Dodávka tonerov do tlačiarni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodávka tonerov do tlačiarni"

Transkript

1 Naše číslo Vaše číslo Vybavuje/kontakt Košice dňa S- 644 /2012 Ing. ľudmila Horňanská Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky tovar V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa 99 až 101 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky na predmet zákazky: Dodávka tonerov do tlačiarni Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných dodávok tonerov do tlačiarni pre Strednú odbornú školu technickú, Kukučínova 23, Košice. Podrobný opis predmetu zákazky, podmienky účasti a ďalšie informácie potrebné pre vypracovanie ponuky budú uvedené v súťažných podkladoch. Ponuku je potrebné doručiť na adresu: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice do do 10. hod. Za predloženie návrhu Vám vopred ďakujeme. S pozdravom PhDr. Ján Pituch, v.r. riaditeľ SOŠT Príloha: Verejná výzva

2 Výzva na predkladanie ponúk v rámci podprahovej zákazky na dodanie tovaru Predmet zákazky: Dodávka tonerov do tlačiarni pre SOŠT Košice podľa 99 až 101 zák., č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Stredná odborná škola technická Sídlo: Kukučínova 23, Košice IČO: Telefón: 055/ , fax 055/ Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská 2. Názov predmetu zákazky: Dodávka tonerov do tlačiarni pre SOŠT Košice 3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je pravidelná dodávka tonerov do tlačiarni pre Strednú odbornú školu technickú, Kukučínova 23, 040 Košice, ktoré budú realizované na základe čiastkových objednávok. Rozsah dodávky je podľa prílohy č. 1 Por. č. Typ tonera/kazety Typ tlačiarne Množsto 1. HP CE285A HP P HP Q2612A HP LJ 1018/ HP C4092A HP LJ HP Q6000A HP CLJ HP Q6001A HP CLJ HP Q6002A HP CLJ HP Q6003A HP CLJ HP CE250A HP CLJ 3525dn HP CE251A HP CLJ 3525dn HP CE252A HP CLJ 3525dn HP CE253A HP CLJ 3525dn HP CB435A HP LJ P1006/P HP CB436A HP LJ P Cena/ks bez DPH

3 14. HP CC530A HP CLJ CP2025/CM HP CC531A HP CLJ CP2025/CM HP CC532A HP CLJ CP2025/CM HP CC533A HP CLJ CP2025/CM HP CE310A HP LJ Pro 100 color M175a HP CE311A HP LJ Pro 100 color M175a HP CE312A HP LJ Pro 100 color M175a HP CE313A HP LJ Pro 100 color M175a HP Q6470A HP CLJ HP Q6471A HP CLJ HP Q6472A HP CLJ HP Q6473A HP CLJ HP Q2624A HP LJ TOSHIBA T-1600E TOSHIBA e-studio 16s CANON E-30 CANON FC SAMSUNG MLT-D1062S SAMSUNG SCX SAMSUNG MLT-D1042S SAMSUNG SCX SAMSUNG CLT-M4092S SAMSUNG CLX SAMSUNG CLT-C4092S SAMSUNG CLX SAMSUNG CLT-Y4092S SAMSUNG CLX SAMSUNG CLT-K4092S SAMSUNG CLX LEXMARK C544/X544 black 6000 k. LEXMARK X LEXMARK C544/X544 black 4000 k. LEXMARK X LEXMARK C544/X544 black 4000 k. LEXMARK X LEXMARK C544/X544 black 4000 k. LEXMARK X LEXMARK X543 black 2500 k. LEXMARK X LEXMARK X543 black 2000 k. LEXMARK X LEXMARK X543 black 2000 k. LEXMARK X LEXMARK X543 black 2000 k. LEXMARK X LEXMARK 16 black LEXMARK Z LEXMARK 26 color LEXMARK Z XEROX 3117 XEROX HP C6615DE "15" veľká HP PSC HP C1823DE "23" veľká HP PSC HP C9351CE "21" veľká HP PSC HP C9352CE "22" veľká HP PSC

4 4. Miesto plnenia: Stredná odborná škola technická 5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania: Hlavný predmet Hlavný slovník: ; ; Predpokladaná hodnota zákazky: cca ,00 bez DPH 7. Rozdelenie zákazky na časti: Nie 8. Možnosť predloženia variantných riešení: Nepovoľuje sa 9. Trvanie zmluvy: Kúpna zmluva sa uzavrie na dobu 24 mesiacov. 10. Vysvetľovanie podmienok podprahovej zákazky: Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a podmienok v súťažných podkladoch k podprahovej zákazke sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. t.j. najneskôr do do 14 hod. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a podmienok uvedených v súťažných podkladoch oznámi verejný obstarávateľ do troch pracovných dní od doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkým zainteresovaným záujemcom. 11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty v ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať žiadne zálohy, ani preddavky. Minimálna splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúr odberateľovi. 12. Podmienky účasti uchádzačov: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 12.1 Osobné postavenie: Uchádzač predloží originál alebo overenú kópiu nasledovných požadovaných dokladov: podľa 26 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. e) predloženie dokladu o oprávnení podnikať origináli alebo úradne overenú kópiu nie starší ako tri mesiace (výpis

5 z obchodného registra alebo živnostenského registra), alebo ho môže nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ak je v ňom zapísaný Ekonomické a finančné postavenie Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: podľa 27 ods. 1 písm. a) - kladné vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky za rok 2011 : vyjadrením banky o schopnosti plniť finančné záväzky, že uchádzač nebol v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový účet (účty) nebol predmetom exekúcie za posledných 6 mesiacov. Výpis z účtu nenahrádza požadovaný doklad. (Týka sa všetkých bánk, v ktorých má uchádzač vedené účty. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení, podpísané štatutárnym zástupcom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty Technická alebo odborná spôsobilosť Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:- podľa 28 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov 13. Označenie či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy: Nie 14. Poskytovanie súťažných podkladov: Súťažné podklady poskytuje verejný obstarávateľ na adrese v bode Úhrada za súťažné podklady: Nepožaduje sa. Spôsob prebratia súťažných podkladov: Osobné prebratie na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej verejnému obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 14., alebo zaslanie poštovou zásielkou na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a lehote podľa bodu Lehota na predkladanie ponúk: Je stanovená verejným obstarávateľom na deň do 10. hod. 16. Otváranie ponúk: Sa uskutoční o hod. v zasadačke BRAMAC. 17. Kritéria na hodnotenie ponúk:

6 Na základe komisionálneho splnenia podmienok účasti uchádzačov, budú ponuky uchádzačov vyhodnotené komisiou verejného obstarávateľa, podľa jediného kritéria a to najnižšie ceny uvedených tovarov. 18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo to zadávanie podprahovej zákazky vyhlasované. Dátum: Zverejnené: OSO na verejné obstarávanie, s registračným číslom U Ing. Ľudmila Horňanská

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Na základě požadavků stanovených Směrnicí ředitele Lesů hl. m. Prahy pro výběr dodavatelů vyhlašujeme tímto zakázku na dodávky: Kancelářské potřeby

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Množst ví. Jednotka [MJ]

Množst ví. Jednotka [MJ] Poř. č. Název Výrobce Množst ví Jednotka [MJ] cena za jednotku bez DPH cena za množství bez DPH Příloha č. 1 ke kupní smlově originály sazba DPH cena za množství s DPH 1. cartridge HP CB340A (č.70) fotografická

Více

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA Monitorovacia správa EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Operačný program cezhraničnej spolupráce

Více

Ceník tonerových kazet

Ceník tonerových kazet Ceník tonerových kazet Platnost od 1.7.2015-30.9.2015 Reference Kazeta Kč Brother DR 1030 BROTHER 1110/1112 74 Kč Brother DR 1050 BROTHER 1110/1112 74 Kč Brother DR 130 BROTHER 4040 2 Kč Brother DR 2000

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Věc: Výzva k podání

Více

Technická specifikace části "1"

Technická specifikace části 1 Technická specifikace části "1" DRUH POPIS předpokládaný počet Maximální předpokládaná cena v Kč bez DPH HP Q6511X pro HP2420 8 4650 HP CE278A pro HP1536 24 1562 HP pack 51645A + C6578DF 11 1310 HP černý

Více

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANE Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 Úrad pre verejné obstarávanie podl'a 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Ceník tonerových kazet

Ceník tonerových kazet Ceník tonerových kazet Platnost od 1.4.2015-30.6.2015 Reference Kazeta Kč Brother DR 1030 BROTHER 1110/1112 74 Kč Brother DR 1050 BROTHER 1110/1112 74 Kč Brother DR 130 BROTHER 4040 2 Kč Brother DR 2000

Více

Použité neoriginální náplnì nebo repasované náplnì nevykupujeme! Tonery, které nejsou pøedmìtem výkupu jsou likvidovány na náklady odesílatele.

Použité neoriginální náplnì nebo repasované náplnì nevykupujeme! Tonery, které nejsou pøedmìtem výkupu jsou likvidovány na náklady odesílatele. Barevné laserové náplně BROTHER HL 4040, 4050, DCP 9040, 9045, MFC 9440 černá TN 130BK 2500 stran 5,- CMY TN 130CMY 1500 stran 5,- černá TN 135BK 5000 stran 20,- CMY TN 135CMY 4000 stran 20,- Laserové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

Tonerové kazety 10.-12.2015

Tonerové kazety 10.-12.2015 Tonerové kazety 10.-12.2015 Brother DR 1030 BROTHER 1110/1112 77 Brother DR 1035 BROTHER 1110/1113 62 Brother DR 1050 BROTHER 1110/1112 77 Brother DR 130 BROTHER 4040 2 Brother DR 2000 BROTHER 2040/2035

Více

Alternativní spotřební materiál

Alternativní spotřební materiál Alternativní spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks obrazový válec Brother TN2000 20

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 Typy tiskáren CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET 0 Platnost od: 12. 8. 2015 Brother - laserové tiskárny

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PROJEKT HRAZENÝ Z PROSTŘEDKŮ TECHNICKÉ POMOCI OP RLZ, OPATŘENÍ 5.2 OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ ČINNOSTI PROJEKT PROPAGAČNÍ DIÁŘE A KALENDÁŘE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Antianemika

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Antianemika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Antianemika dle ust. 44 a násl. zákona

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu vortalgov - Vaše chytré elektronické tržiště Název zadavatele: Adresa zadavatele: Oprávněná osoba: Kontaktní osoba: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Náměstí Dr. E. Beneše

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace Středočeského kraje Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace Středočeského kraje Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01 P O P T Á V K A k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3, 18 odst. 5 a 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na službu Likvidace

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n.

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/914/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka traktorové sekačky.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka traktorové sekačky. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1

Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO, DIČ: 00006947, CZ00006947 Telefon: 257043446 Fax: 257042609 V Praze dne 16. 12. 2011 Č. j.: 232/107314/2011 Věc:

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka elektrického paletového vozíku ručně vedeného.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka elektrického paletového vozíku ručně vedeného. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2472/2010 VYŘIZUJE: Pluhovský TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 MOB: 605 247 077 E-MAIL: pluhovsky@soaplzen.cz

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na dodávky podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy se nejedná o zadávací řízení

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Ceník alternativních kazet

Ceník alternativních kazet Ceník alternativních kazet Platnost od: 16. 5. 2014 Typy tiskáren Typ kazety Kapacita (stran / ml) bez DPH cena za kus s DPH Brother - laserové tiskárny a faxy Brother HL 5240, 5250DN, 5270DN, DCP 8060,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Nákup veterinárních přístrojů Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 2. června

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: STAVEBNÍ

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Dodávka RFID čipů na prádlo v kapsičkách

Dodávka RFID čipů na prádlo v kapsičkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 27.11.2014, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

Dodávka licencí Microsoft Select

Dodávka licencí Microsoft Select VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 2.6.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Č. j. NA 3696-7/11-2015 Výběrové řízení na Archivní obalový materiál - 1 - 1. Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Veřejná

Více

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY VÝZVA K PODÁNí NABíDKY 1. Identifikacní údaje zadavatele: Název zadavatele: Sociální služby Uherské Hradište, príspevková organizace (Zrizovatel: Zlínský kraj, Tr. T. Bati 21, 761 90 Zlín) Štepnická 1139,

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka gastro zařízení bufetu.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka gastro zařízení bufetu. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Sídlo zadavatele: Beethovenova 650/2, 662 15 Brno Pracoviště zadavatele, pro nějž je VZ určena:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Sídlo zadavatele: Beethovenova 650/2, 662 15 Brno Pracoviště zadavatele, pro nějž je VZ určena: Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola zřízená zákonem 111/98

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR04/2015 na akci: Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Č.j.:

Více

Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy)

Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy) Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy) Zmluvní partneri: Programy: KM Plus Media, s.r.o. Sokolovská 79, 186 00 Praha 8 Česká republika IČ: 28905962 DIČ: CZ28905962 Zapísaná:

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy

Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Brother Tonery Cena bez DPH Cena s DPH 21% Brother TN-2000 442,- 535,- Brother TN-2120 495,- 599,- Brother TN-2220 619,- 749,- Brother TN-2010 495,- 599,-,-

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech Kontaktní osoba: Karel Jech Tel.: 267 994 348 Fax: 272 936 383 E-mail: karel.jech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných

Více

Výzva. k předložení nabídky. a zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Borovského

Výzva. k předložení nabídky. a zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Borovského Ve Svahu 775/1a 734 01 Karviná - Ráj Výzva k předložení nabídky a zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ Borovského Zadávací řízení 1/6 Karviná, 6.10.2014 1. Základní informace 1.1. Způsob

Více

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Terénní automobil Útvar ekologie č.j.: 41/000575/VULHM/2015 Strnady dne 7. 9. 2015 V souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Zakázka malého rozsahu (2. kategorie) Veřejná zakázka malého rozsahu (2. kategorie), zadávaná mimo

Více

typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál

typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál HEVLETT PACKARD viz. srovnávací tabulka 92275A black 3500 595 Kč 695 Kč 2 313 Kč 92298A black 6800 795 Kč 895 Kč 2 478 Kč 92274A black

Více

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov Zadavatel: ZO ČSOP Adonis 56/03 zastoupeno: Marcela Koňáková se sídlem: Náměstí 1 692 01 Mikulov IČO: 15530744 Vyřizuje: Marcela Koňáková tel: 519 512 200-201,

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskáren čárového kódu

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskáren čárového kódu NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 4. března 2014 Č.j.: 2014/969/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskáren čárového kódu Česká národní banka (dále jen

Více

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11 NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA Č.137/2006 Název veřejné zakázky : SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Svážíme bioodpad z obce Hřibojedy

Svážíme bioodpad z obce Hřibojedy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na dodávku svozové techniky na bioodpad v rámci

Více

Hemokultivační automat

Hemokultivační automat Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Hemokultivační automat dle ust. 44 a

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo Zvolene T. G. Masaryka

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu NÁKUP ŠKOLNÍHO NÁBYTKU Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění veřejné zakázky 4. Termín

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Veřejné osvětlení Chodníky Obříství-Semilkovice Obříství Identifikační údaje zadavatele: Obec Obříství Svatopluka Čecha 40 277 42 Obříství IČ: 00237141 Osoba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Zadavatel: Obec Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí 45 691 81 Březí IČ: 00283045 V Brodě nad Dyjí 23.1.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET

CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Platnost od: 25.8.2011 Brother HL 5240, 5250DN, 5270DN, DCP 8060, 8065DN, MFC 8460N, MFC 8860DN TN 3170 black 1 310

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Kanalizace Vojice prodloužení stoky L

Kanalizace Vojice prodloužení stoky L VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: Oznámení

Více