GlobalGap základní charakteristika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GlobalGap základní charakteristika"

Transkript

1 1 GlobalGap základní charakteristika = globální partnerství pro bezpečné a udrţitelné zemědělství Rozsah systému: bezpečnost a kvalita potravin pohoda (welfare zvířat) ochrana životního prostředí Bezpečnost a pohoda pracovníků 2 1

2 GlobalGap dokumentace Základní pravidla (General Regulation) udávají požadavky pro certifikaci, certifikační postupy, základní pravidla Kontrolní body a kritéria shody (Control Points and Compliance Criteria) soubor požadavků systému Kontrolní listy (Checklists) soubor požadavků ve vztahu ke kontrole shody/neshody 3 GlobalGap důleţitost poţadavků Klíčová povinnost (Major Must) Povinnost (Minor Must) Doporučení (Recommendation) 2

3 GlobalGap registrace Registrační informace + údaje o produktu název produktu roční obdělávaná plocha skleníková/polní produkce první sklizeň/další sklizeň varianta certifikace klientské číslo GlobalGap (GGN) nebo předchozí reg. číslo v případě registrace u jiného certifikačního orgánu pro podobor ovoce zelenina- vyloučení posklizňových manipulací u produktu, kde se žádné neprovádí 5 GlobalGap varianty certifikace individuální certifikace (varianta 1) o certifikaci se uchází samostatný producent skupinová certifikace (varianta 2) O certifikaci se uchází výrobní skupina (odbytové družstvo) 6 3

4 GlobalGap- zajištění principu integrity základní cíle: zajištění spolehlivosti systému, zajištění shody se systémem zajištění neustálého zlepšování systému zajištění prvotních informací o zpětné vazbě sledování stížností, dobré pověsti, vyšetřování podvodů, protože certifikace je založena na důvěře 7 GlobalGap- zajištění principu integrity rozvoj systému 16 oborů (21 kontrolních seznamů- checklistů), certifikace ve více než 90 zemích obor Ovoce a zelenina zahrnuje více než 120 plodin realizace 1500 vyškolených certifikačních orgánů- inspektorů a auditorů koordinace pro 26 národních technických pracovních skupin překlad do 22 jazyků 18 vzorových schémat monitoring více než 130 akreditovaných certifikačních orgánů po celém světě + místní pobočky 8 4

5 GlobalGap- sankční systém SANKCE- POSTUP 1. Varování 2. Varování ţlutá karta (zveřejněno na webu) červená karta (zveřejněno na webu, certifikační orgán nemůţe nově certifikovat nebo recertifikovat po dobu 1-6 měsíců ZRUŠENÁ SMLOUVA (ZRUŠENÍ LICENCE A CERTIFIKAČNÍ SMLOUVY- nejméně na 2 roky) sankční kroky nemusí následovat v této posloupnosti 9 GlobalGap struktura systému 10 5

6 GlobalGap: zemědělská farmy- rostlinná výroba- ovoce a zelenina (AF) ALL FARM Základní poţadavky pro všechny podniky (CB) CROPS BASE - Základní poţadavky pro ţivočišnou (FV) FRUITS AND VEGETABLES Ovoce a zelenina 11 Struktura systému GlobalGap FRUITS AND VEGETABLES CROP BASE ALL FARM 6

7 AF (ALL FARM) V4.0 AF. 1 Historie umístění a management stanoviště AF. 2. Vedení záznamů, interní audit a interní inspekce AF. 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky AF. 4. Subdodavatelé AF. 5. Management odpadů a znečištění, recyklace AF. 6. Ţivotní prostředí a jeho ochrana AF (ALL FARM) V4.0 AF. 7. Stíţnosti AF. 8 Stahování z oběhu AF. 9. Bezpečnost potravin AF. 10. GlobalGap status AF. 11. Pouţití loga AF. 12. Sledovatelnost, oddělení 7

8 Legislativa ČR versus GlobalGap související národní předpisy 252/1997 Sb. Zákon o zemědělství 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči 384/2006 Sb. Vyhláška o uvádění osiva a sadby do oběhu 156/1998 Sb. Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 274/1998 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 103/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 1. Historie umístění a management stanoviště identifikační systém pro kaţdou zemědělskou půdu, skleník, stájové objekty poţadavky na záznamy vztaţené na jednotku produkce pokud jsou nové půdní bloky- analýza rizika (staré ekol. zátěže, rekultivace ) v podmínkách ČR se jedná zejména o systém evidence zem. půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), dostupný z požadavek na záznamy vychází z požadavků na evidenci k příslušnému půdnímu bloku (evidence hnojení, evidence POR, osevní postupy apod.) 8

9 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 2. Vedení záznamů a interní sebehodnocení/interní inspekce obecně minimální uchování záznamů 2 roky (pokud není specificky požadována lhůta delší) požadavek na provedení vnitřního sebehodnocení min. 1/rok a přijetí opatření v případě neshody AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky požadavek na zpracování písemné analýzy rizika pro bezpečné a zdravé pracovní podmínky, v českých podmínkách v podstatě odpovídá kategorizaci prací požadavek na pís. pokyny týkající se zdraví, bezpečnosti a hyg. dle analýzy rizik- tzv. politika zdraví, bezp. a hygieny, pravidelná revizi v závislosti na analýze rizik (pozn. v českých podmínkách odpovídá pravidlům pro nakládání s chemickými látkami) obsahuje např. postupy řešení úrazů, hygienické postupy, mimořádné události požadavek na vedení záznamů o školení a účastnících záznamy: osnova školení, školitel, datum a účastníci, evidence docházky 9

10 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky požadavek na sepsané hygienické instrukce požadavek na jasné a srozumitelné hygienické instrukce (umývání rukou, ošetření řezných/tržních ran, omezení kouření, občerstvení na vymezených místech, oznamování nakažlivých, zejména příznaků alimentárních nemocí (zvracení, průjem), oznamování alimentárních nemocí včetně příslušných opatření (např. žloutenka) požadavek na každoroční školení hygienického minima a vedení záznamů ústní i písemné, proškolení nových pracovníků požadavek na prokázání znalostí během inspekce, vedení záznamů AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky požadavek na ochranné pomůcky při manipulaci s nebezpečnými látkami (např. POR, ropné látky, hnojiva apod. ústní i písemné, proškolení nových pracovníků nebezpečí a první pomoc zobrazení farmy na mapě nebo referenční hospodářství adresu kontaktní osoba (y) aktuální seznam příslušných telefonních čísel (policie, ambulance, nemocnice, oheň-brigáda, přístup ke zdravotní péči v místě nebo dopravní prostředky, elektřiny a vody a plynu dodavatelem). 10

11 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky další informace: umístění na nejbližší komunikační prostředky (telefon, rádio ) jak a kde kontaktovat místní zdravotnické služby, nemocnice a jiné tísňové služby umístění hasicího přístroje nouzové východy uzávěry elektřiny, plynu a vody hlášení nehod požadavky na označení rizikových míst AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky další informace: požadavek na zabezpečení první pomoci (dostupnost alespoň 1 osoby vyškolené v první pomoci), tato osoba musí být dostupná při průběhu jakýchkoliv prací v areálu podniku požadavek na zajištění ochranných pomůcek zavedené systémy čištění po použití a skladování s ohledem na prevenci kontaminace 11

12 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky požadavek na určení člen managementu odpovědného za zdraví, bezpečnost a pohodu pracovníků požadavky na vzájemné konzultace managementu/pracovníků. požadavek na vedení záznamů požadavky na odpočívárny (denní místnosti), kuchyňky požadavky na odpovídající stav ubytoven, septik přípustný v závislosti na národních předpisech AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky národní legislativa v souvislostí 262/2006 Sb. zákoník práce 356/2003 Sb. zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 329/2004 Sb. vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 326/2004 Sb. zákon o rostlinolékařské péči 166/1999 Sb. zákon o veterinární péči 133/1985 Sb. zákon o požární ochraně 309/2006 Sb. zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 12

13 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 4. Subdodavatelé Zpráva ze subdodavatele s následující informace: 1. datum hodnocení 2. název certifikačního orgánu 3. jméno inspektora 4. podrobnosti o subdodavatele 5. Seznam odpovědí na příslušné kontrolní body a kritéria shody. v případě manipulace s produkty subdodávky, certifikace subjekt, který kontroluje výrobce musí stále nahlížet do příslušných kontrolních bodů (viz příslušném rozsahu, specifikace). důkaz shody s platnými kontrolní body musí být k dispozici na farmě v průběhu vnější kontrolu a subdodavatelem AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 5. Odpady, odpadový management, recyklace požadavek na evidenci všech polutantů požadavek na odpadový plán, zohlednění i polutantů jako je hluk, světlo, teplo apod., možnosti redukce produkce požadavek na čistotu v místech produkce či skladování, běžný denní provozní nepořádek je akceptovaný doporučení kompostování organického materiálu 13

14 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 6. Ţivotní prostředí a ochrana Dopady na životní prostředí a biodiverzitu zohledňuje přímé vlivy hospodaření na životní prostředí vliv živinové bilance vliv ochrany rostlin zásobování vodou ochrana půdy a vod ochrana sídel AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 6. Ţivotní prostředí a ochrana z hlediska dokumentace se jedná především o vypracovaný havarijní plán archivace záznamů 5 let Legislativa 450/2005 Sb. 254/2001 Sb. 103/2003 Sb. 14

15 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 6. Ţivotní prostředí a ochrana ochrana biodiverzity a neproduktivních míst legislativa 114/1992Sb. (ochrana přírody a krajiny) 100/2001 Sb. (vlivy na životní prostředí) 132/2005 Sb. (seznam EVL- NATURA 2000) 252/1997 Sb. (zákon o zem., krajinné prvky) 335/2009 Sb. (krajinné prvky) AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 7. Stíţnosti AF 8. AF. 9 Staţitelnost z oběhu Bezpečnost potravin požadavek identifikace a ovládání rizik (HACCP) AF. 10 GlobalGap status AF. 11 Pouţití loga AF. 12 Sledovatelnost/ oddělení 15

16 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou V4.0 CB 1. Sledovatelnost Požadavek na pěstitele, zda je zaveden princip sledovatelnosti CB 2 Rozmnoţovací materiál Požadavek na dokumentaci požadovanou níže uvedenými legislativních požadavků: 326/2004 Sb. (rostlinolékařská péče) 316/2006 Sb. (osivo a sadba- uvádění do oběhu) 215/2008 Sb. (opatření proti škodlivým organismům) CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB 2 Rozmnoţovací materiál geneticky modifikované organismy legislativa 78/2004 Sb. (nakládání s GMO) 89/2006Sb. (pěstování geneticky modifikovaných odrůd) NAŘÍZENÍ ES 1830/2003 (sledovatelnost a označování geneticky modifikovaných organismů 16

17 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB 3 Historie umístění a management půdních celků požadavky záznamy o setí / sázení, rychlost, datum a musí být uchovávány a musí být k dispozici záznamy rotace plodin CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB 4 Půdní management legislativa - půdní management 334/1992 Sb. (ochrana zemědělského půdního fondu) 13/1994 Sb. (ochrana zemědělského půdního fondu) 275/1998 Sb. (agrochemické zkoušení půd) 17

18 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB 5 Aplikace hnojiv požadavky dostatečně upraveny národní legislativou 450/2005 Sb. (havarijní vyhláška) 156/1998 Sb. (základní požadavky: hnojiva) 274/1998 Sb. (aplikace a skladování hnojiv, evidence hnojiv) 103/2003 Sb. (nitrátová směrnice) 382/2001 Sb. (čistírenské kaly-podmínky použití) standardem jsou dále specifikovány požadavky na záznamy použité závlahové/ hnojivé vody požadavky na kvalitu závlahové vody CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 6 Zavlaţování hnojivé závlahy 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech) 274/1998 Sb. (skladování a používání hnojiv) 20/2002 Sb. (způsob a četnost měření množství a jakosti vody) CB. 7 Integrovaná ochrana proti škůdcům požadavky na aktivity v rámci integrované ochrany rostlin (326/2004 Sb.) prevence pozorování-monitoring zásah 18

19 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 7 Integrovaná ochrana proti škůdcům požadavky na dokumentaci akcí v rámci integrované ochrany rostlin v rámci dotační politiky (79/2007 Sb.) podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce seznam v LPISu evidovaných s kulturou vinice/ovocný sad/orná půda omezení používání přípravků na ochranu rostlin provedení pravidelného prosvětlovacího řezu monitoring výskytu škodlivého organismu CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 7 Integrovaná ochrana proti škůdcům rozbor vzorků půdy odběr vzorků ovoce min. počet jedinců dřevin na ha přílohy k nařízení 79/2007 Sb. č.5 Seznam druhů ovocných stromů /keřů, pěstovaných v integrované produkce č.6 Zelenina pěstovaná v systému integrovaná produkce na orné půdě pro účely podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce 19

20 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 7 Integrovaná ochrana proti škůdcům č.7 Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování teplot a vlhkosti vzduchu v rámci titulu IP č. 8 Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci titulu integrovaná produkce č. 9 Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v titulu IP č. 10 Mezní hodnoty chemických látek v rámci titulu integrovaná produkce č. 11 Maximální povolené limity hnojení dusíkem na 1 ha při pěstování zeleniny v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin požadavky na výběr vhodného POR dostupný list použitých přípravků na ochranu rostlin na farmě v ČR velmi propracovaný systém v souladu s Evropským právem základní povinnosti vyplývají ze zákona 326/2004 Sb. a souvisejících předpisů doklady musí být uchovávány po dobu nejméně 5 let a musí být poskytnuty rostlinolékařské správě na její žádost je možno používat pouze povolené POR, poslední aktualizovaná verze z 02/

21 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin zákonné požadavky ve vztahu k principu Křížové shody (Cross compliance)- kontrolní otázky Byl použitý přípravek povolen SRS? Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je označen na obalu? Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku? Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží? CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin zákonné požadavky ve vztahu k principu Křížové shody (Cross compliance)- kontrolní otázky Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismům tak, aby nedošlo k jejich úhynu? Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k prokazatelnému zasažení rostlin mimo pozemek, půdní blok, na němž se prováděla aplikace? 21

22 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin požadavek na aplikaci v souladu etiketou/bezpečnostním/technickým listem požadavek na uchování faktur za nákup POR (vyžadovány i při kontrole ze strany SRS požadavek na oprávnění osoby k výběru příslušného PORodpovídá odborně způsobilé osobě CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin- aplikační údaje název plodiny/ odrůdy místo aplikace (půdní blok, díl půdního bloku) datum aplikace obchodní název přípravku a účinná látka osoba provádějící aplikaci název škůdce/choroby/plevelu odborně způsobilá osoba schvalující aplikaci mnoţství aplikované látky pouţité aplikační zařízení ochranná lhůta 22

23 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin- aplikační údaje poţadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky 329/2004 Sb. identifikace podnikatele/oprávněného uţivatele (vlastník, nájemce)/ obchodní firma, její sídlo a IČ druh rostlinného produktu na něţ je přípravek aplikován identifikace místa aplikace přípravku (pozemek-obec-kú), výměra v ha druh plodiny a výměra v ha přípravek, údaje k aplikaci, celkové mnoţství aplikovaného přípravku účel aplikace celkové mnoţství aplikovaného přípravku datum aplikace CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Ochranné lhůty požadavek na dodržení ochranných lhůt požadavek na likvidaci výplachů z nádrží způsobem, který neohrožuje životní prostředí ani bezpečnost potravin 23

24 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin požadavek na každoroční zdravotní prohlídky pracovníků přicházející do styku s přípravky na ochranu rostlin požadavek na legální nakládání s prázdnými obaly, nebo s prošlými přípravky na OR - řešeno v 185/2001 Sb. (zákon odpadech) a 326/2004 Sb. (zákon o rostlinolékařské péči) CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin- soubor legislativních norem 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 329/2004 Sb. Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 327/2004 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 333/2004 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče 334/2004 Sb. Vyhláška o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 24

25 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 9 Vybavení požadavek na pravidelnou každoroční kalibraci následujícího zařízení: např. rozmetadla hnojiv postřikovače zavlažovací systémy váhy, regulační zařízení CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 9 Vybavení legislativní požadavky na ochranu rostlin 326/2004 Sb. (zákon na ochranu rostlin 334/2004 Sb. (vyhláška - mechanizační prostředky) příloha č. 4 způsobilost mechanizačních prostředků čerpadlo míchací zařízení nádrž měřící, kontrolní, ovládací a regulační systém rozvod kapaliny filtrace postřikový rám trysky rozptyl 25

26 FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou V4.0 FV. 1 Management půdy půdní fumigace nebo sterilizace půdy možno použít pouze povolené přípravky: 329/2004 Sb. (vyhláška o přípravcích na OR) aplikační údaje obdobně jako u přípravků na OR FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou FV. 2 Substráty pokud je producent zapojen do recyklačních programů uplatňuje se národní legislativa, požadavky na sledovatelnost 156/1998 Sb. 185/2001 Sb. 382/2001 Sb. 26

27 FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou FV. 3 Agrotechnika důraz kladen na možné rizika potravinové bezpečnost, zejména na kvalitu závlahové vody a aplikaci organických hnojiv FV. 4 Sklizeň požadavek na zpracovanou analýzu rizik pro sklizeň a expediční manipulaci požadavek na provedení proškolení pracovníků před manipulací s produkcí FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou FV. 4 Sklizeň požadavek na dodržování správné hygieny při balení, ochrana produkce před kontaminací voda/led používané při sklizni musí být vždy z pitné vody FV. 5 Manipulace s produkcí dodržování hygienických požadavků při manipulaci včetně proškolení pracovníků, dokumentace rizik jezení, kouření, žvýkaní, pití pouze na určených místech 27

28 FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou FV. 4 Sklizeň požadavek na dodržování správné hygieny při balení, ochrana produkce před kontaminací FV. 5 Manipulace s produkcí dodržování hygienických požadavků při manipulaci včetně proškolení pracovníků, dokumentace rizik jezení, kouření, žvýkaní, pití pouze na určených místech FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou FV. 5 Manipulace s produkcí dodržování hygienických požadavků při manipulaci včetně proškolení pracovníků, dokumentace rizik jezení, kouření, žvýkaní, pití pouze na určených místech hygienické vybavení (WC, umývárny) musí být udržovány v čistém hygienickém stavu, požadavek na zabránění křížové kontaminace 28

29 FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou FV. 5 Manipulace s produkcí kontrola škůdců 328/2004 Sb. Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu Odkazy, odkazy, zdroje zdroje První kroky s Globalgapem, Národní technická skupina GlobalGap pro ČR,

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002 147/2002 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) Změna:

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví provádí státní zdravotní dozor v souladu

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Příloha č. 11 Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Vymezení činnosti a odpovědnosti provozovatele poř. č. zadání otázky / zjištění: ano / ne 1. Byla vymezena výrobní

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI Příloha E2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI Dodavatel, nájemce či jinak ve smlouvě/objednávce uvedená osoba se zavazuje při plnění závazků v TAMERO. sledovat aktuální stav předpisů souvisejících s náplní jeho činností

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS)

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) Podklady pro školení Evidence půdy Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace

Více

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Strana 1 z 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Vážená paní (pane), provedli jsme pro Vás zhodnocení nakládání s odpady, s chemickými látkami a přípravky.

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Podpora pěstování energetických plodin SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Legislativní úprava poskytování dotací na podporu EP Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

IFS Food Standard for auditing quality and food safety of food products verze 6

IFS Food Standard for auditing quality and food safety of food products verze 6 IFS Food Standard for auditing quality and food safety of food products verze 6 EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ 1 Profil UniConsulting Společnost na

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

použitelné předpisy Evropské unie 1 ) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

použitelné předpisy Evropské unie 1 ) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. Částka 36 Sbírka zákonů č. 75 / 2015 Strana 1247 75 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál Obsah Úvodem... 2 Co rostlinolékařský portál obsahuje?... 2 Jak se v jednotlivých aplikacích orientovat?... 3 Metodiky IOR... 3 Fotogalerie... 5 Výskyt a prognóza

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

Podnikové informační systémy e-business e-government

Podnikové informační systémy e-business e-government Podnikové informační systémy e-business e-government Portál farmáře ve vinařství a vinohradnictví Kobylí, 28. 1. 2009 Ing. Lukáš Peterka Obsah 1. Portál farmáře Základní informace Přístup veřejné a neveřejné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP ZPRACOVÁNO: pro interní potřeby Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba

Více