Výkon střídavého proudu, účiník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkon střídavého proudu, účiník"

Transkript

1 ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění okamžité hodnoty napětí a proudu. rotože výkon je dán součinem napětí a proudu, mění se také okamžitá hodnota výkonu. ro všechny tři výkony platí, že okamžitá hodnota výkonu je dána součinem okamžité hodnoty napětí a okamžité hodnoty proudu: p = u i Činný výkon Jde o výkon ideálního rezistoru s odporem R. Za takový spotřebič lze považovat např. klasickou žárovku, topné těleso, apod. Okamžitá hodnota výkonu má obrácený kosinusový průběh. Frekvence výkonu je dvojnásobná oproti frekvenci napětí a proudu. ro jednotlivé úseky platí: : (+u) (+i) = +p : ( u) ( i) = +p. Činný výkon je tedy vždy kladný. Fyzikálně to znamená, že rezistor elektrickou energii pouze odebírá a přemění ji na jinou formu energie. Činný výkon koná užitečnou práci. Maximální výkon M je dán součinem maximálních hodnot napětí a proudu, za které dosadíme pomocí hodnot efektivních: M M M Výkon střídavého proudu, účiník (/09, /011) - 1 -

2 ng. Jaromír Tyrbach třední (průměrná) hodnota výkonu za dobu kmitu T, kolem které kmitá okamžitý výkon p, leží v polovině maximálního výkonu M : 1 1 M Činný výkon je dán součinem efektivních hodnot napětí a proudu. vedený vztah platí jenom pro případ, kdy napětí a proud jsou ve fázi. ro obecnou zátěž (impedanci), např. R L, platí fázorový diagram (FD): Č činná složka proudu (průmět proudu do osy x) Č cos cos Č ři výpočtu činného výkonu obecné impedance musíme za proud dosadit takovou hodnotu proudu, která je s napětím ve fázi. Z FD je vidět, že ve fázi s napětím je činná složka proudu Č. otom: = Č = cos φ cos [W, V, A, ], efektivní hodnoty Činný výkon má značku a jeho jednotkou je watt [W]. Veškerý výkon ideálního rezistoru je činný, neboť: φ = 0º cos φ = 1 = cos φ = 1 = V následujícím obrázku je vidět, že plochu omezenou průběhem okamžitých hodnot výkonu a osou času převedeme na obdélník o stranách a T: ůběhem Je zřejmé, že, plocha pod pr okamžitých hodnot výkonu je stejná, jako plocha obdélníku T. Výkon střídavého proudu, účiník (/09, /011) - -

3 ng. Jaromír Tyrbach ro práci elektrického proudu obecně platí: A = t Z předchozích úvah vyplývá, že plocha obdélníku T odpovídá práci elektrického proudu A za periodu T. locha omezená průběhem okamžitých hodnot výkonu a osou času musí tedy být rovna práci elektrického proudu A. Jalový výkon Jde o výkon ideálního kondenzátoru s reaktancí X C nebo jde o výkon ideální cívky s reaktancí X L. Okamžitá hodnota výkonu má sinusový průběh. Frekvence výkonu je dvojnásobná oproti frekvenci napětí a proudu. Výkon dosahuje kladných i záporných hodnot, protože pro jednotlivé úseky platí: : (+u) (+i) = +p : (+u) ( i) = p : ( u) ( i) = +p : ( u) (+i) = p Výkon střídavého proudu, účiník (/09, /011) - 3 -

4 ng. Jaromír Tyrbach Obdobně: : (+u) ( i) = p : (+u) (+i) = +p : ( u) (+i) = p : ( u) ( i) = +p Kladné a záporné hodnoty výkonu znamenají, že ideální kondenzátor nebo ideální cívka v jedné čtvrtperiodě energii ze zdroje odebírá a v následující čtvrtperiodě ji zase do zdroje vrací. V určitém okamžiku se tedy kondenzátor nebo cívka chová jako spotřebič a v jiném jako zdroj. Kondenzátor se střídavě nabíjí a vybíjí, magnetické pole cívky vzniká a zaniká. Z průběhu výkonu je vidět, že plocha omezená průběhem okamžitých hodnot výkonu nad osou času je stejná jako plocha pod osou času, přičemž opět platí, že tato plocha je úměrná práci. Energie se tedy pouze mezi zdrojem a ideálním kondenzátorem nebo ideální cívkou vyměňuje (přelévá, kmitá). rotože výkon kmitá kolem osy x, je střední hodnota výkonu za dobu T rovna nule. roto se tento výkon nazývá jalový, neboť nekoná užitečnou práci. Je ale nutný pro činnost mnoha elektrických zařízení, ve kterých např. vytváří magnetické pole (transformátory, elektromotory, indukční pece, zářivková a výbojková svítidla, měřící přístroje, apod.). ro obecnou zátěž (impedanci), např. R L, platí fázorový diagram (FD): J jalová složka proudu (průmět proudu do osy y) J sin J sin Výkon střídavého proudu, účiník (/09, /011) - 4 -

5 ng. Jaromír Tyrbach ři výpočtu jalového výkonu obecné impedance musíme za proud dosadit takovou hodnotu proudu, která je vůči napětí posunuta o 90º. Z FD je vidět, že o 90º je vůči napětí posunuta jalová složka proudu J. otom: Q = J = sin φ Q sin [var, V, A, ], efektivní hodnoty Jalový výkon má značku Q a jeho jednotkou je voltampér reaktanční [var]. Dříve se tato jednotka označovala VAr. Veškerý výkon ideálního kondenzátoru nebo cívky je jalový, neboť: φ = 90º sin φ = 1 Q = sin φ = 1 = Činný výkon ideálního kondenzátoru nebo cívky je nulový, neboť: φ = 90º cos φ = 0 = cos φ = 0 = 0 W Jalový výkon ideálního rezistoru je nulový, neboť: φ = 0º sin φ = 0 Q = sin φ = 0 = 0 var Jde o výkon obecné zátěže s impedancí Z. Zdánlivý výkon Výkon střídavého proudu, účiník (/09, /011) - 5 -

6 ng. Jaromír Tyrbach Vztahy mezi činným, jalovým a zdánlivým výkonem lze popsat pomocí trojúhelníku výkonů: Q sin Q tg Q Dosazením za a Q do ythagorovy věty odvodíme vztah pro zdánlivý výkon: Q sin cos sin sin 1 [VA, V, A], efektivní hodnoty Zdánlivý výkon má značku a jeho jednotkou je voltampér [VA]. odobnost čistě náhodná: Nejedná se o skutečný výkon (proto název zdánlivý), ale je to v podstatě pouze pomocný pojem. řesto má v praxi velký význam, protože z něj určujeme skutečnou hodnotu proudu a podle něj dimenzujeme elektrická zařízení. rotože všechny tři výkony jsou dány součinem napětí a proudu, mají jejich jednotky stejný rozměr. Aby bylo zřejmé, o který z výkonů se jedná, má každý z nich jinou jednotku (W, var, VA). Účiník Účiník je bezrozměrná veličina, která vyjadřuje podíl činného a zdánlivého výkonu. Vyjadřuje, jak velkou část zdánlivého výkonu lze přeměnit na užitečnou energii. Z trojúhelníku výkonu vyplývá, že tento poměr odpovídá funkci cos φ. Tak se také označuje. Účiník můžeme také určit např. z trojúhelníku odporů, z trojúhelníku napětí nebo pomocí proudu a jeho činné složky: R Z R Č Hodnota účiníku je v rozmezí od nuly do jedné. Účiník cos φ = 1 znamená, že celý výkon je činný (fázový posun je nulový) a jedná se o čistě odporovou zátěž. Účiník cos φ = 0 znamená, že celý výkon je jalový (fázový posun je ±90º) a zátěž je čistě kapacitní nebo čistě induktivní. Nelze zaměňovat pojmy účinnost a účiník. Účinnost motoru např. η = 0,8 znamená, že z 1000 W příkonu činí ztráty 00 W a 800 W je mechanický výkon na hřídeli motoru. Účiník motoru např. cos φ = 0,8 znamená, že při odebíraném zdánlivém výkonu např. = 1000 VA je ze sítě odebírán činný výkon = cos φ = ,8 = 800 W a motor odebírá ze sítě jalový výkon Q = sin φ = ,6 = 600 var. Výkon střídavého proudu, účiník (/09, /011) - 6 -

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Základní pojmy o signálech

Základní pojmy o signálech Základní pojmy o signálech klasifikace signálů transformace časové osy energie a výkon periodické signály harmonický signál jednotkový skok a impuls Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS

PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS 1.HLAVNÍ OKNO PROGRAMU 1.1. NASTAVENÍ TISKÁRNY - příkazem lze nastavit příslušnou tiskárnu a způsob tisku pro tisk v programu vyjma karty GRAF okna ENERGIE, ze které

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií PŘECHODOVÝ DĚJ PŘI ZAPNUTÍ TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU 2003 MIROSLAV NOVÁK Přechodový děj

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo Stejnosměrné stroje Konstrukce ss strojů Stejnosměrné stroje jsou stroje točivé, základní rozdělení je tedy na stator a rotor. Stator je oproti předchozím strojům homogenní, magnetický obvod není sestaven

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více