úkolů zabývá doplňkovou činností. Článek 4 Řídicí a organizační struktura 1. V čele CIT stojí ředitel, který je do funkce ředitele jmenován rektorem OU v Ostravě. Rektor OU v Ostravě může v písemném rozhodnutí zmocnit jiného vedoucího zaměstnance výkonem svých řídicích pravomocí vůči CIT. 2. Kvestor vystupuje jménem CIT ve věcech: a. obchodních, b. občanskoprávních s omezením disponování s nemovitým majetkem, c. pracovněprávních d. kontroluje a metodicky řídí hospodaření CIT. 3. Kontrolním orgánem OU v oblasti provozu, řízení a rozvoje CIT je Rada Centra informačních technologií Ostravské univerzity. Postavení a pravomoci Rady CIT se řídí Statutem Rady CIT. 4. CIT se člení na oddělení a referáty. V čele každého oddělení je vedoucí, který za svoji činnost odpovídá řediteli. Organizační schéma CIT a základní činnosti jednotlivých oddělení jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto organizačního řádu a jsou jeho nedílnou součástí.

3 Článek 5 Ředitel 1. Ředitel: a. řídí CIT a odpovídá rektorovi OU v Ostravě za veškerou činnost pracoviště, b. jedná ve věcech týkajících se informačních a komunikačních systémů na OU v Ostravě s cílem zachovat jejich integritu a neustálý rozvoj, c. předkládá kvestorovi požadované informace o hospodaření a majetku CIT, návrhy na opatření nebo návrhy smluv, kdy jménem CIT jedná kvestor, d. předkládá Radě CIT návrh rozpočtu CIT návrhy na personální opatření, návrh výroční zprávy návrhy změn v organizačním řádu CIT e. zabezpečuje správu majetku OU v Ostravě evidovaného v rámci CIT, f. v návaznosti na organizační řád CIT vydává organizační směrnice g. je manažerem informačních systémů OU v Ostravě a z této pozice koordinuje činnost a rozvoj IS OU, h. jmenuje bezpečnostního manažera IS OU. 2. Další pravomoci ředitele jsou stanoveny rektorem. 3. Po dobu nepřítomnosti ředitele jej zastupuje jím určený vedoucí oddělení (jeden ze zástupců ředitele). 4. Stálým poradním orgánem ředitele je kolegium ředitele. Podle potřeby ředitel zřizuje další poradní orgány a komise. Článek 6 Zástupce ředitele 1. CIT má alespoň dva zástupce ředitele. 2. Zástupce ředitele CIT ustanovuje rektor na návrh ředitele CIT. 3. V době nepřítomnosti ředitele přebírá jím pověřený zástupce veškeré pravomoci a zodpovědnosti ředitele. Článek 7 Vedoucí oddělení 1. Vedoucí jednotlivých oddělení CIT přímo řídí svěřené oddělení a podílejí se na stanovení koncepce CIT. Vedoucí se ve své práci orientují zejména na:

4 a. koncepci rozvoje CIT a návrh plánu činnosti, který musí být v souladu s koncepcí CIT, b. personální zajištění činností oddělení, c. operativní zajištění úkolů oddělení. 2. Vedoucí oddělení odpovídají za činnost jimi řízeného oddělení a vytvářejí podmínky pro úzkou spolupráci oddělení při plnění společných úkolů. 3. Vedoucí oddělení mohou se souhlasem ředitele písemnou formou v plném rozsahu práv a povinností určit na dobu své nepřítomnosti svého zástupce. Článek 8 Zaměstnanci 1. Zaměstnanci CIT jsou v pracovněprávním vztahu k OU v Ostravě. 2. Zaměstnanci jsou zařazeni do jednotlivých oddělení CIT. 3. Zaměstnanci mohou být - v souladu s pracovní smlouvou - písemným opatřením ředitele dočasně převedeni na práce v jiném oddělení CIT, vyžádáli si to potřeba plnění úkolů. Článek 9 Kolegium ředitele 1. Kolegium ředitele se zabývá technickými, organizačními a ekonomickými otázkami běžného provozu CIT. 2. Členy kolegia ředitele jsou ředitel, vedoucí oddělení a případně další pracovníci určení ředitelem. Článek 10 Závěrečná ustanovení 1. Organizační řád CIT je k dispozici na všech pracovištích CIT. 2. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit zaměstnance s obsahem a ustanoveními organizačního řádu CIT do jednoho měsíce od jeho vydání. 3. Nově přijatí zaměstnanci jsou povinni se seznámit s obsahem a ustanoveními organizačního řádu CIT. Doc. Ing. Petr Pánek, CSc. rektor OU v Ostravě

5 Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA CIT

6

7 Ředitel 1,0 Oddělení hospodářsko správní 2,8 Oddělení IS 12,3 Technické oddělení 10,6 Péče o zákazníky 14,1 Sekretariát 1,0 Logistika majetek 1,3 Ekonomický systém 2 Web, portál 2,4 Servery 2,8 Správa sítě 2,5 Help desk 0,2 Technici 9,5 Informační bezpečnost 0,5 Ediční středisko GIS 1,5 Knihovní systémy 0,7 Telekomunikace 1,5 Software 0,7 E-learning 2 Identifikační karty 1,1 Databáze, STAG 3,5 Aplikační vývoj 2,2 Kamery a přístupy 0,8 Novell, 2,3 Video 1,3 Pozn. 1 Číslo u oddělení, referátu představuje personální kapacitu oddělení, referátu.

8 Příloha č. 2 Činnost jednotlivých oddělení a referátů OU CIT je členěno do čtyř oddělení - Oddělení hospodářsko správní, Oddělení IS, Technické oddělení a Oddělení péče o zákazníky. Oddělení se dále člení na referáty. Číslo u Oddělení, Referátu představuje personální kapacitu oddělení, referátu Viz. Příloha č. 1 Organizační schéma CIT. 1. Oddělení hospodářsko-správní Sekretariát vykonává administrativní práce související s prací ředitele a dalších řídících pracovníků CIT organizačně zajišťuje evidenci a vyřizování žádostí na audio, video a didaktickou techniku Referát - Logistika a majetek zpracovává podklady pro sledování hospodaření s přidělenými a získanými finančními prostředky a majetkem organizuje průběh výběrových řízení, jejichž zajištěním je pověřeno CIT vykonává veškerou činnost spojenou s obstaráváním a nákupem HW, SW a provozního materiálu pro CIT zajišťuje objednávky oprav a údržby zajišťuje přípravu smluv a reklamací, hlídá dodržování smluv zpracovává evidenci software příprava a zpracování projektové dokumentace Referát informační bezpečnost vykonává roli bezpečnostního manažera na OU stanoví a udržuje aktuální databázi vlastníků informací zajišťuje organizaci a výkon centrální správy informační bezpečnosti navrhuje pravidla a postupy bezpečnostní správy IS koordinuje zavádění bezpečnostních informací metodicky vede bezpečnostní správce Ediční středisko provádí kopírování a tisk materiálů pro OU provádí vazby šitou, kroužkovou, lepenou

9 zajišťuje laminování, skládání archů má vlastní rozpočet a personální kapacitu je řízeno Oddělením hospodářsko správním CIT

10 2. Oddělení informačních systémů zabývá se grantovou problematikou v odborné oblasti řídí referáty Ekonomické systémy, Web a portál, Knihovní systémy, GIS, Databáze STAG, Aplikační vývoj. Referát - Ekonomické systémy provádí odbornou podporu uživatelům ekonomických informačních systémů (EIS ekonomika, majetek, sklady, mzdy, personalistika) na OU řeší kolize vzniklé chybami systému i uživatelů odpovídá za bezpečnost dat v EIS přiděluje práva přístupu uživatelům do EIS dle žádosti garanta IS, vlastníka informací spolupracuje s vedoucími oddělení na řešení konkrétních potřeb pomocí EIS, metodicky podporuje využití možností jednotlivých modulů vypracovává šablony veškerých formulářů využívaných na OU v Ostravě a umožňuje uživatelům jejich využití spolupracuje s dodavatelem EIS na parametrizaci, implementaci, instalaci a upgrade jednotlivých modulů EIS podílí se na školení pro uživatele EIS provádí případné analyticko-programátorské práce na EIS v souladu s přijatou koncepcí Referát - Web a portál spolupracuje s odděleními a pracovníky odpovědnými za prezentaci OU na rozvoji stránek WWW provádí správu stránek WWW a v rámci přijaté koncepce přiděluje práva přístupu uživatelů k jednotlivým úrovním provádí metodickou podporu a školení uživatelů pro práci s editory a informacemi WWW koncepčně navrhuje formu a vazby mezi stránkami WWW OU a IS OU Referát - Knihovní systémy provádí administraci knihovního systému T-Series provádí administraci a školení systému Ultranet spolupracuje s UK OU na rozšiřování služeb UK OU uživatelům

11 spolupracuje s UK OU na průzkumu trhu a výběru vhodných knihovnických IS

12 Referát - GIS správa systému Pasportizace projektová činnost Referát - Databáze, STAG správa a administrace IS STAG, správa a administrace EVAL, AKROS, správa a administrace PUBL oprava a údržba systému přiděluje práva přístupu uživatelům do systémů dle žádosti garanta IS, vlastníka informací komunikace s fakultami nad naplňováním systému STAG daty spolupráce na souladu studijních předpisů se systémem STAG zajišťuje vložení dat ze STAGU do Matriky MŠMT správa databáze Oracle pro všechny IS na OU správa centrálního číselníku osob Referát - Aplikační vývoj provádí aplikační vývoj IS OU podílí se na analýze systému řízení univerzity provádí vývoj a instalaci uživatelského rozhranní pro IS OU podílí se na zadávání projektů a diplomových prací studentům v souvislosti s vývojem IS OU spolupracuje s fakultami a ostatními vysokými školami na rozvoji IS VŠ provádí školení a uživatelů dle potřeb vzniklých při rozvoji a provozu IS

13 3. Technické Oddělení zabývá se grantovou problematikou v odborné oblasti řídí referáty Servery, Správa sítě, Novell a , Telekomunikace, Software, Kamery a přístupy. Referát - Servery zabezpečuje provoz centrálních serverů provádí monitorování provozu jednotlivých serverů ve správě CIT poskytuje systémovou podporu programátorům při návrhu a realizaci aplikací zajišťuje provozuschopnost svěřených serverů a uživatelské přístupy k nim odpovídá za bezpečnost informací na serverech zajišťuje instalaci SW na servery zajišťuje centrální zálohování dat na spravovaných systémech zajišťuje centrální zálohování dat dle požadavků jiných oddělení CIT a dalších org. jednotek OU Referát - Správa sítě podílí se na tvorbě koncepce rozvoje počítačové sítě v rámci OU v Ostravě i města Ostravy koordinuje realizaci budovaní počítačové sítě zajišťuje servis optických a metalických vedení, mikrovlnných spojů spolupracuje s vysokými školami v ČR na budování akademických počítačových sítí zajišťuje provoz páteřní počítačové sítě OU v Ostravě zabezpečuje provoz administrativních síťových serverů a služeb nezbytných pro provoz počítačové sítě OU v Ostravě pod metodickým vedením bezpečnostního managera provádí opatření nutná ke zvýšení bezpečnosti počítačové sítě provádí monitorování provozu na síti poskytuje konzultace v oblasti počítačových sítí podílí se na realizaci projektu počítačové sítě zajišťuje správu, bezpečnost a přístupy do technických místností CIT na jednotlivých budovách OU Referát - Novell a

14 zajišťuje správu serverů Novell organizuje přidělování kont Novell studentům a zaměstnancům zajišťuje správu serverů GroupWise přidělování a správa kont GroupWise další rozvoj služeb GroupWise elektronický podpis Zen Works na učebnách OU Správa LDAP serveru Správa WWW serveru zaměstnanců a studentů Správa centrálního poštovního systému OU, antispam, antivirová problematika Správa studentského poštovního systému OU Referát - Telekomunikace podílí se na realizaci projektu telekomunikační sítě na OU zajišťuje nepřetržitý provoz telekomunikačního systému, správu ústředen a telefonních stanic zajišťuje provoz telefonních služeb PIN, Voice vawe aj. implementuje IP telefonii do sítí OU provádí aktualizaci a zajišťuje tisk telefonního seznamu OU zajišťuje tarifikaci telefonního provozu Referát - Software správa systému evidence SW SoftScan objednávání a distribuce centrálního SW provádí kontrolní činnost evidence a užívání SW Referát Kamery a přístupy správa přístupového systému definice práv k jednotlivým přístupům správa kamerového systému zálohování a vyhledávání informací ze systému

15 4. Oddělení péče o zákazníky řídí referáty Help desk, Technici, E-learning, Identifikační karty, Video. Referát - Help desk organizuje poskytování podpory jednotlivým službám CIT představuje centrální místo hlášení poruch SW a HW Technici provádějí opravy uživatelského HW a SW zajišťují servisní zásahy a zprostředkovávají opravy výpočetní techniky poskytují poradenství při nákupu výpočetní techniky realizují přidělování kont Novell studentům a zaměstnancům provádějí a zprostředkovávají opravy didaktické techniky analyzují uživatelské problémy a zprostředkovávají komunikaci s CIT provádějí základní školení ve využívání prostředků ICT zajišťují Helpdesk 1. řádu Referát - Identifikační karty zajišťuje focení a tisk studentských a zaměstnaneckých průkazů zajišťuje správu provoz přístupového systému a jeho vazby na jiné IS OU Referát - Video provádí správu multimediálních zařízení včetně evidence jejich zapůjčování zajišťuje technickou podporu pro videokonference zajišťuje video a audio záznam akcí pořádaných na OU spolupracuje s fakultami a ostatními vysokými školami na přípravě multimediálních programů a CD provádí zvučení a provoz videotechniky kongresů a konferencí spravuje videoarchiv OU Referát - E-learning příprava metodiky zpracování distančních textů školení pracovníků OU na tuto metodiku vytváření pomocných nástrojů pro zpracování distančních textů

16 příprava metodiky zpracování materiálů pro e-learning školení pracovníků OU na tuto metodiku konzultace při vytváření distančních a e-learning materiálů sledování nejnovějších poznatků v oblasti LMS a e-learningu správa portálu s aktualitami v oblasti e-learningu provozování LMS systému Server 3000 pro kurzy v CŽV

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Českého vysokého učení technického v Praze

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Českého vysokého učení technického v Praze ORGANIZAČNÍ ŘÁD Správy účelových zařízení Českého vysokého učení technického v Praze Článek 1 Základní ustanovení 1. Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen SÚZ ), je účelové zařízení Českého

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o. Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : nahrazuje: OŘ001-02 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti závaznost dokumentu:

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více