Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli:"

Transkript

1 Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín Záverečný účet obce Danišovce 2013 Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli:

2 Úvod Obec Danišovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z piatich poslancov - Marián Janečko, Ján Kapalko, Mikuláš Krescanko, Ľubomír Majko a Emil Mikolaj. Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky. Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Funkciu starostu obce aj vo volebnom období zastáva Miroslav Výrostek. Funkciu zástupcu starostu obce vykonáva na základe poverenia starostu obce Ľubomír Majko. Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce je obecný úrad. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a preneseným výkonom štátnej správy. Hlavný kontrolór obce Danišovce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov, je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce. V rámci zmluvy o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí vykonáva funkciu kontrolóra Ing. František Stanislav. Záverečný účet 2013 Obec Danišovce v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovala tento záverečný účet za rok Záverečný účet obce obsahuje: 1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení: a) bežné príjmy a bežné výdavky ( bežný rozpočet ), b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky ( kapitálový rozpočet ), c) finančné operácie. 1

3 2. Bilanciu aktív a pasív. 3. Prehľad o stave a vývoji dlhu. 4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce. 5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov. 6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. 7. Hodnotenie plnenia programov obce. 1. Údaje o plnení rozpočtu roku 2013 Bežný rozpočet Bežné príjmy Hlavná Kategória Položka Text Rozpočet Skutočnosť Plnenie rozpočtu Kategória po zmenách Rozdiel Percentuálne 100 Daňové príjmy , , ,07 98, Dane z príjmov , , ,29 97, Daň z majetku ,63 210,63 105, Domáce dane 9 001, ,59 266,59 102, Nedaňové príjmy , ,84 102, Príjmy z podnikania a vlastníctva , ,38 110, Administratívne a iné poplatky ,34-398,66 98, Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov 1 2,66-7,34 26, Iné nedaňové príjmy , ,54 11, Granty a transfery , ,01-453,99 97, Tuzemské bežné granty a transfery , ,01-453,99 97, Granty Transfery v rámci verejnej správy , ,01-203,99 98,66 Bežné príjmy spolu , ,78 132,78 100,06 2

4 Bežné výdavky Funkčná Hlavná Kategória Text Rozpočet Skutočnosť Plnenie rozpočtu Klasifikácia Kategória po zmenách Rozdiel Percentuálne Všeobecné verejné služby , , ,18 110, Výdavky verejnej správy obce , , ,85 122, Finančná a rozpočtová oblasť , ,67 82,26 02 Obrana Civilná ochrana Verejný poriadok a bezpečnosť 3 284, ,18-999,18 130, Ochrana pred požiarmi 3 284, ,18-999,18 130,43 04 Ekonomická oblasť , ,09 42, Výstavba Cestná doprava , ,91 317,39 05 Ochrana životného prostredia , ,85 82, Nakladanie s odpadmi ,99-6,99 100, Nakladanie s odpadovými vodami , ,84 66,63 06 Bývanie a občianska vybavenosť , ,01 87, Rozvoj obcí ,47 206,53 48, Zásobovanie vodou , ,84 86, Verejné osvetlenie , ,50 71, Bývanie a občianska vybavenosť nekl ,86-402,86 111,51 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo , ,59 54, Rekreačné a športové služby ,98 847,02 63, Knižnice KD , ,57 55, DS ,00 415,00 30,83 09 Vzdelávanie , ,83 97, Predškolská výchova ,77-266,77 100, CVČ , ,60 35,62 10 Sociálne zabezpečenie Zariadenia sociálnych služieb-rodina - Bežné výdavky spolu , , ,01 98,59 Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy Hlavná Kategória Položka Text Rozpočet Skutočnosť Plnenie rozpočtu Kategória po zmenách Rozdiel Percentuálne 200 Nedaňové príjmy Kapitálové príjmy Granty a transfery , ,74 60, Kapitálové granty a transfery , ,74 60,35 Kapitálové príjmy spolu , ,74 60,35 3

5 Kapitálové výdavky Funkčná Hlavná Položka Text Rozpočet Skutočnosť Plnenie rozpočtu Klasifikácia Kategória po zmenách Rozdiel Percentuálne Všeobecné verejné služby ,68 23,32 94, Výdavky verejnej správy obce ,68 23,32 94, Nákup telekomunikačnej techniky ,68 23,32 94,17 04 Ekonomická oblasť , ,22 58, Cestná doprava , ,22 58, Realizácia nových stavieb , ,22 58,04 06 Bývanie a občianska vybavenosť ,18 76,82 98, Rozvoj obcí ,18 76,82 98, Realizácia nových stavieb ,18 76,82 98,08 Kapitálové výdavky spolu , ,36 59,56 Finančné operácie Finančné operácie príjmové Hlavná Kategória Položka Text Rozpočet Skutočnosť Plnenie rozpočtu Kategória po zmenách Rozdiel Percentuálne 400 Príjmy z transakcií , ,22 162, Z ostatných fin_operácií , ,22 162, Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich , ,22 162, Prevod prostriedkov z peňaţných fondov Prijaté úvery, pôžičky ,57-229,43 54, Ostatné úvery, pôžičky ,57-229,43 54,11 Príjmové operácie spolu , ,79 161,82 Finančné operácie výdavkové Funkčná Hlavná Položka Text Rozpočet Skutočnosť Plnenie rozpočtu Klasifikácia Kategória po zmenách Rozdiel Percentuálne Podpoložka Všeobecné verejné služby , ,34 75, Splácanie istín , ,34 52, Z bankových úverov dlhodobých , ,78 21, Z ostatných úverov, pôžičiek a finančných výp ,44 263,56 98, Úvery, pôžičky, návratné finančné výpom , Jednotlivcovi ,29 Výdavkové operácie spolu , ,34 75,35 4

6 Rekapitulácia Rozpočet Rok 2013 Príjmy Výdavky Rozdiel Bežné , ,00 Kapitálové Spolu , ,00 Finančné operácie Spolu , ,00 Skutočnosť Rok 2013 Príjmy Výdavky Rozdiel Bežné , , ,79 Kapitálové , ,64 915,62 Spolu , , ,41 Finančné operácie Spolu , , , , , ,58 Prebytok rozpočtu obce za r podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. je vykázaný vo výške 4.148,41. Výsledok hospodárenia obce podľa metodiky ESA 95 je Obec Danišovce za r vykázala výsledok hospodárenia vo výške , Bilancia aktív a pasív Uvedené údaje sú v Neobežný majetok ,15 Dlhodobý nehmotný majetok 1.523,40 Dlhodobý hmotný majetok ,59 pozemky 8.802,84 umelecké diela ,80 stavby ,22 samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí 248,73 dopravné prostriedky 2.568,00 Dlhodobý finančný majetok ,16 podiely v dcérskej účtovnej jednotke 5.00 realizovateľné cenné papiere ,16 Obežný majetok ,09 5

7 Zásoby 63,31 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky 2.669,14 odberatelia 421,88 ostatné 69,81 nedaňové 1.856,14 daňové 88,07 voči zamestnancom 233,24 Finančné účty ,64 pokladnica 1.173,07 ceniny bankové účty ,57 Časové rozlíšenie Majetok spolu - aktíva ,24 Vlastné imanie ,21 výsledok hospodárenia ,21 nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov ,62 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ,41 Záväzky ,77 Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy Dlhodobé záväzky ,22 ostatné dlhodobé záväzky ,14 dlhodobé prijaté preddavky ,36 záväzky zo sociálneho fondu 169,22 záväzky z nájmu 3.917,50 Krátkodobé záväzky ,67 dodávatelia ,40 zamestnanci 3.996,48 zúčtovanie s org. soc. poist. a zdrav. poistenia 2.304,51 ostatné priame dane 453,28 6

8 Bankové úvery a výpomoci ,88 bankové úvery dlhodobé ,88 Časové rozlíšenie ,26 výnosy budúcich období ,26 Vlastné imanie a záväzky spolu - pasíva ,24 Obec Danišovce je: zakladateľom a jediným vlastníkom a spoločníkom obchodnej spoločnosti Obecné hospodárstvo obce Danišovce, s. r. o. s vkladom 5.000, akcionárom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Poprade s počtom akcií ks v celkovej menovitej hodnote , Prehľad o stave a vývoji dlhu Stav dlhu: Obec Danišovce je dlžníkom peňažného ústavu: OTP Banka Slovensko, a.s.: dva dlhodobé úvery zo zostatkami vo výške: ,80, ,08. Obec Danišovce má záväzok: voči ŠFRB vo výške zostatku ,14. Vývoj dlhu: Návratné zdroje financovania údaje k Dlžník Poskytovateľ Suma dlžnej istiny (roky / ) úver OTP banka Slovensko a.s. OTP banka Slovensko a.s , , , ,08 Obec OTP - krátkodobý úver Danišovce krátkodobá pôžička ,56 ŠFRB spolu , , , ,02 4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce Obec Danišovce nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie. 7

9 5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov Obec Danišovce poskytla v roku 2013 dotáciu zo svojho rozpočtu Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov vo výške Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Obec Danišovce je držiteľom živnostenského listu, ale nevykonáva podnikateľskú činnosť. Obec podniká vo vybraných oblastiach prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Obecné hospodárstvo obce Danišovce, s. r. o.. Výsledok hospodárenia k v : Výnosy ,08 Náklady ,25 Výsledok hospodárenie pre zdanením -38,17 Výsledok hospodárenie po zdanení -38,17 7. Hodnotenie plnenia programov obce Obec hospodárila v r podľa schváleného programového rozpočtu, ktorý obsahoval 13 základných programov. Tie sa ďalej členili na podprogramy, prvky a projekty. Predmetom hodnotenia je najmä plnenie merateľných ukazovateľov a v súvislosti s nimi naplnenie cieľov. Podrobné údaje sú obsiahnuté v tabuľkovej prílohe záverečného účtu. Danišovce dňa Miroslav Výrostek starosta obce Prílohy: 1. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu Návrh uznesenia 8

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT přednášející: Ing. Robert Pospíchal, jednatel DATEV.cz s.r.o. - Horný Smokovec, 03.06.2009-2 Jaká je nabídka softwarového řešení

Více

IČO: 00246735 Rozvaha Sestava: 60

IČO: 00246735 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2014 (v Kč) Název účetní jednotky: Obec Horní Radouň AKTIVA CELKEM 44 201 490,83 10 147 435,06 34 054 055,77 33 167 266,05 A. Stálá aktiva 33 979 586,68 10 147 435,06 23 832 151,62 23 803 144,66

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nižbor; IČO 00233641; Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Bořice; IČO 00269883; Bořice 93, 538 62 Bořice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 677,0 8 677,0 0,00 8 000,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 88,0 7 69,5 97 8,88 9 905 000,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Kunovice; IČO 00635812; Kunovice 153, 756 44 Kunovice Zatím neurčeno Předmět činnosti Všeobecné

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 17 367,00 17 367,00 17 367,00 9. Zboží na cestě 138 10.

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 17 367,00 17 367,00 17 367,00 9. Zboží na cestě 138 10. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Toušice; IČO 00235784; Toušice 16, 281 63 Toušice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2014 02:21:06 Název účetní

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Tvrdonice; IČO 00283631; nám. Míru 96/ 31, 691 53 Tvrdonice Obec nebo městská část hlavního města

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov AKTIVA CELKEM 255 504

Více

II. Krátkodobé pohledávky 23 075 127,08 324 822,10 22 750 304,98 23 255 119,57 III. Krátkodobý finanční majetek

II. Krátkodobé pohledávky 23 075 127,08 324 822,10 22 750 304,98 23 255 119,57 III. Krátkodobý finanční majetek R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Horní Vltavice; IČO 00250422; Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice Obec nebo městská část

Více

Licence: DS2M XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DS2M XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235687 Název: Obec Radovesnice II AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576883 Název: Obec Horní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 60798416 Název: Obec Olbramice AKTIVA CELKEM 88

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Traplice; IČO 00291439; Traplice 404, 687 04 Traplice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 43

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572560 Název: Obec Mutěnín AKTIVA CELKEM 26 150

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 9 043

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov AKTIVA CELKEM 83 771

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Obec Hradiště AKTIVA CELKEM 41 384

Více

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Obec Velenov AKTIVA CELKEM 37 713

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

Licence: D0MO XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0MO XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00284581 Název: Obec Trnava AKTIVA CELKEM 157 506

Více

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235270 Název: Obec Břežany I AKTIVA CELKEM 23

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Obec Loučim AKTIVA CELKEM 17 372

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 10 384

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578321 Název: Obec Dřevěnice AKTIVA CELKEM 86

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Dolní Pohleď; IČO 00640328; Dolní Pohleď 11, 285 22 Dolní Pohleď Obec nebo městská část hlavního

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00252638 Název: Obec Opařany AKTIVA CELKEM 181 596

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nová Ves; IČO 00240532; Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 109 249

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Horka I; IČO 00640344; Horka I 48, 286 01 Horka I Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov AKTIVA CELKEM 110 744

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Velké Karlovice; IČO 00304417; Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00239046 Název: Obec Činěves AKTIVA CELKEM 109 331

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Plazy; IČO 00238431; 46, Plazy Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Orel; IČO 00270636; Orel 67, 538 21 Orel Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Skvrňov; IČO 00235733; Skvrňov 75, 281 44 Skvrňov Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00637246 Název: Obec Nýrov AKTIVA CELKEM 14 488

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 578355 Název: Obec Chyjice AKTIVA CELKEM 28 736

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Skalka; IČO 00636819; Skalka 69, 696 48 Skalka Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Kožlí; IČO 00582948; Kožlí 25, 398 04 Kožlí Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Velké Petrovice; IČO 00273171; Petrovice 10, 549 54 Velké Petrovice Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Budkov; IČO 00583332; Budkov, 384 22 Budkov Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Višňová; IČO 00243507; Višňová, 262 61 Višňová Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Velká Dobrá; IČO 00235083; Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Slavičky; IČO 00378607; Slavičky 29, 675 01 Slavičky Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Kravsko; IČO 00292982; 12, 671 51 Kravsko Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Brumov; IČO 00532088; Brumov 98, 679 23 Brumov Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Hvozdec; IČO 00581399; Hvozdec 2, 373 72 Hvozdec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horní Dunajovice; IČO 00292818; Horní Dunajovice 102, 671 34 Horní Dunajovice Název položky Obec nebo městská

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Starý Kolín; IČO 00235741; Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Blatnička; IČO 00488518; Blatnička 163, 696 71 Blatnička Obec nebo městská část hlavního města

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 17:22:39 Název účetní

Více

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12. Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež Sídlo: Libež

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Doubice; IČO 47274212; Doubice 50, 407 47 Doubice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Újezdec, IČO 00875830; IČO 00875830; Újezdec 49, 277 45 Újezdec Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Srbice; IČO 00266591; 415 01 Srbice 62 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Strahovice; IČO 00534668; Strahovice 190, 747 24 Strahovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Okřínek; IČO 00239526; Okřínek 63, 290 01 Okřínek Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Pičín; IČO 00243035; Pičín, 262 25 Pičín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Mankovice; IČO 00600776; Mankovice 73, 742 35 Mankovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Vidov; IČO 00581917; Vidov 51, 370 07 Vidov #Chyba Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Košice; IČO 49540858; Košice 46, 285 04 Uhlířské Janovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 21:24:47 Název účetní

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Litovany; IČO 00378119; Litovany 57, 675 57 Litovany Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Štíhlice; IČO 00639745; Štíhlice 5, 281 63 Štíhlice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Vinařice; IČO 00235113; V. ulice 250, 273 07 Vinařice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Městys Velký Újezd; IČO 00299677; Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Vodovod Pomoraví, svazek obcí; IČO 47921129; Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané Název položky Zájmové sdružení

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Slavošov; IČO 00236420; Slavošov 50, 285 22 Slavošov Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Prostějovičky; IČO 00288667; Prostějovičky 67, 798 03 Prostějovičky Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nové Dvory; IČO 00264113; Nové Dvory 5, 413 01 Nové Dvory Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Ústrašice; IČO 00667218; Ústrašice 55, 390 02 Ústrašice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Krejnice; IČO 00667617; Krejnice, 387 16 Krejnice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Jiřetín pod Jedlovou; IČO 00261416; Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou Název položky Obec nebo městská

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obecní úřad Němětice; IČO 00667749; Němětice 20, 387 01 Němětice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nemyšl; IČO 00667064; 391 43 Nemyšl 30 Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.7.2014

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Dolní Třebonín; IČO 00245852; Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín Zatím neurčeno Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dolní Věstonice; IČO 00283134; Dolní Věstonice 7, 691 29 Dolní Věstonice Název položky Obec nebo městská část

Více

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:47:04 Název účetní

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Maršov u Úpice; IČO 00278131; Maršov u Úpice 34, 542 32 Maršov u Úpice Název položky Obec nebo městská část

Více