GlobalGap základní charakteristika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GlobalGap základní charakteristika"

Transkript

1 1 GlobalGap základní charakteristika = globální partnerství pro bezpečné a udrţitelné zemědělství Rozsah systému: bezpečnost a kvalita potravin pohoda (welfare zvířat) ochrana životního prostředí Bezpečnost a pohoda pracovníků 2 1

2 GlobalGap dokumentace Základní pravidla (General Regulation) udávají požadavky pro certifikaci, certifikační postupy, základní pravidla Kontrolní body a kritéria shody (Control Points and Compliance Criteria) soubor požadavků systému Kontrolní listy (Checklists) soubor požadavků ve vztahu ke kontrole shody/neshody 3 GlobalGap důleţitost poţadavků Klíčová povinnost (Major Must) Povinnost (Minor Must) Doporučení (Recommendation) 2

3 GlobalGap registrace Registrační informace + údaje o produktu název produktu roční obdělávaná plocha skleníková/polní produkce první sklizeň/další sklizeň varianta certifikace klientské číslo GlobalGap (GGN) nebo předchozí reg. číslo v případě registrace u jiného certifikačního orgánu pro podobor ovoce zelenina- vyloučení posklizňových manipulací u produktu, kde se žádné neprovádí 5 GlobalGap varianty certifikace individuální certifikace (varianta 1) o certifikaci se uchází samostatný producent skupinová certifikace (varianta 2) O certifikaci se uchází výrobní skupina (odbytové družstvo) 6 3

4 GlobalGap- zajištění principu integrity základní cíle: zajištění spolehlivosti systému, zajištění shody se systémem zajištění neustálého zlepšování systému zajištění prvotních informací o zpětné vazbě sledování stížností, dobré pověsti, vyšetřování podvodů, protože certifikace je založena na důvěře 7 GlobalGap- zajištění principu integrity rozvoj systému 16 oborů (21 kontrolních seznamů- checklistů), certifikace ve více než 90 zemích obor Ovoce a zelenina zahrnuje více než 120 plodin realizace 1500 vyškolených certifikačních orgánů- inspektorů a auditorů koordinace pro 26 národních technických pracovních skupin překlad do 22 jazyků 18 vzorových schémat monitoring více než 130 akreditovaných certifikačních orgánů po celém světě + místní pobočky 8 4

5 GlobalGap- sankční systém SANKCE- POSTUP 1. Varování 2. Varování ţlutá karta (zveřejněno na webu) červená karta (zveřejněno na webu, certifikační orgán nemůţe nově certifikovat nebo recertifikovat po dobu 1-6 měsíců ZRUŠENÁ SMLOUVA (ZRUŠENÍ LICENCE A CERTIFIKAČNÍ SMLOUVY- nejméně na 2 roky) sankční kroky nemusí následovat v této posloupnosti 9 GlobalGap struktura systému 10 5

6 GlobalGap: zemědělská farmy- rostlinná výroba- ovoce a zelenina (AF) ALL FARM Základní poţadavky pro všechny podniky (CB) CROPS BASE - Základní poţadavky pro ţivočišnou (FV) FRUITS AND VEGETABLES Ovoce a zelenina 11 Struktura systému GlobalGap FRUITS AND VEGETABLES CROP BASE ALL FARM 6

7 AF (ALL FARM) V4.0 AF. 1 Historie umístění a management stanoviště AF. 2. Vedení záznamů, interní audit a interní inspekce AF. 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky AF. 4. Subdodavatelé AF. 5. Management odpadů a znečištění, recyklace AF. 6. Ţivotní prostředí a jeho ochrana AF (ALL FARM) V4.0 AF. 7. Stíţnosti AF. 8 Stahování z oběhu AF. 9. Bezpečnost potravin AF. 10. GlobalGap status AF. 11. Pouţití loga AF. 12. Sledovatelnost, oddělení 7

8 Legislativa ČR versus GlobalGap související národní předpisy 252/1997 Sb. Zákon o zemědělství 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči 384/2006 Sb. Vyhláška o uvádění osiva a sadby do oběhu 156/1998 Sb. Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 274/1998 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 103/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 1. Historie umístění a management stanoviště identifikační systém pro kaţdou zemědělskou půdu, skleník, stájové objekty poţadavky na záznamy vztaţené na jednotku produkce pokud jsou nové půdní bloky- analýza rizika (staré ekol. zátěže, rekultivace ) v podmínkách ČR se jedná zejména o systém evidence zem. půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), dostupný z požadavek na záznamy vychází z požadavků na evidenci k příslušnému půdnímu bloku (evidence hnojení, evidence POR, osevní postupy apod.) 8

9 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 2. Vedení záznamů a interní sebehodnocení/interní inspekce obecně minimální uchování záznamů 2 roky (pokud není specificky požadována lhůta delší) požadavek na provedení vnitřního sebehodnocení min. 1/rok a přijetí opatření v případě neshody AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky požadavek na zpracování písemné analýzy rizika pro bezpečné a zdravé pracovní podmínky, v českých podmínkách v podstatě odpovídá kategorizaci prací požadavek na pís. pokyny týkající se zdraví, bezpečnosti a hyg. dle analýzy rizik- tzv. politika zdraví, bezp. a hygieny, pravidelná revizi v závislosti na analýze rizik (pozn. v českých podmínkách odpovídá pravidlům pro nakládání s chemickými látkami) obsahuje např. postupy řešení úrazů, hygienické postupy, mimořádné události požadavek na vedení záznamů o školení a účastnících záznamy: osnova školení, školitel, datum a účastníci, evidence docházky 9

10 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky požadavek na sepsané hygienické instrukce požadavek na jasné a srozumitelné hygienické instrukce (umývání rukou, ošetření řezných/tržních ran, omezení kouření, občerstvení na vymezených místech, oznamování nakažlivých, zejména příznaků alimentárních nemocí (zvracení, průjem), oznamování alimentárních nemocí včetně příslušných opatření (např. žloutenka) požadavek na každoroční školení hygienického minima a vedení záznamů ústní i písemné, proškolení nových pracovníků požadavek na prokázání znalostí během inspekce, vedení záznamů AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky požadavek na ochranné pomůcky při manipulaci s nebezpečnými látkami (např. POR, ropné látky, hnojiva apod. ústní i písemné, proškolení nových pracovníků nebezpečí a první pomoc zobrazení farmy na mapě nebo referenční hospodářství adresu kontaktní osoba (y) aktuální seznam příslušných telefonních čísel (policie, ambulance, nemocnice, oheň-brigáda, přístup ke zdravotní péči v místě nebo dopravní prostředky, elektřiny a vody a plynu dodavatelem). 10

11 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky další informace: umístění na nejbližší komunikační prostředky (telefon, rádio ) jak a kde kontaktovat místní zdravotnické služby, nemocnice a jiné tísňové služby umístění hasicího přístroje nouzové východy uzávěry elektřiny, plynu a vody hlášení nehod požadavky na označení rizikových míst AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky další informace: požadavek na zabezpečení první pomoci (dostupnost alespoň 1 osoby vyškolené v první pomoci), tato osoba musí být dostupná při průběhu jakýchkoliv prací v areálu podniku požadavek na zajištění ochranných pomůcek zavedené systémy čištění po použití a skladování s ohledem na prevenci kontaminace 11

12 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky požadavek na určení člen managementu odpovědného za zdraví, bezpečnost a pohodu pracovníků požadavky na vzájemné konzultace managementu/pracovníků. požadavek na vedení záznamů požadavky na odpočívárny (denní místnosti), kuchyňky požadavky na odpovídající stav ubytoven, septik přípustný v závislosti na národních předpisech AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 3. Zdraví, bezpečnost a péče o pracovníky národní legislativa v souvislostí 262/2006 Sb. zákoník práce 356/2003 Sb. zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 329/2004 Sb. vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 326/2004 Sb. zákon o rostlinolékařské péči 166/1999 Sb. zákon o veterinární péči 133/1985 Sb. zákon o požární ochraně 309/2006 Sb. zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 12

13 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 4. Subdodavatelé Zpráva ze subdodavatele s následující informace: 1. datum hodnocení 2. název certifikačního orgánu 3. jméno inspektora 4. podrobnosti o subdodavatele 5. Seznam odpovědí na příslušné kontrolní body a kritéria shody. v případě manipulace s produkty subdodávky, certifikace subjekt, který kontroluje výrobce musí stále nahlížet do příslušných kontrolních bodů (viz příslušném rozsahu, specifikace). důkaz shody s platnými kontrolní body musí být k dispozici na farmě v průběhu vnější kontrolu a subdodavatelem AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 5. Odpady, odpadový management, recyklace požadavek na evidenci všech polutantů požadavek na odpadový plán, zohlednění i polutantů jako je hluk, světlo, teplo apod., možnosti redukce produkce požadavek na čistotu v místech produkce či skladování, běžný denní provozní nepořádek je akceptovaný doporučení kompostování organického materiálu 13

14 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 6. Ţivotní prostředí a ochrana Dopady na životní prostředí a biodiverzitu zohledňuje přímé vlivy hospodaření na životní prostředí vliv živinové bilance vliv ochrany rostlin zásobování vodou ochrana půdy a vod ochrana sídel AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 6. Ţivotní prostředí a ochrana z hlediska dokumentace se jedná především o vypracovaný havarijní plán archivace záznamů 5 let Legislativa 450/2005 Sb. 254/2001 Sb. 103/2003 Sb. 14

15 AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 6. Ţivotní prostředí a ochrana ochrana biodiverzity a neproduktivních míst legislativa 114/1992Sb. (ochrana přírody a krajiny) 100/2001 Sb. (vlivy na životní prostředí) 132/2005 Sb. (seznam EVL- NATURA 2000) 252/1997 Sb. (zákon o zem., krajinné prvky) 335/2009 Sb. (krajinné prvky) AF (All farm) - základní poţadavky pro všechny AF 7. Stíţnosti AF 8. AF. 9 Staţitelnost z oběhu Bezpečnost potravin požadavek identifikace a ovládání rizik (HACCP) AF. 10 GlobalGap status AF. 11 Pouţití loga AF. 12 Sledovatelnost/ oddělení 15

16 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou V4.0 CB 1. Sledovatelnost Požadavek na pěstitele, zda je zaveden princip sledovatelnosti CB 2 Rozmnoţovací materiál Požadavek na dokumentaci požadovanou níže uvedenými legislativních požadavků: 326/2004 Sb. (rostlinolékařská péče) 316/2006 Sb. (osivo a sadba- uvádění do oběhu) 215/2008 Sb. (opatření proti škodlivým organismům) CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB 2 Rozmnoţovací materiál geneticky modifikované organismy legislativa 78/2004 Sb. (nakládání s GMO) 89/2006Sb. (pěstování geneticky modifikovaných odrůd) NAŘÍZENÍ ES 1830/2003 (sledovatelnost a označování geneticky modifikovaných organismů 16

17 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB 3 Historie umístění a management půdních celků požadavky záznamy o setí / sázení, rychlost, datum a musí být uchovávány a musí být k dispozici záznamy rotace plodin CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB 4 Půdní management legislativa - půdní management 334/1992 Sb. (ochrana zemědělského půdního fondu) 13/1994 Sb. (ochrana zemědělského půdního fondu) 275/1998 Sb. (agrochemické zkoušení půd) 17

18 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB 5 Aplikace hnojiv požadavky dostatečně upraveny národní legislativou 450/2005 Sb. (havarijní vyhláška) 156/1998 Sb. (základní požadavky: hnojiva) 274/1998 Sb. (aplikace a skladování hnojiv, evidence hnojiv) 103/2003 Sb. (nitrátová směrnice) 382/2001 Sb. (čistírenské kaly-podmínky použití) standardem jsou dále specifikovány požadavky na záznamy použité závlahové/ hnojivé vody požadavky na kvalitu závlahové vody CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 6 Zavlaţování hnojivé závlahy 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech) 274/1998 Sb. (skladování a používání hnojiv) 20/2002 Sb. (způsob a četnost měření množství a jakosti vody) CB. 7 Integrovaná ochrana proti škůdcům požadavky na aktivity v rámci integrované ochrany rostlin (326/2004 Sb.) prevence pozorování-monitoring zásah 18

19 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 7 Integrovaná ochrana proti škůdcům požadavky na dokumentaci akcí v rámci integrované ochrany rostlin v rámci dotační politiky (79/2007 Sb.) podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce seznam v LPISu evidovaných s kulturou vinice/ovocný sad/orná půda omezení používání přípravků na ochranu rostlin provedení pravidelného prosvětlovacího řezu monitoring výskytu škodlivého organismu CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 7 Integrovaná ochrana proti škůdcům rozbor vzorků půdy odběr vzorků ovoce min. počet jedinců dřevin na ha přílohy k nařízení 79/2007 Sb. č.5 Seznam druhů ovocných stromů /keřů, pěstovaných v integrované produkce č.6 Zelenina pěstovaná v systému integrovaná produkce na orné půdě pro účely podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce 19

20 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 7 Integrovaná ochrana proti škůdcům č.7 Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování teplot a vlhkosti vzduchu v rámci titulu IP č. 8 Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci titulu integrovaná produkce č. 9 Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v titulu IP č. 10 Mezní hodnoty chemických látek v rámci titulu integrovaná produkce č. 11 Maximální povolené limity hnojení dusíkem na 1 ha při pěstování zeleniny v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin požadavky na výběr vhodného POR dostupný list použitých přípravků na ochranu rostlin na farmě v ČR velmi propracovaný systém v souladu s Evropským právem základní povinnosti vyplývají ze zákona 326/2004 Sb. a souvisejících předpisů doklady musí být uchovávány po dobu nejméně 5 let a musí být poskytnuty rostlinolékařské správě na její žádost je možno používat pouze povolené POR, poslední aktualizovaná verze z 02/

21 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin zákonné požadavky ve vztahu k principu Křížové shody (Cross compliance)- kontrolní otázky Byl použitý přípravek povolen SRS? Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je označen na obalu? Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku? Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží? CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin zákonné požadavky ve vztahu k principu Křížové shody (Cross compliance)- kontrolní otázky Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismům tak, aby nedošlo k jejich úhynu? Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k prokazatelnému zasažení rostlin mimo pozemek, půdní blok, na němž se prováděla aplikace? 21

22 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin požadavek na aplikaci v souladu etiketou/bezpečnostním/technickým listem požadavek na uchování faktur za nákup POR (vyžadovány i při kontrole ze strany SRS požadavek na oprávnění osoby k výběru příslušného PORodpovídá odborně způsobilé osobě CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin- aplikační údaje název plodiny/ odrůdy místo aplikace (půdní blok, díl půdního bloku) datum aplikace obchodní název přípravku a účinná látka osoba provádějící aplikaci název škůdce/choroby/plevelu odborně způsobilá osoba schvalující aplikaci mnoţství aplikované látky pouţité aplikační zařízení ochranná lhůta 22

23 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin- aplikační údaje poţadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky 329/2004 Sb. identifikace podnikatele/oprávněného uţivatele (vlastník, nájemce)/ obchodní firma, její sídlo a IČ druh rostlinného produktu na něţ je přípravek aplikován identifikace místa aplikace přípravku (pozemek-obec-kú), výměra v ha druh plodiny a výměra v ha přípravek, údaje k aplikaci, celkové mnoţství aplikovaného přípravku účel aplikace celkové mnoţství aplikovaného přípravku datum aplikace CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Ochranné lhůty požadavek na dodržení ochranných lhůt požadavek na likvidaci výplachů z nádrží způsobem, který neohrožuje životní prostředí ani bezpečnost potravin 23

24 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin požadavek na každoroční zdravotní prohlídky pracovníků přicházející do styku s přípravky na ochranu rostlin požadavek na legální nakládání s prázdnými obaly, nebo s prošlými přípravky na OR - řešeno v 185/2001 Sb. (zákon odpadech) a 326/2004 Sb. (zákon o rostlinolékařské péči) CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 8 Přípravky na ochranu rostlin- soubor legislativních norem 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 329/2004 Sb. Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 327/2004 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 333/2004 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče 334/2004 Sb. Vyhláška o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 24

25 CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 9 Vybavení požadavek na pravidelnou každoroční kalibraci následujícího zařízení: např. rozmetadla hnojiv postřikovače zavlažovací systémy váhy, regulační zařízení CB (Crop base) - základní poţadavky pro rostlinnou CB. 9 Vybavení legislativní požadavky na ochranu rostlin 326/2004 Sb. (zákon na ochranu rostlin 334/2004 Sb. (vyhláška - mechanizační prostředky) příloha č. 4 způsobilost mechanizačních prostředků čerpadlo míchací zařízení nádrž měřící, kontrolní, ovládací a regulační systém rozvod kapaliny filtrace postřikový rám trysky rozptyl 25

26 FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou V4.0 FV. 1 Management půdy půdní fumigace nebo sterilizace půdy možno použít pouze povolené přípravky: 329/2004 Sb. (vyhláška o přípravcích na OR) aplikační údaje obdobně jako u přípravků na OR FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou FV. 2 Substráty pokud je producent zapojen do recyklačních programů uplatňuje se národní legislativa, požadavky na sledovatelnost 156/1998 Sb. 185/2001 Sb. 382/2001 Sb. 26

27 FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou FV. 3 Agrotechnika důraz kladen na možné rizika potravinové bezpečnost, zejména na kvalitu závlahové vody a aplikaci organických hnojiv FV. 4 Sklizeň požadavek na zpracovanou analýzu rizik pro sklizeň a expediční manipulaci požadavek na provedení proškolení pracovníků před manipulací s produkcí FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou FV. 4 Sklizeň požadavek na dodržování správné hygieny při balení, ochrana produkce před kontaminací voda/led používané při sklizni musí být vždy z pitné vody FV. 5 Manipulace s produkcí dodržování hygienických požadavků při manipulaci včetně proškolení pracovníků, dokumentace rizik jezení, kouření, žvýkaní, pití pouze na určených místech 27

28 FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou FV. 4 Sklizeň požadavek na dodržování správné hygieny při balení, ochrana produkce před kontaminací FV. 5 Manipulace s produkcí dodržování hygienických požadavků při manipulaci včetně proškolení pracovníků, dokumentace rizik jezení, kouření, žvýkaní, pití pouze na určených místech FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou FV. 5 Manipulace s produkcí dodržování hygienických požadavků při manipulaci včetně proškolení pracovníků, dokumentace rizik jezení, kouření, žvýkaní, pití pouze na určených místech hygienické vybavení (WC, umývárny) musí být udržovány v čistém hygienickém stavu, požadavek na zabránění křížové kontaminace 28

29 FV (Fruit and Vegetables) - základní poţadavky pro rostlinnou FV. 5 Manipulace s produkcí kontrola škůdců 328/2004 Sb. Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu Odkazy, odkazy, zdroje zdroje První kroky s Globalgapem, Národní technická skupina GlobalGap pro ČR,

nezávislá poradenská společnost působící na trhu od roku 1998

nezávislá poradenská společnost působící na trhu od roku 1998 1 nezávislá poradenská společnost působící na trhu od roku 1998 nabízené portfolio poradenských sluţeb: potravinářství zemědělství dotace pro zemědělce a potravináře organizace a provádění školení stravování

Více

VŠECHNY ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY- ALL FARMS. ČESKÁ VERZE_V.3.0-2_Sept07

VŠECHNY ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY- ALL FARMS. ČESKÁ VERZE_V.3.0-2_Sept07 VŠECHNY ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY- ALL FARMS ČESKÁ VERZE_V.3.0-2_Sept07 VŠECHNY ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY (AF) AF. 1 VEDENÍ ZÁZNAMŮ A INTERNÍ HODNOCENÍ INSPEKCE AF 1.1. požadavky na vedení záznamů požadovaných během

Více

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A CB.1 SLEDOVATENOST CB. 1.1. požadavek na písemný identifikační systém umožňující registrovaný produkt Globalgapu vysledovat

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. je specializovaný úřad státní správy zřízený zákonem č. 147/2002 Sb. je organizační složkou státu je správním úřadem, podřízeným Ministerstvu zemědělství je držitelem certifikátu

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz Vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, možnosti financování systémů na zpracování bioodpadů a použití organických hnojiv ze státních a evropských zdrojů, informace o proběhlých

Více

Integrovaná ochrana rostlin. kontroly zásad z pohledu státní správy od roku 2014. ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Státní rostlinolékařská správa, Brno

Integrovaná ochrana rostlin. kontroly zásad z pohledu státní správy od roku 2014. ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Státní rostlinolékařská správa, Brno Integrovaná ochrana rostlin. kontroly zásad z pohledu státní správy od roku 2014 ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Státní rostlinolékařská správa, Brno Legislativní rámec Směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativní rámec Od 1. 1. 2014

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 GlobalG.A.P. v praxi Standardizace zemědělské prvovýroby Lednice 2011 Lubomír Berka

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) INSTRUKCE PRO ŽADATELE

LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) INSTRUKCE PRO ŽADATELE ČR ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, organizační složka státu SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Současný stav ochrany vod v oblasti jakosti a množstv - navrhované projekty

Současný stav ochrany vod v oblasti jakosti a množstv - navrhované projekty Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Technology Platform on Sustainable Water Resources CZ Současný stav ochrany vod v oblasti jakosti a množstv ství (ČR, EU) - navrhované projekty RNDr.Pavel

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vyhlašovatelé: 1. Česká republika Státní rostlinolékařská správ, organizační složka státu 2. Česká republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu Se sídlem: ad. 1. Těšnov

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin 2 Obsah Předmluva 4 Úvod 5 Obecné a právní podmínky používání přípravků 6 na ochranu

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

ČSN 75 0905 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Březen. 2006 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 0905 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Březen. 2006 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.10; 13.060.30; 93.160 2006 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží ČSN 75 0905 Březen Water suply and sewerage tanks. Testing of water-tightness Réservoirs

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 16. 10. 2010 Praha Obsah 1 ÚVODNÍ INFORMACE 2 2 ZÁKLADY PRÁCE S APLIKACÍ 4 2.1 Spuštění aplikace... 4 2.2 Základní popis aplikace... 5 2.3 Export dat do XLS

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Stanovení kritických bodů v technologii výroby potravin Doc.

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Strana 1366 Sbírka zákonů č.108 / 2008 108 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Strana 1 / 13. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. ledna 2012. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin. Změna: 326/2012 Sb.

Strana 1 / 13. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. ledna 2012. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin. Změna: 326/2012 Sb. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Změna: 326/2012 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem

Více

Projekt: Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka Registrační číslo sub-projektu: BG FTA EČ: 008

Projekt: Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka Registrační číslo sub-projektu: BG FTA EČ: 008 Projekt: Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka Registrační číslo sub-projektu: BG FTA EČ: 008 Nositel projektu: Via rustica o.s., nám. Svobody 320, 395 01 Pacov,

Více

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním SMR 2 Ochrana vod před znečištěním Směrnice Rady č. 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami 4 zabránit přímé vypouštění látek ze seznamu I do podzemních vod

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance)

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Praha, 26.2.2009 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Zákon č. 254/2001 Sb.,

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Návěsný překopávač kompostu hydraulicky sklápěný - TPK Pro ENERGREEN Projekt, s. r. o. zhotovil:

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice Číslo jednotného registru JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice S ohledem na činnost firmy podávám(e) 1) : Jednotné podací místo: Ústřední

Více

Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby

Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby,

Více

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Do vlády se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

CERTIFIKACE GLOBALG.A.P. INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE GLOBALG.A.P. INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE GLOBALG.A.P. INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY Schválil Petr Koten 13. 02. 2015 Přezkoumal Petr Koten 13. 02. 2015 Zpracoval Eliška Michálková 12. 02. 2015 Jméno Datum Číslo: CSQ-CERT-CVE-04 Vydání:

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Změna: 371/2006 Sb. (část) Změna: 371/2006 Sb. Změna: 146/2009 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví ve

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Certifikace udržitelnosti biopaliv Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Obsah prezentace Důvody certifikace Legislativní rámec Přehled kritérií udržitelnosti Systém certifikace

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

modifikace pro rok 2015

modifikace pro rok 2015 Účel dokumentu: Tento environmentální program je zaveden jako základní nástroj dosažení politiky a závazků společnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Vychází zejména z: 1. potřeb zákonů ČR pro

Více