1 ods. 1, bod a): organizačná schéma, celkový počet zamestnancov a počet vedúcich zamestnancov:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ods. 1, bod a): organizačná schéma, celkový počet zamestnancov a počet vedúcich zamestnancov:"

Transkript

1 Prima banka Slovensko, a.s. Informácie zverejňované podľa Opatrenia č. 15//2010 Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk k v platnom znení Nasledovné informácie zostavené podľa Opatrenia č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk je potrebné čítať spolu s Priebežnou individuálnou účtovnou závierkou Prima banky Slovensko, a.s., (ďalej len Prima banka alebo banka ) k 30. septembru 2012 pripravenej podľa Medzinárodného účtovného štandardu IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie, ako ho schválila Európska únia (ďalej len Individuálna účtovná závierka banky. V prípade informácií, ktoré vyžaduje uverejniť Opatrenie NBS č. 15/2010, a ktoré sa nachádzajú v individuálnej účtovnej závierke banky, existujú pri daných zverejňovaných informáciách odvolávky, kde je možné relevantné informácie nájsť. 1 ods. 1, bod a): organizačná schéma, celkový počet zamestnancov a počet vedúcich zamestnancov: K 30. septembru 2012 zamestnávala Prima banka 652 zamestnancov, z toho 5 vedúcich zamestnancov. 1

2 bod b): zápis do obchodného registra, udelenie bankového povolenia, začiatok činnosti Prima banky: Prima banka Slovensko, a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou dňa Svoju činnosť začala Prima banka vykonávať , čo je aj dňom zápisu do Obchodného registra SR. Povolenie pôsobiť ako banka bolo Prima banke udelené Štátnou bankou československou dňa na dobu neurčitú s obmedzenou činnosťou v devízovej oblasti. Dňa nadobudlo účinnosť povolenie na výkon bankových činností udelené Národnou bankou Slovenska. body c) až g): informácie o činnosti banky a o opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré jej boli uložené: Prima banka vykonáva svoju činnosť len na území Slovenskej republiky podľa bankového povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska. Prima banka vykonáva nasledovné bankové činnosti: 1. prijímanie vkladov; 2. poskytovanie úverov; 3. poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie; 4. investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: 2

3 d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet; 5. obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí; 6. správu pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva; 7. finančný lízing; 8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov; 9. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania; 10. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; 11. finančné sprostredkovanie; 12. uloženie vecí; 13. prenájom bezpečnostných schránok; 14. poskytovanie bankových informácií; 15. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia 67 ods. 1 zákona o bankách; 16. funkciu depozitára; 17. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí. 3

4 K 30. septembru 2012 vykonáva Prima banka všetky činnosti v súlade s povolením NBS. V uvedenom období neboli Prima banke príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené žiadne povolené činnosti, nebolo jej právoplatné uložené žiadne opatrenie na nápravu a nebola jej uložená žiadna pokuta. 1, ods. 2: Informácie o finančných ukazovateľoch banky bod a) až c): Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť I. Finančné výkazy. bod d) až f): Expozície k Bez identifikovaného znehodnotenia So zníženou hodnotou z toho: zlyhané pohľadávky voči štátom voči inštitúciám voči retailovým klientom voči ostatným klientom bod g): rozdiel mesačných aktív a mesačných pasív podľa odhadovanej splatnosti Rozdiel mesačných aktív a mesačných pasív podľa odhadovanej splatnosti ods. 4: Informácie o desiatich najväčších akcionároch banky, ktorí vlastnia aspoň 5%-ný podiel ma základnom imaní banky a o veľkosti ich podielov na základnom imaní banky a hlasovacích právach v banke: bod c): Právnická osoba Názov (obchodné meno) Právna forma Akcionár Údaje o akcionároch ku koncu štvrťroka PENTA INVESTMENT LIMITED spoločnosť s ručením obmedzeným Agias Fylaxeos & Polygnostou, Sídlo 212 C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Cyprus Identifikačné číslo - Hlavný predmet podnikania akvizícia veľkých a stredných firiem Podiel na základnom imaní banky 94,6% Podiel na hlasovacích právach banky 94,6% 4

5 1 ods. 5: Informácie o akcionároch banky, neuvedených v ods. 4: bod a) až c): Ostatní akcionári Akcionár Údaje o akcionároch ku koncu štvrťroka Počet akcionárov 369 Podiel na základnom imaní banky 5,4% Podiel na hlasovacích právach banky 5,4% 1, ods. 8 - Informácie o rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík banky: bod b) až d): Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 37. 1, ods. 10 Informácie o vlastných zdrojoch banky: body a) až f : Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 36. 1, ods Informácie o dodržiavaní požiadaviek pre minimálnu výšku vlastných zdrojov banky a požiadaviek na jej vnútorný kapitál: bod a) súhrnné informácie o prístupe banky k hodnoteniu primeranosti jej vnútorného kapitálu vzhľadom na súčasné a budúce činnosti: Úlohou riadenia primeranosti vnútorného kapitálu v Prima banke je krytie a riadenie všetkých materiálnych rizík v banke. Monitoring primeranosti vnútorného kapitálu v Prima banke sa uskutočňuje pravidelným reportingom dosiahnutých parametrov primeranosti vlastných zdrojov za dané obdobie a parametrov rizikového apetítu banky ako aj predpokladom ich vývoja do budúcnosti so zohľadnením prípadných zmien v regulatórnych a trhových podmienkach. ALCO výbor a predstavenstvo kontroluje stav plnenia očakávaní obsiahnutých v pláne banky. Dostáva včas úplnú informáciu o vývoji v porovnaní s nastavenými výstražnými hranicami. V celom procese, ktorý je aplikovaný na podmienky Prima banky, sa naďalej používa systém sledovania rizikovo apetítových parametrov v týchto štyroch základných oblastiach: Parametre kapitálovej sily Parametre úrokovej citlivosti bankového portfólia Parametre likvidity Parametre rizika koncentrácie. Hodnota parametrov rizikového apetítu a hraničné body výstrahy boli schválené Predstavenstvom a Dozornou radou banky. Proces ich aktualizácie sa uskutočňuje na ročnej báze v priebehu prípravy finančného plánu, ktorý musí byť zostavený v súlade s týmito hraničnými hodnotami. Prvou časťou uvedených parametrov sú parametre kapitálovej sily, konkrétne Tier 1 ratio, celková kapitálová primeranosť ako aj pomer dostupných finančných zdrojov (AFR) ku 5

6 kapitálovej požiadavke na riziká definované v procese hodnotenie primeranosti vnútorného kapitálu. V súlade s očakávanými požiadavkami regulátorov v novej regulácii riadenia kapitálovej dostatočnosti (CRD IV) banka zaviedla do sústavy parametrov rizikového apetítu aj ukazovateľ pomeru celkovej kapitálovej zadlženosti (leverage ratio). Banka zaviedla do sústavy parametrov rizikového apetítu nový ukazovateľ Loan to deposit ratio. Riziká banky pre účely výpočtu požiadavky na interný kapitál delíme na kapitalizovateľné, teda vyčísliteľné štatistickými metódami a nekapitalizovateľné, ktoré predstavujú tzv. kvalitatívne riadené riziká. Hranicu materiality banka definovala na jednotlivé riziko vo výške 500 tis. EUR. Banka kryje materiálne nekapitalizovateľné riziká kapitálovým vankúšom. Ďalšiu skupinu parametrov tvoria parametre viazané na riadenie úrokového rizika bankovej knihy, koncentrácie a likvidity. V rámci likvidity boli definované ukazovatele LCR a NSFR ako aj ukazovateľ likvidity súčasne platný a definovaný NBS. K 30. septembru 2012 banka plnila všetky nastavené parametre rizikového apetítu v súlade s očakávaním plánu a v súlade s požiadavkami regulátora pri dodržaní požadovaných kapitálových vankúšov tak v oblasti parametrov pre pilier 1 ako aj pre pilier 2. bod b) Výška požiadaviek na vlastné zdroje: Požiadavky na vlastné zdroje Požiadavky na vlastné zdroje krytia kreditného rizika a rizika poklesu hodnoty pohľadávok Výpočet štandardizovaným prístupom pre kreditné riziko Výpočet z expozícií podľa štandardizovaného prístupu okrem sekuritizačných expozícií, v tom: Výpočet voči štátom alebo centrálnym bankám Výpočet voči vyšším územným celkom a obciam Výpočet z expozícií voči iným orgánom verejnej moci a právnickým osobám okrem podnikateľov Výpočet z dlhodobých expozícií voči inštitúciám Výpočet z dlhodobých expozícií voči právnickým osobám podnikateľom Výpočet z expozícií voči retailu Výpočet z expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami Výpočet z expozícií po termíne splatnosti Výpočet z ostatných položiek Požiadavka na vlastné zdroje krytia rizika obchodného partnera 0 51 Výpočet zjednodušeným prístupom 0 83 Hodnota rizika dlhových finančných nástrojov 0 83 Požiadavky na vlastné zdroje krytia operačného rizika Výpočet štandardizovaným prístupom pre operačné riziko

7 1, ods. 12 Informácie o kreditnom riziku a riziku poklesu hodnoty postúpenej pohľadávky: bod a): Pohľadávka po splatnosti je pohľadávky, ktorej časť, resp. plná výška nebola uhradená v termíne splatnosti podľa splátkového kalendára stanoveného v úverovej zmluve. Pohľadávkou so zníženou hodnotou sa rozumie pohľadávka, ku ktorej je vytvorená skupinová alebo špecifická opravná položka. bod b): Banka je v rámci svojej riadnej činnosti vystavená potencionálnym záväzkom zo súdnych sporov alebo nepriamych záväzkov, ktoré sú dôsledkom minulých udalostí. Keďže výšku týchto záväzkov je možno spoľahlivo odhadnúť a je pravdepodobné, že na vyrovnanie týchto záväzkov bude treba čerpať zdroje, ktoré prinášajú ekonomické výhody, tvorí banka rezervy. Hodnota rezerv sa vykazuje ako záväzok a náklad. Rezervy na súdne spory, podsúvahové riziká, a na reštrukturalizáciu, sa vykazujú na strane pasív v položke Rezervy. Náklady súvisiace s účtovaním tvorby rezerv na reštrukturalizáciu a na súdne spory sa vykazujú v individuálnom výkaze súhrnných ziskov a strát v položke Všeobecné prevádzkové náklady a náklady súvisiace s účtovaním tvorby rezerv na podsúvahové riziká sa vykazujú v individuálnom výkaze súhrnných ziskov a strát v položke Čistá tvorba rezerv a opravných položiek. bod e) a f) rozdelenie súhrnnej výšky expozícií podľa hospodárskych odvetví a rozdelenie súhrnnej výšky expozícií podľa zostatkovej splatnosti v členení podľa významných tried expozícií Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 37. bod i) zosúladenie zmien v úpravách ocenenia a tvorby a rušenia rezerv k expozíciám so zníženou hodnotou s uvedením: 1. opisu úpravy ocenenia a tvorby a rušenia rezerv, 2. počiatočného zostatku, 3. súhrnnej výšky opravných položiek a rezerv zrušených za určené obdobie, súhrnnej výšky odpisov expozícií za určené obdobie, 4. súhrnnej výšky opravných položiek a rezerv zrušených za určené obdobie, súhrnnej výšky odpisov expozícií za určené obdobie, súhrnnej výšky ostatných úprav ocenenia z dôvodov kurzových rozdielov, kombinácií obchodných činností, akvizícií, predaja dcérskych spoločností, presunu medzi opravnými položkami rezervami za určené obdobie, 5. konečného zostatku. Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 20. bod n) hrubá kladná reálna hodnota zmlúv, prínosy zo vzájomného započítavania, započítaná aktuálna expozícia voči kreditnému riziku, zabezpečenie a čistá derivátová expozícia voči kreditnému riziku: Kladná reálna hodnota finančných derivátov predstavovala k 30. septembru 2012 sumu 836 tisíc Eur. Banka neeviduje žiadne prínosy zo vzájomného započítavania, žiadnu započítanú expozíciu voči kreditnému riziku alebo čistú derivátovú expozíciu voči kreditnému riziku k 30. septembru

8 bod o) spôsob merania hodnôt expozícií podľa metód určených na zaobchádzanie s kreditným rizikom zmluvnej strany v súvislosti s derivátovými nástrojmi, repo obchodmi, zmluvami o pôžičke cenných papierov alebo komodít, obchodmi s dlhou dobou vysporiadania a maržovými obchodmi bez ohľadu na to, ktorá z nich sa uplatní: Prima banka počíta hodnotu expozície pre kreditné riziko zmluvnej strany v súvislosti s definovanými nástrojmi metódou oceňovania trhovými cenami, pričom sa riadi pravidlami a požiadavkami vyplývajúcimi z platnej legislatívy. bod p) nominálna hodnota zabezpečení kreditnými derivátmi a distribúcia aktuálnej expozície voči kreditnému riziku podľa typov expozície voči kreditnému riziku: Prima banka k 30. septembru 2012 nerealizovala zabezpečenie voči kreditnému riziku formou kreditných derivátov. bod q): údaje o kreditných derivátoch rozdelených medzi použitie pre vlastné portfólio banky, ako aj v jej sprostredkovateľských činnostiach vrátane distribúcie použitých kreditných derivátov, ďalej rozdelených podľa kúpeného a predaného zabezpečenia v rámci skupiny kreditných derivátov: Prima banka k 30. septembru 2012 nemá kreditné deriváty. bod r) odhad, ak banka má k odhadu súhlas oprávneného orgánu vykonávajúceho dohľad: Prima banka nemá súhlas oprávneného orgánu vykonávajúce dohľad k používaniu vlastných odhadov koeficientu. 1, ods. 13 Informácie za každú triedu rizikovo vážených expozícií v rámci štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko: bod a) názov ratingovej agentúry alebo agentúry pre podporu exportu, ktorej hodnotenie klientov banka používa: Moody s Investors Service Ltd, UK; Fitch Ratings, UK ; McGraw-Hill International (U.K.) Limited - Standard&Poor s Ratings Services; bod b) triedy expozícií, pre ktoré sa ratingy ratingovej agentúry alebo agentúry pre podporu exportu používajú: Prima banka využíva ratingy ratingových agentúr uvedených v bode a) na hodnotenie tried expozícií voči štátom alebo centrálnym bankám. bod c) opis postupu, ktorý sa používa na prenos ratingov emitenta a emisií na položky nezahrnuté v obchodnej knihe: Prima banka nevyužíva tieto postupy na položky v obchodnej knihe. bod d) údaje o priradení ratingu každou ratingovou agentúrou alebo ratingovou agentúrou pre podporu exportu stupňom kreditnej kvality: Pri prideľovaní externých ratingov podľa jednotlivých ratingových agentúr postupuje Prima banka v súlade s platným Opatrením NBS č. 4/2007. bod e): súhrnná výška expozícií v členení podľa stupňa kreditnej kvality, súhrnná výška expozícií odpočítaných od vlastných zdrojov bez zohľadnenia zabezpečenia a samostatne po zohľadnení zabezpečenia: 8

9 Výška expozície v Expozície voči štátom alebo centrálnym bankám* tis. Eur Stupeň kreditnej kvality Stupeň kreditnej kvality Stupeň kreditnej kvality Súhrnná výška expozícií voči štátom alebo centrálnym bankám* *ratingy ratingových agentúr banka používa iba pre expozície voči štátom alebo centrálnym bankám 1, ods. 14 V rámci prístupu interných ratingov - informácie za každú triedu rizikovo vážených expozícií u expozícií vo forme projektového financovania v rámci splatnosti do 2,5 roka a na 2,5 roka a viac alebo kapitálové pohľadávky v členení podľa jednotlivých tried: Prima banka používa pre výpočet kapitálovej požiadavky štandardizovaný prístup. 1, ods. 15 Informácie osobitného charakteru o prístupe interných ratingov: Prima banka používa pre výpočet kapitálovej požiadavky štandardizovaný prístup. 1, ods Informácie o sekuritizácii: K 30. septembru 2012 Prima banka nerealizovala žiadne činnosti týkajúce sa sekuritizácie. 1, ods. 17 Informácie o trhovom riziku pri použití vlastného modelu výpočtu trhového rizika: Prima banka nepoužíva v súčasnosti vlastné modely výpočtu trhového rizika. 1, ods. 18 Informácie o operačnom riziku: Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 37, bod 3. 1, ods. 19 Informácie o expozíciách v akciách, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe: bod a): ciele držania týchto expozícií, prehľad účtovných metód vrátane oceňovania a významné zmeny v týchto metódach: Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 3, bod h). bod b), c): ocenenie týchto expozícií v účtovnej a reálnej hodnote, ak ide o expozície, s ktorými sa obchoduje na burze alebo organizovanom trhu, porovnanie s trhovou hodnotou, ak sa táto významne líši od reálnej hodnoty a druh, charakter a hodnota expozícií: Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 6. bod d), e): súhrnná výška realizovaných a nerealizovaných ziskov alebo strát z predaja a uzatvorenia pozície za určené obdobie: K 30. septembru 2012 Prima banka nevykazuje žiadne realizované zisky alebo straty z expozícií v akciách, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe. 9

10 1, ods Informácie o expozíciách voči úrokovému riziku pozícií, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe: bod a) charakter úrokového rizika a hlavné predpoklady merania tohto rizika vrátane predpokladov týkajúcich sa predčasného splatenia pohľadávok a vývoj vkladov ešte nesplatených a frekvenciu merania tohto rizika a bod b) vplyv prípadného zvýšenia alebo zníženia úrokových mier na výsledok hospodárenia banky v členení podľa jednotlivých mien: Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 37, bod 2b). 1, ods. 21 Informácie o postupoch zmierňovania kreditného rizika: body a až c): Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 37, bod 1. bod d): hlavné kategórie ručiteľov a zmluvných strán ak ide o kreditné deriváty a ich úverovú bonitu: Prima banka v súčasnosti nerealizuje zabezpečenie prostredníctvom kreditných derivátov. 1, ods. 22 Informácia o postupoch zmierňovania operačného rizika - opis použitia poistenia pre zníženie tohto rizika, ak banka používa pokročilý prístup merania: Prima banka nepoužíva pokročilý prístup merania operačného rizika. 1, ods. 26 Informácie o odmeňovaní osôb podľa 23a ods. 1 zákona o bankách: Prima banka vo svojom vnútornom predpise Zásady odmeňovania stanovuje podmienky odmeňovania členov štatutárneho orgánu, vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík, vedúcich zamestnancov zodpovedných za vykonávanie obchodov, zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík spoločnosti vrátane zamestnancov oprávnených určovať limity alebo prekročenie limitov v rámci riadenia rizík. Zásady odmeňovania v Prima banke sú vypracované v súlade s platnou právnou úpravou upravujúcou zásady odmeňovania. Zásady odmeňovania upravujú štruktúru celkovej odmeny skladajúcej sa z pevnej alebo základnej zložky mzdy a pohyblivej zložky celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeny. Kritériá na vyplatenie pohyblivej zložky sú viazané najmä na hodnotenie celkových pracovných výsledkov. Za systém odmeňovania vybraných pozícií je zodpovedná osoba určená dozornou radou banky. Za osobu zodpovednú za systém odmeňovania vybraných pozícií v banke dozorná rada schválila predsedu Dozornej rady. 10

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk

Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk Bakalárska práca Róbert Korec Apríl 2012 Bankovní institut vysoká škola

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Účetnictví pro pokročilé 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Pohledávky, závazky a zálohy 3 2. Vlastní činnost podniku aktivace a zásoby vlastní výroby 6 3. Zaměstnanci, cestovní náhrady 8 4. Účtování daní a dotací

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. 1 B_BUA Bankovní úvěrové analýzy 5. Ratingový proces a ratingový systém na základě praxe České spořitelny 2 Ratingová indikace Počátkem roku 2007 vstoupily v platnost nové mezinárodní předpisy o kapitálové

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více