Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006. FINOCLEAN Odstraňovač zubního kamene a cementu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006. FINOCLEAN Odstraňovač zubního kamene a cementu"

Transkript

1 Strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku Jiné obchodní název výrobku PHOSPHORIC ACID Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Firma : FINO GmbH Silnični : Mangelsfeld 1 Místo : D-9770 Bad Bocklet Telefonní : Fax : Kontaktní parner : Alexander Wahler Telefonní : Internet : 2. Identifikace rizik Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona Označení nebezpečnosti : Žíravý R-věty : Způsobuje poleptání. Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí Nezbytná okamžitá lékařská pomoc, neošetřené poleptání pokožky zapříčiňuje těžce hojivé rány. 3. Složení nebo informace o složkách Chemická charakteristika ( látka ) Odstraňovač zubního kamene na bázi kyseliny fosforečné. Nebezpečné složky Číslo ES Číslo CAS Název Hmotnost Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona phosphoric acid... %, orthophosphoric % C R34 acid... % Plné znění uvedenych vět R najdete v odstavci 16. Indexové č. : Jiné údaje 4. Pokyny pro první pomoc Všeobecné pokyny Okamžite odložte veškeré kontaminované oblecení. Při nadychání Pří vdechnutí rozkladových produktů zavést postiženého na čerstvý vzduch a uložit do klidové polohy. Při styku s kůží Pri styku s kuží okamžite omyjte velkým množstvím: Voda. Polyetylenglykol 400. Okamžite odložte veškeré kontaminované oblecení.

2 Strana 2 z 7 Při zasažení očí Dostane-li se vám produkt do očí, ihned vypláchněte vodou otveřené oční víčko po dobu nejméně 5 minut. Potom se poradit s očním lékařem. Při požití Pokyny pro lékaře Okamžitě vypláchnout ústa a poté se pořádně napít vody. Nevyvolávat zvracení. (Nebezpečí perforace!) Nepijte neutralizační prostředek. Okamžitě přivolat lékaře. 5. Opatření pro zdolávání požáru Vhodná hasiva Přizpůsobte hašení okolí. Nevhodná hasiva nejsou známy. Zvláštní nebezpečí Tvorení plynného vodíku s kovy (nebezpecí exploze). Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Nosit chemický ochranný oděv Produkt jako takový nehoří. 6. Opatření v případě náhodného úniku Preventivní opatření pro ochranu osob Nenadýchat se páry/aerosolu. Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Doporučené metody čistění a zneškodnění Zachytit pomocí materiálu, který váže kapalinu (písek, křemelina, vazač kyseliny, univerzální vazač). Materiál zpracovat podle daných předpisů. Vhodný materiál k zřeďění nebo neutralizaci: vápno, slouh sodný. 7. Zacházení a skladování Pokyny pro zacházení Opatření pro bezpečné zacházení Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření. Opatření k ochraně proti požáru a vybuchu Nevyžadují se žádná zvláštní požární opatření. Nevyžadují se žádná zvláštní upozornění k obsluze. Pokyny pro skladování Požadavky na skladovací prostory a nádoby postarat se o dostačující větrání. Doporučená skladovací teplota: +15 şc Skladovat vsuchu za normálních podmínek.

3 Strana 3 z 7 Pokyny ke společnému skladování Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv. Technická opatření/skladobací podmínky Zvláštní opatření nejsou nutná. Třída skladování (VCI) :. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky Expoziční limity Mezní hodnoty Číslo CAS Název ml/m³ mg/m³ vlá/cm³ Kategorie Druh Kyselina fosforečná PEL NPK-P Jiné údaje o limitních hodnotách Omezování expozice Ochrana dýchání je nezbytná při: překročení hraniční hodnoty tvoření aerosolu nebo mlhy. Omezování expozice pracovníků Viz kapitola 7 Nejsou potřebná žádná opatření. Hygienická opatření Pri pracování s chemikáliemi dodržovat obvyklá bezpecnostní opatrení. Před přestávkou a při ukončení práce umýt ruce. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Okamžite odložte veškeré kontaminované oblecení. Nenadýchat se páry/aerosolu. Zamezte styku s kuží a ocima. Ochrana dýchacích orgánů Ochrana dýchání je nezbytná při: tvoření aerosolu nebo mlhy. Ochrana rukou Používat rukavice odolné vůči kyselinám. Ochrana očí Těsně přiléhavé ochranné brýle. Ochrana kůže Laboratorní plášť. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti Všeobecné informace Skupenství : Barva : Zápach : kapalný bezbarvý Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí ph : 100 g/l < 0,5 Informace o změnách fyzikálního stavu Metoda

4 Strana 4 z 7 Bod tání/rozmezí bodu tání : Bod varu/rozmezí bodu varu : Bod meknutí : Bod vzplanutí : Hořlavost tuhé látky : Výbušné vlastnosti Produkt muže vytváret explozní smesi se vzduchem a párou. Meze vybušnosti - dolní : Meze vybušnosti - horní : Tlak par : Hustota (při 20 C) : Rozpustnost ve vodě : Dynamická viskozita : Další informace Bod samozápalu tuhé látky : Zapalovací teplota : 10. Stálost a reaktivita Podmínky, za nichtž je výrobek stabilní Silné ohřátí. není urceno 160 C Není k dispozici. Není k dispozici. 1,4 objem. %,3 objem. % není urceno 1,22 g/cm³ mísitelný. Produkt není samozápalný. Není k dispozici. Materiály, kterým je třeba zamezit Oxidy kovu, slitiny Alkálie (louhy). Možné silné vyvíjení vodíku při kontaktu s amfoterními kovy (např. hliník, olovo, zinek) - nebezpečí výbuchu! Nebezpečné produkty rozkladu Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý. 11. Toxikologické informace Akutní toxicita Akutní toxicita, orální LD50: mg/kg Krysa. Akutní toxicita, inhalativní LC50: 50 mg/mł Krysa. Specifické účinky při pokusech se zvířaty Nejsou k dispozici žádné údaje. Podráždění/poleptání Dráždivé působení na pokožce: Dráždění a leptavé působení Dráždivé účinky na oči: Zánět spojivek, nebezpečí oslepnutí po polknutí: Poleptání. Nebezpečí perforace. Senzibilizační účinek Není známo. Účinky po opakované nebo déletrvající expozici Slabe poškozuje vodní prostredí. Jiné údaje ke zkouškám Můžou nastat následující symptomy: křeče. Empirické údaje k účinku na lidech

5 Strana 5 z Ekologické informace Nejsou známa žádná další pozorování. Ekotoxicita Toxicita ryb LC50: Poecilia reticulata (Paví očko-gupka) <13 mg/l / 96 h Akutní toxicita hrotnatek LC50: Daphnia magna < mg/l/ 96 h Mobilita Produkt může být přes abiotické, např.chemické nebo fotolytické procesy odbourán. Persistence a rozložitelnost Odkazy na rozkladné biologické procesy existují. Bioakumulační potenciál Produkt může být přes abiotické, např.chemické nebo fotolytické procesy odbourán. Jiné nepříznivé účinky Škodlivý pro vodní organismy. Jiné údaje 13. Pokyny k likvidaci Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Nebezpečí, spojená s odstraňováním látky nebo přípravku Likvidace podle úředních předpisů. Odevzdat schválené odstraňovací firmě.. Způsob likvidace odpadů č zbytky produktu jako odpad ODPAD Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ; Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) kyselin; Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá Nebezpečný odpad. Způsob likvidace odpadů č zbytky produktu jako odpad/nepouzité vyrobky ODPAD Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ; Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) kyselin; Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá Nebezpečný odpad. Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů Kompletně vyprázdněné balení může být znovu použito. Odevzdat schválené odstraňovací firmě Informace pro přepravu Pozemní přeprava (ADR/RID) UN číslo : ADR/RID-třída nebezpečnosti : Klasifikační kód : Výstražná tabule Identificační číslo nebezpečnosti : Bezpečnostni značka : ADR/RID-obalová skupina : Omezené množství (LQ) : Další příslušné údaje (Pozemní doprava) Kategorie přepravy: 3 Vnitrozemská lodní přeprava 105 C1 0 LQ19

6 Strana 6 z 7 UN číslo : 105 ADNR-třída nebezpečnosti : Klasifikační kód : C1 Bezpečnostni značka : Obalová skupina : Omezené množství (LQ) : LQ7 Přeprava po moři UN číslo : IMDG-třída nebezpečnosti : Bezpečnostni značka : IMDG-obalová skupina : EmS : Omezené množství (LQ) : Další příslušné údaje (Námořní doprava) Zvláštní předpisy: 223 Letecká přeprava Číslo UN/ID : ICAO/IATA-třída nebezpečnosti : Bezpečnostni značka : ICAO-obalová skupina : Omezené množství (LQ) (letadlo pro osobní dopravu) : 105 F-A, S-B 5 L L IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu) : IATA-Maximální mnozství (letadlo pro osobní dopravu) : IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo) : IATA-Maximální mnozství (nákladní letadlo) : Další příslušné údaje (Letecká doprava) Passenger-LQ (limity množství): Y19 Zvláštní předpisy: A L L 15. Informace o předpisech Označení Nebezpečné symboly : C - Žíravý Složky určující nebezpečí phosphoric acid %, orthophosphoric acid... % R-věty 34 Způsobuje poleptání.

7 Strana 7 z 7 S-věty 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vyplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). 49 Uchovávejte pouze v původnim obalu. 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Produkt je podle ES-směrnic nebo současných nacionálních zákonů zatříděn a označen. Informace o předpisech EU další údaje. Specifická ustanoveni, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí Třída ohrožení vody : 1 - látka mírně ohrožující vody 16. Další informace Plné znění R-vět vztahujících se k odstavci 2 a 3 34 Způsobuje poleptání. Jiné údaje Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

Nahrazuje verzi: - / CH GH 30 PRELAWE. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH GH 30 PRELAWE. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 30 PRELAWE 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 16 Sensitive. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 16 Sensitive. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 16 Sensitive 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

Bezpečnostní list CLINIC Strana: 1/9 Datum: 12/07/2004

Bezpečnostní list CLINIC Strana: 1/9 Datum: 12/07/2004 Strana: 1/9 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: glyphosate-ipa / Clinic Číslo CAS: 38641-94-0 Číslo ES (EINECS): 254-056-8 Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

NoviPro Vinylester 300 ml

NoviPro Vinylester 300 ml Bezpečnostní list 1/6 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 13. 11. 2014 Verze: 1.0/cs Název výrobku: NOVIPro Vinylester 300 ml 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Nahrazuje verzi: - / CH GH 13 BUWA. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH GH 13 BUWA. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 13 BUWA 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 25.10.2010 Datum revize: HOŘČÍK DLE GRIGNARDA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.2 2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více