1 ods. 1, bod a): organizačná schéma, celkový počet zamestnancov a počet vedúcich zamestnancov:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ods. 1, bod a): organizačná schéma, celkový počet zamestnancov a počet vedúcich zamestnancov:"

Transkript

1 Prima banka Slovensko, a.s. Informácie zverejňované podľa Opatrenia č. 15//2010 Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk k v platnom znení Nasledovné informácie zostavené podľa Opatrenia č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk je potrebné čítať spolu s Priebežnou individuálnou účtovnou závierkou Prima banky Slovensko, a.s., (ďalej len Prima banka alebo banka ) k 30. septembru 2012 pripravenej podľa Medzinárodného účtovného štandardu IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie, ako ho schválila Európska únia (ďalej len Individuálna účtovná závierka banky. V prípade informácií, ktoré vyžaduje uverejniť Opatrenie NBS č. 15/2010, a ktoré sa nachádzajú v individuálnej účtovnej závierke banky, existujú pri daných zverejňovaných informáciách odvolávky, kde je možné relevantné informácie nájsť. 1 ods. 1, bod a): organizačná schéma, celkový počet zamestnancov a počet vedúcich zamestnancov: K 30. septembru 2012 zamestnávala Prima banka 652 zamestnancov, z toho 5 vedúcich zamestnancov. 1

2 bod b): zápis do obchodného registra, udelenie bankového povolenia, začiatok činnosti Prima banky: Prima banka Slovensko, a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou dňa Svoju činnosť začala Prima banka vykonávať , čo je aj dňom zápisu do Obchodného registra SR. Povolenie pôsobiť ako banka bolo Prima banke udelené Štátnou bankou československou dňa na dobu neurčitú s obmedzenou činnosťou v devízovej oblasti. Dňa nadobudlo účinnosť povolenie na výkon bankových činností udelené Národnou bankou Slovenska. body c) až g): informácie o činnosti banky a o opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré jej boli uložené: Prima banka vykonáva svoju činnosť len na území Slovenskej republiky podľa bankového povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska. Prima banka vykonáva nasledovné bankové činnosti: 1. prijímanie vkladov; 2. poskytovanie úverov; 3. poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie; 4. investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: 2

3 d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet; 5. obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí; 6. správu pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva; 7. finančný lízing; 8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov; 9. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania; 10. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; 11. finančné sprostredkovanie; 12. uloženie vecí; 13. prenájom bezpečnostných schránok; 14. poskytovanie bankových informácií; 15. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia 67 ods. 1 zákona o bankách; 16. funkciu depozitára; 17. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí. 3

4 K 30. septembru 2012 vykonáva Prima banka všetky činnosti v súlade s povolením NBS. V uvedenom období neboli Prima banke príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené žiadne povolené činnosti, nebolo jej právoplatné uložené žiadne opatrenie na nápravu a nebola jej uložená žiadna pokuta. 1, ods. 2: Informácie o finančných ukazovateľoch banky bod a) až c): Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť I. Finančné výkazy. bod d) až f): Expozície k Bez identifikovaného znehodnotenia So zníženou hodnotou z toho: zlyhané pohľadávky voči štátom voči inštitúciám voči retailovým klientom voči ostatným klientom bod g): rozdiel mesačných aktív a mesačných pasív podľa odhadovanej splatnosti Rozdiel mesačných aktív a mesačných pasív podľa odhadovanej splatnosti ods. 4: Informácie o desiatich najväčších akcionároch banky, ktorí vlastnia aspoň 5%-ný podiel ma základnom imaní banky a o veľkosti ich podielov na základnom imaní banky a hlasovacích právach v banke: bod c): Právnická osoba Názov (obchodné meno) Právna forma Akcionár Údaje o akcionároch ku koncu štvrťroka PENTA INVESTMENT LIMITED spoločnosť s ručením obmedzeným Agias Fylaxeos & Polygnostou, Sídlo 212 C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Cyprus Identifikačné číslo - Hlavný predmet podnikania akvizícia veľkých a stredných firiem Podiel na základnom imaní banky 94,6% Podiel na hlasovacích právach banky 94,6% 4

5 1 ods. 5: Informácie o akcionároch banky, neuvedených v ods. 4: bod a) až c): Ostatní akcionári Akcionár Údaje o akcionároch ku koncu štvrťroka Počet akcionárov 369 Podiel na základnom imaní banky 5,4% Podiel na hlasovacích právach banky 5,4% 1, ods. 8 - Informácie o rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík banky: bod b) až d): Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 37. 1, ods. 10 Informácie o vlastných zdrojoch banky: body a) až f : Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 36. 1, ods Informácie o dodržiavaní požiadaviek pre minimálnu výšku vlastných zdrojov banky a požiadaviek na jej vnútorný kapitál: bod a) súhrnné informácie o prístupe banky k hodnoteniu primeranosti jej vnútorného kapitálu vzhľadom na súčasné a budúce činnosti: Úlohou riadenia primeranosti vnútorného kapitálu v Prima banke je krytie a riadenie všetkých materiálnych rizík v banke. Monitoring primeranosti vnútorného kapitálu v Prima banke sa uskutočňuje pravidelným reportingom dosiahnutých parametrov primeranosti vlastných zdrojov za dané obdobie a parametrov rizikového apetítu banky ako aj predpokladom ich vývoja do budúcnosti so zohľadnením prípadných zmien v regulatórnych a trhových podmienkach. ALCO výbor a predstavenstvo kontroluje stav plnenia očakávaní obsiahnutých v pláne banky. Dostáva včas úplnú informáciu o vývoji v porovnaní s nastavenými výstražnými hranicami. V celom procese, ktorý je aplikovaný na podmienky Prima banky, sa naďalej používa systém sledovania rizikovo apetítových parametrov v týchto štyroch základných oblastiach: Parametre kapitálovej sily Parametre úrokovej citlivosti bankového portfólia Parametre likvidity Parametre rizika koncentrácie. Hodnota parametrov rizikového apetítu a hraničné body výstrahy boli schválené Predstavenstvom a Dozornou radou banky. Proces ich aktualizácie sa uskutočňuje na ročnej báze v priebehu prípravy finančného plánu, ktorý musí byť zostavený v súlade s týmito hraničnými hodnotami. Prvou časťou uvedených parametrov sú parametre kapitálovej sily, konkrétne Tier 1 ratio, celková kapitálová primeranosť ako aj pomer dostupných finančných zdrojov (AFR) ku 5

6 kapitálovej požiadavke na riziká definované v procese hodnotenie primeranosti vnútorného kapitálu. V súlade s očakávanými požiadavkami regulátorov v novej regulácii riadenia kapitálovej dostatočnosti (CRD IV) banka zaviedla do sústavy parametrov rizikového apetítu aj ukazovateľ pomeru celkovej kapitálovej zadlženosti (leverage ratio). Banka zaviedla do sústavy parametrov rizikového apetítu nový ukazovateľ Loan to deposit ratio. Riziká banky pre účely výpočtu požiadavky na interný kapitál delíme na kapitalizovateľné, teda vyčísliteľné štatistickými metódami a nekapitalizovateľné, ktoré predstavujú tzv. kvalitatívne riadené riziká. Hranicu materiality banka definovala na jednotlivé riziko vo výške 500 tis. EUR. Banka kryje materiálne nekapitalizovateľné riziká kapitálovým vankúšom. Ďalšiu skupinu parametrov tvoria parametre viazané na riadenie úrokového rizika bankovej knihy, koncentrácie a likvidity. V rámci likvidity boli definované ukazovatele LCR a NSFR ako aj ukazovateľ likvidity súčasne platný a definovaný NBS. K 30. septembru 2012 banka plnila všetky nastavené parametre rizikového apetítu v súlade s očakávaním plánu a v súlade s požiadavkami regulátora pri dodržaní požadovaných kapitálových vankúšov tak v oblasti parametrov pre pilier 1 ako aj pre pilier 2. bod b) Výška požiadaviek na vlastné zdroje: Požiadavky na vlastné zdroje Požiadavky na vlastné zdroje krytia kreditného rizika a rizika poklesu hodnoty pohľadávok Výpočet štandardizovaným prístupom pre kreditné riziko Výpočet z expozícií podľa štandardizovaného prístupu okrem sekuritizačných expozícií, v tom: Výpočet voči štátom alebo centrálnym bankám Výpočet voči vyšším územným celkom a obciam Výpočet z expozícií voči iným orgánom verejnej moci a právnickým osobám okrem podnikateľov Výpočet z dlhodobých expozícií voči inštitúciám Výpočet z dlhodobých expozícií voči právnickým osobám podnikateľom Výpočet z expozícií voči retailu Výpočet z expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami Výpočet z expozícií po termíne splatnosti Výpočet z ostatných položiek Požiadavka na vlastné zdroje krytia rizika obchodného partnera 0 51 Výpočet zjednodušeným prístupom 0 83 Hodnota rizika dlhových finančných nástrojov 0 83 Požiadavky na vlastné zdroje krytia operačného rizika Výpočet štandardizovaným prístupom pre operačné riziko

7 1, ods. 12 Informácie o kreditnom riziku a riziku poklesu hodnoty postúpenej pohľadávky: bod a): Pohľadávka po splatnosti je pohľadávky, ktorej časť, resp. plná výška nebola uhradená v termíne splatnosti podľa splátkového kalendára stanoveného v úverovej zmluve. Pohľadávkou so zníženou hodnotou sa rozumie pohľadávka, ku ktorej je vytvorená skupinová alebo špecifická opravná položka. bod b): Banka je v rámci svojej riadnej činnosti vystavená potencionálnym záväzkom zo súdnych sporov alebo nepriamych záväzkov, ktoré sú dôsledkom minulých udalostí. Keďže výšku týchto záväzkov je možno spoľahlivo odhadnúť a je pravdepodobné, že na vyrovnanie týchto záväzkov bude treba čerpať zdroje, ktoré prinášajú ekonomické výhody, tvorí banka rezervy. Hodnota rezerv sa vykazuje ako záväzok a náklad. Rezervy na súdne spory, podsúvahové riziká, a na reštrukturalizáciu, sa vykazujú na strane pasív v položke Rezervy. Náklady súvisiace s účtovaním tvorby rezerv na reštrukturalizáciu a na súdne spory sa vykazujú v individuálnom výkaze súhrnných ziskov a strát v položke Všeobecné prevádzkové náklady a náklady súvisiace s účtovaním tvorby rezerv na podsúvahové riziká sa vykazujú v individuálnom výkaze súhrnných ziskov a strát v položke Čistá tvorba rezerv a opravných položiek. bod e) a f) rozdelenie súhrnnej výšky expozícií podľa hospodárskych odvetví a rozdelenie súhrnnej výšky expozícií podľa zostatkovej splatnosti v členení podľa významných tried expozícií Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 37. bod i) zosúladenie zmien v úpravách ocenenia a tvorby a rušenia rezerv k expozíciám so zníženou hodnotou s uvedením: 1. opisu úpravy ocenenia a tvorby a rušenia rezerv, 2. počiatočného zostatku, 3. súhrnnej výšky opravných položiek a rezerv zrušených za určené obdobie, súhrnnej výšky odpisov expozícií za určené obdobie, 4. súhrnnej výšky opravných položiek a rezerv zrušených za určené obdobie, súhrnnej výšky odpisov expozícií za určené obdobie, súhrnnej výšky ostatných úprav ocenenia z dôvodov kurzových rozdielov, kombinácií obchodných činností, akvizícií, predaja dcérskych spoločností, presunu medzi opravnými položkami rezervami za určené obdobie, 5. konečného zostatku. Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 20. bod n) hrubá kladná reálna hodnota zmlúv, prínosy zo vzájomného započítavania, započítaná aktuálna expozícia voči kreditnému riziku, zabezpečenie a čistá derivátová expozícia voči kreditnému riziku: Kladná reálna hodnota finančných derivátov predstavovala k 30. septembru 2012 sumu 836 tisíc Eur. Banka neeviduje žiadne prínosy zo vzájomného započítavania, žiadnu započítanú expozíciu voči kreditnému riziku alebo čistú derivátovú expozíciu voči kreditnému riziku k 30. septembru

8 bod o) spôsob merania hodnôt expozícií podľa metód určených na zaobchádzanie s kreditným rizikom zmluvnej strany v súvislosti s derivátovými nástrojmi, repo obchodmi, zmluvami o pôžičke cenných papierov alebo komodít, obchodmi s dlhou dobou vysporiadania a maržovými obchodmi bez ohľadu na to, ktorá z nich sa uplatní: Prima banka počíta hodnotu expozície pre kreditné riziko zmluvnej strany v súvislosti s definovanými nástrojmi metódou oceňovania trhovými cenami, pričom sa riadi pravidlami a požiadavkami vyplývajúcimi z platnej legislatívy. bod p) nominálna hodnota zabezpečení kreditnými derivátmi a distribúcia aktuálnej expozície voči kreditnému riziku podľa typov expozície voči kreditnému riziku: Prima banka k 30. septembru 2012 nerealizovala zabezpečenie voči kreditnému riziku formou kreditných derivátov. bod q): údaje o kreditných derivátoch rozdelených medzi použitie pre vlastné portfólio banky, ako aj v jej sprostredkovateľských činnostiach vrátane distribúcie použitých kreditných derivátov, ďalej rozdelených podľa kúpeného a predaného zabezpečenia v rámci skupiny kreditných derivátov: Prima banka k 30. septembru 2012 nemá kreditné deriváty. bod r) odhad, ak banka má k odhadu súhlas oprávneného orgánu vykonávajúceho dohľad: Prima banka nemá súhlas oprávneného orgánu vykonávajúce dohľad k používaniu vlastných odhadov koeficientu. 1, ods. 13 Informácie za každú triedu rizikovo vážených expozícií v rámci štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko: bod a) názov ratingovej agentúry alebo agentúry pre podporu exportu, ktorej hodnotenie klientov banka používa: Moody s Investors Service Ltd, UK; Fitch Ratings, UK ; McGraw-Hill International (U.K.) Limited - Standard&Poor s Ratings Services; bod b) triedy expozícií, pre ktoré sa ratingy ratingovej agentúry alebo agentúry pre podporu exportu používajú: Prima banka využíva ratingy ratingových agentúr uvedených v bode a) na hodnotenie tried expozícií voči štátom alebo centrálnym bankám. bod c) opis postupu, ktorý sa používa na prenos ratingov emitenta a emisií na položky nezahrnuté v obchodnej knihe: Prima banka nevyužíva tieto postupy na položky v obchodnej knihe. bod d) údaje o priradení ratingu každou ratingovou agentúrou alebo ratingovou agentúrou pre podporu exportu stupňom kreditnej kvality: Pri prideľovaní externých ratingov podľa jednotlivých ratingových agentúr postupuje Prima banka v súlade s platným Opatrením NBS č. 4/2007. bod e): súhrnná výška expozícií v členení podľa stupňa kreditnej kvality, súhrnná výška expozícií odpočítaných od vlastných zdrojov bez zohľadnenia zabezpečenia a samostatne po zohľadnení zabezpečenia: 8

9 Výška expozície v Expozície voči štátom alebo centrálnym bankám* tis. Eur Stupeň kreditnej kvality Stupeň kreditnej kvality Stupeň kreditnej kvality Súhrnná výška expozícií voči štátom alebo centrálnym bankám* *ratingy ratingových agentúr banka používa iba pre expozície voči štátom alebo centrálnym bankám 1, ods. 14 V rámci prístupu interných ratingov - informácie za každú triedu rizikovo vážených expozícií u expozícií vo forme projektového financovania v rámci splatnosti do 2,5 roka a na 2,5 roka a viac alebo kapitálové pohľadávky v členení podľa jednotlivých tried: Prima banka používa pre výpočet kapitálovej požiadavky štandardizovaný prístup. 1, ods. 15 Informácie osobitného charakteru o prístupe interných ratingov: Prima banka používa pre výpočet kapitálovej požiadavky štandardizovaný prístup. 1, ods Informácie o sekuritizácii: K 30. septembru 2012 Prima banka nerealizovala žiadne činnosti týkajúce sa sekuritizácie. 1, ods. 17 Informácie o trhovom riziku pri použití vlastného modelu výpočtu trhového rizika: Prima banka nepoužíva v súčasnosti vlastné modely výpočtu trhového rizika. 1, ods. 18 Informácie o operačnom riziku: Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 37, bod 3. 1, ods. 19 Informácie o expozíciách v akciách, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe: bod a): ciele držania týchto expozícií, prehľad účtovných metód vrátane oceňovania a významné zmeny v týchto metódach: Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 3, bod h). bod b), c): ocenenie týchto expozícií v účtovnej a reálnej hodnote, ak ide o expozície, s ktorými sa obchoduje na burze alebo organizovanom trhu, porovnanie s trhovou hodnotou, ak sa táto významne líši od reálnej hodnoty a druh, charakter a hodnota expozícií: Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 6. bod d), e): súhrnná výška realizovaných a nerealizovaných ziskov alebo strát z predaja a uzatvorenia pozície za určené obdobie: K 30. septembru 2012 Prima banka nevykazuje žiadne realizované zisky alebo straty z expozícií v akciách, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe. 9

10 1, ods Informácie o expozíciách voči úrokovému riziku pozícií, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe: bod a) charakter úrokového rizika a hlavné predpoklady merania tohto rizika vrátane predpokladov týkajúcich sa predčasného splatenia pohľadávok a vývoj vkladov ešte nesplatených a frekvenciu merania tohto rizika a bod b) vplyv prípadného zvýšenia alebo zníženia úrokových mier na výsledok hospodárenia banky v členení podľa jednotlivých mien: Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 37, bod 2b). 1, ods. 21 Informácie o postupoch zmierňovania kreditného rizika: body a až c): Pozri: Individuálnu účtovnú závierku banky, časť II., kapitola 6, poznámka 37, bod 1. bod d): hlavné kategórie ručiteľov a zmluvných strán ak ide o kreditné deriváty a ich úverovú bonitu: Prima banka v súčasnosti nerealizuje zabezpečenie prostredníctvom kreditných derivátov. 1, ods. 22 Informácia o postupoch zmierňovania operačného rizika - opis použitia poistenia pre zníženie tohto rizika, ak banka používa pokročilý prístup merania: Prima banka nepoužíva pokročilý prístup merania operačného rizika. 1, ods. 26 Informácie o odmeňovaní osôb podľa 23a ods. 1 zákona o bankách: Prima banka vo svojom vnútornom predpise Zásady odmeňovania stanovuje podmienky odmeňovania členov štatutárneho orgánu, vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík, vedúcich zamestnancov zodpovedných za vykonávanie obchodov, zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík spoločnosti vrátane zamestnancov oprávnených určovať limity alebo prekročenie limitov v rámci riadenia rizík. Zásady odmeňovania v Prima banke sú vypracované v súlade s platnou právnou úpravou upravujúcou zásady odmeňovania. Zásady odmeňovania upravujú štruktúru celkovej odmeny skladajúcej sa z pevnej alebo základnej zložky mzdy a pohyblivej zložky celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeny. Kritériá na vyplatenie pohyblivej zložky sú viazané najmä na hodnotenie celkových pracovných výsledkov. Za systém odmeňovania vybraných pozícií je zodpovedná osoba určená dozornou radou banky. Za osobu zodpovednú za systém odmeňovania vybraných pozícií v banke dozorná rada schválila predsedu Dozornej rady. 10

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT přednášející: Ing. Robert Pospíchal, jednatel DATEV.cz s.r.o. - Horný Smokovec, 03.06.2009-2 Jaká je nabídka softwarového řešení

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over.

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. správnosti 1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol. interné - proces p. vo vnútr externé - prijaté

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B Zníženie základného imania O000414 Konateľ/Konatelia Meno: Bydlisko: Spoločnosť Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6 Obchodné meno: MARIMEX SK, spol. s r.o. Sídlo: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk

Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk Bakalárska práca Róbert Korec Apríl 2012 Bankovní institut vysoká škola

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8. Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378

Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8. Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 30. 9. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Daňový systém Slovenska JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Systém daní na Slovensku Systém daní na Slovensku Daně přímé Daň z příjmu Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Účetnictví pro pokročilé 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Pohledávky, závazky a zálohy 3 2. Vlastní činnost podniku aktivace a zásoby vlastní výroby 6 3. Zaměstnanci, cestovní náhrady 8 4. Účtování daní a dotací

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016?

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016? Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 24.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 19/37 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. prosince 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky. ROZVAHA 31. PROSINCE 2008 Pozn. 31. prosince 2008 Hrubá Čistá částka Úprava částka AKTIVA 1. Zlato 3 796 0 796 809 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 4 24 707 0 24 707 24 209 3. Pohledávky

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více